Rozhodnutia

K nemožnosti držať obvineného vo väzbe samostatne pre každý z trestných činov, z ktorých je obvinený
 nález Ústavného súdu SR sa zaoberá okolnosťami dlhoročného väzobného trestného stíhania, pričom kritizuje prax orgánov činných v trestnom konaní, ktoré držali obvineného vo väzbe cez desať rokov a to pre každý trestný čin, ktorý mu bol kladený za vinu samostatne.
 
K výkladu pojmu omyl pri trestnom čine podvodu
 rozhodnutie Najvyššieho súdu SR vykladá pojem omyl ako znak skutkovej podstaty trestného činu podvodu a zaoberá sa aj dĺžkou konania odôvodňujúcou uloženie trestu pod zákonom stanovenú trestnú sadzbu.
 
Rozhodnutie Najvyššieho súdu SR o prepustení z väzby Štefana Sz. neprávoplatne odsúdeného na doživotie
 rozhodnutie Najvyššieho súdu SR, ktoré vzbudilo mediálny rozruch a ktorým bol Štefan Sz. prepustený z väzby na slobodu je uverejnené v plnom znení bez komentára, či právnej vety.
 
Účastníctvo vo forme pomoci pri trestnom čine poškodzovania veriteľa
 rozhodnutie Najvyššieho súdu ČR sa zaoberá subjektívnou stránkou pomocníka pri trestnom čine poškodzovania veriteľa
 
Koniec pokutám za odmietnutie očkovania?
 príspevok za zaoberá povinnosťou očkovania pod hrozbou pokuty a poukazuje na rozhodnutie Najvyššieho súdu SR, ktorý sa v súvislosti s touto povinnosťou obrátil na Európsky súdny dvor.
 
 
 

Najčítanejšie články

Zákonnosť dôkazov a procesu dokazovania trestných činov s drogovým prvkom (z pohľadu obhajoby)

 cie­ľom člán­ku bo­lo pou­ká­zať na ma­név­ro­va­cí pries­tor ob­ha­jo­by pri vý­ko­ne ob­ha­jo­by osôb ob­vi­ne­ných z tres­tných či­nov naj­mä s dro­go­vým pr­vkom.

 
Ekonomická trestná činnosť a trestné činy proti mene

 Autor: JUDr. Pe­ter Šam­ko, sud­ca Ok­res­né­ho sú­du v Pe­zin­ku

vý­ťah z pred­náš­ky us­ku­toč­ne­nej dňa 03.05.2011 - 04.05.2011 v Om­še­ní

 
K možnosti svedka odmietnuť vypovedať

 ak­tuál­na ju­di­ka­tú­ra Naj­vyš­šie­ho sú­du SR sa za­obe­rá mož­nos­ťa­mi sved­ka, kto­rý bol skôr ob­vi­ne­ný, res­pek­tí­ve je ob­vi­ne­ný z účas­ti na tres­tnom či­ne ob­vi­ne­né­ho, vo ve­ci kto­ré­ho vy­po­ve­dá, od­miet­nuť vý­po­veď

 
   
 
Mapa stránky   |   O nás   |   Kontakt Powered by Cyclone3 XUL CMS of Comsultia