Rozhodnutia

Zánik priestupku a trestný čin krádeže podľa § 212 ods. 2 písm. f) Tr. zák.
 rozhodnutie Generálneho prokurátora SR sa zaoberá tým, kedy dochádza k zániku priestupku v dôsledku čoho nie je možné vyvodiť trestnú zodpovednosť za spáchanie trestného činu krádeže podľa § 212 ods. 2 písm. f) Tr. zák.
 
Rosin proti Estónsku - právo vypočúvať svedkov proti sebe
 rozsudok Európskeho súdu pre ľudské práva za zaoberá právom na vypočutie svedka v súvislosti s výsluchom maloletého svedka pri sexuálnom trestnom čine.
 
Skutkový omyl a trestný čin skrátenia dane
 rozhodnutie Krajského súdu v Bratislave za zaoberá, okrem iného, výkladom skutkového omylu pri trestnom čine skrátenia dane ako aj vykonávaním pôsobnosti konateľa s odbornou starostlivosťou v daňových veciach.
 
Trestný čin sprenevery a dlhodobý predaj zverených telefónných kariet
 rozhodnutie Najvyššieho súdu ČR sa zaoberá problematikou výkladu trestného činu sprenevery a pokračovacieho trestného činu v súvislosti s dlhodobým predajom zverených telefónnych kariet za účelom vlastného obohatenia.
 
Príkaz na prehliadku a dobrovoľné vydanie veci
 rozhodnutie Najvyššieho súdu SR sa zaoberá problematikou vydávania príkazov zo strany súdu a prokurátora a dobrovoľným vydaním veci.
 
 
 

Najčítanejšie články

Zákonnosť dôkazov a procesu dokazovania trestných činov s drogovým prvkom (z pohľadu obhajoby)

 cie­ľom člán­ku bo­lo pou­ká­zať na ma­név­ro­va­cí pries­tor ob­ha­jo­by pri vý­ko­ne ob­ha­jo­by osôb ob­vi­ne­ných z tres­tných či­nov naj­mä s dro­go­vým pr­vkom.

 
Ekonomická trestná činnosť a trestné činy proti mene

 Autor: JUDr. Pe­ter Šam­ko, sud­ca Ok­res­né­ho sú­du v Pe­zin­ku

vý­ťah z pred­náš­ky us­ku­toč­ne­nej dňa 03.05.2011 - 04.05.2011 v Om­še­ní

 
Daňové trestné činy - niektoré aplikačné problémy

 vý­ťah z pred­náš­ky us­ku­toč­ne­nej dňa 09.05.2013 v Om­še­ní

 
   
 
Mapa stránky   |   O nás   |   Kontakt Powered by Cyclone3 XUL CMS of Comsultia