TOP správa

 člá­nok ana­ly­zu­je vä­zob­né roz­ho­do­va­nie sú­dov v kon­krét­nej tres­tnej ve­ci ve­de­nej pre trest­ný čin pod­ne­co­va­nia pod­ľa § 337 Tr. zák. v sú­vis­los­ti s vy­zý­va­ním na nepl­ne­nie po­vin­nos­tí sta­no­ve­ných uz­ne­se­nia­mi vlá­dy

 

Aktuálna trestná judikatúra Najvyššieho súdu Českej republiky

 práv­ne ve­ty roz­hod­nu­tí schvá­le­né tres­tnop­ráv­nym ko­lé­giom Naj­vyš­šie­ho sú­du ČR dňa 24.02.2021

Posudzovanie premlčania trestného stíhania pri zmene právnej kvalifikácie stíhaného skutku

 uz­ne­se­nie Kraj­ské­ho sú­du v Bra­tis­la­ve sa za­obe­ra­lo prob­le­ma­ti­kou preml­ča­nia tres­tné­ho stí­ha­nia vo vzťa­hu k prek­va­li­fi­ko­va­niu stí­ha­né­ho skut­ku na mier­nej­ší trest­ný čin po­čas ve­de­né­ho tres­tné­ho ko­na­nia

O "kajúcnikovi" bez emócií

 člá­nok má za cieľ ar­gu­men­tač­ne pod­po­riť ná­zo­ro­vú rôz­no­ro­dosť v sú­čas­nos­ti veľ­mi pret­rak­to­va­nej té­my tý­ka­jú­cej sa ap­li­ká­cie in­šti­tú­tu ka­júc­ni­ka v praxi

 
 

Najčítanejšie články

Zákonnosť dôkazov a procesu dokazovania trestných činov s drogovým prvkom (z pohľadu obhajoby)

 cie­ľom člán­ku bo­lo pou­ká­zať na ma­név­ro­va­cí pries­tor ob­ha­jo­by pri vý­ko­ne ob­ha­jo­by osôb ob­vi­ne­ných z tres­tných či­nov naj­mä s dro­go­vým pr­vkom.

 
Daňové trestné činy - niektoré aplikačné problémy

 vý­ťah z pred­náš­ky us­ku­toč­ne­nej dňa 09.05.2013 v Om­še­ní

 
Ekonomická trestná činnosť a trestné činy proti mene

 Autor: JUDr. Pe­ter Šam­ko, sud­ca Ok­res­né­ho sú­du v Pe­zin­ku

vý­ťah z pred­náš­ky us­ku­toč­ne­nej dňa 03.05.2011 - 04.05.2011 v Om­še­ní

 
   
 
Mapa stránky   |   O nás   |   Kontakt Powered by Cyclone3 XUL CMS of Comsultia