Články

Boj s temnými silami v trestnom práve
príspevk reaguje na stále častejšie spomínanie temných síl, ktoré by mali byť porážané trestným právom
 
Ešte k nezákonnému postupu polície na súde alebo môže vydať spis polícii sudca, ktorý nie je zákonným sudcom?
článok pripája niekoľko kritických poznámok k postupu polície na Okresnom súde Bratislava III a kladie si otázku, či sudca, ktorý nie je zákonným sudcom vo veci, v ktorej polícia žiada vydať spis, má vôbec povinnosť podľa § 89a ods. 1 Tr. por.
 
USA: 100 rozsudkov, ktoré súviseli s činnosťou policajta Ronalda Wattsa, bolo zrušených
článok poukazuje na niektoré justičné omyly v USA zapríčinené činnosťou policajtov a je varovaním pre slovenské právne prostredie
 
Boli alebo neboli zriadené mestské súdy v Bratislave? Alebo, keď peniaze súdmi hýbu
článok sa zaoberá novou súdnou reorganizáciou a to (ne)zriadením mestských súdov v Bratislave, krivením legislatívnym pravidiel pri jej schvaľovaní a čo s tým majú peniaze z Plánu obnovy
 
Podivné praktiky polície alebo môže sudca vydať spis polícii podľa § 89a ods. 1 Tr. por.?
článok prináša niekoľko poznámok k tomu, či polícia môže vykonať zaisťovací úkon v zmysle § 89a ods. 1 Tr. por. voči spisu a utajovanej prílohe, ktoré sa nachádzajú na súde v držbe sudcu
 
 
 

Najčítanejšie články

Daňové trestné činy - niektoré aplikačné problémy

 vý­ťah z pred­náš­ky us­ku­toč­ne­nej dňa 09.05.2013 v Om­še­ní

 
Zákonnosť dôkazov a procesu dokazovania trestných činov s drogovým prvkom (z pohľadu obhajoby)

 cie­ľom člán­ku bo­lo pou­ká­zať na ma­név­ro­va­cí pries­tor ob­ha­jo­by pri vý­ko­ne ob­ha­jo­by osôb ob­vi­ne­ných z tres­tných či­nov naj­mä s dro­go­vým pr­vkom.

 
Trestný čin ohovárania vs. prípustná (dovolená) kritika

 člá­nok pri­ná­ša ana­lý­zu zna­kov pre­či­nu oho­vá­ra­nia pod­ľa § 373 ods. 1 Tr. zák. a ve­nu­je po­zor­nosť aj prob­le­ma­ti­ke, do akej mie­ry je prí­pus­tná kri­ti­ka naj­mä ve­rej­ne čin­ných osôb.

 
   
 
Mapa stránky   |   O nás   |   Kontakt Powered by Cyclone3 XUL CMS of Comsultia