Rozhodnutia

Aktuálna trestná judikatúra Najvyššieho súdu SR
právne vety aktuálnej trestnej judikatúry Najvyššieho súdu SR, ktoré boli schválené trestnoprávnym kolégiom Najvyššieho súdu SR dňa 03.12.2018
 
Domová prehliadka a upovedomenie obhajcu podľa § 213 Tr. por.
rozhodnutie Najvyššieho súdu SR sa zaoberá, okrem iného, aj tým, či je nutné upovedomiť obhajcu obvineného o výkone domovej prehliadky v zmysle § 213 Tr. por.
 
Stanovisko GP SR k úverovému podvodu v spojitosti s poskytovaním úverov nebankovými subjektmi
stanovisko Generálneho prokurátora SR k právnemu posúdeniu trestného činu úverového podvodu v súvislosti s poskytovaním úveru nebankovými subjektmi, ktoré nadobúda záväznosť pre prokurátorov dňom 01.12.2018
 
Aktuálna trestná judikatúra Najvyššieho súdu Českej republiky
právne vety trestnoprávnej judikatúry Najvyššieho súdu ČR, ktorých obsah by mohol byť využiteľný aj v slovenských právnych podmienkach
 
Aktuálne zjednocujúce trestnoprávne stanoviská Najvyššieho súdu SR
zjednocujúce stanoviská trestnoprávneho kolégia Najvyššieho súdu SR schválené dňa 03.10.2018
 
 
 

Najčítanejšie články

Zákonnosť dôkazov a procesu dokazovania trestných činov s drogovým prvkom (z pohľadu obhajoby)

 cie­ľom člán­ku bo­lo pou­ká­zať na ma­név­ro­va­cí pries­tor ob­ha­jo­by pri vý­ko­ne ob­ha­jo­by osôb ob­vi­ne­ných z tres­tných či­nov naj­mä s dro­go­vým pr­vkom.

 
Daňové trestné činy - niektoré aplikačné problémy

 vý­ťah z pred­náš­ky us­ku­toč­ne­nej dňa 09.05.2013 v Om­še­ní

 
Ekonomická trestná činnosť a trestné činy proti mene

 Autor: JUDr. Pe­ter Šam­ko, sud­ca Ok­res­né­ho sú­du v Pe­zin­ku

vý­ťah z pred­náš­ky us­ku­toč­ne­nej dňa 03.05.2011 - 04.05.2011 v Om­še­ní

 
   
 
Mapa stránky   |   O nás   |   Kontakt Powered by Cyclone3 XUL CMS of Comsultia