TOP správa

 práv­ne ve­ty ju­di­ka­tú­ry tres­tnop­ráv­ne­ho ko­lé­gia Naj­vyš­šie­ho sú­du SR, kto­ré bo­li pri­ja­té dňa 10.06.2019

 

Kriminalistické avízo - časť IV. Počítačová kriminalita

 prís­pe­vok sa za­obe­rá prob­le­ma­ti­kou po­čí­ta­čo­vej kri­mi­na­li­ty a to na pod­kla­de šta­tis­tic­kých úda­jov

Nepravdivý návrh na výmaz partnera verejného sektora, zákaz zneužitia práva

 pred­kla­da­né súd­ne roz­hod­nu­tie sa za­obe­rá prob­le­ma­ti­kou skú­ma­nia prav­di­vos­ti návr­hu op­ráv­ne­nej oso­by a to aj v kon­texte zá­ka­zu zneu­ži­tia prá­va.

Nezákonný znalecký experiment a jeho dôsledky pre použiteľnosť znaleckého dokazovania v trestnom konaní

 člá­nok sa za­obe­rá prek­ra­čo­va­ním kom­pe­ten­cií znal­cov, kto­rí pri vy­pra­co­vá­va­ní zna­lec­ké­ho po­sud­ku reali­zu­jú vy­šet­ro­va­cie úko­ny.

 
 

Najčítanejšie články

Zákonnosť dôkazov a procesu dokazovania trestných činov s drogovým prvkom (z pohľadu obhajoby)

 cie­ľom člán­ku bo­lo pou­ká­zať na ma­név­ro­va­cí pries­tor ob­ha­jo­by pri vý­ko­ne ob­ha­jo­by osôb ob­vi­ne­ných z tres­tných či­nov naj­mä s dro­go­vým pr­vkom.

 
Daňové trestné činy - niektoré aplikačné problémy

 vý­ťah z pred­náš­ky us­ku­toč­ne­nej dňa 09.05.2013 v Om­še­ní

 
Ekonomická trestná činnosť a trestné činy proti mene

 Autor: JUDr. Pe­ter Šam­ko, sud­ca Ok­res­né­ho sú­du v Pe­zin­ku

vý­ťah z pred­náš­ky us­ku­toč­ne­nej dňa 03.05.2011 - 04.05.2011 v Om­še­ní

 
   
 
Mapa stránky   |   O nás   |   Kontakt Powered by Cyclone3 XUL CMS of Comsultia