Rozhodnutia

Zisťovanie skutočnej hodnoty akcií akciovej spoločnosti v trestnom konaní
 rozhodnutie Najvyššieho súdu ČR sa zaoberá pomerne spornou problematikou, ako stanoviť výšku spôsobenej škody pri akciách, t. j. ako zistiť skutočnú hodnotu akcií určitej akciovej spoločnosti.
 
K personálnemu obsadeniu inšpekčnej služby a k aplikácii donucovacích prostriedkov
 príspevok prináša nález Ústavného súdu ČR, ktorý predstavuje exkurz v oblasti inšpekčnej služby ako aj limitov aplikácie donucovacích oprávnení príslušníkmi PZ.
 
K otázke, či obžalovaný môže vyhlásiť vinu aj počas dokazovania na hlavnom pojednávaní
 uznesenie Krajského súdu v Bratislave sa zaoberá možnosťami vyhlásenia viny zo strany obžalovaného počas vykonávania dokazovania na hlavnom pojednávaní
 
Súdny dvor Európskej únie: Liečivo obsahujúce efedrin nie je prekurzor
 uznesenie Súdneho dvora Európskej únie zo dňa 02.03.2017 sa zaoberá výkladom pojmu prekurzor
 
Vypracovanie znaleckého posudku v čase prerušenia trestného stíhania a jeho použiteľnosť
 rozhodnutie Najvyššieho súdu ČR sa zaoberá problematikou vypracovania znaleckého posudku v čase prerušenia trestného stíhania a jeho použiteľnosti v ďalších fázach trestného stíhania.
 
 
 

Najčítanejšie články

Zákonnosť dôkazov a procesu dokazovania trestných činov s drogovým prvkom (z pohľadu obhajoby)

 cie­ľom člán­ku bo­lo pou­ká­zať na ma­név­ro­va­cí pries­tor ob­ha­jo­by pri vý­ko­ne ob­ha­jo­by osôb ob­vi­ne­ných z tres­tných či­nov naj­mä s dro­go­vým pr­vkom.

 
Ekonomická trestná činnosť a trestné činy proti mene

 Autor: JUDr. Pe­ter Šam­ko, sud­ca Ok­res­né­ho sú­du v Pe­zin­ku

vý­ťah z pred­náš­ky us­ku­toč­ne­nej dňa 03.05.2011 - 04.05.2011 v Om­še­ní

 
Daňové trestné činy - niektoré aplikačné problémy

 vý­ťah z pred­náš­ky us­ku­toč­ne­nej dňa 09.05.2013 v Om­še­ní

 
   
 
Mapa stránky   |   O nás   |   Kontakt Powered by Cyclone3 XUL CMS of Comsultia