Rozhodnutia

Kolúzna väzba a neprípustnosť zostrovania podmienok väzobného stíhania
 právoplatné rozhodnutie súdu sa zaoberá jedným čiastočne absurdným návrhom na zmenu dôvodov väzby.
 
Trestný čin nevyplatenia mzdy a odstupného
 rozhodnutie Krajského súdu v Bratislave sa zaoberá výkladom znakov skutkovej podstaty trestného činu nevyplatenia mzdy a odstupného podľa § 214 ods. 1 Tr. zák.
 
Ústavný súd SR: Daňová licencia nie je poplatok, ale daň
 Nález Ústavného súdu SR ohľadne ústavnosti tzv. daňovej licencie právnických osôb
 
Princíp právnej istoty - rešpektovaná zásada alebo len bezvýznamné slovné spojenie?
 predkladané právoplatné rozhodnutie poukazuje na opakovanú ignoráciu a nerešpektovanie ustálenej rozhodovacej činnosti súdov v konkrétnych veciach orgánmi činnými v trestnom konaní v dôsledku čoho dochádza k formalistickému postupu pri vznesení obvinenia, podaní obžaloby a podaní odvolania proti rozhodnutiu súdu.
 
Manipulácia polície s obhajcami a právo na spravodlivý proces
 stručná informácia o rozhodnutí Európskeho súdu pre ľudské práva vo veci Dvorski proti Chorvátsku
 
 
 

Najčítanejšie články

Zákonnosť dôkazov a procesu dokazovania trestných činov s drogovým prvkom (z pohľadu obhajoby)

 cie­ľom člán­ku bo­lo pou­ká­zať na ma­név­ro­va­cí pries­tor ob­ha­jo­by pri vý­ko­ne ob­ha­jo­by osôb ob­vi­ne­ných z tres­tných či­nov naj­mä s dro­go­vým pr­vkom.

 
Ekonomická trestná činnosť a trestné činy proti mene

 Autor: JUDr. Pe­ter Šam­ko, sud­ca Ok­res­né­ho sú­du v Pe­zin­ku

vý­ťah z pred­náš­ky us­ku­toč­ne­nej dňa 03.05.2011 - 04.05.2011 v Om­še­ní

 
Daňové trestné činy - niektoré aplikačné problémy

 vý­ťah z pred­náš­ky us­ku­toč­ne­nej dňa 09.05.2013 v Om­še­ní

 
   
 
Mapa stránky   |   O nás   |   Kontakt Powered by Cyclone3 XUL CMS of Comsultia