Rozhodnutia

Rozdiel medzi obhliadkou miesta činu v obydlí a domovou prehliadkou a k (ne) zákonnosti dôkazov
rozhodnutie Najvyššieho súdu ČR, ktoré je využiteľné aj v právnych pomeroch SR, sa zaoberá posudzovaním obhliadky miesta činu vykonávanej v obydlí so súhlasom užívateľa, úkonmi, ktoré už spadajú pod domovú prehliadku a (ne) zákonnosťou dôkazov získaných pri takýchto úkonoch
 
Ústavný súd SR o tom, že súd rozhodujúci o väzbe v prípravnom konaní nemá právomoc dozor vykonávajúceho prokurátora
aktuálne uznesenie Ústavného súdu Slovenskej republiky sa zaoberalo, okrem iného, aj kompetenciami súdu a prokurátora pri väzobnom trestnom stíhaní v prípravnom konaní so záverom, že súd rozhodujúci o väzbe v prípravnom konaní nemá právomoc dozor vykonávajúceho prokurátora a teda nie je zákonom zmocnený na to, aby naprával pochybenia vyšetrovateľa
 
Určenie termínu verejného zasadnutia uznesením alebo aj tak sa (ne)dá
príspevok sa venuje rozdielnej praxi Špecializovaného trestného súdu pri zvolení formy určenia termínu verejného zasadnutia alebo termínu hlavného pojednávania
 
Právne vety aktuálnej trestnej judikatúry Najvyššieho súdu Českej republiky
aktuálna judikatúra schválená trestným kolégiom Najvyššieho súdu ČR dňa 22.09.2021
 
Trestný čin ohovárania by mal byť vyhradený len pre výnimočné prípady - uznesenie Najvyššieho súdu ČR
rozhodnutie Najvyššieho súdu ČR sa zaoberá výkladom znakov trestného činu ohovárania a jeho právne závery sú využiteľné aj v právnych podmienkach SR
 
 
 

Najčítanejšie články

Zákonnosť dôkazov a procesu dokazovania trestných činov s drogovým prvkom (z pohľadu obhajoby)

 cie­ľom člán­ku bo­lo pou­ká­zať na ma­név­ro­va­cí pries­tor ob­ha­jo­by pri vý­ko­ne ob­ha­jo­by osôb ob­vi­ne­ných z tres­tných či­nov naj­mä s dro­go­vým pr­vkom.

 
Daňové trestné činy - niektoré aplikačné problémy

 vý­ťah z pred­náš­ky us­ku­toč­ne­nej dňa 09.05.2013 v Om­še­ní

 
Trestný čin ohovárania vs. prípustná (dovolená) kritika

 člá­nok pri­ná­ša ana­lý­zu zna­kov pre­či­nu oho­vá­ra­nia pod­ľa § 373 ods. 1 Tr. zák. a ve­nu­je po­zor­nosť aj prob­le­ma­ti­ke, do akej mie­ry je prí­pus­tná kri­ti­ka naj­mä ve­rej­ne čin­ných osôb.

 
   
 
Mapa stránky   |   O nás   |   Kontakt Powered by Cyclone3 XUL CMS of Comsultia