Rozhodnutia

Ku kauze Martina Macka: Z rozsudkov Najvyššieho súdu SR a Krajského súdu v Bratislave
článok približuje rozhodnutia súdov, ktoré sa v danej kauze zaoberali aj nadprácou polície pri získavaní pochybného priznania obvineného ako aj pravidlami pri vykonávaní rekognície, ktoré neboli zo strany polície dodržané
 
Trestnoprávna zodpovednosť verejného činiteľa za nesprávny právny názor uvedený v rozhodnutí
aktuálny nález Ústavného súdu ČR sa zaoberá možnosťami vyvodzovania trestnoprávnej zodpovednosti verejných činiteľov za vydanie vadných rozhodnutí a je využiteľný aj v právnych pomeroch SR a to napríklad nielen pri trestnom čine zneužívania právomoci verejného činiteľa, ale aj pri trestnom čine ohýbania práva
 
Právne vety aktuálnej trestnej judikatúry Najvyššieho súdu ČR
aktuálna trestná judikatúra Najvyššieho súdu ČR schválená trestným kolégiom dňa 03.05.2023
 
Trestný čin všeobecného ohrozenia a tzv. cestné prirátstvo - rozhodnutie Ústavného súdu SR
Ústavný súd SR vo svojom uznesení posudzoval trestnú vec, v ktorej bol odsúdený uznaný za vinného za spáchanie trestného činu všeobecného ohrozenia podľa § 284 Tr. zák. v súvislosti s jazdou motorovým vozidlom
 
K českej kauze predaja armádneho majetku a k zatajovaniu dôkazov zo strany obžaloby
článok prináša rozbor rozhodovania súdu v kauze, ktorá je v Českej republike mimoriadne sledovaná, pričom na podklade vybraných pasáží z rozsudku súdu poukazuje na zásadné pochybenia obžaloby
 
 
 

Najčítanejšie články

Daňové trestné činy - niektoré aplikačné problémy

 vý­ťah z pred­náš­ky us­ku­toč­ne­nej dňa 09.05.2013 v Om­še­ní

 
Trestný čin ohovárania vs. prípustná (dovolená) kritika

 člá­nok pri­ná­ša ana­lý­zu zna­kov pre­či­nu oho­vá­ra­nia pod­ľa § 373 ods. 1 Tr. zák. a ve­nu­je po­zor­nosť aj prob­le­ma­ti­ke, do akej mie­ry je prí­pus­tná kri­ti­ka naj­mä ve­rej­ne čin­ných osôb.

 
Zákonnosť dôkazov a procesu dokazovania trestných činov s drogovým prvkom (z pohľadu obhajoby)

 cie­ľom člán­ku bo­lo pou­ká­zať na ma­név­ro­va­cí pries­tor ob­ha­jo­by pri vý­ko­ne ob­ha­jo­by osôb ob­vi­ne­ných z tres­tných či­nov naj­mä s dro­go­vým pr­vkom.

 
   
 
Mapa stránky   |   O nás   |   Kontakt Powered by Cyclone3 XUL CMS of Comsultia