TOP správa

 komplexná právna analýza právomoci vlády SR, ktorá bola odvolaná a následne poverená vykonávaním jej pôsobnosti až do vymenovania novej vlády, ktorú vypracovala Právnická fakulta v Bratislave

 

Súdna sieň alebo javisko? Predstavenie verzus spravodlivý proces

 článok mapuje právo na spravodlivý proces v spojitosti s najväčším trestným procesom v dejinách Francúzska pred osobitne zloženým senátom, v ktorom figuruje dvadsať obžalovaných osôb; ide o následok najsmrteľnejšieho teroristického útoku v Európe pri ktorom bolo zabitých 130 osôb

Zmeny Trestného poriadku ohľadne vykonávania prehliadok u advokátov

 príspevok prináša znenie aktuálnej zmeny Trestného poriadku, ktorá bola schválená NR SR

Vasaráb a Paulus proti SR - odsúdenie založené na nepreverených dôkazoch obžaloby a ignorovaní dôkazov obhajoby

 rozhodnutie Európskeho súdu pre ľudské práva sa zaoberalo prípadom, v ktorom sa selektívne vykonávali iba dôkazy potvrdzujúce verziu obžaloby a to bez ich akéhokoľvek relevantného preverovania

 
 

Najčítanejšie články

Daňové trestné činy - niektoré aplikačné problémy

 vý­ťah z pred­náš­ky us­ku­toč­ne­nej dňa 09.05.2013 v Om­še­ní

 
Trestný čin ohovárania vs. prípustná (dovolená) kritika

 člá­nok pri­ná­ša ana­lý­zu zna­kov pre­či­nu oho­vá­ra­nia pod­ľa § 373 ods. 1 Tr. zák. a ve­nu­je po­zor­nosť aj prob­le­ma­ti­ke, do akej mie­ry je prí­pus­tná kri­ti­ka naj­mä ve­rej­ne čin­ných osôb.

 
Zákonnosť dôkazov a procesu dokazovania trestných činov s drogovým prvkom (z pohľadu obhajoby)

 cie­ľom člán­ku bo­lo pou­ká­zať na ma­név­ro­va­cí pries­tor ob­ha­jo­by pri vý­ko­ne ob­ha­jo­by osôb ob­vi­ne­ných z tres­tných či­nov naj­mä s dro­go­vým pr­vkom.

 
   
 
Mapa stránky   |   O nás   |   Kontakt Powered by Cyclone3 XUL CMS of Comsultia