TOP správa

 člá­nok sa za­obe­rá mož­nou bu­dú­cou práv­nou úp­ra­vou po­vin­né­ho oč­ko­va­nia a to v kon­texte to­ho, aký je ak­tuál­ne práv­ny sta­tus vak­cín pro­ti co­vi­du v spo­je­ní s textom Do­dat­ko­vé­ho pro­to­ko­lu k Do­ho­vo­ru o ľud­ských prá­vach a bio­me­di­cí­ne a tak­tiež od­škod­ňo­va­ním v prí­pa­de uj­my na zdra­ví v dôs­led­ku oč­ko­va­nia

 

Ústavný sľub člena vlády a nerešpektovanie ústavného obmedzenia slobody prejavu ústavným činiteľom

 člá­nok sa za­obe­rá prob­le­ma­ti­kou slo­bo­dy pre­ja­vu ús­tav­né­ho či­ni­te­ľa  a jej ob­me­dzenia­mi s pou­ka­zom na kon­krét­ny vý­rok mi­nis­ter­ky spra­vod­li­vos­ti

Policajní pytliaci alebo ako nešikovne nadkvalifikovať skutok

prís­pe­vok pri­ná­ša zru­šu­jú­ce uz­ne­se­nie kraj­ské­ho pro­ku­rá­to­ra v kau­ze py­tliac­tvo so struč­ným kri­tic­kým ko­men­tá­rom, kto­rý sa tý­ka vý­kla­du "spá­chania tres­tné­ho či­nu py­tliac­tva so zbra­ňou"

Odmietnutie obžaloby a vrátenie veci prokurátorovi ako prostriedok súdnej ochrany práva obvineného na opravný prostriedok

 člá­nok sa za­obe­rá mož­nos­ťa­mi sú­du od­miet­nuť ob­ža­lo­bu a vrá­tiť vec pro­ku­rá­to­ro­vi do príp­rav­né­ho ko­na­nia pri po­ru­še­ní prá­va ob­vi­ne­né­ho na op­rav­ný pros­trie­dok

 
 

Najčítanejšie články

Zákonnosť dôkazov a procesu dokazovania trestných činov s drogovým prvkom (z pohľadu obhajoby)

 cie­ľom člán­ku bo­lo pou­ká­zať na ma­név­ro­va­cí pries­tor ob­ha­jo­by pri vý­ko­ne ob­ha­jo­by osôb ob­vi­ne­ných z tres­tných či­nov naj­mä s dro­go­vým pr­vkom.

 
Daňové trestné činy - niektoré aplikačné problémy

 vý­ťah z pred­náš­ky us­ku­toč­ne­nej dňa 09.05.2013 v Om­še­ní

 
Trestný čin ohovárania vs. prípustná (dovolená) kritika

 člá­nok pri­ná­ša ana­lý­zu zna­kov pre­či­nu oho­vá­ra­nia pod­ľa § 373 ods. 1 Tr. zák. a ve­nu­je po­zor­nosť aj prob­le­ma­ti­ke, do akej mie­ry je prí­pus­tná kri­ti­ka naj­mä ve­rej­ne čin­ných osôb.

 
   
 
Mapa stránky   |   O nás   |   Kontakt Powered by Cyclone3 XUL CMS of Comsultia