TOP správa

 roz­hod­nu­tie Naj­vyš­šie­ho sú­du SR sa za­obe­rá tým, či je na pre­hliad­ku piv­nič­nej kob­ky na­chá­dza­jú­cej sa v byt­nom do­me nut­ný prí­kaz na do­mo­vú pre­hliad­ku ale­bo pos­ta­čí aj len prí­kaz v zmys­le § 101 Tr. por.

 

Trestnoprávny formalizmus náš každodenný, no. 7

 člá­nok pok­ra­ču­je v po­le­mi­ke tý­ka­jú­cej sa po­su­dzo­va­nia zá­kon­nos­ti zís­ka­ných dô­ka­zov v príp­rav­nom ko­na­ní

Slúžia orgány činné v trestnom konaní iba na hromadenie spisu pre súd?

 prís­pe­vok rea­gu­je na niek­to­ré ar­gu­men­ty JUDr. Mi­ros­la­va Sr­hol­ca uve­rej­ne­né v člán­ku "Tres­tnop­ráv­ny for­mal­izmus náš kaž­do­den­ný, no. 6" a sna­ží sa vy­svet­liť úlo­hu sú­du a or­gá­nov čin­ných v tres­tnom ko­na­ní z hľa­dis­ka po­su­dzo­va­nia zá­kon­nos­ti zís­ka­ných dô­ka­zov ako aj v struč­nos­ti vy­svet­liť úlo­hu ju­di­ka­tú­ry v tres­tnom pro­ce­se.

Dôvody povinnej obhajoby vznikajú až vznesením obvinenia - pokračovanie článku

 ide o pok­ra­čo­va­nie člán­ku, kto­rý sa za­obe­ral vzni­kom dô­vo­dov po­vi­nej ob­ha­jo­by v príp­rav­nom ko­na­ní.

 
 

Najčítanejšie články

Zákonnosť dôkazov a procesu dokazovania trestných činov s drogovým prvkom (z pohľadu obhajoby)

 cie­ľom člán­ku bo­lo pou­ká­zať na ma­név­ro­va­cí pries­tor ob­ha­jo­by pri vý­ko­ne ob­ha­jo­by osôb ob­vi­ne­ných z tres­tných či­nov naj­mä s dro­go­vým pr­vkom.

 
Daňové trestné činy - niektoré aplikačné problémy

 vý­ťah z pred­náš­ky us­ku­toč­ne­nej dňa 09.05.2013 v Om­še­ní

 
Ekonomická trestná činnosť a trestné činy proti mene

 Autor: JUDr. Pe­ter Šam­ko, sud­ca Ok­res­né­ho sú­du v Pe­zin­ku

vý­ťah z pred­náš­ky us­ku­toč­ne­nej dňa 03.05.2011 - 04.05.2011 v Om­še­ní

 
   
 
Mapa stránky   |   O nás   |   Kontakt Powered by Cyclone3 XUL CMS of Comsultia