Rozhodnutia

Stanovisko Najvyššieho súdu SR k právnemu posúdeniu neoprávneného pestovania marihuany.
 zjednocujúce stanovisko trestnoprávneho kolégia Najvyššieho súdu SR ohľadne trestného postihu pestovania rastliny rodu Cannabis, ktoré bolo publikované v Zbierke stanovísk Najvyššieho súdu a rozhodnutí súdov SR č. 4/2016
 
Aktuálne rozhodnutie Ústavného súdu ČR sa zaoberá pachovými stopami a ich použiteľnosťou v trestnom konaní
 rozhodnutie Ústavného súdu ČR sa pobrobne zaoberá charakterom pachovej stopy, povahou tohto dôkazného prostriedku ako aj možnosťami použiteľnosti v trestnom konaní.
 
Zabezpečení veritelia a trestný čin zvýhodňovania veriteľa
 rozhodnutie Krajského súdu v Bratislave sa zaoberá výkladom znakov skutkovej podstaty trestného činu zvýhodňovania veriteľa podľa § 240 Tr. zák.
 
Predseda vlády, sloboda prejavu a ucelená moslimská komunita
 rozhodnutie Krajskej prokuratúry Bratislava vo veci trestného oznámenia na predsedu vlády SR v súvislosti s jeho vyjadreniami na adresu moslimskej komunity.
 
Neobvyklá banková operácia a k možnosti dovolacieho súdu vyhlásiť oslobodzujúci rozsudok
 rozhodnutie Najvyššieho súdu SR sa zaoberá dokazovaním ohľadne trestného činu súvisiaceho s neoznámením neobvyklej bankovej operácie a možnosťami dovolacieho súdu oslobodiť obžalovaného spod obžaloby.
 
 
 

Najčítanejšie články

Zákonnosť dôkazov a procesu dokazovania trestných činov s drogovým prvkom (z pohľadu obhajoby)

 cie­ľom člán­ku bo­lo pou­ká­zať na ma­név­ro­va­cí pries­tor ob­ha­jo­by pri vý­ko­ne ob­ha­jo­by osôb ob­vi­ne­ných z tres­tných či­nov naj­mä s dro­go­vým pr­vkom.

 
Ekonomická trestná činnosť a trestné činy proti mene

 Autor: JUDr. Pe­ter Šam­ko, sud­ca Ok­res­né­ho sú­du v Pe­zin­ku

vý­ťah z pred­náš­ky us­ku­toč­ne­nej dňa 03.05.2011 - 04.05.2011 v Om­še­ní

 
Daňové trestné činy - niektoré aplikačné problémy

 vý­ťah z pred­náš­ky us­ku­toč­ne­nej dňa 09.05.2013 v Om­še­ní

 
   
 
Mapa stránky   |   O nás   |   Kontakt Powered by Cyclone3 XUL CMS of Comsultia