Články

Budú na ústavnom súde kvalitnejší sudcovia?
článok sa zaoberá navrhovanou zmenou ohľadne voľby kandidátov na sudcov Ústavného súdu SR
 
Bezpečnostné previerky kandidátov na ústavných sudcov?
článok sa zaoberá problematikou nových podmienok voľby ústavných sudcov, pričom si všíma skutočnosť, že v navrhovaných zmenách absentuje overovanie bezúhonnosti kandidátov na ústavných sudcov
 
Pohľad na bezpečnostné prehliadky - reakcia k problematike bezpečnostných prehliadok
článok pokračuje v diskusii o problematike bezpečnostných prehliadok vykonávaných zo strany policajta
 
Prehľad relevantnej rozhodovacej činnosti súdov ohľadom zákazu zneužitia práva v súvislosti s DPH
článok prináša prehľad judikatúry súdov ohľadne zásady zákazu zneužitia práva v súvislosti s DPH.
 
K problematike obmedzenia osobnej slobody vs. zaistenia osoby v rámci polície
článok poukazuje na nesprávny výklad inštitútov obmedzenia osobnej slobody podľa § 85 ods. 2 Tr. por. a zaistenia osoby podľa § 19 ods. 1 zákona o policajnom zbore.
 
 
 

Najčítanejšie články

Zákonnosť dôkazov a procesu dokazovania trestných činov s drogovým prvkom (z pohľadu obhajoby)

 cie­ľom člán­ku bo­lo pou­ká­zať na ma­név­ro­va­cí pries­tor ob­ha­jo­by pri vý­ko­ne ob­ha­jo­by osôb ob­vi­ne­ných z tres­tných či­nov naj­mä s dro­go­vým pr­vkom.

 
Daňové trestné činy - niektoré aplikačné problémy

 vý­ťah z pred­náš­ky us­ku­toč­ne­nej dňa 09.05.2013 v Om­še­ní

 
Ekonomická trestná činnosť a trestné činy proti mene

 Autor: JUDr. Pe­ter Šam­ko, sud­ca Ok­res­né­ho sú­du v Pe­zin­ku

vý­ťah z pred­náš­ky us­ku­toč­ne­nej dňa 03.05.2011 - 04.05.2011 v Om­še­ní

 
   
 
Mapa stránky   |   O nás   |   Kontakt Powered by Cyclone3 XUL CMS of Comsultia