Články

V pochybnostiach v prospech väzby - odlišné stanovisko sudcu ústavného súdu
príspevok prináša zaujímavé odlišné stanovisko sudcu Ústavného súdu SR, ktorý sa v ňom zaoberal viacerými podnetnými témami, ako trvanie väzby na základe výpovedí kajúcnikov, inštitútom väzby, či nekonaním súdu z dôvodu šírenia choroby Covid - 19
 
Otvorený list sudcov. A ministerka spravodlivosti
článok sa zaoberá dôvodmi formulovania otvoreného listu zo strany sudcov a reaguje na niektoré nepodložené vyjadrenia uverejnené v médiách ako aj zo strany ministerky spravodlivosti k súdnej mape a jej kritike
 
Trestné činy vrážd podľa prvej hlavy Trestného zákona
článok sa zaoberá vymedzením skutkových podstát trestných činov, ktorých spoločným znakom je úmyselné usmrtenie iného
 
Je Ján Mazák tým správnym človekom na čele Súdnej rady SR?
príspevok sa kriticky zaoberá doterajším pôsobením predsedu Súdnej rady SR
 
Pohľad z oboch strán mreží na nadužívanie kolúznej väzby a inštitútu kajúcnika v trestných konaniach
článok poukazuje na katastrofálne reálne podmienky vo výkone kolúznej väzby ako aj na niektoré trendy v trestnom konaní, ktoré sú prítomné pri využívaní inštitútu kajúcnika
 
 
 

Najčítanejšie články

Zákonnosť dôkazov a procesu dokazovania trestných činov s drogovým prvkom (z pohľadu obhajoby)

 cie­ľom člán­ku bo­lo pou­ká­zať na ma­név­ro­va­cí pries­tor ob­ha­jo­by pri vý­ko­ne ob­ha­jo­by osôb ob­vi­ne­ných z tres­tných či­nov naj­mä s dro­go­vým pr­vkom.

 
Daňové trestné činy - niektoré aplikačné problémy

 vý­ťah z pred­náš­ky us­ku­toč­ne­nej dňa 09.05.2013 v Om­še­ní

 
Ekonomická trestná činnosť a trestné činy proti mene

 Autor: JUDr. Pe­ter Šam­ko, sud­ca Ok­res­né­ho sú­du v Pe­zin­ku

vý­ťah z pred­náš­ky us­ku­toč­ne­nej dňa 03.05.2011 - 04.05.2011 v Om­še­ní

 
   
 
Mapa stránky   |   O nás   |   Kontakt Powered by Cyclone3 XUL CMS of Comsultia