Rozhodnutia

Majetok spoločnosti s ručením obmedzeným nie je majetkom jej spoločníka
 rozhodnutie Najvyššieho súdu SR, ktoré bolo publikované aj v Zbierke rozhodnutí a stanovísk NS SR č. 4/2013, sa zaoberá posudzovaním majetkovej samostatnosti obchodnej spoločnosti so záverom, že spoločník obchodnej spoločnosti nie je vlastníkom majetku tejto spoločnosti.
 
Oddelenie súčasti veci od hlavnej veci a trestný čin krádeže
 rozhodnutie sa zaoberá úvahami o tom, kedy možno kvalifikovať ako trestný čin krádeže odcudzenie vecí, ktoré sa už predtým stali súčasťou nehnuteľnosti.
 
Postup súdu pri rozhodovaní o väzbe po povolení obnovy konania
 rozshodnutie sa zaoberá atuálnou otázkou rozhodovania o väzbe v prípadoch povolenia obnovy konania a zrušenia pôvodného rozsudku súdu na podklade ktorého obvinený vykonával trest odňatia slobody.
 
Zatajenie účtovníctva a skresľovanie údajov hospodárskej a obchodnej evidencie
 rozhodnutie Najvyššieho súdu Českej republiky sa zaoberá výkladom skutkovej podstaty trestného činu skresľovania údajov hospodárskej a obchodnej evidencie a to konkrétne znaku "zatajenie" v spojitosti so zatajením účtovníctva
 
Miera opatrnosti poškodeného pri trestnom čine podvodu
 aktuálne rozhodnutie Najvyššieho súdu Českej republiky sa zaoberá výkladom znakov skutkovej podstaty trestného činu podvodu a to aj s poukazom na mieru opatrnosti, ktorú je povinný zachovávať každý účastník súkromnoprávneho vzťahu
 
 
 

Najčítanejšie články

Zákonnosť dôkazov a procesu dokazovania trestných činov s drogovým prvkom (z pohľadu obhajoby)

 cie­ľom člán­ku bo­lo pou­ká­zať na ma­név­ro­va­cí pries­tor ob­ha­jo­by pri vý­ko­ne ob­ha­jo­by osôb ob­vi­ne­ných z tres­tných či­nov naj­mä s dro­go­vým pr­vkom.

 
Ekonomická trestná činnosť a trestné činy proti mene

 Autor: JUDr. Pe­ter Šam­ko, sud­ca Ok­res­né­ho sú­du v Pe­zin­ku

vý­ťah z pred­náš­ky us­ku­toč­ne­nej dňa 03.05.2011 - 04.05.2011 v Om­še­ní

 
Kolektívne podozrenia podľa polície

 JUDr. Pe­ter Šam­ko,

prís­pe­vok v struč­nos­ti rea­gu­je na jed­no ne­zá­kon­né uz­ne­se­nie po­li­caj­ta

 
   
 
Mapa stránky   |   O nás   |   Kontakt Powered by Cyclone3 XUL CMS of Comsultia