Vyčíslenie trov konania pri spojení viac vecí do jednej v spojení so zastupovaním dvoch osôb jedným právnym zástupcom

Publikované: 11. 08. 2020, čítané: 424 krát
 

 

Mgr. Mi­chal Ku­lich

vy­šší súd­ny úrad­ník

 

Vy­čís­le­nie trov ko­na­nia v správ­nom súd­nic­tve pri spo­je­ní viac ve­cí do jed­nej v spo­je­ní so za­stu­po­va­ním dvoch osôb jed­ným práv­nym zá­stup­com.

Roz­hod­nu­tie sa ve­nu­je vy­čís­le­niu trov ko­na­nia súd­nym úrad­ní­kom v správ­nom súd­nic­tve pri ap­li­ká­cií § 13 ods. 2 v spo­je­ní s § 13 ods. 3 vy­hláš­ky Mi­nis­ter­stva spra­vod­li­vos­ti Slo­ven­skej re­pub­li­ky č. 655/2004 Z. z. o od­me­nách a náh­ra­dách ad­vo­ká­tov za pos­ky­to­va­nie práv­nych slu­žieb v zne­ní účin­nom v ča­se vy­ko­na­nia úko­nov práv­nej služ­by spo­lu so súhr­nom ju­di­ka­tú­ry Ústav­né­ho sú­du a Naj­vyš­šie­ho sú­du Slo­ven­skej re­pub­li­ky v ob­dob­ných ve­ciach, pri­čom je pot­reb­né pri ap­li­ká­cií uve­de­ných us­ta­no­ve­ní brať do úva­hy obid­ve konštruk­cie zvý­še­nia a zní­že­nia zá­klad­nej sadz­by ta­rif­nej od­me­ny. Pri vý­poč­te sa naj­prv sta­no­ví vý­ška zá­klad­nej sadz­by ta­rif­nej od­me­ny za kaž­dú vec sa­mos­tat­ne so za­pra­co­va­ním vý­poč­tu zní­že­nia pri za­stu­po­va­ní dvoch ale­bo via­ce­rých osôb a nás­led­ne sa ur­čí zá­klad­ná sadz­ba ta­rif­nej od­me­ny, ur­če­nej z ta­rif­nej hod­no­ty ve­ci s naj­vyš­šou hod­no­tou, ku kto­rej sa nás­led­ne pri­po­čí­ta jed­na tre­ti­na súč­tu hod­nôt os­tat­ných spo­je­ných ve­cí a ich sú­čet je ko­neč­nou ta­rif­nou od­me­nou.

 

 

sp. zn.: 11S/121/2018-

 

U Z N E S E N I E

 

Kraj­ský súd v Tren­čí­ne v práv­nej ve­ci ža­lob­cov: 1) xxxxxxxxx, nar. xxxxxxx, by­tom xxxxxxxxxxxxx a 2) xxxxxxxxx, nar. xxxxxx, by­tom xxxxxxxxxxxxxx, práv­ne za­stú­pe­ní ad­vo­kát­skou kan­ce­lá­riou JUDr. Ró­bert Fa­tu­ra, ad­vo­kát, s. r. o., so síd­lom Cen­trum 18/23, 017 01 Po­važ­ská Bys­tri­ca, IČO: 46 528 644 pro­ti ža­lo­va­né­mu: Ok­res­ný úrad Tren­čín, so síd­lom Hviez­dos­la­vo­va 3, 911 01 Tren­čín, za účas­ti: 1) xxxxxxxxxx, by­tom xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 2) xxxxxxxxxxx, by­tom xxxxxxxxxxxxx, 3) xxxxxxxxxxxxxxx, by­tom xxxxxxxxxxxxxxxxxx, 4/ xxxxxxxxxxxxxxx, by­tom xxxxxxxxxxxxxxxxxx, 5) Slo­ven­ský po­zem­ko­vý fond, so síd­lom Búd­ko­vá 36, 817 15 Bra­tis­la­va, IČO: 17 335 345 , 6) Obec Led­nic­ké Rov­ne, Ná­mes­tie slo­bo­dy 32, 020 61 Led­nic­ké Rov­ne, práv­ne za­stú­pe­ný ad­vo­kát­skou kan­ce­lá­riou LE­GAL POINT s.r.o., so síd­lom Ne­moc­nič­ná 979, 017 01 Po­važ­ská Bys­tri­ca, IČO: 47 253 495 a 7) LE­SY Slo­ven­skej re­pub­li­ky, štát­ny pod­nik, so síd­lom Ná­mes­tie SNP 8, 975 66 Ban­ská Bys­tri­ca, IČO: 36 038 351, práv­ne za­stú­pe­ný ad­vo­kát­skou kan­ce­lá­riou HMG LE­GAL, s.r.o., so síd­lom Čer­ve­ňo­va 14, 811 03 Bra­tis­la­va – mes­tská časť Sta­ré Mes­to, o pres­kú­ma­nie zá­kon­nos­ti roz­hod­nu­tí ža­lo­va­né­ho: I.: č. OU-TN-OOP6-2018/026941-003 Kov, II.: č. OU-TN-OOP6-2018/026945-003 Kov, III.: č. OU-TN-OOP6-2018/026943-003 Kov, IV.: č. OU-TN-OOP6-2018/026940-003 Kov a V.: č. OU-TN-OOP6-2018/026944-003 Kov, všet­ky zo dňa 27. sep­tem­bra 2018, tak­to

 

r o z h o d o l :

 

Ža­lo­va­ný   j e   p o v i n n ý  za­pla­tiť ža­lob­com náh­ra­du trov ko­na­nia na kraj­skom sú­de vo vý­ške 1798,88 eur, na účet práv­ne­ho zá­stup­cu, a to ad­vo­kát­skej kan­ce­lá­rii JUDr. Ró­bert Fa­tu­ra, ad­vo­kát, s. r. o., ve­de­ný v Tat­ra ban­ka, a.s., čís­lo úč­tu vo for­me IBAN: SK64 1100 0000 0029 4608 3352, do 15 dní od prá­vop­lat­nos­ti toh­to uz­ne­se­nia.

 

 

O d ô v o d n e n i e

 

1.        Ža­lob­co­via sa via­ce­rý­mi správ­ny­mi ža­lo­ba­mi, všet­ky do­ru­če­né tu­naj­šie­mu sú­du dňa 05.12.2018, do­má­ha­li pres­kú­ma­nia zá­kon­nos­ti v zá­hla­ví uve­de­ných roz­hod­nu­tí ža­lo­va­né­ho. Kraj­ský súd v Tren­čí­ne uz­ne­se­ním, č. k. 11S/121/2019-99 zo dňa 21.01.2020 spo­jil na spo­loč­né ko­na­nie ve­ci ve­de­né na tu­naj­šom sú­de pod sp. zn. 11S/121/2018, 11S/122/2018, 11S/124/2018, 11S/125/2018 a 13S/52/2018, pri­čom ve­ci bo­li ďa­lej ve­de­né pod sp. zn. 11S/121/2018.

  

2.        Roz­sud­kom, č. k. 11S/121/2018-111 zo dňa 28.04.2020, kto­rý na­do­bu­dol prá­vop­lat­nosť dňa 16.05.2020 tu­naj­ší súd zru­šil roz­hod­nu­tia Ok­res­né­ho úra­du Tren­čín, od­bor op­rav­ných pros­tried­kov, po­zem­ko­vý re­fe­rát č. OU-TN-OOP6-2018/026941-003 Kov, č. OU-TN-OOP6-2018/026945-003 Kov, č. OU-TN-OOP6-2018/026943-003 Kov, č. OU-TN-OOP6-2018/026940-003 Kov a č. OU-TN-OOP6-2018/026944-003 Kov, všet­ky zo dňa 27. sep­tem­bra 2018 a vec vrá­til na ďal­šie ko­na­nie a roz­hod­nu­tie. Zá­ro­veň ža­lo­va­né­mu ulo­žil po­vin­nosť za­pla­tiť ža­lob­com úpl­nú náh­ra­du dô­vod­ne vy­na­lo­že­ných trov ko­na­nia v zmys­le § 167 ods. 1 v spo­je­ní s § 175 zá­ko­na č. 162/2015 Z. z. Správ­ny súd­ny po­ria­dok v zne­ní nes­kor­ších pred­pi­sov (ďa­lej len „SSP“).

 

3.        Pod­ľa § 163 SSP tro­vy ko­na­nia sú všet­ky preu­ká­za­né, od­ôvod­ne­né a účel­ne vy­na­lo­že­né vý­dav­ky, kto­ré vznik­nú v sú­vis­los­ti s up­lat­ňo­va­ním a brá­ne­ním prá­va na správ­nom sú­de.

 

4.        Pod­ľa § 167 ods. 1 SSP správ­ny súd priz­ná ža­lob­co­vi vo­či ža­lo­va­né­mu prá­vo na úpl­nú ale­bo čias­toč­nú náh­ra­du dô­vod­ne vy­na­lo­že­ných trov ko­na­nia, ak mal ža­lob­ca vo ve­ci cel­kom ale­bo sčas­ti ús­pech.

 

5.        Pod­ľa 175 ods. 1 a ods. 2 SSP o ná­ro­ku na náh­ra­du trov ko­na­nia roz­hod­ne aj bez návr­hu správ­ny súd v roz­hod­nu­tí, kto­rým sa ko­na­nie kon­čí. O vý­ške náh­ra­dy trov ko­na­nia roz­hod­ne správ­ny súd po prá­vop­lat­nos­ti roz­hod­nu­tia, kto­rým sa ko­na­nie kon­čí, sa­mos­tat­ným uz­ne­se­ním, kto­ré vy­dá súd­ny úrad­ník.

 

6.        Pod­ľa § 176 ods. 1 SSP, ak bol v ko­na­ní ús­peš­ný účas­tník ko­na­nia za­stú­pe­ný ad­vo­ká­tom, správ­ny súd uve­die v uz­ne­se­ní o vý­ške náh­ra­dy trov ko­na­nia ako pri­jí­ma­te­ľa náh­ra­dy trov ad­vo­ká­ta.

 

7.        Ad­vo­kát­ska kan­ce­lá­ria za­stu­pu­jú­ca ža­lob­cov si po­da­ním do­ru­če­ným tu­naj­šie­mu sú­du dňa 26.06.2020 vy­úč­to­va­la tro­vy ko­na­nia v cel­ko­vej vý­ške 2.683,19 eur, pri­čom su­ma po­zos­tá­va z trov práv­ne­ho za­stú­pe­nia na kraj­skom sú­de. Náh­ra­du trov ko­na­nia pri­tom žia­da­la uh­ra­diť na ban­ko­vý účet ad­vo­ká­ta JUDr. Ró­ber­ta Fa­tu­ru, kto­rým je účet vo for­me IBAN: SK64 1100 0000 0029 4608 3352, ve­de­ný v Tat­ra ban­ke, a.s.

 

8.        Spô­sob ur­če­nia a vý­šku od­me­ny, náh­ra­dy ho­to­vých vý­dav­kov a náh­ra­dy za stra­tu ča­su ad­vo­ká­ta za práv­ne služ­by up­ra­vu­je vy­hláš­ka Mi­nis­ter­stva spra­vod­li­vos­ti Slo­ven­skej re­pub­li­ky č. 655/2004 Z. z. o od­me­nách a náh­ra­dách ad­vo­ká­tov za pos­ky­to­va­nie práv­nych slu­žieb v zne­ní účin­nom v ča­se vy­ko­na­nia úko­nov práv­nej služ­by (ďa­lej len „vy­hláš­ka č. 655/2004 Z. z.“). Na­koľ­ko v da­nej ve­ci ide o za­stu­po­va­nie v správ­nom súd­nic­tve, pri­čom zá­ro­veň nej­de o dáv­ko­vú vec so­ciál­ne­ho pois­te­nia, vec so­ciál­nych slu­žieb, a ani vec pres­kú­ma­va­nia roz­hod­nu­tia o pries­tup­koch, v zmys­le us­ta­no­ve­nia § 11 ods. 4 vy­hláš­ky č. 655/2004 Z. z. zá­klad­ná sadz­ba ta­rif­nej od­me­ny za je­den úkon práv­nej služ­by pred­sta­vu­je jed­nu šes­ti­nu (1/6) vý­poč­to­vé­ho zá­kla­du. Vý­poč­to­vý zá­klad v ro­ku 2018 bol 921,00 eur a v ro­ku 2019 bol 980,00 eur.

 

9.        Pod­ľa § 11 ods. 4 vy­hláš­ky č. 655/2004 Z. z. zá­klad­ná sadz­ba ta­rif­nej od­me­ny za je­den úkon práv­nej služ­by je jed­na šes­ti­na vý­poč­to­vé­ho zá­kla­du vo ve­ciach za­stu­po­va­nia v ko­na­niach pod­ľa Správ­ne­ho súd­ne­ho po­riad­ku. V dáv­ko­vých ve­ciach so­ciál­ne­ho pois­te­nia, vo ve­ciach so­ciál­nych slu­žieb a vo ve­ciach pres­kú­ma­va­nia roz­hod­nu­tia o pries­tup­koch pat­rí od­me­na za je­den úkon práv­nej služ­by vo vý­ške jed­nej tri­nás­ti­ny vý­poč­to­vé­ho zá­kla­du.

 

10.    Pod­ľa § 13 ods. 2 vy­hláš­ky č. 655/2004 Z. z. zá­klad­ná sadz­ba ta­rif­nej od­me­ny sa zní­ži o 50 %, ak ide o spo­loč­né úko­ny pri za­stu­po­va­ní dvoch ale­bo via­ce­rých osôb.

 

11.    Pod­ľa § 13 ods. 3 vy­hláš­ky č. 655/2004 Z. z. pri spo­je­ní dvoch ale­bo via­ce­rých ve­cí sa zá­klad­ná sadz­ba ta­rif­nej od­me­ny ur­če­nej z ta­rif­nej hod­no­ty ve­ci s naj­vyš­šou hod­no­tou zvy­šu­je o tre­ti­nu zá­klad­nej sadz­by ta­rif­nej od­me­ny, kto­rá by ad­vo­ká­to­vi pat­ri­la v os­tat­ných spo­je­ných ve­ciach.

 

12.    Pod­ľa § 13a ods. 1 písm. a) a c) vy­hláš­ky č. 655/2004 Z. z. od­me­na vo vý­ške zá­klad­nej sadz­by ta­rif­nej od­me­ny pat­rí za nas­le­du­jú­ce úko­ny práv­nej služ­by, kto­rý­mi sú prev­za­tie a príp­ra­va za­stú­pe­nia vrá­ta­ne pr­vej po­ra­dy s klien­tom a pí­som­né po­da­nie na súd ale­bo iný or­gán ale­bo proti­stra­ne tý­ka­jú­ce sa ve­ci sa­mej.

 

13.    Pod­ľa § 15 písm. a) vy­hláš­ky č. 655/2004 Z. z. ad­vo­kát má pop­ri ná­ro­ku na od­me­nu aj ná­rok na náh­ra­du ho­to­vých vý­dav­kov účel­ne a preu­ká­za­teľ­ne vy­na­lo­že­ných v sú­vis­los­ti s pos­ky­to­va­ním práv­nych slu­žieb, naj­mä na súd­ne pop­lat­ky a iné pop­lat­ky, ces­tov­né a te­le­ko­mu­ni­kač­né vý­dav­ky a vý­dav­ky za zna­lec­ké po­sud­ky, prek­la­dy a od­pi­sy.

 

14.    Pod­ľa § 16 ods. 3 vy­hláš­ky č. 655/2004 Z. z. od klien­ta mož­no po­ža­do­vať na náh­ra­du vý­dav­kov na mies­tne te­le­ko­mu­ni­kač­né vý­dav­ky a mies­tne prep­rav­né su­mu vo vý­ške jed­nej sto­ti­ny vý­poč­to­vé­ho zá­kla­du za kaž­dý úkon práv­nej služ­by. Tú­to su­mu mô­že ad­vo­kát po­ža­do­vať aj vte­dy, ak sa na jej náh­ra­de s klien­tom oso­bit­ne ne­do­ho­dol.

 

15.    Pod­ľa § 18 ods. 3 vy­hláš­ky č. 655/2004 Z. z. ak je ad­vo­kát pla­ti­te­ľom da­ne z pri­da­nej hod­no­ty, zvy­šu­je sa od­me­na a náh­ra­dy pod­ľa tej­to vy­hláš­ky o daň z pri­da­nej hod­no­ty, kto­rú je ad­vo­kát po­vin­ný pla­tiť pod­ľa oso­bit­né­ho pred­pi­su.

 

16.    Tro­vy ko­na­nia ža­lob­cu na kraj­skom sú­de, tak ako mu ich súd priz­nal, po­zos­tá­va­jú zo súd­nych pop­lat­kov za­pla­te­ných za po­da­né správ­ne ža­lo­by vo vý­ške 175 eur a trov práv­ne­ho za­stú­pe­nia vo vý­ške 1.623,88 eur. Tro­vy práv­ne­ho za­stú­pe­nia priz­nal súd v zmys­le 11 ods. 4, § 13 ods. 2, ods. 3, § 13a ods. 1 písm. a), c), a § 16 ods. 3 vy­hláš­ky č. 655/2004 Z. z., kto­ré tvo­ria nas­le­du­jú­ce po­lož­ky:

A.       Od­me­na za úko­ny práv­nej služ­by pod­ľa § 11 ods. 4, § 13 ods. 2, ods. 3, § 13a ods. 1 písm. a) a c) vy­hláš­ky č. 655/2004 Z. z.:

a)    prev­za­tie a príp­ra­va za­stú­pe­nia v ro­ku 2018                                        358,17 eur

b)   pí­som­né po­da­nia na súd (správ­ne ža­lo­by z ro­ku 2018)                         358,17 eur

c)    pí­som­né po­da­nia na súd (vy­jad­re­nia ža­lob­cu z ro­ku 2019)                   381,10 eur

d)   pí­som­né po­da­nia na súd (ďal­šie vy­jad­re­nia ža­lob­cu z ro­ku 2019)         217,77 eur

 

B.       Re­žij­ný pau­šál pod­ľa § 16 ods. 3 vy­hláš­ky č. 655/2004 Z. z.:

a)    2 úko­ny v ro­ku 2018 à 9,21 eur                                                          18,42 eur

b)   2 úko­ny v ro­ku 2019 à 9,80 eur                                                          19,60 eur

 

17.    Kraj­ský súd pres­kú­ma­va­ním spi­so­vé­ho ma­te­riá­lu, ako aj pred­lo­že­né­ho vy­čís­le­nia trov ko­na­nia na kraj­skom sú­de zo stra­ny ža­lob­cov (pros­tred­níc­tvom práv­ne­ho zá­stup­cu) zis­til, že ten­to si tro­vy práv­ne­ho za­stú­pe­nia vy­čís­lil nes­práv­ne. Ža­lob­com pat­rí od­me­na za úko­ny práv­nej služ­by, a to prev­za­tie a príp­ra­va za­stú­pe­nia vrá­ta­ne pr­vej po­ra­dy s klien­tom v ro­ku 2018 v cel­ko­vej vý­ške 358,17 eur, a to z dô­vo­du, že ide o spo­je­nie pia­tich ve­cí do jed­nej a je pot­reb­né ap­li­ko­vať § 13 ods. 3 vy­hláš­ky č. 655/2004 Z. z., pri­čom vý­po­čet zá­klad­nej sadz­by ta­rif­nej od­me­ny je v tom­to prí­pa­de nas­le­dov­ný: 153,50 eur + 4 x 153,50/3 = 358,17 eur.

 

18.    Ďalej kraj­ský súd skon­šta­to­val, že ža­lob­com pat­rí od­me­na za úko­ny práv­nej služ­by, a to 5 pí­som­ných po­da­ní na súd za správ­ne ža­lo­by po­da­né v ro­ku 2018, av­šak pri pí­som­ných po­da­niach na súd za správ­ne ža­lo­by v sp. zn. 11S/124/2018 a 11S/125/2018 je pot­reb­né ap­li­ko­vať zní­že­nú sadz­bu z dô­vo­du, že iš­lo o spo­loč­né úko­ny pri za­stu­po­va­ní dvoch osôb tým is­tým práv­nym zá­stup­com v zmys­le § 13 ods. 2 vy­hláš­ky č. 655/2004 Z. z. [50 % zo su­my 153,50 eur x 2 (po­čet ža­lob­cov)]. Nás­led­ne je pri všet­kých pred­met­ných pí­som­ných po­da­niach pot­reb­né ap­li­ko­vať § 13 ods. 3 vy­hláš­ky č. 655/2004 Z. z., a to z dô­vo­du, že ko­na­nia bo­li spo­je­né uz­ne­se­ním kraj­ské­ho súd v Tren­čí­ne, č. k. 11S/121/2019-99 zo dňa 21.01.2020. Z uve­de­né­ho vy­plý­va, že za pred­met­né úko­ny práv­nej služ­by, a to po­da­nie správ­nych ža­lôb na súd v ro­ku 2018 pat­rí ža­lob­com cel­ko­vo su­ma vo vý­ške 358,17 eur, pri­čom vý­po­čet zá­klad­nej ta­rif­nej sadz­by je v tom­to prí­pa­de rov­na­ký ako v bo­de 16. toh­to roz­hod­nu­tia.

 

19.    Kraj­ský súd tak­tiež zis­til, že ža­lob­com pat­rí od­me­na za úko­ny práv­nej služ­by, a to 5 pí­som­ných po­da­ní na súd v ro­ku 2019, pri­čom iš­lo o vy­jad­re­nia ža­lob­cov k vy­jad­re­niam ža­lo­va­né­ho k správ­nym ža­lo­bám. Pri pí­som­ných vy­jad­re­niach ža­lob­cov na súd v sp. zn. 11S/124/2018 a 11S/125/2018 je pot­reb­né ap­li­ko­vať zní­že­nú sadz­bu z dô­vo­du, že iš­lo o spo­loč­né úko­ny pri za­stu­po­va­ní dvoch osôb tým is­tým práv­nym zá­stup­com v zmys­le § 13 ods. 2 vy­hláš­ky č. 655/2004 Z. z. [50 % zo su­my 163,33 eur x 2 (po­čet ža­lob­cov)]. Nás­led­ne je pri všet­kých pred­met­ných pí­som­ných po­da­niach pot­reb­né ap­li­ko­vať § 13 ods. 3 vy­hláš­ky č. 655/2004 Z. z., a to z dô­vo­du, že ko­na­nia bo­li spo­je­né uz­ne­se­ním kraj­ské­ho súd v Tren­čí­ne, č. k. 11S/121/2019-99 zo dňa 21.01.2020. Z uve­de­né­ho vy­plý­va, že za pred­met­né úko­ny práv­nej služ­by, a to vy­jad­re­nia ža­lob­cov k vy­jad­re­niam ža­lo­va­né­ho k správ­nym ža­lo­bám v ro­ku 2019 pat­rí ža­lob­com cel­ko­vo su­ma vo vý­ške 381,10 eur, pri­čom vý­po­čet zá­klad­nej sadz­by ta­rif­nej od­me­ny je v tom­to prí­pa­de nas­le­dov­ný: 163,33 eur + 4 x 163,33/3 = 381,10 eur.

 

20.    Kraj­ský súd je to­ho ná­zo­ru, že ža­lob­com pat­rí od­me­na aj za úko­ny práv­nej služ­by, a to 2 pí­som­né po­da­nia na súd v ro­ku 2019, pri­čom iš­lo o vy­jad­re­nia ža­lob­cov k vy­jad­re­niam účas­tní­kov ko­na­nia k správ­nym ža­lo­bám, kto­rí bo­li do ko­na­nia so sp. zn. 11S/122/2018 a 11S/125/2018 prib­ra­tí uz­ne­se­ním kraj­ské­ho sú­du v Tren­čí­ne, č. k. 11S/122/2018-62 zo dňa 10.04.2019 a uz­ne­se­ním kraj­ské­ho sú­du v Tren­čí­ne č. k. 11S/125/2018-55 zo dňa 12.03.2019. Pri pí­som­nom vy­jad­re­ní ža­lob­cov na súd v sp. zn. 11S/125/2018 je pot­reb­né ap­li­ko­vať zní­že­nú sadz­bu z dô­vo­du, že iš­lo o spo­loč­né úko­ny pri za­stu­po­va­ní dvoch osôb tým is­tým práv­nym zá­stup­com v zmys­le § 13 ods. 2 vy­hláš­ky č. 655/2004 Z. z. [50 % zo su­my 163,33 eur x 2 (po­čet ža­lob­cov)]. Nás­led­ne je pri oboch pred­met­ných pí­som­ných po­da­niach pot­reb­né ap­li­ko­vať § 13 ods. 3 vy­hláš­ky č. 655/2004 Z. z., a to z dô­vo­du, že ko­na­nia bo­li spo­je­né uz­ne­se­ním kraj­ské­ho súd v Tren­čí­ne, č. k. 11S/121/2019-99 zo dňa 21.01.2020. Z uve­de­né­ho vy­plý­va, že za pred­met­né úko­ny práv­nej služ­by, a to vy­jad­re­nia ža­lob­cov k vy­jad­re­niam prib­ra­tých účas­tní­kov ko­na­nia k správ­nym ža­lo­bám v ro­ku 2019 pat­rí ža­lob­com cel­ko­vo su­ma vo vý­ške 217,77 eur, pri­čom vý­po­čet zá­klad­nej sadz­by ta­rif­nej od­me­ny je v tom­to prí­pa­de nas­le­dov­ný: 163,33 eur + 1 x 163,33/3 = 217,77 eur.

 

21.    Vzhľa­dom na vy­ššie uve­de­né sku­toč­nos­ti, ža­lob­com pat­rí od­me­na za vy­ššie uve­de­né úko­ny práv­nych slu­žieb v cel­ko­vej vý­ške 1.315,21 eur (358,17 eur + 358,17 eur + 381,10 eur + 217,77 eur). Tak­tiež ža­lob­com pat­rí re­žij­ný pau­šál vo vý­ške 38,02 eur (2 x 9,21 eur + 2 x 9,80 eur), kto­rý je pot­reb­ný pri­po­čí­tať k cel­ko­vej su­me 1.315,21 eur. Keď­že práv­ny zá­stup­ca ža­lob­cu je re­gis­tro­va­ným pla­ti­te­ľom da­ne z pri­da­nej hod­no­ty (ďa­lej len „DPH“), pri­čom tú­to sku­toč­nosť preu­ká­zal os­ved­če­ním o re­gis­trá­cii pre DPH, kraj­ský súd v zmys­le § 18 vy­hláš­ky č. 655/2004 Z. z. priz­nal k jed­not­li­vým úko­nom práv­nej služ­by ak­tuál­nu sadz­bu DPH vo vý­ške 20 % (§ 27 zá­ko­na č. 222/2004 Z. z. o da­ni z pri­da­nej hod­no­ty v zne­ní nes­kor­ších pred­pi­sov). Kraj­ský súd pre­to priz­nal ža­lob­com tro­vy ko­na­nia na kraj­skom sú­de v cel­ko­vej vý­ške 1.623,88 eur (1315,21 eur + 38,02 eur + 20 % DPH), a to ti­tu­lom trov práv­ne­ho za­stú­pe­nia.

 

22.    Ža­lob­com, resp. práv­ne­mu zá­stup­co­vi ža­lob­cov ďa­lej pat­rí v zmys­le § 15 písm. a) vy­hláš­ky č. 655/2004 Z. z. aj ná­rok na náh­ra­du ho­to­vých vý­dav­kov účel­ne a preu­ká­za­teľ­ne vy­na­lo­že­ných v sú­vis­los­ti s pos­ky­to­va­ním práv­nych slu­žieb, naj­mä na súd­ne pop­lat­ky, pri­čom súd­ne pop­lat­ky bo­li zlo­že­né na účet Slo­ven­skej poš­ty, a.s. v cel­ko­vej vý­ške 175 eur (35 eur x 5 správ­nych ža­lôb).

 

23.    Čo sa tý­ka ap­li­ká­cie § 13 ods. 2 vy­hláš­ky č. 655/2004 Z. z., kraj­ský súd na­vy­še uvá­dza, že v prí­pa­de za­stu­po­va­nia via­ce­rých osôb vy­stu­pu­jú­cich na jed­nej stra­ne spo­ru ad­vo­ká­tom, pat­rí ad­vo­ká­to­vi ta­rif­ná od­me­na za za­stu­po­va­nie všet­kých zú­čas­tne­ných osôb po jej zní­že­ní o 50%, pri­čom tak­to zní­že­ná od­me­na sa ná­so­bí poč­tom za­stú­pe­ných osôb v ko­na­ní. Uve­de­ný pos­tup je v sú­la­de so zne­ním § 13 ods. 2 vy­hláš­ky č. 655/2004 Z. z., vy­chá­dza zo slov­né­ho, sys­te­ma­tic­ké­ho a lo­gic­ké­ho vý­kla­du a zod­po­ve­dá aj za­uží­va­nej súd­nej praxi (viď roz­hod­nu­tie NS SR so sp. zn. 1Sžo 105/2007 zo dňa 04.04.2007 a roz­hod­nu­tie KS TT 10Co 829/2015 zo dňa 18.10.2016). Aj Ústav­ný súd Slo­ven­skej re­pub­li­ky ap­li­ku­je us­tá­le­nú prax pod­ľa kto­rej pri vý­poč­te úh­ra­dy trov ko­na­nia via­ce­rých osôb za­stú­pe­ných ad­vo­ká­tom sa vý­ška zá­klad­nej sadz­by ta­rif­nej od­me­ny v sú­la­de s § 13 ods. 2 vy­hláš­ky č. 655/2004 Z. z. zní­ži u všet­kých spo­loč­ne za­stu­po­va­ných oso­bách o 50% (poz­ri naj­mä I. ÚS 417/2010, I. ÚS 64/2011, II. ÚS 25/2011, II. ÚS 453/2010, II. ÚS 520/2010, III. ÚS 354/2010, III. ÚS 356/2010, III. ÚS 452/2010, IV. ÚS 62/2011, IV. ÚS 475/2010, IV. ÚS 277/2012).

 

24.    V prí­pa­de ap­li­ká­cie § 13 ods. 3 vy­hláš­ky č. 655/2004 Z. z. kraj­ský súd kon­šta­tu­je, že ak doš­lo k spo­je­niu dvoch ale­bo via­ce­rých práv­nych ve­cí bez oh­ľa­du na spô­sob vý­poč­tu zá­klad­nej sadz­by ta­rif­nej od­me­ny (§ 10 a § 11 vy­hláš­ky č. 655/2004 Z. z.), zá­klad­ná sadz­ba ta­rif­nej od­me­ny ur­če­nej z ta­rif­nej hod­no­ty ve­ci s naj­vyš­šou hod­no­tou sa zvy­šu­je o tre­ti­nu zá­klad­nej sadz­by ta­rif­nej od­me­ny, kto­rá by ad­vo­ká­to­vi pat­ri­la v os­tat­ných spo­je­ných ve­ciach. Lo­gic­kým, gra­ma­tic­kým, sys­te­ma­tic­kým vý­kla­dom a vý­kla­dom e ra­tio­ne le­gis mož­no dos­pieť k zá­ve­ru, že ak je hod­no­ta ve­ci vo všet­kých spo­je­ných ve­ciach rov­na­ká, ur­čí sa hod­no­ta kto­rej­koľ­vek ve­ci ako zá­klad­ná, ku kto­rej sa nás­led­ne pri­po­čí­ta jed­na tre­ti­nu súč­tu hod­nôt os­tat­ných spo­je­ných ve­cí (viď roz­hod­nu­tie NS SR so sp. zn. 2Sžf 51/2010 zo dňa 16.03.2011 a roz­hod­nu­tie NS SR so sp. zn. 2Sžf 124/2013 zo dňa 19.03.2014).

 

25.    Ak dôj­de v tej is­tej ve­ci k za­stu­po­va­niu dvoch a via­ce­rých osôb (§ 13 ods. 2 vy­hláš­ky č. 655/2004 Z. z.) sú­čas­ne so spo­je­ním dvoch a via­ce­rých ve­cí (§ 13 ods. 3 vy­hláš­ky č. 655/2004 Z. z.), pri vý­poč­te tre­ba brať do úva­hy obid­ve konštruk­cie zvý­še­nia a zní­že­nia zá­klad­nej sadz­by ta­rif­nej od­me­ny. Pri vý­poč­te sa naj­prv sta­no­ví vý­ška zá­klad­nej sadz­by ta­rif­nej od­me­ny za kaž­dú vec sa­mos­tat­ne so za­pra­co­va­ním vý­poč­tu zní­že­nia pri za­stu­po­va­ní dvoch ale­bo via­ce­rých osôb a nás­led­ne sa ur­čí zá­klad­ná sadz­ba ta­rif­nej od­me­ny, ur­če­nej z ta­rif­nej hod­no­ty ve­ci s naj­vyš­šou hod­no­tou, ku kto­rej sa nás­led­ne pri­po­čí­ta jed­na tre­ti­na súč­tu hod­nôt os­tat­ných spo­je­ných ve­cí a ich sú­čet je ko­neč­nou ta­rif­nou od­me­nou.

 

26.    Vzhľa­dom na vy­ššie uve­de­né sku­toč­nos­ti, ci­to­va­né us­ta­no­ve­nia zá­ko­na (SSP) i  po­dzá­kon­né­ho práv­ne­ho pred­pi­su (vy­hláš­ka č. 655/2004 Z. z.) a us­tá­le­nú súd­nu prax roz­ho­dol kraj­ský súd o vý­ške náh­ra­dy trov ko­na­nia na kraj­skom sú­de tak, ako je uve­de­né vo vý­ro­ko­vej čas­ti toh­to uz­ne­se­nia, pri­čom ako pri­jí­ma­te­ľa náh­ra­dy trov ko­na­nia ur­čil ad­vo­ká­ta.

 

P o u č e n i e :              Pro­ti to­mu­to uz­ne­se­niu   j e   mož­né po­dať sťaž­nosť, na­koľ­ko sa jed­ná o uz­ne­se­nie správ­ne­ho sú­du vy­da­né súd­nym úrad­ní­kom, kto­ré tre­ba do­ru­čiť. Sťaž­nosť mô­že po­dať ten, v ko­ho nep­ros­pech bo­lo uz­ne­se­nie vy­da­né v le­ho­te 15 dní od do­ru­če­nia uz­ne­se­nia na správ­nom sú­de, kto­rý na­pad­nu­té uz­ne­se­nie vy­dal. O sťaž­nos­ti roz­ho­du­je správ­ny súd, kto­rý na­pad­nu­té uz­ne­se­nie vy­dal, spra­vid­la bez na­ria­de­nia po­jed­ná­va­nia. Ak nie je sťaž­nosť dô­vod­ná, správ­ny súd ju za­miet­ne. Ak je sťaž­nosť dô­vod­ná, správ­ny súd na­pad­nu­té uz­ne­se­nie zru­ší ale­bo zme­ní.

 

 

V Tren­čí­ne, dňa 01. jú­la 2020

 

Mgr. Mi­chal Ku­lich

vy­šší súd­ny úrad­ník

 

 


 

Diskusia

 

Najčítanejšie články

Zákonnosť dôkazov a procesu dokazovania trestných činov s drogovým prvkom (z pohľadu obhajoby)

 cie­ľom člán­ku bo­lo pou­ká­zať na ma­név­ro­va­cí pries­tor ob­ha­jo­by pri vý­ko­ne ob­ha­jo­by osôb ob­vi­ne­ných z tres­tných či­nov naj­mä s dro­go­vým pr­vkom.

 
Daňové trestné činy - niektoré aplikačné problémy

 vý­ťah z pred­náš­ky us­ku­toč­ne­nej dňa 09.05.2013 v Om­še­ní

 
Ekonomická trestná činnosť a trestné činy proti mene

 Autor: JUDr. Pe­ter Šam­ko, sud­ca Ok­res­né­ho sú­du v Pe­zin­ku

vý­ťah z pred­náš­ky us­ku­toč­ne­nej dňa 03.05.2011 - 04.05.2011 v Om­še­ní

 
   
 
Mapa stránky   |   O nás   |   Kontakt Powered by Cyclone3 XUL CMS of Comsultia