TOP správa

 autor sa za­obe­rá prob­le­ma­ti­kou prie­ťa­hov v tres­tnom ko­na­ní a ich kom­pen­zá­ciou, pri­čom dô­raz kla­die na rie­še­nie otá­zok a to, či mož­no tres­tné stí­ha­nie za­sta­viť v dôs­led­ku exis­ten­cie extrém­nych prie­ťa­hov, res­pek­tí­ve, ke­dy je mož­né vy­užiť in­šti­tút mi­mo­riad­ne­ho zní­že­nia tres­tu v zmys­le § 39 ods. 1 Tr. zák.

 

Porušenie práva obvineného vyjadriť sa k vykonaným dôkazom a vypočúvať svedkov

 roz­hod­nu­tie Ústav­né­ho sú­du ČR sa pod­rob­ne za­obe­rá mož­nos­ťa­mi pri­pus­te­nia vý­po­ve­de nep­rí­tom­né­ho sved­ka ako dô­ka­zu v ko­na­ní pred sú­dom

Vyhotovenie nahrávky inej osoby utajovaným spôsobom

 prís­pe­vok pri­ná­ša pod­net­né zjed­no­cu­jú­ce sta­no­vis­ko Naj­vyš­šie­ho štát­ne­ho za­stu­pi­teľ­stva ČR, kto­ré sa tý­ka mož­nos­ti pou­ži­tia nah­ráv­ky inej oso­by, kto­rá bo­la vy­ho­to­ve­ná súk­rom­nou oso­bou uta­je­ným spô­so­bom

O dotazníkoch a zadržaní podozrivého na základe počtu získaných bodov

 člá­nok kri­ti­zu­je tzv. do­taz­ní­ko­vú me­tó­du vý­slu­chu, kto­rú od 01.01.2017 za­vied­la po­lí­cia pri do­má­com ná­si­lí

 
 

Najčítanejšie články

Zákonnosť dôkazov a procesu dokazovania trestných činov s drogovým prvkom (z pohľadu obhajoby)

 cie­ľom člán­ku bo­lo pou­ká­zať na ma­név­ro­va­cí pries­tor ob­ha­jo­by pri vý­ko­ne ob­ha­jo­by osôb ob­vi­ne­ných z tres­tných či­nov naj­mä s dro­go­vým pr­vkom.

 
Ekonomická trestná činnosť a trestné činy proti mene

 Autor: JUDr. Pe­ter Šam­ko, sud­ca Ok­res­né­ho sú­du v Pe­zin­ku

vý­ťah z pred­náš­ky us­ku­toč­ne­nej dňa 03.05.2011 - 04.05.2011 v Om­še­ní

 
Daňové trestné činy - niektoré aplikačné problémy

 vý­ťah z pred­náš­ky us­ku­toč­ne­nej dňa 09.05.2013 v Om­še­ní

 
   
 
Mapa stránky   |   O nás   |   Kontakt Powered by Cyclone3 XUL CMS of Comsultia