TOP správa

 prís­pe­vok pri­ná­ša zne­nie zá­ko­na o niek­to­rých mi­mo­riad­nych opat­re­niach v sú­vis­los­ti so ší­re­ním ne­bez­peč­nej ná­kaz­li­vej ľud­skej cho­ro­by Co­vid-19 a v jus­tí­cii, kto­rý ko­mun­tu­je z hľa­dis­ka zmien v tres­tnom ko­na­ní.

 

Prečo vládny návrh zákona o elektronických komunikáciách zasahoval do práva na súkromie?

 člá­nok sa za­obe­rá pô­vod­ným návr­hom zá­ko­na o mi­mo­riad­nych opat­re­niach a to v čas­ti, v kto­rej s navr­ho­va­la zme­na zá­ko­na o elek­tro­nic­kých ko­mu­ni­ká­ciách

Úvaha Sudcovskej rady Petržalského súdu nad postojom JUDr. Daniela Lipšica

 reak­cia sud­cov­skej ra­dy Ok­res­né­ho sú­du Bra­tis­la­va V na kri­ti­ku oh­ľad­ne mož­né­ho po­núk­nu­tia zá­ru­ky v zmys­le § 80 ods. 1 písm. a) Tr. por. zo stra­ny sud­cov.

Šírenie koronavírusu - usmernenie Generálnej prokuratúry SR

 us­mer­ne­nie Ge­ne­rál­nej pro­ku­ra­tú­ry SR oh­ľad­ne prob­le­ma­ti­ky práv­ne­ho po­sú­de­nia ko­na­nia fy­zic­kých osôb v sú­vis­los­ti so ší­re­ním ko­ro­na­ví­ru­su

 
 

Najčítanejšie články

Zákonnosť dôkazov a procesu dokazovania trestných činov s drogovým prvkom (z pohľadu obhajoby)

 cie­ľom člán­ku bo­lo pou­ká­zať na ma­név­ro­va­cí pries­tor ob­ha­jo­by pri vý­ko­ne ob­ha­jo­by osôb ob­vi­ne­ných z tres­tných či­nov naj­mä s dro­go­vým pr­vkom.

 
Daňové trestné činy - niektoré aplikačné problémy

 vý­ťah z pred­náš­ky us­ku­toč­ne­nej dňa 09.05.2013 v Om­še­ní

 
Ekonomická trestná činnosť a trestné činy proti mene

 Autor: JUDr. Pe­ter Šam­ko, sud­ca Ok­res­né­ho sú­du v Pe­zin­ku

vý­ťah z pred­náš­ky us­ku­toč­ne­nej dňa 03.05.2011 - 04.05.2011 v Om­še­ní

 
   
 
Mapa stránky   |   O nás   |   Kontakt Powered by Cyclone3 XUL CMS of Comsultia