Rozhodnutia

Vykonávanie dokazovania pred vznesením obvinenia, použitie agenta z cudzieho štátu, doručovanie uznesení obvinenému
 rozhodnutie Krajského súdu v Bratislave sa zaoberá posudzovaním zákonnosti použitia agenta z cudzieho štátu, zákonnosťou použitia dôkazov získaných podľa § 116 Tr. por., vykonávaním dôkazov pred vznesením obvinenia ako aj doručovaním uznesení obvinenému.
 
Právne vety aktuálnej judikatúry Najvyššieho súdu SR
 právne vety aktuálnej judikatúry Najvyššieho súdu SR prijaté dňa 09.12.2014.
 
Zánik priestupku a trestný čin krádeže podľa § 212 ods. 2 písm. f) Tr. zák.
 rozhodnutie Generálneho prokurátora SR sa zaoberá tým, kedy dochádza k zániku priestupku v dôsledku čoho nie je možné vyvodiť trestnú zodpovednosť za spáchanie trestného činu krádeže podľa § 212 ods. 2 písm. f) Tr. zák.
 
Rosin proti Estónsku - právo vypočúvať svedkov proti sebe
 rozsudok Európskeho súdu pre ľudské práva za zaoberá právom na vypočutie svedka v súvislosti s výsluchom maloletého svedka pri sexuálnom trestnom čine.
 
Skutkový omyl a trestný čin skrátenia dane
 rozhodnutie Krajského súdu v Bratislave za zaoberá, okrem iného, výkladom skutkového omylu pri trestnom čine skrátenia dane ako aj vykonávaním pôsobnosti konateľa s odbornou starostlivosťou v daňových veciach.
 
 
 

Najčítanejšie články

Zákonnosť dôkazov a procesu dokazovania trestných činov s drogovým prvkom (z pohľadu obhajoby)

 cie­ľom člán­ku bo­lo pou­ká­zať na ma­név­ro­va­cí pries­tor ob­ha­jo­by pri vý­ko­ne ob­ha­jo­by osôb ob­vi­ne­ných z tres­tných či­nov naj­mä s dro­go­vým pr­vkom.

 
Ekonomická trestná činnosť a trestné činy proti mene

 Autor: JUDr. Pe­ter Šam­ko, sud­ca Ok­res­né­ho sú­du v Pe­zin­ku

vý­ťah z pred­náš­ky us­ku­toč­ne­nej dňa 03.05.2011 - 04.05.2011 v Om­še­ní

 
Daňové trestné činy - niektoré aplikačné problémy

 vý­ťah z pred­náš­ky us­ku­toč­ne­nej dňa 09.05.2013 v Om­še­ní

 
   
 
Mapa stránky   |   O nás   |   Kontakt Powered by Cyclone3 XUL CMS of Comsultia