Rozhodnutia

K otázke, či obžalovaný môže vyhlásiť vinu aj počas dokazovania na hlavnom pojednávaní
uznesenie Krajského súdu v Bratislave sa zaoberá možnosťami vyhlásenia viny zo strany obžalovaného počas vykonávania dokazovania na hlavnom pojednávaní
 
Súdny dvor Európskej únie: Liečivo obsahujúce efedrin nie je prekurzor
uznesenie Súdneho dvora Európskej únie zo dňa 02.03.2017 sa zaoberá výkladom pojmu prekurzor
 
Vypracovanie znaleckého posudku v čase prerušenia trestného stíhania a jeho použiteľnosť
rozhodnutie Najvyššieho súdu ČR sa zaoberá problematikou vypracovania znaleckého posudku v čase prerušenia trestného stíhania a jeho použiteľnosti v ďalších fázach trestného stíhania.
 
Nezákonné sledovanie podozrivej osoby zo strany polície
rozhodnutie Najvyššieho súdu SR sa zaoberá prípadom nezákonného sledovania podozrivej osoby zo strany polície, ktorá pri sledovaní nepostupovala podľa Trestného poriadku.
 
Skúmanie obsahu mobilných telefónov a príkaz podľa § 116 Tr. por.
rozhodnutie Najvyššieho súdu SR sa zaoberá aj tým, či musia mať orgány činné v trestnom konaní pri skúmaní obsahu mobilných telefónov, ktoré majú k dispozícii aj príkaz súdu podľa § 116 Tr. por.
 
 
 

Najčítanejšie články

Zákonnosť dôkazov a procesu dokazovania trestných činov s drogovým prvkom (z pohľadu obhajoby)

 cie­ľom člán­ku bo­lo pou­ká­zať na ma­név­ro­va­cí pries­tor ob­ha­jo­by pri vý­ko­ne ob­ha­jo­by osôb ob­vi­ne­ných z tres­tných či­nov naj­mä s dro­go­vým pr­vkom.

 
Daňové trestné činy - niektoré aplikačné problémy

 vý­ťah z pred­náš­ky us­ku­toč­ne­nej dňa 09.05.2013 v Om­še­ní

 
Ekonomická trestná činnosť a trestné činy proti mene

 Autor: JUDr. Pe­ter Šam­ko, sud­ca Ok­res­né­ho sú­du v Pe­zin­ku

vý­ťah z pred­náš­ky us­ku­toč­ne­nej dňa 03.05.2011 - 04.05.2011 v Om­še­ní

 
   
 
Mapa stránky   |   O nás   |   Kontakt Powered by Cyclone3 XUL CMS of Comsultia