Rozhodnutia

Obžaloba vo veci zavlečenia Michala Kováča mladšieho do cudziny
 text obžaloby Krajskej prokuratúry Bratislava na obvinených vo veci zavlečenia Ing. Michala Kováča mladšieho do cudziny
 
Zaisťovanie stôp pri obhliadke miesta činu a k tomu, či obvinený musí byť upovedomený o obhliadke mietsa činu
 uznesenie Najvyššieho súdu SR sa zaoberá možnosťami zaisťovania stôp pri obhliadke miesta činu ako aj tým, či je nutné upovedomovať obvineného o obhliadke miesta činu
 
Dane a zásada ne bis in idem po rozhodnutí A. a B. proti Nórsku
 veľký senát trestného kolégia Najvyššieho súdu ČR sa v aktuálnom rozhodnutí zaoberá stále pomerne spornou problematikou zásady ne bis in idem a daňových trestných činov a reaguje aj na najnovšie rozhodnutie ESLP vo veci A. a B. proti Nórsku
 
Rozhodnutie Najvyššieho súdu SR vo veci bývalého sudcu I.Š.
 rozsudok Najvyššieho súdu SR vo veci bývalého sudcu vytýka množstvo vád prípravného a predprípravného konania.
 
Priznanie obvineného nie je, samo osebe, dôvodom na jeho prepustenie z väzby.
 rozhodnutie Najvyššieho súdu SR kritizuje prax orgánov činných v trestnom konaní, ktorý v prípravnom konaní prepustia obvineného z väzby na slobodu len z dôvodu, že sa priznal a to bez ohľadu na závažnosť skutkov, z ktorých je obvinený.
 
 
 

Najčítanejšie články

Zákonnosť dôkazov a procesu dokazovania trestných činov s drogovým prvkom (z pohľadu obhajoby)

 cie­ľom člán­ku bo­lo pou­ká­zať na ma­név­ro­va­cí pries­tor ob­ha­jo­by pri vý­ko­ne ob­ha­jo­by osôb ob­vi­ne­ných z tres­tných či­nov naj­mä s dro­go­vým pr­vkom.

 
Daňové trestné činy - niektoré aplikačné problémy

 vý­ťah z pred­náš­ky us­ku­toč­ne­nej dňa 09.05.2013 v Om­še­ní

 
Ekonomická trestná činnosť a trestné činy proti mene

 Autor: JUDr. Pe­ter Šam­ko, sud­ca Ok­res­né­ho sú­du v Pe­zin­ku

vý­ťah z pred­náš­ky us­ku­toč­ne­nej dňa 03.05.2011 - 04.05.2011 v Om­še­ní

 
   
 
Mapa stránky   |   O nás   |   Kontakt Powered by Cyclone3 XUL CMS of Comsultia