Rozhodnutia

K nemožnosti založiť kolúzny dôvod väzby iba na abstraktných okolnostiach - nález ústavného súdu
aktuálny nález Ústavného súdu SR zaoberajúci sa kolúznym dôvodom väzby podľa § 71 ods. 1 písm. b) Tr. por. z hľadiska konkrétnosti a presvedčivosti jeho vymedzenia v trestnej veci bývalého štátneho tajomníka ministerstva financií
 
Rozsudok ESĽP vo veci Mucha v. Slovenská republika zo dňa 25.11.2021
autori analyzujú rozsudok ESLP vo veci Mucha proti Slovensku a prinášajú aj jeho kompletné znenie
 
Policajní pytliaci alebo ako nešikovne nadkvalifikovať skutok
príspevok prináša zrušujúce uznesenie krajského prokurátora v kauze pytliactvo so stručným kritickým komentárom, ktorý sa týka výkladu "spáchania trestného činu pytliactva so zbraňou"
 
Legalizácia výnosov z trestnej činnosti a princíp ne bis in idem a zákaz sebaobviňovania
podnetné rozhodnutie Najvyššieho súdu ČR s úvodnou poznámkou sa podrobne zaoberá výkladom znakov trestného činu legalizácie výnosov z trestnej činnosti pri tzv. samopraní finančných prostriedkov
 
Aktuálny nález Ústavného súdu SR týkajúci sa kolúznej väzby
nález Ústavného súdu SR sa zaoberá kolúznym dôvodom väzby podľa § 71 ods. 1 písm. b) Tr. por. a jeho odôvodnením vo väzobnom rozhodnutí súdu ako aj tým, či náhrada väzby v inej trestnej veci môže byť relevantná pri posudzovaní návrhu na vzatie obvineného do väzby v novej trestnej veci
 
 
 

Najčítanejšie články

Daňové trestné činy - niektoré aplikačné problémy

 vý­ťah z pred­náš­ky us­ku­toč­ne­nej dňa 09.05.2013 v Om­še­ní

 
Zákonnosť dôkazov a procesu dokazovania trestných činov s drogovým prvkom (z pohľadu obhajoby)

 cie­ľom člán­ku bo­lo pou­ká­zať na ma­név­ro­va­cí pries­tor ob­ha­jo­by pri vý­ko­ne ob­ha­jo­by osôb ob­vi­ne­ných z tres­tných či­nov naj­mä s dro­go­vým pr­vkom.

 
Trestný čin ohovárania vs. prípustná (dovolená) kritika

 člá­nok pri­ná­ša ana­lý­zu zna­kov pre­či­nu oho­vá­ra­nia pod­ľa § 373 ods. 1 Tr. zák. a ve­nu­je po­zor­nosť aj prob­le­ma­ti­ke, do akej mie­ry je prí­pus­tná kri­ti­ka naj­mä ve­rej­ne čin­ných osôb.

 
   
 
Mapa stránky   |   O nás   |   Kontakt Powered by Cyclone3 XUL CMS of Comsultia