TOP správa

 prís­pe­vok pri­ná­ša zá­kon, kto­rým sa me­ní Trest­ný zá­kon a Trest­ný po­ria­dok s účin­nos­ťou od 01.07.2018.

 

Ako správne určiť miestnu príslušnosť pri trestnom čine sprenevery

 ak­tuál­na ju­di­ka­tú­ra Naj­vyš­šie­ho sú­du Čes­kej re­pub­li­ky sa za­obe­rá prob­le­ma­ti­kou, kto­rá je spor­ná aj v pod­mien­kach SR a to ako správ­ne ur­čiť mies­tnu prís­luš­nosť pri tres­tnom či­ne spre­ne­ve­ry a či ide o diš­tanč­ný de­likt.

Trestnoprávna úprava stalkingu - aktuálne otázky teórie a praxe

 člá­nok pod­rob­ne ro­zo­be­rá zna­ky skut­ko­vej pod­sta­ty tres­tné­ho či­nu ne­bez­peč­né­ho pre­nas­le­do­va­nia pod­ľa § 360a Tr. zák. a to aj na pod­kla­de roz­ho­do­va­cej čin­nos­ti sú­dov.

Darovanie nehnuteľnosti, poškodzovanie veriteľa a analógia

 roz­hod­nu­tie sa za­obe­rá pretr­vá­va­jú­cim ap­li­kač­ným prob­lé­mom spo­čí­va­jú­cim v tom, či sa mô­že dl­žník da­ro­va­ním neh­nu­teľ­nos­ti do­pus­tiť tres­tné­ho či­nu poš­ko­dzo­va­nia ve­ri­te­ľa pod­ľa § 239 ods. 1 písm. a) Tr. zák.

 
 

Najčítanejšie články

Zákonnosť dôkazov a procesu dokazovania trestných činov s drogovým prvkom (z pohľadu obhajoby)

 cie­ľom člán­ku bo­lo pou­ká­zať na ma­név­ro­va­cí pries­tor ob­ha­jo­by pri vý­ko­ne ob­ha­jo­by osôb ob­vi­ne­ných z tres­tných či­nov naj­mä s dro­go­vým pr­vkom.

 
Daňové trestné činy - niektoré aplikačné problémy

 vý­ťah z pred­náš­ky us­ku­toč­ne­nej dňa 09.05.2013 v Om­še­ní

 
Ekonomická trestná činnosť a trestné činy proti mene

 Autor: JUDr. Pe­ter Šam­ko, sud­ca Ok­res­né­ho sú­du v Pe­zin­ku

vý­ťah z pred­náš­ky us­ku­toč­ne­nej dňa 03.05.2011 - 04.05.2011 v Om­še­ní

 
   
 
Mapa stránky   |   O nás   |   Kontakt Powered by Cyclone3 XUL CMS of Comsultia