TOP správa

 struč­ná poz­nám­ka oh­ľad­ne po­le­mi­ky tý­ka­jú­cej sa to­ho, či má byť pro­ces­ne ne­pou­ži­teľ­ný dô­kaz sú­čas­ťou spi­su, kto­rý je s ob­ža­lo­bou pred­kla­da­ný sú­du.

 

Trestný čin podvodu a bezpodielové spoluvlastníctvo manželov

 roz­hod­nu­tie Naj­vyš­šie­ho sú­du Čes­kej re­pub­li­ky sa za­obe­rá po­mer­ne spor­nou prob­le­ma­ti­kou vy­vo­dzo­va­nia tres­tnej zod­po­ved­nos­ti za spá­chanie tres­tné­ho či­nu pod­vo­du v sú­vis­los­ti s bez­po­die­lo­vým spolu­vlas­tníc­tvom man­že­lov.

Odstraňovanie rozporov vo výpovedi maloletého je vecou prokurátora a nie súdu

 roz­hod­nu­tie Kraj­ské­ho sú­du v Bra­tis­la­ve sa za­obe­rá kon­tra­dik­tór­nos­ťou hlav­né­ho po­jed­ná­va­nia a to naj­mä tým, či má súd po­vin­nosť od­stra­ňo­vať roz­po­ry vo vý­po­ve­diach ma­lo­le­té­ho sved­ka.

Porušovanie práva obvineného zo strany prokurátora

 roz­hod­nu­tie (do­po­siaľ nep­rá­vop­lat­né z dô­vo­du po­da­nia od­vo­la­nia pro­ku­rá­to­rom) sa za­obe­rá po­ru­šo­va­ním prá­va ob­vi­ne­né­ho pos­tu­pom pro­ku­rá­to­ra je­ho úče­lo­vým opie­ra­ním ob­ža­lo­by o vý­po­veď ob­vi­ne­né­ho z príp­rav­né­ho ko­na­nia v pro­ces­nom pos­ta­ve­ní sved­ka.

 
 

Najčítanejšie články

Zákonnosť dôkazov a procesu dokazovania trestných činov s drogovým prvkom (z pohľadu obhajoby)

 cie­ľom člán­ku bo­lo pou­ká­zať na ma­név­ro­va­cí pries­tor ob­ha­jo­by pri vý­ko­ne ob­ha­jo­by osôb ob­vi­ne­ných z tres­tných či­nov naj­mä s dro­go­vým pr­vkom.

 
Ekonomická trestná činnosť a trestné činy proti mene

 Autor: JUDr. Pe­ter Šam­ko, sud­ca Ok­res­né­ho sú­du v Pe­zin­ku

vý­ťah z pred­náš­ky us­ku­toč­ne­nej dňa 03.05.2011 - 04.05.2011 v Om­še­ní

 
Daňové trestné činy - niektoré aplikačné problémy

 vý­ťah z pred­náš­ky us­ku­toč­ne­nej dňa 09.05.2013 v Om­še­ní

 
   
 
Mapa stránky   |   O nás   |   Kontakt Powered by Cyclone3 XUL CMS of Comsultia