Rozhodnutia

Ako dokazovať obsah webovej stránky
závery rozhodnutia Najvyššieho správneho súdu ČR sú využiteľné aj v právnych podmienkach SR ako aj pri dokazovaní v trestnom konaní.
 
Procesné postavenie svedka a agenta
 kompletné znenie judikátu Najvyššieho súdu SR týkajúceho sa problematiky procesného postavenia svedka a agenta.
 
Poberanie sociálnych dávok a trestný čin zanedbania povinnej výživy
 rozhodnutie Najvyššieho súdu ČR sa zaoberá možnosťami spáchania trestného činu zanedbania povinnej výživy v prípadoch, ak obžalovaný poberá iba sociálne dávky.
 
Aktuálna trestná judikatúra Najvyššieho súdu SR
 právne vety judikátov schválených trestnoprávnym kolégiom Najvyššieho súdu SR dňa 06.12.2016
 
Množstvo účinnej látky THC v obvykle jednorazovej dávke marihuany
 uznesenie Krajského súdu v Bratislave dopĺňa definíciu obvykle jednorazovej dávky marihuany pri trestnom čine podľa § 171 Tr. zák.
 
 
 

Najčítanejšie články

Zákonnosť dôkazov a procesu dokazovania trestných činov s drogovým prvkom (z pohľadu obhajoby)

 cie­ľom člán­ku bo­lo pou­ká­zať na ma­név­ro­va­cí pries­tor ob­ha­jo­by pri vý­ko­ne ob­ha­jo­by osôb ob­vi­ne­ných z tres­tných či­nov naj­mä s dro­go­vým pr­vkom.

 
Ekonomická trestná činnosť a trestné činy proti mene

 Autor: JUDr. Pe­ter Šam­ko, sud­ca Ok­res­né­ho sú­du v Pe­zin­ku

vý­ťah z pred­náš­ky us­ku­toč­ne­nej dňa 03.05.2011 - 04.05.2011 v Om­še­ní

 
Daňové trestné činy - niektoré aplikačné problémy

 vý­ťah z pred­náš­ky us­ku­toč­ne­nej dňa 09.05.2013 v Om­še­ní

 
   
 
Mapa stránky   |   O nás   |   Kontakt Powered by Cyclone3 XUL CMS of Comsultia