Rozhodnutia

Aktuálne zjednocujúce trestnoprávne stanoviská Najvyššieho súdu SR
zjednocujúce stanoviská trestnoprávneho kolégia Najvyššieho súdu SR schválené dňa 03.10.2018
 
Aktuálna judikatúra Najvyššieho súdu Českej republiky
aktuálna judikatúra Najvyššieho súdu Českej republiky, ktorej niektoré závery môžu byť podnetné, či zaujímavé aj z pohľadu právneho poriadku SR.
 
Priateľ ako blízka osoba s právom odoprieť výpoveď
rozhodnutie Ústavného súdu ČR sa zaoberá zaujímavou problematikou definovania priateľstva v spojení s pojmom blízka osoba a právo odoprieť svedeckú výpoveď.
 
Neoprávnené poskytovanie informácií zo strany policajta
rozhodnutie Najvyššieho súdu ČR sa zaoberá výkladom znakov skutkovej podstaty trestného činu zneužívania právomoci verejného činiteľa a to najmä výkladom znaku "zadovážiť inému neoprávnený prospech" na podklade prípadu protiprávneho konania policajta.
 
Pivničná kobka v bytovom dome ako "iný priestor" v zmysle § 101 Tr. por.
rozhodnutie Najvyššieho súdu SR sa zaoberá tým, či je na prehliadku pivničnej kobky nachádzajúcej sa v bytnom dome nutný príkaz na domovú prehliadku alebo postačí aj len príkaz v zmysle § 101 Tr. por.
 
 
 

Najčítanejšie články

Zákonnosť dôkazov a procesu dokazovania trestných činov s drogovým prvkom (z pohľadu obhajoby)

 cie­ľom člán­ku bo­lo pou­ká­zať na ma­név­ro­va­cí pries­tor ob­ha­jo­by pri vý­ko­ne ob­ha­jo­by osôb ob­vi­ne­ných z tres­tných či­nov naj­mä s dro­go­vým pr­vkom.

 
Daňové trestné činy - niektoré aplikačné problémy

 vý­ťah z pred­náš­ky us­ku­toč­ne­nej dňa 09.05.2013 v Om­še­ní

 
Ekonomická trestná činnosť a trestné činy proti mene

 Autor: JUDr. Pe­ter Šam­ko, sud­ca Ok­res­né­ho sú­du v Pe­zin­ku

vý­ťah z pred­náš­ky us­ku­toč­ne­nej dňa 03.05.2011 - 04.05.2011 v Om­še­ní

 
   
 
Mapa stránky   |   O nás   |   Kontakt Powered by Cyclone3 XUL CMS of Comsultia