Rozhodnutia

Rozsudok Krajského súdu v Bratislave v trestnej veci Filipa Rybaniča
kompletmé znenie rozhodnutia Krajského súdu v Bratislave v trestnej veci vedenej proti obžalovanému Filipovi Rybaničovi pre trestný čin podľa ohrozenia obchodného, bankového, poštového, telekomunikačného a daňového tajomstva podľa § 264 Tr. zák.
 
Nepravdivý návrh na výmaz partnera verejného sektora, zákaz zneužitia práva
predkladané súdne rozhodnutie sa zaoberá problematikou skúmania pravdivosti návrhu oprávnenej osoby a to aj v kontexte zákazu zneužitia práva.
 
Aktuálna judikatúra trestnoprávneho kolégia Najvyššieho súdu SR
právne vety judikatúry trestnoprávneho kolégia Najvyššieho súdu SR, ktoré boli prijaté dňa 10.06.2019
 
Streľba policajta na unikajúce vozidlo - prípad Toubache proti Francúzsku
rozhodnutie Európskeho súdu pre ľudské práva, ktoré sa zaoberalo podmienkami, za ktorých môže polícia použiť strelnú zbraň na unikajúce motorové vozidlo.
 
Tlačová beseda obvineného a kolúzny dôvod väzby
uznesenie Krajského súdu v Bratislave sa zaoberá návrhom prokurátora, ktorý žiadal vzatie obvineného do väzby podľa § 71 ods. 1 písm. b) Tr. por. z dôvodu jeho vyjadrení na talačovej besebe po skončení vyšetrovania.
 
 
 

Najčítanejšie články

Zákonnosť dôkazov a procesu dokazovania trestných činov s drogovým prvkom (z pohľadu obhajoby)

 cie­ľom člán­ku bo­lo pou­ká­zať na ma­név­ro­va­cí pries­tor ob­ha­jo­by pri vý­ko­ne ob­ha­jo­by osôb ob­vi­ne­ných z tres­tných či­nov naj­mä s dro­go­vým pr­vkom.

 
Daňové trestné činy - niektoré aplikačné problémy

 vý­ťah z pred­náš­ky us­ku­toč­ne­nej dňa 09.05.2013 v Om­še­ní

 
Ekonomická trestná činnosť a trestné činy proti mene

 Autor: JUDr. Pe­ter Šam­ko, sud­ca Ok­res­né­ho sú­du v Pe­zin­ku

vý­ťah z pred­náš­ky us­ku­toč­ne­nej dňa 03.05.2011 - 04.05.2011 v Om­še­ní

 
   
 
Mapa stránky   |   O nás   |   Kontakt Powered by Cyclone3 XUL CMS of Comsultia