Články

Falošné doznania ako príčina justičných omylov - 1. časť
článok podrobne mapuje fenomén faložných priznaní na podklade zahraničnej odbornej literatúry, uvádza konkrétne prípady ako aj techniky výsluchov polície zameraných na získanie priznaní za využívania subov, hrozdieb, či rôznych trikov; nabáda k opatrnosti pri hodnotení doznaní a uvádza aj možné reformné návrhy, ktoré by mohli eliminovať výskyt falošných priznaní
 
Je možné krádež spáchanú vlámaním kvalifikovať ako zločin poškodzovania cudzej veci spáchaný vlámaním?
príspevok v stručnosti reaguje na niektoré negatívne trendy, ktoré sa začínajú vyskytovať v súvislosti s právnou kvalifikáciou trestných činov krádeže spáchaných vlámaním
 
Mayday. Počuje nás niekto?
článok kriticky hodnotí legislatívny proces, ktorý sa týka návrhu súdnej mapy ako aj spôsob kreovania návrhu disciplinárneho poriadku
 
Bagatelizovanie škandálu s kajúcnikmi?
článok sa zaoberá podozreniami z manipulovania vyšetrovaní a snahami bagatelizovať tieto podozrenia v médiách
 
Pár poznámok k zákonu č. 236/2021 Z.z.
článok sa na podklade novely Trestného zákona, ktorá zaviedla nový trestný čin nebezpečného elektronického obťažovania, zaoberá legislatívnymi trendmi a to potieraním zásady ultima ratio
 
 
 

Najčítanejšie články

Zákonnosť dôkazov a procesu dokazovania trestných činov s drogovým prvkom (z pohľadu obhajoby)

 cie­ľom člán­ku bo­lo pou­ká­zať na ma­név­ro­va­cí pries­tor ob­ha­jo­by pri vý­ko­ne ob­ha­jo­by osôb ob­vi­ne­ných z tres­tných či­nov naj­mä s dro­go­vým pr­vkom.

 
Daňové trestné činy - niektoré aplikačné problémy

 vý­ťah z pred­náš­ky us­ku­toč­ne­nej dňa 09.05.2013 v Om­še­ní

 
Trestný čin ohovárania vs. prípustná (dovolená) kritika

 člá­nok pri­ná­ša ana­lý­zu zna­kov pre­či­nu oho­vá­ra­nia pod­ľa § 373 ods. 1 Tr. zák. a ve­nu­je po­zor­nosť aj prob­le­ma­ti­ke, do akej mie­ry je prí­pus­tná kri­ti­ka naj­mä ve­rej­ne čin­ných osôb.

 
   
 
Mapa stránky   |   O nás   |   Kontakt Powered by Cyclone3 XUL CMS of Comsultia