TOP správa

 člá­nok pred­sta­vu­je prís­pe­vok do od­bor­nej dis­ku­sie o mož­nos­tiach pou­ži­tia súk­rom­ných nah­rá­vok ako dô­ka­zov v tres­tnom ko­na­ní, pri­čom pod­stat­ná časť toh­to prís­pev­ku bo­la pred­ne­se­ná dňa 04.04.2019 na kon­fe­ren­cii s náz­vom "In­for­mač­no-tech­nic­ké pros­tried­ky v tres­tnom ko­na­ní - mož­nos­ti a per­spek­tí­vy", kto­rá sa ko­na­la v Bra­tis­la­ve.

 

Právne vety aktuálnej judikatúry Najvyššieho súdu Českej republiky

 ak­tuál­na ju­di­ka­tú­ra Naj­vyš­šie­ho sú­du Čes­kej re­pub­li­ky schvá­le­ná na tres­tnom ko­lé­giu dňa 17.04.2019

Kriminalistické avízo - časť II. Korupčná trestná činnosť

 autor sa za­me­ria­va na prib­lí­že­nie sta­vu tres­tnej čin­nos­ti a efek­tív­nos­ti od­ha­ľo­va­nia tres­tnej čin­nos­ti na úse­ku ko­rup­cie.

Úvaha nad jedným odôvodnením rozsudku Najvyššieho súdu SR

 glo­sa o jed­nom od­ôvod­ne­ní roz­hod­nu­tia Naj­vyš­šie­ho sú­du SR, v kto­rom pred­se­da se­ná­tu kri­ti­zu­je pub­li­kač­nú čin­nosť po­dria­de­né­ho sud­cu na webe prav­ne­lis­ty.sk

 
 

Najčítanejšie články

Zákonnosť dôkazov a procesu dokazovania trestných činov s drogovým prvkom (z pohľadu obhajoby)

 cie­ľom člán­ku bo­lo pou­ká­zať na ma­név­ro­va­cí pries­tor ob­ha­jo­by pri vý­ko­ne ob­ha­jo­by osôb ob­vi­ne­ných z tres­tných či­nov naj­mä s dro­go­vým pr­vkom.

 
Daňové trestné činy - niektoré aplikačné problémy

 vý­ťah z pred­náš­ky us­ku­toč­ne­nej dňa 09.05.2013 v Om­še­ní

 
Ekonomická trestná činnosť a trestné činy proti mene

 Autor: JUDr. Pe­ter Šam­ko, sud­ca Ok­res­né­ho sú­du v Pe­zin­ku

vý­ťah z pred­náš­ky us­ku­toč­ne­nej dňa 03.05.2011 - 04.05.2011 v Om­še­ní

 
   
 
Mapa stránky   |   O nás   |   Kontakt Powered by Cyclone3 XUL CMS of Comsultia