TOP správa

 člá­nok sa za­obe­rá prob­le­ma­ti­kou no­vých pod­mie­nok voľ­by ús­tav­ných sud­cov, pri­čom si vší­ma sku­toč­nosť, že v navr­ho­va­ných zme­nách ab­sen­tu­je ove­ro­va­nie bez­úhon­nos­ti kan­di­dá­tov na ús­tav­ných sud­cov

 

Budú na ústavnom súde kvalitnejší sudcovia?

 člá­nok sa za­obe­rá navr­ho­va­nou zme­nou oh­ľad­ne voľ­by kan­di­dá­tov na sud­cov Ústav­né­ho sú­du SR

Pohľad na bezpečnostné prehliadky - reakcia k problematike bezpečnostných prehliadok

 člá­nok pok­ra­ču­je v dis­ku­sii o prob­le­ma­ti­ke bez­peč­nos­tných pre­hlia­dok vy­ko­ná­va­ných zo stra­ny po­li­caj­ta

Neoprávnené poskytovanie informácií zo strany policajta

 roz­hod­nu­tie Naj­vyš­šie­ho sú­du ČR sa za­obe­rá vý­kla­dom zna­kov skut­ko­vej pod­sta­ty tres­tné­ho či­nu zneu­ží­va­nia prá­vo­mo­ci ve­rej­né­ho či­ni­te­ľa a to naj­mä vý­kla­dom zna­ku "za­do­vá­žiť iné­mu neop­ráv­ne­ný pros­pech" na pod­kla­de prí­pa­du proti­práv­ne­ho ko­na­nia po­li­caj­ta.

 
 

Najčítanejšie články

Zákonnosť dôkazov a procesu dokazovania trestných činov s drogovým prvkom (z pohľadu obhajoby)

 cie­ľom člán­ku bo­lo pou­ká­zať na ma­név­ro­va­cí pries­tor ob­ha­jo­by pri vý­ko­ne ob­ha­jo­by osôb ob­vi­ne­ných z tres­tných či­nov naj­mä s dro­go­vým pr­vkom.

 
Daňové trestné činy - niektoré aplikačné problémy

 vý­ťah z pred­náš­ky us­ku­toč­ne­nej dňa 09.05.2013 v Om­še­ní

 
Ekonomická trestná činnosť a trestné činy proti mene

 Autor: JUDr. Pe­ter Šam­ko, sud­ca Ok­res­né­ho sú­du v Pe­zin­ku

vý­ťah z pred­náš­ky us­ku­toč­ne­nej dňa 03.05.2011 - 04.05.2011 v Om­še­ní

 
   
 
Mapa stránky   |   O nás   |   Kontakt Powered by Cyclone3 XUL CMS of Comsultia