Trestné právo

PoruŇ°ovanie pr√°va obvinen√©ho zo strany prokur√°tora
rozhodnutie (doposiańĺ nepr√°voplatn√© z d√īvodu podania odvolania prokur√°torom) sa zaober√° poruŇ°ovan√≠m pr√°va obvinen√©ho postupom prokur√°tora jeho √ļńćelov√Ĺm opieran√≠m obŇĺaloby o v√ĹpoveńŹ obvinen√©ho z pr√≠pravn√©ho konania v procesnom postaven√≠ svedka.
 
Postup InŇ°pekcie MV SR v skr√°tenom vyŇ°etrovan√≠
pr√≠spevok v struńćnosti kladie nov√© ot√°zky t√Ĺkaj√ļce sa z√°konnosti postupu InŇ°pekńćnej sluŇĺby MV SR v skr√°tenom vyŇ°etrovan√≠.
 
K z√°konnosti v√Ĺpovede svedka vykonanej v pr√≠pravnom konan√≠
rozhodnutie NajvyŇ°Ň°ieho s√ļdu SR sa zaober√° moŇĺnosŇ•ou ńć√≠tania v√Ĺpovede svedka vykonanej v pr√≠pravnom konan√≠ pred vznesen√≠m obvinenia na hlavnom pojedn√°van√≠ za situ√°cie, ak svedok na hlavnom pojedn√°van√≠ vypoved√° odliŇ°ne.
 
Premlńćanie pohńĺad√°vky a trestn√Ĺ ńćin poŇ°kodzovania veriteńĺa
rozhodnutie Krajsk√©ho s√ļdu v Bratislave sa zaober√° vplyvom premlńćania pohńĺad√°vky veriteńĺa na moŇĺnosti sp√°chania trestn√©ho ńćinu poŇ°kodzovania veriteńĺa.
 
K nemoŇĺnosti vzatia obvinen√©ho do op√§tovnej v√§zby pri pokrańćovacom trestnom ńćine
rozhodnutie √östavn√©ho s√ļdu SR sa zaober√° problematikou pokrańćovacieho trestn√©ho ńćinu a jeho vplyvu na naplnenie podmienok op√§tovnej v√§zby obvinen√©ho v tej istej veci.
 
 
 

Najńć√≠tanejŇ°ie ńćl√°nky

Z√°konnosŇ• d√īkazov a procesu dokazovania trestn√Ĺch ńćinov s drogov√Ĺm prvkom (z pohńĺadu obhajoby)

 cie¬≠ńĺom ńćl√°n¬≠ku bo¬≠lo pou¬≠k√°¬≠zaŇ• na ma¬≠n√©v¬≠ro¬≠va¬≠c√≠ pries¬≠tor ob¬≠ha¬≠jo¬≠by pri v√Ŭ≠ko¬≠ne ob¬≠ha¬≠jo¬≠by os√īb ob¬≠vi¬≠ne¬≠n√Ĺch z tres¬≠tn√Ĺch ńći¬≠nov naj¬≠m√§ s dro¬≠go¬≠v√Ĺm pr¬≠vkom.

 
DaŇąov√© trestn√© ńćiny - niektor√© aplikańćn√© probl√©my

 v√Ŭ≠Ň•ah z pred¬≠n√°Ň°¬≠ky us¬≠ku¬≠tońć¬≠ne¬≠nej dŇąa 09.05.2013 v Om¬≠Ň°e¬≠n√≠

 
Ekonomick√° trestn√° ńćinnosŇ• a trestn√© ńćiny proti mene

 Autor: JUDr. Pe¬≠ter ҆am¬≠ko, sud¬≠ca Ok¬≠res¬≠n√©¬≠ho s√ļ¬≠du v Pe¬≠zin¬≠ku

v√Ŭ≠Ň•ah z pred¬≠n√°Ň°¬≠ky us¬≠ku¬≠tońć¬≠ne¬≠nej dŇąa 03.05.2011 - 04.05.2011 v Om¬≠Ň°e¬≠n√≠

 
   
 
Mapa str√°nky   |   O n√°s   |   Kontakt Powered by Cyclone3 XUL CMS of Comsultia