Rozhodnutia

Účastníctvo vo forme pomoci pri trestnom čine poškodzovania veriteľa
 rozhodnutie Najvyššieho súdu ČR sa zaoberá subjektívnou stránkou pomocníka pri trestnom čine poškodzovania veriteľa
 
Koniec pokutám za odmietnutie očkovania?
 príspevok za zaoberá povinnosťou očkovania pod hrozbou pokuty a poukazuje na rozhodnutie Najvyššieho súdu SR, ktorý sa v súvislosti s touto povinnosťou obrátil na Európsky súdny dvor.
 
K nemožnosti čítania výpovede bývalého obvineného z prípravného konania na hlavnom pojednávaní
 rozhodnutie Krajského súdu v Bratislave sa zaoberá nemožnosťou čítania výpovede bývalého spoluobvineného z prípravného konania na hlavnom pojednávaní ak sa bývalý spoluobvinený ako svedok odchyľuje na hlavnom pojednávaní od svojej skoršej výpovede
 
Zodpovednosť za dokázanie viny v konaní pred súdom má len prokurátor a nie aj súd
 rozhodnutie Najvyššieho súdu SR konštatuje, že len prokurátor má zodpovednosť dokazovať vinu obžalovaného v súdnom konaní, pričom súd má v zásade len možnosť, ale nie aj povinnosť zasahovať do dokazovania. Ak prokurátor neunesie dôkazné bremeno je spravodlivým rozhodnutím oslobodenie spod obžaloby.
 
Stanovisko Najvyššieho súdu ČR k výkladu pojmu množstvo väčšie ako malé pri drogových trestných činoch
 stanovisko trestného kolégia Najvyššieho súdu ČR stanovuje hranice trestnej zodpovednosti pri jednotlivých omamných a psychotropných látkach a poskytuje výklad pojmu množstvo väčšie ako malé.
 
 
 

Najčítanejšie články

Zákonnosť dôkazov a procesu dokazovania trestných činov s drogovým prvkom (z pohľadu obhajoby)

 cie­ľom člán­ku bo­lo pou­ká­zať na ma­név­ro­va­cí pries­tor ob­ha­jo­by pri vý­ko­ne ob­ha­jo­by osôb ob­vi­ne­ných z tres­tných či­nov naj­mä s dro­go­vým pr­vkom.

 
Ekonomická trestná činnosť a trestné činy proti mene

 Autor: JUDr. Pe­ter Šam­ko, sud­ca Ok­res­né­ho sú­du v Pe­zin­ku

vý­ťah z pred­náš­ky us­ku­toč­ne­nej dňa 03.05.2011 - 04.05.2011 v Om­še­ní

 
K možnosti svedka odmietnuť vypovedať

 ak­tuál­na ju­di­ka­tú­ra Naj­vyš­šie­ho sú­du SR sa za­obe­rá mož­nos­ťa­mi sved­ka, kto­rý bol skôr ob­vi­ne­ný, res­pek­tí­ve je ob­vi­ne­ný z účas­ti na tres­tnom či­ne ob­vi­ne­né­ho, vo ve­ci kto­ré­ho vy­po­ve­dá, od­miet­nuť vý­po­veď

 
   
 
Mapa stránky   |   O nás   |   Kontakt Powered by Cyclone3 XUL CMS of Comsultia