Články

Matanovič proti Chorvátsku a nadäzujúce rozhodnutie Najvyššieho súdu SR
príspevok sa týka problematiky práva na obhajobu pri oboznamovaní sa s výsledkami použitia informačno-technických prostriedkov
 
Je možné opakovane zadržať obvineného v tej istej trestnej veci za nezmenených okolností?
článok sa vo všeobecnosti zaoberá (ne)možnosťou opätovného zadržania obvineného v tej istej trestnej veci v prípadoch, v ktorých nedošlo k žiadnej zásadnej zmene podkladov pre rozhodovanie o väzbe.
 
Previerka výpovede na mieste činu - ide o výpoveď alebo o listinný dôkaz?
článok sa zaoberá sporom, ktorý sa týkal posudzovania toho, či previerka výpovede na mieste činu je ako dôkazný prostriedok výpoveď alebo listina
 
Dôvody povinnej obhajoby vznikajú až vznesením obvinenia, nie zadržaním
príspevok sa zaoberá problematikou povinnej obhajoby v prípadoch zadržania podozrivých osôb
 
Trestnoprávna úprava stalkingu - aktuálne otázky teórie a praxe
článok podrobne rozoberá znaky skutkovej podstaty trestného činu nebezpečného prenasledovania podľa § 360a Tr. zák. a to aj na podklade rozhodovacej činnosti súdov.
 
 
 

Najčítanejšie články

Zákonnosť dôkazov a procesu dokazovania trestných činov s drogovým prvkom (z pohľadu obhajoby)

 cie­ľom člán­ku bo­lo pou­ká­zať na ma­név­ro­va­cí pries­tor ob­ha­jo­by pri vý­ko­ne ob­ha­jo­by osôb ob­vi­ne­ných z tres­tných či­nov naj­mä s dro­go­vým pr­vkom.

 
Daňové trestné činy - niektoré aplikačné problémy

 vý­ťah z pred­náš­ky us­ku­toč­ne­nej dňa 09.05.2013 v Om­še­ní

 
Ekonomická trestná činnosť a trestné činy proti mene

 Autor: JUDr. Pe­ter Šam­ko, sud­ca Ok­res­né­ho sú­du v Pe­zin­ku

vý­ťah z pred­náš­ky us­ku­toč­ne­nej dňa 03.05.2011 - 04.05.2011 v Om­še­ní

 
   
 
Mapa stránky   |   O nás   |   Kontakt Powered by Cyclone3 XUL CMS of Comsultia