Rozhodnutia

Neoprávnené poskytovanie informácií zo strany policajta
rozhodnutie Najvyššieho súdu ČR sa zaoberá výkladom znakov skutkovej podstaty trestného činu zneužívania právomoci verejného činiteľa a to najmä výkladom znaku "zadovážiť inému neoprávnený prospech" na podklade prípadu protiprávneho konania policajta.
 
Pivničná kobka v bytovom dome ako "iný priestor" v zmysle § 101 Tr. por.
rozhodnutie Najvyššieho súdu SR sa zaoberá tým, či je na prehliadku pivničnej kobky nachádzajúcej sa v bytnom dome nutný príkaz na domovú prehliadku alebo postačí aj len príkaz v zmysle § 101 Tr. por.
 
K (ne)predĺženiu lehoty trvania väzby v súvislosti s prieťahom znalca pri vypracovávaní znaleckého posudku
rozhodnutie Krajského súdu v Bratislave sa zaoberá výkladom zákonných podmienok na predĺženie lehoty trvania väzby v zmysle § 76 ods. 3 Tr. por. sa to v súvislosti s prieťahom znalca pri vypracovávaní znaleckého posudku a odmietnutím obvineného vypovedať kým nebude skončené dokazovanie v prípravnom konaní.
 
Je policajt povinný oznámiť obhajcovi meno svedka, ktorý má byť vypočúvaný? návrh na zaujatie stanoviska
Najvyšší súd SR bude v najbližšej dobe riešiť pomerne spornú otázku týkajúcu sa toho, či je policajt v zmysle § 213 ods. 3 Tr. por. povinný oznámiť obhajcovi meno svedka, ktorý má byť vypočúvaný.
 
Právne vety aktuálnej judikatúry Najvyššieho súdu SR
príspevok prináša právne vety judikatúry schválenej na trestnoprávnom kolégiu Najvyššieho súdu SR dňa 03.07.2018.
 
 
 

Najčítanejšie články

Zákonnosť dôkazov a procesu dokazovania trestných činov s drogovým prvkom (z pohľadu obhajoby)

 cie­ľom člán­ku bo­lo pou­ká­zať na ma­név­ro­va­cí pries­tor ob­ha­jo­by pri vý­ko­ne ob­ha­jo­by osôb ob­vi­ne­ných z tres­tných či­nov naj­mä s dro­go­vým pr­vkom.

 
Daňové trestné činy - niektoré aplikačné problémy

 vý­ťah z pred­náš­ky us­ku­toč­ne­nej dňa 09.05.2013 v Om­še­ní

 
Ekonomická trestná činnosť a trestné činy proti mene

 Autor: JUDr. Pe­ter Šam­ko, sud­ca Ok­res­né­ho sú­du v Pe­zin­ku

vý­ťah z pred­náš­ky us­ku­toč­ne­nej dňa 03.05.2011 - 04.05.2011 v Om­še­ní

 
   
 
Mapa stránky   |   O nás   |   Kontakt Powered by Cyclone3 XUL CMS of Comsultia