Rozhodnutia

Dôkazné bremeno prokurátora a odmietnutie obžaloby
 rozhodnutie Najvyššieho súdu SR sa zaoberá otázkou dôkazného bremena prokurátora v konaní pred súdom, (ne)možnosťou súdu odmietnuť obžalobu z dôvodu dôkaznej núdze s tým, že súd nesmie iniciatívne napomáhať ani jednej strane.
 
K predkladaniu spisu nadriadenému súdu pri sťažosti proti uzneseniu o vzatí do väzby
 rozhodnutie Ústavného súdu SR sa zaoberá otázkou (ne)existencie povinnosti sudcu pre prípravné konanie vyčkať pred predložením spisu nadriadenému súdu na doručenie písomného vyhotovenia uznesenia o vzatí obvineného do väzby.
 
K stanoveniu výšky škody pri úverovom podvode zabezpečenom záložným právom
 rozhodnutie Najvyššieho súdu ČR sa zaoberá vplyvom hodnoty zálohu na výšku škody pri výklade znakov skutkovej podstaty trestného činu úverového podvodu ako aj pojmom nepravdivý údaj.
 
Kedy platí výpoveď z dôvodu organizačných zmien?
 článok sa zaoberá rozborom základných predpokladov platnosti výpovede z dôvodu organizačných zmien z hľadiska súdnej praxe.
 
Spočívanie lehoty zadržania a návrh na vzatie obvineného do väzby
 rozhodnutie Krajského súdu v Bratislave sa zaoberá tzv. spočívaním lehoty zadržania v prípadoch poruchy zdravia zadržanej osoby súvislosti s podaním návrhu na vzatie obvineného do väzby.
 
 
 

Najčítanejšie články

Zákonnosť dôkazov a procesu dokazovania trestných činov s drogovým prvkom (z pohľadu obhajoby)

 cie­ľom člán­ku bo­lo pou­ká­zať na ma­név­ro­va­cí pries­tor ob­ha­jo­by pri vý­ko­ne ob­ha­jo­by osôb ob­vi­ne­ných z tres­tných či­nov naj­mä s dro­go­vým pr­vkom.

 
Ekonomická trestná činnosť a trestné činy proti mene

 Autor: JUDr. Pe­ter Šam­ko, sud­ca Ok­res­né­ho sú­du v Pe­zin­ku

vý­ťah z pred­náš­ky us­ku­toč­ne­nej dňa 03.05.2011 - 04.05.2011 v Om­še­ní

 
Daňové trestné činy - niektoré aplikačné problémy

 vý­ťah z pred­náš­ky us­ku­toč­ne­nej dňa 09.05.2013 v Om­še­ní

 
   
 
Mapa stránky   |   O nás   |   Kontakt Powered by Cyclone3 XUL CMS of Comsultia