TOP správa

 autor ana­ly­zu­je prí­pa­dy tzv. dô­kaz­nej nú­dze v príp­rav­nom ko­na­ní na pod­kla­de uz­ne­se­nia o za­sta­ve­ní tres­tné­ho stí­ha­nia

 

Aktuálne schválené zmeny v Trestnom zákone a Trestnom poriadku

 zme­ny v Tres­tnom zá­ko­ne a Tres­tnom po­riad­ku schvá­le­né Ná­rod­nou ra­dou SR dňa 21.10.2020 s účin­nos­ťou od 01.01.2021

Usmernenie Generálnej prokuratúry SR - spáchanie trestného činu počas núdzového stavu

 ak­tuál­ne us­mer­ne­nie ge­ne­rál­nej pro­ku­ra­tú­ry, kto­ré sa za­obe­rá zna­kom kva­li­fi­ko­va­nej skut­ko­vej pod­sta­ty niek­to­rých tres­tných či­nov spo­čí­va­jú­cej v spá­cha­ní tres­tné­ho či­nu za krí­zo­vej si­tuácie

K problematike stíhania právnickej osoby ako jediného páchateľa trestného činu

 autor sa za­obe­rá otáz­kou, či je mož­né stí­hať práv­nic­kú oso­bu aj bez zis­te­nia kon­krét­nej fy­zic­kej oso­by, kto­rá sa do­pus­ti­la pri­čí­ta­teľ­né­ho ko­na­nia. Prís­pe­vok sa za­obe­rá aj niek­to­rý­mi ďal­ší­mi otáz­ka­mi, kto­ré sú­vi­sia s prob­le­ma­ti­kou pri­čí­ta­teľ­nos­ti a tres­tným stí­ha­ním práv­nic­kej oso­by

 
 

Najčítanejšie články

Zákonnosť dôkazov a procesu dokazovania trestných činov s drogovým prvkom (z pohľadu obhajoby)

 cie­ľom člán­ku bo­lo pou­ká­zať na ma­név­ro­va­cí pries­tor ob­ha­jo­by pri vý­ko­ne ob­ha­jo­by osôb ob­vi­ne­ných z tres­tných či­nov naj­mä s dro­go­vým pr­vkom.

 
Daňové trestné činy - niektoré aplikačné problémy

 vý­ťah z pred­náš­ky us­ku­toč­ne­nej dňa 09.05.2013 v Om­še­ní

 
Ekonomická trestná činnosť a trestné činy proti mene

 Autor: JUDr. Pe­ter Šam­ko, sud­ca Ok­res­né­ho sú­du v Pe­zin­ku

vý­ťah z pred­náš­ky us­ku­toč­ne­nej dňa 03.05.2011 - 04.05.2011 v Om­še­ní

 
   
 
Mapa stránky   |   O nás   |   Kontakt Powered by Cyclone3 XUL CMS of Comsultia