TOP správa

 člá­nok sa za­obe­rá ap­li­kač­ný­mi prob­lé­ma­mi, kto­ré vzni­ka­jú pri za­dr­ža­ní v sú­vis­los­ti s pá­cha­ním tres­tnej čin­nos­ti zo stra­ny pá­cha­te­ľov mlad­ších ako 14 ro­kov.

 

Rozhodnutie Najvyššieho súdu SR vo veci bývalého sudcu I.Š.

 roz­su­dok Naj­vyš­šie­ho sú­du SR vo ve­ci bý­va­lé­ho sud­cu vy­tý­ka množ­stvo vád príp­rav­né­ho a pred­príp­rav­né­ho ko­na­nia.

Priznanie obvineného nie je, samo osebe, dôvodom na jeho prepustenie z väzby.

 roz­hod­nu­tie Naj­vyš­šie­ho sú­du SR kri­ti­zu­je prax or­gá­nov čin­ných v tres­tnom ko­na­ní, kto­rý v príp­rav­nom ko­na­ní pre­pus­tia ob­vi­ne­né­ho z väz­by na slo­bo­du len z dô­vo­du, že sa priz­nal a to bez oh­ľa­du na zá­važ­nosť skut­kov, z kto­rých je ob­vi­ne­ný.

Právo neobviňovať sám seba a získavanie dokumentov od právnickej osoby

 uz­ne­se­nie Ústav­né­ho sú­du ČR kon­šta­tu­je, že prá­vo neob­vi­ňo­vať sa­mé­ho se­ba je osob­nej po­va­hy a te­da sa vzťa­hu­je len na fy­zic­ké oso­by.

 
 

Najčítanejšie články

Zákonnosť dôkazov a procesu dokazovania trestných činov s drogovým prvkom (z pohľadu obhajoby)

 cie­ľom člán­ku bo­lo pou­ká­zať na ma­név­ro­va­cí pries­tor ob­ha­jo­by pri vý­ko­ne ob­ha­jo­by osôb ob­vi­ne­ných z tres­tných či­nov naj­mä s dro­go­vým pr­vkom.

 
Ekonomická trestná činnosť a trestné činy proti mene

 Autor: JUDr. Pe­ter Šam­ko, sud­ca Ok­res­né­ho sú­du v Pe­zin­ku

vý­ťah z pred­náš­ky us­ku­toč­ne­nej dňa 03.05.2011 - 04.05.2011 v Om­še­ní

 
Daňové trestné činy - niektoré aplikačné problémy

 vý­ťah z pred­náš­ky us­ku­toč­ne­nej dňa 09.05.2013 v Om­še­ní

 
   
 
Mapa stránky   |   O nás   |   Kontakt Powered by Cyclone3 XUL CMS of Comsultia