Články

Rozkaz o uložení sankcie za stavebný priestupok
článok sa zaoberá otázkou, či možno vydať rozkaz o uložení sankcie v prípade spáchania stavebného priestupku
 
Kde sa stratila etika povolania advokáta v podobe povinnosti mlčať?
článok sa zaoberá problematikou povinnosti mlčanlivosti advokáta a etikou povolania advokáta
 
K problematike repatriácie v roku 2020
analýza pojmu repatriácia, porvnanie právneho inštitútu repatriácia s jeho používaním počas I. ČSR a po II. svetovej vojne, súčasný stav používania aplikácie pojmu repatriácia
 
K oprávneniam Kriminálneho úradu finančnej správy ako oznamovateľa trestnej činnosti
článok sa zaoberá postavením Kriminálneho úradu finančnej správy ako oznamovateľa trestnej činnosti a osobitne sa zaoberá aj účinkami a vzájomným vzťahom sťažnostného konania a oprávnením prokurátora zrušovať uznesenia policajta v prípravnom konaní
 
Trestný čin prekrúcania (ohýbania) práva
článok sa zaoberá trestným činom prekrúcania (ohýbania, znužitia) práva, ktorý vláda SR, podľa svojho programového vyhlásenia, zvažuje zaviesť do Trestného zákona aj v pránych podmienkach Slovenskej republiky
 
 
 

Najčítanejšie články

Zákonnosť dôkazov a procesu dokazovania trestných činov s drogovým prvkom (z pohľadu obhajoby)

 cie­ľom člán­ku bo­lo pou­ká­zať na ma­név­ro­va­cí pries­tor ob­ha­jo­by pri vý­ko­ne ob­ha­jo­by osôb ob­vi­ne­ných z tres­tných či­nov naj­mä s dro­go­vým pr­vkom.

 
Daňové trestné činy - niektoré aplikačné problémy

 vý­ťah z pred­náš­ky us­ku­toč­ne­nej dňa 09.05.2013 v Om­še­ní

 
Ekonomická trestná činnosť a trestné činy proti mene

 Autor: JUDr. Pe­ter Šam­ko, sud­ca Ok­res­né­ho sú­du v Pe­zin­ku

vý­ťah z pred­náš­ky us­ku­toč­ne­nej dňa 03.05.2011 - 04.05.2011 v Om­še­ní

 
   
 
Mapa stránky   |   O nás   |   Kontakt Powered by Cyclone3 XUL CMS of Comsultia