Ustanovenia Trestného zákona o extrémizme sú čiastočne v rozpore s Ústavou SR

Publikované: 09. 01. 2019, čítané: 613 krát
 

 

Us­ta­no­ve­nia Tres­tné­ho zá­ko­na oh­ľad­ne extré­miz­mu sú čias­toč­ne v roz­po­re s Ústa­vou SR

Ústav­ný súd SR na ve­rej­nom za­sad­nu­tí plé­na dňa 09.01.2019 vo ve­ci ve­de­nej pod sp. zn. PL. ÚS 5/2017 roz­ho­dol tak­to:

1. Us­ta­no­ve­nie § 421 ods. 1 Tres­tné­ho zá­ko­na v čas­ti „ale­bo ne­ná­visť vo­či inej sku­pi­ne osôb“ a us­ta­no­ve­nie § 422 ods. 1 Tres­tné­ho zá­ko­na v čas­ti „ale­bo ne­ná­visť vo­či inej sku­pi­ne osôb“ nie je v sú­la­de s čl. 1 ods. 1, čl. 26 ods. 4 a čl. 49 Ústa­vy Slo­ven­skej re­pub­li­ky.

2. Us­ta­no­ve­nie § 423 ods. 1 písm. b) Tres­tné­ho zá­ko­na v čas­ti „po­li­tic­ké pres­ved­če­nie“ a us­ta­no­ve­nie § 424 ods. 1 Tres­tné­ho zá­ko­na v čas­ti „po­li­tic­ké pres­ved­če­nie“ nie je v sú­la­de s čl. 26 ods. 4 Ústa­vy Slo­ven­skej re­pub­li­ky.

3. Vo zvyš­nej čas­ti návr­hu ne­vy­ho­vu­je.


 

Facebook diskusia

 

Najčítanejšie články

Zákonnosť dôkazov a procesu dokazovania trestných činov s drogovým prvkom (z pohľadu obhajoby)

 cie­ľom člán­ku bo­lo pou­ká­zať na ma­név­ro­va­cí pries­tor ob­ha­jo­by pri vý­ko­ne ob­ha­jo­by osôb ob­vi­ne­ných z tres­tných či­nov naj­mä s dro­go­vým pr­vkom.

 
Daňové trestné činy - niektoré aplikačné problémy

 vý­ťah z pred­náš­ky us­ku­toč­ne­nej dňa 09.05.2013 v Om­še­ní

 
Ekonomická trestná činnosť a trestné činy proti mene

 Autor: JUDr. Pe­ter Šam­ko, sud­ca Ok­res­né­ho sú­du v Pe­zin­ku

vý­ťah z pred­náš­ky us­ku­toč­ne­nej dňa 03.05.2011 - 04.05.2011 v Om­še­ní

 
   
 
Mapa stránky   |   O nás   |   Kontakt Powered by Cyclone3 XUL CMS of Comsultia