TOP správa

 roz­hod­nu­tie Kraj­ské­ho sú­du v Nit­re sa, ok­rem iné­ho, za­obe­rá aj dô­kaz­nou hod­no­tou po­li­caj­ných úrad­ných zá­zna­mov a ne­mož­nos­ťou vy­užiť ich na práv­ne ar­gu­men­to­va­nie v ko­na­ní pred sú­dom.

 

Množstvo účinnej látky THC v obvykle jednorazovej dávke marihuany

 uz­ne­se­nie Kraj­ské­ho sú­du v Bra­tis­la­ve dopĺňa de­fi­ní­ciu ob­vyk­le jed­no­ra­zo­vej dáv­ky ma­ri­hua­ny pri tres­tnom či­ne pod­ľa § 171 Tr. zák.

Princíp obmedzenej dôvery v doprave a smrť dieťaťa pri cúvaní

 za­ují­ma­vé roz­hod­nu­tie Ústav­né­ho sú­du ČR sa za­obe­rá tzv. prin­cí­pom ob­me­dze­nej dô­ve­ry v dop­ra­ve na pod­kla­de tres­tné­ho stí­ha­nia ve­de­né­ho pre smrť jed­no­roč­né­ho di­eťa­ťa spô­so­be­nej cú­va­ním mo­to­ro­vé­ho vo­zid­la.

Účinná ľútosť a neodvedenie dane a poistného

 prís­pe­vok pri­ná­ša ak­tuál­ne roz­hod­nu­tie Naj­vyš­šie­ho sú­du SR, kto­rá sa za­obe­rá ap­li­ká­ciou us­ta­no­ve­nia o účin­nej ľú­tos­ti pri tres­tnom či­ne neod­ve­de­nia da­ne a pois­tné­ho.

 
 

Najčítanejšie články

Zákonnosť dôkazov a procesu dokazovania trestných činov s drogovým prvkom (z pohľadu obhajoby)

 cie­ľom člán­ku bo­lo pou­ká­zať na ma­név­ro­va­cí pries­tor ob­ha­jo­by pri vý­ko­ne ob­ha­jo­by osôb ob­vi­ne­ných z tres­tných či­nov naj­mä s dro­go­vým pr­vkom.

 
Ekonomická trestná činnosť a trestné činy proti mene

 Autor: JUDr. Pe­ter Šam­ko, sud­ca Ok­res­né­ho sú­du v Pe­zin­ku

vý­ťah z pred­náš­ky us­ku­toč­ne­nej dňa 03.05.2011 - 04.05.2011 v Om­še­ní

 
Daňové trestné činy - niektoré aplikačné problémy

 vý­ťah z pred­náš­ky us­ku­toč­ne­nej dňa 09.05.2013 v Om­še­ní

 
   
 
Mapa stránky   |   O nás   |   Kontakt Powered by Cyclone3 XUL CMS of Comsultia