Články

Náhradné materstvo v kontexte ochrany základných práv a slobôd
v článku sa autorka načtrtnutím praktických aplikačných problémov pokúša o objasnenie surogačného materstva ako etického problému z pohľadu ochrany základných práv a slobôd
 
Môže sa obhajca vyjadriť na hlavnom pojednávaní k vykonanému dôkazu?
príspevok sa v stručnosti zaoberá v praxi spornou problematikou možnosti, či nemožnosti obhajcu vyjadriť sa k vykonanému dôkazu v zmysle § 271 ods. 1 Tr. por.
 
K niektorým postupom orgánov činných v trestnom konaní
autor v článku kriticky popisuje niektoré praktiky orgánov činných v trestnom konaní pri vedení trestného stíhania
 
Možnost tzv. systémové podjatosti monokratického justičního orgánu
článok sa zaoberá generálnou zaujatosťou, konkrétne stavom, keď možno mať pochybnosti o nezaujatosti podriadených prokurátorov vzhľadom na správanie sa ich nadriadeného prokurátora a to vo vzťahu k špeciálnemu prokurátorovi JUDr. Danielovi Lipšicovi a prokurátorom ÚŠP; na konci článku je pripojená aj ústavná sťažnosť v konkrétnej veci, ktorá sa týka popísanej problematiky
 
Väzobné anomálie ako dôvod na zmeny v inštitúte väzby
príspevok kriticky reaguje na článok Stanislava Sojku o kolúznej väzbe a okrem iného popisuje niektoré štatistické údaje a väzobné anomálie, ktoré by mali byť dôvodom na zmeny v inštitúte väzby v Trestnom poriadku
 
 
 

Najčítanejšie články

Zákonnosť dôkazov a procesu dokazovania trestných činov s drogovým prvkom (z pohľadu obhajoby)

 cie­ľom člán­ku bo­lo pou­ká­zať na ma­név­ro­va­cí pries­tor ob­ha­jo­by pri vý­ko­ne ob­ha­jo­by osôb ob­vi­ne­ných z tres­tných či­nov naj­mä s dro­go­vým pr­vkom.

 
Daňové trestné činy - niektoré aplikačné problémy

 vý­ťah z pred­náš­ky us­ku­toč­ne­nej dňa 09.05.2013 v Om­še­ní

 
Trestný čin ohovárania vs. prípustná (dovolená) kritika

 člá­nok pri­ná­ša ana­lý­zu zna­kov pre­či­nu oho­vá­ra­nia pod­ľa § 373 ods. 1 Tr. zák. a ve­nu­je po­zor­nosť aj prob­le­ma­ti­ke, do akej mie­ry je prí­pus­tná kri­ti­ka naj­mä ve­rej­ne čin­ných osôb.

 
   
 
Mapa stránky   |   O nás   |   Kontakt Powered by Cyclone3 XUL CMS of Comsultia