Články

Súdna sieň alebo javisko? Predstavenie verzus spravodlivý proces
článok mapuje právo na spravodlivý proces v spojitosti s najväčším trestným procesom v dejinách Francúzska pred osobitne zloženým senátom, v ktorom figuruje dvadsať obžalovaných osôb; ide o následok najsmrteľnejšieho teroristického útoku v Európe pri ktorom bolo zabitých 130 osôb
 
Analýza právnickej fakulty o právomociach vlády SR alebo prečo nemohla vláda SR legálne darovať lietadlá Mig - 29 Ukrajine
komplexná právna analýza právomoci vlády SR, ktorá bola odvolaná a následne poverená vykonávaním jej pôsobnosti až do vymenovania novej vlády, ktorú vypracovala Právnická fakulta v Bratislave
 
Poznámky k návrhu zákona o boji proti dezinformáciám
článok približuje aktuálny návrh zákona o boji s dezinformáciami, ktorý bol predložený do pripomienkového konania
 
Pochybnosti o správnosti využívania trestného činu ohýbania práva v aplikačnej praxi (kauza Búrka)
článok rozoberá konkrétny prípad aplikačnej praxe v ktorej prokurátor ÚŠP zmenil v dohadovacom konaní právnu kvalifikáciu obvinenej sudkyne na trestný čin ohýbania práva podľa § 326a Tr. zák. a to za skutok, ktorý spáchala ešte v čase, keď tento trestný čin Trestný zákon nepoznal
 
Peňažný trest ako alternatíva k trestu zákazu činnosti
úvaha o možnom ukladaní peňažného trestu namiesto trestu zákazu činnosti za prečiny spáchané z nedbanlivosti, bez prítomnosti návykových látok vylučujúcich spôsobilosť vykonávať určitú činnosť
 
 
 

Najčítanejšie články

Daňové trestné činy - niektoré aplikačné problémy

 vý­ťah z pred­náš­ky us­ku­toč­ne­nej dňa 09.05.2013 v Om­še­ní

 
Trestný čin ohovárania vs. prípustná (dovolená) kritika

 člá­nok pri­ná­ša ana­lý­zu zna­kov pre­či­nu oho­vá­ra­nia pod­ľa § 373 ods. 1 Tr. zák. a ve­nu­je po­zor­nosť aj prob­le­ma­ti­ke, do akej mie­ry je prí­pus­tná kri­ti­ka naj­mä ve­rej­ne čin­ných osôb.

 
Zákonnosť dôkazov a procesu dokazovania trestných činov s drogovým prvkom (z pohľadu obhajoby)

 cie­ľom člán­ku bo­lo pou­ká­zať na ma­név­ro­va­cí pries­tor ob­ha­jo­by pri vý­ko­ne ob­ha­jo­by osôb ob­vi­ne­ných z tres­tných či­nov naj­mä s dro­go­vým pr­vkom.

 
   
 
Mapa stránky   |   O nás   |   Kontakt Powered by Cyclone3 XUL CMS of Comsultia