Články

Otvorený list predsedovi Súdnej rady SR reagujúci na jeho nepravdivé vyjadrenia
text otvoreného listu reaguje na viaceré zjavné nepravdy a dezinformácie, ktoré predniesol predseda Súdnej rady SR v rámci rozhovoru pre médiá a to nielen v súvislosti so zásahom polície na Okresnom súde Bratislava III
 
Je riadna starostlivosť a výchova dieťaťa právom alebo povinnosťou rodiča?
článok sa zaoberá niektorými otázkami striedavej starostlivosti
 
Obrazový záznam z priemyselnej kamery ako dôkaz v trestnom konaní
článok sa v stručnosti zaoberá niektorými aspektmi využívania obrazových záznamov získaných z priemyselných kamerových systémov v trestnom konaní
 
Požiadavka ministerky: Predseda súdu musí mať vlastnosti policajného mopslíka
článok analyzuje podivné dôvody ministerky spravodlivosti, ktoré boli podkladom na odvolanie predsedu Okresného súdu Bratislava III
 
Informátori a justičné omyly
príspevok predstavuje odborný článok amerických autorov, v ktorom poukazujú na úlohu informátorov v prípadoch nespravodlivých odsúdení s tým, že podľa štatistík, patria krivé výpovede informátorov medzi vedúce príčiny justičných omylov
 
 
 

Najčítanejšie články

Daňové trestné činy - niektoré aplikačné problémy

 vý­ťah z pred­náš­ky us­ku­toč­ne­nej dňa 09.05.2013 v Om­še­ní

 
Zákonnosť dôkazov a procesu dokazovania trestných činov s drogovým prvkom (z pohľadu obhajoby)

 cie­ľom člán­ku bo­lo pou­ká­zať na ma­név­ro­va­cí pries­tor ob­ha­jo­by pri vý­ko­ne ob­ha­jo­by osôb ob­vi­ne­ných z tres­tných či­nov naj­mä s dro­go­vým pr­vkom.

 
Trestný čin ohovárania vs. prípustná (dovolená) kritika

 člá­nok pri­ná­ša ana­lý­zu zna­kov pre­či­nu oho­vá­ra­nia pod­ľa § 373 ods. 1 Tr. zák. a ve­nu­je po­zor­nosť aj prob­le­ma­ti­ke, do akej mie­ry je prí­pus­tná kri­ti­ka naj­mä ve­rej­ne čin­ných osôb.

 
   
 
Mapa stránky   |   O nás   |   Kontakt Powered by Cyclone3 XUL CMS of Comsultia