TOP správa

 roz­hod­nu­tie Kraj­ské­ho sú­du v Bra­tis­la­ve sa vy­jad­ru­je k ne­hod­no­ver­nos­ti ka­júc­ni­kov v kon­krét­nej dro­go­vej tres­tnej ve­ci s tým, že vzhľa­dom na zis­te­né sku­toč­nos­ti ne­bo­lo mož­né za­lo­žiť vý­rok o vi­ne ob­ža­lo­va­né­ho len na pod­kla­de ich vý­po­ve­dí

 

Stanovy družstva ako zmluva sui generis a trestný čin porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku

 ak­tuál­na ju­di­ka­tú­ra Naj­vyš­šie­ho sú­du ČR sa za­obe­rá spor­nou otáz­kou a to, či je mož­né sta­no­vy druž­stva po­va­žo­vať za zmlu­vu v zmys­le tres­tné­ho či­nu po­ru­šo­va­nia po­vin­nos­ti pri sprá­ve cu­dzieho ma­jet­ku pod­ľa § 237 ods. 1 Tr. zák. ako aj otáz­kou, či je mož­né pre­vá­dzať ume­lý povrch fut­ba­lo­vé­ho ih­ris­ka bez pre­vo­du po­zem­ku na kto­rom le­ží

Môže súkromná osoba vyhotoviť obrazovozvukový záznam policajta pri výkone jeho činnosti a následne ho zverejniť?

 člá­nok pri­ná­ša roz­su­dok sú­du, kto­rý sa za­obe­rá prob­le­ma­ti­kou vy­ho­to­vo­va­nia ob­ra­zo­voz­vu­ko­vých zá­zna­mov po­li­caj­tov pri vý­ko­ne ich čin­nos­ti zo stra­ny osôb, pro­ti kto­rým po­li­cajt za­sa­hu­je a mož­nos­ťa­mi zve­rej­ne­nia ta­ké­ho­to zá­zna­mu

 
 

Najčítanejšie články

Zákonnosť dôkazov a procesu dokazovania trestných činov s drogovým prvkom (z pohľadu obhajoby)

 cie­ľom člán­ku bo­lo pou­ká­zať na ma­név­ro­va­cí pries­tor ob­ha­jo­by pri vý­ko­ne ob­ha­jo­by osôb ob­vi­ne­ných z tres­tných či­nov naj­mä s dro­go­vým pr­vkom.

 
Daňové trestné činy - niektoré aplikačné problémy

 vý­ťah z pred­náš­ky us­ku­toč­ne­nej dňa 09.05.2013 v Om­še­ní

 
Trestný čin ohovárania vs. prípustná (dovolená) kritika

 člá­nok pri­ná­ša ana­lý­zu zna­kov pre­či­nu oho­vá­ra­nia pod­ľa § 373 ods. 1 Tr. zák. a ve­nu­je po­zor­nosť aj prob­le­ma­ti­ke, do akej mie­ry je prí­pus­tná kri­ti­ka naj­mä ve­rej­ne čin­ných osôb.

 
   
 
Mapa stránky   |   O nás   |   Kontakt Powered by Cyclone3 XUL CMS of Comsultia