Články

Má obhajca v trestnom procese len formálne postavenie, respektíve je osobou, ktorá je OČTK a súdmi trpená ako nutné zlo?
úvaha nad aktuálnym nálezom Ústavného súdu SR sp. zn. III. ÚS/458/2021 zo dňa 02.06.2022
 
Problém "našich ľudí" mizne - stáva sa normou
článok sa zaoberá korupčným správaním s tým, že nie každé korupčné správanie je možné vtesnať do skutkových podstát trestného činu korupcie, čo ho však nezbavuje nemorálnosti a korupčnosti
 
Ako správne kvalifikovať drogové trestné činy po ostatnej novele Trestného zákona?
príspevok v stručnosti reaguje na niektoré aplikačné problémy v kvalifikovaní tzv. drogových trestných činov po nadobudnutí účinnosti novely Trestného zákona č.105/2022 Z.z.
 
Sudkyňa Špecializovaného trestného súdu označila obvinených sudcov za svine - teraz má rozhodovať o obžalobe
príspevok sa zaoberá zaujatosťou sudkyne Mgr. Pamely Záleskej vzhľadom na jej evidentne hanlivé vyjadrenia o obvinených osobách a to vo veci, v ktorej by mala následne rozhodovať
 
Priznanie obvineného ako "koruna dôkazov" a podanie obžaloby "za každú cenu"
príspevok poukazuje na niektoré zovšeobecňujúce závery rozhodnutia Najvyššieho súdu SR, ktoré by mohli a mali byť využiteľné aj v iných prípadoch
 
 
 

Najčítanejšie články

Daňové trestné činy - niektoré aplikačné problémy

 vý­ťah z pred­náš­ky us­ku­toč­ne­nej dňa 09.05.2013 v Om­še­ní

 
Zákonnosť dôkazov a procesu dokazovania trestných činov s drogovým prvkom (z pohľadu obhajoby)

 cie­ľom člán­ku bo­lo pou­ká­zať na ma­név­ro­va­cí pries­tor ob­ha­jo­by pri vý­ko­ne ob­ha­jo­by osôb ob­vi­ne­ných z tres­tných či­nov naj­mä s dro­go­vým pr­vkom.

 
Trestný čin ohovárania vs. prípustná (dovolená) kritika

 člá­nok pri­ná­ša ana­lý­zu zna­kov pre­či­nu oho­vá­ra­nia pod­ľa § 373 ods. 1 Tr. zák. a ve­nu­je po­zor­nosť aj prob­le­ma­ti­ke, do akej mie­ry je prí­pus­tná kri­ti­ka naj­mä ve­rej­ne čin­ných osôb.

 
   
 
Mapa stránky   |   O nás   |   Kontakt Powered by Cyclone3 XUL CMS of Comsultia