Články

Otázniky nad ústavnosťou výberu sudcov ústavného súdu
článok sa zaoberá aktuálnou témou týkajúcou sa výberu sudcov ústavného súdu a to ústavnosťou zvolenia "aspoň" šiestich kandidátov na sudcov ústavného súdu
 
Josef Kepert - uplynulo 80 rokov od jeho úmrtia
príspevok prináša stručné pripomenutie diela výrazného predstaviteľa brnenskej trestnoprávnej školy a autora význmaného diela "Analogie v trestním právu".
 
Sledovanie osôb a vecí, policajný informátor a odborné vyjadrenie NAKA k hodnote drogy
článok prináša komentár k aktuálnemu rozhodnutiu Najvyššieho súdu SR, ktoré sa zaoberalo problematikou sledovania osôb a veci, inštitútom osoby pracujúcej v prospech Policajného zboru ako aj legitimitou odborného vyjadrenia NAKA k hodnote drogy.
 
K výkladu ustanovenia § 20 ods. 2 zákona o priestupkoch
článok sa zaoberá spornou otázkou týkajúcou sa toho, či do plynutia dvojročnej lehoty na zánik zodpovednosti za priestupok sa započítava alebo nezapočítava doba, počas ktorej sa pre ten istý skutok viedlo trestné stíhanie vo veci.
 
Hra o ústavný súd
článok sa zaoberá aktuálnou problematikou voľby sudcov Ústavného súdu SR, pričom poukazuje na to, že poslanci NR SR, ktorí kandidujú za sudcov Ústavného súdu SR majú oproti ostatným kandidátom zrejmú výhodu.
 
 
 

Najčítanejšie články

Zákonnosť dôkazov a procesu dokazovania trestných činov s drogovým prvkom (z pohľadu obhajoby)

 cie­ľom člán­ku bo­lo pou­ká­zať na ma­név­ro­va­cí pries­tor ob­ha­jo­by pri vý­ko­ne ob­ha­jo­by osôb ob­vi­ne­ných z tres­tných či­nov naj­mä s dro­go­vým pr­vkom.

 
Daňové trestné činy - niektoré aplikačné problémy

 vý­ťah z pred­náš­ky us­ku­toč­ne­nej dňa 09.05.2013 v Om­še­ní

 
Ekonomická trestná činnosť a trestné činy proti mene

 Autor: JUDr. Pe­ter Šam­ko, sud­ca Ok­res­né­ho sú­du v Pe­zin­ku

vý­ťah z pred­náš­ky us­ku­toč­ne­nej dňa 03.05.2011 - 04.05.2011 v Om­še­ní

 
   
 
Mapa stránky   |   O nás   |   Kontakt Powered by Cyclone3 XUL CMS of Comsultia