TOP správa

 text ot­vo­re­né­ho lis­tu rea­gu­je na via­ce­ré zjav­né nep­rav­dy a de­zin­for­má­cie, kto­ré pred­nie­sol pred­se­da Súd­nej ra­dy SR v rám­ci roz­ho­vo­ru pre mé­diá a to nie­len v sú­vis­los­ti so zá­sa­hom po­lí­cie na Ok­res­nom sú­de Bra­tis­la­va III

 

Je riadna starostlivosť a výchova dieťaťa právom alebo povinnosťou rodiča?

 člá­nok sa za­obe­rá niek­to­rý­mi otáz­ka­mi strie­da­vej sta­ros­tli­vos­ti

Obrazový záznam z priemyselnej kamery ako dôkaz v trestnom konaní

 člá­nok sa v struč­nos­ti za­obe­rá niek­to­rý­mi as­pek­tmi vy­uží­va­nia ob­ra­zo­vých zá­zna­mov zís­ka­ných z prie­my­sel­ných ka­me­ro­vých sys­té­mov v tres­tnom ko­na­ní

Informátori a justičné omyly

 prís­pe­vok pred­sta­vu­je od­bor­ný člá­nok ame­ric­kých auto­rov, v kto­rom pou­ka­zu­jú na úlo­hu in­for­má­to­rov v prí­pa­doch nes­pra­vod­li­vých od­sú­de­ní s tým, že pod­ľa šta­tis­tík, pa­tria kri­vé vý­po­ve­de in­for­má­to­rov me­dzi ve­dú­ce prí­či­ny jus­tič­ných omy­lov

 
 

Najčítanejšie články

Daňové trestné činy - niektoré aplikačné problémy

 vý­ťah z pred­náš­ky us­ku­toč­ne­nej dňa 09.05.2013 v Om­še­ní

 
Zákonnosť dôkazov a procesu dokazovania trestných činov s drogovým prvkom (z pohľadu obhajoby)

 cie­ľom člán­ku bo­lo pou­ká­zať na ma­név­ro­va­cí pries­tor ob­ha­jo­by pri vý­ko­ne ob­ha­jo­by osôb ob­vi­ne­ných z tres­tných či­nov naj­mä s dro­go­vým pr­vkom.

 
Trestný čin ohovárania vs. prípustná (dovolená) kritika

 člá­nok pri­ná­ša ana­lý­zu zna­kov pre­či­nu oho­vá­ra­nia pod­ľa § 373 ods. 1 Tr. zák. a ve­nu­je po­zor­nosť aj prob­le­ma­ti­ke, do akej mie­ry je prí­pus­tná kri­ti­ka naj­mä ve­rej­ne čin­ných osôb.

 
   
 
Mapa stránky   |   O nás   |   Kontakt Powered by Cyclone3 XUL CMS of Comsultia