Rozhodnutia

Jednočinný súbeh trestných činov lúpeže a nebezpečného vyhrážania je vylúčený
aktuálna judikatúra Najvyššieho súdu ČR sa zaoberá vzájomným vzťahom trestných činov lúpeže a nebezpečného vyhrážania
 
K použiteľnosti dôkazov získaných detektívnou službou v trestnom konaní
rozhodnutie Najvyššieho súdu SR sa týka posudzovania činnosti detektívnej služby pri získavaní dôkazov, avšak jeho závery sú primerane aplikovateľné aj na vyhľadávanie dôkazov zo strany iných súkromných osôb
 
Príkaz na uchovanie a vydanie počítačových údajov versus vydanie veci pri mobilnom telefóne
rozhodnutie Najvyššieho súdu SR sa, okrem iného, zaoberá aj tým, či je potrebný na preskúmanie operačného systému mobilného telefónu príkaz podľa § 90 Tr. por. alebo postačí len vydanie, respektíve odňatie veci
 
Obžaloba vo veci zavlečenia Michala Kováča mladšieho do cudziny
text obžaloby Krajskej prokuratúry Bratislava na obvinených vo veci zavlečenia Ing. Michala Kováča mladšieho do cudziny
 
Zaisťovanie stôp pri obhliadke miesta činu a k tomu, či obvinený musí byť upovedomený o obhliadke mietsa činu
uznesenie Najvyššieho súdu SR sa zaoberá možnosťami zaisťovania stôp pri obhliadke miesta činu ako aj tým, či je nutné upovedomovať obvineného o obhliadke miesta činu
 
 
 

Najčítanejšie články

Zákonnosť dôkazov a procesu dokazovania trestných činov s drogovým prvkom (z pohľadu obhajoby)

 cie­ľom člán­ku bo­lo pou­ká­zať na ma­név­ro­va­cí pries­tor ob­ha­jo­by pri vý­ko­ne ob­ha­jo­by osôb ob­vi­ne­ných z tres­tných či­nov naj­mä s dro­go­vým pr­vkom.

 
Daňové trestné činy - niektoré aplikačné problémy

 vý­ťah z pred­náš­ky us­ku­toč­ne­nej dňa 09.05.2013 v Om­še­ní

 
Ekonomická trestná činnosť a trestné činy proti mene

 Autor: JUDr. Pe­ter Šam­ko, sud­ca Ok­res­né­ho sú­du v Pe­zin­ku

vý­ťah z pred­náš­ky us­ku­toč­ne­nej dňa 03.05.2011 - 04.05.2011 v Om­še­ní

 
   
 
Mapa stránky   |   O nás   |   Kontakt Powered by Cyclone3 XUL CMS of Comsultia