Pestovanie marihuany a dôvody väzby

Publikované: 06. 08. 2011, čítané: 2700 krát
 

Práv­ne ve­ty:

 I. Sa­mot­ná kon­zu­má­cia ma­ru­hua­ny nie je tres­tná a pre­to ko­na­nie, kto­ré spo­čí­va v dl­ho­roč­nej kon­zu­má­cii tej­to omam­nej lát­ky a kto­ré, sa­mo o se­be, ne­mô­že byť tres­tným či­nom, ne­mô­že byť ani dô­vo­dom na vza­tie ob­vi­ne­né­ho do väz­by.

 II. Ko­na­nie, keď si ob­vi­ne­ný za­bez­pe­ču­je sám pre se­ba omam­nú lát­ku, aby ju skon­zu­mo­val, nie je až tak zá­važ­né, aby bo­lo vä­zob­ným dô­vo­dom. To v ko­neč­nom dôs­led­ku vy­plý­va aj zo sa­mot­nej kon­cep­cie tzv. dro­go­vých tres­tných či­nov, keď štát za­me­ria­va rep­re­siu nie na kon­zu­men­tov ná­vy­ko­vých lá­tok, ale naj­mä na prí­pa­dy tzv. dí­le­rov drog, t. j. osôb, kto­rí dis­tri­bu­ju­jú väč­šie množ­stvá ná­vy­ko­vých lá­toch z dô­vo­du zís­ka­va­nia fian­čných pros­tried­kov. Oba­va pro­ku­ra­tú­ry, že si ob­vi­ne­ný bu­de za­bez­pe­čo­vať ma­ri­hua­nu pre vlas­tnú kon­zu­má­ciu (tzv. spot­reb­ná dr­žba), nie je až tak zá­važ­ná, aby os­pra­vedl­ni­la ob­me­dzenie osob­nej slo­by ob­vi­ne­né­ho za pou­ži­tia in­šti­tú­tu väz­by.

 

Z roz­hod­nu­tia sú­du                                                        Tp 33/08     

 

Ok­res­ný súd v Pe­zin­ku, v ko­na­ní pred sud­com pre príp­rav­né ko­na­nie JUDr. Pet­rom Šam­kom, o návr­hu Kraj­skej pro­ku­ra­tú­ry v Bra­tis­la­ve na vza­tie obv. J. K. do väz­by, tak­to

 

r o z h o d o l :

 I. Pod­ľa § 72 ods. 1, ods. 3 Tr. por. súd ne­vy­ho­vu­je návr­hu pro­ku­rá­to­ra Kraj­skej pro­ku­ra­tú­ry v Bra­tis­la­ve na vza­tie do väz­by obv. J. K...., pre­to­že tu nie sú dô­vo­dy väz­by.

 II. Pod­ľa § 87 ods. 2 Tr. por. súd ob­vi­ne­né­ho J. K. pre­púš­ťa zo za­dr­ža­nia na slo­bo­du.

 

                                                          O d ô v o d n e n i e

 Na Ok­res­ný súd v Pe­zin­ku bol dňa 30.10.2008 do­ru­če­ný návrh pro­ku­rá­to­ra Kraj­skej pro­ku­ra­tú­ry v Bra­tis­la­ve na vza­tie obv. J. K.  do väz­by z dô­vo­du  uve­de­né­ho v § 71 ods. 1 písm. c) Tr. por..

 Sud­ca pre príp­rav­né ko­na­nie pres­kú­mal návrh pro­ku­rá­to­ra na vza­tie ob­vi­ne­né­ho do väz­by, ce­lý pred­lo­že­ný spi­so­vý ma­te­riál, vy­po­čul ob­vi­ne­né­ho, pri­čom zis­til, že po­li­cajt ÚJ a KP v Bra­tis­la­ve dňa 29.10.2008 pos­tu­pom pod­ľa § 206 ods. 1 Tr. por. vznie­sol ob­vi­ne­nie J. K.  pre obzvlášť zá­važ­ný zlo­čin pod­ľa § 172 ods. 1 písm. d), ods. 2 písm. e) Tr. zák. na skut­ko­vom zá­kla­de uve­de­nom v uz­ne­se­ní po­li­caj­ta, pri­čom návrh pro­ku­rá­to­ra na vza­tie ob­vi­ne­né­ho do väz­by bol po­da­ný v zá­kon­nej le­ho­te.

 Z uve­de­né­ho vy­plý­va, že bo­li spl­ne­né for­mál­ne pod­mien­ky na roz­hod­nu­tie o väz­be a sud­ca pre príp­rav­né ko­na­nie pre­to zis­ťo­val, či sú spl­ne­né aj ma­te­riál­ne pod­mien­ky na roz­hod­nu­tie o vza­tí do väz­by, t. j., či je vzne­se­né ob­vi­ne­nie dô­vod­né a nás­led­ne, či z kon­krét­nych sku­toč­nos­tí vy­plý­va aj niek­to­rý z vä­zob­ných dô­vo­dov.

 Sa­mot­ný ob­vi­ne­ný sa vo svo­jom vý­slu­chu priz­nal k spá­chaniu skut­ku. Uvie­dol, že ko­no­pe faj­čí asi de­sať ro­kov, pri­čom zis­til, že ko­no­pe je dra­hé a tak si za­ob­sta­ral se­me­ná ko­no­pe a tie za­sa­dil v zá­hra­de. Ob­čas si zo svo­jich ras­tlín od­tr­hol lís­tie, vy­su­šil a faj­čil. V je­ho iz­be naš­li po­li­caj­ti ne­ja­ké sú­še­né ko­no­pe a po­tom vo fó­liov­ní­ku naš­li 5 ku­sov ras­tlín a jed­nu na zá­hra­de. Ko­no­pe nik­dy ni­ko­mu nep­re­dá­val. Nik­dy ne­bol dro­go­vo zá­vis­lý. Svoj­ho ko­na­nia ľu­tu­je.

 Vý­po­veď ob­vi­ne­né­ho potvr­dzu­jú aj vý­sled­ky do­mo­vej pre­hliad­ky, kto­rá sa us­ku­toč­ni­la v ob­ci B. a pri kto­rej bo­lo za­is­te­né väč­šie množ­stvo ma­ri­hua­ny.

 Z uve­de­ných sku­toč­nos­tí mož­no vy­vo­diť dos­ta­tok re­le­van­tných dô­ka­zov, kto­ré pos­ta­ču­jú na dô­vod­nosť vzne­se­nia ob­vi­ne­nia J. K., čím je napl­ne­ná pod­mien­ka sta­no­ve­ná v ná­ve­tí us­ta­no­ve­nia § 71 ods.1 Tr. por., pri­čom súd zdô­raz­ňu­je, že tú­to pod­mien­ku je pot­reb­né po­va­žo­vať za zá­klad­nú pod­mien­ku k to­mu, aby bo­lo vô­bec mož­né uva­žo­vať o vä­zob­ných dô­vo­doch.

 Súd pre­to pris­tú­pil k skú­ma­niu vä­zob­ných dô­vo­dov, av­šak ne­zis­til žiad­ny z vä­zob­ných dô­vo­dov uve­de­ných v us­ta­no­ve­ní § 71 ods.1 písm. a), b), c) Tr. por..

 Vo všeo­bec­nos­ti súd kon­šta­tu­je, že vä­zob­ný dô­vod mô­že vy­ply­núť buď z okol­nos­tí prí­pa­du ale­bo z oso­by ob­vi­ne­né­ho, pri­čom vä­zob­ný dô­vod sa zo­sil­ňu­je v prí­pa­doch, ak ho mož­no vy­vo­diť aj z okol­nos­tí prí­pa­du a aj z oso­by ob­vi­ne­né­ho.

 V návr­hu pro­ku­ra­tú­ry je uve­de­ný vä­zob­ný dô­vod v zmys­le § 71 ods. 1 písm. c) Tr. por., kto­rý je od­ôvod­ne­ný v pod­sta­te tak, že ob­vi­ne­ný uží­val dl­hé ro­ky ma­ri­hua­nu, tú­to po dlh­šiu do­bu pes­to­val pre se­ba a pre­to sú da­né dô­vo­dy, že by mo­hol v tres­tnej čin­nos­ti pok­ra­čo­vať.

 Súd kon­šta­tu­je, že sa­mot­ná kon­zu­má­cia ma­ru­hua­ny nie je vô­bec tres­tná a pre­to ko­na­nie, kto­ré spo­čí­va v dl­ho­roč­nej kon­zu­má­cii tej­to omam­nej lát­ky a kto­ré, sa­mo o se­be, ne­mô­že byť tres­tným či­nom, ne­mô­že byť ani dô­vo­dom na vza­tie ob­vi­ne­né­ho do väz­by. Na roz­diel od kon­zu­má­cie, je tres­tným pre­cho­vá­va­nie ma­ri­hua­ny, pri­čom je zjav­né, že ak niek­to chce kon­zu­mo­vať omam­nú lát­ku, mu­sí si ju naj­sôr za­bez­pe­čiť. Ta­ké­to ko­na­nie, keď si oso­ba za­bez­pe­ču­je sa­ma pre se­ba omam­nú lát­ku, aby ju skon­zu­mo­va­la, však nie je až tak zá­važ­né, aby bo­lo vä­zob­ným dô­vo­dom. To v ko­neč­nom dôs­led­ku vy­plý­va aj zo sa­mot­nej kon­cep­cie tzv. dro­go­vých tres­tných či­nov, keď štát za­me­ria­va rep­re­siu nie na kon­zu­men­tov ná­vy­ko­vých lá­tok, ale naj­mä na prí­pa­dy tzv. dí­le­rov drog, t. j. osôb, kto­rí dis­tri­bu­ju­jú väč­šie množ­stvá ná­vy­ko­vých lá­toch z dô­vo­du zís­ka­va­nia fian­čných pros­tried­kov. Oba­va pro­ku­ra­tú­ry, že si ob­vi­ne­ný bu­de za­bez­pe­čo­vať ma­ri­hua­nu pre vlas­tnú kon­zu­má­ciu (tzv. spot­reb­ná dr­žba), nie je až tak zá­važ­ná, aby os­pra­vedl­ni­la ob­me­dzenie osob­nej slo­by ob­vi­ne­né­ho za pou­ži­tia in­šti­tú­tu väz­by.

 Súd je pre­to ná­zo­ru, že v da­nej ve­ci ne­bo­li zis­te­né ta­ké kon­krét­ne sku­toč­nos­ti, kto­ré by ne­ma­li len po­va­hu in­dí­cií a dom­nie­nok, a z kto­rých by vy­plý­val dô­vod väz­by uve­de­ný v § 71 ods. 1 písm. c) Tr. por.. K uve­de­né­mu súd do­dá­va, že ob­vi­ne­ný do­po­siaľ ne­bol ani súd­ne tres­ta­ný.

 Súd pres­kú­mal vec aj z to­ho poh­ľa­du, či nep­ri­chá­dza do úva­hy vza­tie ob­vi­ne­né­ho do väz­by z dô­vo­dov uve­de­ných v § 71 ods. 1 písm. a) ale­bo b) Tr. por., pri­čom zis­til, že ko­lúz­ny dô­vod vô­bec nep­ri­chá­dza do úva­hy, na­koľ­ko ob­vi­ne­ný sa k spá­chaniu skut­ku priz­nal a vo ve­ci bo­li aj za­is­te­né ná­vy­ko­vé lát­ky. Rov­na­ko nep­ri­chá­dza do úva­hy ani tzv. úte­ko­vá väz­ba, na­koľ­ko ob­vi­ne­ný má riad­nu ad­re­su byd­lis­ka, kde sa aj zdr­žia­va a nie je dô­vod pred­pok­la­dať, že na nej ne­bu­de or­gá­nom čin­ným v tres­tnom ko­na­ní dos­tup­ný. K uve­de­né­mu súd do­dá­va, že J. K. je si­ce ob­vi­ne­ný zo zá­važ­né­ho tres­tné­ho či­nu, pri kto­rom mu hro­zí po­mer­ne vy­so­ký trest, av­šak roz­pä­tie tres­tnej sadz­by, kto­ré je uve­de­né v oso­bit­nej čas­ti Tres­tné­ho zá­ko­na pri stí­ha­nom tres­tnom či­ne nie je, sa­mo o se­be, dô­vo­dom väz­by, bez to­ho, aby k tej­to okol­nos­ti pris­tú­pi­li aj ďal­šie okol­nos­ti pred­pok­la­da­né us­ta­no­ve­ním § 71 ods. 1 písm. a) Tr. por.. V opač­nom prí­pa­de by iš­lo o ob­li­ga­tór­nu väz­bu vždy, ak by bo­lo pá­cha­te­ľo­vi vzne­se­né ob­vi­ne­nie za obzvlášť zá­važ­ný zlo­čin. Ob­li­ga­tór­ny dô­vod väz­by však Trest­ný po­ria­dok ne­poz­ná.

 Súd pre­to, po pres­kú­ma­ní cha­rak­te­ru spá­cha­nej tres­tnej čin­nos­ti ako aj oso­by ob­vi­ne­né­ho, ne­zis­til žiad­ne ta­ké vý­znam­né sku­toč­nos­ti, kto­ré by ho op­ráv­ňo­va­li zba­viť ob­vi­ne­né­ho osob­nej slo­bo­dy a pre­to ob­vi­ne­né­ho pre­pus­til zo za­dr­ža­nia na slo­bo­du.

 P o u č e n i e : Pro­ti to­mu­to uz­ne­se­niu mož­no po­dať sťaž­nosť do troch dní odo dňa je­ho ozná­me­nia, ces­tou Ok­res­né­ho sú­du v Pe­zin­ku, na Kraj­ský súd  v Bra­tis­la­ve. Sťaž­nosť ne­má od­klad­ný úči­nok. Pro­ti to­mu­to uz­ne­se­niu mô­že pro­ku­rá­tor po­dať sťaž­nosť len ih­neď po vy­hlá­se­ní uz­ne­se­nia.

 

JUDr. Pe­ter Šam­ko
sud­ca pre príp­rav­né ko­na­nie

 

 


 

Diskusia

 

Najčítanejšie články

Zákonnosť dôkazov a procesu dokazovania trestných činov s drogovým prvkom (z pohľadu obhajoby)

 cie­ľom člán­ku bo­lo pou­ká­zať na ma­név­ro­va­cí pries­tor ob­ha­jo­by pri vý­ko­ne ob­ha­jo­by osôb ob­vi­ne­ných z tres­tných či­nov naj­mä s dro­go­vým pr­vkom.

 
Daňové trestné činy - niektoré aplikačné problémy

 vý­ťah z pred­náš­ky us­ku­toč­ne­nej dňa 09.05.2013 v Om­še­ní

 
Ekonomická trestná činnosť a trestné činy proti mene

 Autor: JUDr. Pe­ter Šam­ko, sud­ca Ok­res­né­ho sú­du v Pe­zin­ku

vý­ťah z pred­náš­ky us­ku­toč­ne­nej dňa 03.05.2011 - 04.05.2011 v Om­še­ní

 
   
 
Mapa stránky   |   O nás   |   Kontakt Powered by Cyclone3 XUL CMS of Comsultia