Rozhodnutia

Lovenie dôkazov pri domovej prehliadke - nález Ústavného súdu SR vo veci Zurian
príspevok prináša nález Ústavného súdu SR, ktorý skonštatoval porušenia základných práv sťažovateľa v súvislosti s vydaným príkazom na vykonanie domovej prehliadky
 
Zákaz donucovania k sebaobviňovaniu a neposkytnutie pomoci vodičom motorového vozidla
rozhodnutie Najvyššieho súdu ČR sa zaoberalo zaujímavou námietkou obžalovaného, ktorý namietal, že "nebezpečenstvom pre seba" v zmysle znakov skutkovej podstaty trestného činu neposkytnutia pomoci je myslené aj nebezpečenstvo jeho trestného stíhania a preto sa tu uplatní zákaz donucovania k sebaobviňovaniu
 
Oslobodzujúci rozsudok sudkyne Krajského súdu v Žiline obžalovanej pre prijímanie úplatku - žiadne poriadne dôkazy
oslobodzujúci rozsudok Špecializovaného trestného súdu, ktorý poukazuje na absolútne slabú dôkaznú situáciu v konkrétnej údajnej korupčnej trestnej kauze
 
Aplikácia ustanovenia § 210 Tr. por. pri strate procesného postavenia obvineného - nález ústavného súdu vo veci Haščák
nález Ústavného súdu SR, ktorý sa zaoberal výkladom ustanovenia § 210 Tr. por. pri strate procesného postavenia obvineného a porušením povinností prokurátora a vyšetrovateľa
 
Obnova konania a právo na zákonného sudcu
príspevok prináša uznesenie Najvyššieho súdu SR o návrhu odsúdeného na povolenie obnovy konania z hľadiska jeho práva na zákonného sudcu, práva na súdnu ochranu a spravodlivé súdne konanie
 
 
 

Najčítanejšie články

Daňové trestné činy - niektoré aplikačné problémy

 vý­ťah z pred­náš­ky us­ku­toč­ne­nej dňa 09.05.2013 v Om­še­ní

 
Trestný čin ohovárania vs. prípustná (dovolená) kritika

 člá­nok pri­ná­ša ana­lý­zu zna­kov pre­či­nu oho­vá­ra­nia pod­ľa § 373 ods. 1 Tr. zák. a ve­nu­je po­zor­nosť aj prob­le­ma­ti­ke, do akej mie­ry je prí­pus­tná kri­ti­ka naj­mä ve­rej­ne čin­ných osôb.

 
Zákonnosť dôkazov a procesu dokazovania trestných činov s drogovým prvkom (z pohľadu obhajoby)

 cie­ľom člán­ku bo­lo pou­ká­zať na ma­név­ro­va­cí pries­tor ob­ha­jo­by pri vý­ko­ne ob­ha­jo­by osôb ob­vi­ne­ných z tres­tných či­nov naj­mä s dro­go­vým pr­vkom.

 
   
 
Mapa stránky   |   O nás   |   Kontakt Powered by Cyclone3 XUL CMS of Comsultia