TOP správa

 člá­nok sa za­obe­rá prob­le­ma­ti­kou in­di­vi­dua­li­zá­cie ako zna­ku pri­me­ra­nos­ti tres­tov z poh­ľa­du ob­ha­jo­by.

 

Obchodovanie s ľuďmi - novodobý fenomén

 cie­ľom toh­to člán­ku je pre­dov­šet­kým prib­lí­že­nie fe­no­mé­nu ob­cho­do­va­nia s ľuď­mi. V člán­ku mo­žo náj­sť po­pis sú­čas­né­ho sta­vu v tej­to prob­le­ma­ti­ke, ako aj návr­hy de le­ge fe­ren­da.

Kriminalistické avízo - časť III.

 autor sa v prís­pev­ku za­me­ria­va na efek­ti­vi­tu od­ha­ľo­va­nia tres­tnej čin­nos­ti sub­ven­čné­ho cha­rak­te­ru.

Vynútená pravda

 člá­nok sa za­obe­rá mu­če­ním ako sú­čas­ťou pro­ces­né­ho prá­va v mes­tskom súd­nic­tve ma­lo­kar­pat­ských miest.

 
 

Najčítanejšie články

Zákonnosť dôkazov a procesu dokazovania trestných činov s drogovým prvkom (z pohľadu obhajoby)

 cie­ľom člán­ku bo­lo pou­ká­zať na ma­név­ro­va­cí pries­tor ob­ha­jo­by pri vý­ko­ne ob­ha­jo­by osôb ob­vi­ne­ných z tres­tných či­nov naj­mä s dro­go­vým pr­vkom.

 
Daňové trestné činy - niektoré aplikačné problémy

 vý­ťah z pred­náš­ky us­ku­toč­ne­nej dňa 09.05.2013 v Om­še­ní

 
Ekonomická trestná činnosť a trestné činy proti mene

 Autor: JUDr. Pe­ter Šam­ko, sud­ca Ok­res­né­ho sú­du v Pe­zin­ku

vý­ťah z pred­náš­ky us­ku­toč­ne­nej dňa 03.05.2011 - 04.05.2011 v Om­še­ní

 
   
 
Mapa stránky   |   O nás   |   Kontakt Powered by Cyclone3 XUL CMS of Comsultia