Články

Drogová trestná činnosť v rozhodnutiach Súdneho dvora Európskej únie
článok sa na podklade konkrétneho prípadu zaoberá rozhodovacou činnosťou Súdneho dvora Európskej únie v drogových trestných veciach
 
Trestný čin podvodu, Covid-19 a nájom nehnuteľnosti
článok sa zaoberá praktickými problémami, ktoré vznikajú pri aplikácii zákona č. 62/2020 Z.z. a môžu presahovať aj do trestného práva
 
Stanovisko organizátorov protestu k vyhláseniu Asociácie rodinných sudcov
vyjadrenie organizátorov protestu na vyhlásenie Asociácie rodinných sudcov, ktoré bolo zverejnené dňa 26.06.2020 na pravnelisty.sk
 
O utajených dohodách medzi prokurátorom a kajúcnikom v trestnom konaní
príspevok na podklade rozhodnutia ESLP vo veci Adamčo v. Slovenská republika, či výpovede kajúcnika v mediálne známej veci mapuje dohody medzi prokurátorom a kajúcnikom ako aj výhody kajúcnika, ktoré môžu byť niekedy až príliš rozsiahle s dopadmi na sprvodlivosť trestného konania
 
Ovplyvňovanie svedeckej výpovede zverejnenými informáciami
článok je reakciou na masívne zverejňovanie informácií z vyšetrovacieho spisu v medializovaných trestných kauzách
 
 
 

Najčítanejšie články

Zákonnosť dôkazov a procesu dokazovania trestných činov s drogovým prvkom (z pohľadu obhajoby)

 cie­ľom člán­ku bo­lo pou­ká­zať na ma­név­ro­va­cí pries­tor ob­ha­jo­by pri vý­ko­ne ob­ha­jo­by osôb ob­vi­ne­ných z tres­tných či­nov naj­mä s dro­go­vým pr­vkom.

 
Daňové trestné činy - niektoré aplikačné problémy

 vý­ťah z pred­náš­ky us­ku­toč­ne­nej dňa 09.05.2013 v Om­še­ní

 
Ekonomická trestná činnosť a trestné činy proti mene

 Autor: JUDr. Pe­ter Šam­ko, sud­ca Ok­res­né­ho sú­du v Pe­zin­ku

vý­ťah z pred­náš­ky us­ku­toč­ne­nej dňa 03.05.2011 - 04.05.2011 v Om­še­ní

 
   
 
Mapa stránky   |   O nás   |   Kontakt Powered by Cyclone3 XUL CMS of Comsultia