Rozhodnutia

Peniaze na účte v banke a poškodená osoba.
 rozhodnutie Najvyššieho súdu ČR zdôrazňuje, že finančné prostriedky na účte v banke nie sú vo vlastníctve majiteľa účtu, ale banky. Rozhodnutie obsahuje úvodnú poznámku.
 
DNA na cigarete ako nepriamy dôkaz a výrok o vine
 rozhodnutie Krajského súdu v Bratislave sa zaoberá problematikou priamych a nepriamych dôkazov vo vzťahu k tomu, či na uznanie viny postačuje nájdenie cigaretového ohorku na mieste činu s DNA obžalovaného.
 
Ukladanie spoločného trestu pri zahladení predchádzajúceho odsúdenia
 rozhodnutie Najvyššieho súdu SR sa zaoberá problematikou ukladania spoločného trestu v prípadoch, keď odsúdenie o jednom z čiastkových útokov pokračovacieho trestného činu je už zahladené. Rozhodnutie obsahuje úvodnú poznámku.
 
Nález ÚS SR vo veci Trajter a podozrenie z účelového zvyšovania závažnosti skutku
 v príspevku je publikovaný Nález Ústavného súdu SR týkajúci sa skúmania tzv. materiálnej podmienky väzby spoločne so stručným komentárom
 
Vytvorenie falošného facebookového profilu a trestný čin poškodzovania cudzích práv
 rozhodnutie Najvyššieho súdu ČR sa zaoberá výkladom znakov skutkovej podstaty trestného činu poškodzovania cudzích práv v súvislosti so založením falošného facebookového profilu
 
 
 

Najčítanejšie články

Zákonnosť dôkazov a procesu dokazovania trestných činov s drogovým prvkom (z pohľadu obhajoby)

 cie­ľom člán­ku bo­lo pou­ká­zať na ma­név­ro­va­cí pries­tor ob­ha­jo­by pri vý­ko­ne ob­ha­jo­by osôb ob­vi­ne­ných z tres­tných či­nov naj­mä s dro­go­vým pr­vkom.

 
Ekonomická trestná činnosť a trestné činy proti mene

 Autor: JUDr. Pe­ter Šam­ko, sud­ca Ok­res­né­ho sú­du v Pe­zin­ku

vý­ťah z pred­náš­ky us­ku­toč­ne­nej dňa 03.05.2011 - 04.05.2011 v Om­še­ní

 
Daňové trestné činy - niektoré aplikačné problémy

 vý­ťah z pred­náš­ky us­ku­toč­ne­nej dňa 09.05.2013 v Om­še­ní

 
   
 
Mapa stránky   |   O nás   |   Kontakt Powered by Cyclone3 XUL CMS of Comsultia