Články

Formálna a materiálna nezávislosť súdnej moci
článok sa zaoberá problematikou formálnej a materiálnej nezávislosti súdnej moci a to z viacerých aspektov, pričom analyzuje aj konkrétne prípady z praxe
 
Niekoľko postrehov k návrhu stanoviska Súdnej rady SR k uzneseniu generálneho prokurátora
článok kriticky reaguje na návrh stanoviska Súdnej rady SR k uzneseniu generálneho prokurátora, ktoré vykazuje znaky obchádzania právnych názorov ústavného súdu
 
Otvorený list kolegovi advokátovi
autor sa ako advokát snaží v ironicky ladenom príspevku poukázať na nevhodné komentovanie rozhodnutia v jednej trestnej veci iným kolegom
 
Česká republika: K metóde pachovej idetifikácie
článok sa zaoberá problematikou pachovej identifikácie, uverejňuje prehlásenie vedcov k metóde pachovej identifikácie ako aj prehľad dokumentov a rozhodnutí, ktoré sa metóde pachovej identifikácie venovali
 
K pochybnému návrhu stanoviska Súdnej rady SR ohľadne uznesenia generálneho prokurátora
článok kriticky reaguje na argumentáciu návrhu stanoviska Súdnej rady SR, ktorý sa zaoberá uznesením generálneho prokurátora
 
 
 

Najčítanejšie články

Zákonnosť dôkazov a procesu dokazovania trestných činov s drogovým prvkom (z pohľadu obhajoby)

 cie­ľom člán­ku bo­lo pou­ká­zať na ma­név­ro­va­cí pries­tor ob­ha­jo­by pri vý­ko­ne ob­ha­jo­by osôb ob­vi­ne­ných z tres­tných či­nov naj­mä s dro­go­vým pr­vkom.

 
Daňové trestné činy - niektoré aplikačné problémy

 vý­ťah z pred­náš­ky us­ku­toč­ne­nej dňa 09.05.2013 v Om­še­ní

 
Trestný čin ohovárania vs. prípustná (dovolená) kritika

 člá­nok pri­ná­ša ana­lý­zu zna­kov pre­či­nu oho­vá­ra­nia pod­ľa § 373 ods. 1 Tr. zák. a ve­nu­je po­zor­nosť aj prob­le­ma­ti­ke, do akej mie­ry je prí­pus­tná kri­ti­ka naj­mä ve­rej­ne čin­ných osôb.

 
   
 
Mapa stránky   |   O nás   |   Kontakt Powered by Cyclone3 XUL CMS of Comsultia