Rozhodnutia

Policajný úradný záznam nie je dôkazný prostriedok a preto ho nemožno využiť v trestnom konaní
 rozhodnutie Krajského súdu v Nitre sa, okrem iného, zaoberá aj dôkaznou hodnotou policajných úradných záznamov a nemožnosťou využiť ich na právne argumentovanie v konaní pred súdom.
 
Inštitút predvedenia podľa zákona o policajnom zbore neslúži na zadržanie podozrivej osoby.
 uznesenie Krajského súdu v Bratislave sa zaoberá posudzovaním postupu polície pri zadržiavaní podozrivej osoby podľa Trestného poriadku za použitia inštitútu predvedenia v zmysle zákona o policajnom zbore
 
Pokračovací trestný čin skrátenia dane a nepriznanie viacerých príjmov
 rozhodnutie Najvyššieho súdu Českej republiky sa zaoberá problematikou pokračovania v trestnom čine skrátenia dane v prípadoch, v ktorých daňový subjekt v tom istom zdaňovacom období nepriznal viac príjmov.
 
Aplikačná prax súdov pri výkone rozhodnutia týkajúceho sa maloletých detí
 príspevok sa zaoberá aplikačnou praxou súdov pri výkone rozhodnutia týkajúceho sa maloletých detí vo svetle právnych predpisov účinných od 01.07.2016.
 
Trestný čin krivého obvinenia
 rozhodnutie Ústavného súdu Českej republiky sa zaoberá výkladom znakov skutkovej podstaty trestného činu krivého obvinenia a jeho závery sú využiteľné aj na území SR.
 
 
 

Najčítanejšie články

Zákonnosť dôkazov a procesu dokazovania trestných činov s drogovým prvkom (z pohľadu obhajoby)

 cie­ľom člán­ku bo­lo pou­ká­zať na ma­név­ro­va­cí pries­tor ob­ha­jo­by pri vý­ko­ne ob­ha­jo­by osôb ob­vi­ne­ných z tres­tných či­nov naj­mä s dro­go­vým pr­vkom.

 
Ekonomická trestná činnosť a trestné činy proti mene

 Autor: JUDr. Pe­ter Šam­ko, sud­ca Ok­res­né­ho sú­du v Pe­zin­ku

vý­ťah z pred­náš­ky us­ku­toč­ne­nej dňa 03.05.2011 - 04.05.2011 v Om­še­ní

 
Daňové trestné činy - niektoré aplikačné problémy

 vý­ťah z pred­náš­ky us­ku­toč­ne­nej dňa 09.05.2013 v Om­še­ní

 
   
 
Mapa stránky   |   O nás   |   Kontakt Powered by Cyclone3 XUL CMS of Comsultia