TOP správa

 člá­nok pri­ná­ša ana­lý­zu zna­kov pre­či­nu oho­vá­ra­nia pod­ľa § 373 ods. 1 Tr. zák. a ve­nu­je po­zor­nosť aj prob­le­ma­ti­ke, do akej mie­ry je prí­pus­tná kri­ti­ka naj­mä ve­rej­ne čin­ných osôb.

 

Faktúrovanie falošnej DPH, určovanie výšky škody a trestný čin podvodu

 prís­pe­vok pred­kla­dá roz­hod­nu­tie Naj­vyš­šie­ho sú­du ČR, kto­ré sa za­obe­ra­lo prí­pa­dom fak­tú­ro­va­nia DPH od­be­ra­te­ľom zo stra­ny sub­jek­tu, kto­rý ne­bol plat­com DPH a pri­ná­ša aj od­kaz na kri­ti­ku toh­to roz­hod­nu­tia z hľa­dis­ka ur­čo­va­nia vý­šky ško­dy.

Subvenčný podvod v súvislosti s "agrodotáciami"

 člá­nok sa ve­nu­je práv­nej úp­ra­ve prob­le­ma­ti­ky čer­pa­nia tzv. ag­ro­do­tá­cií v poľ­no­hos­po­dár­stve z tres­tnop­ráv­ne­ho hľa­dis­ka, pri­čom pou­ka­zu­je aj na si­tuácie, keď sú mož­nos­ti or­gá­nov čin­ných v tres­tnom ko­na­ní ob­me­dze­né.

Právne vety aktuálnej judikatúry Najvyššieho súdu SR

 prís­pe­vok pri­ná­ša práv­ne ve­ty ju­di­ka­tú­ry, kto­ré bo­li schvá­le­né tres­tnop­ráv­nym ko­lé­giom Naj­vyš­šie­ho sú­du SR dňa 16.04.2018

 
 

Najčítanejšie články

Zákonnosť dôkazov a procesu dokazovania trestných činov s drogovým prvkom (z pohľadu obhajoby)

 cie­ľom člán­ku bo­lo pou­ká­zať na ma­név­ro­va­cí pries­tor ob­ha­jo­by pri vý­ko­ne ob­ha­jo­by osôb ob­vi­ne­ných z tres­tných či­nov naj­mä s dro­go­vým pr­vkom.

 
Daňové trestné činy - niektoré aplikačné problémy

 vý­ťah z pred­náš­ky us­ku­toč­ne­nej dňa 09.05.2013 v Om­še­ní

 
Ekonomická trestná činnosť a trestné činy proti mene

 Autor: JUDr. Pe­ter Šam­ko, sud­ca Ok­res­né­ho sú­du v Pe­zin­ku

vý­ťah z pred­náš­ky us­ku­toč­ne­nej dňa 03.05.2011 - 04.05.2011 v Om­še­ní

 
   
 
Mapa stránky   |   O nás   |   Kontakt Powered by Cyclone3 XUL CMS of Comsultia