TOP správa

 mo­ni­to­ring li­te­ra­tú­ry o ča­so­pi­soch za­obe­ra­jú­cich sa ak­tuál­ny­mi roz­hod­nu­tia­mi Európ­ske­ho sú­du pre ľud­ské prá­va

 

Zviera bude aj nebude vecou a návrh na zavedenie novej skutkovej podstaty trestného činu

 in­for­má­cia o ďal­šej prip­ra­vo­va­nej zme­ne tres­tné­ho prá­va, kto­rá sú­vi­sí so zme­nou náh­ľa­du na zvie­ra, pri­čom am­bí­ciou návr­hu zá­ko­na je tu aj zme­na zá­ko­na o po­li­caj­nom zbo­re.

Možnosti zvýšenia dôkaznej sily vykonanej rekognície

 roz­hod­nu­tie Ústav­né­ho sú­du Čes­kej re­pub­li­ky na pod­kla­de do­má­cej a aj za­hra­nič­nej li­te­ra­tú­ry, či roz­ho­do­va­cej čin­nos­ti sú­dov uvá­dza kon­krét­ne opat­re­nia, kto­ré by v praxi moh­li zvý­šiť dô­kaz­nú si­lu vy­ko­na­nej re­kog­ní­cie.

Znalec v trestnom konaní - vybrané problémy

 vý­ťah z pred­náš­ky us­ku­toč­ne­nej dňa 18.09.2017 v Jus­tič­nej aka­dé­mii v Pe­zin­ku, kto­rá sa za­obe­ra­la prob­le­ma­ti­kou zna­lec­ké­ho do­ka­zo­va­nia a to aj na pod­kla­de roz­ho­do­va­cej čin­nos­ti sú­dov

 
 

Najčítanejšie články

Zákonnosť dôkazov a procesu dokazovania trestných činov s drogovým prvkom (z pohľadu obhajoby)

 cie­ľom člán­ku bo­lo pou­ká­zať na ma­név­ro­va­cí pries­tor ob­ha­jo­by pri vý­ko­ne ob­ha­jo­by osôb ob­vi­ne­ných z tres­tných či­nov naj­mä s dro­go­vým pr­vkom.

 
Daňové trestné činy - niektoré aplikačné problémy

 vý­ťah z pred­náš­ky us­ku­toč­ne­nej dňa 09.05.2013 v Om­še­ní

 
Ekonomická trestná činnosť a trestné činy proti mene

 Autor: JUDr. Pe­ter Šam­ko, sud­ca Ok­res­né­ho sú­du v Pe­zin­ku

vý­ťah z pred­náš­ky us­ku­toč­ne­nej dňa 03.05.2011 - 04.05.2011 v Om­še­ní

 
   
 
Mapa stránky   |   O nás   |   Kontakt Powered by Cyclone3 XUL CMS of Comsultia