Trestné právo

Porušovanie práva obvineného zo strany prokurátora
rozhodnutie (doposiaľ neprávoplatné z dôvodu podania odvolania prokurátorom) sa zaoberá porušovaním práva obvineného postupom prokurátora jeho účelovým opieraním obžaloby o výpoveď obvineného z prípravného konania v procesnom postavení svedka.
 
Postup Inšpekcie MV SR v skrátenom vyšetrovaní
príspevok v stručnosti kladie nové otázky týkajúce sa zákonnosti postupu Inšpekčnej služby MV SR v skrátenom vyšetrovaní.
 
K zákonnosti výpovede svedka vykonanej v prípravnom konaní
rozhodnutie Najvyššieho súdu SR sa zaoberá možnosťou čítania výpovede svedka vykonanej v prípravnom konaní pred vznesením obvinenia na hlavnom pojednávaní za situácie, ak svedok na hlavnom pojednávaní vypovedá odlišne.
 
Premlčanie pohľadávky a trestný čin poškodzovania veriteľa
rozhodnutie Krajského súdu v Bratislave sa zaoberá vplyvom premlčania pohľadávky veriteľa na možnosti spáchania trestného činu poškodzovania veriteľa.
 
K nemožnosti vzatia obvineného do opätovnej väzby pri pokračovacom trestnom čine
rozhodnutie Ústavného súdu SR sa zaoberá problematikou pokračovacieho trestného činu a jeho vplyvu na naplnenie podmienok opätovnej väzby obvineného v tej istej veci.
 
 
 

Najčítanejšie články

Zákonnosť dôkazov a procesu dokazovania trestných činov s drogovým prvkom (z pohľadu obhajoby)

 cie­ľom člán­ku bo­lo pou­ká­zať na ma­név­ro­va­cí pries­tor ob­ha­jo­by pri vý­ko­ne ob­ha­jo­by osôb ob­vi­ne­ných z tres­tných či­nov naj­mä s dro­go­vým pr­vkom.

 
Daňové trestné činy - niektoré aplikačné problémy

 vý­ťah z pred­náš­ky us­ku­toč­ne­nej dňa 09.05.2013 v Om­še­ní

 
Ekonomická trestná činnosť a trestné činy proti mene

 Autor: JUDr. Pe­ter Šam­ko, sud­ca Ok­res­né­ho sú­du v Pe­zin­ku

vý­ťah z pred­náš­ky us­ku­toč­ne­nej dňa 03.05.2011 - 04.05.2011 v Om­še­ní

 
   
 
Mapa stránky   |   O nás   |   Kontakt Powered by Cyclone3 XUL CMS of Comsultia