Rozhodnutia

Vražda vo vystupňovanom afekte, zavinenie zmenšene príčetného páchateľa a k neuloženiu ochranného dohľadu
 rozsudok Krajského súdu v Bratislave sa zaoberá rôznymi aspektami spáchania trestnej činnosti v stave zmenšenej príčetnosti a to konkrétne pokusu trestného činu vraždy vo vystupňovanom afekte.
 
Zavinenie právnickej osoby vo vzťahu k trestným činom
 aktuálna judikatúra Najvyššieho súdu ČR sa zaoberá podmienkami vyvodenia trestnej zodpovednosti právnickej osoby, pričom jej závery sú primerane použiteľné aj v rámci slovenskej právnej úpravy trestnej zodpovednosti právnických osôb.
 
Trestný čin podvodu a bezpodielové spoluvlastníctvo manželov
 rozhodnutie Najvyššieho súdu Českej republiky sa zaoberá pomerne spornou problematikou vyvodzovania trestnej zodpovednosti za spáchanie trestného činu podvodu v súvislosti s bezpodielovým spoluvlastníctvom manželov.
 
Odstraňovanie rozporov vo výpovedi maloletého je vecou prokurátora a nie súdu
 rozhodnutie Krajského súdu v Bratislave sa zaoberá kontradiktórnosťou hlavného pojednávania a to najmä tým, či má súd povinnosť odstraňovať rozpory vo výpovediach maloletého svedka.
 
Porušovanie práva obvineného zo strany prokurátora
 rozhodnutie (doposiaľ neprávoplatné z dôvodu podania odvolania prokurátorom) sa zaoberá porušovaním práva obvineného postupom prokurátora jeho účelovým opieraním obžaloby o výpoveď obvineného z prípravného konania v procesnom postavení svedka.
 
 
 

Najčítanejšie články

Zákonnosť dôkazov a procesu dokazovania trestných činov s drogovým prvkom (z pohľadu obhajoby)

 cie­ľom člán­ku bo­lo pou­ká­zať na ma­név­ro­va­cí pries­tor ob­ha­jo­by pri vý­ko­ne ob­ha­jo­by osôb ob­vi­ne­ných z tres­tných či­nov naj­mä s dro­go­vým pr­vkom.

 
Ekonomická trestná činnosť a trestné činy proti mene

 Autor: JUDr. Pe­ter Šam­ko, sud­ca Ok­res­né­ho sú­du v Pe­zin­ku

vý­ťah z pred­náš­ky us­ku­toč­ne­nej dňa 03.05.2011 - 04.05.2011 v Om­še­ní

 
Daňové trestné činy - niektoré aplikačné problémy

 vý­ťah z pred­náš­ky us­ku­toč­ne­nej dňa 09.05.2013 v Om­še­ní

 
   
 
Mapa stránky   |   O nás   |   Kontakt Powered by Cyclone3 XUL CMS of Comsultia