Rozhodnutia

Právo neobviňovať sám seba a získavanie dokumentov od právnickej osoby
 uznesenie Ústavného súdu ČR konštatuje, že právo neobviňovať samého seba je osobnej povahy a teda sa vzťahuje len na fyzické osoby.
 
Poštové podmienky Slovenskej pošty nemajú vplyv na doručovanie písomností podľa Trestného poriadku
 rozhodnutie Ústavného súdu SR sa zaoberá poštovými podmienkam Slovenskej pošty a ustanovením § 66 ods. 3 Tr. por.
 
Porušenie práva obvineného vyjadriť sa k vykonaným dôkazom a vypočúvať svedkov
 rozhodnutie Ústavného súdu ČR sa podrobne zaoberá možnosťami pripustenia výpovede neprítomného svedka ako dôkazu v konaní pred súdom
 
Podnet obvineného generálnemu prokurátorovi nie je dôvod na predĺženie lehoty trvania väzby
 rozhodnutie Krajského súdu v Bratislave sa zaoberá prípadmi, v ktorých prokurátori podávajú návrh na predĺženie lehoty trvania väzby z dôvodu, že obvinený podal podnet podľa § 363 Tr. por.
 
Je možné použiť svedecký výsluch spolupracujúceho obvineného ako jediný usvedčujúci dôkaz?
 zaujímavé rozhodnutie Najvyššieho súdu SR v známej kauze Salmanovci za zaoberá možnosťami použitia svedeckej výpovede spolupracujúceho obvineného.
 
 
 

Najčítanejšie články

Zákonnosť dôkazov a procesu dokazovania trestných činov s drogovým prvkom (z pohľadu obhajoby)

 cie­ľom člán­ku bo­lo pou­ká­zať na ma­név­ro­va­cí pries­tor ob­ha­jo­by pri vý­ko­ne ob­ha­jo­by osôb ob­vi­ne­ných z tres­tných či­nov naj­mä s dro­go­vým pr­vkom.

 
Ekonomická trestná činnosť a trestné činy proti mene

 Autor: JUDr. Pe­ter Šam­ko, sud­ca Ok­res­né­ho sú­du v Pe­zin­ku

vý­ťah z pred­náš­ky us­ku­toč­ne­nej dňa 03.05.2011 - 04.05.2011 v Om­še­ní

 
Daňové trestné činy - niektoré aplikačné problémy

 vý­ťah z pred­náš­ky us­ku­toč­ne­nej dňa 09.05.2013 v Om­še­ní

 
   
 
Mapa stránky   |   O nás   |   Kontakt Powered by Cyclone3 XUL CMS of Comsultia