Rozhodnutia

Výpovede svedkov a paralelne vedené trestné stíhania - uznesenie Krajského súdu v Bratislave v mediálne známom prípade
príspevok prináša kompletné znenie uznesenia Krajského súdu v Bratislave vo veci vedenej pre trestný čin krivej výpovede a krivého obvinenia, v ktorej došlo k nevzatiu obvinených do väzby
 
Aktuálna trestná judikatúra Najvyššieho súdu Českej republiky
právne vety schválené na zasadnutí trestného kolégia Najvyššieho súdu ČR dňa 20.04.2022
 
Aktuálny nález Ústavného súdu Českej republiky k podmienkam metódy pachovej identifikácie v trestnom konaní
článok prináša aktuálny nález Ústavného súdu ČR zo dňa 22.03.2022 spolu s komentárom, ktorý sa opätovne venoval metóde pachovej odentifikácii v trestnom konaní
 
Podvod, omyl a kúpne zmluvy uzatvárané formou notárskej zápisnice
aktuálne rozhodnutie Najvyššieho súdu SR sa zaoberá výkladom znakov základnej skutkovej podstaty trestného činu podvodu podľa § 221 ods. 1 Tr. zák. v súvislosti so zmluvami o prevode nehnuteľnosti uzatváranými formou notárskej zápisnice
 
Najvyšší súd SR o rozdieloch medzi trestným činom podplácania a lobingom
aktuálne rozhodnutie Najvyššieho súdu SR sa zaoberá rozdielom medzi trestným činom podplácania a lobingom s tým, že v posudzovanom prípade v konaní obžalovaného absentovalo zavinenie k žalovanému trestnému činu
 
 
 

Najčítanejšie články

Daňové trestné činy - niektoré aplikačné problémy

 vý­ťah z pred­náš­ky us­ku­toč­ne­nej dňa 09.05.2013 v Om­še­ní

 
Zákonnosť dôkazov a procesu dokazovania trestných činov s drogovým prvkom (z pohľadu obhajoby)

 cie­ľom člán­ku bo­lo pou­ká­zať na ma­név­ro­va­cí pries­tor ob­ha­jo­by pri vý­ko­ne ob­ha­jo­by osôb ob­vi­ne­ných z tres­tných či­nov naj­mä s dro­go­vým pr­vkom.

 
Trestný čin ohovárania vs. prípustná (dovolená) kritika

 člá­nok pri­ná­ša ana­lý­zu zna­kov pre­či­nu oho­vá­ra­nia pod­ľa § 373 ods. 1 Tr. zák. a ve­nu­je po­zor­nosť aj prob­le­ma­ti­ke, do akej mie­ry je prí­pus­tná kri­ti­ka naj­mä ve­rej­ne čin­ných osôb.

 
   
 
Mapa stránky   |   O nás   |   Kontakt Powered by Cyclone3 XUL CMS of Comsultia