TOP správa

 pred­lo­že­ný ma­te­riál pred­sta­vu­je al­ter­na­tív­ny návrh re­for­my súd­nej ma­py od­liš­ný od návr­hu súd­nej ma­py, kto­rý bol vy­pra­co­va­ný mi­nis­ter­kou spra­vod­li­vos­ti

 

Vyjadrenie asociácie rodinných sudcov k návrhu súdnej mapy

 sta­no­vis­ko Aso­ciá­cie ro­din­ných sud­cov k návr­hu mi­nis­ter­stva spra­vod­li­vos­ti oh­ľad­ne no­vej súd­nej ma­py

Odňatie právomoci ústavnému súdu posudzovať ústavné zákony ako významný ústavný regres

 člá­nok sa za­obe­rá naj­nov­šou no­ve­lou ús­ta­vy, kto­rá má ús­tav­ný súd ob­rať o kom­pe­ten­ciu po­su­dzo­vať sú­lad ús­tav­ných zá­ko­nov s ús­ta­vou

Sloboda prejavu médií, mediálne odsúdenia a prezumpcia neviny

 v dneš­nej do­be bez­bre­hej me­dia­li­zá­cie tres­tné­ho prá­va, úni­kov z vy­šet­ro­va­cích spi­sov a me­diál­nych vý­ro­kov o vi­ne eš­te po­čas príp­rav­né­ho ko­na­nia, je pot­reb­né pou­ká­zať na roz­hod­nu­tie Ústav­né­ho sú­du ČR, kto­rý zdô­raz­ňu­je, že aj mé­diá mu­sia reš­pek­to­vať pre­zum­pciu ne­vi­ny

 
 

Najčítanejšie články

Zákonnosť dôkazov a procesu dokazovania trestných činov s drogovým prvkom (z pohľadu obhajoby)

 cie­ľom člán­ku bo­lo pou­ká­zať na ma­név­ro­va­cí pries­tor ob­ha­jo­by pri vý­ko­ne ob­ha­jo­by osôb ob­vi­ne­ných z tres­tných či­nov naj­mä s dro­go­vým pr­vkom.

 
Daňové trestné činy - niektoré aplikačné problémy

 vý­ťah z pred­náš­ky us­ku­toč­ne­nej dňa 09.05.2013 v Om­še­ní

 
Ekonomická trestná činnosť a trestné činy proti mene

 Autor: JUDr. Pe­ter Šam­ko, sud­ca Ok­res­né­ho sú­du v Pe­zin­ku

vý­ťah z pred­náš­ky us­ku­toč­ne­nej dňa 03.05.2011 - 04.05.2011 v Om­še­ní

 
   
 
Mapa stránky   |   O nás   |   Kontakt Powered by Cyclone3 XUL CMS of Comsultia