TOP správa

 ak­tuál­ny ná­lez Ústav­né­ho sú­du SR zo dňa 30.03.2021, kto­rý sa za­obe­rá vý­kla­dom ko­lúz­nej väz­by pod­ľa § 71 ods. 1 písm. b) Tr. por.

 

Trest smrti pre Irenu Čubírkovú - uplynulo 55 rokov od vyhlásenia rozsudku

 prís­pe­vok pri­ná­ša kom­plet­ný od­su­dzu­jú­ci roz­su­dok Kraj­ské­ho sú­du v Bra­tis­la­ve zo dňa 31.05.1966, kto­rý z práv­ne­ho hľa­dis­ka za­uj­me nie­len sklad­bou od­ôvod­ne­nia roz­sud­ku, ale aj práv­nym po­sú­de­ním ko­na­nia spolu­ob­ža­lo­va­né­ho Ire­ny Ču­bír­ko­vej

Negatívne trendy v rozhodovaní väzobných súdov (najmä v skupinových veciach) z pohľadu väzobne stíhaného advokáta

 člá­nok sa pod­rob­ne za­obe­rá kon­krét­ny­mi nes­práv­ny­mi pos­tup­mi vo vä­zob­ných roz­hod­nu­tiach sú­dov

Nesprávne konanie zo strany policajtov a prokurátorov ako príčina justičných omylov

 člá­nok vy­chá­dza z ak­tuál­nej ame­ric­kej sprá­vy z ro­ku 2020, kto­rá ana­ly­zo­va­la 2400 prí­pa­dov nes­pra­vod­li­vo od­sú­de­ných, pri­čom sa za­me­ria­va na nes­práv­ne ko­na­nie po­li­caj­tov a pro­ku­rá­to­rov, ako nap­rík­lad fa­loš­né priz­na­nia, ov­lyv­ňo­va­nie sved­kov, vy­fab­ri­ko­va­nie dô­ka­zov, za­ta­jo­va­nie dô­ka­zov, ako čas­tú prí­či­nu nás­led­ných jus­tič­ných omy­lov

 
 

Najčítanejšie články

Zákonnosť dôkazov a procesu dokazovania trestných činov s drogovým prvkom (z pohľadu obhajoby)

 cie­ľom člán­ku bo­lo pou­ká­zať na ma­név­ro­va­cí pries­tor ob­ha­jo­by pri vý­ko­ne ob­ha­jo­by osôb ob­vi­ne­ných z tres­tných či­nov naj­mä s dro­go­vým pr­vkom.

 
Daňové trestné činy - niektoré aplikačné problémy

 vý­ťah z pred­náš­ky us­ku­toč­ne­nej dňa 09.05.2013 v Om­še­ní

 
Ekonomická trestná činnosť a trestné činy proti mene

 Autor: JUDr. Pe­ter Šam­ko, sud­ca Ok­res­né­ho sú­du v Pe­zin­ku

vý­ťah z pred­náš­ky us­ku­toč­ne­nej dňa 03.05.2011 - 04.05.2011 v Om­še­ní

 
   
 
Mapa stránky   |   O nás   |   Kontakt Powered by Cyclone3 XUL CMS of Comsultia