Články

Súdna mapa inak
predložený materiál predstavuje alternatívny návrh reformy súdnej mapy odlišný od návrhu súdnej mapy, ktorý bol vypracovaný ministerkou spravodlivosti
 
Vyjadrenie asociácie rodinných sudcov k návrhu súdnej mapy
stanovisko Asociácie rodinných sudcov k návrhu ministerstva spravodlivosti ohľadne novej súdnej mapy
 
Odňatie právomoci ústavnému súdu posudzovať ústavné zákony ako významný ústavný regres
článok sa zaoberá najnovšou novelou ústavy, ktorá má ústavný súd obrať o kompetenciu posudzovať súlad ústavných zákonov s ústavou
 
Väzba nemôže byť nátlakovým prostriedkom ale ani obchodným artiklom
článok sa zaoberá inštitútom väzby, ktorá by nemala byť zneužívaná ako nátlakový prostriedok na priznanie obvineného, či spoluprácu obvineného s políciou
 
Domová prehliadka
článok sa zaoberá právnou úpravou domovej prehliadky a to aj na podklade rozhodovacej činnosti súdov, či odbornej literatúry
 
 
 

Najčítanejšie články

Zákonnosť dôkazov a procesu dokazovania trestných činov s drogovým prvkom (z pohľadu obhajoby)

 cie­ľom člán­ku bo­lo pou­ká­zať na ma­név­ro­va­cí pries­tor ob­ha­jo­by pri vý­ko­ne ob­ha­jo­by osôb ob­vi­ne­ných z tres­tných či­nov naj­mä s dro­go­vým pr­vkom.

 
Daňové trestné činy - niektoré aplikačné problémy

 vý­ťah z pred­náš­ky us­ku­toč­ne­nej dňa 09.05.2013 v Om­še­ní

 
Ekonomická trestná činnosť a trestné činy proti mene

 Autor: JUDr. Pe­ter Šam­ko, sud­ca Ok­res­né­ho sú­du v Pe­zin­ku

vý­ťah z pred­náš­ky us­ku­toč­ne­nej dňa 03.05.2011 - 04.05.2011 v Om­še­ní

 
   
 
Mapa stránky   |   O nás   |   Kontakt Powered by Cyclone3 XUL CMS of Comsultia