Zmeny v Trestnom zákone a Trestnom poriadku účinné od 01.07.2018

Publikované: 20. 05. 2018, čítané: 11058 krát
 

 

        Zme­ny v Tres­tnom zá­ko­ne a Tres­tnom po­riad­ku účin­né od 01.07.2018

Niž­šie v texte je uve­de­né schvá­le­né zne­nie zá­ko­na (schá­le­né NR SR dňa 15.05.2018), kto­rým doš­lo k no­ve­li­zá­cii Tres­tné­ho zá­ko­na a Tres­tné­ho po­riad­ku, kto­rá s vý­nim­kou jed­né­ho us­ta­no­ve­nia na­do­bud­ne účin­nosť dňa 01.07.2018 (ve­to Pre­zi­den­ta SR sa tu nep­red­pok­la­dá).

Trest­ný zá­kon

Schvá­le­né zme­ny Tres­tné­ho zá­ko­na sa tý­ka­jú hlav­ne zme­ny v de­fi­no­va­ní te­ro­ris­tic­kej sku­pi­ny a no­vej úp­ra­vy tres­tných či­nov tý­ka­jú­cich sa te­ro­riz­mu.

Ok­rem uve­de­né­ho sto­jí za po­zor­nosť zme­na v us­ta­no­ve­ní § 86 ods. 1 písm. e) Tr. zák., te­da oh­ľad­ne účin­nej ľú­tos­ti pri tres­tných či­noch skrá­te­nia da­ne a pois­tné­ho, neod­ve­de­nia da­ne a pois­tné­ho a ne­zap­la­te­nia da­ne a pois­tné­ho, kto­ré bu­de mož­né od 01.07.2018 ap­li­ko­vať len na pá­cha­te­ľov, kto­rí sa uve­de­ných tres­tných či­nov ne­do­pus­ti­li ako čle­no­via or­ga­ni­zo­va­nej ale­bo zlo­či­nec­kej sku­pi­ny.

Rov­na­ko za­uj­me po­mer­ne rých­la od­po­veď zá­ko­nodr­cu na ap­li­kač­nú prax sú­dov, keď s účin­nos­ťou od 01.07.2018 do­chá­dza k zme­ne v de­fi­ní­cii det­skej por­nog­ra­fie (§ 132 ods. 4 Tr. zák.) tak, že sa vy­púš­ťa­jú slo­vá „inej oso­by“.

Ak­tuál­na ju­di­ka­tú­ra Naj­vyš­šie­ho sú­du SR oh­ľad­ne det­skej por­nog­ra­fie pre­to zrej­me bu­de mať svo­je up­lat­ne­nie len na prí­pa­dy, kto­ré bu­dú spá­cha­né do 01.07.2018.

Uve­de­ná ju­di­ka­tú­ra bo­la zve­rej­ne­ná tu

http://www.prav­ne­lis­ty.sk/roz­hod­nu­tia/a648-prav­ne-ve­ty-ak­tual­nej-ju­di­ka­tu­ry-naj­vys­sie­ho-su­du-sr

 Pred­met­nej prob­le­ma­ti­ke bol ve­no­va­ný aj ten­to člá­nok

http://www.prav­ne­lis­ty.sk/clan­ky/a653-k-prob­le­ma­ti­ke-poj­mo­lo­gie-a-ana­lo­gie-k-tres­tne­mu-ci­nu-vy­ro­by-det­skej-por­nog­ra­fie

Trest­ný po­ria­dok

Oh­ľad­ne zmien v Tres­tnom po­riad­ku je nut­né upo­zor­niť na zme­nu v le­ho­te na po­da­nie sťaž­nos­ti pro­ti uz­ne­se­niu or­gá­nov čin­ných v tres­tnom ko­na­ní, či sú­dov, keď le­ho­ta „do troch dní“ uve­de­ná v us­ta­no­ve­ní § 187 ods. 1 Tr. por. sa od 01.07.2018 zme­ní „do troch pra­cov­ných dní“. V sú­vis­los­ti s tou­to zme­nou je pot­reb­né tiež upo­zor­niť na no­vé pre­chod­né us­ta­no­ve­nie (§ 567n) pod­ľa kto­ré­ho sa no­vá práv­na úp­ra­va (t. j. „do troch pra­cov­ných dní“) pou­ži­je až na uz­ne­se­nia, kto­ré bu­dú vy­da­né 01.07.2018 a nes­kôr. Ne­bu­de te­da pod­stat­né, ke­dy bu­de uz­ne­se­nie do­ru­če­né op­ráv­ne­ným oso­bám, ale ke­dy bu­de vy­da­né. Nap­rík­lad ak bu­de po­li­cajt vy­dá­vať uz­ne­se­nie dňa 30.06.2018 uve­die na ňom „sta­ré“ pou­če­nie a to bez oh­ľa­du na to, že ho expe­du­je až dňa 01.07.2018.

Za po­zor­nosť sto­jí aj dopl­ne­nie us­ta­no­ve­nia § 121 Tr. por. o vý­slu­chu ob­vi­ne­né­ho o no­vý od­sek v sú­vis­los­ti s obe­ťa­mi tres­tných či­nov.

 

Nas­le­du­je schvá­le­né zne­nie zá­ko­na

 

 

 

 

z 15. má­ja 2018,

 

 

kto­rým sa me­ní a dopĺňa zá­kon č. 300/2005 Z. z. Trest­ný zá­kon v zne­ní nes­kor­ších pred­pi­sov a kto­rým sa me­nia a dopĺňa­jú niek­to­ré zá­ko­ny

 

 

Ná­rod­ná ra­da Slo­ven­skej re­pub­li­ky sa uz­nies­la na tom­to zá­ko­ne:

 

Čl. I

 

Zá­kon č. 300/2005 Z. z. Trest­ný zá­kon v zne­ní zá­ko­na č. 650/2005 Z. z., zá­ko­na č. 692/2006 Z. z., zá­ko­na č. 218/2007 Z. z., zá­ko­na č. 491/2008 Z. z., zá­ko­na č. 497/2008 Z. z., zá­ko­na č. 498/2008 Z. z., zá­ko­na č. 59/2009 Z. z., zá­ko­na č. 257/2009 Z. z., zá­ko­na č. 317/2009 Z. z., zá­ko­na č. 492/2009 Z. z., zá­ko­na č. 576/2009 Z. z., zá­ko­na č. 224/2010 Z. z., zá­ko­na č. 547/2010 Z. z., zá­ko­na č. 33/2011 Z. z., zá­ko­na č. 262/2011 Z. z., zá­ko­na č. 313/2011 Z. z., zá­ko­na č. 246/2012 Z. z., zá­ko­na č. 334/2012 Z. z., ná­le­zu Ústav­né­ho sú­du Slo­ven­skej re­pub­li­ky č. 428/2012 Z. z., uz­ne­se­nia Ústav­né­ho sú­du Slo­ven­skej re­pub­li­ky č. 189/2013 Z. z., zá­ko­na č. 204/2013 Z. z., zá­ko­na č. 1/2014 Z. z., ná­le­zu Ústav­né­ho sú­du Slo­ven­skej re­pub­li­ky č. 260/2014 Z. z., zá­ko­na č. 73/2015 Z. z., zá­ko­na č. 174/2015 Z. z., zá­ko­na č. 78/2015 Z. z., zá­ko­na č. 87/2015 Z. z., zá­ko­na č. 397/2015 Z. z., zá­ko­na č. 398/2015 Z. z., zá­ko­na č. 440/2015 Z. z., zá­ko­na č. 444/2015 Z. z., zá­ko­na č. 91/2016 Z. z., zá­ko­na č. 125/2016 Z. z., zá­ko­na č. 316/2016 Z. z., zá­ko­na č. 264/2017 Z. z. a zá­ko­na č. 274/2017 Z. z.  sa me­ní a dopĺňa tak­to:

 

1. V § 5a sa slo­vá ,,te­ro­riz­mu a niek­to­rých fo­riem účas­ti na te­ro­riz­me (§ 419)“ nah­rá­dza­jú slo­va­mi ,,te­ro­ris­tic­ké­ho úto­ku (§ 419), niek­to­rých fo­riem účas­ti na te­ro­riz­me (§ 419b), fi­nan­co­va­nia te­ro­riz­mu (§ 419c), ces­to­va­nia na účel te­ro­riz­mu (§ 419d)“.

 

2. V § 30 ods. 2, § 47 ods. 2 a § 85 úvod­nej ve­te sa slo­vá ,,te­ro­riz­mu a niek­to­rých fo­riem účas­ti na te­ro­riz­me pod­ľa § 419“ nah­rá­dza­jú slo­va­mi ,,te­ro­ris­tic­ké­ho úto­ku pod­ľa § 419, niek­to­rých fo­riem účas­ti na te­ro­riz­me pod­ľa § 419b, fi­nan­co­va­nia te­ro­riz­mu pod­ľa § 419c, ces­to­va­nia na účel te­ro­riz­mu pod­ľa § 419d“.

 

3. V § 39 ods. 3 písm. a) sa slo­vá ,,te­ro­riz­mu a niek­to­rých fo­riem účas­ti na te­ro­riz­me pod­ľa § 419 ods. 3 a 4“ nah­rá­dza­jú slo­va­mi ,,te­ro­ris­tic­ké­ho úto­ku pod­ľa § 419 ods. 2“.

 

4. V § 58 ods. 2 sa za slo­va­mi ,,§ 372 ods. 2 ale­bo 3“ slo­vo ,,ale­bo“ nah­rá­dza čiar­kou a slo­vá ,,tres­tné­ho či­nu te­ro­riz­mu a niek­to­rých fo­riem účas­ti na te­ro­riz­me pod­ľa § 419“ sa nah­rá­dza­jú slo­va­mi ,,tres­tné­ho či­nu te­ro­ris­tic­ké­ho úto­ku pod­ľa § 419, tres­tné­ho či­nu niek­to­rých fo­riem účas­ti na te­ro­riz­me pod­ľa § 419b, tres­tné­ho či­nu fi­nan­co­va­nia te­ro­riz­mu pod­ľa § 419c ale­bo tres­tné­ho či­nu ces­to­va­nia na účel te­ro­riz­mu pod­ľa § 419d“.

 

5. V § 68 ods. 4 dru­hej ve­te sa slo­vo ,,od­sú­de­nia“ nah­rá­dza slo­vom „pre­pus­te­nia“.

 

6. V § 86 ods. 1 písm. e) sa za slo­vo „ak“ vkla­da­jú slo­vá „pá­cha­teľ nes­pá­chal trest­ný čin ako člen or­ga­ni­zo­va­nej sku­pi­ny ale­bo ako člen zlo­či­nec­kej sku­pi­ny a ak“.

 

7. V § 87 ods. 5 sa za slo­vá „bol spá­cha­ný“ vkla­da­jú slo­vá „trest­ný čin neop­ráv­ne­né­ho od­obe­ra­nia or­gá­nov, tka­nív a bu­niek a ne­zá­kon­nej ste­ri­li­zá­cie pod­ľa § 159 ods. 2,“.

 

8. V § 127 ods. 5 sa za slo­va­mi ,,ne­bez­peč­né­ho vy­hrá­ža­nia pod­ľa § 360 ods. 2“ slo­vo ,,ale­bo“ nah­rá­dza čiar­kou a za slo­vá ,,ne­bez­peč­né­ho pre­nas­le­do­va­nia pod­ľa § 360a“ sa vkla­da­jú slo­vá ,,ale­bo fi­nan­co­va­nia te­ro­riz­mu pod­ľa § 419c ods. 2“.

 

9. V § 129 od­sek 5 znie:

,,(5) Te­ro­ris­tic­kou sku­pi­nou sa na úče­ly toh­to zá­ko­na ro­zu­mie sku­pi­na naj­me­nej troch osôb, kto­rá exis­tu­je po­čas ur­či­té­ho ča­so­vé­ho ob­do­bia na úče­ly spá­chania niek­to­ré­ho z tres­tných či­nov te­ro­riz­mu, kto­rej čin­nosť sa vy­zna­ču­je koor­di­no­va­nos­ťou; ne­mu­sí mať for­mál­ne vy­me­dze­né úlo­hy svo­jich čle­nov, stá­lu člen­skú zá­klad­ňu, ani roz­vi­nu­tú štruk­tú­ru.“.

 

10. V § 132 ods. 4 sa vy­púš­ťa­jú slo­vá „inej oso­by“.

 

11. V § 140 pís­me­no d) znie:

„d) v úmys­le spá­chať niek­to­rý z tres­tných či­nov te­ro­riz­mu,“.

 

12. § 140b vrá­ta­ne nad­pi­su znie:

 

,,§ 140b

Tres­tné či­ny te­ro­riz­mu

 

Tres­tné či­ny te­ro­riz­mu sú trest­ný čin za­lo­že­nia, zos­no­va­nia a pod­po­ro­va­nia te­ro­ris­tic­kej sku­pi­ny pod­ľa § 297, trest­ný čin te­ro­ru pod­ľa § 313 a 314, trest­ný čin te­ro­ris­tic­ké­ho úto­ku pod­ľa § 419, trest­ný čin niek­to­rých fo­riem účas­ti na te­ro­riz­me pod­ľa § 419b, trest­ný čin fi­nan­co­va­nia te­ro­riz­mu pod­ľa § 419c, trest­ný čin ces­to­va­nia na účel te­ro­riz­mu pod­ľa § 419d a zlo­čin spá­cha­ný z oso­bit­né­ho mo­tí­vu pod­ľa § 140 písm. d).“.

 

13. V § 352 od­sek 4 znie:

,,(4) Od­ňa­tím slo­bo­dy na tri ro­ky až osem ro­kov sa pá­cha­teľ pot­res­tá, ak spá­cha čin uve­de­ný v od­se­ku 1 ale­bo 2

a) a spô­so­bí ním znač­nú ško­du, ale­bo

b) z oso­bit­né­ho mo­tí­vu.“.

 

 

14. § 419 vrá­ta­ne nad­pi­su znie:

 

,,§ 419

Te­ro­ris­tic­ký útok

 

(1) Kto v úmys­le poš­ko­diť ús­tav­né zria­de­nie ale­bo ob­ra­nys­chop­nosť štá­tu, na­ru­šiť ale­bo zni­čiť zá­klad­nú po­li­tic­kú, hos­po­dár­sku ale­bo spo­lo­čen­skú štruk­tú­ru štá­tu ale­bo me­dzi­ná­rod­nej or­ga­ni­zá­cie, zá­važ­ným spô­so­bom za­stra­šiť oby­va­teľ­stvo ale­bo do­nú­tiť vlá­du štá­tu ale­bo iný or­gán ve­rej­nej mo­ci ale­bo me­dzi­ná­rod­nej or­ga­ni­zá­cie, aby nie­čo ko­na­la, opo­me­nu­la ale­bo str­pe­la

a)      hro­zí spá­cha­ním úto­ku ale­bo spá­cha útok oh­ro­zu­jú­ci ži­vot, zdra­vie člo­ve­ka ale­bo je­ho osob­nú slo­bo­du,

b)      zni­čí, zne­fun­kční ale­bo poš­ko­dí ve­rej­né za­ria­de­nie, dop­rav­ný sys­tém, te­le­ko­mu­ni­kač­ný sys­tém, in­for­mač­ný sys­tém, vrá­ta­ne zá­važ­né­ho brá­ne­nia vo fun­go­va­ní in­for­mač­né­ho sys­té­mu ale­bo pre­ru­še­nia fun­go­va­nia in­for­mač­né­ho sys­té­mu,  pev­nú plo­ši­nu na pod­mor­skej plyt­či­ne, ener­ge­tic­ké za­ria­de­nie, vo­dá­ren­ské za­ria­de­nie, zdra­vot­níc­ke za­ria­de­nie ale­bo iné dô­le­ži­té za­ria­de­nie, ve­rej­né pries­tran­stvo ale­bo ma­je­tok, ale­bo ta­kým­to ko­na­ním hro­zí,

c)      na­ru­ší, zne­fun­kční ale­bo pre­ru­ší do­dáv­ku vo­dy, elek­tric­kej ener­gie ale­bo iné­ho zá­klad­né­ho prí­rod­né­ho zdro­ja s cie­ľom vy­dať ľu­dí do ne­bez­pe­čen­stva smr­ti ale­bo ťaž­kej uj­my na zdra­ví ale­bo cu­dzí ma­je­tok do ne­bez­pe­čen­stva ško­dy veľ­ké­ho roz­sa­hu, ale­bo ta­kým­to ko­na­ním hro­zí,

d)      zmoc­ní sa lie­tad­la, lo­de, iné­ho pros­tried­ku osob­nej dop­ra­vy ale­bo nák­lad­nej dop­ra­vy ale­bo pev­nej plo­ši­ny na pod­mor­skej plyt­či­ne, ale­bo nad ta­kým dop­rav­ným pros­tried­kom ale­bo pev­nou plo­ši­nou vy­ko­ná­va kon­tro­lu, ale­bo zni­čí ale­bo váž­ne poš­ko­dí na­vi­gač­né za­ria­de­nie ale­bo za­sa­hu­je do je­ho pre­vádz­ky ale­bo ozná­mi nep­rav­di­vú in­for­má­ciu, čím oh­ro­zí ži­vot ale­bo zdra­vie ľu­dí, bez­peč­nosť ta­ké­ho dop­rav­né­ho pros­tried­ku ale­bo vy­dá cu­dzí ma­je­tok do ne­bez­pe­čen­stva ško­dy veľ­ké­ho roz­sa­hu, ale­bo ta­kým­to ko­na­ním hro­zí,

e)      po­ža­du­je, vy­ro­bí, zís­ka, pre­cho­vá­va, vlas­tní, dr­ží, do­ve­zie, vy­ve­zie, pre­ve­zie, dá prep­ra­viť, do­dá ale­bo inak pou­ži­je vý­buš­ni­nu, jad­ro­vý ma­te­riál, rá­dioak­tív­nu lát­ku, che­mic­kú lát­ku, bio­lo­gic­ký agens ale­bo toxín, strel­nú zbraň, jad­ro­vú zbraň, rá­dio­lo­gic­kú zbraň, bio­lo­gic­kú zbraň, che­mic­kú zbraň ale­bo inú zbraň, bo­jo­vý pros­trie­dok ale­bo ma­te­riál ob­dob­nej po­va­hy, ale­bo ro­bí vý­skum a vý­voj jad­ro­vej zbra­ne, bio­lo­gic­kej zbra­ne, che­mic­kej zbra­ne ale­bo inej zbra­ne ale­bo bo­jo­vé­ho pros­tried­ku ale­bo vý­buš­ni­ny, ale­bo za­ria­de­nia na vý­ro­bu, úp­ra­vu, skla­do­va­nie ale­bo pou­ži­tie jad­ro­vých ma­te­riá­lov, rá­dioak­tív­nych lá­tok, che­mic­kých lá­tok ale­bo bio­lo­gic­kých agen­sov a toxínov, ale­bo ta­kým­to ko­na­ním hro­zí, ale­bo

f)        vy­dá ľu­dí do ne­bez­pe­čen­stva smr­ti ale­bo ťaž­kej uj­my na zdra­ví ale­bo cu­dzí ma­je­tok do ne­bez­pe­čen­stva ško­dy veľ­ké­ho roz­sa­hu tým, že spô­so­bí po­žiar ale­bo po­vo­deň ale­bo škod­li­vý úči­nok vý­buš­nín, ply­nu, elek­tri­ny ale­bo iných po­dob­ne ne­bez­peč­ných lá­tok ale­bo síl ale­bo sa do­pus­tí iné­ho po­dob­ne ne­bez­peč­né­ho ko­na­nia, ale­bo ta­ké ne­bez­pe­čen­stvo zvý­ši ale­bo sťa­ží je­ho od­vrá­te­nie ale­bo zmier­ne­nie, ale­bo ta­kým­to ko­na­ním hro­zí,

pot­res­tá sa od­ňa­tím slo­bo­dy na dvad­sať ro­kov až dvad­sať­päť ro­kov ale­bo tres­tom od­ňa­tia slo­bo­dy na do­ži­vo­tie.

 

(2) Tres­tom od­ňa­tia slo­bo­dy na do­ži­vo­tie sa pá­cha­teľ pot­res­tá, ak spá­cha čin uve­de­ný v od­se­ku 1

a)      a spô­so­bí ním ťaž­kú uj­mu na zdra­ví via­ce­rým oso­bám ale­bo smrť via­ce­rých osôb,

b)      na chrá­ne­nej oso­be,

c)      vo­či oz­bro­je­ným si­lám ale­bo vo­či oz­bro­je­ným zbo­rom,

d)      ako člen ne­bez­peč­né­ho zos­ku­pe­nia, ale­bo

e)      za krí­zo­vej si­tuácie.“.

 

15. Za § 419a sa vkla­da­jú § 419b až 419d, kto­ré vrá­ta­ne nad­pi­sov zne­jú:

 

,,§ 419b

Niek­to­ré for­my účas­ti na te­ro­riz­me

 

            (1) Kto ve­rej­ne pod­ne­cu­je na spá­chanie niek­to­ré­ho z tres­tných či­nov te­ro­riz­mu ale­bo ve­rej­ne schva­ľu­je niek­to­rý z tres­tných či­nov te­ro­riz­mu, pot­res­tá sa od­ňa­tím slo­bo­dy na tri ro­ky až de­sať ro­kov.

 

 

(2) Kto

a)      zís­ka zna­los­ti me­tód ale­bo tech­ník ale­bo si os­vo­jí zruč­nos­ti na vý­ro­bu, skla­do­va­nie, prep­ra­vu ale­bo pou­ži­tie vý­buš­nín, strel­ných zbra­ní, jad­ro­vých zbra­ní, bio­lo­gic­kých zbra­ní, che­mic­kých zbra­ní, jad­ro­vých ma­te­riá­lov, rá­dioak­tív­nych lá­tok, che­mic­kých lá­tok, bio­lo­gic­kých agen­sov a toxínov ale­bo iných po­dob­ne škod­li­vých lá­tok ale­bo ne­bez­peč­ných lá­tok na úče­ly spá­chania niek­to­ré­ho z tres­tných či­nov te­ro­riz­mu,

b)     pos­kyt­ne zna­los­ti me­tód ale­bo tech­ník na vý­ro­bu, skla­do­va­nie, prep­ra­vu ale­bo pou­ži­tie vý­buš­nín, strel­ných zbra­ní, jad­ro­vých zbra­ní, bio­lo­gic­kých zbra­ní, che­mic­kých zbra­ní, jad­ro­vých ma­te­riá­lov, rá­dioak­tív­nych lá­tok, che­mic­kých lá­tok, bio­lo­gic­kých agen­sov a toxínov ale­bo iných po­dob­ne škod­li­vých lá­tok ale­bo ne­bez­peč­ných lá­tok na úče­ly spá­chania niek­to­ré­ho z tres­tných či­nov te­ro­riz­mu, ale­bo

c)      po­žia­da iné­ho, aby spá­chal ale­bo mal účasť na spá­cha­ní niek­to­ré­ho z tres­tných či­nov te­ro­riz­mu,

            pot­res­tá sa od­ňa­tím slo­bo­dy na se­dem ro­kov až pät­násť ro­kov.

 

§ 419c

Fi­nan­co­va­nie te­ro­riz­mu

 

(1) Kto sám ale­bo pros­tred­níc­tvom iné­ho zhro­maž­ďu­je ale­bo pos­ky­tu­je pria­mo ale­bo ne­pria­mo ve­ci, fi­nan­čné pros­tried­ky ale­bo iné pros­tried­ky pre pá­cha­te­ľa te­ro­riz­mu, pre te­ro­ris­tic­kú sku­pi­nu, jej čle­na, ale­bo na spá­chanie niek­to­ré­ho z tres­tných či­nov te­ro­riz­mu ale­bo zhro­maž­ďu­je ve­ci, fi­nan­čné pros­tried­ky ale­bo iné pros­tried­ky v úmys­le, aby ich bo­lo mož­né tak­to pou­žiť, ale­bo s ve­do­mím, že na ta­ký účel mô­žu byť pou­ži­té, pot­res­tá sa od­ňa­tím slo­bo­dy na päť ro­kov až pät­násť ro­kov.

 

(2) Rov­na­ko ako v od­se­ku 1 sa pot­res­tá, kto sám ale­bo pros­tred­níc­tvom iné­ho pos­kyt­ne ve­ci, fi­nan­čné pros­tried­ky ale­bo iné pros­tried­ky blíz­kej oso­be to­ho, kto sa po­die­ľa ale­bo po­die­ľal na príp­ra­ve, po­ku­se ale­bo na spá­cha­ní niek­to­ré­ho z tres­tných či­nov te­ro­riz­mu, za to, že sa na ta­kom ko­na­ní po­die­ľa ale­bo po­die­ľal.

 

(3) Od­ňa­tím slo­bo­dy na de­sať ro­kov až dvad­sať ro­kov sa pá­cha­teľ pot­res­tá, ak spá­cha čin uve­de­ný v od­se­ku 1

a)      vo väč­šom roz­sa­hu, ale­bo

b)     ako člen ne­bez­peč­né­ho zos­ku­pe­nia.

 

§ 419d

Ces­to­va­nie na účel te­ro­riz­mu

 

(1) Kto ces­tu­je zo Slo­ven­skej re­pub­li­ky ale­bo cez úze­mie Slo­ven­skej re­pub­li­ky do iné­ho štá­tu, na účel spá­chania niek­to­ré­ho z tres­tných či­nov te­ro­riz­mu, ok­rem tres­tné­ho či­nu te­ro­ru pod­ľa § 313 a 314 a tres­tné­ho či­nu te­ro­ris­tic­ké­ho úto­ku pod­ľa § 419, pot­res­tá sa tres­tom od­ňa­tia slo­bo­dy na päť ro­kov až dva­násť ro­kov.

 

(2) Rov­na­ko ako v od­se­ku 1 sa pot­res­tá, kto ces­tu­je z iné­ho štá­tu do Slo­ven­skej re­pub­li­ky na účel spá­chania niek­to­ré­ho z tres­tných či­nov te­ro­riz­mu, ok­rem tres­tné­ho či­nu te­ro­ru pod­ľa § 313 a 314 a tres­tné­ho či­nu te­ro­ris­tic­ké­ho úto­ku pod­ľa § 419.“.

 

16. Príl­oha sa dopĺňa dvad­sia­tym šies­tym a dvad­sia­tym sied­mym  bo­dom, kto­ré zne­jú:

„26. Smer­ni­ca Európ­ske­ho parla­men­tu a Ra­dy (EÚ) 2017/541 z 15. mar­ca 2017 o bo­ji pro­ti te­ro­riz­mu, kto­rou sa nah­rá­dza rám­co­vé roz­hod­nu­tie Ra­dy 2002/475/SVV a me­ní roz­hod­nu­tie Ra­dy 2005/671/SVV (Ú. v. EÚ L 88, 31.3.2017).

27. Smer­ni­ca Európ­ske­ho parla­men­tu a Ra­dy (EÚ) 2016/800 z 11. má­ja 2016 o pro­ces­ných zá­ru­kách pre de­ti, kto­ré sú po­doz­ri­vý­mi ale­bo ob­vi­ne­ný­mi oso­ba­mi v tres­tnom ko­na­ní (Ú. v. EÚ L 132, 21.5.2016).“.

 

Čl. II

 

Zá­kon č. 301/2005 Z. z. Trest­ný po­ria­dok v zne­ní zá­ko­na č. 650/2005 Z. z., zá­ko­na č. 692/2006 Z. z., zá­ko­na č. 342/2007 Z. z., zá­ko­na č. 643/2007 Z. z., zá­ko­na č. 61/2008 Z. z., zá­ko­na č. 491/2008 Z. z., zá­ko­na č. 498/2008 Z. z., zá­ko­na č. 5/2009 Z. z., zá­ko­na č. 59/2009 Z. z., zá­ko­na č. 70/2009 Z. z., zá­ko­na č. 97/2009 Z. z., ná­le­zu Ústav­né­ho sú­du Slo­ven­skej re­pub­li­ky č. 290/2009 Z. z., zá­ko­na č. 291/2009 Z. z., zá­ko­na č. 305/2009 Z. z., zá­ko­na č. 576/2009 Z. z., zá­ko­na č. 93/2010 Z. z., zá­ko­na č. 224/2010 Z. z., zá­ko­na č. 346/2010 Z. z., zá­ko­na č. 547/2010 Z. z., zá­ko­na č. 220/2011 Z. z., zá­ko­na č. 262/2011 Z. z., zá­ko­na č. 331/2011 Z. z., zá­ko­na č. 236/2012 Z. z., zá­ko­na č. 334/2012 Z. z., zá­ko­na č. 345/2012 Z. z., zá­ko­na č. 204/2013 Z. z., zá­ko­na č. 305/2013 Z. z., zá­ko­na č. 1/2014 Z. z., zá­ko­na č. 195/2014 Z. z., zá­kon č. 307/2014 Z. z., zá­ko­na č. 353/2014 Z. z., zá­ko­na č. 78/2015 Z. z., ná­le­zu Ústav­né­ho sú­du Slo­ven­skej re­pub­li­ky č. 139/2015, zá­ko­na č. 174/2015 Z. z., zá­ko­na č. 397/2015 Z. z., zá­ko­na č. 398/2015 Z. z., zá­ko­na č. 401/2015 Z. z., zá­ko­na č. 440/2015 Z. z., zá­ko­na č. 444/2015 Z. z., zá­ko­na č. 91/2016 Z. z., zá­ko­na č. 125/2016 Z. z., zá­ko­na č. 316/2016 Z. z., zá­ko­na č. 152/2017 Z. z., zá­ko­na č. 236/2017 Z. z. a zá­ko­na č. 274/2017 Z. z. sa me­ní a dopĺňa tak­to:

 

1. V § 48 ods. 2 pr­vej ve­te sa vy­púš­ťa­jú slo­vá „a je ne­bez­pe­čen­stvo z omeš­ka­nia“ a pos­led­ná ve­ta znie tak­to: „Pro­ti uz­ne­se­niu o us­ta­no­ve­ní opat­rov­ní­ka a pro­ti uz­ne­se­niu, kto­rým sud­ca pre príp­rav­né ko­na­nie za­mie­tol návrh pro­ku­rá­to­ra na us­ta­no­ve­nie opat­rov­ní­ka, je prí­pus­tná sťaž­nosť.“.

 

2. § 121 sa dopĺňa od­se­kom 5, kto­rý znie:

„(5) Ak je ako ob­vi­ne­ný vy­po­čú­va­ná oso­ba mlad­šia ako 18 ro­kov, or­gá­ny čin­né v tres­tnom ko­na­ní vy­ko­na­jú vý­sluch s vy­uži­tím tech­nic­kých za­ria­de­ní ur­če­ných na zá­znam zvu­ku a ob­ra­zu, ak je to pri­me­ra­né vzhľa­dom na okol­nos­ti prí­pa­du, naj­mä ak je po­chyb­nosť, či je tá­to oso­ba schop­ná po­cho­piť ob­sah vý­slu­chu, pri­čom sa zoh­ľad­ňu­jú jej naj­lep­šie zá­uj­my, a ak to­mu neb­rá­nia zá­važ­né tech­nic­ké dô­vo­dy, kto­ré je or­gán čin­ný v tres­tnom ko­na­ní po­vin­ný uviesť v zá­pis­ni­ci.“.

 

3. V § 187 ods. 1 sa za slo­vo ,,troch“ vkla­dá slo­vo ,,pra­cov­ných“.

 

4. § 258 sa dopĺňa od­se­kom 5, kto­rý znie:

,,(5) Ak ide o zá­znam skor­šej vý­po­ve­de ob­ža­lo­va­né­ho vy­ho­to­ve­ný pod­ľa § 121 ods. 5, na návrh pro­ku­rá­to­ra ale­bo ob­haj­cu sa ta­ký zá­znam skor­šej vý­po­ve­de ale­bo je­ho časť preh­rá na tech­nic­kom za­ria­de­ní, ak sa ko­ná v nep­rí­tom­nos­ti ob­ža­lo­va­né­ho, ob­ža­lo­va­ný vy­uži­je svo­je prá­vo ne­vy­po­ve­dať ale­bo sa ob­ja­via pod­stat­né roz­po­ry me­dzi je­ho skor­šou vý­po­ve­ďou a údaj­mi na hlav­nom po­jed­ná­va­ní a ak bol skor­ší vý­sluch vy­ko­na­ný spô­so­bom zod­po­ve­da­jú­cim us­ta­no­ve­niam toh­to zá­ko­na. V prí­pa­de roz­po­rov vo vý­po­ve­diach sa preh­rá tá časť zá­zna­mu o skor­šom vý­slu­chu ob­ža­lo­va­né­ho, kto­rej sa na­mie­ta­né roz­po­ry pria­mo tý­ka­jú. Na tie­to roz­po­ry tre­ba ob­ža­lo­va­né­ho upo­zor­niť a spý­tať sa ho na ich prí­či­nu.“.

 

5. V § 347 ods. 2 písm. b) a ods. 3 písm. b) sa slo­vo ,,osem­nás­te­ho“ nah­rá­dza slo­vom ,,de­vät­nás­te­ho“.

 

6. V § 419 ods. 1 sa na kon­ci vy­púš­ťa­jú slo­vá ,,u mla­dis­tvé­ho“.

 

7. Za § 567m sa vkla­dá § 567n, kto­rý vrá­ta­ne nad­pi­su znie:

 

,,§ 567n

Pre­chod­né us­ta­no­ve­nie k úp­ra­vám účin­ným od 1. jú­la 2018

 

Us­ta­no­ve­nie § 187 ods. 1 v zne­ní účin­nom od 1. jú­la 2018 sa pou­ži­je na sťaž­nos­ti pro­ti uz­ne­se­niam vy­da­ným po 30. jú­ni 2018.“.

 

8. Príl­oha sa dopĺňa šes­tnás­tym až osem­nás­tym bo­dom, kto­ré zne­jú:

„16. Smer­ni­ca Európ­ske­ho parla­men­tu a Ra­dy (EÚ) 2016/800 z 11. má­ja 2016 o pro­ces­ných zá­ru­kách pre de­ti, kto­ré sú po­doz­ri­vý­mi ale­bo ob­vi­ne­ný­mi oso­ba­mi v tres­tnom ko­na­ní (Ú. v. EÚ L 132, 21.5.2016).

17. Smer­ni­ca Európ­ske­ho parla­men­tu a Ra­dy (EÚ) 2016/1919 z 26. ok­tób­ra 2016 o práv­nej po­mo­ci pre po­doz­ri­vé a ob­vi­ne­né oso­by v tres­tnom ko­na­ní a pre vy­žia­da­né oso­by v ko­na­ní o európ­skom za­ty­ka­či (Ú. v. EÚ L 297, 4.11.2016).

18. Smer­ni­ca Európ­ske­ho parla­men­tu a Ra­dy (EÚ) 2017/541 z 15. mar­ca 2017 o bo­ji pro­ti te­ro­riz­mu, kto­rou sa nah­rá­dza rám­co­vé roz­hod­nu­tie Ra­dy 2002/475/SVV a me­ní roz­hod­nu­tie Ra­dy 2005/671/SVV (Ú. v. EÚ L 88, 31.3.2017).“.

 

Čl. III

 

            Zá­kon č. 154/2010 Z. z. o európ­skom za­tý­ka­com roz­ka­ze v zne­ní zá­ko­na č. 344/2012 Z. z., zá­ko­na č. 174/2015 Z. z., zá­ko­na č. 444/2015 Z. z. a zá­ko­na č. 316/2016 Z. z. sa dopĺňa tak­to:

 

Príl­oha č. 2 sa dopĺňa šies­tym bo­dom, kto­rý znie:

„6. Smer­ni­ca Európ­ske­ho parla­men­tu a Ra­dy (EÚ) 2016/1919 z 26. ok­tób­ra 2016 o práv­nej po­mo­ci pre po­doz­ri­vé a ob­vi­ne­né oso­by v tres­tnom ko­na­ní a pre vy­žia­da­né oso­by v ko­na­ní o európ­skom za­ty­ka­či (Ú. v. EÚ L 297, 4.11.2016).“.

 

Čl. IV

 

Zá­kon č. 91/2016 Z. z. o tres­tnej zod­po­ved­nos­ti práv­nic­kých osôb a o zme­ne a dopl­ne­ní niek­to­rých zá­ko­nov v zne­ní zá­ko­na č. 316/2016 Z. z. sa me­ní a dopĺňa tak­to:

 

1. V § 3 sa slo­vá ,,te­ror­izmus a niek­to­ré for­my účas­ti na te­ro­riz­me pod­ľa § 419,“ nah­rá­dza­jú slo­va­mi ,,te­ro­ris­tic­ký útok pod­ľa § 419, niek­to­ré for­my účas­ti na te­ro­riz­me pod­ľa § 419b, fi­nan­co­va­nie te­ro­riz­mu pod­ľa § 419c, ces­to­va­nie na účel te­ro­riz­mu pod­ľa § 419d,“.

 

2. Príl­oha sa dopĺňa se­dem­nás­tym bo­dom, kto­rý znie:

„17. Smer­ni­ca Európ­ske­ho parla­men­tu a Ra­dy (EÚ) 2017/541 z 15. mar­ca 2017 o bo­ji pro­ti te­ro­riz­mu, kto­rou sa nah­rá­dza rám­co­vé roz­hod­nu­tie Ra­dy 2002/475/SVV a me­ní roz­hod­nu­tie Ra­dy 2005/671/SVV (Ú. v. EÚ L 88, 31.3.2017).“.

 

Čl. V

 

Ten­to zá­kon na­do­bú­da účin­nosť 1. jú­la 2018, ok­rem čl. II štvr­té­ho bo­du, kto­rý na­do­bú­da účin­nosť 1. jú­na 2019.

 

 

 


 

Diskusia

 

Najčítanejšie články

Zákonnosť dôkazov a procesu dokazovania trestných činov s drogovým prvkom (z pohľadu obhajoby)

 cie­ľom člán­ku bo­lo pou­ká­zať na ma­név­ro­va­cí pries­tor ob­ha­jo­by pri vý­ko­ne ob­ha­jo­by osôb ob­vi­ne­ných z tres­tných či­nov naj­mä s dro­go­vým pr­vkom.

 
Daňové trestné činy - niektoré aplikačné problémy

 vý­ťah z pred­náš­ky us­ku­toč­ne­nej dňa 09.05.2013 v Om­še­ní

 
Ekonomická trestná činnosť a trestné činy proti mene

 Autor: JUDr. Pe­ter Šam­ko, sud­ca Ok­res­né­ho sú­du v Pe­zin­ku

vý­ťah z pred­náš­ky us­ku­toč­ne­nej dňa 03.05.2011 - 04.05.2011 v Om­še­ní

 
   
 
Mapa stránky   |   O nás   |   Kontakt Powered by Cyclone3 XUL CMS of Comsultia