Články

Prečo vládny návrh zákona o elektronických komunikáciách zasahoval do práva na súkromie?
článok sa zaoberá pôvodným návrhom zákona o mimoriadnych opatreniach a to v časti, v ktorej s navrhovala zmena zákona o elektronických komunikáciách
 
Úvaha Sudcovskej rady Petržalského súdu nad postojom JUDr. Daniela Lipšica
reakcia sudcovskej rady Okresného súdu Bratislava V na kritiku ohľadne možného ponúknutia záruky v zmysle § 80 ods. 1 písm. a) Tr. por. zo strany sudcov.
 
Vyšetrovateľ v trestnom konaní
podstatou článku je námet do diskusie k súčasnému stavu vnímania povinností vyšetrovateľa v trestnom konaní
 
Nová prejudiciálna otázka NS SR k výkladu platnosti európskeho zatýkacieho rozkazu
článok sa zaoberá problematikou európskeho zatýkacieho rozkazu vo svetle rozhodovacej činnosti Súdneho dvora Európskej únie.
 
Čas predvolebný, čas po zrušení amnestií udelených Vladimírom Mečiarom
autor metódou komparácie porovnáva právne texty, ktoré boli prijaté v čase vzniku ústavného systému SR v roku 1992 a nasledovných novelizácií, pričom vyslovuje právny názor ako príspevok do diskusie problematiky amnestií, trestného činu zneužívania právomoci verejného činiteľa.
 
 
 

Najčítanejšie články

Zákonnosť dôkazov a procesu dokazovania trestných činov s drogovým prvkom (z pohľadu obhajoby)

 cie­ľom člán­ku bo­lo pou­ká­zať na ma­név­ro­va­cí pries­tor ob­ha­jo­by pri vý­ko­ne ob­ha­jo­by osôb ob­vi­ne­ných z tres­tných či­nov naj­mä s dro­go­vým pr­vkom.

 
Daňové trestné činy - niektoré aplikačné problémy

 vý­ťah z pred­náš­ky us­ku­toč­ne­nej dňa 09.05.2013 v Om­še­ní

 
Ekonomická trestná činnosť a trestné činy proti mene

 Autor: JUDr. Pe­ter Šam­ko, sud­ca Ok­res­né­ho sú­du v Pe­zin­ku

vý­ťah z pred­náš­ky us­ku­toč­ne­nej dňa 03.05.2011 - 04.05.2011 v Om­še­ní

 
   
 
Mapa stránky   |   O nás   |   Kontakt Powered by Cyclone3 XUL CMS of Comsultia