TOP správa

 člá­nok sa pod­rob­ne za­obe­rá vzá­jom­ným pô­so­be­ním pá­cha­te­ľa a obe­te pri tres­tnom či­ne ne­bez­peč­né­ho pre­nas­le­do­va­nia a ro­zo­be­rá jed­not­li­vé for­my stal­kin­gu.

 

Aké budú kroky Ministra spravodlivosti SR Gábora Gála?

 člá­nok su­ma­ri­zu­je od­po­rú­ča­nia mi­nis­tro­vi spra­vod­li­vos­ti oh­ľad­ne rie­še­nia prob­lé­mov sú­dov

Budú na ústavnom súde kvalitnejší sudcovia?

 člá­nok sa za­obe­rá navr­ho­va­nou zme­nou oh­ľad­ne voľ­by kan­di­dá­tov na sud­cov Ústav­né­ho sú­du SR

Bezpečnostné previerky kandidátov na ústavných sudcov?

 člá­nok sa za­obe­rá prob­le­ma­ti­kou no­vých pod­mie­nok voľ­by ús­tav­ných sud­cov, pri­čom si vší­ma sku­toč­nosť, že v navr­ho­va­ných zme­nách ab­sen­tu­je ove­ro­va­nie bez­úhon­nos­ti kan­di­dá­tov na ús­tav­ných sud­cov

 
 

Najčítanejšie články

Zákonnosť dôkazov a procesu dokazovania trestných činov s drogovým prvkom (z pohľadu obhajoby)

 cie­ľom člán­ku bo­lo pou­ká­zať na ma­név­ro­va­cí pries­tor ob­ha­jo­by pri vý­ko­ne ob­ha­jo­by osôb ob­vi­ne­ných z tres­tných či­nov naj­mä s dro­go­vým pr­vkom.

 
Daňové trestné činy - niektoré aplikačné problémy

 vý­ťah z pred­náš­ky us­ku­toč­ne­nej dňa 09.05.2013 v Om­še­ní

 
Ekonomická trestná činnosť a trestné činy proti mene

 Autor: JUDr. Pe­ter Šam­ko, sud­ca Ok­res­né­ho sú­du v Pe­zin­ku

vý­ťah z pred­náš­ky us­ku­toč­ne­nej dňa 03.05.2011 - 04.05.2011 v Om­še­ní

 
   
 
Mapa stránky   |   O nás   |   Kontakt Powered by Cyclone3 XUL CMS of Comsultia