TOP správa

 právne vety rozhodnutí schválené na zasadnutí trestného kolégia Najvyššieho súdu ČR dňa 21.09.2022

 

Osobitné referendum o rozpustení Národnej rady SR

 článok reaguje na aktuálnu tému možnosti vyvolať skrátenie štandardného volebného obdobia NR SR. Keďže prvým čítaním prešiel návrh ústavného zákona, ktorým plánuje ústavodarca umožniť skrátiť prebiehajúce volebné obdobie NR SR ústavným zákonom alebo všeobecným fakultatívnym referendom, tak je potrebné poukázať na to, že tak podstatný ústavnoprávny mechanizmus by sa nemal riešiť "jednou vetou", ale zaslúži si náležitú pozornosť

Najvyšší súd SR: Nemusíme rešpektovať rozhodnutia Ústavného súdu SR, pokiaľ sa nám ich závery nepáčia

 autor kriticky hodnotí rozhodnutie Najvyššieho súdu SR, ktorého záver bol prijatý tesnou väčšinou

Trestné činy podvodu a poškodzovania veriteľa - problematika totožnosti skutku a prekážky veci rozhodnutej

 rozhodnutie Najvyššieho súdu ČR sa zaoberalo problematikou totožnosti skutku na prípade, v ktorom generálny dodávateľ nehradil pohľadávky subdodávateľom

 
 

Najčítanejšie články

Daňové trestné činy - niektoré aplikačné problémy

 vý­ťah z pred­náš­ky us­ku­toč­ne­nej dňa 09.05.2013 v Om­še­ní

 
Zákonnosť dôkazov a procesu dokazovania trestných činov s drogovým prvkom (z pohľadu obhajoby)

 cie­ľom člán­ku bo­lo pou­ká­zať na ma­név­ro­va­cí pries­tor ob­ha­jo­by pri vý­ko­ne ob­ha­jo­by osôb ob­vi­ne­ných z tres­tných či­nov naj­mä s dro­go­vým pr­vkom.

 
Trestný čin ohovárania vs. prípustná (dovolená) kritika

 člá­nok pri­ná­ša ana­lý­zu zna­kov pre­či­nu oho­vá­ra­nia pod­ľa § 373 ods. 1 Tr. zák. a ve­nu­je po­zor­nosť aj prob­le­ma­ti­ke, do akej mie­ry je prí­pus­tná kri­ti­ka naj­mä ve­rej­ne čin­ných osôb.

 
   
 
Mapa stránky   |   O nás   |   Kontakt Powered by Cyclone3 XUL CMS of Comsultia