TOP správa

 in­for­má­cia o vý­znam­nom roz­hod­nu­tí Veľ­ké­ho se­ná­tu Európ­ske­ho sú­du pre ľud­ské prá­va oh­ľad­ne zá­sa­dy ne bis in idem v da­ňo­vých ve­ciach

 

Šakal - najhľadanejší terorista sveta

 prís­pe­vok sa ve­nu­je jed­né­mu z naj­hľa­da­nej­ších te­ro­ris­tov I.R.Sán­che­so­vi, kto­rý bol zná­my aj pod pre­zýv­kou Šakal.

Extrémistický materiál a obrátené dôkazné bremeno

 člá­nok sa za­obe­rá prob­le­ma­ti­kou vy­me­dzenia extré­mis­tic­ké­ho ma­te­riá­lu v no­ve­le Tres­tné­ho zá­ko­na, kto­rá na­do­bud­la účin­nosť dňom 01.01.2017

Trestný čin marenia exekučného konania a nesúhlas s vedením exekúcie

 člá­nok sa za­obe­rá prí­pad­mi ve­de­nia tres­tné­ho stí­ha­nia pre trest­ný čin ma­re­nia exekuč­né­ho ko­na­nia z dô­vo­du ne­súh­la­su zá­lož­né­ho ve­ri­te­ľa s ve­de­ním exekú­cie na ve­ci, kto­ré sú pred­me­tom zá­lož­né­ho prá­va

 
 

Najčítanejšie články

Zákonnosť dôkazov a procesu dokazovania trestných činov s drogovým prvkom (z pohľadu obhajoby)

 cie­ľom člán­ku bo­lo pou­ká­zať na ma­név­ro­va­cí pries­tor ob­ha­jo­by pri vý­ko­ne ob­ha­jo­by osôb ob­vi­ne­ných z tres­tných či­nov naj­mä s dro­go­vým pr­vkom.

 
Ekonomická trestná činnosť a trestné činy proti mene

 Autor: JUDr. Pe­ter Šam­ko, sud­ca Ok­res­né­ho sú­du v Pe­zin­ku

vý­ťah z pred­náš­ky us­ku­toč­ne­nej dňa 03.05.2011 - 04.05.2011 v Om­še­ní

 
Daňové trestné činy - niektoré aplikačné problémy

 vý­ťah z pred­náš­ky us­ku­toč­ne­nej dňa 09.05.2013 v Om­še­ní

 
   
 
Mapa stránky   |   O nás   |   Kontakt Powered by Cyclone3 XUL CMS of Comsultia