TOP správa

 roz­hod­nu­tie Kraj­ské­ho sú­du v Bra­tis­la­ve sa za­obe­rá vý­kla­dom zá­kon­ných pod­mie­nok na predĺže­nie le­ho­ty tr­va­nia väz­by v zmys­le § 76 ods. 3 Tr. por. sa to v sú­vis­los­ti s prie­ťa­hom znal­ca pri vy­pra­co­vá­va­ní zna­lec­ké­ho po­sud­ku a od­miet­nu­tím ob­vi­ne­né­ho vy­po­ve­dať kým ne­bu­de skon­če­né do­ka­zo­va­nie v príp­rav­nom ko­na­ní.

 

Je policajt povinný oznámiť obhajcovi meno svedka, ktorý má byť vypočúvaný? návrh na zaujatie stanoviska

 Naj­vyš­ší súd SR bu­de v naj­bliž­šej do­be rie­šiť po­mer­ne spor­nú otáz­ku tý­ka­jú­cu sa to­ho, či je po­li­cajt v zmys­le § 213 ods. 3 Tr. por. po­vin­ný ozná­miť ob­haj­co­vi me­no sved­ka, kto­rý má byť vy­po­čú­va­ný.

Právne vety aktuálnej judikatúry Najvyššieho súdu SR

 prís­pe­vok pri­ná­ša práv­ne ve­ty ju­di­ka­tú­ry schvá­le­nej na tres­tnop­ráv­nom ko­lé­giu Naj­vyš­šie­ho sú­du SR dňa 03.07.2018.

Matanovič proti Chorvátsku a nadäzujúce rozhodnutie Najvyššieho súdu SR

 prís­pe­vok sa tý­ka prob­le­ma­ti­ky prá­va na ob­ha­jo­bu pri oboz­na­mo­va­ní sa s vý­sled­ka­mi pou­ži­tia in­for­mač­no-tech­nic­kých pros­tried­kov

 
 

Najčítanejšie články

Zákonnosť dôkazov a procesu dokazovania trestných činov s drogovým prvkom (z pohľadu obhajoby)

 cie­ľom člán­ku bo­lo pou­ká­zať na ma­név­ro­va­cí pries­tor ob­ha­jo­by pri vý­ko­ne ob­ha­jo­by osôb ob­vi­ne­ných z tres­tných či­nov naj­mä s dro­go­vým pr­vkom.

 
Daňové trestné činy - niektoré aplikačné problémy

 vý­ťah z pred­náš­ky us­ku­toč­ne­nej dňa 09.05.2013 v Om­še­ní

 
Ekonomická trestná činnosť a trestné činy proti mene

 Autor: JUDr. Pe­ter Šam­ko, sud­ca Ok­res­né­ho sú­du v Pe­zin­ku

vý­ťah z pred­náš­ky us­ku­toč­ne­nej dňa 03.05.2011 - 04.05.2011 v Om­še­ní

 
   
 
Mapa stránky   |   O nás   |   Kontakt Powered by Cyclone3 XUL CMS of Comsultia