TOP správa

 prís­pe­vok pri­ná­ša text uz­ne­se­nia o za­ča­tí tres­tné­ho stí­ha­nia vo ve­ci, v kto­rej doš­lo k vy­da­niu mo­bil­ných te­le­fó­nov zo stra­ny niek­to­rých sud­cov, pro­ku­rá­to­ra, či štát­nej ta­jom­níč­ky, pri­čom úvod­ná poz­nám­ka ob­sa­hu­je kri­ti­ku toh­to uz­ne­se­nia.

 

Kriminalistické avízo - časť IV. Podvod

 autor sa ve­nu­je tres­tné­mu či­nu pod­vo­du a to aj na pod­kla­de šta­tis­tic­kých úda­jov

K zákonnosti použitia dôkazov získaných podľa zákona č. 166/2003 Z.z. a Radbruchova formula

 ak­tuál­ne roz­hod­nu­tie Naj­vyš­šie­ho sú­du SR sa za­obe­rá mož­nos­ťou pou­ži­tia dô­ka­zov zís­ka­ných v zmys­le zá­ko­na č. 166/2003 Z.z. v inej tres­tnej ve­ci ako aj ar­gu­men­tom pro­ku­rá­to­ra oh­ľad­ne vy­uži­tia tzv. Rad­bru­cho­vej for­mu­le.

Začatie trestného stíhania vo veci pre skutok, ktorý sa nestal, ale možno sa stane v budúcnosti

 návrh zjed­no­cu­jú­ce­ho sta­no­vis­ka Naj­vyš­šie­ho sú­du SR so struč­ným ko­men­tá­rom

 
 

Najčítanejšie články

Zákonnosť dôkazov a procesu dokazovania trestných činov s drogovým prvkom (z pohľadu obhajoby)

 cie­ľom člán­ku bo­lo pou­ká­zať na ma­név­ro­va­cí pries­tor ob­ha­jo­by pri vý­ko­ne ob­ha­jo­by osôb ob­vi­ne­ných z tres­tných či­nov naj­mä s dro­go­vým pr­vkom.

 
Daňové trestné činy - niektoré aplikačné problémy

 vý­ťah z pred­náš­ky us­ku­toč­ne­nej dňa 09.05.2013 v Om­še­ní

 
Ekonomická trestná činnosť a trestné činy proti mene

 Autor: JUDr. Pe­ter Šam­ko, sud­ca Ok­res­né­ho sú­du v Pe­zin­ku

vý­ťah z pred­náš­ky us­ku­toč­ne­nej dňa 03.05.2011 - 04.05.2011 v Om­še­ní

 
   
 
Mapa stránky   |   O nás   |   Kontakt Powered by Cyclone3 XUL CMS of Comsultia