Zákony

Zviera bude aj nebude vecou a návrh na zavedenie novej skutkovej podstaty trestného činu
informácia o ďalšej pripravovanej zmene trestného práva, ktorá súvisí so zmenou náhľadu na zviera, pričom ambíciou návrhu zákona je tu aj zmena zákona o policajnom zbore.
 
Návrh zmien Trestného zákona a Trestného poriadku s účinnosťou od 01.01.2018
návrh zákona, ktorým sa má od 01.01.2018 meniť aj Trestný zákon a Trestný poriadok
 
Návrh zákona o ochrane a podpore obetí trestných činov
návrh zákona o obetiach trestných činov, ktorý má nadobudnúť účinnosť dňom 01.01.2018, mení a dopĺňa aj ustanovenia Trestného poriadku, pričom upravuje nové povinnosti pre orgány činné v trestnom konaní vo vzťahu k obetiam trestných činov.
 
Vyhláška Ministerstva vnútra SR č. 192/2017 Z. z. nadobúda účinnosť dňa 01.08.2017
vyhláška Ministerstva vnútra SR nanovo upravuje oprávnenia policajtov v zmysle § 10 ods. 10 Tr. por.
 
Návrh vyhlášky o rozsahu vykonávania rozhodnutí a úkonov trestného konania vo vyšetrovaní
v súvislosti s aplikačnými problémami ohľadne postupu podľa § 85 ods. 1 Tr. por. zo strany tzv. neprocesného policajta stojí za pozornosť návrh novej vyhlášky Ministerstva vnútra SR.
 
 
 

Najčítanejšie články

Zákonnosť dôkazov a procesu dokazovania trestných činov s drogovým prvkom (z pohľadu obhajoby)

 cie­ľom člán­ku bo­lo pou­ká­zať na ma­név­ro­va­cí pries­tor ob­ha­jo­by pri vý­ko­ne ob­ha­jo­by osôb ob­vi­ne­ných z tres­tných či­nov naj­mä s dro­go­vým pr­vkom.

 
Daňové trestné činy - niektoré aplikačné problémy

 vý­ťah z pred­náš­ky us­ku­toč­ne­nej dňa 09.05.2013 v Om­še­ní

 
Ekonomická trestná činnosť a trestné činy proti mene

 Autor: JUDr. Pe­ter Šam­ko, sud­ca Ok­res­né­ho sú­du v Pe­zin­ku

vý­ťah z pred­náš­ky us­ku­toč­ne­nej dňa 03.05.2011 - 04.05.2011 v Om­še­ní

 
   
 
Mapa stránky   |   O nás   |   Kontakt Powered by Cyclone3 XUL CMS of Comsultia