Články

Trestnoprávna úprava stalkingu - aktuálne otázky teórie a praxe
článok podrobne rozoberá znaky skutkovej podstaty trestného činu nebezpečného prenasledovania podľa § 360a Tr. zák. a to aj na podklade rozhodovacej činnosti súdov.
 
K problematike pojmológie a analógie k trestnému činu výroby detskej pornografie
článok sa zaoberá problematikou výkladu pojmu detská pornografia v spojitosti so skutkovou podstatou trestného činu výroby detskej pornografie podľa § 368 Tr. zák.
 
Subvenčný podvod v súvislosti s "agrodotáciami"
článok sa venuje právnej úprave problematiky čerpania tzv. agrodotácií v poľnohospodárstve z trestnoprávneho hľadiska, pričom poukazuje aj na situácie, keď sú možnosti orgánov činných v trestnom konaní obmedzené.
 
Trestný čin ohovárania vs. prípustná (dovolená) kritika
článok prináša analýzu znakov prečinu ohovárania podľa § 373 ods. 1 Tr. zák. a venuje pozornosť aj problematike, do akej miery je prípustná kritika najmä verejne činných osôb.
 
Nie je úžera ako úžera
príspevok sa zaoberá výkladom znakov skutkovej podstaty trestného činu úžery na podklade konkrétnej trestnej veci, ktorá bola v aplikačnej praxi riešená.
 
 
 

Najčítanejšie články

Zákonnosť dôkazov a procesu dokazovania trestných činov s drogovým prvkom (z pohľadu obhajoby)

 cie­ľom člán­ku bo­lo pou­ká­zať na ma­név­ro­va­cí pries­tor ob­ha­jo­by pri vý­ko­ne ob­ha­jo­by osôb ob­vi­ne­ných z tres­tných či­nov naj­mä s dro­go­vým pr­vkom.

 
Daňové trestné činy - niektoré aplikačné problémy

 vý­ťah z pred­náš­ky us­ku­toč­ne­nej dňa 09.05.2013 v Om­še­ní

 
Ekonomická trestná činnosť a trestné činy proti mene

 Autor: JUDr. Pe­ter Šam­ko, sud­ca Ok­res­né­ho sú­du v Pe­zin­ku

vý­ťah z pred­náš­ky us­ku­toč­ne­nej dňa 03.05.2011 - 04.05.2011 v Om­še­ní

 
   
 
Mapa stránky   |   O nás   |   Kontakt Powered by Cyclone3 XUL CMS of Comsultia