TOP správa

 zjed­no­cu­jú­ce sta­no­vis­ká tres­tnop­ráv­ne­ho ko­lé­gia Naj­vyš­šie­ho sú­du SR schvá­le­né dňa 03.10.2018

 

Skutočne potrebuje trestný proces náhodný výber ex offo obhajcu v trestnom konaní?

 prís­pe­vok sa tý­ka návr­hu zá­ko­na o pro­bač­ných a me­diač­ných úrad­ní­koch, kto­rý pri­ná­ša zme­ny aj v Tres­tnom zá­ko­ne a Tres­tnom po­riad­ku

Priateľ ako blízka osoba s právom odoprieť výpoveď

 roz­hod­nu­tie Ústav­né­ho sú­du ČR sa za­obe­rá za­ují­ma­vou prob­le­ma­ti­kou de­fi­no­va­nia pria­teľ­stva v spo­je­ní s poj­mom blíz­ka oso­ba a prá­vo od­oprieť sve­dec­kú vý­po­veď.

Splynutie obvineného a poškodeného do jednej osoby v tom istom trestnom konaní

 člá­nok sa na pod­kla­de kon­krét­nej tres­tnej ve­ci za­obe­rá pos­tu­pom or­gá­nov čin­ných v tres­tnom ko­na­ní a sú­dov vo ve­ciach, v kto­rých splý­va pos­ta­ve­nie ob­vi­ne­né­ho a poš­ko­de­né­ho v jed­nej oso­be v tej is­tej tres­tnej ve­ci.

 
 

Najčítanejšie články

Zákonnosť dôkazov a procesu dokazovania trestných činov s drogovým prvkom (z pohľadu obhajoby)

 cie­ľom člán­ku bo­lo pou­ká­zať na ma­név­ro­va­cí pries­tor ob­ha­jo­by pri vý­ko­ne ob­ha­jo­by osôb ob­vi­ne­ných z tres­tných či­nov naj­mä s dro­go­vým pr­vkom.

 
Daňové trestné činy - niektoré aplikačné problémy

 vý­ťah z pred­náš­ky us­ku­toč­ne­nej dňa 09.05.2013 v Om­še­ní

 
Ekonomická trestná činnosť a trestné činy proti mene

 Autor: JUDr. Pe­ter Šam­ko, sud­ca Ok­res­né­ho sú­du v Pe­zin­ku

vý­ťah z pred­náš­ky us­ku­toč­ne­nej dňa 03.05.2011 - 04.05.2011 v Om­še­ní

 
   
 
Mapa stránky   |   O nás   |   Kontakt Powered by Cyclone3 XUL CMS of Comsultia