Články

Trestný čin vydierania - súhrn judikatúry
príspevok prináša judikatúru, ktorá sa formovala pri trestnom čine vydierania a je využiteľná pri výklade znakov skutkovej podstaty tohto testného činu.
 
O subjektívnom presvedčení v trestnom práve
článok sa zaoberá niektorými aspektmi subjektívneho presvedčenia ako častnej nosnej argumentácie obvinených, či poškodených osôb pri ekonomických trestných činoch
 
Poznámky k aplikácii zákona o obetiach trestných činov
autor v príspevku prináša praktický komentár k ustanoveniam zákona o obetiach trestných činov a to s ich prepojením na dotknuté ustanovenia Trestného poriadku.
 
Skutočne možno výpoveď podozrivého považovať za výpoveď obvineného?
príspevok nesúhlasne reaguje na článok Ondreja Prikryla, ktorý bol uverejnený v časopise Justičná revue a zaoberá sa problematikou podozrivého
 
K diskusii o Ústavnom súde Slovenskej republiky a k jeho histórii
príspevok poukazuje na niektoré osobitné črty vo vývoji právnej úpravy vo vzťahu k Ústavnému súdu SR ako aj k problematike voľby sudcov Ústavného súdu SR a k diskusii k jeho štvrťstoročnej histórii
 
 
 

Najčítanejšie články

Zákonnosť dôkazov a procesu dokazovania trestných činov s drogovým prvkom (z pohľadu obhajoby)

 cie­ľom člán­ku bo­lo pou­ká­zať na ma­név­ro­va­cí pries­tor ob­ha­jo­by pri vý­ko­ne ob­ha­jo­by osôb ob­vi­ne­ných z tres­tných či­nov naj­mä s dro­go­vým pr­vkom.

 
Daňové trestné činy - niektoré aplikačné problémy

 vý­ťah z pred­náš­ky us­ku­toč­ne­nej dňa 09.05.2013 v Om­še­ní

 
Ekonomická trestná činnosť a trestné činy proti mene

 Autor: JUDr. Pe­ter Šam­ko, sud­ca Ok­res­né­ho sú­du v Pe­zin­ku

vý­ťah z pred­náš­ky us­ku­toč­ne­nej dňa 03.05.2011 - 04.05.2011 v Om­še­ní

 
   
 
Mapa stránky   |   O nás   |   Kontakt Powered by Cyclone3 XUL CMS of Comsultia