Rozhodnutia

Povaha sociálnej siete Facebook a trestné konanie
 rozhodnutie Ústavného súdu ČR sa zaoberá problematikou povahy sociálnej siete Facebook a možnosťami získavania informácií z tejto siete v trestnom konaní.
 
Asperačná zásada, obnova konania a starý Trestný zákon
 rozhodnutie Ústavného súdu SR sa zaoberá otázkou, či obnovu konania je nutné povoliť aj v prípadoch, keď došlo k uloženiu trestu podľa asperačnej zásady v zmysle Trestného zákona účinného do 31.12.2005
 
Výhrada vlastníckeho práva a trestný čin sprenevery
 rozhodnutie Krajskej prokuratúry v Bratislave sa zaoberá výkladom znakov skutkovej podstaty trestného činu sprenevery v súvislosti s výhradou vlastníckeho práva.
 
Manipulácia s tachometrom vozidla a trestný čin podvodu
 rozhodnutie Najvyššieho súdu Českej republiky sa zaoberá právnym posúdením konania spočívajúceho v predaji motorového vozidla s neoprávnene upraveným stavom tachometru.
 
Dôkazné bremeno prokurátora a odmietnutie obžaloby
 rozhodnutie Najvyššieho súdu SR sa zaoberá otázkou dôkazného bremena prokurátora v konaní pred súdom, (ne)možnosťou súdu odmietnuť obžalobu z dôvodu dôkaznej núdze s tým, že súd nesmie iniciatívne napomáhať ani jednej strane.
 
 
 

Najčítanejšie články

Zákonnosť dôkazov a procesu dokazovania trestných činov s drogovým prvkom (z pohľadu obhajoby)

 cie­ľom člán­ku bo­lo pou­ká­zať na ma­név­ro­va­cí pries­tor ob­ha­jo­by pri vý­ko­ne ob­ha­jo­by osôb ob­vi­ne­ných z tres­tných či­nov naj­mä s dro­go­vým pr­vkom.

 
Ekonomická trestná činnosť a trestné činy proti mene

 Autor: JUDr. Pe­ter Šam­ko, sud­ca Ok­res­né­ho sú­du v Pe­zin­ku

vý­ťah z pred­náš­ky us­ku­toč­ne­nej dňa 03.05.2011 - 04.05.2011 v Om­še­ní

 
Daňové trestné činy - niektoré aplikačné problémy

 vý­ťah z pred­náš­ky us­ku­toč­ne­nej dňa 09.05.2013 v Om­še­ní

 
   
 
Mapa stránky   |   O nás   |   Kontakt Powered by Cyclone3 XUL CMS of Comsultia