Rozhodnutia

Cieľ a prostriedok pri trestnom čine vydierania
 rozhodnutie Najvyššieho súdu ČR sa zaoberá výkladom znakov skutkovej podstaty trestného činu vydierania a to hlavne vzájomným vzťahom cieľa a prostriedku pri tomto trestnom čine.
 
Uznanie neexistujúceho záväzku a trestný čin poškodzovania veriteľa
 rozhodnutie Krajského súdu v Bratislave sa zaoberá výkladom znakov trestného činu poškodzovania veriteľa a to najmä výkladom znaku "uzná neexistujúci záväzok".
 
Ústavný súd ČR k zásade subsidiartiy trestnoprávnej represie
 nález Ústavného súdu ČR sa zaoberá zásadou subsidiarity trestnoprávnej represie v súvislosti s použitím nedovolenej svojpomoci
 
Právne vety aktuálnej judikatúry Najvyššieho súdu SR
 právne vety judikatúry Najvyššieho súdu SR schválené trestnoprávnym kolégiom Najvyššieho súdu SR dňa 17.06.2014
 
Kniha "Adolf Hitler - Prejavy" a vyvodzovanie trestnoprávnej zodpovednosti
 príspevok prináša zaujímavú obžalobu štátneho zastupiteľstva podanú na fyzické osoby ako aj vydavateľstvo ako právnickú osobu v súvislosti s publikovaním prejavov Adolfa Hitlera.
 
 
 

Najčítanejšie články

Zákonnosť dôkazov a procesu dokazovania trestných činov s drogovým prvkom (z pohľadu obhajoby)

 cie­ľom člán­ku bo­lo pou­ká­zať na ma­név­ro­va­cí pries­tor ob­ha­jo­by pri vý­ko­ne ob­ha­jo­by osôb ob­vi­ne­ných z tres­tných či­nov naj­mä s dro­go­vým pr­vkom.

 
Ekonomická trestná činnosť a trestné činy proti mene

 Autor: JUDr. Pe­ter Šam­ko, sud­ca Ok­res­né­ho sú­du v Pe­zin­ku

vý­ťah z pred­náš­ky us­ku­toč­ne­nej dňa 03.05.2011 - 04.05.2011 v Om­še­ní

 
Daňové trestné činy - niektoré aplikačné problémy

 vý­ťah z pred­náš­ky us­ku­toč­ne­nej dňa 09.05.2013 v Om­še­ní

 
   
 
Mapa stránky   |   O nás   |   Kontakt Powered by Cyclone3 XUL CMS of Comsultia