TOP správa

 člá­nok sa za­obe­rá prob­le­ma­ti­kou for­mál­nej a ma­te­riál­nej ne­zá­vis­los­ti súd­nej mo­ci a to z via­ce­rých as­pek­tov, pri­čom ana­ly­zu­je aj kon­krét­ne prí­pa­dy z praxe

 

Niekoľko postrehov k návrhu stanoviska Súdnej rady SR k uzneseniu generálneho prokurátora

 člá­nok kri­tic­ky rea­gu­je na návrh sta­no­vis­ka Súd­nej ra­dy SR k uz­ne­se­niu ge­ne­rál­ne­ho pro­ku­rá­to­ra, kto­ré vy­ka­zu­je zna­ky ob­chá­dzania práv­nych ná­zo­rov ús­tav­né­ho sú­du

Otvorený list kolegovi advokátovi

 autor sa ako ad­vo­kát sna­ží v iro­nic­ky la­de­nom prís­pev­ku pou­ká­zať na nev­hod­né ko­men­to­va­nie roz­hod­nu­tia v jed­nej tres­tnej ve­ci iným ko­le­gom

Česká republika: K metóde pachovej idetifikácie

 člá­nok sa za­obe­rá prob­le­ma­ti­kou pa­cho­vej iden­ti­fi­ká­cie, uve­rej­ňu­je preh­lá­se­nie ved­cov k me­tó­de pa­cho­vej iden­ti­fi­ká­cie ako aj preh­ľad do­ku­men­tov a roz­hod­nu­tí, kto­ré sa me­tó­de pa­cho­vej iden­ti­fi­ká­cie ve­no­va­li

 
 

Najčítanejšie články

Zákonnosť dôkazov a procesu dokazovania trestných činov s drogovým prvkom (z pohľadu obhajoby)

 cie­ľom člán­ku bo­lo pou­ká­zať na ma­név­ro­va­cí pries­tor ob­ha­jo­by pri vý­ko­ne ob­ha­jo­by osôb ob­vi­ne­ných z tres­tných či­nov naj­mä s dro­go­vým pr­vkom.

 
Daňové trestné činy - niektoré aplikačné problémy

 vý­ťah z pred­náš­ky us­ku­toč­ne­nej dňa 09.05.2013 v Om­še­ní

 
Trestný čin ohovárania vs. prípustná (dovolená) kritika

 člá­nok pri­ná­ša ana­lý­zu zna­kov pre­či­nu oho­vá­ra­nia pod­ľa § 373 ods. 1 Tr. zák. a ve­nu­je po­zor­nosť aj prob­le­ma­ti­ke, do akej mie­ry je prí­pus­tná kri­ti­ka naj­mä ve­rej­ne čin­ných osôb.

 
   
 
Mapa stránky   |   O nás   |   Kontakt Powered by Cyclone3 XUL CMS of Comsultia