Rozhodnutia

Sloboda prejavu médií, mediálne odsúdenia a prezumpcia neviny
v dnešnej dobe bezbrehej medializácie trestného práva, únikov z vyšetrovacích spisov a mediálnych výrokov o vine ešte počas prípravného konania, je potrebné poukázať na rozhodnutie Ústavného súdu ČR, ktorý zdôrazňuje, že aj médiá musia rešpektovať prezumpciu neviny
 
Nedostatočné vymedzenie skutku pri nevedení účtovníctva obchodnou spoločnosťou
rozhodnutie okresnej prokuratúry sa zaoberá vymezením skutku pri vznesení obvinenia pre podozrenie zo spáchania trestného činu skresľovania údajov hospodárskej a obchodnej evidencie podľa § 259 ods. 2 písm. b) Tr. zák. ako aj výkladom tohto trestného činu
 
Najvyšší súd ČR stanovil minimálne množstvo návykových látok v krvi vodiča motorového vozidla
právne závery zjednocujúceho stanoviska Najvyššieho súdu ČR, ktoré vymedzuje minimálne množstvo inej návykovej látky než alkoholu v krvi vodiča motorového vozidla od ktorého sa bude odvíjať trestná zodpovednosť za spáchanie trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky
 
Usmernenie Generálnej prokuratúry SR - spáchanie trestného činu počas núdzového stavu
aktuálne usmernenie generálnej prokuratúry, ktoré sa zaoberá znakom kvalifikovanej skutkovej podstaty niektorých trestných činov spočívajúcej v spáchaní trestného činu za krízovej situácie
 
Tempel proti Českej republike - k odlišnému posudzovaniu vierohodnosti kľúčového svedka
rozhodnutie Európskeho súdu pre ľudské práva sa zaoberá rozdielnym posudzovaním vierohodnosti kľúčového svedka obžaloby zo strany súdu prvého stupňa a odvolacieho súdu
 
 
 

Najčítanejšie články

Zákonnosť dôkazov a procesu dokazovania trestných činov s drogovým prvkom (z pohľadu obhajoby)

 cie­ľom člán­ku bo­lo pou­ká­zať na ma­név­ro­va­cí pries­tor ob­ha­jo­by pri vý­ko­ne ob­ha­jo­by osôb ob­vi­ne­ných z tres­tných či­nov naj­mä s dro­go­vým pr­vkom.

 
Daňové trestné činy - niektoré aplikačné problémy

 vý­ťah z pred­náš­ky us­ku­toč­ne­nej dňa 09.05.2013 v Om­še­ní

 
Ekonomická trestná činnosť a trestné činy proti mene

 Autor: JUDr. Pe­ter Šam­ko, sud­ca Ok­res­né­ho sú­du v Pe­zin­ku

vý­ťah z pred­náš­ky us­ku­toč­ne­nej dňa 03.05.2011 - 04.05.2011 v Om­še­ní

 
   
 
Mapa stránky   |   O nás   |   Kontakt Powered by Cyclone3 XUL CMS of Comsultia