Rozhodnutia

Urážanie sudcu poslancom a schovávanie sa poslanca za výrokovú poslaneckú indemnitu
prispevok prináša kompletné znenie rozsudku Krajského súdu v Košiciach, ktoré sa týkalo žaloby sudkyne na ochranu osobnosti voči hrubým nepravdivým výrokom poslanca NR SR
 
Komentáre manželky sudcu na sociálnej sieti a objektívny test nestrannosti
príspevok približuje rozhodnutie ESĽP, ktoré sa zaoberá kritickými komentármi manželky sudcu na adresu účastníkov konania zverejnených na sociálnej sieti a to z pohľadu testu objektívnej nestrannosti sudcu, ktorý rozhodoval v spore
 
Právne vety rozhodnutí schválené na zasadnutí trestného kolégia Najvyššieho súdu ČR
právne vety aktuálnej trestnej judikatúry Najvyššieho súdu Českej republiky
 
Rodinné vzťahy sudcu z hľadiska objektívneho testu nestrannosti v judikatúre ESĽP
príspevok prináša rozhodnutie Európskeho súdu pre ľudské práva, ktoré sa zaoberalo objektívnym testom nestrannosti v prípade rodinných vzťahov sudcu
 
Prípad jednej českej sudkyne, test nestrannosti a tajne vyhotovená nahrávka
rozhodnutie Ústavného súdu ČR sa zaoberá zásadou zákonného sudcu, subjektívnym a objektívnym testom nestrannosti a to v kontexte nevhodných vyjadrení sudkyne
 
 
 

Najčítanejšie články

Daňové trestné činy - niektoré aplikačné problémy

 vý­ťah z pred­náš­ky us­ku­toč­ne­nej dňa 09.05.2013 v Om­še­ní

 
Trestný čin ohovárania vs. prípustná (dovolená) kritika

 člá­nok pri­ná­ša ana­lý­zu zna­kov pre­či­nu oho­vá­ra­nia pod­ľa § 373 ods. 1 Tr. zák. a ve­nu­je po­zor­nosť aj prob­le­ma­ti­ke, do akej mie­ry je prí­pus­tná kri­ti­ka naj­mä ve­rej­ne čin­ných osôb.

 
Zákonnosť dôkazov a procesu dokazovania trestných činov s drogovým prvkom (z pohľadu obhajoby)

 cie­ľom člán­ku bo­lo pou­ká­zať na ma­név­ro­va­cí pries­tor ob­ha­jo­by pri vý­ko­ne ob­ha­jo­by osôb ob­vi­ne­ných z tres­tných či­nov naj­mä s dro­go­vým pr­vkom.

 
   
 
Mapa stránky   |   O nás   |   Kontakt Powered by Cyclone3 XUL CMS of Comsultia