TOP správa

 ak­tuál­ny ná­lez Ústav­né­ho sú­du SR za­obe­ra­jú­ci sa ko­lúz­nym dô­vo­dom väz­by pod­ľa § 71 ods. 1 písm. b) Tr. por. z hľa­dis­ka kon­krét­nos­ti a pres­ved­či­vos­ti je­ho vy­me­dzenia v tres­tnej ve­ci bý­va­lé­ho štát­ne­ho ta­jom­ní­ka mi­nis­ter­stva fi­nan­cií

 

Hľadanie "agentov" a otázky o platnosti dohody s USA

 člá­nok sa za­obe­rá ag­re­sív­nym zne­va­žo­va­ním osôb, kto­ré vzná­ša­jú k návr­hu do­ho­dy s USA pri­po­mien­ky ako aj mož­ným po­su­dzo­va­ním do­ho­dy v kon­texte Vie­den­ské­ho do­ho­vo­ru o zmluv­nom prá­ve

Nad kým sa (ne)vznášajú tiene minulosti?

 člá­nok sa za­obe­rá blí­žia­ci­mi sa voľ­ba­mi do Súd­nej ra­dy SR a pred­sta­vou jej pred­se­du o tom, kto by sa mal stať čle­nom súd­nej ra­dy

Nie je Nálezov Ústavného súdu SR o pochybeniach vo väzobnom konaní už "akosi" priveľa?

 člá­nok ro­zo­be­rá via­ce­ré ná­le­zy Ústav­né­ho sú­du SR, kto­ré opa­ko­va­ne skon­šta­to­va­li po­ru­še­nia práv sťa­žo­va­te­ľa v sú­vis­los­ti s vä­zob­ný­mi roz­hod­nu­tia­mi sú­dov

 
 

Najčítanejšie články

Daňové trestné činy - niektoré aplikačné problémy

 vý­ťah z pred­náš­ky us­ku­toč­ne­nej dňa 09.05.2013 v Om­še­ní

 
Zákonnosť dôkazov a procesu dokazovania trestných činov s drogovým prvkom (z pohľadu obhajoby)

 cie­ľom člán­ku bo­lo pou­ká­zať na ma­név­ro­va­cí pries­tor ob­ha­jo­by pri vý­ko­ne ob­ha­jo­by osôb ob­vi­ne­ných z tres­tných či­nov naj­mä s dro­go­vým pr­vkom.

 
Trestný čin ohovárania vs. prípustná (dovolená) kritika

 člá­nok pri­ná­ša ana­lý­zu zna­kov pre­či­nu oho­vá­ra­nia pod­ľa § 373 ods. 1 Tr. zák. a ve­nu­je po­zor­nosť aj prob­le­ma­ti­ke, do akej mie­ry je prí­pus­tná kri­ti­ka naj­mä ve­rej­ne čin­ných osôb.

 
   
 
Mapa stránky   |   O nás   |   Kontakt Powered by Cyclone3 XUL CMS of Comsultia