Rozhodnutia

Právne vety aktuálnej trestnej judikatúry Najvyššieho súdu ČR - priznanie viny výmenou za nízky trest
právne vety rozhodnutí schválené na zasadnutí trestného kolégia Najvyššieho súdu ČR dňa 21.09.2022
 
Najvyšší súd SR: Nemusíme rešpektovať rozhodnutia Ústavného súdu SR, pokiaľ sa nám ich závery nepáčia
autor kriticky hodnotí rozhodnutie Najvyššieho súdu SR, ktorého záver bol prijatý tesnou väčšinou
 
Trestné činy podvodu a poškodzovania veriteľa - problematika totožnosti skutku a prekážky veci rozhodnutej
rozhodnutie Najvyššieho súdu ČR sa zaoberalo problematikou totožnosti skutku na prípade, v ktorom generálny dodávateľ nehradil pohľadávky subdodávateľom
 
Odsúdenie za výrobu marihuany pestovanej na účely liečby chronickej bolesti - rozhodnutie ESĽP
aktuálne rozhodnutie Európskeho súdu pre ľudské práva vo veci Thorn proti Švédsku sa zaoberalo prípadom sťažovateľa, ktorý bol odsúdený za pestovanie marihuany, ktorú užíval na zmiernenie bolesti
 
Najvyšší súd SR: Nestrannosť sudcu nemôže spochybniť ani záväzný právny názor Ústavného súdu SR, podľa ktorého nestranným nie je
príspevok prináša rozhodnutie Najvyššieho súdu SR, v ktorom sudcovia prekvapivo odmietli rešpektovať právny názor Ústavného súdu SR
 
 
 

Najčítanejšie články

Daňové trestné činy - niektoré aplikačné problémy

 vý­ťah z pred­náš­ky us­ku­toč­ne­nej dňa 09.05.2013 v Om­še­ní

 
Zákonnosť dôkazov a procesu dokazovania trestných činov s drogovým prvkom (z pohľadu obhajoby)

 cie­ľom člán­ku bo­lo pou­ká­zať na ma­név­ro­va­cí pries­tor ob­ha­jo­by pri vý­ko­ne ob­ha­jo­by osôb ob­vi­ne­ných z tres­tných či­nov naj­mä s dro­go­vým pr­vkom.

 
Trestný čin ohovárania vs. prípustná (dovolená) kritika

 člá­nok pri­ná­ša ana­lý­zu zna­kov pre­či­nu oho­vá­ra­nia pod­ľa § 373 ods. 1 Tr. zák. a ve­nu­je po­zor­nosť aj prob­le­ma­ti­ke, do akej mie­ry je prí­pus­tná kri­ti­ka naj­mä ve­rej­ne čin­ných osôb.

 
   
 
Mapa stránky   |   O nás   |   Kontakt Powered by Cyclone3 XUL CMS of Comsultia