Reťazové obchodovanie, simulované právne úkony a nárok na odpočítanie DPH

Publikované: 07. 01. 2018, čítané: 1384 krát
 

 

Práv­na ve­ta:

 

Pri po­su­dzo­va­ní ná­ro­ku na od­po­čí­ta­nie da­ne z pri­da­nej hod­no­ty má sku­toč­ný stav pred­nosť pred sta­vom for­mál­nym. Tá­to zá­sa­da nie­len umož­ňu­je, ale aj pri­ka­zu­je správ­co­vi da­ne nep­ri­hlia­dať k si­mu­lo­va­ným práv­nym úko­nom, ak sa tie­to reál­ne neus­ku­toč­ni­li, ne­napl­ni­li a len za­stie­ra­jú úko­ny, kto­ré sa us­ku­toč­ni­li. Ne­vyh­nut­ným pre ná­rok na od­po­čí­ta­nie da­ne z pri­da­nej hod­no­ty je preu­ká­za­nie, že for­mál­na dek­la­rá­cia pred­lo­že­ných dok­la­dov
má aj po­va­hu fak­tu

 

 

Spi­so­vá znač­ka:                        8Sžf/40/2015

Dá­tum vy­da­nia roz­hod­nu­tia:       28. sep­tem­bra 2017

 

 

ROZ­SU­DOK

 

 

Naj­vyš­ší súd Slo­ven­skej re­pub­li­ky v se­ná­te zlo­že­nom z pred­se­du se­ná­tu Mgr. Pet­ra Me­li­che­ra a
čle­nov se­ná­tu JUDr. Ja­ros­la­vy Fú­ro­vej a JUDr. Ka­ta­rí­ny Ben­czo­vej, v práv­nej ve­ci ža­lob­cu: ENER­GY
GROUP, s. r. o., Ok­ruž­ná  3239,  900  01 Mod­ra  (pred­tým K2 Bu­si­ness s. r. o., Klin­co­vá  37/B,
Bra­tis­la­va, IČO:  46 583 912 a pred­tým: Fe­ke­te STAV­CEN­TRUM, s.r.o., so síd­lom Fa­bí­ni­ho 28,
Spiš­ská No­vá Ves), za­stú­pe­ný ad­vo­kát­skou kan­ce­lá­riou Ho­van, Hospůdka, s.r.o., Ing. Ko­žu­cha č. 1,
Spiš­ská No­vá Ves, ad­vo­ká­tom JUDr. Pav­lom Ho­va­nom, pro­ti ža­lo­va­né­mu: Fi­nan­čné ria­di­teľ­stvo
Slo­ven­skej  re­pub­li­ky,  La­zov­ná  ul. 63,  Ban­ská  Bys­tri­ca,  o  pres­kú­ma­nie  zá­kon­nos­ti  roz­hod­nu­tia

ža­lo­va­né­ho č. 1100303/1/60375-528835/2013/5309 zo dňa 07.11.2013, v ko­na­ní o od­vo­la­ní ža­lob­cu
pro­ti roz­sud­ku Kraj­ské­ho sú­du v Ko­ši­ciach č. k. 6S/8/2014-43 zo dňa 22. ja­nuá­ra 2015, jed­noh­las­ne,
tak­to

 

 

r o z h o d o l :

 

 

Naj­vyš­ší súd Slo­ven­skej re­pub­li­ky roz­su­dok Kraj­ské­ho sú­du v Ko­ši­ciach č. k. 6S/8/2014-43 zo dňa

22. ja­nuá­ra 2015 p o t v r d z u j e. Účas­tní­kom náh­ra­du trov od­vo­la­cie­ho ko­na­nia n e p r i z n á v a.

 

 

O d ô v o d n e n i e

 

 

Na­pad­nu­tým roz­sud­kom Kraj­ský súd v Ko­ši­ciach pod­ľa § 250j ods. 1 Ob­čian­ske­ho súd­ne­ho po­riad­ku
(ďa­lej len  „OSP“) za­mie­tol ža­lo­bu ža­lob­cu o pres­kú­ma­nie zá­kon­nos­ti roz­hod­nu­tia ža­lo­va­né­ho č.
1100303/1/60375-528835/2013/5309 zo dňa 07.11.2013, kto­rým ža­lo­va­ný pod­ľa § 74 ods. 4 zá­ko­na č.
563/2009 Z. z. o sprá­ve da­ní (da­ňo­vý po­ria­dok) a o zme­ne a dopl­ne­ní niek­to­rých zá­ko­nov v zne­ní
nes­kor­ších  pred­pi­sov  roz­hod­nu­tie  Da­ňo­vé­ho  úra­du  Ko­ši­ce  č. 9812301/5/2422246/2013  zo  dňa

03.06.2013, kto­rým pod­ľa § 68 ods. 5 a 6 zá­ko­na č. 563/2009 Z. z. o sprá­ve da­ní ne­bol priz­na­ný
nad­mer­ný od­po­čet da­ne z pri­da­nej hod­no­ty v su­me 23.554,44 eura a bo­la vy­ru­be­ná vlas­tná da­ňo­vá
po­vin­nosť  v  su­me  40.966,91  eura  za  zda­ňo­va­cie  ob­do­bie  jún  2011  da­ňo­vé­mu  sub­jek­tu  Fe­ke­te
STAV­CEN­TRUM,  s.r.o.,  Fa­bí­ni­ho 28,  Spiš­ská  No­vá  Ves,  potvr­dil. 

 

Roz­hod­nu­tie  kraj­ský  súd od­ôvod­nil tým, že zo zis­te­ní a dô­ka­zov zís­ka­ných správ­com da­ne vy­plý­va pri jed­not­li­vých prep­ra­vách
tý­ka­jú­cich  sa  fak­tu­ro­va­ných  do­dá­vok  be­to­nár­skej  oce­le  sa  po­čas  prep­ra­vy  be­to­nár­ska  oceľ
ne­vyk­la­da­la,  prev­za­tie  zá­sie­lok  pre­zen­to­va­né  prep­rav­ným  dok­la­dom  CMR (pod­ľa  Do­ho­vo­ru  č.

11/1975 Zb. o prep­rav­nej zmlu­ve v me­dzi­ná­rod­nej ces­tnej nák­lad­nej dop­ra­ve, nák­lad­ný list mu­sí
ok­rem iné­ho ob­sa­ho­vať mies­to a dá­tum prev­za­tia zá­siel­ky) bo­lo len for­mál­ne, na­koľ­ko ten is­tý
prep­rav­ca  s  tým  is­tým  vo­zid­lom  za­bez­pe­čo­val  prep­ra­vu  be­to­nár­skej  oce­le  do  ďal­šie­ho  mies­ta
uve­de­né­ho v po­ra­dí dru­hom CMR a po­tom v po­ra­dí tre­ťom CMR dok­la­de. Pr­vý do­dá­va­teľ SSM a.s.,


 

 

 

 

 

Stráž­ske si up­lat­nil os­lo­bo­de­nie pri do­da­ní to­va­ru z tu­zem­ska do iné­ho člen­ské­ho štá­tu, v da­nom
prí­pa­de Čes­kej re­pub­li­ky a zá­ko­nom sta­no­ve­né pod­mien­ky os­lo­bo­de­nia dos­ta­toč­ne re­le­van­tný­mi
dok­lad­mi preu­ká­zal. Cieľ sle­do­va­ný pre­chod­nou úp­ra­vou zda­ne­nia to­va­ru v rám­ci spo­lo­čen­stva a to v
člen­skom štá­te spot­re­by (EMAGC-245/04) bol do­siah­nu­tý jed­ným po­hy­bom to­va­ru, kto­ré­ho prep­ra­va
za­ča­la v tu­zem­sku, t. j. na Slo­ven­sku a skon­či­la v Čes­kej  re­pub­li­ke, kde na­do­bud­nu­tie to­va­ru
po­dlie­ha­lo zda­ne­niu. Pre­to už všet­ky ďal­šie do­dáv­ky v rám­ci toh­to ob­chod­né­ho re­ťaz­ca bo­li s
mies­tom do­da­nia v Čes­kej re­pub­li­ke a po­dlie­ha­li aj zda­ne­niu v Čes­kej re­pub­li­ke.

V da­nom prí­pa­de
te­da to­var be­to­nár­ska oceľ, ako už bo­lo uvá­dza­né od­išiel z úze­mia Slo­ven­ska do Čes­kej re­pub­li­ky, kde
v sku­toč­nos­ti mal byť aj do­da­ný, vrá­til sa späť na Slo­ven­sko a po­tom zo Slo­ven­skej re­pub­li­ky mal byť
opä­tov­ne ža­lob­com Fe­ke­te STAV­CEN­TRUM, s.r.o. do­da­ný do Čes­kej re­pub­li­ky a to zrej­me iba s
cie­ľom, aby si aj ža­lob­ca pri do­da­ní to­va­ru z tu­zem­ska do iné­ho člen­ské­ho štá­tu Čes­kej re­pub­li­ky
mo­hol up­lat­niť os­lo­bo­de­nie. Z uve­de­né­ho jed­noz­nač­ne vy­plý­va, že v da­nom prí­pa­de zda­ni­teľ­né
ob­cho­dy bo­li vy­ko­na­né s cie­ľom zís­ka­nia da­ňo­vej vý­ho­dy spo­čí­va­jú­cej v od­po­čí­ta­ní da­ne z pri­da­nej
hod­no­ty z vy­sta­ve­ných fak­túr, pred­me­tom kto­rých bo­li do­dáv­ky to­va­ru be­to­nár­skej oce­le s dvak­rát
up­lat­ne­ným os­lo­bo­de­ním a to raz vý­rob­com a pr­vým do­dá­va­te­ľom SSM a.s., Stráž­ske a dru­hýk­rát
ža­lob­com Fe­ke­te STAV­CEN­TRUM, s.r.o..

Kraj­ský súd pou­ká­zal na to, že z us­tá­le­nej Ju­di­ka­tú­ry
sú­dov Slo­ven­skej re­pub­li­ky vy­plý­va, že pri po­su­dzo­va­ní ná­ro­ku na od­po­čí­ta­nie da­ne z pri­da­nej
hod­no­ty  mu­sí  mať  sku­toč­ný  stav  pred­nosť  pred  sta­vom for­mál­no-práv­nym.  Tá­to  zá­sa­da  nie­len
umož­ňu­je ale aj pri­ka­zu­je správ­co­vi da­ne nep­ri­hlia­dať k si­mu­lo­va­ným práv­nym úko­nom, keď tie­to sa
reál­ne neus­ku­toč­ni­li, ne­napl­ni­li a za­stie­ra­jú úko­ny, kto­ré sa us­ku­toč­ni­li. Ne­vyh­nut­ným pre ná­rok na
od­po­čí­ta­nie da­ne z pri­da­nej hod­no­ty je preu­ká­za­nie, že for­mál­na dek­la­rá­cia pred­lo­že­ných dok­la­dov
má aj po­va­hu fak­tu.Z uve­de­ných dô­vo­dov kraj­ský súd po­va­žo­val ná­miet­ku ža­lob­cu, že bez oh­ľa­du na
to, či doš­lo k vy­klád­ke ale­bo nak­lád­ke to­va­ru - be­to­nár­skej oce­le, on sa stal jej vlas­tní­kom, pre­to­že
ten­to to­var na­do­bu­dol od do­dá­va­te­ľa pla­ti­te­ľa da­ne Ing. N. U. - J. na úze­mí Slo­ven­skej re­pub­li­ky a
ďa­lej ten­to to­var do­dal pri­jí­ma­te­ľo­vi ARTFLASH s.r.o. so síd­lom v Čes­kej re­pub­li­ke spl­nil všet­ky
pod­mien­ky na od­po­čí­ta­nie da­ne pod­ľa § 51 ods. 1 písm. a/ zá­ko­na č. 222/2004 Z. z. je neo­pod­stat­ne­ná.
Ako už bo­lo uve­de­né, ža­lob­ca dos­ta­toč­ne nep­reu­ká­zal, že to­var be­to­nár­sku oceľ na­do­bu­dol od
do­dá­va­te­ľa Ing. N. U. - J. na úze­mí Slo­ven­skej re­pub­li­ky, kto­rý nás­led­ne do­dal pri­jí­ma­te­ľo­vi v Čes­kej
re­pub­li­ke, le­bo na zá­kla­de pred­lo­že­ných dô­ka­zov a zis­te­ní bo­lo jed­noz­nač­ne preu­ká­za­né, že v da­nom
prí­pa­de iš­lo o re­ťa­zo­vý ob­chod, kto­rý bol do­siah­nu­tý jed­ným po­hy­bom to­va­ru, kto­ré­ho prep­ra­va
za­ča­la v tu­zem­sku a skon­či­la v Čes­kej re­pub­li­ke po pr­vom do­da­ní do Sta­veb­ni­ny BA­LUS a.s. so
síd­lom v Olo­mou­ci, Čes­ká re­pub­li­ka nas­le­du­jú­ce ob­cho­dy do­da­nia to­va­ru tej is­tej be­to­nár­skej oce­le
po­dlie­ha­lo už zda­ne­niu v Čes­kej re­pub­li­ke. Ža­lob­ca, ale ani správ­ca da­ne ne­po­pie­ra­li vlas­tníc­ke prá­vo
ža­lob­cu k be­to­nár­skej oce­li, ani to v roz­hod­nu­tiach neu­vá­dza­li, le­bo pod­sta­tou roz­hod­nu­tia bo­lo
nep­riz­na­nie nad­mer­né­ho od­poč­tu da­ne z pri­da­nej hod­no­ty v su­me 23.554,44 eura a vy­ru­be­nie vlas­tnej
da­ňo­vej  po­vin­nos­ti  v su­me  40.966,91  eura  za  zda­ňo­va­cie  ob­do­bie jún  2011  pre  nep­reu­ká­za­nie
pod­mie­nok uve­de­ných v § 49 ods. 1 a 2 písm. a/ a § 51 ods. 1 písm. a/ zá­ko­na č. 222/2004 Z. z., pre­čo
nie je pod­stat­né a roz­ho­du­jú­ce kto je, resp. bol vlas­tní­kom to­va­ru, ale iba to, či k ob­cho­du aj reál­ne
doš­lo nie iba for­mál­nym spô­so­bom. V da­nom prí­pa­de bo­lo dos­ta­toč­ne preu­ká­za­né, že iš­lo o for­mál­ne
do­da­nie  to­va­ru  v  rám­ci  re­ťaz­ca  za  úče­lom  up­lat­ne­nia  ná­ro­ku  na  od­po­čí­ta­nie  da­ne  z  pri­da­nej
hod­no­ty.Kraj­ský súd po pres­kú­ma­ní roz­hod­nu­tia a pos­tu­pu správ­ne­ho or­gá­nu a ža­lo­va­né­ho v roz­sa­hu
a z dô­vo­dov uve­de­ných v ža­lo­be dos­pel k zá­ve­ru, že roz­hod­nu­tie a pos­tup ža­lo­va­né­ho ako správ­ne­ho
or­gá­nu v me­dziach ža­lo­by bo­li v sú­la­de so zá­ko­nom č. 563/2009 Z. z. o sprá­ve da­ní a zá­ko­nom č.
222/2004 Z. z. o da­ní z pri­da­nej hod­no­ty, pre­to ža­lo­bu ako ne­dô­vod­nú pod­ľa § 250j ods. 1 OSP
za­mie­tol. Zá­ro­veň ža­lob­co­vi nep­riz­nal náh­ra­du trov ko­na­nia pod­ľa § 250k ods. 1 OSP.

Pro­ti roz­sud­ku
kraj­ské­ho sú­du po­dal ža­lob­ca v zá­kon­nej le­ho­te od­vo­la­nie a navr­hol, aby Naj­vyš­ší súd Slo­ven­skej
re­pub­li­ky roz­su­dok kraj­ské­ho sú­du zru­šil a vec mu vrá­til na ďal­šie ko­na­nie, al­ter­na­tív­ne, aby roz­su­dok
zme­nil a ža­lo­be vy­ho­vel. V dô­vo­doch od­vo­la­nia pou­ká­zal na svo­je dô­vo­dy uve­de­né v ža­lo­be, kto­rých
sa v ce­lom roz­sa­hu pridr­žia­val.Ža­lob­ca po­va­žo­val za kľú­čo­vé pre roz­hod­nu­tie vo ve­ci sa­mej, že sa
kraj­ský súd sto­tož­nil s tvr­de­ním správ­cu da­ne o tzv. re­ťa­zo­vom ob­cho­de, pri­čom ten­to po­jem náš
práv­ny po­ria­dok, kon­krét­ne ob­chod­ný zá­kon­ník a sú­vi­sia­ce pred­pi­sy, ne­poz­na­jú. Ža­lob­ca tvr­dil, že v
da­nom prí­pa­de neš­lo o je­di­nú fy­zic­kú prep­ra­vu to­va­ru, a te­da ne­mož­no ho­vo­riť o tzv. re­ťa­zo­vom
ob­cho­de, pre­to­že dok­lad­mi, kto­ré ža­lob­ca správ­co­vi da­ne pred­lo­žil dek­la­ro­val tri ob­jed­náv­ky na
prep­ra­vu to­va­ru a k to­mu sú­vi­sia­ce tri me­dzi­ná­rod­né nák­lad­né lis­ty CMR pri kaž­dej do­dáv­ke. S tým
sú­vi­sí aj tá sku­toč­nosť, že na kaž­dú jed­not­li­vú prep­ra­vu je vy­sta­ve­ná sa­mos­tat­ná fak­tú­ra. Opa­ko­val už


 

 

 

 

 

od­pre­zen­to­va­ný ná­zor, že po­kiaľ to­var prek­ro­čí hra­ni­ce Člen­ské­ho štá­tu a vlas­tníc­ke prá­vo k ne­mu
na­do­bud­ne sub­jekt toh­to dru­hé­ho člen­ské­ho štá­tu, tak sa jed­ná jed­noz­nač­ne o cez­hra­nič­né pl­ne­nie
pod­ľa Smer­ni­ce Ra­dy č.  2006/112/ES a kaž­dá ďal­šia zme­na vlas­tníc­ke­ho práv k to­va­ru v rám­ci
člen­ské­ho  štá­tu  sa  za­ťa­ží  prís­luš­nou  vnút­roš­tát­nou sadz­bou  da­ne.Po­kiaľ  správ­ca  da­ne  tvr­dil,  že
be­to­nár­ska oceľ bo­la prep­ra­vo­va­ná na tom is­tom vo­zid­le bez to­ho, aby bo­la vy­lo­že­ná. Zá­kon o DPH
uvá­dza, že na na­do­bud­nu­tím to­va­ru v tu­zem­sku z iné­ho člen­ské­ho štá­tu sa ro­zu­mie prá­vo nak­la­dať s
hnu­teľ­ným hmot­ným ma­jet­kom od­os­la­ným ale­bo prep­ra­ve­ným na­do­bú­da­te­ľo­vi do­dá­va­te­ľom, ale­bo
na­do­bú­da­te­ľom, ale­bo na ich účet do tu­zem­ska z iné­ho člen­ské­ho štá­tu ako vlas­tník. Čes­ká spo­loč­nosť
Sta­veb­ni­ny BA­LUS a.s. re­gis­tro­va­ná pre úče­ly DPH Čes­kej  re­pub­li­ky, kto­rá prev­za­la to­var od
Slo­ven­skej spo­loč­nos­ti SLO­VA­KIA STEEL MILLS a.s., Stráž­ske re­gis­tro­va­nej pre úče­ly DPH na
Slo­ven­sku sa sta­la vlas­tní­kom be­to­nár­skej oce­le a prev­za­tie be­to­nár­skej oce­le potvr­di­la prís­luš­ným
CMR dok­la­dom. Be­to­nár­ska oceľ bo­la sku­toč­ne pre­ve­ze­ná z úze­mia Slo­ven­skej re­pub­li­ky na úze­mie
Čes­kej re­pub­li­ky, nej­de te­da o fik­ciu prep­ra­vy. Nie je pod­stat­né, či to­var bol, ale­bo ne­bol fy­zic­ky
vy­lo­že­ný z vo­zid­la v Čes­kej re­pub­li­ke, ale pod­stat­né je, že to­var fy­zic­ky opus­til úze­mie člen­ské­ho
štá­tu do­da­nia. V ko­na­ní ža­lob­ca pou­ká­zal na dve pod­mien­ky k up­lat­ne­niu os­lo­bo­de­nia do­da­nia to­va­ru
v rám­ci spo­lo­čen­stva, a to prá­vo nak­la­dať s to­va­rom pre­ve­de­né na na­do­bú­da­te­ľa a reál­na prep­ra­va
to­va­ru z jed­né­ho člen­ské­ho štá­tu do iné­ho a preu­ká­za­nie to­ho, že to­var fy­zic­ky opus­til úze­mie
člen­ské­ho štá­tu do­da­nia. Tie­to pod­mien­ky bo­li v sle­do­va­nom prí­pa­de spl­ne­né. Vy­ššie uve­de­né pla­tí aj
pre nás­led­ne do­da­nie to­va­ru z čes­kej spo­loč­nos­ti BA­LUS a.s. pre slo­ven­skú spo­loč­nosť Cas­tella­rio

s.r.o.  re­gis­tro­va­nú  pre  úče­ly  DPH  na  Slo­ven­sku.  Čes­ká  spo­loč­nosť  BA­LUS  a.s.  do­da­la  to­var
slo­ven­skej spo­loč­nos­ti Cas­tella­rio s.r.o., pri­čom mies­tom na­do­bud­nu­tia to­va­ru bol areál spo­loč­nos­ti
Sta­voar­ti­kel Byt­ča, kde na­do­bud­nu­tie to­va­ru bo­lo preu­ká­za­né prís­luš­ným CMR dok­la­dom. Spo­loč­nosť
Cas­tella­rio s.r.o. nás­led­ne do­da­la to­var - be­to­nár­sku oceľ J. F., J. F. do­dal be­to­nár­sku oceľ Ing. N. U.,
a ten nás­led­ne do­dal be­to­nár­sku oceľ spo­loč­nos­ti Fe­ke­te STAV­CEN­TRUM, s.r.o. Vy­ššie uve­de­né
do­da­nia to­va­ru me­dzi spo­loč­nos­ťou Cas­tella­rio s.r.o. a J. F., ďa­lej J. F. a Ing. N. U. a na­ko­niec Ing. N.

U. a spo­loč­nos­ťou Fe­ke­te STAV­CEN­TRUM, s.r.o. bo­li vy­fak­tu­ro­va­né so slo­ven­skou DPH. Zna­me­ná
to, že pri jed­not­li­vých do­da­niach to­va­ru bo­li fak­tú­ry vy­sta­ve­né so slo­ven­skou DPH a od­be­ra­te­lia si
up­lat­ni­li z jed­not­li­vých fak­túr, pros­tred­níc­tvom po­da­ných da­ňo­vých priz­na­ní DPH na vstu­pe.Ža­lob­ca
je v tom­to prí­pa­de to­ho ná­zo­ru, že úva­ha či už správ­cu da­ne ale­bo pr­vos­tup­ňo­vé­ho sú­du spo­čí­va­jú­ce­ho
na tom, že ide v sle­do­va­nom prí­pa­de o re­ťa­zo­vý ob­chod o tom, že tie­to ob­cho­dy je nut­né vy­kla­dať
pod­ľa sku­toč­né­ho sta­vu a ten­to up­red­nos­tniť pred sta­vom for­mál­no-práv­nym, je v da­nom prí­pa­de
nes­práv­na, pre­to­že sle­do­va­ný ob­chod bol reál­nym ob­cho­dom me­dzi do­dá­va­te­ľom a od­be­ra­te­ľom a iš­lo
o ob­chod, u kto­ré­ho exis­to­val ra­cio­nál­ny eko­no­mic­ký dô­vod.Ža­lob­ca opä­tov­ne pou­ká­zal na to, že
uve­de­né  ar­gu­men­ty    v  ko­na­ní  od­zne­li,  av­šak  opa­ku­je  ich  pre­to,  že  do­po­siaľ  ne­bo­lo  na  ne
pri­hliad­nu­té a ne­má inú mož­nosť, len na ich opä­tov­ne pou­ka­zo­vať, pre­to­že v da­nej ve­ci ide o roz­por
práv­ne­ho  vý­kla­du  s  doj­ma­mi  správ­cu  da­ne,  kto­ré  pre­nie­sol  do  svo­jich  roz­hod­nu­tí.Na  zá­kla­de
uve­de­né­ho pre­to ža­lob­ca navr­hu­je, aby Naj­vyš­ší súd Slo­ven­skej re­pub­li­ky roz­su­dok Kraj­ské­ho sú­du v
Ko­ši­ciach č. k. 6S/8/2014-43 zo dňa 22.01.2015 zru­šil a vec mu vrá­til na ďal­šie ko­na­nie.

 

K po­da­né­mu
od­vo­la­niu ža­lob­cu sa vy­jad­ril ža­lo­va­ný tak, že ná­miet­ky up­lat­ne­né ža­lob­com v od­vo­la­ní sú ob­sa­ho­vo
zhod­né so ža­lob­ný­mi dô­vod­mi ža­lob­cu, k uve­de­ným ná­miet­kam sa ža­lo­va­ný vy­jad­ril v sta­no­vis­ku k
ža­lo­be č. 1100303/1/224575/2014 zo dňa  13.05.2014, na kto­rom tr­vá. K ná­miet­kam nad rá­mec
ža­lob­ných dô­vo­dov ža­lo­va­ný uvá­dza nas­le­dov­né :V da­nej ve­ci ža­lo­va­ný ne­zis­til po­chy­be­nie správ­cu
da­ne  v  pos­tu­pe,  ani  iné  po­ru­še­nie  zá­ko­na.  Fi­nan­čné  ria­di­teľ­stvo  SR  z  ob­sa­hu  spi­su,  ako  aj  z
pred­lo­že­ných lis­tin­ných dô­ka­zov dos­pe­lo k zá­ve­ru, že všet­ky ná­miet­ky ža­lob­cu uve­de­né v po­da­nej
ža­lo­be, ako aj v od­vo­la­ní, nie je mož­né ak­cep­to­vať a tie­to ná­miet­ky nie sú opod­stat­ne­né. Správ­ca da­ne
pos­tu­po­val v sú­la­de s plat­ný­mi práv­ny­mi pred­pis­mi.Ža­lo­va­ný pre­to navr­hu­je, aby Naj­vyš­ší súd
Slo­ven­skej re­pub­li­ky roz­su­dok Kraj­ské­ho sú­du v Ko­ši­ciach č. k. 6S/8/2014-43 zo dňa 22.01.2015 ako
vec­ne správ­ny potvr­dil.

 

Naj­vyš­ší súd Slo­ven­skej re­pub­li­ky ako súd od­vo­la­cí (§ 10 ods. 2 v spo­je­ní s §
246c ods.  1 ve­ta pr­vá OSP) pres­kú­mal od­vo­la­ním na­pad­nu­tý roz­su­dok ako aj ko­na­nie, kto­ré mu
pred­chá­dza­lo, a dos­pel k zá­ve­ru, že od­vo­la­nie ža­lob­cu nie je dô­vod­né. Roz­ho­dol bez na­ria­de­nia
od­vo­la­cie­ho po­jed­ná­va­nia v zmys­le  §  250ja ods.  2 ve­ta pr­vá OSP s tým, že ter­mín ve­rej­né­ho
vy­hlá­se­nia roz­sud­ku bol zve­rej­ne­ný mi­ni­mál­ne päť dní vop­red na úrad­nej ta­bu­li sú­du a na inter­ne­to­vej
strán­ke Naj­vyš­šie­ho sú­du Slo­ven­skej re­pub­li­ky www.nsud.sk. Roz­su­dok bol ve­rej­ne vy­hlá­se­ný dňa

28.09.2017 (§ 156 ods. 1 a ods. 3 OSP). Z ob­sa­hu ad­mi­nis­tra­tív­ne­ho spi­su Naj­vyš­ší súd Slo­ven­skej
re­pub­li­ky zis­til skut­ko­vý stav tak, ako ho pod­rob­ne uvie­dol v na­pad­nu­tom roz­sud­ku kraj­ský súd, je­ho


 

 

 

 

 

dô­vo­dy po­va­žu­je za úpl­né a pres­ved­či­vé (§ 157 ods. 2 OSP), rea­gu­jú­ce na všet­ky ná­miet­ky ža­lob­cu,
pre­to  pre  účas­tní­kov  ko­na­nia  zná­me  fak­ty  a  sku­toč­nos­ti  ne­bu­de  nad­by­toč­ne  opa­ko­vať  a  len  v
struč­nos­ti z ne­ho vy­be­rá nas­le­dov­né.Správ­ca da­ne Da­ňo­vý úrad Ko­ši­ce vy­ko­nal u ža­lob­cu da­ňo­vú
kon­tro­lu da­ne pri­da­nej hod­no­ty za zda­ňo­va­cie ob­do­bie jún 2011 na zá­kla­de up­lat­ne­nia op­ráv­ne­nos­ti
od­poč­tu DPH z fak­tú­ry č. 2011155 z 20.06.2011 v su­me 15.321,24 € (zá­kla­de da­ne 12.767,70 €, DPH

2.553,54 €) za ná­kup sta­veb­nej oce­le v množ­stve 24,090 ton, z fak­tú­ry č. 2011156 z 21.06.2011 v
su­me 29.830,94 € (zá­kla­de da­ne 24.859,12 €, DPH 4.971,82 €) za ná­kup sta­veb­nej oce­le v množ­stve

46,904 ton, z fak­tú­ry č. 2011158 z 29.06.2011 v su­me 31.230,14       € (zá­kla­de da­ne 26.025,12   €, DPH

5.205,022 €) za ná­kup sta­veb­nej oce­le v množ­stve 49,104 ton, z fak­tú­ry č. 2011161 z 29.06.2011 v
su­me 15.687,59 € (zá­kla­de da­ne 13.072,98 €, DPH 2.614,60 €) za ná­kup sta­veb­nej oce­le v množ­stve

24,666 ton, z fak­tú­ry č. 2011162 z 29.06.2011 v su­me 30.873,98       € (zá­kla­de da­ne 25.728,32   €, DPH

5.145,66 €) za ná­kup sta­veb­nej oce­le v množ­stve 48,544 ton, z fak­tú­ry č. 2011164 z 29.06.2011 v
su­me 62.190,62 € (zá­kla­de da­ne 51.825,52 €, DPH 10.365,10 €) za ná­kup sta­veb­nej oce­le v množ­stve

97,784 ton, z fak­tú­ry č. 2011164 z 29.06.2011 v su­me 62.190,62       € (zá­kla­de da­ne 51.825,52   €, DPH

10.365,10 €) za ná­kup sta­veb­nej oce­le v množ­stve 97,784 ton, z fak­tú­ry č. 2011165 z 29.06.2011 v
su­me 31.578,67 € (zá­kla­de da­ne 26.315,56 €, DPH 5.263,11 €) za ná­kup sta­veb­nej oce­le v množ­stve

49,652 ton, z fak­tú­ry č. 2011167 z 30.06.2011 v su­me 61.950,22       € (zá­kla­de da­ne 51.625,18   €, DPH

10.325,04 €) za ná­kup sta­veb­nej oce­le v množ­stve 97,406 ton, z fak­tú­ry č. 2011169 z 01.07.2011 v
su­me 45.910,30 € (zá­kla­de da­ne 38.258,58 €, DPH 7.651,72 €) za ná­kup sta­veb­nej oce­le v množ­stve

72,186 ton a z fak­tú­ry č. 2011163 z 07.07.2011 v su­me 31.058,42     € (zá­kla­de da­ne 25.882,02 €, DPH

5.176,40 €) za ná­kup sta­veb­nej oce­le v množ­stve 48,834 ton.Vy­ko­na­ným do­ka­zo­va­ním správ­ca da­ne
zis­til, že pred­met do­da­nia - be­to­nár­ska oceľ bo­la fak­tu­ro­va­ná v re­ťaz­ci pod­ni­ka­te­ľov. Kon­tro­lou bo­lo
zis­te­né,  že  pri  jed­not­li­vých  vy­fak­tu­ro­va­ných  do­dáv­kach  be­to­nár­skej  oce­le  bol  pri  nak­lád­kach
be­to­nár­skej oce­le v areá­li vý­rob­cu - spo­loč­nos­ti SSM a.s., Stráž­ske, vo­di­čom od­ov­zda­ný do­da­cí list, z
kto­ré­ho ob­sa­hu bo­lo zrej­mé, že do­dá­va­te­ľom be­to­nár­skej oce­le je SSM a.s., Stráž­ske a od­be­ra­te­ľom je
spo­loč­nosť Sta­veb­ni­ny BA­LUS a.s., Slad­kov­ské­ho 53a, Olo­mouc, Čes­ká re­pub­li­ka. Prí­jem­com Areál
GEP, s.r.o., Bran­ky 281, Bran­ky pri Va­laš­skom Me­ziříčí, Čes­ká re­pub­li­ka s do­da­cou pod­mien­kou
DDP Bran­ky u Va­laš­ské­ho Me­ziříčí. Spo­lu s do­da­cím lis­tom obdŕžal vo­dič pri nak­lád­ke v areá­li
spo­loč­nos­ti SSM a.s., Stráž­ske v po­ra­dí pr­vý CMR dok­lad, na kto­rom bol uve­de­ný od­osie­la­teľ SSM

a.s., Stráž­ske, prí­jem­ca Areál GEP, s.r.o., Bran­ky u Va­laš­ské­ho Me­ziříčí, Čes­ká re­pub­li­ka. Mies­to
nak­lád­ky to­va­ru SSM a.s., Stráž­ske, mies­to vy­klád­ky Bran­ky pri Va­laš­skom Me­ziříčí. Ten­to pr­vý
CMR dok­lad bol pri jed­not­li­vých do­dáv­kach potvr­de­ný pe­čiat­kou od­osie­la­te­ľa, pe­čiat­kou a pod­pi­som
dop­rav­cu a pe­čiat­kou a pod­pi­som pri­jí­ma­te­ľa BA­LUS a.s.. Vo­dič po na­lo­že­ní be­to­nár­skej oce­le na
vo­zid­lo opus­til pri jed­not­li­vých fak­tu­ro­va­ných do­dáv­kach areál spo­loč­nos­ti SSM a.s., Stráž­ske a na
zá­kla­de po­ky­nov špe­di­té­ra, t.j. spo­loč­nos­ti Fe­ke­te STAV­CEN­TRUM, s.r.o. prep­ra­vo­val be­to­nár­sku
oceľ po vop­red zvo­le­nej tra­se do pr­vé­ho cie­ľa, t.j. Bran­ky pri Va­laš­skom Me­ziříčí v Čes­kej re­pub­li­ke.
V Bran­kach pri Va­laš­skom Me­ziříčí ne­do­chá­dza­lo k žiad­nej vy­klád­ke be­to­nár­skej oce­le tak, ako je
uve­de­né v pred­lo­že­ných CMR dok­la­doch, ale doš­lo len k prev­za­tiu ďal­šie­ho v po­ra­dí dru­hé­ho CMR
dok­la­du, ako aj ďal­šie­ho do­da­cie­ho lis­tu. Na po­ra­dí  2. CMR dok­la­de, kto­rý bol vy­ho­to­ve­ný v
spo­loč­nos­ti BA­LUS a.s., bol ako od­osie­la­teľ uve­de­ná spo­loč­nosť BA­LUS a.s., prí­jem­com spo­loč­nosť
Cas­tella­rio s.r.o., Pa­nen­ská 24, Bra­tis­la­va, s mies­tom nák­la­dy v Bran­kach pri Va­laš­skom Me­ziříči,
Čes­ká  re­pub­li­ka,  mies­to  vy­klád­ky  v  Byt­či  na  Slo­ven­sku.  CMR  dok­lad  bol  ope­čiat­ko­va­ný
od­osie­la­te­ľom spo­loč­nos­ťou BA­LUS a.s., pe­čiat­kou a pod­pi­som dop­rav­cu. Na CMR dok­la­de chý­ba­la
pe­čiat­ka  a  pod­pis  prí­jem­cu  spo­loč­nos­ti  Cas­tella­rio  s.r.o..  Na  do­da­com  lis­te  bol  od­osie­la­te­ľom
spo­loč­nosť BA­LUS a.s., od­be­ra­te­ľom spo­loč­nosť Cas­tella­rio s.r.o.. Do­da­cí list bol na pred­tla­če­nom
tla­či­ve s lo­gom spo­loč­nos­ti BA­LUS a.s., pe­čiat­ka prí­jem­cu spo­loč­nos­ti Cas­tella­rio s.r.o. tam ne­bo­la.
Vo­dič po prev­za­tí 2. CMR dok­la­du, ako aj do­da­cie­ho lis­tu pok­ra­čo­val v ces­te s na­lo­že­ným vo­zid­lom
do  areá­lu  spo­loč­nos­ti  STA­VO  AR­TI­KEL  s.r.o.  v Byt­či  na  Slo­ven­sku.  Na  tom­to  mies­te,  t.j.  v
spo­loč­nos­ti STA­VO AR­TI­KEL s.r.o. v Byt­či doš­lo opä­tov­ne len k for­mál­nym zá­le­ži­tos­tiam, t.j. k
žiad­nej vy­klád­ke be­to­nár­skej oce­le, ani k nak­lád­ke be­to­nár­skej oce­le ne­do­chá­dza­lo. Vo­di­čo­vi bol
od­ov­zda­ný v po­ra­dí tre­tí CMR dok­lad. Na tom­to pos­led­nom CMR dok­la­de bol uve­de­ný od­osie­la­teľ
spo­loč­nosť Fe­ke­te STAV­CEN­TRUM, s.r.o. a prí­jem­ca spo­loč­nosť ARTFLASH s.r.o., Me­dzib­ran­ská
1579/4, Pra­ha s mies­tom nak­lád­ky Byt­ča- Slo­ven­ská re­pub­li­ka a mies­tom vy­klád­ky Frý­dek-Mís­tek -
Čes­ká re­pub­li­ka. Dok­lad bol opat­re­ný pe­čiat­kou a pod­pi­som dop­rav­cu a pe­čiat­kou a pod­pi­som
spo­loč­nos­ti Ar­ce­lor Mit­tal, a.s., Frý­dek-Mís­tek. Spo­loč­nosť ARTFLASH s.r.o. ma­la pre­na­jí­ma­né


 

 

 

 

 

skla­do­va­cie pries­to­ry so spo­loč­nos­ťou Ar­ce­lor Mit­tal, a.s., Frý­dek-Mís­tek. Pod­ľa vý­po­ve­dí sved­kov -
jed­not­li­vých  vo­di­čov,  na  zá­kla­de  me­dzi­ná­rod­nej  vý­me­ny  in­for­má­cií,  aj  po  vy­jad­re­ní  Ro­ma­na
Ob­ši­va­na, za­mes­tnan­ca ža­lob­cu k vy­klád­ke be­to­nár­skej oce­le doš­lo až v areá­li spo­loč­nos­ti Ar­ce­lor
Mit­tal, a.s., Frý­dek-Mís­tek. Prep­ra­va to­va­ru pros­tred­níc­tvom iných prep­rav­cov, kto­rá bo­la ob­jed­na­ná
špe­di­té­rom spo­loč­nos­ti Fe­ke­te STAV­CEN­TRUM, s.r.o. bo­la dop­rav­com, kto­rý prep­ra­vu us­ku­toč­nil
vy­fak­tu­ro­va­ná spo­loč­nos­ti Fe­ke­te STAV­CEN­TRUM, s.r.o.. Spo­loč­nosť Fe­ke­te STAV­CEN­TRUM,

s.r.o. za­bez­pe­či­la prep­ra­vu na zá­kla­de ob­jed­ná­vok spo­loč­nos­ti SSM a.s., Stráž­ske. Pod­ľa pred­lo­že­ných
zmlúv o  prep­ra­ve,  kto­ré bo­li  pred­lo­že­né  ku  kon­tro­le je  zrej­mé,  že  ža­lob­ca  (spo­loč­nosť  Fe­ke­te
STAV­CEN­TRUM, s.r.o.) vop­red ve­de­la kde prep­ra­va to­va­ru be­to­nár­skej oce­le za­čí­na a kde prep­ra­va
ma­la kon­čiť. Bo­lo zis­te­né a preu­ká­za­né, že pri všet­kých vy­fak­tu­ro­va­ných do­dáv­kach sa to­var nak­la­dal
na mo­to­ro­vé vo­zid­lo v tu­zem­sku a pri spät­nom vrá­te­ní do tu­zem­ska - Byt­če sa to­var ne­vyk­la­dal, ale sa
ďa­lej prep­ra­vo­val opä­tov­ne do Čes­kej re­pub­li­ky.

 

Naj­vyš­ší súd pou­ka­zu­je na sku­toč­nosť, že úče­lom
da­ňo­vé­ho ko­na­nia je zis­te­nie, či si da­ňo­vé sub­jek­ty spl­ni­li v sú­la­de s prís­luš­ný­mi hmot­no-práv­ny­mi
pred­pis­mi svo­je po­vin­nos­ti vo­či štát­ne­mu roz­poč­tu. Keď­že ide o fiš­kál­ne zá­uj­my štá­tu, da­ňo­vý
po­ria­dok ob­sa­hu­je oso­bit­nú úp­ra­vu zis­ťo­va­nia, pre­ve­ro­va­nia zá­kla­du da­ne, ale­bo iných sku­toč­nos­tí
roz­ho­du­jú­cich pre správ­ne ur­če­nie da­ne, ale­bo vznik da­ňo­vej po­vin­nos­ti da­ňo­vé­ho sub­jek­tu. Ove­re­nie
op­ráv­ne­nos­ti od­po­čí­ta­nia da­ne zna­me­ná ob­jas­ne­nie všet­kých okol­nos­tí, kto­ré umož­nia pri­jať zá­ve­ry, či
pod­mien­ky  bo­li  spl­ne­né,  či  ná­rok  pre  nespl­ne­nie  ho­ci  len  jed­nej  zo  všet­kých  vy­ža­do­va­ných
pod­mie­nok nie je vy­lú­če­ný. Na­koľ­ko ide o hmot­nop­ráv­ne pod­mien­ky, k ta­ké­mu­to zá­ve­ru nes­ta­čí len
exis­ten­cia kon­krét­nej fak­tú­ry a ho­ci má všet­ky for­mál­no-práv­ne ná­le­ži­tos­ti, ale mu­sí sa ove­riť, či
úda­je v nej uve­de­né nao­zaj dok­la­du­jú pred­met­nú čin­nosť.

 

Pod­ľa  §  24 ods.  1 da­ňo­vé­ho po­riad­ku
spl­ne­nie pod­mie­nok pre up­lat­ne­nie ná­ro­ku na od­po­čí­ta­nie da­ne preu­ka­zu­je da­ňo­vý sub­jekt, t.j. pla­ti­teľ
da­ne z pri­da­nej hod­no­ty. Ten­to preu­ka­zu­je sku­toč­nos­ti, kto­ré ma­jú vplyv na správ­ne ur­če­nie da­ne a
sku­toč­nos­ti, kto­ré je po­vin­ný uvá­dzať v priz­na­ní ale­bo iných po­da­niach, kto­ré je po­vin­ný po­dá­vať
pod­ľa  oso­bit­ných  pred­pi­sov,  sku­toč­nos­ti  na  kto­rých  preu­ká­za­nie  bol  vy­zva­ný správ­com da­ne  v
prie­be­hu  da­ňo­vej  kon­tro­ly  ale­bo  da­ňo­vé­ho  ko­na­nia,  ako  aj  vie­ro­hod­nosť  správ­nosť  a  úpl­nosť
evi­den­cií a zá­zna­mov, kto­ré je po­vin­ný viesť. V da­ňo­vom ko­na­ní ťa­žis­ko dô­kaz­né­ho bre­me­na je na
da­ňo­vom sub­jek­te, dô­kaz­ná po­vin­nosť je spo­je­ním po­vin­nos­ti tvr­de­nia a po­vin­nos­ti do­lo­žiť svo­je
tvr­de­nia dô­kaz­mi.

 

Prá­vo na od­po­čí­ta­nie da­ne mož­no up­lat­niť len vo vzťa­hoch ku sku­toč­ne splat­ným
da­niam,  t.j.  da­niam  zod­po­ve­da­jú­cim  pl­ne­niu  po­dlie­ha­jú­ce­mu  da­ni  z  pri­da­nej  hod­no­ty,  resp.
za­pla­te­ných z dô­vo­du ich splat­nos­ti. Prá­vo na od­po­čí­ta­nie da­ne sa nev­zťa­hu­je na daň, kto­rá je splat­ná
len z dô­vo­du jej uve­de­nie na fak­tú­re. Pod­mien­ky uve­de­né v § 49 ods. 1, 2, písm. a/ a v § 51 ods. 1
písm. a/ zá­ko­na č. 222/2004 Z. z. sú hmot­nop­ráv­nej po­va­hy a na ich bez­pod­mie­neč­né spl­ne­nie sa
via­že  ná­rok  na  od­po­čí­ta­nie.  Ich  nespl­ne­nie  nie  je  mož­né  od­pus­tiť  ani  za  dob­ro­my­seľ­nos­ti
pla­ti­te­ľa.Pod­ľa § 13 ods. 1 písm. a/ zá­ko­na č. 222/2004 Z. z. mies­tom do­da­nia to­va­ru, ak je do­da­nie
to­va­ru spo­je­né s od­os­la­ním ale­bo prep­ra­vou to­va­ru je mies­to, kde sa to­var na­chá­dza v ča­se, keď sa
od­os­la­nie ale­bo prep­ra­va to­va­ru oso­be, kto­rej má byť to­var do­da­ný za­čí­na us­ku­toč­ňo­vať.Mies­tom
na­do­bud­nu­tia to­va­ru z iné­ho člen­ské­ho štá­tu je pod­ľa § 17 ods. 1 o da­ní z pri­da­nej hod­no­ty mies­to,
kde sa to­var na­chá­dza v ča­se skon­če­nia je­ho od­os­la­nia ale­bo prep­ra­vy k na­do­bú­da­te­ľo­vi.Zo zis­te­ní a
dô­ka­zov, kto­ré vy­ko­nal správ­ca da­ne a vy­hod­no­til kraj­ský súd vo svo­jom roz­sud­ku jed­noz­nač­ne
vy­plý­va, že v da­nom prí­pa­de sa jed­na­lo o do­da­nie to­va­ru v rám­ci re­ťa­zo­vé­ho ob­cho­du, pri kto­rom iš­lo
o pre­daj to­ho is­té­ho to­va­ru (be­to­nár­ska oceľ - prep­ra­vo­va­ná na tom is­tom vo­zid­le, bez to­ho, aby bo­la
vy­lo­že­ná) me­dzi via­ce­rý­mi ob­chod­ný­mi spo­loč­nos­ťa­mi. Ide o je­den po­hyb to­va­ru, kto­ré­ho prep­ra­va
za­ča­la u vý­rob­cu SSM a.s., Stráž­ske, kde bol to­var na­lo­že­ný na dop­rav­ný pros­trie­dok a od­be­ra­te­ľom
ma­la byť spo­loč­nosť Sta­veb­ni­ny BA­LUS a.s., so síd­lom v Olo­mou­ci, Čes­ká re­pub­li­ka, prí­jem­com
Areál GEP, s.r.o., Bran­ky pri Va­laš­skom Me­ziříčí, Čes­ká re­pub­li­ka, te­da v tom­to prí­pa­de pr­výk­rát
to­var  prek­ro­čil  hra­ni­cu  me­dzi  Slo­ven­skou  re­pub­li­kou  a  Čes­kou  re­pub­li­kou.  Na  úze­mí  Čes­kej
re­pub­li­ky to­var - be­to­nár­ska oceľ vy­lo­že­ná ne­bo­la, ale vrá­ti­la sa späť na Slo­ven­sko, od­osie­la­te­ľom bol
BA­LUS a.s., Olo­mouc a od­be­ra­te­ľom - prí­jem­com spo­loč­nosť Cas­tella­rio s.r.o, so síd­lom v Bra­tis­la­ve,
mies­to nak­lád­ky ma­lo byť v Bran­kach pri Va­laš­skom Me­ziříči v Čes­kej re­pub­li­ke a mies­to vy­klád­ky
Byt­ča v Slo­ven­skej re­pub­li­ke. Te­da to­var - be­to­nár­ska oceľ sa z Čes­kej re­pub­li­ky vrá­ti­la späť na
úze­mie Slo­ven­skej re­pub­li­ky do mies­ta vy­klád­ky v Byt­či a to do spo­loč­nos­ti STA­VO AR­TI­KEL s.r.o.
Byt­ča. Na tom­to mies­te ne­doš­lo k nak­lád­ke a vy­klád­ke be­to­nár­skej oce­le, ale to­var be­to­nár­ska oceľ
mal v areá­li spo­loč­nos­ti STA­VO AR­TI­KEL s.r.o. v Byt­či byť do­da­ný spo­loč­nos­ťou Cas­tella­rio s.r.o.

J. F., ten­to mal ďa­lej uve­de­ný to­var do­dať spo­loč­nos­ti HM ME­TAL, tá­to spo­loč­nosť ma­la uve­de­ný


 

 

 

 

 

to­var do­dať Ing. N. U. - ME­TAL­TECH, kto­rý mal do­dať uve­de­ný to­var ža­lob­co­vi spo­loč­nos­ti Fe­ke­te
STAV­CEN­TRUM, s.r.o. a z úze­mia Slo­ven­skej re­pub­li­ky mal byť ža­lob­com ako do­dá­va­te­ľom da­ný
to­var  - be­to­nár­ska oceľ do­da­ná prí­jem­co­vi spo­loč­nos­ti ARTFLASH s.r.o., so síd­lom v Pra­he, s
mies­tom  nak­lád­ky  v  Byt­či -  Slo­ven­ská  re­pub­li­ka  a  mies­tom  vy­klád­ky  Frý­dek-Mís­tek -  Čes­ká

re­pub­li­ka, kde sku­toč­ne aj to­var bol vy­lo­že­ný. K jed­not­li­vým prep­ra­vám da­né­ho to­va­ru, ako už bo­lo
uve­de­né, bo­li vy­ho­to­ve­né tri rôz­ne CMR dok­la­dy, kto­ré vlas­tne roz­de­ľo­va­li jed­nu prep­rav­nú tra­su na
tri úse­ky, pri­čom s to­va­rom ne­bo­lo v sku­toč­nos­ti po­čas prep­ra­vy z mies­ta fy­zic­kej nak­lád­ky na mies­to
fy­zic­kej vy­klád­ky na žiad­nom inom mies­te fy­zic­ky ma­ni­pu­lo­va­né. Zá­ro­veň bo­lo preu­ká­za­né, že to­var
na­lo­že­ný v Stráž­skom na Slo­ven­sku pr­výk­rát prek­ro­čil hra­ni­cu me­dzi Slo­ven­skou re­pub­li­kou a
Čes­kou re­pub­li­kou, keď bol do­da­ný Sta­veb­ni­ny BA­LUS a.s. a tá­to spo­loč­nosť do­da­la ten is­tý to­var
Cas­tella­rio  s.r.o.  na  úze­mie  Slo­ven­skej  re­pub­li­ky  a  z  úze­mia  Slo­ven­skej  re­pub­li­ky  da­ný  to­var
ža­lob­com  Fe­ke­te  STAV­CEN­TRUM,  s.r.o.  bol  opäť  do­da­ný  do  Čes­kej  re­pub­li­ky  spo­loč­nos­ti
ARTFLASH  s.r.o.  s  mies­tom  do­dáv­ky  Frý­dek-Mís­tek,  kde  sku­toč­ne  to­var  aj  pr­výk­rát  bol
vy­lo­že­ný.

 

Pod­ľa us­tá­le­nej Ju­di­ka­tú­ry Slo­ven­skej re­pub­li­ky vy­plý­va, že pri po­su­dzo­va­ní ná­ro­ku na
od­po­čí­ta­nie  da­ne  z  pri­da­nej  hod­no­ty  mu­sí  mať  sku­toč­ný  stav  pred­nosť  pred  sta­vom for­mál­no-
práv­nym. Tá­to zá­sa­da nie­len umož­ňu­je ale aj pri­ka­zu­je správ­co­vi da­ne nep­ri­hlia­dať k si­mu­lo­va­ným
práv­nym úko­nom, keď tie­to sa reál­ne neus­ku­toč­ni­li, ne­napl­ni­li a za­stie­ra­jú úko­ny, kto­ré sa us­ku­toč­ni­li.
Ne­vyh­nut­ným  pre  ná­rok  na  od­po­čí­ta­nie  da­ne  z  pri­da­nej  hod­no­ty  je  preu­ká­za­nie,  že  for­mál­na
dek­la­rá­cia pred­lo­že­ných dok­la­dov má aj po­va­hu fak­tu.Z uve­de­ných dô­vo­dov ná­miet­ka ža­lob­cu, že bez
oh­ľa­du na to, či doš­lo k vy­klád­ke ale­bo nak­lád­ke to­va­ru - be­to­nár­skej oce­le, on sa stal jej vlas­tní­kom,
pre­to­že ten­to to­var na­do­bu­dol od do­dá­va­te­ľa pla­ti­te­ľa da­ne Ing. N. U.  - J. na úze­mí Slo­ven­skej
re­pub­li­ky a ďa­lej ten­to to­var do­dal pri­jí­ma­te­ľo­vi ARTFLASH s.r.o. so síd­lom v Čes­kej re­pub­li­ke
spl­nil všet­ky pod­mien­ky na od­po­čí­ta­nie da­ne pod­ľa § 51 ods. 1 písm. a/ zá­ko­na č. 222/2004 Z. z. je
neo­pod­stat­ne­ná. Ako už bo­lo uve­de­né, ža­lob­ca dos­ta­toč­ne nep­reu­ká­zal, že to­var be­to­nár­sku oceľ
na­do­bu­dol od do­dá­va­te­ľa Ing. N. U. - J.H na úze­mí Slo­ven­skej re­pub­li­ky, kto­rý nás­led­ne to­var do­dal
pri­jí­ma­te­ľo­vi v Čes­kej re­pub­li­ke, le­bo na zá­kla­de pred­lo­že­ných dô­ka­zov a zis­te­ní bo­lo jed­noz­nač­ne
preu­ká­za­né, že v da­nom prí­pa­de iš­lo o re­ťa­zo­vý ob­chod, kto­rý bol do­siah­nu­tý jed­ným po­hy­bom
to­va­ru, kto­ré­ho prep­ra­va za­ča­la v tu­zem­sku a skon­či­la v Čes­kej re­pub­li­ke po pr­vom do­da­ní do
Sta­veb­ni­ny BA­LUS a.s. so síd­lom v Olo­mou­ci, Čes­ká re­pub­li­ka nas­le­du­jú­ce ob­cho­dy do­da­nia to­va­ru
tej  is­tej  be­to­nár­skej  oce­le  po­dlie­ha­lo    zda­ne­niu  v  Čes­kej  re­pub­li­ke. 

 

V  da­nom  prí­pa­de  bo­lo
dos­ta­toč­ne preu­ká­za­né, že iš­lo o for­mál­ne do­da­nie to­va­ru v rám­ci re­ťaz­ca fi­riem za úče­lom up­lat­ne­nia
ná­ro­ku na od­po­čí­ta­nie da­ne z pri­da­nej hod­no­ty a zís­ka­nia da­ňo­vej vý­ho­dy a nie da­ňo­vej neut­ra­li­ty,
ako ju de­fi­nu­je Smer­ni­ca. Z tých­to pod­stat­ných dô­vo­dov Naj­vyš­ší súd Slo­ven­skej re­pub­li­ky roz­su­dok
kraj­ské­ho sú­du pod­ľa § 250ja ods. 3 ve­ta dru­há OSP v spo­je­ní s § 219 ods. 1, 2 OSP potvr­dil a v
pod­rob­nos­tiach  pou­ka­zu­je  na  je­ho  od­ôvod­ne­nie.O  náh­ra­de  trov  od­vo­la­cie­ho  ko­na­nia  roz­ho­dol
Naj­vyš­ší súd Slo­ven­skej re­pub­li­ky pod­ľa § 224 ods. 1 OSP v spo­je­ní s § 246c ods. 1 ve­ta pr­vá OSP a
§ 250k ods. 1 OSP tak, že ža­lob­co­vi náh­ra­du trov od­vo­la­cie­ho ko­na­nia nep­riz­nal, pre­to­že ne­bol v
od­vo­la­com  ko­na­ní  ús­peš­ný.Od­vo­la­cí  súd  v  od­vo­la­com  ko­na­ní  pos­tu­po­val  pod­ľa  us­ta­no­ve­ní
Ob­čian­ske­ho súd­ne­ho po­riad­ku, kto­rý bol zru­še­ný zá­ko­nom č.  160/2015 Z. z., Ci­vil­ný spo­ro­vý
po­ria­dok (§ 473), kto­rý na­do­bu­dol účin­nosť 01.07.2016.Dňom 01.07.2016 na­do­bu­dol účin­nosť zá­kon

č. 162/2015 Z. z., Správ­ny súd­ny po­ria­dok, kto­rý v  §  491 ods.  1 us­ta­no­vil, že ak nie je ďa­lej
us­ta­no­ve­né inak, pla­tí ten­to zá­kon aj na ko­na­nia za­ča­té pod­ľa pia­tej čas­ti Ob­čian­ske­ho súd­ne­ho
po­riad­ku pre­do dňom na­do­bud­nu­tia je­ho účin­nos­ti. Pod­ľa § 492 ods. 2 Správ­ne­ho súd­ne­ho po­riad­ku
od­vo­la­cie ko­na­nia pod­ľa pia­tej čas­ti Ob­čian­ske­ho súd­ne­ho po­riad­ku za­ča­té pre­do dňom na­do­bud­nu­tia
účin­nos­ti  toh­to  zá­ko­na  sa  do­kon­čia  pod­ľa  do­te­raj­ších  pred­pi­sov.V  sú­la­de  s  vy­ššie  uve­de­ný­mi
pre­chod­ný­mi us­ta­no­ve­nia­mi od­vo­la­cí súd v pred­met­nej ve­ci pos­tu­po­val pod­ľa do­te­raj­šie­ho pred­pi­su,
Ob­čian­ske­ho súd­ne­ho po­riad­ku. To­to roz­hod­nu­tie pri­jal Naj­vyš­ší súd Slo­ven­skej re­pub­li­ky v se­ná­te
po­me­rom hla­sov 3:0 (§ 3 ods. 9 zá­ko­na č. 757/2004 Z. z. o sú­doch a o zme­ne a dopl­ne­ní niek­to­rých
zá­ko­nov).

 

P o u č e n i e   :

Pro­ti to­mu­to roz­sud­ku op­rav­ný pros­trie­dok nie je prí­pust­ný.


 

 


 

Facebook diskusia

 

Najčítanejšie články

Zákonnosť dôkazov a procesu dokazovania trestných činov s drogovým prvkom (z pohľadu obhajoby)

 cie­ľom člán­ku bo­lo pou­ká­zať na ma­név­ro­va­cí pries­tor ob­ha­jo­by pri vý­ko­ne ob­ha­jo­by osôb ob­vi­ne­ných z tres­tných či­nov naj­mä s dro­go­vým pr­vkom.

 
Daňové trestné činy - niektoré aplikačné problémy

 vý­ťah z pred­náš­ky us­ku­toč­ne­nej dňa 09.05.2013 v Om­še­ní

 
Ekonomická trestná činnosť a trestné činy proti mene

 Autor: JUDr. Pe­ter Šam­ko, sud­ca Ok­res­né­ho sú­du v Pe­zin­ku

vý­ťah z pred­náš­ky us­ku­toč­ne­nej dňa 03.05.2011 - 04.05.2011 v Om­še­ní

 
   
 
Mapa stránky   |   O nás   |   Kontakt Powered by Cyclone3 XUL CMS of Comsultia