Rozhodnutia

K trestnoprávnej zodpovednosti predstaviteľov cirkvi pri scudzovaní cirkevného majetku
príspevok prináša rozhodnutie Najvyššieho súdu SR, ktoré sa zaoberalo otázkou trestnoprávnej zodpovednosti príslušníkov cirkvi v súvislosti s porušením predpisov cirkevného práva, ktorá doposiaľ nebola v rozhodovacej praxi súdov riešená
 
Aktuálna trestná judikatúra Najvyššieho súdu Českej republiky
právne vety rozhodnutí schválených na zasadnutí trestného kolégia Najvyššieho súdu Českej republiky dňa 16.12.2020
 
Sloboda prejavu médií, mediálne odsúdenia a prezumpcia neviny
v dnešnej dobe bezbrehej medializácie trestného práva, únikov z vyšetrovacích spisov a mediálnych výrokov o vine ešte počas prípravného konania, je potrebné poukázať na rozhodnutie Ústavného súdu ČR, ktorý zdôrazňuje, že aj médiá musia rešpektovať prezumpciu neviny
 
Nedostatočné vymedzenie skutku pri nevedení účtovníctva obchodnou spoločnosťou
rozhodnutie okresnej prokuratúry sa zaoberá vymezením skutku pri vznesení obvinenia pre podozrenie zo spáchania trestného činu skresľovania údajov hospodárskej a obchodnej evidencie podľa § 259 ods. 2 písm. b) Tr. zák. ako aj výkladom tohto trestného činu
 
Najvyšší súd ČR stanovil minimálne množstvo návykových látok v krvi vodiča motorového vozidla
právne závery zjednocujúceho stanoviska Najvyššieho súdu ČR, ktoré vymedzuje minimálne množstvo inej návykovej látky než alkoholu v krvi vodiča motorového vozidla od ktorého sa bude odvíjať trestná zodpovednosť za spáchanie trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky
 
 
 

Najčítanejšie články

Zákonnosť dôkazov a procesu dokazovania trestných činov s drogovým prvkom (z pohľadu obhajoby)

 cie­ľom člán­ku bo­lo pou­ká­zať na ma­név­ro­va­cí pries­tor ob­ha­jo­by pri vý­ko­ne ob­ha­jo­by osôb ob­vi­ne­ných z tres­tných či­nov naj­mä s dro­go­vým pr­vkom.

 
Daňové trestné činy - niektoré aplikačné problémy

 vý­ťah z pred­náš­ky us­ku­toč­ne­nej dňa 09.05.2013 v Om­še­ní

 
Ekonomická trestná činnosť a trestné činy proti mene

 Autor: JUDr. Pe­ter Šam­ko, sud­ca Ok­res­né­ho sú­du v Pe­zin­ku

vý­ťah z pred­náš­ky us­ku­toč­ne­nej dňa 03.05.2011 - 04.05.2011 v Om­še­ní

 
   
 
Mapa stránky   |   O nás   |   Kontakt Powered by Cyclone3 XUL CMS of Comsultia