TOP správa

 prís­pe­vok sa za­obe­rá prob­le­ma­ti­kou pre­zum­pcie ne­vi­ny a nes­tran­nos­ťou sud­cu v sku­pi­no­vých tres­tných ve­ciach na pod­kal­de prí­pa­du R.L. a spol.

 

Trestnoprávny formalizmus náš každodenný, no. 5

 člá­nok pri­ná­ša práv­ny roz­bor sú­čas­né­ho sta­vu skrá­te­né­ho vy­šet­ro­va­nia v pod­mien­kach tres­tnop­ráv­nej praxe.

Pojem škoda Trestného zákona v interdisciplinárnom ponímaní

 prís­pe­vok pou­ka­zu­je na nep­ruž­nosť Tres­tné­ho zá­ko­na na zme­ny, kto­ré sú­vi­sia naj­mä s in­flá­ciou v sú­vis­los­ti s de­fi­ní­ciou poj­mu ško­da

Uvádzanie totožnosti svedka pri upovedomovaní obhajcov o úkonoch - pohľad obhajcu

 člá­nok pok­ra­ču­je v dis­ku­sii na té­mu uvá­dzania to­tož­nos­ti sved­ka pri upo­ve­do­mo­va­ní ob­haj­cov o úko­noch pod­ľa § 213 ods. 3 Tr. por. a to z poh­ľa­du ob­ha­jo­by

 
 

Najčítanejšie články

Zákonnosť dôkazov a procesu dokazovania trestných činov s drogovým prvkom (z pohľadu obhajoby)

 cie­ľom člán­ku bo­lo pou­ká­zať na ma­név­ro­va­cí pries­tor ob­ha­jo­by pri vý­ko­ne ob­ha­jo­by osôb ob­vi­ne­ných z tres­tných či­nov naj­mä s dro­go­vým pr­vkom.

 
Daňové trestné činy - niektoré aplikačné problémy

 vý­ťah z pred­náš­ky us­ku­toč­ne­nej dňa 09.05.2013 v Om­še­ní

 
Ekonomická trestná činnosť a trestné činy proti mene

 Autor: JUDr. Pe­ter Šam­ko, sud­ca Ok­res­né­ho sú­du v Pe­zin­ku

vý­ťah z pred­náš­ky us­ku­toč­ne­nej dňa 03.05.2011 - 04.05.2011 v Om­še­ní

 
   
 
Mapa stránky   |   O nás   |   Kontakt Powered by Cyclone3 XUL CMS of Comsultia