Zákony

Vyhláška Ministerstva vnútra SR č. 192/2017 Z. z. nadobúda účinnosť dňa 01.08.2017
 vyhláška Ministerstva vnútra SR nanovo upravuje oprávnenia policajtov v zmysle § 10 ods. 10 Tr. por.
 
Návrh vyhlášky o rozsahu vykonávania rozhodnutí a úkonov trestného konania vo vyšetrovaní
 v súvislosti s aplikačnými problémami ohľadne postupu podľa § 85 ods. 1 Tr. por. zo strany tzv. neprocesného policajta stojí za pozornosť návrh novej vyhlášky Ministerstva vnútra SR.
 
Návrh na zavedenie nového trestného činu nekalej likvidácie a zmeny v marení konkurzného konania
 informácia o návrhu zmien a doplnení Obchodného zákonníka, ktorý má meniť a dopĺňať aj Trestný zákon
 
Zmeny v Trestnom zákone, Trestnom poriadku a zákone o trestnej zodpovednosti právnických osôb
 znenie schváleného zákona, ktorý od 01.01.2017 mení Trestný zákon, Trestný poriadok ako aj zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb.
 
Poznámky k návrhu zákona, ktorým sa má meniť Trestný zákon a Trestný poriadok
 príspevok prináša úplne znenie návrhu zákona, ktorým sa od 01.01.2017 majú meniť aj Trestný zákon a Trestný poriadok so stručným komentárom navrhovaných zmien.
 
 
 

Najčítanejšie články

Zákonnosť dôkazov a procesu dokazovania trestných činov s drogovým prvkom (z pohľadu obhajoby)

 cie­ľom člán­ku bo­lo pou­ká­zať na ma­név­ro­va­cí pries­tor ob­ha­jo­by pri vý­ko­ne ob­ha­jo­by osôb ob­vi­ne­ných z tres­tných či­nov naj­mä s dro­go­vým pr­vkom.

 
Ekonomická trestná činnosť a trestné činy proti mene

 Autor: JUDr. Pe­ter Šam­ko, sud­ca Ok­res­né­ho sú­du v Pe­zin­ku

vý­ťah z pred­náš­ky us­ku­toč­ne­nej dňa 03.05.2011 - 04.05.2011 v Om­še­ní

 
Daňové trestné činy - niektoré aplikačné problémy

 vý­ťah z pred­náš­ky us­ku­toč­ne­nej dňa 09.05.2013 v Om­še­ní

 
   
 
Mapa stránky   |   O nás   |   Kontakt Powered by Cyclone3 XUL CMS of Comsultia