Články

Pár postrehov advokáta k ochrane záujmov advokátov zo strany advokátskej samosprávy
príspevok sa zaoberá problematikou výkladu vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR k výpočtovému základu pre výpočet odmeny advokátov v priestupkových a trestných veciach, ku ktorému zaujal stanovisko aj Ústavný súd SR
 
Nahliadanie do spisu podozrivým
článok sa zaoberá možnosťami nahladania do spisu zo strany podozrivej osoby
 
Otázky vyplývajúce z druhej vety článku 1 ods. 1 Ústavy SR
článok sa zaoberá náboženstvami v spoločnosti, zvlášť kresťanským, ich vyplyvom na myslenie verejnosti, kladie otázky týkajúce sa náboženských hodnôt ľudských práv a tieto hodnoty porovnáva s princípmi právneho štátu
 
Majú sudcovia dôvod na strach?
článok sa zaoberá situáciou v justícii a reaguje na viaceré skreslené informácie, ktoré odzneli od členky súdnej rady JUDr. Kataríny Javorčíkovej
 
Trestný čin legalizácie výnosu z trestnej činnosti, jej páchateľ a špecifické prípady spájané s legalizáciou
článok pokračuje mapovaním trestného činu legalizácie výnosu z trestnej činnosti a prináša aj niektoré prípady z aplikačnej praxe
 
 
 

Najčítanejšie články

Daňové trestné činy - niektoré aplikačné problémy

 vý­ťah z pred­náš­ky us­ku­toč­ne­nej dňa 09.05.2013 v Om­še­ní

 
Trestný čin ohovárania vs. prípustná (dovolená) kritika

 člá­nok pri­ná­ša ana­lý­zu zna­kov pre­či­nu oho­vá­ra­nia pod­ľa § 373 ods. 1 Tr. zák. a ve­nu­je po­zor­nosť aj prob­le­ma­ti­ke, do akej mie­ry je prí­pus­tná kri­ti­ka naj­mä ve­rej­ne čin­ných osôb.

 
Zákonnosť dôkazov a procesu dokazovania trestných činov s drogovým prvkom (z pohľadu obhajoby)

 cie­ľom člán­ku bo­lo pou­ká­zať na ma­név­ro­va­cí pries­tor ob­ha­jo­by pri vý­ko­ne ob­ha­jo­by osôb ob­vi­ne­ných z tres­tných či­nov naj­mä s dro­go­vým pr­vkom.

 
   
 
Mapa stránky   |   O nás   |   Kontakt Powered by Cyclone3 XUL CMS of Comsultia