Články

Šling, Clementis a ďalší - uplynulo 70 rokov od ich popravy
stručné pripomenutie výročia procesu s Rudolfom Slánskym a spol a popravy jednástich odsúdených
 
Má byť súdna moc jednou z mocí v štáte, alebo len služobníčkou mocných?
článok sa zaoberá rozdelením moci v štáte na tri piliere - moc zákonodárnu, výkonnú a súdnu a realitu v SR
 
Ako sa normalizujú divné prúdy v súdnictve?
príspevok sa zaoberá vyjadreniami analytika, ktorý "analyzoval" knihu, ktorú nečítal a dával sudcom ponaučenia ako sa majú správať
 
Rozhodnutie bývalej ministerky SR a zásada transparentnosti a otvoreného vládnutia
článok sa zaoberá negatívnym rozhodnutím MS SR o nevyhovení žiadosti o zaslanie fotokópií všetkých podnetov na disciplinárne stíhanie sudcov, ktorým ministerka Mária Kolíková počas výkonu svojej funkcie nevyhovela a následným podaním správnej žaloby voči takémuto rozhodnutiu ministerstva spravodlivosti
 
Návrhy zmien výšky škody v Trestnom zákone alebo prečo je nutné zvýšiť sumu 266 euro
príspevok reaguje na tri samostatné návrhy zákonov, ktoré majú ambíciu zmeniť Trestný zákon ohľadne výšky škody
 
 
 

Najčítanejšie články

Daňové trestné činy - niektoré aplikačné problémy

 vý­ťah z pred­náš­ky us­ku­toč­ne­nej dňa 09.05.2013 v Om­še­ní

 
Trestný čin ohovárania vs. prípustná (dovolená) kritika

 člá­nok pri­ná­ša ana­lý­zu zna­kov pre­či­nu oho­vá­ra­nia pod­ľa § 373 ods. 1 Tr. zák. a ve­nu­je po­zor­nosť aj prob­le­ma­ti­ke, do akej mie­ry je prí­pus­tná kri­ti­ka naj­mä ve­rej­ne čin­ných osôb.

 
Zákonnosť dôkazov a procesu dokazovania trestných činov s drogovým prvkom (z pohľadu obhajoby)

 cie­ľom člán­ku bo­lo pou­ká­zať na ma­név­ro­va­cí pries­tor ob­ha­jo­by pri vý­ko­ne ob­ha­jo­by osôb ob­vi­ne­ných z tres­tných či­nov naj­mä s dro­go­vým pr­vkom.

 
   
 
Mapa stránky   |   O nás   |   Kontakt Powered by Cyclone3 XUL CMS of Comsultia