Rozhodnutia

Nemožnosť sčítavania škôd pri pokračovacom trestnom čine krádeže
 rozhodnutie Najvyššieho súdu SR prelamuje doterajšiu judikatúru ohľadne možnosti sčítavania škôd pri pokračovacom trestnom čine krádeže a to aj v prípade, ak pri jednotlivých čiastkových útokoch nedosiahne výška spôsobenej škody malú škodu.
 
Miesto spáchania trestného činu porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku
 rozhodnutie Najvyššieho súdu SR sa zaoberá posudzovaním miestnej príslušnosti pri trestnom čine porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku podľa § 237 Tr. zák.
 
Postup Inšpekcie MV SR v skrátenom vyšetrovaní
 príspevok v stručnosti kladie nové otázky týkajúce sa zákonnosti postupu Inšpekčnej služby MV SR v skrátenom vyšetrovaní.
 
K zákonnosti výpovede svedka vykonanej v prípravnom konaní
 rozhodnutie Najvyššieho súdu SR sa zaoberá možnosťou čítania výpovede svedka vykonanej v prípravnom konaní pred vznesením obvinenia na hlavnom pojednávaní za situácie, ak svedok na hlavnom pojednávaní vypovedá odlišne.
 
Premlčanie pohľadávky a trestný čin poškodzovania veriteľa
 rozhodnutie Krajského súdu v Bratislave sa zaoberá vplyvom premlčania pohľadávky veriteľa na možnosti spáchania trestného činu poškodzovania veriteľa.
 
 
 

Najčítanejšie články

Zákonnosť dôkazov a procesu dokazovania trestných činov s drogovým prvkom (z pohľadu obhajoby)

 cie­ľom člán­ku bo­lo pou­ká­zať na ma­név­ro­va­cí pries­tor ob­ha­jo­by pri vý­ko­ne ob­ha­jo­by osôb ob­vi­ne­ných z tres­tných či­nov naj­mä s dro­go­vým pr­vkom.

 
Ekonomická trestná činnosť a trestné činy proti mene

 Autor: JUDr. Pe­ter Šam­ko, sud­ca Ok­res­né­ho sú­du v Pe­zin­ku

vý­ťah z pred­náš­ky us­ku­toč­ne­nej dňa 03.05.2011 - 04.05.2011 v Om­še­ní

 
Daňové trestné činy - niektoré aplikačné problémy

 vý­ťah z pred­náš­ky us­ku­toč­ne­nej dňa 09.05.2013 v Om­še­ní

 
   
 
Mapa stránky   |   O nás   |   Kontakt Powered by Cyclone3 XUL CMS of Comsultia