TOP správa

 uz­ne­se­nie Kraj­ské­ho sú­du v Bra­tis­la­ve, kto­rým doš­lo k za­miet­nu­tiu sťaž­nos­ti pro­ku­rá­to­ra pro­ti uz­ne­se­niu ok­res­né­ho sú­du, kto­rý pre­ru­šil tres­tné stí­ha­nie a ob­rá­til sa s pre­ju­di­ciál­ny­mi otáz­ka­mi na Súd­ny dvor Európ­skej únie.

 

Nová prejudiciálna otázka NS SR k výkladu platnosti európskeho zatýkacieho rozkazu

 člá­nok sa za­obe­rá prob­le­ma­ti­kou európ­ske­ho za­tý­ka­cie­ho roz­ka­zu vo svet­le roz­ho­do­va­cej čin­nos­ti Súd­ne­ho dvo­ra Európ­skej únie.

Čas predvolebný, čas po zrušení amnestií udelených Vladimírom Mečiarom

 autor me­tó­dou kom­pa­rá­cie po­rov­ná­va práv­ne tex­ty, kto­ré bo­li pri­ja­té v ča­se vzni­ku ús­tav­né­ho sys­té­mu SR v ro­ku 1992 a nas­le­dov­ných no­ve­li­zá­cií, pri­čom vy­slo­vu­je práv­ny ná­zor ako prís­pe­vok do dis­ku­sie prob­le­ma­ti­ky am­nes­tií, tres­tné­ho či­nu zneu­ží­va­nia prá­vo­mo­ci ve­rej­né­ho či­ni­te­ľa.

K niektorým aspektom povinnosti mlčanlivosti daňového poradcu v trestnom konaní

 vý­ťah z pred­náš­ky us­ku­toč­ne­nej pre da­ňo­vých po­rad­cov na Aka­dé­mii da­ňo­vých po­rad­cov v Bra­tis­la­ve

 
 

Najčítanejšie články

Zákonnosť dôkazov a procesu dokazovania trestných činov s drogovým prvkom (z pohľadu obhajoby)

 cie­ľom člán­ku bo­lo pou­ká­zať na ma­név­ro­va­cí pries­tor ob­ha­jo­by pri vý­ko­ne ob­ha­jo­by osôb ob­vi­ne­ných z tres­tných či­nov naj­mä s dro­go­vým pr­vkom.

 
Daňové trestné činy - niektoré aplikačné problémy

 vý­ťah z pred­náš­ky us­ku­toč­ne­nej dňa 09.05.2013 v Om­še­ní

 
Ekonomická trestná činnosť a trestné činy proti mene

 Autor: JUDr. Pe­ter Šam­ko, sud­ca Ok­res­né­ho sú­du v Pe­zin­ku

vý­ťah z pred­náš­ky us­ku­toč­ne­nej dňa 03.05.2011 - 04.05.2011 v Om­še­ní

 
   
 
Mapa stránky   |   O nás   |   Kontakt Powered by Cyclone3 XUL CMS of Comsultia