TOP správa

 autor sa v člán­ku za­obe­rá ap­li­ká­ciou zá­sa­dy zá­ka­zu se­baob­vi­ňo­va­nia v prí­pa­de zis­ťo­va­nia prí­tom­nos­ti ná­vy­ko­vej lát­ky pri ces­tnej kon­tro­le, a to na pod­kla­de ak­tuál­nych roz­ho­do­va­cích tren­dov za­zna­me­na­ných v za­hra­ni­čí.

 

Zaisťovanie obsahu mobilných telefónov a počítačov

 člá­nok sa za­obe­rá prob­le­ma­ti­kou za­is­ťo­va­nia ob­sa­hu mo­bil­ných te­le­fó­nov a po­čí­ta­čov vo vzťa­hu k us­ta­no­ve­niu § 90 Tr. por. up­ra­vu­jú­ce­ho ucho­va­nie a vy­da­nie po­čí­ta­čo­vých úda­jov.

K výsluchu policajného informátora v trestnom konaní

 roz­hod­nu­tie Naj­vyš­šie­ho sú­du SR sa za­obe­ra­lo návr­hom ob­ža­lo­va­né­ho vy­po­čuť v ko­na­ní pred sú­dom po­li­caj­né­ho in­for­má­to­ra.

 
 

Najčítanejšie články

Zákonnosť dôkazov a procesu dokazovania trestných činov s drogovým prvkom (z pohľadu obhajoby)

 cie­ľom člán­ku bo­lo pou­ká­zať na ma­név­ro­va­cí pries­tor ob­ha­jo­by pri vý­ko­ne ob­ha­jo­by osôb ob­vi­ne­ných z tres­tných či­nov naj­mä s dro­go­vým pr­vkom.

 
Daňové trestné činy - niektoré aplikačné problémy

 vý­ťah z pred­náš­ky us­ku­toč­ne­nej dňa 09.05.2013 v Om­še­ní

 
Ekonomická trestná činnosť a trestné činy proti mene

 Autor: JUDr. Pe­ter Šam­ko, sud­ca Ok­res­né­ho sú­du v Pe­zin­ku

vý­ťah z pred­náš­ky us­ku­toč­ne­nej dňa 03.05.2011 - 04.05.2011 v Om­še­ní

 
   
 
Mapa stránky   |   O nás   |   Kontakt Powered by Cyclone3 XUL CMS of Comsultia