TOP správa

 člá­nok sa za­obe­rá po­su­dzo­va­ním zá­kon­nos­ti vy­ho­to­ve­nia ob­ra­zo­vých zá­zna­mov, kto­ré bo­li vy­ho­to­ve­né súk­rom­nou oso­bou na ve­rej­nos­ti bez súh­la­su nah­rá­va­nej oso­by a ich nás­led­nej pou­ži­teľ­nos­ti v ko­na­ní pred sú­dom

 

Pár poznámok k bianco sťažnostiam v trestnom konaní

 člá­nok pok­ra­ču­je v dis­ku­sii o po­dá­va­ní tzv. bian­co sťaž­nos­tí v tres­tnom ko­na­ní

Je zákonným kvalifikačný moment "po dlhší čas" u trestného činu týrania blízkej a zverenej osoby?

 v člán­ku auto­ri pred­kla­da­jú kri­ti­ku práv­nej kva­li­fi­ká­cie tý­ra­nia blíz­kej a zve­re­nej oso­by v kva­li­fi­ko­va­nej skut­ko­vej pod­sta­te zá­važ­nej­ším spô­so­bom ko­na­nia s od­ka­zom na pá­chanie tres­tné­ho či­nu po dl­hší čas

Ešte raz k bianco sťažnosti v trestnom konaní

 prís­pe­vok ne­súh­las­ne rea­gu­je na ar­gu­men­ty uve­de­né v člán­ku Ing. Ma­re­ka To­ma­na s náz­vom Bian­co sťaž­nosť pro­ti uz­ne­se­niu v tres­tnom ko­na­ní

 
 

Najčítanejšie články

Zákonnosť dôkazov a procesu dokazovania trestných činov s drogovým prvkom (z pohľadu obhajoby)

 cie­ľom člán­ku bo­lo pou­ká­zať na ma­név­ro­va­cí pries­tor ob­ha­jo­by pri vý­ko­ne ob­ha­jo­by osôb ob­vi­ne­ných z tres­tných či­nov naj­mä s dro­go­vým pr­vkom.

 
Daňové trestné činy - niektoré aplikačné problémy

 vý­ťah z pred­náš­ky us­ku­toč­ne­nej dňa 09.05.2013 v Om­še­ní

 
Ekonomická trestná činnosť a trestné činy proti mene

 Autor: JUDr. Pe­ter Šam­ko, sud­ca Ok­res­né­ho sú­du v Pe­zin­ku

vý­ťah z pred­náš­ky us­ku­toč­ne­nej dňa 03.05.2011 - 04.05.2011 v Om­še­ní

 
   
 
Mapa stránky   |   O nás   |   Kontakt Powered by Cyclone3 XUL CMS of Comsultia