TOP správa

 sud­ca nik­dy nes­mie to­le­ro­vať po­ru­šo­va­nie prin­cí­pov práv­ne­ho štá­tu, de­mok­ra­cie a ľud­ských práv; sud­ca nes­mie byť va­za­lom po­zi­tív­ne­ho prá­va a akej­koľ­vek po­li­tic­kej vô­le

 

Rozdiel medzi obhliadkou miesta činu v obydlí a domovou prehliadkou a k (ne) zákonnosti dôkazov

 roz­hod­nu­tie Naj­vyš­šie­ho sú­du ČR, kto­ré je vy­uži­teľ­né aj v práv­nych po­me­roch SR, sa za­obe­rá po­su­dzo­va­ním ob­hliad­ky mies­ta či­nu vy­ko­ná­va­nej v obyd­lí so súh­la­som uží­va­te­ľa, úkon­mi, kto­ré už spa­da­jú pod do­mo­vú pre­hliad­ku a (ne) zá­kon­nos­ťou dô­ka­zov zís­ka­ných pri ta­kých­to úko­noch

Ústavný súd SR o tom, že súd rozhodujúci o väzbe v prípravnom konaní nemá právomoc dozor vykonávajúceho prokurátora

 ak­tuál­ne uz­ne­se­nie Ústav­né­ho sú­du Slo­ven­skej re­pub­li­ky sa za­obe­ra­lo, ok­rem iné­ho, aj kom­pe­ten­cia­mi sú­du a pro­ku­rá­to­ra pri vä­zob­nom tres­tnom stí­ha­ní v príp­rav­nom ko­na­ní so zá­ve­rom, že súd roz­ho­du­jú­ci o väz­be v príp­rav­nom ko­na­ní ne­má prá­vo­moc do­zor vy­ko­ná­va­jú­ce­ho pro­ku­rá­to­ra a te­da nie je zá­ko­nom zmoc­ne­ný na to, aby nap­rá­val po­chy­be­nia vy­šet­ro­va­te­ľa

Určenie termínu verejného zasadnutia uznesením alebo aj tak sa (ne)dá

 prís­pe­vok sa ve­nu­je roz­diel­nej praxi Špe­cia­li­zo­va­né­ho tres­tné­ho sú­du pri zvo­le­ní for­my ur­če­nia ter­mí­nu ve­rej­né­ho za­sad­nu­tia ale­bo ter­mí­nu hlav­né­ho po­jed­ná­va­nia

 
 

Najčítanejšie články

Zákonnosť dôkazov a procesu dokazovania trestných činov s drogovým prvkom (z pohľadu obhajoby)

 cie­ľom člán­ku bo­lo pou­ká­zať na ma­név­ro­va­cí pries­tor ob­ha­jo­by pri vý­ko­ne ob­ha­jo­by osôb ob­vi­ne­ných z tres­tných či­nov naj­mä s dro­go­vým pr­vkom.

 
Daňové trestné činy - niektoré aplikačné problémy

 vý­ťah z pred­náš­ky us­ku­toč­ne­nej dňa 09.05.2013 v Om­še­ní

 
Trestný čin ohovárania vs. prípustná (dovolená) kritika

 člá­nok pri­ná­ša ana­lý­zu zna­kov pre­či­nu oho­vá­ra­nia pod­ľa § 373 ods. 1 Tr. zák. a ve­nu­je po­zor­nosť aj prob­le­ma­ti­ke, do akej mie­ry je prí­pus­tná kri­ti­ka naj­mä ve­rej­ne čin­ných osôb.

 
   
 
Mapa stránky   |   O nás   |   Kontakt Powered by Cyclone3 XUL CMS of Comsultia