TOP správa

 člá­nok pou­ka­zu­je na ka­tas­tro­fál­ne reál­ne pod­mien­ky vo vý­ko­ne ko­lúz­nej väz­by ako aj na niek­to­ré tren­dy v tres­tnom ko­na­ní, kto­ré sú prí­tom­né pri vy­uží­va­ní in­šti­tú­tu ka­júc­ni­ka

 

K trestnoprávnej zodpovednosti predstaviteľov cirkvi pri scudzovaní cirkevného majetku

 prís­pe­vok pri­ná­ša roz­hod­nu­tie Naj­vyš­šie­ho sú­du SR, kto­ré sa za­obe­ra­lo otáz­kou tres­tnop­ráv­nej zod­po­ved­nos­ti prís­luš­ní­kov cir­kvi v sú­vis­los­ti s po­ru­še­ním pred­pi­sov cir­kev­né­ho prá­va, kto­rá do­po­siaľ ne­bo­la v roz­ho­do­va­cej praxi sú­dov rie­še­ná

Reforma justície podľa návrhu zákona o súdnej ochrane vo verejnom obstarávaní

 člá­nok sa kri­tic­ky za­obe­rá le­gis­la­tív­ny­mi návr­hmi, kto­ré sa tý­ka­jú súd­nej ma­py a zá­ko­na o ve­rej­nom ob­sta­rá­va­ní a dá­va do po­zor­nos­ti návrh zá­ko­na o súd­nej ochra­ne vo ve­rej­nom ob­sta­rá­va­ní

Aktuálna trestná judikatúra Najvyššieho súdu Českej republiky

 práv­ne ve­ty roz­hod­nu­tí schvá­le­ných na za­sad­nu­tí tres­tné­ho ko­lé­gia Naj­vyš­šie­ho sú­du Čes­kej re­pub­li­ky dňa 16.12.2020

 
 

Najčítanejšie články

Zákonnosť dôkazov a procesu dokazovania trestných činov s drogovým prvkom (z pohľadu obhajoby)

 cie­ľom člán­ku bo­lo pou­ká­zať na ma­név­ro­va­cí pries­tor ob­ha­jo­by pri vý­ko­ne ob­ha­jo­by osôb ob­vi­ne­ných z tres­tných či­nov naj­mä s dro­go­vým pr­vkom.

 
Daňové trestné činy - niektoré aplikačné problémy

 vý­ťah z pred­náš­ky us­ku­toč­ne­nej dňa 09.05.2013 v Om­še­ní

 
Ekonomická trestná činnosť a trestné činy proti mene

 Autor: JUDr. Pe­ter Šam­ko, sud­ca Ok­res­né­ho sú­du v Pe­zin­ku

vý­ťah z pred­náš­ky us­ku­toč­ne­nej dňa 03.05.2011 - 04.05.2011 v Om­še­ní

 
   
 
Mapa stránky   |   O nás   |   Kontakt Powered by Cyclone3 XUL CMS of Comsultia