TOP správa

 člá­nok sa vo všeo­bec­nos­ti za­obe­rá (ne)mož­nos­ťou opä­tov­né­ho za­dr­ža­nia ob­vi­ne­né­ho v tej is­tej tres­tnej ve­ci v prí­pa­doch, v kto­rých ne­doš­lo k žiad­nej zá­sad­nej zme­ne pod­kla­dov pre roz­ho­do­va­nie o väz­be.

 

Previerka výpovede na mieste činu - ide o výpoveď alebo o listinný dôkaz?

 člá­nok sa za­obe­rá spo­rom, kto­rý sa tý­kal po­su­dzo­va­nia to­ho, či pre­vier­ka vý­po­ve­de na mies­te či­nu je ako dô­kaz­ný pros­trie­dok vý­po­veď ale­bo lis­ti­na

Dôvody povinnej obhajoby vznikajú až vznesením obvinenia, nie zadržaním

 prís­pe­vok sa za­obe­rá prob­le­ma­ti­kou po­vin­nej ob­ha­jo­by v prí­pa­doch za­dr­ža­nia po­doz­ri­vých osôb

Zmeny v Trestnom zákone a Trestnom poriadku účinné od 01.07.2018

 prís­pe­vok pri­ná­ša zá­kon, kto­rým sa me­ní Trest­ný zá­kon a Trest­ný po­ria­dok s účin­nos­ťou od 01.07.2018.

 
 

Najčítanejšie články

Zákonnosť dôkazov a procesu dokazovania trestných činov s drogovým prvkom (z pohľadu obhajoby)

 cie­ľom člán­ku bo­lo pou­ká­zať na ma­név­ro­va­cí pries­tor ob­ha­jo­by pri vý­ko­ne ob­ha­jo­by osôb ob­vi­ne­ných z tres­tných či­nov naj­mä s dro­go­vým pr­vkom.

 
Daňové trestné činy - niektoré aplikačné problémy

 vý­ťah z pred­náš­ky us­ku­toč­ne­nej dňa 09.05.2013 v Om­še­ní

 
Ekonomická trestná činnosť a trestné činy proti mene

 Autor: JUDr. Pe­ter Šam­ko, sud­ca Ok­res­né­ho sú­du v Pe­zin­ku

vý­ťah z pred­náš­ky us­ku­toč­ne­nej dňa 03.05.2011 - 04.05.2011 v Om­še­ní

 
   
 
Mapa stránky   |   O nás   |   Kontakt Powered by Cyclone3 XUL CMS of Comsultia