TOP správa

 člá­nok sa za­obe­rá po­mer­ne spor­ným prí­pa­dom vy­vo­dzo­va­nia tres­tnej zod­po­ved­nos­ti zá­lož­né­ho ve­ri­te­ľa za úmy­sel­né ne­vy­ko­na­nie (ne­reali­zo­va­nie) zá­lož­né­ho prá­va.

 

Krádež vecí umiestnených v prenajatých priestoroch

 roz­hod­nu­tie Naj­vyš­šie­ho sú­du Čes­kej re­pub­li­ky sa za­obe­rá prob­le­ma­ti­kou, či dlh na náj­om­nom op­ráv­ňu­je pre­na­jí­ma­te­ľa vnik­núť do pries­to­rov uží­va­ných náj­om­com a od­niesť tam umies­tne­né ve­ci.

K limitom práva odsúdeného nevypovedať ako svedok vo vlastnej trestnej veci

 prís­pe­vok pri­ná­ša ak­tuál­ne roz­hod­nu­tie Európ­ske­ho sú­du pre ľud­ské prá­va, kto­ré sa ve­no­va­lo hra­ni­ciam prá­va od­sú­de­né­ho ne­vy­po­ve­dať ako sve­dok vo vlas­tnej tres­tnej ve­ci.

Ustanovenia Trestného zákona o extrémizme sú čiastočne v rozpore s Ústavou SR

 in­for­má­cia o roz­hod­nu­tí Ústav­né­ho sú­du SR

 
 

Najčítanejšie články

Zákonnosť dôkazov a procesu dokazovania trestných činov s drogovým prvkom (z pohľadu obhajoby)

 cie­ľom člán­ku bo­lo pou­ká­zať na ma­név­ro­va­cí pries­tor ob­ha­jo­by pri vý­ko­ne ob­ha­jo­by osôb ob­vi­ne­ných z tres­tných či­nov naj­mä s dro­go­vým pr­vkom.

 
Daňové trestné činy - niektoré aplikačné problémy

 vý­ťah z pred­náš­ky us­ku­toč­ne­nej dňa 09.05.2013 v Om­še­ní

 
Ekonomická trestná činnosť a trestné činy proti mene

 Autor: JUDr. Pe­ter Šam­ko, sud­ca Ok­res­né­ho sú­du v Pe­zin­ku

vý­ťah z pred­náš­ky us­ku­toč­ne­nej dňa 03.05.2011 - 04.05.2011 v Om­še­ní

 
   
 
Mapa stránky   |   O nás   |   Kontakt Powered by Cyclone3 XUL CMS of Comsultia