Rozhodnutia

Prezidentka SR a trestný čin neoprávneného podnikania
príspevok prináša uznesenie vyšetrovateľa o odmietnutí trestného oznámenia na prezidentku Slovenskej republiky pre podozrenie zo spáchania trestného činu neoprávneného podnikania.
 
Výber z aktuálnej judikatúry Najvyššieho súdu Českej republiky
rozhodnutia Najvyššieho súdu ČR prijaté trestnoprávnym kolégiom, ktoré by mohli byť využiteľné aj v právnych podmienkach SR.
 
Aktuálne rozhodnutia Európskeho súdu pre ľudské práva ohľadne zásady ne bis in idem
stručný prehľad aktuálnych rozhodnutí Európskeho súdu pre ľudské práva, ktoré sa týkali zásady ne bis in idem a trestného konania.
 
Rozhodnutie Krajského súdu v Bratislave vo veci bývalého príslušníka Vojenskej spravodajskej služby
rozsudok Krajského súdu v Bratislave vo veci obžalovaného Ing. Romana Mikulca popisuje, okrem iného, podivný spôsob vykonávania prehliadky motorového vozidla zo strany polície.
 
K výsluchu policajného informátora v trestnom konaní
rozhodnutie Najvyššieho súdu SR sa zaoberalo návrhom obžalovaného vypočuť v konaní pred súdom policajného informátora.
 
 
 

Najčítanejšie články

Zákonnosť dôkazov a procesu dokazovania trestných činov s drogovým prvkom (z pohľadu obhajoby)

 cie­ľom člán­ku bo­lo pou­ká­zať na ma­név­ro­va­cí pries­tor ob­ha­jo­by pri vý­ko­ne ob­ha­jo­by osôb ob­vi­ne­ných z tres­tných či­nov naj­mä s dro­go­vým pr­vkom.

 
Daňové trestné činy - niektoré aplikačné problémy

 vý­ťah z pred­náš­ky us­ku­toč­ne­nej dňa 09.05.2013 v Om­še­ní

 
Ekonomická trestná činnosť a trestné činy proti mene

 Autor: JUDr. Pe­ter Šam­ko, sud­ca Ok­res­né­ho sú­du v Pe­zin­ku

vý­ťah z pred­náš­ky us­ku­toč­ne­nej dňa 03.05.2011 - 04.05.2011 v Om­še­ní

 
   
 
Mapa stránky   |   O nás   |   Kontakt Powered by Cyclone3 XUL CMS of Comsultia