Rozhodnutia

K výsluchu policajného informátora v trestnom konaní
rozhodnutie Najvyššieho súdu SR sa zaoberalo návrhom obžalovaného vypočuť v konaní pred súdom policajného informátora.
 
Stanovisko Najvyššieho súdu SR k problematike začatia trestného stíhania
aktuálne zjadnocujúce stanovisko trestnoprávneho kolégia Najvyššieho súdu SR sa zaoberá viacerými spornými otázkami ohľadne začatia trestného stíhania vo veci a s ním súvisiacimi aplikačnými problémami.
 
Uznesenie o začatí trestného stíhania vo veci, v ktorej boli vydané mobilné telefóny niektorými sudcami, či štátnou tajomníčkou
príspevok prináša text uznesenia o začatí trestného stíhania vo veci, v ktorej došlo k vydaniu mobilných telefónov zo strany niektorých sudcov, prokurátora, či štátnej tajomníčky, pričom úvodná poznámka obsahuje kritiku tohto uznesenia.
 
K zákonnosti použitia dôkazov získaných podľa zákona č. 166/2003 Z.z. a Radbruchova formula
aktuálne rozhodnutie Najvyššieho súdu SR sa zaoberá možnosťou použitia dôkazov získaných v zmysle zákona č. 166/2003 Z.z. v inej trestnej veci ako aj argumentom prokurátora ohľadne využitia tzv. Radbruchovej formule.
 
Začatie trestného stíhania vo veci pre skutok, ktorý sa nestal, ale možno sa stane v budúcnosti
návrh zjednocujúceho stanoviska Najvyššieho súdu SR so stručným komentárom
 
 
 

Najčítanejšie články

Zákonnosť dôkazov a procesu dokazovania trestných činov s drogovým prvkom (z pohľadu obhajoby)

 cie­ľom člán­ku bo­lo pou­ká­zať na ma­név­ro­va­cí pries­tor ob­ha­jo­by pri vý­ko­ne ob­ha­jo­by osôb ob­vi­ne­ných z tres­tných či­nov naj­mä s dro­go­vým pr­vkom.

 
Daňové trestné činy - niektoré aplikačné problémy

 vý­ťah z pred­náš­ky us­ku­toč­ne­nej dňa 09.05.2013 v Om­še­ní

 
Ekonomická trestná činnosť a trestné činy proti mene

 Autor: JUDr. Pe­ter Šam­ko, sud­ca Ok­res­né­ho sú­du v Pe­zin­ku

vý­ťah z pred­náš­ky us­ku­toč­ne­nej dňa 03.05.2011 - 04.05.2011 v Om­še­ní

 
   
 
Mapa stránky   |   O nás   |   Kontakt Powered by Cyclone3 XUL CMS of Comsultia