TOP správa

 práv­ne ve­ty ak­tuál­nej tres­tnej ju­di­ka­tú­ry Naj­vyš­šie­ho sú­du SR, kto­ré bo­li schvá­le­né tres­tnop­ráv­nym ko­lé­giom Naj­vyš­šie­ho sú­du SR dňa 03.12.2018

 

Stručný prehľad odborných publikácií vydaných v roku 2018, ktoré stoja za pozornosť

 mo­ni­to­ring li­te­ra­tú­ry vy­da­nej v ro­ku 2018

Niekoľko poznámok k zákonu č. 321/2018 Z.z.

 člá­nok sa pod­rob­nej­šie za­obe­rá vy­bra­ný­mi us­ta­no­ve­nia­mi zá­ko­na č. 321/2018 Z. z. o pro­bač­ných a me­diač­ných úrad­ní­koch, kto­rý na­do­bú­da účin­nosť od 01.01.2019 a me­ní a dopĺňa aj us­ta­no­ve­nia Tres­tné­ho zá­ko­na a Tres­tné­ho po­riad­ku

Stanovisko GP SR k úverovému podvodu v spojitosti s poskytovaním úverov nebankovými subjektmi

 sta­no­vis­ko Ge­ne­rál­ne­ho pro­ku­rá­to­ra SR k práv­ne­mu po­sú­de­niu tres­tné­ho či­nu úve­ro­vé­ho pod­vo­du v sú­vis­los­ti s pos­ky­to­va­ním úve­ru ne­ban­ko­vý­mi sub­jek­tmi, kto­ré na­do­bú­da zá­väz­nosť pre pro­ku­rá­to­rov dňom 01.12.2018

 
 

Najčítanejšie články

Zákonnosť dôkazov a procesu dokazovania trestných činov s drogovým prvkom (z pohľadu obhajoby)

 cie­ľom člán­ku bo­lo pou­ká­zať na ma­név­ro­va­cí pries­tor ob­ha­jo­by pri vý­ko­ne ob­ha­jo­by osôb ob­vi­ne­ných z tres­tných či­nov naj­mä s dro­go­vým pr­vkom.

 
Daňové trestné činy - niektoré aplikačné problémy

 vý­ťah z pred­náš­ky us­ku­toč­ne­nej dňa 09.05.2013 v Om­še­ní

 
Ekonomická trestná činnosť a trestné činy proti mene

 Autor: JUDr. Pe­ter Šam­ko, sud­ca Ok­res­né­ho sú­du v Pe­zin­ku

vý­ťah z pred­náš­ky us­ku­toč­ne­nej dňa 03.05.2011 - 04.05.2011 v Om­še­ní

 
   
 
Mapa stránky   |   O nás   |   Kontakt Powered by Cyclone3 XUL CMS of Comsultia