Rozhodnutia

K (ne)predĺženiu lehoty trvania väzby v súvislosti s prieťahom znalca pri vypracovávaní znaleckého posudku
rozhodnutie Krajského súdu v Bratislave sa zaoberá výkladom zákonných podmienok na predĺženie lehoty trvania väzby v zmysle § 76 ods. 3 Tr. por. sa to v súvislosti s prieťahom znalca pri vypracovávaní znaleckého posudku a odmietnutím obvineného vypovedať kým nebude skončené dokazovanie v prípravnom konaní.
 
Je policajt povinný oznámiť obhajcovi meno svedka, ktorý má byť vypočúvaný? návrh na zaujatie stanoviska
Najvyšší súd SR bude v najbližšej dobe riešiť pomerne spornú otázku týkajúcu sa toho, či je policajt v zmysle § 213 ods. 3 Tr. por. povinný oznámiť obhajcovi meno svedka, ktorý má byť vypočúvaný.
 
Právne vety aktuálnej judikatúry Najvyššieho súdu SR
príspevok prináša právne vety judikatúry schválenej na trestnoprávnom kolégiu Najvyššieho súdu SR dňa 03.07.2018.
 
Uznesenie okresného súdu o zastavení trestného stíhania vedeného pre trestný čin ohovárania predsedu vlády SR
kompletné znenie uznesenia Okresného súdu Bratislava I o zastavení trestného stíhania vo veci trestného činu ohovárania, ktorého sa mal dopustiť obžalovaný voči predsedovi vlády SR
 
Ako správne určiť miestnu príslušnosť pri trestnom čine sprenevery
aktuálna judikatúra Najvyššieho súdu Českej republiky sa zaoberá problematikou, ktorá je sporná aj v podmienkach SR a to ako správne určiť miestnu príslušnosť pri trestnom čine sprenevery a či ide o dištančný delikt.
 
 
 

Najčítanejšie články

Zákonnosť dôkazov a procesu dokazovania trestných činov s drogovým prvkom (z pohľadu obhajoby)

 cie­ľom člán­ku bo­lo pou­ká­zať na ma­név­ro­va­cí pries­tor ob­ha­jo­by pri vý­ko­ne ob­ha­jo­by osôb ob­vi­ne­ných z tres­tných či­nov naj­mä s dro­go­vým pr­vkom.

 
Daňové trestné činy - niektoré aplikačné problémy

 vý­ťah z pred­náš­ky us­ku­toč­ne­nej dňa 09.05.2013 v Om­še­ní

 
Ekonomická trestná činnosť a trestné činy proti mene

 Autor: JUDr. Pe­ter Šam­ko, sud­ca Ok­res­né­ho sú­du v Pe­zin­ku

vý­ťah z pred­náš­ky us­ku­toč­ne­nej dňa 03.05.2011 - 04.05.2011 v Om­še­ní

 
   
 
Mapa stránky   |   O nás   |   Kontakt Powered by Cyclone3 XUL CMS of Comsultia