TOP správa

 člá­nok sa za­obe­rá prob­le­ma­ti­kou ne­vyh­nut­nos­ti za­bez­pe­če­nia účin­né­ho súd­ne­ho pries­ku­mu opat­re­ní pri­ja­tých v nú­dzo­vom sta­ve

 

Právo svedka odoprieť výpoveď a ukladanie poriadkovej pokuty policajtom

 roz­hod­nu­tie Ústav­né­ho sú­du Čes­kej re­pub­li­ky sa za­obe­rá prá­vom sved­ka od­oprieť vý­po­veď v zmys­le § 130 ods. 2 Tr. por. v kon­texte nú­te­nia sved­ka vy­po­ve­dať uk­la­da­ním po­riad­ko­vých po­kút zo stra­ny po­li­caj­né­ho or­gá­nu

Nielen o extrémne predražených bufetoch vo výkone väzby

 cie­ľom toh­to prís­pev­ku je v struč­nos­ti pou­ká­zať na niek­to­ré po­chyb­né ja­vy, kto­ré sa vy­sky­tu­jú v ús­ta­voch na vý­kon väz­by a tres­tu, ako nap­rík­lad na dra­ko­nic­ky pred­ra­že­né bu­fe­ty, kto­ré neu­ve­ri­teľ­ne fi­nan­čne pro­fi­tu­jú z väz­ne­ných osôb

Prepustenie z väzby ako následok prieťahov spôsobených pri väzobnom rozhodovaní

 uz­ne­se­nie Naj­vyš­šie­ho sú­du SR sa za­obe­rá sub­jek­tív­ny­mi prie­ťah­mi pro­ku­rá­to­ra pri roz­ho­do­va­ní o žia­dos­ti ob­vi­ne­né­ho o pre­pus­te­nie z väz­by na slo­bo­du a pre­pus­te­ním ob­vi­ne­né­ho z väz­by na slo­bo­du ako mož­nou kom­pen­zá­ciou za spô­so­be­nie ta­kých­to prie­ťa­hov

 
 

Najčítanejšie články

Zákonnosť dôkazov a procesu dokazovania trestných činov s drogovým prvkom (z pohľadu obhajoby)

 cie­ľom člán­ku bo­lo pou­ká­zať na ma­név­ro­va­cí pries­tor ob­ha­jo­by pri vý­ko­ne ob­ha­jo­by osôb ob­vi­ne­ných z tres­tných či­nov naj­mä s dro­go­vým pr­vkom.

 
Daňové trestné činy - niektoré aplikačné problémy

 vý­ťah z pred­náš­ky us­ku­toč­ne­nej dňa 09.05.2013 v Om­še­ní

 
Trestný čin ohovárania vs. prípustná (dovolená) kritika

 člá­nok pri­ná­ša ana­lý­zu zna­kov pre­či­nu oho­vá­ra­nia pod­ľa § 373 ods. 1 Tr. zák. a ve­nu­je po­zor­nosť aj prob­le­ma­ti­ke, do akej mie­ry je prí­pus­tná kri­ti­ka naj­mä ve­rej­ne čin­ných osôb.

 
   
 
Mapa stránky   |   O nás   |   Kontakt Powered by Cyclone3 XUL CMS of Comsultia