Články

Je za platného právneho stavu na Slovensku zabezpečená účinná súdna kontrola zákonnosti pandemických opatrení?
článok sa zaoberá problematikou nevyhnutnosti zabezpečenia účinného súdneho prieskumu opatrení prijatých v núdzovom stave
 
Nielen o extrémne predražených bufetoch vo výkone väzby
cieľom tohto príspevku je v stručnosti poukázať na niektoré pochybné javy, ktoré sa vyskytujú v ústavoch na výkon väzby a trestu, ako napríklad na drakonicky predražené bufety, ktoré neuveriteľne finančne profitujú z väznených osôb
 
Aktuálne zmeny právnej úpravy odpočúvania v trestnom konaní a pár kritických poznámok k zákonu o ochrane pred odpočúvaním
autor sa v článku venuje aktuálnym zmenám právnej úpravy odpočúvania v trestnom konaní, analyzuje ustanovenie § 115 ods. 7 Tr. por., pričom neopomína ani trestnoprávne aspekty zákonnej možnosti použitia záznamov z odpočúvania podľa osobitného zákona v trestnom konaní
 
K väzbe ako zaisťovaciemu inštitútu "ultima ratio"
článok sa zaoberá podmienkami rozhodovania o väzbe a opisuje aj vlastné skúsenosti autora s výkonom väzby
 
Negatívne trendy v rozhodovaní väzobných súdov (najmä v skupinových veciach) z pohľadu väzobne stíhaného advokáta
článok sa podrobne zaoberá konkrétnymi nesprávnymi postupmi vo väzobných rozhodnutiach súdov
 
 
 

Najčítanejšie články

Zákonnosť dôkazov a procesu dokazovania trestných činov s drogovým prvkom (z pohľadu obhajoby)

 cie­ľom člán­ku bo­lo pou­ká­zať na ma­név­ro­va­cí pries­tor ob­ha­jo­by pri vý­ko­ne ob­ha­jo­by osôb ob­vi­ne­ných z tres­tných či­nov naj­mä s dro­go­vým pr­vkom.

 
Daňové trestné činy - niektoré aplikačné problémy

 vý­ťah z pred­náš­ky us­ku­toč­ne­nej dňa 09.05.2013 v Om­še­ní

 
Trestný čin ohovárania vs. prípustná (dovolená) kritika

 člá­nok pri­ná­ša ana­lý­zu zna­kov pre­či­nu oho­vá­ra­nia pod­ľa § 373 ods. 1 Tr. zák. a ve­nu­je po­zor­nosť aj prob­le­ma­ti­ke, do akej mie­ry je prí­pus­tná kri­ti­ka naj­mä ve­rej­ne čin­ných osôb.

 
   
 
Mapa stránky   |   O nás   |   Kontakt Powered by Cyclone3 XUL CMS of Comsultia