TOP správa

 roz­hod­nu­tie Ústav­né­ho sú­du SR sa za­obe­rá aj zá­sa­dou ne bis in idem pri stre­te tres­tné­ho a pries­tup­ko­vé­ho prá­va v dop­ra­ve

 

Uznesenie o vzatí do väzby obvinených Martina Daňa a Rudolfa Vaského

 kom­plet­né zne­nie nep­rá­vop­lat­né­ho uz­ne­se­nia sud­cu pre príp­rav­né ko­na­nie o vza­tí ob­vi­ne­ných do väz­by

Reforma justície

 člá­nok uvá­dza via­ce­ré kon­krét­ne re­for­mné návr­hy, či pod­ne­ty oh­ľad­ne zlep­še­nia fun­go­va­nia jus­tí­ce a pro­ku­ra­tú­ry.

Nepriamy stalking

 ná­lez Ústav­né­ho sú­du SR sa za­obe­rá vý­kla­dom zna­kov skut­ko­vej pod­sta­ty tres­tné­ho či­nu ne­bez­peč­né­ho pre­nas­le­do­va­nia pod­ľa § 360a Tr. zák. so za­me­ra­ním na tzv. ne­pria­my stal­king.

 
 

Najčítanejšie články

Zákonnosť dôkazov a procesu dokazovania trestných činov s drogovým prvkom (z pohľadu obhajoby)

 cie­ľom člán­ku bo­lo pou­ká­zať na ma­név­ro­va­cí pries­tor ob­ha­jo­by pri vý­ko­ne ob­ha­jo­by osôb ob­vi­ne­ných z tres­tných či­nov naj­mä s dro­go­vým pr­vkom.

 
Daňové trestné činy - niektoré aplikačné problémy

 vý­ťah z pred­náš­ky us­ku­toč­ne­nej dňa 09.05.2013 v Om­še­ní

 
Ekonomická trestná činnosť a trestné činy proti mene

 Autor: JUDr. Pe­ter Šam­ko, sud­ca Ok­res­né­ho sú­du v Pe­zin­ku

vý­ťah z pred­náš­ky us­ku­toč­ne­nej dňa 03.05.2011 - 04.05.2011 v Om­še­ní

 
   
 
Mapa stránky   |   O nás   |   Kontakt Powered by Cyclone3 XUL CMS of Comsultia