TOP správa

 člá­nok sa za­obe­rá spor­nou otáz­kou tý­ka­jú­cou sa to­ho, či do ply­nu­tia dvoj­roč­nej le­ho­ty na zá­nik zod­po­ved­nos­ti za pries­tu­pok sa za­po­čí­ta­va ale­bo ne­za­po­čí­ta­va do­ba, po­čas kto­rej sa pre ten is­tý sku­tok vie­dlo tres­tné stí­ha­nie vo ve­ci.

 

Návrh zmien v Trestnom zákone a Trestnom poriadku s účinnosťou od 01.07.2019

 návrh zá­ko­na, kto­rým by mal byť zme­ne­ný Trest­ný zá­kon ako aj Trest­ný po­ria­dok s účin­nos­ťou od 01.07.2019.

Falšovanie platobného prostriedku a internetové bankovníctvo

 roz­hod­nu­tie Naj­vyš­šie­ho sú­du Čes­kej re­pub­li­ky sa za­obe­rá vy­me­dze­ním fal­šo­va­nia pla­tob­né­ho pros­tried­ku v sú­vis­los­ti s inter­ne­to­vým ban­kov­níc­tvom.

 
 

Najčítanejšie články

Zákonnosť dôkazov a procesu dokazovania trestných činov s drogovým prvkom (z pohľadu obhajoby)

 cie­ľom člán­ku bo­lo pou­ká­zať na ma­név­ro­va­cí pries­tor ob­ha­jo­by pri vý­ko­ne ob­ha­jo­by osôb ob­vi­ne­ných z tres­tných či­nov naj­mä s dro­go­vým pr­vkom.

 
Daňové trestné činy - niektoré aplikačné problémy

 vý­ťah z pred­náš­ky us­ku­toč­ne­nej dňa 09.05.2013 v Om­še­ní

 
Ekonomická trestná činnosť a trestné činy proti mene

 Autor: JUDr. Pe­ter Šam­ko, sud­ca Ok­res­né­ho sú­du v Pe­zin­ku

vý­ťah z pred­náš­ky us­ku­toč­ne­nej dňa 03.05.2011 - 04.05.2011 v Om­še­ní

 
   
 
Mapa stránky   |   O nás   |   Kontakt Powered by Cyclone3 XUL CMS of Comsultia