TOP správa

 roz­hod­nu­tie Naj­vyš­šie­ho sú­du SR sa, ok­rem iné­ho, za­obe­rá aj tým, či je pot­reb­ný na pres­kú­ma­nie ope­rač­né­ho sys­té­mu mo­bil­né­ho te­le­fó­nu prí­kaz pod­ľa § 90 Tr. por. ale­bo pos­ta­čí len vy­da­nie, res­pek­tí­ve od­ňa­tie ve­ci

 

Jednočinný súbeh trestných činov lúpeže a nebezpečného vyhrážania je vylúčený

 ak­tuál­na ju­di­ka­tú­ra Naj­vyš­šie­ho sú­du ČR sa za­obe­rá vzá­jom­ným vzťa­hom tres­tných či­nov lú­pe­že a ne­bez­peč­né­ho vy­hrá­ža­nia

K použiteľnosti dôkazov získaných detektívnou službou v trestnom konaní

 roz­hod­nu­tie Naj­vyš­šie­ho sú­du SR sa tý­ka po­su­dzo­va­nia čin­nos­ti de­tek­tív­nej služ­by pri zís­ka­va­ní dô­ka­zov, av­šak je­ho zá­ve­ry sú pri­me­ra­ne ap­li­ko­va­teľ­né aj na vy­hľa­dá­va­nie dô­ka­zov zo stra­ny iných súk­rom­ných osôb

Trestná zodpovednosť v zdravotníctve

mo­ni­to­ring li­te­ra­tú­ry

 
 

Najčítanejšie články

Zákonnosť dôkazov a procesu dokazovania trestných činov s drogovým prvkom (z pohľadu obhajoby)

 cie­ľom člán­ku bo­lo pou­ká­zať na ma­név­ro­va­cí pries­tor ob­ha­jo­by pri vý­ko­ne ob­ha­jo­by osôb ob­vi­ne­ných z tres­tných či­nov naj­mä s dro­go­vým pr­vkom.

 
Ekonomická trestná činnosť a trestné činy proti mene

 Autor: JUDr. Pe­ter Šam­ko, sud­ca Ok­res­né­ho sú­du v Pe­zin­ku

vý­ťah z pred­náš­ky us­ku­toč­ne­nej dňa 03.05.2011 - 04.05.2011 v Om­še­ní

 
Daňové trestné činy - niektoré aplikačné problémy

 vý­ťah z pred­náš­ky us­ku­toč­ne­nej dňa 09.05.2013 v Om­še­ní

 
   
 
Mapa stránky   |   O nás   |   Kontakt Powered by Cyclone3 XUL CMS of Comsultia