Rozhodnutia

Ako správne určiť miestnu príslušnosť pri trestnom čine sprenevery
aktuálna judikatúra Najvyššieho súdu Českej republiky sa zaoberá problematikou, ktorá je sporná aj v podmienkach SR a to ako správne určiť miestnu príslušnosť pri trestnom čine sprenevery a či ide o dištančný delikt.
 
Darovanie nehnuteľnosti, poškodzovanie veriteľa a analógia
rozhodnutie sa zaoberá pretrvávajúcim aplikačným problémom spočívajúcim v tom, či sa môže dlžník darovaním nehnuteľnosti dopustiť trestného činu poškodzovania veriteľa podľa § 239 ods. 1 písm. a) Tr. zák.
 
Faktúrovanie falošnej DPH, určovanie výšky škody a trestný čin podvodu
príspevok predkladá rozhodnutie Najvyššieho súdu ČR, ktoré sa zaoberalo prípadom faktúrovania DPH odberateľom zo strany subjektu, ktorý nebol platcom DPH a prináša aj odkaz na kritiku tohto rozhodnutia z hľadiska určovania výšky škody.
 
Právne vety aktuálnej judikatúry Najvyššieho súdu SR
príspevok prináša právne vety judikatúry, ktoré boli schválené trestnoprávnym kolégiom Najvyššieho súdu SR dňa 16.04.2018
 
Rozhodnutie vo veci M. proti Holandsku
príspevok prináša stručný výťah z aktuálneho rozhodnutia Európskeho súdu pre ľudské práva, ktoré sa zaoberalo problematikou obmedzenia obhajoby v súvislosti s utajovanými dokumentami a obmedzením možnosti poskytovať obhajcovi niektoré informácie a pokyny.
 
 
 

Najčítanejšie články

Zákonnosť dôkazov a procesu dokazovania trestných činov s drogovým prvkom (z pohľadu obhajoby)

 cie­ľom člán­ku bo­lo pou­ká­zať na ma­név­ro­va­cí pries­tor ob­ha­jo­by pri vý­ko­ne ob­ha­jo­by osôb ob­vi­ne­ných z tres­tných či­nov naj­mä s dro­go­vým pr­vkom.

 
Daňové trestné činy - niektoré aplikačné problémy

 vý­ťah z pred­náš­ky us­ku­toč­ne­nej dňa 09.05.2013 v Om­še­ní

 
Ekonomická trestná činnosť a trestné činy proti mene

 Autor: JUDr. Pe­ter Šam­ko, sud­ca Ok­res­né­ho sú­du v Pe­zin­ku

vý­ťah z pred­náš­ky us­ku­toč­ne­nej dňa 03.05.2011 - 04.05.2011 v Om­še­ní

 
   
 
Mapa stránky   |   O nás   |   Kontakt Powered by Cyclone3 XUL CMS of Comsultia