Články

Voľná úvaha a dôkazná núdza v rozhodovacej činnosti OČTK
autor analyzuje prípady tzv. dôkaznej núdze v prípravnom konaní na podklade uznesenia o zastavení trestného stíhania
 
K problematike stíhania právnickej osoby ako jediného páchateľa trestného činu
autor sa zaoberá otázkou, či je možné stíhať právnickú osobu aj bez zistenia konkrétnej fyzickej osoby, ktorá sa dopustila pričítateľného konania. Príspevok sa zaoberá aj niektorými ďalšími otázkami, ktoré súvisia s problematikou pričítateľnosti a trestným stíhaním právnickej osoby
 
"Chorá justícia?"
reakcia na nepravdivé vyjadrenia Richarda Sulíka, že najväčšiu chorbnosť na Slovensku majú sudcovia a to na podklade štatistických údajov
 
Ako postupovať keď Vám bude doručený vydieračský mail tak ako mne
príspevok sa v stručnosti venuje mailu s vydieračským obsahom, ktorý bol zaslaný na pracovný mail Krajského súdu v Bratislave
 
Nad jedným stanoviskom Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
článok kriticky analyzuje Stanovisko Najvyššieho súdu SR zo dňa 29.11.2017, ktoré bolo prijaté na zjednotenie výkladu a aplikácie ustanovenia § 46 ods. 3, § 256 ods. 3 Tr.por. a to v súvislosti s daňovými trestnými činmi
 
 
 

Najčítanejšie články

Zákonnosť dôkazov a procesu dokazovania trestných činov s drogovým prvkom (z pohľadu obhajoby)

 cie­ľom člán­ku bo­lo pou­ká­zať na ma­név­ro­va­cí pries­tor ob­ha­jo­by pri vý­ko­ne ob­ha­jo­by osôb ob­vi­ne­ných z tres­tných či­nov naj­mä s dro­go­vým pr­vkom.

 
Daňové trestné činy - niektoré aplikačné problémy

 vý­ťah z pred­náš­ky us­ku­toč­ne­nej dňa 09.05.2013 v Om­še­ní

 
Ekonomická trestná činnosť a trestné činy proti mene

 Autor: JUDr. Pe­ter Šam­ko, sud­ca Ok­res­né­ho sú­du v Pe­zin­ku

vý­ťah z pred­náš­ky us­ku­toč­ne­nej dňa 03.05.2011 - 04.05.2011 v Om­še­ní

 
   
 
Mapa stránky   |   O nás   |   Kontakt Powered by Cyclone3 XUL CMS of Comsultia