TOP správa

článok sa zaoberá právom obvineného na spravodlivý proces v trestnom konaní, konkrétne právom obvineného dosiahnuť predvolanie a vypočutie svedkov vo svoj prospech a to v spojitosti s aktuálnou rozhodovacou činnosťou Európskeho súdu pre ľudské práva
 

Ukážka praktického negatívneho dopadu obmedzených právomocí poverenej vlády

 článok sa zaoberá niektorými dopadmi obmedzených právomocí poverenej vlády vo vzťahu k justícii

K pochybnému návrhu ústavného zákona na "ochranu" Špecializovaného trestného súdu

 príspevok reaguje na legislatívnu iniciatívu zameranú na podivnú ústavnú ochranu Špecializovaného trestného súdu

Lovenie dôkazov pri domovej prehliadke - nález Ústavného súdu SR vo veci Zurian

 príspevok prináša nález Ústavného súdu SR, ktorý skonštatoval porušenia základných práv sťažovateľa v súvislosti s vydaným príkazom na vykonanie domovej prehliadky

 
 

Najčítanejšie články

Daňové trestné činy - niektoré aplikačné problémy

 vý­ťah z pred­náš­ky us­ku­toč­ne­nej dňa 09.05.2013 v Om­še­ní

 
Trestný čin ohovárania vs. prípustná (dovolená) kritika

 člá­nok pri­ná­ša ana­lý­zu zna­kov pre­či­nu oho­vá­ra­nia pod­ľa § 373 ods. 1 Tr. zák. a ve­nu­je po­zor­nosť aj prob­le­ma­ti­ke, do akej mie­ry je prí­pus­tná kri­ti­ka naj­mä ve­rej­ne čin­ných osôb.

 
Zákonnosť dôkazov a procesu dokazovania trestných činov s drogovým prvkom (z pohľadu obhajoby)

 cie­ľom člán­ku bo­lo pou­ká­zať na ma­név­ro­va­cí pries­tor ob­ha­jo­by pri vý­ko­ne ob­ha­jo­by osôb ob­vi­ne­ných z tres­tných či­nov naj­mä s dro­go­vým pr­vkom.

 
   
 
Mapa stránky   |   O nás   |   Kontakt Powered by Cyclone3 XUL CMS of Comsultia