TOP správa

 kom­plet­né zne­nie uz­ne­se­nia sud­cu pre príp­rav­né ko­na­nie, kto­rým bol ob­vi­ne­ný Nor­bert Bo­dor pre­pus­te­ný zo za­dr­ža­nia na slo­bo­du

 

Najvyšší súd SR o symbióze života ľudí a medveďov

 roz­hod­nu­tie naj­vyš­šie­ho sú­du sa za­obe­rá mož­nos­ťa­mi od­stre­lu prob­lé­mo­vých med­ve­ďov

Aplikácia zásady in dubio pro reo a určenie osoby pravdepodobného páchateľa využitím tzv. vylučovacej metódy

 roz­hod­nu­tie Ústav­né­ho sú­du Čes­kej re­pub­li­ky kri­ti­zu­je or­gá­ny čin­né v tres­tnom ko­na­ní za ne­dôs­led­né hod­no­te­nie vý­po­ve­de je­di­né­ho us­ved­ču­jú­ce­ho sved­ka, kto­rý bol pô­vod­ne po­doz­ri­vou oso­bou ako aj za to, že si fak­tic­ky uľah­či­li do­ka­zo­va­nie, keď ta­ké­mu­to sved­ko­vi, bez ďal­šie­ho, uve­ri­li a pá­cha­te­ľa ur­či­li na zá­kla­de tzv. vy­lu­čo­va­cej me­tó­dy

Návrh zákona o zaistení majetku a pripravované zmeny v Trestnom zákone a Trestnom poriadku

 návrh zá­ko­na o vý­ko­ne roz­hod­nu­tia o za­is­te­ní ma­jet­ku a sprá­ve za­is­te­né­ho ma­jet­ku, kto­rý me­ní a dopĺňa aj Trest­ný zá­kon, Trest­ný po­ria­dok, či iné zá­ko­ny.

 
 

Najčítanejšie články

Zákonnosť dôkazov a procesu dokazovania trestných činov s drogovým prvkom (z pohľadu obhajoby)

 cie­ľom člán­ku bo­lo pou­ká­zať na ma­név­ro­va­cí pries­tor ob­ha­jo­by pri vý­ko­ne ob­ha­jo­by osôb ob­vi­ne­ných z tres­tných či­nov naj­mä s dro­go­vým pr­vkom.

 
Daňové trestné činy - niektoré aplikačné problémy

 vý­ťah z pred­náš­ky us­ku­toč­ne­nej dňa 09.05.2013 v Om­še­ní

 
Ekonomická trestná činnosť a trestné činy proti mene

 Autor: JUDr. Pe­ter Šam­ko, sud­ca Ok­res­né­ho sú­du v Pe­zin­ku

vý­ťah z pred­náš­ky us­ku­toč­ne­nej dňa 03.05.2011 - 04.05.2011 v Om­še­ní

 
   
 
Mapa stránky   |   O nás   |   Kontakt Powered by Cyclone3 XUL CMS of Comsultia