Články

Nedostatočné odôvodnenie príkazu na odpočúvanie a prípustnosť takto získaných záznamov ako dôkazov v trestnom konaní
 článok sa zaoberá prípustnosťou záznamov z odpočúvania vykonaného na základe nedostatočne odôvodneného príkazu sudcu pre prípravné konanie.
 
Uvádzanie totožnosti svedka pri upovedomovaní obhajcov o úkonoch podľa § 213 ods. 3 Tr. por.
 článok sa zaoberá, aj to aj na podklade judikatúry súdov SR ako aj judikatúry ESĽP, výkladom pojmu "druh úkonu", ktorý je uvedený v § 213 ods. 3 Tr. por. a to so zameraním na skutočnosť, či orgány činné v trestnom konaní sú povinné uvádzať údaje o totožnosti svedka v prípade, ak úkon spočíva vo výsluchu svedka.
 
Zaistenie počítačových údajov bez predchádzajúceho súdneho príkazu
 článok sa zaoberá problematikou zaistenia počítačových údajov a to na podklade rozhodnutia ESĽP vo veci Trabajo Rueda proti Španielsku zo dňa 30.05.2017
 
"Anjelská" vrahyňa francúzskeho revolucionára
 článok sa venuje okolnostiam smrti francúzskeho revolucionára J.P.Marata a jeho vrahyni Charlotte Cordayovej
 
Ustanovenie obhajcu nezaniká automaticky po zániku dôvodov povinnej obhajoby
 článok sa zaoberá problematikou zániku dôvodov povinnej obhajoby a zrušením ustanovenia obhajcu
 
 
 

Najčítanejšie články

Zákonnosť dôkazov a procesu dokazovania trestných činov s drogovým prvkom (z pohľadu obhajoby)

 cie­ľom člán­ku bo­lo pou­ká­zať na ma­név­ro­va­cí pries­tor ob­ha­jo­by pri vý­ko­ne ob­ha­jo­by osôb ob­vi­ne­ných z tres­tných či­nov naj­mä s dro­go­vým pr­vkom.

 
Ekonomická trestná činnosť a trestné činy proti mene

 Autor: JUDr. Pe­ter Šam­ko, sud­ca Ok­res­né­ho sú­du v Pe­zin­ku

vý­ťah z pred­náš­ky us­ku­toč­ne­nej dňa 03.05.2011 - 04.05.2011 v Om­še­ní

 
Daňové trestné činy - niektoré aplikačné problémy

 vý­ťah z pred­náš­ky us­ku­toč­ne­nej dňa 09.05.2013 v Om­še­ní

 
   
 
Mapa stránky   |   O nás   |   Kontakt Powered by Cyclone3 XUL CMS of Comsultia