Články

Negatívne trendy v rozhodovaní väzobných súdov (najmä v skupinových veciach) z pohľadu väzobne stíhaného advokáta
článok sa podrobne zaoberá konkrétnymi nesprávnymi postupmi vo väzobných rozhodnutiach súdov
 
Nesprávne konanie zo strany policajtov a prokurátorov ako príčina justičných omylov
článok vychádza z aktuálnej americkej správy z roku 2020, ktorá analyzovala 2400 prípadov nespravodlivo odsúdených, pričom sa zameriava na nesprávne konanie policajtov a prokurátorov, ako napríklad falošné priznania, ovlyvňovanie svedkov, vyfabrikovanie dôkazov, zatajovanie dôkazov, ako častú príčinu následných justičných omylov
 
Ad: Je možná kaucia pri kolúznej väzbe?
článok kriticky reaguje na príspevok špeciálneho prokurátora, ktorý sa týkal (ne)možnosti nahradenia kolúznej väzby kauciou
 
Podmienky väzby a nutnosť zmeny ich právnej úpravy vo vzťahu k judikatúre ESĽP
článok sa zaoberá inštitútom väzby a podmienkami výkonu väzby a to aj z pohľadu judikatúry ESĽP
 
50 odtieňov podvodu, alebo čo s obvyklou mierou opatrnosti a ultima ratio
článok sa zaoberá výkladom znakov skutkovej podstaty trestného činu podvodu podľa § 221 Tr. zák.
 
 
 

Najčítanejšie články

Zákonnosť dôkazov a procesu dokazovania trestných činov s drogovým prvkom (z pohľadu obhajoby)

 cie­ľom člán­ku bo­lo pou­ká­zať na ma­név­ro­va­cí pries­tor ob­ha­jo­by pri vý­ko­ne ob­ha­jo­by osôb ob­vi­ne­ných z tres­tných či­nov naj­mä s dro­go­vým pr­vkom.

 
Daňové trestné činy - niektoré aplikačné problémy

 vý­ťah z pred­náš­ky us­ku­toč­ne­nej dňa 09.05.2013 v Om­še­ní

 
Ekonomická trestná činnosť a trestné činy proti mene

 Autor: JUDr. Pe­ter Šam­ko, sud­ca Ok­res­né­ho sú­du v Pe­zin­ku

vý­ťah z pred­náš­ky us­ku­toč­ne­nej dňa 03.05.2011 - 04.05.2011 v Om­še­ní

 
   
 
Mapa stránky   |   O nás   |   Kontakt Powered by Cyclone3 XUL CMS of Comsultia