TOP správa

 kompletné znenie vládneho návrhu zákona, ktorým sa má meniť Trestný zákon a Trestný poriadok s účinnosťou od 01.01.2024

 

"4:3 a trhlina na dôveryhodnosti a dobrej povesti slovenskej justície" - reakcia na článok Jána Mazáka

 príspevok kriticky reaguje na článok Jána Mazáka publikovaný v Denníku N dňa 01.12.2023 s názvom "4:3 a trhlina na dôveryhodnosti a dobrej povesti slovenskej justície"

Súkromné nahrávky získané utajeným spôsobom - aktuálna rozdielna rozhodovacia činnosť Najvyššieho súdu SR

 článok približuje dve aktuálne rozhodnutia Najvyššieho súdu SR, ktoré sa rozdielnym a rozporným spôsobom postavili k možnej procesnej (ne)použiteľnosti súkromných nahrávok získaných utajeným spôsobom v trestnom konaní

Generálny advokát Súdneho dvora EÚ: Zmluva o Európskej únii nebráni zrušeniu Špecializovaného trestného súdu
kompletný návrh generálneho advokáta Súdneho dvoru Európskej únie týkajúci sa prejudiciálnej otázky ohľadne zrušenia Špecializtovaného trestného súdu v Bulharsku
 
 

Najčítanejšie články

Daňové trestné činy - niektoré aplikačné problémy

 vý­ťah z pred­náš­ky us­ku­toč­ne­nej dňa 09.05.2013 v Om­še­ní

 
Trestný čin ohovárania vs. prípustná (dovolená) kritika

 člá­nok pri­ná­ša ana­lý­zu zna­kov pre­či­nu oho­vá­ra­nia pod­ľa § 373 ods. 1 Tr. zák. a ve­nu­je po­zor­nosť aj prob­le­ma­ti­ke, do akej mie­ry je prí­pus­tná kri­ti­ka naj­mä ve­rej­ne čin­ných osôb.

 
Zákonnosť dôkazov a procesu dokazovania trestných činov s drogovým prvkom (z pohľadu obhajoby)

 cie­ľom člán­ku bo­lo pou­ká­zať na ma­név­ro­va­cí pries­tor ob­ha­jo­by pri vý­ko­ne ob­ha­jo­by osôb ob­vi­ne­ných z tres­tných či­nov naj­mä s dro­go­vým pr­vkom.

 
   
 
Mapa stránky   |   O nás   |   Kontakt Powered by Cyclone3 XUL CMS of Comsultia