TOP správa

 článok prináša podstatný obsah aktuálneho rozhodnutia ESĽP zo dňa 01.06.2023, ktorý vo vzťahu k Slovensku opätovne skonštatoval porušenie Dohovoru v súvislosti s odsúdením sťažovateľa na základe výpovedí tzv. kajúcnikov

 

Ku kauze Martina Macka: Z rozsudkov Najvyššieho súdu SR a Krajského súdu v Bratislave

 článok približuje rozhodnutia súdov, ktoré sa v danej kauze zaoberali aj nadprácou polície pri získavaní pochybného priznania obvineného ako aj pravidlami pri vykonávaní rekognície, ktoré neboli zo strany polície dodržané

Vybrané problémy v Trestnom poriadku účinnom od 01.06.2023

 článok v stručnosti poukazuje na niektoré problematické ustanovenia Trestného poriadku, ktoré boli prijaté v spojitosti so súdnou reorganizáciou a ktoré nadobúdajú účinnosť od 01.06.2023

Trestnoprávna zodpovednosť verejného činiteľa za nesprávny právny názor uvedený v rozhodnutí

 aktuálny nález Ústavného súdu ČR sa zaoberá možnosťami vyvodzovania trestnoprávnej zodpovednosti verejných činiteľov za vydanie vadných rozhodnutí a je využiteľný aj v právnych pomeroch SR a to napríklad nielen pri trestnom čine zneužívania právomoci verejného činiteľa, ale aj pri trestnom čine ohýbania práva

 
 

Najčítanejšie články

Daňové trestné činy - niektoré aplikačné problémy

 vý­ťah z pred­náš­ky us­ku­toč­ne­nej dňa 09.05.2013 v Om­še­ní

 
Trestný čin ohovárania vs. prípustná (dovolená) kritika

 člá­nok pri­ná­ša ana­lý­zu zna­kov pre­či­nu oho­vá­ra­nia pod­ľa § 373 ods. 1 Tr. zák. a ve­nu­je po­zor­nosť aj prob­le­ma­ti­ke, do akej mie­ry je prí­pus­tná kri­ti­ka naj­mä ve­rej­ne čin­ných osôb.

 
Zákonnosť dôkazov a procesu dokazovania trestných činov s drogovým prvkom (z pohľadu obhajoby)

 cie­ľom člán­ku bo­lo pou­ká­zať na ma­név­ro­va­cí pries­tor ob­ha­jo­by pri vý­ko­ne ob­ha­jo­by osôb ob­vi­ne­ných z tres­tných či­nov naj­mä s dro­go­vým pr­vkom.

 
   
 
Mapa stránky   |   O nás   |   Kontakt Powered by Cyclone3 XUL CMS of Comsultia