TOP správa

 in­for­má­cia o pos­tu­pe Naj­vyš­šie­ho sú­du SR, kto­rý pre­ru­šil od­vo­la­cie ko­na­nie v kon­krét­nej tres­tnej ve­ci a ob­rá­til sa na Ústav­ný súd SR.

 

Vyhláška Ministerstva vnútra SR č. 192/2017 Z. z. nadobúda účinnosť dňa 01.08.2017

 vy­hláš­ka Mi­nis­ter­stva vnút­ra SR na­no­vo up­ra­vu­je op­ráv­ne­nia po­li­caj­tov v zmys­le § 10 ods. 10 Tr. por.

Právo svedka odmietnuť vypovedať v drogových trestných veciach

člá­nok sa za­obe­rá prá­vom sved­ka od­miet­nuť vy­po­ve­dať v rám­ci vy­šet­ro­va­nia dro­go­vých tres­tných či­nov v prí­pa­de, ak sve­dok dro­gy od pá­cha­te­ľa ku­po­val, ale­bo čo i len bez­plat­ne dos­tal.

Právne vety aktuálnej trestnej judikatúry Najvyššieho súdu SR

 práv­ne ve­ty ak­tuál­nej ju­di­ka­tú­ry, kto­ré bo­li schvá­le­né na pub­li­ko­va­nie na tres­tnop­ráv­nom ko­lé­giu Naj­vyš­šie­ho sú­du SR dňa 27.06.2017.

 
 

Najčítanejšie články

Zákonnosť dôkazov a procesu dokazovania trestných činov s drogovým prvkom (z pohľadu obhajoby)

 cie­ľom člán­ku bo­lo pou­ká­zať na ma­név­ro­va­cí pries­tor ob­ha­jo­by pri vý­ko­ne ob­ha­jo­by osôb ob­vi­ne­ných z tres­tných či­nov naj­mä s dro­go­vým pr­vkom.

 
Ekonomická trestná činnosť a trestné činy proti mene

 Autor: JUDr. Pe­ter Šam­ko, sud­ca Ok­res­né­ho sú­du v Pe­zin­ku

vý­ťah z pred­náš­ky us­ku­toč­ne­nej dňa 03.05.2011 - 04.05.2011 v Om­še­ní

 
Daňové trestné činy - niektoré aplikačné problémy

 vý­ťah z pred­náš­ky us­ku­toč­ne­nej dňa 09.05.2013 v Om­še­ní

 
   
 
Mapa stránky   |   O nás   |   Kontakt Powered by Cyclone3 XUL CMS of Comsultia