Rozhodnutia

Možno odmietnuť vykonanie krvnej skúšky na zistenie prítomnosti alkoholu v krvi vodiča?
 predkladané právoplatné rozhodnutie sa zaoberá podmienkami možnosti odmietnutia krvnej skúšky na zistenie prítomnosti alkoholu v krvi vodičom motorového vozidla a zákonnosťou postupu príslušníkov PZ pri výkone takejto kontroly
 
Rozhodnutie Generálneho prokurátora SR o nezákonnosti postupu polície
 rozhodnutie generálneho prokurátora sa zaoberá nezákonným postupom polície pri výkone osobnej prehliadky
 
Výklad kvalifikačného pojmu "na viacerých osobách" pri trestnom čine krádeže
 rozhodnutie Najvyššieho súdu SR sa zaoberá výkladom kvalifikačného pojmu "na viacerých osobách" pri trestnom čine krádeže podľa § 212 Tr. zák.
 
Rozsudok Veľkého senátu ESĽP vo veci Vinter a ostatní proti Spojenému kráľovstvu
príspevok poskytuje stručnú informáciu o rozhodnutí Európskeho súdu pre ľudské práva, ktoré sa zaoberá súladnosťou trestu odňatia slobody na doživotie s článkom 3 Dohovoru a dopadmi rozhodnutia na slovenskú právnu úpravu
 
Stanovisko Najvyššieho súdu SR k obnove konania pri asperačnej zásade
 aktuálne stanovisko Najvyššieho súdu SR zjednocuje výkladovú prax pri obnove konania v súvislosti s nálezom Ústavného súdu SR o neústavnosti časti asperačnej zásady.
 
 
 

Najčítanejšie články

Zákonnosť dôkazov a procesu dokazovania trestných činov s drogovým prvkom (z pohľadu obhajoby)

 cie­ľom člán­ku bo­lo pou­ká­zať na ma­név­ro­va­cí pries­tor ob­ha­jo­by pri vý­ko­ne ob­ha­jo­by osôb ob­vi­ne­ných z tres­tných či­nov naj­mä s dro­go­vým pr­vkom.

 
Ekonomická trestná činnosť a trestné činy proti mene

 Autor: JUDr. Pe­ter Šam­ko, sud­ca Ok­res­né­ho sú­du v Pe­zin­ku

vý­ťah z pred­náš­ky us­ku­toč­ne­nej dňa 03.05.2011 - 04.05.2011 v Om­še­ní

 
Kolektívne podozrenia podľa polície

 JUDr. Pe­ter Šam­ko,

prís­pe­vok v struč­nos­ti rea­gu­je na jed­no ne­zá­kon­né uz­ne­se­nie po­li­caj­ta

 
   
 
Mapa stránky   |   O nás   |   Kontakt Powered by Cyclone3 XUL CMS of Comsultia