TOP správa

 člá­nok sa na pod­kla­de kon­krét­ne­ho prí­pa­du za­obe­rá roz­ho­do­va­cou čin­nos­ťou Súd­ne­ho dvo­ra Európ­skej únie v dro­go­vých tres­tných ve­ciach

 

Trestný čin podvodu, Covid-19 a nájom nehnuteľnosti

 člá­nok sa za­obe­rá prak­tic­ký­mi prob­lé­ma­mi, kto­ré vzni­ka­jú pri ap­li­ká­cii zá­ko­na č. 62/2020 Z.z. a mô­žu pre­sa­ho­vať aj do tres­tné­ho prá­va

Týranie zvierat - Národná rad SR schválila zmeny v Trestnom zákone

 schvá­le­né zne­nie zmien Tres­tné­ho zá­ko­na, kto­ré by ma­li na­do­bud­núť účin­nosť dňom 01.11.2020

Aktuálna trestná judikatúra Najvyššieho súdu Českej republiky

 ak­tuál­na tres­tnop­ráv­na roz­ho­do­va­cia čin­nosť Naj­vyš­šie­ho sú­du ČR, kto­rá by moh­la byť pou­ži­teľ­ná, či pod­net­ná aj v práv­nych po­me­roch SR

 
 

Najčítanejšie články

Zákonnosť dôkazov a procesu dokazovania trestných činov s drogovým prvkom (z pohľadu obhajoby)

 cie­ľom člán­ku bo­lo pou­ká­zať na ma­név­ro­va­cí pries­tor ob­ha­jo­by pri vý­ko­ne ob­ha­jo­by osôb ob­vi­ne­ných z tres­tných či­nov naj­mä s dro­go­vým pr­vkom.

 
Daňové trestné činy - niektoré aplikačné problémy

 vý­ťah z pred­náš­ky us­ku­toč­ne­nej dňa 09.05.2013 v Om­še­ní

 
Ekonomická trestná činnosť a trestné činy proti mene

 Autor: JUDr. Pe­ter Šam­ko, sud­ca Ok­res­né­ho sú­du v Pe­zin­ku

vý­ťah z pred­náš­ky us­ku­toč­ne­nej dňa 03.05.2011 - 04.05.2011 v Om­še­ní

 
   
 
Mapa stránky   |   O nás   |   Kontakt Powered by Cyclone3 XUL CMS of Comsultia