Rozhodnutia

Poškodená právnická osoba a súhlas poškodeného v zmysle § 211 Tr. por. - nález Ústavného súdu SR
nález Ústavného súdu SR sa zaoberá problematikou súhlasu poškodeného v zmysle § 211 Tr.por. v prípadoch, keď je poškodeným subjektom právnická osoba
 
Určenie otcovstva súhlasným vyhlásením rodičov počas konania o určenie otcovstva a procesné aspekty ustanovenia § 109 CMP
uznesenie Okresného súdu Nitra sa zaoberá procesnými aspektami ustanovenia § 109 CMP v súvislosti s určením otcovstva súhlasným vyhlásením rodičov počas konania o určenie otcovstva
 
Trestné konanie nemá náboženský rozmer, pretože nie je založené na viere, ale na dokazovaní (o väzobných dôvodoch)
uznesenie Krajského súdu v Bratislave, ktoré sa zaoberalo kolúznymi a preventívnymi dôvodmi väzby v súvislosti s vedením trestného stíhania pre podozrenie zo spáchania trestného činu podvodu
 
K nedôveryhodnosti výpovedí kajúcnikov v konkrétnej veci a k podozreniu z manipulovania s výpovedmi kajúcnikov
rozhodnutie Krajského súdu v Bratislave sa vyjadruje k nehodnovernosti kajúcnikov v konkrétnej drogovej trestnej veci s tým, že vzhľadom na zistené skutočnosti nebolo možné založiť výrok o vine obžalovaného len na podklade ich výpovedí
 
Stanovy družstva ako zmluva sui generis a trestný čin porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku
aktuálna judikatúra Najvyššieho súdu ČR sa zaoberá spornou otázkou a to, či je možné stanovy družstva považovať za zmluvu v zmysle trestného činu porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku podľa § 237 ods. 1 Tr. zák. ako aj otázkou, či je možné prevádzať umelý povrch futbalového ihriska bez prevodu pozemku na ktorom leží
 
 
 

Najčítanejšie články

Zákonnosť dôkazov a procesu dokazovania trestných činov s drogovým prvkom (z pohľadu obhajoby)

 cie­ľom člán­ku bo­lo pou­ká­zať na ma­név­ro­va­cí pries­tor ob­ha­jo­by pri vý­ko­ne ob­ha­jo­by osôb ob­vi­ne­ných z tres­tných či­nov naj­mä s dro­go­vým pr­vkom.

 
Daňové trestné činy - niektoré aplikačné problémy

 vý­ťah z pred­náš­ky us­ku­toč­ne­nej dňa 09.05.2013 v Om­še­ní

 
Trestný čin ohovárania vs. prípustná (dovolená) kritika

 člá­nok pri­ná­ša ana­lý­zu zna­kov pre­či­nu oho­vá­ra­nia pod­ľa § 373 ods. 1 Tr. zák. a ve­nu­je po­zor­nosť aj prob­le­ma­ti­ke, do akej mie­ry je prí­pus­tná kri­ti­ka naj­mä ve­rej­ne čin­ných osôb.

 
   
 
Mapa stránky   |   O nás   |   Kontakt Powered by Cyclone3 XUL CMS of Comsultia