TOP správa

 uz­ne­se­nie Kraj­ské­ho sú­du v Bra­tis­la­ve sa za­obe­rá prob­le­ma­ti­kou pro­ces­né­ho pos­tu­pu prís­luš­ní­kov po­riad­ko­vej po­lí­cie pri ob­me­dzo­va­ní osob­nej slo­bo­dy oso­by po­doz­ri­vej zo spá­chania tres­tné­ho či­nu.

 

Vymyslené trestné oznámenie a prehliadka nebytových priestorov

 roz­hod­nu­tie Ústav­né­ho sú­du ČR kon­šta­tu­je, že nie je mož­né vy­ko­nať pre­hliad­ku ne­by­to­vých pries­to­rov len na zá­kla­de nep­re­ve­re­né­ho tres­tné­ho ozná­me­nia.

Trestné konanie v štruktúrach Policajného zboru potrebuje odborníkov a reformy

 člá­nok sa za­obe­rá ne­dos­tat­ka­mi, kto­ré sú vy­tý­ka­né pro­ku­ra­tú­rou prís­luš­ní­kom po­lí­cie a naz­na­ču­je ich mož­né rie­še­nia

Napolen Bonaparte ako zákonodarca

 člá­nok pri­ná­ša struč­ný exkurz do zá­ko­no­dár­nej tvor­by Na­po­leo­na, kto­rej zá­klad­né ry­sy pretr­va­li v práv­nych po­riad­koch do sú­čas­nos­ti.

 
 

Najčítanejšie články

Zákonnosť dôkazov a procesu dokazovania trestných činov s drogovým prvkom (z pohľadu obhajoby)

 cie­ľom člán­ku bo­lo pou­ká­zať na ma­név­ro­va­cí pries­tor ob­ha­jo­by pri vý­ko­ne ob­ha­jo­by osôb ob­vi­ne­ných z tres­tných či­nov naj­mä s dro­go­vým pr­vkom.

 
Ekonomická trestná činnosť a trestné činy proti mene

 Autor: JUDr. Pe­ter Šam­ko, sud­ca Ok­res­né­ho sú­du v Pe­zin­ku

vý­ťah z pred­náš­ky us­ku­toč­ne­nej dňa 03.05.2011 - 04.05.2011 v Om­še­ní

 
Daňové trestné činy - niektoré aplikačné problémy

 vý­ťah z pred­náš­ky us­ku­toč­ne­nej dňa 09.05.2013 v Om­še­ní

 
   
 
Mapa stránky   |   O nás   |   Kontakt Powered by Cyclone3 XUL CMS of Comsultia