TOP správa

 roz­hod­nu­tie Naj­vyš­šie­ho sú­du Čes­kej re­pub­li­ky sa za­obe­rá mož­nos­ťa­mi spá­chania tres­tných či­nov zneu­ží­va­nia prá­vo­mo­ci ve­rej­né­ho či­ni­te­ľa a vy­die­ra­nia zo stra­ny po­li­caj­tov ako aj prob­le­ma­ti­kou to­tož­nos­ťi skut­ku, či zá­sa­dy zá­ka­zu zme­ny k hor­šie­mu v od­vo­la­com ko­na­ní

 

Rozkaz o uložení sankcie za stavebný priestupok

 člá­nok sa za­obe­rá otáz­kou, či mož­no vy­dať roz­kaz o ulo­že­ní san­kcie v prí­pa­de spá­chania sta­veb­né­ho pries­tup­ku

Použiteľnosť znaleckého posudku vypracovaného na podklade dôkazov vykonaných pred vznesením obvinenia

 roz­hod­nu­tie Naj­vyš­šie­ho sú­du SR sa za­obe­rá otáz­kou pou­ži­teľ­nos­ti zna­lec­ké­ho po­sud­ku v tres­tnom ko­na­ní, kto­rý bol vy­pra­co­va­ný bez­pros­tred­ne po za­ča­tí tres­tné­ho stí­ha­nia vo ve­ci a to v ča­se, keď eš­te ne­bo­lo jas­né, kto by mo­hol byť po­doz­ri­vou a nás­led­ne ob­vi­ne­nou oso­bou ako aj tým, či je mož­né pou­žiť vý­po­veď ob­vi­ne­né­ho kto­rú vy­ko­nal eš­te v pro­ces­nom pos­ta­ve­ní sved­ka.

Zatajenie účtovníctva a vznik škody pri trestnom čine skresľovania údajov obchodnej evidencie

 roz­hod­nu­tie Naj­vyš­šie­ho sú­du Čes­kej re­pub­li­ky, kto­ré­ho zá­ve­ry sú vy­uži­teľ­né aj v práv­nych pod­mien­kach Slo­ven­skej re­pub­li­ky

 
 

Najčítanejšie články

Zákonnosť dôkazov a procesu dokazovania trestných činov s drogovým prvkom (z pohľadu obhajoby)

 cie­ľom člán­ku bo­lo pou­ká­zať na ma­név­ro­va­cí pries­tor ob­ha­jo­by pri vý­ko­ne ob­ha­jo­by osôb ob­vi­ne­ných z tres­tných či­nov naj­mä s dro­go­vým pr­vkom.

 
Daňové trestné činy - niektoré aplikačné problémy

 vý­ťah z pred­náš­ky us­ku­toč­ne­nej dňa 09.05.2013 v Om­še­ní

 
Ekonomická trestná činnosť a trestné činy proti mene

 Autor: JUDr. Pe­ter Šam­ko, sud­ca Ok­res­né­ho sú­du v Pe­zin­ku

vý­ťah z pred­náš­ky us­ku­toč­ne­nej dňa 03.05.2011 - 04.05.2011 v Om­še­ní

 
   
 
Mapa stránky   |   O nás   |   Kontakt Powered by Cyclone3 XUL CMS of Comsultia