Rozhodnutia

Výklad znakov sexuálneho zneužívania podľa § 201 Tr. zák.
 rozhodnutie Najvyššieho súdu SR sa zaoberá výkladom kvalifikačného znaku skutkovej podstaty trestného činu sexuálneho zneužívania podľa § 201 ods. 2 písm. a) Tr. zák. ako aj jednočinným súbehom predmetného trestného činu s trestným činom vydierania podľa § 189 Tr. zák.
 
Použitie veci získanej z tzv. bezpečnostnej prehliadky na účely dokazovania v trestnom konaní
 článok sa zaoberá bezpečnostnou prehliadkou vykonávanou v zmysle zákona o Policajnom zbore a použitím veci takto získanej na účely trestného konania. Článok bol uverejnený v časopise Justičná revue č. 4/2010
 
Možno odmietnuť vykonanie krvnej skúšky na zistenie prítomnosti alkoholu v krvi vodiča?
 predkladané právoplatné rozhodnutie sa zaoberá podmienkami možnosti odmietnutia krvnej skúšky na zistenie prítomnosti alkoholu v krvi vodičom motorového vozidla a zákonnosťou postupu príslušníkov PZ pri výkone takejto kontroly
 
Rozhodnutie Generálneho prokurátora SR o nezákonnosti postupu polície
 rozhodnutie generálneho prokurátora sa zaoberá nezákonným postupom polície pri výkone osobnej prehliadky
 
Výklad kvalifikačného pojmu "na viacerých osobách" pri trestnom čine krádeže
 rozhodnutie Najvyššieho súdu SR sa zaoberá výkladom kvalifikačného pojmu "na viacerých osobách" pri trestnom čine krádeže podľa § 212 Tr. zák.
 
 
 

Najčítanejšie články

Zákonnosť dôkazov a procesu dokazovania trestných činov s drogovým prvkom (z pohľadu obhajoby)

 cie­ľom člán­ku bo­lo pou­ká­zať na ma­név­ro­va­cí pries­tor ob­ha­jo­by pri vý­ko­ne ob­ha­jo­by osôb ob­vi­ne­ných z tres­tných či­nov naj­mä s dro­go­vým pr­vkom.

 
Ekonomická trestná činnosť a trestné činy proti mene

 Autor: JUDr. Pe­ter Šam­ko, sud­ca Ok­res­né­ho sú­du v Pe­zin­ku

vý­ťah z pred­náš­ky us­ku­toč­ne­nej dňa 03.05.2011 - 04.05.2011 v Om­še­ní

 
Kolektívne podozrenia podľa polície

 JUDr. Pe­ter Šam­ko,

prís­pe­vok v struč­nos­ti rea­gu­je na jed­no ne­zá­kon­né uz­ne­se­nie po­li­caj­ta

 
   
 
Mapa stránky   |   O nás   |   Kontakt Powered by Cyclone3 XUL CMS of Comsultia