Články

K problematike vecnej príslušnosti policajtov pri vykonávaní obhliadky miesta činu
 článok sa zaoberá problematikou vecnej príslušnosti policajtov pri vykonávaní obhliadky miesta činu a právnym ponímaním času pri vykonávaní tohto dôkazného prostriedku.
 
Lúpež a vec darovaná manželom
 článok sa zaoberá možnosťami spáchania trestného činu lúpeže v manželskom vzťahu ohľadne darovaných vecí.
 
Právo svedka odmietnuť vypovedať v drogových trestných veciach
článok sa zaoberá právom svedka odmietnuť vypovedať v rámci vyšetrovania drogových trestných činov v prípade, ak svedok drogy od páchateľa kupoval, alebo čo i len bezplatne dostal.
 
Nad Nálezom Ústavného súdu SR ohľadne zrušenia tzv. Mečiarových amnestií
 článok v stručnosti a z pohľadu trestného práva kritizuje odôvodnenie nálezu ústavného súdu ohľadne zrušenia tzv. Mečiarových amnestií a poukazuje na dva sporné body, ktoré zostali spornými aj po publikovaní nálezu ústavného súdu.
 
Rozpustenie extrémistických strán v judikatúre
 príspevok sa zaoberá problematikou rozpustenia extrémistických strán v judikatúre vnútroštátnych súdov ako aj Európskeho súdu pre ľudské práva.
 
 
 

Najčítanejšie články

Zákonnosť dôkazov a procesu dokazovania trestných činov s drogovým prvkom (z pohľadu obhajoby)

 cie­ľom člán­ku bo­lo pou­ká­zať na ma­név­ro­va­cí pries­tor ob­ha­jo­by pri vý­ko­ne ob­ha­jo­by osôb ob­vi­ne­ných z tres­tných či­nov naj­mä s dro­go­vým pr­vkom.

 
Ekonomická trestná činnosť a trestné činy proti mene

 Autor: JUDr. Pe­ter Šam­ko, sud­ca Ok­res­né­ho sú­du v Pe­zin­ku

vý­ťah z pred­náš­ky us­ku­toč­ne­nej dňa 03.05.2011 - 04.05.2011 v Om­še­ní

 
Daňové trestné činy - niektoré aplikačné problémy

 vý­ťah z pred­náš­ky us­ku­toč­ne­nej dňa 09.05.2013 v Om­še­ní

 
   
 
Mapa stránky   |   O nás   |   Kontakt Powered by Cyclone3 XUL CMS of Comsultia