TOP správa

 roz­su­dok Kraj­ské­ho sú­du v Bra­tis­la­ve sa za­obe­rá rôz­ny­mi as­pek­ta­mi spá­chania tres­tnej čin­nos­ti v sta­ve zmen­še­nej prí­čet­nos­ti a to kon­krét­ne po­ku­su tres­tné­ho či­nu vraž­dy vo vy­stup­ňo­va­nom afek­te.

 

Trestný čin porušovania domovej slobody za použitia legálne získaných kľúčov

 ak­tuál­na ju­di­ka­tú­ra Naj­vyš­šie­ho sú­du Čes­kej re­pub­li­ky, kto­rá sa za­obe­rá tres­tným či­nom po­ru­šo­va­nia do­mo­vej slo­bo­dy za pou­ži­tia kľú­čov, kto­ré pá­cha­teľ v mi­nu­los­ti na­do­bu­dol le­gál­nym spô­so­bom.

Definovanie pojmu "taký, či obdobný čin" pri trestnom čine krádeže

 roz­hod­nu­tie Naj­vyš­šie­ho sú­du SR sa za­obe­rá de­fi­no­va­ním poj­mu "ta­ký čin" v zmys­le § 212 ods. 2 písm. f) Tr. zák.

Ako zvýšiť dôveryhodnosť všeobecného súdnictva?

 prís­pe­vok sa v struč­nos­ti za­obe­rá mož­nos­ťa­mi zvý­še­nia dô­ve­ry­hod­nos­ti súd­nic­tva.

 
 

Najčítanejšie články

Zákonnosť dôkazov a procesu dokazovania trestných činov s drogovým prvkom (z pohľadu obhajoby)

 cie­ľom člán­ku bo­lo pou­ká­zať na ma­név­ro­va­cí pries­tor ob­ha­jo­by pri vý­ko­ne ob­ha­jo­by osôb ob­vi­ne­ných z tres­tných či­nov naj­mä s dro­go­vým pr­vkom.

 
Ekonomická trestná činnosť a trestné činy proti mene

 Autor: JUDr. Pe­ter Šam­ko, sud­ca Ok­res­né­ho sú­du v Pe­zin­ku

vý­ťah z pred­náš­ky us­ku­toč­ne­nej dňa 03.05.2011 - 04.05.2011 v Om­še­ní

 
Daňové trestné činy - niektoré aplikačné problémy

 vý­ťah z pred­náš­ky us­ku­toč­ne­nej dňa 09.05.2013 v Om­še­ní

 
   
 
Mapa stránky   |   O nás   |   Kontakt Powered by Cyclone3 XUL CMS of Comsultia