TOP správa

 člá­nok kri­tic­ky ana­ly­zu­je Sta­no­vis­ko Naj­vyš­šie­ho sú­du SR zo dňa 29.11.2017, kto­ré bo­lo pri­ja­té na zjed­no­te­nie vý­kla­du a ap­li­ká­cie us­ta­no­ve­nia § 46 ods. 3, § 256 ods. 3 Tr.por. a to v sú­vis­los­ti s da­ňo­vý­mi tres­tný­mi čin­mi

 

Ako bude Súdna rada SR eliminovať zbytočné súdne prieťahy?

 člá­nok sa za­obe­rá zby­toč­ný­mi súd­ny­mi prie­ťah­mi a ich mož­nou eli­mi­ná­ciou zo stra­ny Súd­nej ra­dy SR

Ústavný súd SR o povinnosti mlčanlivosti policajta v trestnom konaní a náhodne nájdených veciach pri domovej prehliadke

 vý­ťah z roz­hod­nu­tia Ústav­né­ho sú­du SR, kto­rý sa za­obe­ral po­vin­nos­ťou ml­čan­li­vos­ti po­li­caj­ta v tres­tnom ko­na­ní, mož­nos­ťa­mi vy­po­ču­tia po­li­caj­ta ako aj ná­hod­ne náj­de­ný­mi ve­ca­mi pri do­mo­vej pre­hliad­ke, na kto­ré sa prí­kaz na do­mo­vú pre­hliad­ku nev­zťa­ho­val

 
 

Najčítanejšie články

Zákonnosť dôkazov a procesu dokazovania trestných činov s drogovým prvkom (z pohľadu obhajoby)

 cie­ľom člán­ku bo­lo pou­ká­zať na ma­név­ro­va­cí pries­tor ob­ha­jo­by pri vý­ko­ne ob­ha­jo­by osôb ob­vi­ne­ných z tres­tných či­nov naj­mä s dro­go­vým pr­vkom.

 
Daňové trestné činy - niektoré aplikačné problémy

 vý­ťah z pred­náš­ky us­ku­toč­ne­nej dňa 09.05.2013 v Om­še­ní

 
Ekonomická trestná činnosť a trestné činy proti mene

 Autor: JUDr. Pe­ter Šam­ko, sud­ca Ok­res­né­ho sú­du v Pe­zin­ku

vý­ťah z pred­náš­ky us­ku­toč­ne­nej dňa 03.05.2011 - 04.05.2011 v Om­še­ní

 
   
 
Mapa stránky   |   O nás   |   Kontakt Powered by Cyclone3 XUL CMS of Comsultia