TOP správa

 člá­nok sa kom­plexne za­obe­rá prob­le­ma­ti­kou oka­mi­hu a for­my priz­na­nia sa ob­vi­ne­né­ho a je­ho účin­kov v sú­vis­los­ti s do­ho­dou o vi­ne a tres­te

 

Návrh zmien Trestného zákona a Trestného poriadku s účinnosťou od 01.01.2018

 návrh zá­ko­na, kto­rým sa má od 01.01.2018 me­niť aj Trest­ný zá­kon a Trest­ný po­ria­dok

Porušenie povinnosti správcu konkurznej podstaty postupovať pri výkone funkcie s odbornou starostlivosťou

 poz­nám­ky k návr­hu na za­uja­tie sta­no­vis­ka Naj­vyš­šie­ho sú­du SR k otáz­ke, či správ­ca kon­kur­znej pod­sta­ty mô­že spá­chať trest­ný čin po­ru­šo­va­nia po­vin­nos­ti pri sprá­ve cu­dzieho ma­jet­ku po­ru­še­ním po­vin­nos­ti pos­tu­po­vať pri vý­ko­ne fun­kcie s od­bor­nou sta­ros­tli­vos­ťou

 
 

Najčítanejšie články

Zákonnosť dôkazov a procesu dokazovania trestných činov s drogovým prvkom (z pohľadu obhajoby)

 cie­ľom člán­ku bo­lo pou­ká­zať na ma­név­ro­va­cí pries­tor ob­ha­jo­by pri vý­ko­ne ob­ha­jo­by osôb ob­vi­ne­ných z tres­tných či­nov naj­mä s dro­go­vým pr­vkom.

 
Ekonomická trestná činnosť a trestné činy proti mene

 Autor: JUDr. Pe­ter Šam­ko, sud­ca Ok­res­né­ho sú­du v Pe­zin­ku

vý­ťah z pred­náš­ky us­ku­toč­ne­nej dňa 03.05.2011 - 04.05.2011 v Om­še­ní

 
Daňové trestné činy - niektoré aplikačné problémy

 vý­ťah z pred­náš­ky us­ku­toč­ne­nej dňa 09.05.2013 v Om­še­ní

 
   
 
Mapa stránky   |   O nás   |   Kontakt Powered by Cyclone3 XUL CMS of Comsultia