Články

Osobitné referendum o rozpustení Národnej rady SR
článok reaguje na aktuálnu tému možnosti vyvolať skrátenie štandardného volebného obdobia NR SR. Keďže prvým čítaním prešiel návrh ústavného zákona, ktorým plánuje ústavodarca umožniť skrátiť prebiehajúce volebné obdobie NR SR ústavným zákonom alebo všeobecným fakultatívnym referendom, tak je potrebné poukázať na to, že tak podstatný ústavnoprávny mechanizmus by sa nemal riešiť "jednou vetou", ale zaslúži si náležitú pozornosť
 
Naozaj je v prípravnom konaní neštandardné, ak sa obvineným dočasne odoprie prístup k časti dôkazom?
článok reaguje na verejnú diskusiu o údajnom neštandardnom postupe orgánov činných v trestnom konaní, ktoré zatiaľ neumožnili obvineným v konrétnej mediálne známej trestnej veci sa oboznámiť s kompletným zvukovým záznamom vyhotoveným v zmysle § 114 Tr. por.
 
Ad: Ústava Slovenskej republiky v oslavách a víziách
príspevok reaguje na článok Jána Drgonca, ktorý sa týkal polemiky ohľadne prípadných zmien Ústavy SR
 
Verejne vyslovený súhlas so začatím ozbrojeného konfliktu na Ukrajine a prečin schvaľovania trestného činu podľa § 338 Tr. zák?
článok sa týka výkladu znakov skutkovej podstaty prečinu schvaľovania trestného činu v prípade vyslovenia verejného súhlasu so začatím vojny na Ukrajine zo strany Ruskej federácie a dochádza k záveru, že použitie tohto trestného činu pri schvaľovaní útočnej vojny v tomto konflikte neprichádza do úvahy
 
Ústava Slovenskej republiky v oslavách a víziách
článok sa z viacerých aspektov podrobne a kriticky zaoberá otázkou, či je nutné prijať novú Ústavu SR
 
 
 

Najčítanejšie články

Daňové trestné činy - niektoré aplikačné problémy

 vý­ťah z pred­náš­ky us­ku­toč­ne­nej dňa 09.05.2013 v Om­še­ní

 
Zákonnosť dôkazov a procesu dokazovania trestných činov s drogovým prvkom (z pohľadu obhajoby)

 cie­ľom člán­ku bo­lo pou­ká­zať na ma­név­ro­va­cí pries­tor ob­ha­jo­by pri vý­ko­ne ob­ha­jo­by osôb ob­vi­ne­ných z tres­tných či­nov naj­mä s dro­go­vým pr­vkom.

 
Trestný čin ohovárania vs. prípustná (dovolená) kritika

 člá­nok pri­ná­ša ana­lý­zu zna­kov pre­či­nu oho­vá­ra­nia pod­ľa § 373 ods. 1 Tr. zák. a ve­nu­je po­zor­nosť aj prob­le­ma­ti­ke, do akej mie­ry je prí­pus­tná kri­ti­ka naj­mä ve­rej­ne čin­ných osôb.

 
   
 
Mapa stránky   |   O nás   |   Kontakt Powered by Cyclone3 XUL CMS of Comsultia