TOP správa

 roz­hod­nu­tie Naj­vyš­šie­ho sú­du SR sa za­obe­rá prí­pa­dom ne­zá­kon­né­ho sle­do­va­nia po­doz­ri­vej oso­by zo stra­ny po­lí­cie, kto­rá pri sle­do­va­ní ne­pos­tu­po­va­la pod­ľa Tres­tné­ho po­riad­ku.

 

"Anjelská" vrahyňa francúzskeho revolucionára

 člá­nok sa ve­nu­je okol­nos­tiam smr­ti fran­cúz­ske­ho re­vo­lu­cio­ná­ra J.P.Ma­ra­ta a je­ho vra­hy­ni Charlot­te Cor­dayovej

Vypracovanie znaleckého posudku v čase prerušenia trestného stíhania a jeho použiteľnosť

 roz­hod­nu­tie Naj­vyš­šie­ho sú­du ČR sa za­obe­rá prob­le­ma­ti­kou vy­pra­co­va­nia zna­lec­ké­ho po­sud­ku v ča­se pre­ru­še­nia tres­tné­ho stí­ha­nia a je­ho pou­ži­teľ­nos­ti v ďal­ších fá­zach tres­tné­ho stí­ha­nia.

Návrh vyhlášky o rozsahu vykonávania rozhodnutí a úkonov trestného konania vo vyšetrovaní

 v sú­vis­los­ti s ap­li­kač­ný­mi prob­lé­ma­mi oh­ľad­ne pos­tu­pu pod­ľa § 85 ods. 1 Tr. por. zo stra­ny tzv. nep­ro­ces­né­ho po­li­caj­ta sto­jí za po­zor­nosť návrh no­vej vy­hláš­ky Mi­nis­ter­stva vnút­ra SR.

 
 

Najčítanejšie články

Zákonnosť dôkazov a procesu dokazovania trestných činov s drogovým prvkom (z pohľadu obhajoby)

 cie­ľom člán­ku bo­lo pou­ká­zať na ma­név­ro­va­cí pries­tor ob­ha­jo­by pri vý­ko­ne ob­ha­jo­by osôb ob­vi­ne­ných z tres­tných či­nov naj­mä s dro­go­vým pr­vkom.

 
Ekonomická trestná činnosť a trestné činy proti mene

 Autor: JUDr. Pe­ter Šam­ko, sud­ca Ok­res­né­ho sú­du v Pe­zin­ku

vý­ťah z pred­náš­ky us­ku­toč­ne­nej dňa 03.05.2011 - 04.05.2011 v Om­še­ní

 
Daňové trestné činy - niektoré aplikačné problémy

 vý­ťah z pred­náš­ky us­ku­toč­ne­nej dňa 09.05.2013 v Om­še­ní

 
   
 
Mapa stránky   |   O nás   |   Kontakt Powered by Cyclone3 XUL CMS of Comsultia