TOP správa

 prís­pe­vok, kto­rý bol pred­ne­se­ný na kon­fe­ren­cii 22. slo­ven­ské dni prá­va vy­me­dzu­je čo to je prin­cíp ul­ti­ma ra­tio v tres­tnom prá­ve, ke­dy a ako ho pou­ží­vať, pri­čom po­le­mi­zu­je aj s ju­di­ka­tú­rou Naj­vyš­šie­ho sú­du SR oh­ľad­ne toh­to prin­cí­pu.

 

Zadržanie osoby podľa § 85 ods. 1 Tr. por. - reakcia na niektoré argumenty a ako správne postupovať?

 autor člán­ku sa za­obe­rá vý­kla­dom us­ta­no­ve­nia § 85 ods. 1 Tr. por. s tým, že načr­tá­va mož­nos­ti pos­tu­pu prís­luš­ní­ka po­riad­ko­vej po­lí­cie pri ob­me­dzo­va­ní osob­nej slo­bo­dy.

Informácia o postupe Krajského súdu v Bratislave ohľadne zadržania podozrivej osoby príslušníkom poriadkovej polície.

 struč­ná in­for­má­cia o tom ako bu­de v otáz­ke za­dr­ža­nia po­doz­ri­vej oso­by prís­luš­ní­kom po­riad­ko­vej po­lí­cie pos­tu­po­vať Kraj­ský súd v Bra­tis­la­ve až do pri­ja­tia zjed­no­cu­jú­ce­ho vý­kla­do­vé­ho sta­no­vis­ka Naj­vyš­šie­ho sú­du SR.

Zadržanie podozrivej osoby podľa § 85 ods. 1 Tr. por. a vymedzenie príslušnosti policajtov podľa § 10 ods. 10 Tr. por.

 člá­nok rea­gu­je na prob­le­ma­ti­ku za­dr­ža­nia po­doz­ri­vej oso­by pod­ľa § 85 ods. 1 Tr. por. a nás­led­nú dis­ku­siu, pri­čom sa za­obe­rá aj prob­le­ma­ti­kou vy­me­dzenia prís­luš­nos­ti po­li­caj­tov pod­ľa § 10 ods. 10 Tr. por.

 
 

Najčítanejšie články

Zákonnosť dôkazov a procesu dokazovania trestných činov s drogovým prvkom (z pohľadu obhajoby)

 cie­ľom člán­ku bo­lo pou­ká­zať na ma­név­ro­va­cí pries­tor ob­ha­jo­by pri vý­ko­ne ob­ha­jo­by osôb ob­vi­ne­ných z tres­tných či­nov naj­mä s dro­go­vým pr­vkom.

 
Ekonomická trestná činnosť a trestné činy proti mene

 Autor: JUDr. Pe­ter Šam­ko, sud­ca Ok­res­né­ho sú­du v Pe­zin­ku

vý­ťah z pred­náš­ky us­ku­toč­ne­nej dňa 03.05.2011 - 04.05.2011 v Om­še­ní

 
Daňové trestné činy - niektoré aplikačné problémy

 vý­ťah z pred­náš­ky us­ku­toč­ne­nej dňa 09.05.2013 v Om­še­ní

 
   
 
Mapa stránky   |   O nás   |   Kontakt Powered by Cyclone3 XUL CMS of Comsultia