Články

Odsúdený na základe výpovedí kajúcnikov opäť uspel na ESĽP - Erik Adamčo v. Slovensko
článok prináša podstatný obsah aktuálneho rozhodnutia ESĽP zo dňa 01.06.2023, ktorý vo vzťahu k Slovensku opätovne skonštatoval porušenie Dohovoru v súvislosti s odsúdením sťažovateľa na základe výpovedí tzv. kajúcnikov
 
Vybrané problémy v Trestnom poriadku účinnom od 01.06.2023
článok v stručnosti poukazuje na niektoré problematické ustanovenia Trestného poriadku, ktoré boli prijaté v spojitosti so súdnou reorganizáciou a ktoré nadobúdajú účinnosť od 01.06.2023
 
Zodpovedá politika na slovenský spôsob
článok mapuje a vyhodnocuje obdobie pôsobenia ostatných dvoch ministrov spravodlivosti
 
Hyperinflácia neštandardných legislatívnych procesov
článok sa zaoberá aktuálnou otázkou hyperinflácie legislatívnych návrhov diskutabilnej kvality, ktorým čelí právny poriadok Slovenskej republiky a možnosťami riešenia tohto nežiadúceho javu
 
Stanovisko Právnickej fakulty UK v Bratislave zaslané Ústavnému súdu SR ku konaniu ohľadne § 363 Tr. por.
stanovisko Právnickej fakulty UK v Bratislave zaslané Ústavnému súdu SR ku konaniu o súlade ustanovení § 363 až § 367 Trestného poriadku s Ústaviu SR
 
 
 

Najčítanejšie články

Daňové trestné činy - niektoré aplikačné problémy

 vý­ťah z pred­náš­ky us­ku­toč­ne­nej dňa 09.05.2013 v Om­še­ní

 
Trestný čin ohovárania vs. prípustná (dovolená) kritika

 člá­nok pri­ná­ša ana­lý­zu zna­kov pre­či­nu oho­vá­ra­nia pod­ľa § 373 ods. 1 Tr. zák. a ve­nu­je po­zor­nosť aj prob­le­ma­ti­ke, do akej mie­ry je prí­pus­tná kri­ti­ka naj­mä ve­rej­ne čin­ných osôb.

 
Zákonnosť dôkazov a procesu dokazovania trestných činov s drogovým prvkom (z pohľadu obhajoby)

 cie­ľom člán­ku bo­lo pou­ká­zať na ma­név­ro­va­cí pries­tor ob­ha­jo­by pri vý­ko­ne ob­ha­jo­by osôb ob­vi­ne­ných z tres­tných či­nov naj­mä s dro­go­vým pr­vkom.

 
   
 
Mapa stránky   |   O nás   |   Kontakt Powered by Cyclone3 XUL CMS of Comsultia