TOP správa

 prís­pe­vok pri­ná­ša uz­ne­se­nie vy­šet­ro­va­te­ľa o od­miet­nu­tí tres­tné­ho ozná­me­nia na pre­zi­den­tku Slo­ven­skej re­pub­li­ky pre po­doz­re­nie zo spá­chania tres­tné­ho či­nu neop­ráv­ne­né­ho pod­ni­ka­nia.

 

Zmena Trestného zákona alebo o propagácii pedofílie, nekrofílie a zoofílie

 prís­pe­vok pri­ná­ša ak­tuál­nu zme­nu Tres­tné­ho zá­ko­na, kto­rá bo­la schvá­le­ná zá­ko­no­dar­com a ma­la by na­do­bud­núť účin­nosť dňom 01.01.2020

Výber z aktuálnej judikatúry Najvyššieho súdu Českej republiky

 roz­hod­nu­tia Naj­vyš­šie­ho sú­du ČR pri­ja­té tres­tnop­ráv­nym ko­lé­giom, kto­ré by moh­li byť vy­uži­teľ­né aj v práv­nych pod­mien­kach SR.

Byť či nebyť obhajcom - alebo ako polícia vytvára členov zločineckej skupiny z advokátov

 prís­pe­vok pri­ná­ša ko­men­to­va­né uz­ne­se­nie o vzne­se­ní ob­vi­ne­nia v tres­tnej ve­ci tzv. Ta­ká­čov­cov, do kto­rej po­lí­cia včle­ni­la aj ad­vo­ká­ta a ob­vi­ni­la ho za vý­kon svoj­ho po­vo­la­nia na pod­kla­de vý­po­ve­de po­chyb­né­ho sved­ka.

 
 

Najčítanejšie články

Zákonnosť dôkazov a procesu dokazovania trestných činov s drogovým prvkom (z pohľadu obhajoby)

 cie­ľom člán­ku bo­lo pou­ká­zať na ma­név­ro­va­cí pries­tor ob­ha­jo­by pri vý­ko­ne ob­ha­jo­by osôb ob­vi­ne­ných z tres­tných či­nov naj­mä s dro­go­vým pr­vkom.

 
Daňové trestné činy - niektoré aplikačné problémy

 vý­ťah z pred­náš­ky us­ku­toč­ne­nej dňa 09.05.2013 v Om­še­ní

 
Ekonomická trestná činnosť a trestné činy proti mene

 Autor: JUDr. Pe­ter Šam­ko, sud­ca Ok­res­né­ho sú­du v Pe­zin­ku

vý­ťah z pred­náš­ky us­ku­toč­ne­nej dňa 03.05.2011 - 04.05.2011 v Om­še­ní

 
   
 
Mapa stránky   |   O nás   |   Kontakt Powered by Cyclone3 XUL CMS of Comsultia