O nás

Práv­ne lis­ty.sk ma­jú za cieľ vy­tvo­riť od­bor­ný práv­ny ča­so­pis, kto­rý umož­ní pub­li­ko­va­nie od­bor­ných člán­kov, roz­hod­nu­tí, ko­men­to­va­nie prip­ra­vo­va­ných, či schvá­le­ných zá­ko­nov ako aj mo­ni­to­ro­va­nie od­bor­nej li­te­ra­tú­ry. Práv­ne lis­ty.sk svoj ná­zov od­vo­di­li od ča­so­pi­su Soud­cov­ské lis­ty, kto­rý vy­chá­dzal v dvad­sia­tich a trid­sia­tich ro­koch mi­nu­lé­ho sto­ro­čia a za­obe­ral sa nie­len od­bor­ný­mi člán­ka­mi, ale aj nap­rík­lad člán­ka­mi sta­vov­ský­mi ako aj mo­ni­to­rin­gom li­te­ra­tú­ry a ju­di­ka­tú­rou z rôz­nych ob­las­tí prá­va. Práv­ne lis­ty.sk chcú pos­kyt­núť pries­tor nie­len sud­com, ale aj pro­ku­rá­to­rom, ad­vo­ká­tom, po­li­caj­tom, no­tá­rom, súd­nym exekú­to­rom, vy­so­kým ško­lám, štu­den­tom prá­va, pros­te všet­kým, kto­rých prá­vo za­ují­ma a chce­li by sa po­die­ľať na tvor­be toh­to ča­so­pi­su.

za ko­lek­tív auto­rov

JUDr. Pe­ter Šam­ko
sud­ca Kraj­ské­ho sú­du v Bra­tis­la­ve


 

Najčítanejšie články

Zákonnosť dôkazov a procesu dokazovania trestných činov s drogovým prvkom (z pohľadu obhajoby)

 cie­ľom člán­ku bo­lo pou­ká­zať na ma­név­ro­va­cí pries­tor ob­ha­jo­by pri vý­ko­ne ob­ha­jo­by osôb ob­vi­ne­ných z tres­tných či­nov naj­mä s dro­go­vým pr­vkom.

 
Daňové trestné činy - niektoré aplikačné problémy

 vý­ťah z pred­náš­ky us­ku­toč­ne­nej dňa 09.05.2013 v Om­še­ní

 
Ekonomická trestná činnosť a trestné činy proti mene

 Autor: JUDr. Pe­ter Šam­ko, sud­ca Ok­res­né­ho sú­du v Pe­zin­ku

vý­ťah z pred­náš­ky us­ku­toč­ne­nej dňa 03.05.2011 - 04.05.2011 v Om­še­ní

 
   
 
Mapa stránky   |   O nás   |   Kontakt Powered by Cyclone3 XUL CMS of Comsultia