TOP správa

 prís­pe­vok ne­súh­las­ne rea­gu­je na ar­gu­men­ty uve­de­né v člán­ku Ing. Ma­re­ka To­ma­na s náz­vom Bian­co sťaž­nosť pro­ti uz­ne­se­niu v tres­tnom ko­na­ní

 

Nadobudnutie vlastníckeho práva v dobrej viere

 člá­nok rea­gu­je na ak­tuál­ne me­dia­li­zo­va­né roz­hod­nu­tie Ok­res­né­ho sú­du Pop­rad, kto­ré­ho účas­tní­kom bol Pre­zi­dent SR

Bianco sťažnosť proti uzneseniu v trestnom konaní

 člá­nok kri­tic­ky rea­gu­je na ap­li­kač­nú prax, kto­rá ak­cep­tu­je po­dá­va­nie práz­dnych sťaž­nos­tí s tým, že od­ôvod­ne­né bu­dú až po zá­ko­nom sta­no­ve­nej le­ho­te.

Trestnoprávny formalizmus náš každodenný, no. 8

 prís­pe­vok sa za­obe­rá zá­sa­dou ko­na­nia z úrad­nej po­vin­nos­ti v pred­príp­rav­nej fá­ze tres­tné­ho ko­na­nia z poh­ľa­du or­gá­nov čin­ných v tres­tnom ko­na­ní

 
 

Najčítanejšie články

Zákonnosť dôkazov a procesu dokazovania trestných činov s drogovým prvkom (z pohľadu obhajoby)

 cie­ľom člán­ku bo­lo pou­ká­zať na ma­név­ro­va­cí pries­tor ob­ha­jo­by pri vý­ko­ne ob­ha­jo­by osôb ob­vi­ne­ných z tres­tných či­nov naj­mä s dro­go­vým pr­vkom.

 
Daňové trestné činy - niektoré aplikačné problémy

 vý­ťah z pred­náš­ky us­ku­toč­ne­nej dňa 09.05.2013 v Om­še­ní

 
Ekonomická trestná činnosť a trestné činy proti mene

 Autor: JUDr. Pe­ter Šam­ko, sud­ca Ok­res­né­ho sú­du v Pe­zin­ku

vý­ťah z pred­náš­ky us­ku­toč­ne­nej dňa 03.05.2011 - 04.05.2011 v Om­še­ní

 
   
 
Mapa stránky   |   O nás   |   Kontakt Powered by Cyclone3 XUL CMS of Comsultia