TOP správa

 uz­ne­se­nie Kraj­ské­ho sú­du v Bra­tis­la­ve sa za­obe­ra­lo tým, či prá­vom pod­ľa § 211 ods. 1 Tr. por. mô­že dis­po­no­vať aj poš­ko­de­ná práv­nic­ká oso­ba

 

Ustanovenie opatrovníka poškodenej právnickej osobe podľa § 48 ods. 3 Tr. por.

 roz­hod­nu­tie Kraj­ské­ho sú­du v Bra­tis­la­ve sa za­obe­rá mož­nos­ťa­mi us­ta­no­ve­nia opat­rov­ní­ka poš­ko­de­nej práv­nic­kej oso­be v prí­pa­doch po­doz­re­nia zo spá­chania tres­tné­ho či­nu zo stra­ny šta­tu­tár­nych zá­stup­cov na úkor poš­ko­de­nej práv­nic­kej oso­by, v me­ne kto­rej ko­na­jú ako aj tým, či je nut­né vy­čká­vať s us­ta­no­ve­ním opat­rov­ní­ka poš­ko­de­né­mu až na čas po vzne­se­ní ob­vi­ne­nia

Trestný čin podvodu a dôvera poškodeného

 ak­tuál­na ju­di­ka­tú­ra Naj­vyš­šie­ho sú­du Čes­kej re­pub­li­ky sa za­obe­rá vý­kla­dom zna­kov skut­ko­vej pod­sta­ty tres­tné­ho či­nu pod­vo­du. Zá­ve­ry pred­met­né­ho roz­hod­nu­tia sú ap­li­ko­va­teľ­né aj v práv­nych po­me­roch SR.

Otázniky nad ústavnosťou výberu sudcov ústavného súdu

 člá­nok sa za­obe­rá ak­tuál­nou té­mou tý­ka­jú­cou sa vý­be­ru sud­cov ús­tav­né­ho sú­du a to ús­tav­nos­ťou zvo­le­nia "as­poň" šies­tich kan­di­dá­tov na sud­cov ús­tav­né­ho sú­du

 
 

Najčítanejšie články

Zákonnosť dôkazov a procesu dokazovania trestných činov s drogovým prvkom (z pohľadu obhajoby)

 cie­ľom člán­ku bo­lo pou­ká­zať na ma­név­ro­va­cí pries­tor ob­ha­jo­by pri vý­ko­ne ob­ha­jo­by osôb ob­vi­ne­ných z tres­tných či­nov naj­mä s dro­go­vým pr­vkom.

 
Daňové trestné činy - niektoré aplikačné problémy

 vý­ťah z pred­náš­ky us­ku­toč­ne­nej dňa 09.05.2013 v Om­še­ní

 
Ekonomická trestná činnosť a trestné činy proti mene

 Autor: JUDr. Pe­ter Šam­ko, sud­ca Ok­res­né­ho sú­du v Pe­zin­ku

vý­ťah z pred­náš­ky us­ku­toč­ne­nej dňa 03.05.2011 - 04.05.2011 v Om­še­ní

 
   
 
Mapa stránky   |   O nás   |   Kontakt Powered by Cyclone3 XUL CMS of Comsultia