TOP správa

 v člán­ku sa autor­ka načtr­tnu­tím prak­tic­kých ap­li­kač­ných prob­lé­mov po­kú­ša o ob­jas­ne­nie su­ro­gač­né­ho ma­ter­stva ako etic­ké­ho prob­lé­mu z poh­ľa­du ochra­ny zá­klad­ných práv a slo­bôd

 

Zmena Trestného zákona účinná od 01.07.2021

 no­ve­la Tres­tné­ho zá­ko­na za­vied­la s účin­nos­ťou od 01.07.2021 no­vý trest­ný čin

Môže sa obhajca vyjadriť na hlavnom pojednávaní k vykonanému dôkazu?

 prís­pe­vok sa v struč­nos­ti za­obe­rá v praxi spor­nou prob­le­ma­ti­kou mož­nos­ti, či ne­mož­nos­ti ob­haj­cu vy­jad­riť sa k vy­ko­na­né­mu dô­ka­zu v zmys­le § 271 ods. 1 Tr. por.

 
 

Najčítanejšie články

Zákonnosť dôkazov a procesu dokazovania trestných činov s drogovým prvkom (z pohľadu obhajoby)

 cie­ľom člán­ku bo­lo pou­ká­zať na ma­név­ro­va­cí pries­tor ob­ha­jo­by pri vý­ko­ne ob­ha­jo­by osôb ob­vi­ne­ných z tres­tných či­nov naj­mä s dro­go­vým pr­vkom.

 
Daňové trestné činy - niektoré aplikačné problémy

 vý­ťah z pred­náš­ky us­ku­toč­ne­nej dňa 09.05.2013 v Om­še­ní

 
Trestný čin ohovárania vs. prípustná (dovolená) kritika

 člá­nok pri­ná­ša ana­lý­zu zna­kov pre­či­nu oho­vá­ra­nia pod­ľa § 373 ods. 1 Tr. zák. a ve­nu­je po­zor­nosť aj prob­le­ma­ti­ke, do akej mie­ry je prí­pus­tná kri­ti­ka naj­mä ve­rej­ne čin­ných osôb.

 
   
 
Mapa stránky   |   O nás   |   Kontakt Powered by Cyclone3 XUL CMS of Comsultia