Články

Pohľad z oboch strán mreží na nadužívanie kolúznej väzby a inštitútu kajúcnika v trestných konaniach
článok poukazuje na katastrofálne reálne podmienky vo výkone kolúznej väzby ako aj na niektoré trendy v trestnom konaní, ktoré sú prítomné pri využívaní inštitútu kajúcnika
 
Reforma justície podľa návrhu zákona o súdnej ochrane vo verejnom obstarávaní
článok sa kriticky zaoberá legislatívnymi návrhmi, ktoré sa týkajú súdnej mapy a zákona o verejnom obstarávaní a dáva do pozornosti návrh zákona o súdnej ochrane vo verejnom obstarávaní
 
Veľa otáznikov v justícii
článok sa kriticky vyjadruje k verejnému vystupovaniu predsedu súdnej rady a otvára niektoré problémové otázky v oblasti justície
 
Kult kajúcnika ako trend roku 2020 alebo čo nás môže naučiť prípad prokurátora JUDr. Jozefa Mamráka
článok kritizuje slepú vieru v pravdivosť výpovedí kajúcnikov založenú na pochybných argumentoch, kvalitu uznesení o vznesení obvinenia, zastrašovanie názorových oponentov, či niektoré väzobné rozhodnutia, ktoré vyvolávajú určité otázky, pričom pri svojich záveroch využíva prípad prokurátora JUDr. Jozefa Mamráka, na ktorý by sa nemalo zabúdať a ktorý zaväzuje k obozretnosti pri hodnotení výpovede kajúcnika
 
Kritické stanovisko Poradnej rady Európskych sudcov (CCJE) k tzv. reforme súdnictva v SR
príspevok prináša kompletné znenie stanoviska Poradnej rady európskych sudcov, ktoré vyslovuje kritické výhrady k niektorým aspektom tzv. reformy súdnictva v Slovenskej republike
 
 
 

Najčítanejšie články

Zákonnosť dôkazov a procesu dokazovania trestných činov s drogovým prvkom (z pohľadu obhajoby)

 cie­ľom člán­ku bo­lo pou­ká­zať na ma­név­ro­va­cí pries­tor ob­ha­jo­by pri vý­ko­ne ob­ha­jo­by osôb ob­vi­ne­ných z tres­tných či­nov naj­mä s dro­go­vým pr­vkom.

 
Daňové trestné činy - niektoré aplikačné problémy

 vý­ťah z pred­náš­ky us­ku­toč­ne­nej dňa 09.05.2013 v Om­še­ní

 
Ekonomická trestná činnosť a trestné činy proti mene

 Autor: JUDr. Pe­ter Šam­ko, sud­ca Ok­res­né­ho sú­du v Pe­zin­ku

vý­ťah z pred­náš­ky us­ku­toč­ne­nej dňa 03.05.2011 - 04.05.2011 v Om­še­ní

 
   
 
Mapa stránky   |   O nás   |   Kontakt Powered by Cyclone3 XUL CMS of Comsultia