TOP správa

 prís­pe­vok pri­ná­ša práv­ne ve­ty ju­di­ka­tú­ry, kto­ré bo­li schvá­le­né tres­tnop­ráv­nym ko­lé­giom Naj­vyš­šie­ho sú­du SR dňa 16.04.2018

 

Policajná provokácia a zákonná skrytá činnosť polície

aku­tál­ne roz­hod­nu­tie Ústav­né­ho sú­du Čes­kej re­pub­li­ky za za­obe­rá hľa­da­da­ním hra­ni­ce me­dzi zá­kon­nou skry­tou čin­nos­ťou po­lí­cie a nep­rí­pus­tnou po­li­caj­nou po­vo­ká­ciou.

Sprístupnenie textu uznesenia o začatí trestného stíhania (vznesení obvinenia) v médiách

 prís­pe­vok pri­ná­ša roz­hod­nu­tie Ústav­né­ho sú­du Čes­kej re­pub­li­ky, kto­ré sa za­obe­rá mož­nos­ťa­mi sprís­tup­ne­nia textu uz­ne­se­nia o za­ča­tí tres­tné­ho stí­ha­nia (vzne­se­nia ob­vi­ne­nia) zo stra­ny inter­ne­to­vé­ho por­tá­lu.

Nie je úžera ako úžera

 prís­pe­vok sa za­obe­rá vý­kla­dom zna­kov skut­ko­vej pod­sta­ty tres­tné­ho či­nu úže­ry na pod­kla­de kon­krét­nej tres­tnej ve­ci, kto­rá bo­la v ap­li­kač­nej praxi rie­še­ná.

 
 

Najčítanejšie články

Zákonnosť dôkazov a procesu dokazovania trestných činov s drogovým prvkom (z pohľadu obhajoby)

 cie­ľom člán­ku bo­lo pou­ká­zať na ma­név­ro­va­cí pries­tor ob­ha­jo­by pri vý­ko­ne ob­ha­jo­by osôb ob­vi­ne­ných z tres­tných či­nov naj­mä s dro­go­vým pr­vkom.

 
Daňové trestné činy - niektoré aplikačné problémy

 vý­ťah z pred­náš­ky us­ku­toč­ne­nej dňa 09.05.2013 v Om­še­ní

 
Ekonomická trestná činnosť a trestné činy proti mene

 Autor: JUDr. Pe­ter Šam­ko, sud­ca Ok­res­né­ho sú­du v Pe­zin­ku

vý­ťah z pred­náš­ky us­ku­toč­ne­nej dňa 03.05.2011 - 04.05.2011 v Om­še­ní

 
   
 
Mapa stránky   |   O nás   |   Kontakt Powered by Cyclone3 XUL CMS of Comsultia