Rozhodnutia

Právny nástupca poškodeného v trestnom konaní a súhlas podľa § 211 ods. 1 Tr. por.
rozhodnutie Najvyššieho súdu Českej republiky sa zaoberá zaujímavou problematikou a to, či na právneho nástupcu poškodeného prechádza aj právo v zmysle § 211 ods. 1 Tr. por. Závery tohto rozhodnutia sú využiteľné aj v právnych podmienkach SR.
 
Aktuálna trestnoprávna judikatúra Najvyššieho súdu SR
právne vety, ktoré boli prijaté na trestnoprávnom kolégiu Najvyššieho súdu SR dňa 29.11.2017
 
Zodpovednosť oznamovateľa za podané trestné oznámenie
rozhodnutie Ústavného súdu Českej republiky sa zaoberá vyvodzovaním zodpovednosti oznamovateľa za podané trestné oznámenie ako aj tým, že polícia by nemala byť považovaná za bezplatnú detektívnu kanceláriu na získavanie informácií o politických oponentoch.
 
Možnosti zvýšenia dôkaznej sily vykonanej rekognície
rozhodnutie Ústavného súdu Českej republiky na podklade domácej a aj zahraničnej literatúry, či rozhodovacej činnosti súdov uvádza konkrétne opatrenia, ktoré by v praxi mohli zvýšiť dôkaznú silu vykonanej rekognície.
 
Právne vety aktuálnej judikatúry Najvyššieho súdu SR
právne vety zjednocujúcich stanovísk Najvyššieho súdu SR, ktoré boli prijaté na trestnoprávnom kolégiu dňa 25.09.2017
 
 
 

Najčítanejšie články

Zákonnosť dôkazov a procesu dokazovania trestných činov s drogovým prvkom (z pohľadu obhajoby)

 cie­ľom člán­ku bo­lo pou­ká­zať na ma­név­ro­va­cí pries­tor ob­ha­jo­by pri vý­ko­ne ob­ha­jo­by osôb ob­vi­ne­ných z tres­tných či­nov naj­mä s dro­go­vým pr­vkom.

 
Daňové trestné činy - niektoré aplikačné problémy

 vý­ťah z pred­náš­ky us­ku­toč­ne­nej dňa 09.05.2013 v Om­še­ní

 
Ekonomická trestná činnosť a trestné činy proti mene

 Autor: JUDr. Pe­ter Šam­ko, sud­ca Ok­res­né­ho sú­du v Pe­zin­ku

vý­ťah z pred­náš­ky us­ku­toč­ne­nej dňa 03.05.2011 - 04.05.2011 v Om­še­ní

 
   
 
Mapa stránky   |   O nás   |   Kontakt Powered by Cyclone3 XUL CMS of Comsultia