Rozhodnutia

Možnosti zvýšenia dôkaznej sily vykonanej rekognície
 rozhodnutie Ústavného súdu Českej republiky na podklade domácej a aj zahraničnej literatúry, či rozhodovacej činnosti súdov uvádza konkrétne opatrenia, ktoré by v praxi mohli zvýšiť dôkaznú silu vykonanej rekognície.
 
Právne vety aktuálnej judikatúry Najvyššieho súdu SR
 právne vety zjednocujúcich stanovísk Najvyššieho súdu SR, ktoré boli prijaté na trestnoprávnom kolégiu dňa 25.09.2017
 
Manželia ako páchatelia trestného činu poškodzovania veriteľa
 aktuálna judikatúra Najvyššieho súdu Českej republiky sa zaoberá právnym posudzovaním trestného činu poškodzovania veriteľa, ktorého páchateľmi sú manželia, pričom sa zaoberá aj posudzovaním prieťahov v trestnom konaní
 
Povinná obhajoba a závislosť obvineného na návykových látkach
 aktuálna judikatúra Najvyššieho súdu Českej republiky sa zaoberá tým, či ide o prípad povinnej obhajoby len z toho dôvodu, že obvinený užíva omamné alebo psychotropné látky.
 
K znakom trestného činu nebezpečného prenasledovania v prípade rozchodu milencov
 rozhodnutie Krajského súdu v Bratislave konštatuje, že nevyhnutnou súčasťou znakov základnej skutkovej podstaty trestného činu nebezpečného prenasledovania je aj to, aby sa prenasledovanie uskutočňovalo proti vôli prenasledovaného.
 
 
 

Najčítanejšie články

Zákonnosť dôkazov a procesu dokazovania trestných činov s drogovým prvkom (z pohľadu obhajoby)

 cie­ľom člán­ku bo­lo pou­ká­zať na ma­név­ro­va­cí pries­tor ob­ha­jo­by pri vý­ko­ne ob­ha­jo­by osôb ob­vi­ne­ných z tres­tných či­nov naj­mä s dro­go­vým pr­vkom.

 
Daňové trestné činy - niektoré aplikačné problémy

 vý­ťah z pred­náš­ky us­ku­toč­ne­nej dňa 09.05.2013 v Om­še­ní

 
Ekonomická trestná činnosť a trestné činy proti mene

 Autor: JUDr. Pe­ter Šam­ko, sud­ca Ok­res­né­ho sú­du v Pe­zin­ku

vý­ťah z pred­náš­ky us­ku­toč­ne­nej dňa 03.05.2011 - 04.05.2011 v Om­še­ní

 
   
 
Mapa stránky   |   O nás   |   Kontakt Powered by Cyclone3 XUL CMS of Comsultia