Rozhodnutia

Aktuálna trestná judikatúra Najvyššieho súdu Českej republiky
aktuálna trestnoprávna rozhodovacia činnosť Najvyššieho súdu ČR, ktorá by mohla byť použiteľná, či podnetná aj v právnych pomeroch SR
 
Uznesenie Špecializovaného trestného súdu o prepustení Norberta Bodora zo zadržania
kompletné znenie uznesenia sudcu pre prípravné konanie, ktorým bol obvinený Norbert Bodor prepustený zo zadržania na slobodu
 
Najvyšší súd SR o symbióze života ľudí a medveďov
rozhodnutie najvyššieho súdu sa zaoberá možnosťami odstrelu problémových medveďov
 
Aplikácia zásady in dubio pro reo a určenie osoby pravdepodobného páchateľa využitím tzv. vylučovacej metódy
rozhodnutie Ústavného súdu Českej republiky kritizuje orgány činné v trestnom konaní za nedôsledné hodnotenie výpovede jediného usvedčujúceho svedka, ktorý bol pôvodne podozrivou osobou ako aj za to, že si fakticky uľahčili dokazovanie, keď takémuto svedkovi, bez ďalšieho, uverili a páchateľa určili na základe tzv. vylučovacej metódy
 
Pokyn žilinskej krajskej prokuratúry na podklade ktorého sa zaisťujú vozidlá hubárom
príspevok prináša pokyn Krajskej prokurátorky v Žiline, ktorý sa týka zaisťovania motorových vozidiel hubárom a nemožnosti posúdiť neoprávnenú jazdu na lesnom pozemku ako priestupok
 
 
 

Najčítanejšie články

Zákonnosť dôkazov a procesu dokazovania trestných činov s drogovým prvkom (z pohľadu obhajoby)

 cie­ľom člán­ku bo­lo pou­ká­zať na ma­név­ro­va­cí pries­tor ob­ha­jo­by pri vý­ko­ne ob­ha­jo­by osôb ob­vi­ne­ných z tres­tných či­nov naj­mä s dro­go­vým pr­vkom.

 
Daňové trestné činy - niektoré aplikačné problémy

 vý­ťah z pred­náš­ky us­ku­toč­ne­nej dňa 09.05.2013 v Om­še­ní

 
Ekonomická trestná činnosť a trestné činy proti mene

 Autor: JUDr. Pe­ter Šam­ko, sud­ca Ok­res­né­ho sú­du v Pe­zin­ku

vý­ťah z pred­náš­ky us­ku­toč­ne­nej dňa 03.05.2011 - 04.05.2011 v Om­še­ní

 
   
 
Mapa stránky   |   O nás   |   Kontakt Powered by Cyclone3 XUL CMS of Comsultia