Články

Nová prejudiciálna otázka NS SR k výkladu platnosti európskeho zatýkacieho rozkazu
článok sa zaoberá problematikou európskeho zatýkacieho rozkazu vo svetle rozhodovacej činnosti Súdneho dvora Európskej únie.
 
Čas predvolebný, čas po zrušení amnestií udelených Vladimírom Mečiarom
autor metódou komparácie porovnáva právne texty, ktoré boli prijaté v čase vzniku ústavného systému SR v roku 1992 a nasledovných novelizácií, pričom vyslovuje právny názor ako príspevok do diskusie problematiky amnestií, trestného činu zneužívania právomoci verejného činiteľa.
 
K niektorým aspektom povinnosti mlčanlivosti daňového poradcu v trestnom konaní
výťah z prednášky uskutočnenej pre daňových poradcov na Akadémii daňových poradcov v Bratislave
 
"Uzavretosť" ako esenciálny znak "pozemku" v rámci legálnej definície pojmu "obydlie"
článok analyzuje ustanovenie § 122 ods. 5 Tr. zák. v kontexte rozhodovacej činnosti orgánov činných v trestnom konaní.
 
Rozdielna rozhodovacia činnosť sudcu Goliana ohľadne trestného činu ohovárania
článok poukazuje na rozdielnu rozhodovaciu činnosť konkrétneho sudcu ohľadne trestného činu ohovárania a taktiež sa zamýšľa nad tým, kde by mala končiť sloboda slova pri útokoch na sudcu.
 
 
 

Najčítanejšie články

Zákonnosť dôkazov a procesu dokazovania trestných činov s drogovým prvkom (z pohľadu obhajoby)

 cie­ľom člán­ku bo­lo pou­ká­zať na ma­név­ro­va­cí pries­tor ob­ha­jo­by pri vý­ko­ne ob­ha­jo­by osôb ob­vi­ne­ných z tres­tných či­nov naj­mä s dro­go­vým pr­vkom.

 
Daňové trestné činy - niektoré aplikačné problémy

 vý­ťah z pred­náš­ky us­ku­toč­ne­nej dňa 09.05.2013 v Om­še­ní

 
Ekonomická trestná činnosť a trestné činy proti mene

 Autor: JUDr. Pe­ter Šam­ko, sud­ca Ok­res­né­ho sú­du v Pe­zin­ku

vý­ťah z pred­náš­ky us­ku­toč­ne­nej dňa 03.05.2011 - 04.05.2011 v Om­še­ní

 
   
 
Mapa stránky   |   O nás   |   Kontakt Powered by Cyclone3 XUL CMS of Comsultia