TOP správa

 prís­pe­vok pri­ná­ša ju­di­ka­tú­ru, kto­rá sa for­mo­va­la pri tres­tnom či­ne vy­die­ra­nia a je vy­uži­teľ­ná pri vý­kla­de zna­kov skut­ko­vej pod­sta­ty toh­to tes­tné­ho či­nu.

 

Škrtenie inej osoby nemusí byť vždy pokusom o vraždu

 za­ují­ma­vé roz­hod­nu­tie Ústav­né­ho sú­du Čes­kej re­pub­li­ky sa za­obe­rá vý­kla­dom zna­kov skut­ko­vej pod­sta­ty tres­tné­ho či­nu vraž­dy v sú­vis­los­ti so škr­te­ním inej oso­by

O subjektívnom presvedčení v trestnom práve

 člá­nok sa za­obe­rá niek­to­rý­mi as­pek­tmi sub­jek­tív­ne­ho pres­ved­če­nia ako čas­tnej nos­nej ar­gu­men­tá­cie ob­vi­ne­ných, či poš­ko­de­ných osôb pri eko­no­mic­kých tres­tných či­noch

Priznanie obvineného k spáchanému skutku a jeho účinky

 roz­hod­nu­tie Ústav­né­ho sú­du SR sa za­obe­rá vý­po­ve­ďou ob­vi­ne­né­ho ako dô­ka­zom, je­ho účin­ka­mi a od­liš­nos­ťou od vy­hlá­se­nia vi­ny v zmys­le § 216 Tr. por. Zá­ve­ry roz­hod­nu­tia sú pou­ži­teľ­né aj na uz­na­nie vi­ny pri do­ho­de o vi­ne a tres­te.

 
 

Najčítanejšie články

Zákonnosť dôkazov a procesu dokazovania trestných činov s drogovým prvkom (z pohľadu obhajoby)

 cie­ľom člán­ku bo­lo pou­ká­zať na ma­név­ro­va­cí pries­tor ob­ha­jo­by pri vý­ko­ne ob­ha­jo­by osôb ob­vi­ne­ných z tres­tných či­nov naj­mä s dro­go­vým pr­vkom.

 
Daňové trestné činy - niektoré aplikačné problémy

 vý­ťah z pred­náš­ky us­ku­toč­ne­nej dňa 09.05.2013 v Om­še­ní

 
Ekonomická trestná činnosť a trestné činy proti mene

 Autor: JUDr. Pe­ter Šam­ko, sud­ca Ok­res­né­ho sú­du v Pe­zin­ku

vý­ťah z pred­náš­ky us­ku­toč­ne­nej dňa 03.05.2011 - 04.05.2011 v Om­še­ní

 
   
 
Mapa stránky   |   O nás   |   Kontakt Powered by Cyclone3 XUL CMS of Comsultia