Rozhodnutia

Porušovanie práva obvineného zo strany prokurátora
 rozhodnutie (doposiaľ neprávoplatné z dôvodu podania odvolania prokurátorom) sa zaoberá porušovaním práva obvineného postupom prokurátora jeho účelovým opieraním obžaloby o výpoveď obvineného z prípravného konania v procesnom postavení svedka.
 
Trestný čin poškodzovania veriteľa a zaťažovanie veci, ktorá je predmetom záväzku.
 rozhodnutie Najvyššieho súdu ČR sa zaoberá problematikou výkladu znakov skutkovej podstaty trestného činu poškodzovania veriteľa v súvislosti so zaťažovaním vecí, ktoré sú predmetom záväzku.
 
Právne vety aktuálnej judikatúry Najvyššieho súdu SR
 prehľad právnych viet aktuálnej judikatúry schválenej za zasadnutí trestnoprávneho kolégia Najvyššieho súdu SR dňa 13.06.2016.
 
Najvyšší súd SR: Stanovisko Generálneho prokurátora SR z 23.04.2007 č. 1/2007 o úverovom podvode je nesprávne.
 rozhodnutie Najvyššieho súdu SR sa zaoberá výkladom znakov trestného činu úverového podvodu podľa § 222 ods. 1 Tr. zák.
 
Pasivita prokurátora pri dokazovaní viny na hlavnom pojednávaní
 rozhodnutie Krajského súdu v Bratislave sa zaoberá pasivitou prokurátora v dokazovaní na hlavnom pojednávaní so záverom, že odstraňovanie prípadných rozporov vo výpovediach nie je povinnosťou súdu.
 
 
 

Najčítanejšie články

Zákonnosť dôkazov a procesu dokazovania trestných činov s drogovým prvkom (z pohľadu obhajoby)

 cie­ľom člán­ku bo­lo pou­ká­zať na ma­név­ro­va­cí pries­tor ob­ha­jo­by pri vý­ko­ne ob­ha­jo­by osôb ob­vi­ne­ných z tres­tných či­nov naj­mä s dro­go­vým pr­vkom.

 
Ekonomická trestná činnosť a trestné činy proti mene

 Autor: JUDr. Pe­ter Šam­ko, sud­ca Ok­res­né­ho sú­du v Pe­zin­ku

vý­ťah z pred­náš­ky us­ku­toč­ne­nej dňa 03.05.2011 - 04.05.2011 v Om­še­ní

 
Daňové trestné činy - niektoré aplikačné problémy

 vý­ťah z pred­náš­ky us­ku­toč­ne­nej dňa 09.05.2013 v Om­še­ní

 
   
 
Mapa stránky   |   O nás   |   Kontakt Powered by Cyclone3 XUL CMS of Comsultia