TOP správa

 autor v prís­pev­ku pri­ná­ša prak­tic­ký ko­men­tár k us­ta­no­ve­niam zá­ko­na o obe­tiach tres­tných či­nov a to s ich pre­po­je­ním na dot­knu­té us­ta­no­ve­nia Tres­tné­ho po­riad­ku.

 

Môžu byť predmetom trestného činu lúpeže drogy?

 ak­tuál­na ju­di­ka­tú­ra Naj­vyš­šie­ho sú­du Čes­kej re­pub­li­ky, kto­rá sa za­obe­rá mož­nos­ťa­mi spá­chania tres­tné­ho či­nu lú­pe­že vo vzťa­hu k omam­ným lát­kam, pri­čom jej zá­ve­ry sú pou­ži­teľ­né aj na úze­mí SR

Skutočne možno výpoveď podozrivého považovať za výpoveď obvineného?

 prís­pe­vok ne­súh­las­ne rea­gu­je na člá­nok On­dre­ja Prik­ry­la, kto­rý bol uve­rej­ne­ný v ča­so­pi­se Jus­tič­ná re­vue a za­obe­rá sa prob­le­ma­ti­kou po­doz­ri­vé­ho

K diskusii o Ústavnom súde Slovenskej republiky a k jeho histórii

 prís­pe­vok pou­ka­zu­je na niek­to­ré oso­bit­né čr­ty vo vý­vo­ji práv­nej úp­ra­vy vo vzťa­hu k Ústav­né­mu sú­du SR ako aj k prob­le­ma­ti­ke voľ­by sud­cov Ústav­né­ho sú­du SR a k dis­ku­sii k je­ho štvrťsto­roč­nej his­tó­rii

 
 

Najčítanejšie články

Zákonnosť dôkazov a procesu dokazovania trestných činov s drogovým prvkom (z pohľadu obhajoby)

 cie­ľom člán­ku bo­lo pou­ká­zať na ma­név­ro­va­cí pries­tor ob­ha­jo­by pri vý­ko­ne ob­ha­jo­by osôb ob­vi­ne­ných z tres­tných či­nov naj­mä s dro­go­vým pr­vkom.

 
Daňové trestné činy - niektoré aplikačné problémy

 vý­ťah z pred­náš­ky us­ku­toč­ne­nej dňa 09.05.2013 v Om­še­ní

 
Ekonomická trestná činnosť a trestné činy proti mene

 Autor: JUDr. Pe­ter Šam­ko, sud­ca Ok­res­né­ho sú­du v Pe­zin­ku

vý­ťah z pred­náš­ky us­ku­toč­ne­nej dňa 03.05.2011 - 04.05.2011 v Om­še­ní

 
   
 
Mapa stránky   |   O nás   |   Kontakt Powered by Cyclone3 XUL CMS of Comsultia