Rozhodnutia

Rozhodovanie sudcu odsúdeného za spáchanie úmyselného trestného činu
 rozhodnutie Najvyššieho súdu SR sa zaoberá trestnou vecou, v ktorej rozhodoval sudca právoplatne odsúdený za spáchanie úmyselného trestného činu.
 
Nesprávnosť ukladania trestu bývalému rektorovi Policajnej akadémie
 príspevok prináša polemiku s rozsudkom Špecializovaného trestného súdu pri spôsobe ukladania trestu pri uzatváraní a schvaľovaní dohody o vine a treste.
 
Prechovávanie detskej pornografie policajtom na pracovisku
 rozhodnutie Najvyššieho súdu ČR sa zaoberá posudzovaním prípadu policajta, ktorý prechovával detskú pornografiu nie na služobné, ale na súkromné účely.
 
Nespôsobilá príprava a trestný čin podvodu
 rozhodnutie Najvyššieho súdu ČR sa zaoberá výkladom tzv. nespôsobilej prípravy pri trestnom čine podvodu.
 
Dôkazy získané neľudským a ponižujúcim zaobchádzaním
 výťah z ťažiskových rozhodnutí Európskeho súdu pre ľudské práva vo veciach Jalloh a Gafgen proti Nemecku
 
 
 

Najčítanejšie články

Zákonnosť dôkazov a procesu dokazovania trestných činov s drogovým prvkom (z pohľadu obhajoby)

 cie­ľom člán­ku bo­lo pou­ká­zať na ma­név­ro­va­cí pries­tor ob­ha­jo­by pri vý­ko­ne ob­ha­jo­by osôb ob­vi­ne­ných z tres­tných či­nov naj­mä s dro­go­vým pr­vkom.

 
Ekonomická trestná činnosť a trestné činy proti mene

 Autor: JUDr. Pe­ter Šam­ko, sud­ca Ok­res­né­ho sú­du v Pe­zin­ku

vý­ťah z pred­náš­ky us­ku­toč­ne­nej dňa 03.05.2011 - 04.05.2011 v Om­še­ní

 
Daňové trestné činy - niektoré aplikačné problémy

 vý­ťah z pred­náš­ky us­ku­toč­ne­nej dňa 09.05.2013 v Om­še­ní

 
   
 
Mapa stránky   |   O nás   |   Kontakt Powered by Cyclone3 XUL CMS of Comsultia