Rozhodnutia

Ústavný súd SR: Kolúzna väzba nemôže byť vyjadrená všeobecne a frázovito
aktuálny nález Ústavného súdu SR zo dňa 30.03.2021, ktorý sa zaoberá výkladom kolúznej väzby podľa § 71 ods. 1 písm. b) Tr. por.
 
Trest smrti pre Irenu Čubírkovú - uplynulo 55 rokov od vyhlásenia rozsudku
príspevok prináša kompletný odsudzujúci rozsudok Krajského súdu v Bratislave zo dňa 31.05.1966, ktorý z právneho hľadiska zaujme nielen skladbou odôvodnenia rozsudku, ale aj právnym posúdením konania spoluobžalovaného Ireny Čubírkovej
 
Vecná súvislosť medzi spáchaným trestným činom krádeže a vyhláseným núdzovým stavom
aktuálne rozhodnutie veľkého senátu Najvyššieho súdu Českej republiky, využiteľné aj v slovenských právnych pomeroch, ktoré zjednotilo nejednotnú aplikačnú prax pri výklade znaku kvalifikovanej skutkovej podstaty trestného činu krádeže týkajúcej sa spáchania tohto trestného činu počas núdzového stavu
 
Právo na obhajobu má prednosť pred povinnosťou mlčanlivosti, ktorá viaže obvineného
aktuálny nález Ústavného súdu Českej republiky sp. zn. II. ÚS 4071/2019 zo dňa 14.10.2020
 
Kauza Gemerský mlyn - uznesenie Krajského súdu v Bratislave
zrušujúce uznesenie krajského súdu v kauze Gemerský mlyn, ktorá je zaujímavá aj tým, že trestnoprávnu zodpovednosť má zakladať rozhodnutie kolektívneho orgánu
 
 
 

Najčítanejšie články

Zákonnosť dôkazov a procesu dokazovania trestných činov s drogovým prvkom (z pohľadu obhajoby)

 cie­ľom člán­ku bo­lo pou­ká­zať na ma­név­ro­va­cí pries­tor ob­ha­jo­by pri vý­ko­ne ob­ha­jo­by osôb ob­vi­ne­ných z tres­tných či­nov naj­mä s dro­go­vým pr­vkom.

 
Daňové trestné činy - niektoré aplikačné problémy

 vý­ťah z pred­náš­ky us­ku­toč­ne­nej dňa 09.05.2013 v Om­še­ní

 
Ekonomická trestná činnosť a trestné činy proti mene

 Autor: JUDr. Pe­ter Šam­ko, sud­ca Ok­res­né­ho sú­du v Pe­zin­ku

vý­ťah z pred­náš­ky us­ku­toč­ne­nej dňa 03.05.2011 - 04.05.2011 v Om­še­ní

 
   
 
Mapa stránky   |   O nás   |   Kontakt Powered by Cyclone3 XUL CMS of Comsultia