Rozhodnutia

Squatting - podmienky trestného postihu a princíp ultima ratio
Nález Ústavného súdu ČR sa zaoberá podmienkami trestného postihu squattingu vo vzťahu k trestnému činu neoprávneného zásahu do práva k domu, bytu alebo nebytovému priestoru a to aj v súvislosti s uplatňovaním princípu ultima ratio. Za pozornosť stojí aj pohľad ústavného súdu na sgautting ako taký.
 
Najvyšší súd SR o pachovej stope a jej použiteľnosti v trestnom konaní
rozhodnutie Najvyššieho súdu SR sa zaoberá metódou využitia pachovej stopy na identifikáciu podozrivej osoby z pohľadu dôkazného práva v trestnom konaní.
 
Postavenie Inšpekcie PZ preskúma Ústavný súd SR
informácia o postupe Najvyššieho súdu SR, ktorý prerušil odvolacie konanie v konkrétnej trestnej veci a obrátil sa na Ústavný súd SR.
 
Právne vety aktuálnej trestnej judikatúry Najvyššieho súdu SR
právne vety aktuálnej judikatúry, ktoré boli schválené na publikovanie na trestnoprávnom kolégiu Najvyššieho súdu SR dňa 27.06.2017.
 
Monitorovanie súkromnej elektronickej pošty zamestnanca
civilné rozhodnutie Najvyššieho súdu SR za zaoberá problematikou monitorovania súkromnej elektronickej pošty zamestnanca za strany zamestnávateľa a použiteľnosťou takéhoto monitorovania v konaní pred súdom. Závery tohto rozhodnutia sú využiteľné aj v trestnom konaní.
 
 
 

Najčítanejšie články

Zákonnosť dôkazov a procesu dokazovania trestných činov s drogovým prvkom (z pohľadu obhajoby)

 cie­ľom člán­ku bo­lo pou­ká­zať na ma­név­ro­va­cí pries­tor ob­ha­jo­by pri vý­ko­ne ob­ha­jo­by osôb ob­vi­ne­ných z tres­tných či­nov naj­mä s dro­go­vým pr­vkom.

 
Daňové trestné činy - niektoré aplikačné problémy

 vý­ťah z pred­náš­ky us­ku­toč­ne­nej dňa 09.05.2013 v Om­še­ní

 
Ekonomická trestná činnosť a trestné činy proti mene

 Autor: JUDr. Pe­ter Šam­ko, sud­ca Ok­res­né­ho sú­du v Pe­zin­ku

vý­ťah z pred­náš­ky us­ku­toč­ne­nej dňa 03.05.2011 - 04.05.2011 v Om­še­ní

 
   
 
Mapa stránky   |   O nás   |   Kontakt Powered by Cyclone3 XUL CMS of Comsultia