TOP správa

 autor pok­ra­ču­je v roz­bo­re tres­tnej čin­nos­ti na pod­kla­de šta­tis­tic­kých úda­jov, pri­čom sa pod­rob­nej­šie ve­nu­je da­ňo­vým tres­tným či­nom

 

Aktuálne rozhodnutia Európskeho súdu pre ľudské práva ohľadne zásady ne bis in idem

 struč­ný preh­ľad ak­tuál­nych roz­hod­nu­tí Európ­ske­ho sú­du pre ľud­ské prá­va, kto­ré sa tý­ka­li zá­sa­dy ne bis in idem a tres­tné­ho ko­na­nia.

Legalizácia príjmu z trestnej činnosti a uloženie finančných prostriedkov na bankovom účte (aplikačné problémy)

 prís­pe­vok sa za­me­ria­va na vy­bra­né prob­lé­my le­ga­li­zá­cie príj­mu z tres­tnej čin­nos­ti sú­vi­sia­ce s uk­la­da­ním vý­no­sov z tres­tnej čin­nos­ti na ban­ko­vé úč­ty.

 
 

Najčítanejšie články

Zákonnosť dôkazov a procesu dokazovania trestných činov s drogovým prvkom (z pohľadu obhajoby)

 cie­ľom člán­ku bo­lo pou­ká­zať na ma­név­ro­va­cí pries­tor ob­ha­jo­by pri vý­ko­ne ob­ha­jo­by osôb ob­vi­ne­ných z tres­tných či­nov naj­mä s dro­go­vým pr­vkom.

 
Daňové trestné činy - niektoré aplikačné problémy

 vý­ťah z pred­náš­ky us­ku­toč­ne­nej dňa 09.05.2013 v Om­še­ní

 
Ekonomická trestná činnosť a trestné činy proti mene

 Autor: JUDr. Pe­ter Šam­ko, sud­ca Ok­res­né­ho sú­du v Pe­zin­ku

vý­ťah z pred­náš­ky us­ku­toč­ne­nej dňa 03.05.2011 - 04.05.2011 v Om­še­ní

 
   
 
Mapa stránky   |   O nás   |   Kontakt Powered by Cyclone3 XUL CMS of Comsultia