Články

Možno spáchať trestný čin poškodzovania veriteľa nerealizovaním výkonu záložného práva?
článok sa zaoberá pomerne sporným prípadom vyvodzovania trestnej zodpovednosti záložného veriteľa za úmyselné nevykonanie (nerealizovanie) záložného práva.
 
Príkaz sudcu podľa § 116 Tr. por. - problémy aplikačnej praxe v súvislosti so zavedením smernice GDPR
článok sa zaoberá problematikou ustanovenia § 116 Tr. por. v nadväznosti na smernicu GDPR.
 
Trestnoprávny formalizmus náš každodenný no. 9
obsahom predkladaného príspevku je zamyslenie sa nad obsahom trestných oznámení podávaných oznamovateľmi a tiež k predmetu ich posúdenia zo strany OČTK.
 
Niekoľko poznámok k zákonu č. 321/2018 Z.z.
článok sa podrobnejšie zaoberá vybranými ustanoveniami zákona č. 321/2018 Z. z. o probačných a mediačných úradníkoch, ktorý nadobúda účinnosť od 01.01.2019 a mení a dopĺňa aj ustanovenia Trestného zákona a Trestného poriadku
 
K niektorým otázkam právnych istôt a spoločenského ocenenia starostov a primátorov obcí a miest v SR
článok sa zaoberá analýzou právnych istôt a spoločenského ocenenia starostov a primátorov miest a obcí v Slovenskej republike
 
 
 

Najčítanejšie články

Zákonnosť dôkazov a procesu dokazovania trestných činov s drogovým prvkom (z pohľadu obhajoby)

 cie­ľom člán­ku bo­lo pou­ká­zať na ma­név­ro­va­cí pries­tor ob­ha­jo­by pri vý­ko­ne ob­ha­jo­by osôb ob­vi­ne­ných z tres­tných či­nov naj­mä s dro­go­vým pr­vkom.

 
Daňové trestné činy - niektoré aplikačné problémy

 vý­ťah z pred­náš­ky us­ku­toč­ne­nej dňa 09.05.2013 v Om­še­ní

 
Ekonomická trestná činnosť a trestné činy proti mene

 Autor: JUDr. Pe­ter Šam­ko, sud­ca Ok­res­né­ho sú­du v Pe­zin­ku

vý­ťah z pred­náš­ky us­ku­toč­ne­nej dňa 03.05.2011 - 04.05.2011 v Om­še­ní

 
   
 
Mapa stránky   |   O nás   |   Kontakt Powered by Cyclone3 XUL CMS of Comsultia