Články

Je notár povinný vykonať zaručenú konverziu dokumnetu?
článok sa zaoberá tým, či je možné notára označiť za orgán verejnej moci a teda či je povinný vykonať zaručenú konverziu dokumentu.
 
Ako naformulovať skutkovú vetu
príspevok sa zaoberá formuláciou skutkovej vety, okrem iného aj tým čo nevyhnutne musí byť súčasťou skutkovej vety, čo jej súčasťou naopak byť nemôže, respektíve čo by skutková veta obsahovať nemala.
 
Kanabis a vedenie motorového vozidla
príspevok sa zaoberá možnosťami zisťovania ovplyvnenia vodiča motorového vozidla kanabisom.
 
Pár poznámok k novelizácii zákonom č. 54/2019 Z.z.
autor sa v príspevku zameriava na zmeny v Trestnom poriadku zavedené zákonom č. 54/2019 Z.z.
 
Aktuálna rozhodovacia prax Súdneho dvora Európskej únie k vydávaniu európskeho zatýkacieho rozkazu
článok sa zaoberá aktuálnou rozhodovacou činnosťou Súdneho dvora Európskej únie ohľadne európskeho zatýkacieho rozkazu
 
 
 

Najčítanejšie články

Zákonnosť dôkazov a procesu dokazovania trestných činov s drogovým prvkom (z pohľadu obhajoby)

 cie­ľom člán­ku bo­lo pou­ká­zať na ma­név­ro­va­cí pries­tor ob­ha­jo­by pri vý­ko­ne ob­ha­jo­by osôb ob­vi­ne­ných z tres­tných či­nov naj­mä s dro­go­vým pr­vkom.

 
Daňové trestné činy - niektoré aplikačné problémy

 vý­ťah z pred­náš­ky us­ku­toč­ne­nej dňa 09.05.2013 v Om­še­ní

 
Ekonomická trestná činnosť a trestné činy proti mene

 Autor: JUDr. Pe­ter Šam­ko, sud­ca Ok­res­né­ho sú­du v Pe­zin­ku

vý­ťah z pred­náš­ky us­ku­toč­ne­nej dňa 03.05.2011 - 04.05.2011 v Om­še­ní

 
   
 
Mapa stránky   |   O nás   |   Kontakt Powered by Cyclone3 XUL CMS of Comsultia