Články

Na aktuálnu tému - nezodpovedané otázky týkajúce sa povinného očkovania
článok sa zaoberá možnou budúcou právnou úpravou povinného očkovania a to v kontexte toho, aký je aktuálne právny status vakcín proti covidu v spojení s textom Dodatkového protokolu k Dohovoru o ľudských právach a biomedicíne a taktiež odškodňovaním v prípade ujmy na zdraví v dôsledku očkovania
 
Ústavný sľub člena vlády a nerešpektovanie ústavného obmedzenia slobody prejavu ústavným činiteľom
článok sa zaoberá problematikou slobody prejavu ústavného činiteľa a jej obmedzeniami s poukazom na konkrétny výrok ministerky spravodlivosti
 
Odmietnutie obžaloby a vrátenie veci prokurátorovi ako prostriedok súdnej ochrany práva obvineného na opravný prostriedok
článok sa zaoberá možnosťami súdu odmietnuť obžalobu a vrátiť vec prokurátorovi do prípravného konania pri porušení práva obvineného na opravný prostriedok
 
O zneužívaní trestného činu ohýbania práva v praxi
článok na konkrétnych prípadoch kritizuje prax využívania trestného činu ohýbania práva na vedenie šikanóznych trestných konaní
 
Fakty a mýty o pojednávaniach na krajských súdoch a ich vplyv na novú súdnu mapu
článok poukazuje na niektoré absurdnosti, ktoré vyplývajú z návrhu súdnej mapy a reaguje na nepravidé argumenty ohľadne otázky, ako často pojednávajú krajské súdy
 
 
 

Najčítanejšie články

Zákonnosť dôkazov a procesu dokazovania trestných činov s drogovým prvkom (z pohľadu obhajoby)

 cie­ľom člán­ku bo­lo pou­ká­zať na ma­név­ro­va­cí pries­tor ob­ha­jo­by pri vý­ko­ne ob­ha­jo­by osôb ob­vi­ne­ných z tres­tných či­nov naj­mä s dro­go­vým pr­vkom.

 
Daňové trestné činy - niektoré aplikačné problémy

 vý­ťah z pred­náš­ky us­ku­toč­ne­nej dňa 09.05.2013 v Om­še­ní

 
Trestný čin ohovárania vs. prípustná (dovolená) kritika

 člá­nok pri­ná­ša ana­lý­zu zna­kov pre­či­nu oho­vá­ra­nia pod­ľa § 373 ods. 1 Tr. zák. a ve­nu­je po­zor­nosť aj prob­le­ma­ti­ke, do akej mie­ry je prí­pus­tná kri­ti­ka naj­mä ve­rej­ne čin­ných osôb.

 
   
 
Mapa stránky   |   O nás   |   Kontakt Powered by Cyclone3 XUL CMS of Comsultia