Boj o odpolitizovanie štátnej správy

Publikované: 23. 09. 2021, čítané: 686 krát
 

 

Mgr. Adrián Líš­ka

Štát­ny za­mes­tna­nec Ok­res­né­ho úra­du Ban­ská Bys­tri­ca

Boj o od­po­li­ti­zo­va­nie štát­nej sprá­vy

K návr­hu sku­pi­ny pos­lan­cov Ná­rod­nej ra­dy Slo­ven­skej re­pub­li­ky, kto­rým ma­jú am­bí­ciu me­niť a dopl­niť zá­kon č. 55/2017 Z. z. o štát­nej služ­be sa už vy­jad­ri­lo nie­koľ­ko od­bor­ní­kov z praxe v kri­tic­kom du­chu. Dô­vo­dom je, že ide o zme­nu, kto­rá roz­ší­ri kom­pe­ten­cie ge­ne­rál­nym ta­jom­ní­kom a to spô­so­bom, že za ur­či­tých pod­mie­nok mô­žu od­vo­lať z fun­kcie ve­dú­ce­ho za­mes­tnan­ca slu­žob­né­ho úra­du bez uve­de­nia dô­vo­du.

Je to zjav­ne po­li­tic­ký zá­sah, kto­rým by bo­lo umož­ne­né ov­plyv­ňo­vať dô­le­ži­té pro­ce­sy v rám­ci štát­nej služ­by. Hro­zí, že prax, kto­rá bo­la za­vr­hnu­táv ro­ku 2017 aj z dô­vo­du po­li­ti­zá­cie opäť na­ru­ší už vy­bu­do­va­nú pro­fe­sio­na­li­tu štát­nej služ­by opä­tov­nou a zby­toč­nou po­li­ti­zá­ciou.

sta­no­vis­ku úra­du Vlá­dy SR z 8.9.2021 je kon­šta­to­va­né, že pred­lo­že­ný návrh pred­sta­vu­je nap­rík­la­dzá­sah do le­gi­tím­ne­ho oča­ká­va­nia  resp. zá­sah do prin­cí­pu práv­ne­ho štá­tu. V prí­pa­de plat­nos­ti návr­hu­by moh­lo­dôjsť k to­mu, že ve­dú­cich za­mes­tnan­cov, nap­rík­lad na mi­nis­ter­stvách, bu­de mož­né zba­viť fun­kcie bez­dô­vod­ne a v prí­pa­de, že pre nich ne­bu­de vhod­né mies­to na tom kto­rom slu­žob­nom úra­de, prí­du o prá­cu resp. dos­ta­nú vý­po­veď.

Mi­mo iné, pred­met­ný návrh nie je v sú­la­de s prin­cí­pom sta­bi­li­ty, s prog­ra­mo­vým vy­hlá­se­ním vlá­dy Slo­ven­skej re­pub­li­ky a na­vy­še je kon­šta­to­va­né ne­dos­ta­toč­né od­ôvod­ne­nie návr­hu zá­ko­na.

Je tiež pot­reb­né zdô­raz­niť, že pred­lo­že­ný návrh ne­reš­pek­tu­je od­po­rú­ča­nia Ra­dy Európ­skej únie a Európ­skej ko­mi­sie. V prog­ra­me sta­bi­li­ty Slo­ven­ska na rok 2014 je uve­de­né, že ve­rej­ná sprá­va pre­chá­dza mig­rá­ciou ve­dú­cich úrad­ní­kov, kto­rá je spô­so­be­ná vý­me­nou po­li­tic­kých strán pri mo­ci. Tiež je kon­šta­to­va­né, že Slo­ven­sko má sla­bé ria­de­nie ľud­ských zdro­jov, čím sa os­la­bu­je tvor­ba po­li­ti­ky za­lo­že­nej na dô­ka­zoch.Tiež je od­po­rú­ča­né pre Slo­ven­sko pri­jať opat­re­nia na zvý­še­nie ne­zá­vis­los­ti ve­rej­nej služ­by aj zme­nou zá­ko­na o štát­nej služ­be.

Dá­vam do po­zor­nos­ti aj kon­šta­to­va­nie Ra­dy pre štát­nu služ­bu zo Sprá­vy o sta­ve a vý­vo­ji štát­nej služ­by za rok 2020 v kto­rej je uve­de­né, že ta­ké­to zme­ny vy­vo­lá­va­jú oba­vy z nad­mer­ných po­li­tic­kých no­mi­ná­cií a, že na ta­ké­to zme­ny je pot­reb­ná od­bor­ná dis­ku­sia so za­po­je­ním všet­kých re­le­van­tných sub­jek­tov. Ra­da štát­nej služ­by tiež kon­šta­tu­je, že: „...nie je zá­stan­com ne­pria­mych no­viel tých­to zá­ko­nov a ani pri­jí­ma­nia ich no­viel v skrá­te­nom le­gis­la­tív­nom ko­na­ní.“

Sku­pi­na pos­lan­cov na­mies­to od­po­li­ti­zo­va­nia, bu­do­va­nia pro­fe­sio­na­li­ty, reš­pek­to­va­nia me­dzi­ná­rod­ných tren­dov vo ve­rej­nej sprá­ve, tran­spa­ren­tnos­ti a dodr­žia­va­nia riad­ne­ho le­gis­la­tív­ne­ho pro­ce­su sa sna­ží o opak. Na­vy­še v roz­po­re s Prog­ra­mo­vým vy­hlá­se­ním Vlá­dy SR, kde je na str. 5 uve­de­né nas­le­dov­né: „Slo­ven­sko ur­gen­tne pot­re­bu­je po­sil­niť schop­nos­ti štát­nej služ­by a sús­tre­diť sa na bu­do­va­nie pro­fe­sio­nál­nej, vzde­la­nej a sta­bil­nej pra­cov­nej si­ly pros­tred­níc­tvom spra­vod­li­vých, tran­spa­ren­tných a na pra­vid­lách za­lo­že­ných pos­tu­poch ria­de­nia.“

Pred­met­ný návrh zá­ko­na bol na­ko­niec vy­pus­te­ný z ro­ko­va­nia na 29. schô­dzi vlá­dy Slo­ven­skej re­pub­li­ky. Je však dô­le­ži­té vy­vo­lať ve­rej­nú dis­ku­siu na tú­to té­mu s pri­hliad­nu­tím na me­dzi­ná­rod­nop­ráv­ne zá­väz­ky a prin­cí­py práv­ne­ho štá­tu, aby sa no­ve­la zá­ko­na o štát­nej služ­be ube­ra­la sme­rom od­po­li­ti­zo­va­nia ve­rej­nej sprá­vy, nie nao­pak.

           

 

 


 

Diskusia

 

Najčítanejšie články

Zákonnosť dôkazov a procesu dokazovania trestných činov s drogovým prvkom (z pohľadu obhajoby)

 cie­ľom člán­ku bo­lo pou­ká­zať na ma­név­ro­va­cí pries­tor ob­ha­jo­by pri vý­ko­ne ob­ha­jo­by osôb ob­vi­ne­ných z tres­tných či­nov naj­mä s dro­go­vým pr­vkom.

 
Daňové trestné činy - niektoré aplikačné problémy

 vý­ťah z pred­náš­ky us­ku­toč­ne­nej dňa 09.05.2013 v Om­še­ní

 
Trestný čin ohovárania vs. prípustná (dovolená) kritika

 člá­nok pri­ná­ša ana­lý­zu zna­kov pre­či­nu oho­vá­ra­nia pod­ľa § 373 ods. 1 Tr. zák. a ve­nu­je po­zor­nosť aj prob­le­ma­ti­ke, do akej mie­ry je prí­pus­tná kri­ti­ka naj­mä ve­rej­ne čin­ných osôb.

 
   
 
Mapa stránky   |   O nás   |   Kontakt Powered by Cyclone3 XUL CMS of Comsultia