TOP správa

 prispevok prináša kompletné znenie rozsudku Krajského súdu v Košiciach, ktoré sa týkalo žaloby sudkyne na ochranu osobnosti voči hrubým nepravdivým výrokom poslanca NR SR

 

Komentáre manželky sudcu na sociálnej sieti a objektívny test nestrannosti

 príspevok približuje rozhodnutie ESĽP, ktoré sa zaoberá kritickými komentármi manželky sudcu na adresu účastníkov konania zverejnených na sociálnej sieti a to z pohľadu testu objektívnej nestrannosti sudcu, ktorý rozhodoval v spore

Nahliadanie do spisu podozrivým

 článok sa zaoberá možnosťami nahladania do spisu zo strany podozrivej osoby

Právne vety rozhodnutí schválené na zasadnutí trestného kolégia Najvyššieho súdu ČR

 právne vety aktuálnej trestnej judikatúry Najvyššieho súdu Českej republiky

 
 

Najčítanejšie články

Daňové trestné činy - niektoré aplikačné problémy

 vý­ťah z pred­náš­ky us­ku­toč­ne­nej dňa 09.05.2013 v Om­še­ní

 
Trestný čin ohovárania vs. prípustná (dovolená) kritika

 člá­nok pri­ná­ša ana­lý­zu zna­kov pre­či­nu oho­vá­ra­nia pod­ľa § 373 ods. 1 Tr. zák. a ve­nu­je po­zor­nosť aj prob­le­ma­ti­ke, do akej mie­ry je prí­pus­tná kri­ti­ka naj­mä ve­rej­ne čin­ných osôb.

 
Zákonnosť dôkazov a procesu dokazovania trestných činov s drogovým prvkom (z pohľadu obhajoby)

 cie­ľom člán­ku bo­lo pou­ká­zať na ma­név­ro­va­cí pries­tor ob­ha­jo­by pri vý­ko­ne ob­ha­jo­by osôb ob­vi­ne­ných z tres­tných či­nov naj­mä s dro­go­vým pr­vkom.

 
   
 
Mapa stránky   |   O nás   |   Kontakt Powered by Cyclone3 XUL CMS of Comsultia