Rozhodnutia

Zadržanie podozrivej osoby policajtom
 príspevok sa na podklade konkrétneho rozhodnutia Najvyššieho súdu SR zaoberá inštitútom zadržania podozrivej osoby.
 
Právne vety aktuálnej trestnej judikatúry Najvyššieho súdu SR
 právne vety stanoviska a judikátov prijaté na trestnoprávnom kolégiu Najvyššieho súdu SR v decembri 2015
 
Daňová sankcia je trestná sankcia a zásada ne bis in idem
 príspevok uvádza zásadné rozhodnutie rozšíreného senátu Najvyššieho správneho súdu ČR, ktoré sa zaoberalo povahou daňovej sankcie a zásadou ne bis in idem a ktoré je využiteľné aj v podmienkach SR.
 
Nemožnosť sčítavania škôd pri pokračovacom trestnom čine krádeže
 rozhodnutie Najvyššieho súdu SR prelamuje doterajšiu judikatúru ohľadne možnosti sčítavania škôd pri pokračovacom trestnom čine krádeže a to aj v prípade, ak pri jednotlivých čiastkových útokoch nedosiahne výška spôsobenej škody malú škodu.
 
Miesto spáchania trestného činu porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku
 rozhodnutie Najvyššieho súdu SR sa zaoberá posudzovaním miestnej príslušnosti pri trestnom čine porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku podľa § 237 Tr. zák.
 
 
 

Najčítanejšie články

Zákonnosť dôkazov a procesu dokazovania trestných činov s drogovým prvkom (z pohľadu obhajoby)

 cie­ľom člán­ku bo­lo pou­ká­zať na ma­név­ro­va­cí pries­tor ob­ha­jo­by pri vý­ko­ne ob­ha­jo­by osôb ob­vi­ne­ných z tres­tných či­nov naj­mä s dro­go­vým pr­vkom.

 
Ekonomická trestná činnosť a trestné činy proti mene

 Autor: JUDr. Pe­ter Šam­ko, sud­ca Ok­res­né­ho sú­du v Pe­zin­ku

vý­ťah z pred­náš­ky us­ku­toč­ne­nej dňa 03.05.2011 - 04.05.2011 v Om­še­ní

 
Daňové trestné činy - niektoré aplikačné problémy

 vý­ťah z pred­náš­ky us­ku­toč­ne­nej dňa 09.05.2013 v Om­še­ní

 
   
 
Mapa stránky   |   O nás   |   Kontakt Powered by Cyclone3 XUL CMS of Comsultia