TOP správa

 člá­nok kri­ti­zu­je tzv. do­taz­ní­ko­vú me­tó­du vý­slu­chu, kto­rú od 01.01.2017 za­vied­la po­lí­cia pri do­má­com ná­si­lí

 

Skúmanie majetkových pomerov obvineného a smernica EÚ zo dňa 26.10.2016

 člá­nok sa za­obe­rá po­su­dzo­va­ním ma­jet­ko­vých po­me­rov ob­vi­ne­né­ho s pou­ka­zom na smer­ni­cu o práv­nej po­mo­ci pre po­doz­ri­vé a ob­vi­ne­né oso­by v tres­tnom ko­na­ní

Podnet obvineného generálnemu prokurátorovi nie je dôvod na predĺženie lehoty trvania väzby

 roz­hod­nu­tie Kraj­ské­ho sú­du v Bra­tis­la­ve sa za­obe­rá prí­pad­mi, v kto­rých pro­ku­rá­to­ri po­dá­va­jú návrh na predĺže­nie le­ho­ty tr­va­nia väz­by z dô­vo­du, že ob­vi­ne­ný po­dal pod­net pod­ľa § 363 Tr. por.

Obnova konania vo veciach, v ktorých bola schválená dohoda o vine a treste

 prís­pe­vok sa za­obe­rá mož­nos­ťa­mi ob­no­vy ko­na­nia vo ve­ciach, v kto­rých bo­la schvá­le­ná do­ho­da o vi­ne a tres­te

 
 

Najčítanejšie články

Zákonnosť dôkazov a procesu dokazovania trestných činov s drogovým prvkom (z pohľadu obhajoby)

 cie­ľom člán­ku bo­lo pou­ká­zať na ma­név­ro­va­cí pries­tor ob­ha­jo­by pri vý­ko­ne ob­ha­jo­by osôb ob­vi­ne­ných z tres­tných či­nov naj­mä s dro­go­vým pr­vkom.

 
Ekonomická trestná činnosť a trestné činy proti mene

 Autor: JUDr. Pe­ter Šam­ko, sud­ca Ok­res­né­ho sú­du v Pe­zin­ku

vý­ťah z pred­náš­ky us­ku­toč­ne­nej dňa 03.05.2011 - 04.05.2011 v Om­še­ní

 
Daňové trestné činy - niektoré aplikačné problémy

 vý­ťah z pred­náš­ky us­ku­toč­ne­nej dňa 09.05.2013 v Om­še­ní

 
   
 
Mapa stránky   |   O nás   |   Kontakt Powered by Cyclone3 XUL CMS of Comsultia