Rozhodnutia

Zodpovednosť za dokázanie viny v konaní pred súdom má len prokurátor a nie aj súd
 rozhodnutie Najvyššieho súdu SR konštatuje, že len prokurátor má zodpovednosť dokazovať vinu obžalovaného v súdnom konaní, pričom súd má v zásade len možnosť, ale nie aj povinnosť zasahovať do dokazovania. Ak prokurátor neunesie dôkazné bremeno je spravodlivým rozhodnutím oslobodenie spod obžaloby.
 
Stanovisko Najvyššieho súdu ČR k výkladu pojmu množstvo väčšie ako malé pri drogových trestných činoch
 stanovisko trestného kolégia Najvyššieho súdu ČR stanovuje hranice trestnej zodpovednosti pri jednotlivých omamných a psychotropných látkach a poskytuje výklad pojmu množstvo väčšie ako malé.
 
Vedenie vozidla v autoškole a trestný čin marenia výkonu úradného rozhodnutia
 rozhodnutie Okresného súdu Bratislava I za zaoberá trestným činom marenia výkonu úradného rozhodnutia v súvislosti s vedením motorového vozidla v autoškole
 
Nebezpečné vyhrážanie a prenasledovanie
 rozhodnutie Najvyššieho súdu Českej republiky sa zaoberá výkladom znakov skutkových podstát trestného činu nebezpečného vyhrážania a nebezpečného prenasledovania.
 
Prechovávanie marihuany do 0,5g nie je trestným činom
 rozhodnutie Krajského súdu v Bratislave sa zaoberá znakmi skutkovej podstaty prečinu podľa § 171 Tr. zák. v súvislosti s prechovávaním marihuany a vymedzuje hmotnostnú hranicu jednej obvykle jednorazovej dávky od zbytkového množstva.
 
 
 

Najčítanejšie články

Zákonnosť dôkazov a procesu dokazovania trestných činov s drogovým prvkom (z pohľadu obhajoby)

 cie­ľom člán­ku bo­lo pou­ká­zať na ma­név­ro­va­cí pries­tor ob­ha­jo­by pri vý­ko­ne ob­ha­jo­by osôb ob­vi­ne­ných z tres­tných či­nov naj­mä s dro­go­vým pr­vkom.

 
Ekonomická trestná činnosť a trestné činy proti mene

 Autor: JUDr. Pe­ter Šam­ko, sud­ca Ok­res­né­ho sú­du v Pe­zin­ku

vý­ťah z pred­náš­ky us­ku­toč­ne­nej dňa 03.05.2011 - 04.05.2011 v Om­še­ní

 
K možnosti svedka odmietnuť vypovedať

 ak­tuál­na ju­di­ka­tú­ra Naj­vyš­šie­ho sú­du SR sa za­obe­rá mož­nos­ťa­mi sved­ka, kto­rý bol skôr ob­vi­ne­ný, res­pek­tí­ve je ob­vi­ne­ný z účas­ti na tres­tnom či­ne ob­vi­ne­né­ho, vo ve­ci kto­ré­ho vy­po­ve­dá, od­miet­nuť vý­po­veď

 
   
 
Mapa stránky   |   O nás   |   Kontakt Powered by Cyclone3 XUL CMS of Comsultia