TOP správa

 kom­plet­mé zne­nie roz­hod­nu­tia Kraj­ské­ho sú­du v Bra­tis­la­ve v tres­tnej ve­ci ve­de­nej pro­ti ob­ža­lo­va­né­mu Fi­li­po­vi Ry­ba­ni­čo­vi pre trest­ný čin pod­ľa oh­ro­ze­nia ob­chod­né­ho, ban­ko­vé­ho, poš­to­vé­ho, te­le­ko­mu­ni­kač­né­ho a da­ňo­vé­ho ta­jom­stva pod­ľa § 264 Tr. zák.

 

Kanabis a vedenie motorového vozidla

 prís­pe­vok sa za­obe­rá mož­nos­ťa­mi zis­ťo­va­nia ov­plyv­ne­nia vo­di­ča mo­to­ro­vé­ho vo­zid­la ka­na­bi­som.

Pár poznámok k novelizácii zákonom č. 54/2019 Z.z.

 autor sa v prís­pev­ku za­me­ria­va na zme­ny v Tres­tnom po­riad­ku za­ve­de­né zá­ko­nom č. 54/2019 Z.z.

Aktuálna rozhodovacia prax Súdneho dvora Európskej únie k vydávaniu európskeho zatýkacieho rozkazu

 člá­nok sa za­obe­rá ak­tuál­nou roz­ho­do­va­cou čin­nos­ťou Súd­ne­ho dvo­ra Európ­skej únie oh­ľad­ne európ­ske­ho za­tý­ka­cie­ho roz­ka­zu

 
 

Najčítanejšie články

Zákonnosť dôkazov a procesu dokazovania trestných činov s drogovým prvkom (z pohľadu obhajoby)

 cie­ľom člán­ku bo­lo pou­ká­zať na ma­név­ro­va­cí pries­tor ob­ha­jo­by pri vý­ko­ne ob­ha­jo­by osôb ob­vi­ne­ných z tres­tných či­nov naj­mä s dro­go­vým pr­vkom.

 
Daňové trestné činy - niektoré aplikačné problémy

 vý­ťah z pred­náš­ky us­ku­toč­ne­nej dňa 09.05.2013 v Om­še­ní

 
Ekonomická trestná činnosť a trestné činy proti mene

 Autor: JUDr. Pe­ter Šam­ko, sud­ca Ok­res­né­ho sú­du v Pe­zin­ku

vý­ťah z pred­náš­ky us­ku­toč­ne­nej dňa 03.05.2011 - 04.05.2011 v Om­še­ní

 
   
 
Mapa stránky   |   O nás   |   Kontakt Powered by Cyclone3 XUL CMS of Comsultia