TOP správa

 prís­pe­vok sa za­obe­rá for­mu­lá­ciou skut­ko­vej ve­ty, ok­rem iné­ho aj tým čo ne­vyh­nut­ne mu­sí byť sú­čas­ťou skut­ko­vej ve­ty, čo jej sú­čas­ťou nao­pak byť ne­mô­že, res­pek­tí­ve čo by skut­ko­vá ve­ta ob­sa­ho­vať ne­ma­la.

 

Právne vety trestnej judikatúry Najvyššieho súdu Českej republiky

 práv­ne ve­ty ak­tuál­nej ju­di­ka­tú­ry Naj­vyš­šie­ho sú­du ČR, kto­ré sú pri­me­ra­ne vy­uži­teľ­né aj v práv­nych po­me­roch SR

Je notár povinný vykonať zaručenú konverziu dokumnetu?

 člá­nok sa za­obe­rá tým, či je mož­né no­tá­ra ozna­čiť za or­gán ve­rej­nej mo­ci a te­da či je po­vin­ný vy­ko­nať za­ru­če­nú kon­ver­ziu do­ku­men­tu.

 
 

Najčítanejšie články

Zákonnosť dôkazov a procesu dokazovania trestných činov s drogovým prvkom (z pohľadu obhajoby)

 cie­ľom člán­ku bo­lo pou­ká­zať na ma­név­ro­va­cí pries­tor ob­ha­jo­by pri vý­ko­ne ob­ha­jo­by osôb ob­vi­ne­ných z tres­tných či­nov naj­mä s dro­go­vým pr­vkom.

 
Daňové trestné činy - niektoré aplikačné problémy

 vý­ťah z pred­náš­ky us­ku­toč­ne­nej dňa 09.05.2013 v Om­še­ní

 
Ekonomická trestná činnosť a trestné činy proti mene

 Autor: JUDr. Pe­ter Šam­ko, sud­ca Ok­res­né­ho sú­du v Pe­zin­ku

vý­ťah z pred­náš­ky us­ku­toč­ne­nej dňa 03.05.2011 - 04.05.2011 v Om­še­ní

 
   
 
Mapa stránky   |   O nás   |   Kontakt Powered by Cyclone3 XUL CMS of Comsultia