Obrazový záznam z priemyselnej kamery ako dôkaz v trestnom konaní

Publikované: 20. 06. 2022, čítané: 1652 krát
 

 

        Ob­ra­zo­vý zá­znam z prie­my­sel­nej ka­me­ry ako dô­kaz v tres­tnom ko­na­ní

Prie­my­sel­né ka­me­ry de­fi­nu­jú inter­ne­to­vé zdro­je nas­le­dov­ne:

„Prie­my­sel­ná te­le­ví­zia ale­bo uzav­re­tý te­le­víz­ny ok­ruh, ľu­do­vo na­zý­va­ná ka­me­ro­vý sys­tém, je spô­sob te­le­víz­ne­ho pre­no­su na krát­ke vzdia­le­nos­ti, zvy­čaj­ne po káb­li, pri­čom sa te­le­víz­ny pre­nos pou­ží­va na iné úče­ly ako na pre­nos prog­ra­mu. Tie­to sys­té­my sa pou­ží­va­jú pre­dov­šet­kým na bez­peč­nos­tné úče­ly (mo­ni­to­ro­va­nie pries­to­rov v sna­he o za­me­dzenie krá­de­žiam, van­da­liz­mu a iným for­mám kri­mi­na­li­ty napr. v ob­chod­ných do­moch, dop­rav­ných pros­tried­koch, uli­ciach a mno­hých ďal­ších pries­to­roch s ma­so­vým po­hy­bom ľu­dí) a ďa­lej na di­aľ­ko­vé sle­do­va­nie rôz­nych auto­ma­ti­zo­va­ných pro­ce­sov v prie­mys­le (od to­ho po­chá­dza slo­ven­ský ná­zov)“.

Ob­ra­zo­vé zá­zna­my z prie­my­sel­ných ka­me­ro­vých sys­té­mov sa v tres­tnom ko­na­ní bež­ne vy­uží­va­jú ako dô­kaz, pri­čom spra­vid­la ide o zá­znam z ka­mier umies­tne­ných na ob­chod­ných do­moch, pum­pách, ban­ko­ma­tov, pros­tried­kov ve­rej­nej hro­mad­nej dop­ra­vy, bánk (ban­ky ma­jú zá­ko­nom sta­no­ve­nú po­vin­nosť vy­ho­to­vo­vať ka­me­ro­vý zá­znam zo svo­jich pries­to­rov), ba­rov, par­kov, čí ulíc a ne­zried­ka ide o nos­né dô­ka­zy, na kto­rých je za­lo­že­ná vi­na ob­ža­lo­va­né­ho.

Po­kiaľ nie je ne­vyh­nut­ný iný pos­tup (nap­rík­lad reali­zo­va­nie za­is­ťo­va­cie­ho úko­nu) tak zá­znam z ta­kej­to prie­my­sel­nej ka­me­ry bý­va spra­vid­la do tres­tné­ho ko­na­nia za­bez­pe­če­ný tak, že ho vy­žia­da po­li­cajt pod­ľa § 3 ods. 1 Tr. por. a nás­led­ne je za­lo­že­ný do spi­su (spis by mal ob­sa­ho­vať ta­kú­to žia­dosť). Or­gá­ny čin­né v tres­tnom ko­na­ní nás­led­ne zvyk­nú pri­po­jiť k tak­to za­bez­pe­če­né­mu ob­ra­zo­vé­mu zá­zna­mu aj vlas­tnú pí­som­nú ana­lý­zu to­ho, čo sa na ob­ra­zo­vom zá­zna­me na­chá­dza. Tu tre­ba pri­po­me­núť, že dô­ka­zom je ob­ra­zo­vý zá­znam zís­ka­ný z ka­me­ro­vé­ho sys­té­mu, kto­rý sa na hlav­nom po­jed­ná­va­ní vy­ko­ná tak, že sa v zmys­le § 270 ods. 2 Tr. por. preh­rá na tech­nic­kom za­ria­de­ní. Dô­ka­zom te­da nie sú rôz­ne po­li­caj­né pí­som­né ana­lý­zy, či úrad­né zá­zna­my, v kto­rých po­li­cajt po­pi­su­je to, čo na ob­ra­zo­vom zá­zna­me sám vi­del a kto­ré slú­žia len ako ur­či­tá po­môc­ka a pre­to ich ne­mož­no na hlav­nom po­jed­ná­va­ní pre­čí­tať ako lis­tin­ný dô­kaz v zmys­le § 269 Tr. por. 

Dô­vo­dom na na­pí­sa­nie toh­to prís­pev­ku je však hlav­ne to, že v sú­čas­nej do­be sa stá­le čas­tej­šie pri vy­uží­va­ní zá­zna­mov z prie­mys­lo­vých ka­mier ob­ja­vu­jú to­tož­né ná­miet­ky ob­vi­ne­ných, či ob­ža­lo­va­ných osôb, že ta­ké­to zá­zna­my nie je mož­né pou­žiť, pre­to­že neob­sa­hu­jú pre­pi­sy v zmys­le § 114 ods. 6 s pou­ka­zom na § 115 ods. 6 Tr. por., t. j. že aj pri prie­my­sel­ných ka­me­rách je nut­né tr­vať na tom, aby sa pri­me­ra­ne, či ana­lo­gic­ky pos­tu­po­va­lo pod­ľa ci­to­va­ných us­ta­no­ve­ní. Bez tých­to pre­pi­sov nie sú, pod­ľa tých­to ná­zo­rov, ta­ké­to zá­zna­my pro­ces­ne pou­ži­teľ­né a ta­ký­to dô­kaz nie je mož­né na hlav­nom po­jed­ná­va­ní vô­bec vy­ko­nať.

Ta­ké­to ná­miet­ky sa už ob­ja­vi­li aj v do­vo­la­com ko­na­ní, te­da v ko­na­ní pred Naj­vyš­ším sú­dom SR. Iš­lo o prí­pad ob­ža­lo­va­né­ho, kto­ré­ho zo spá­chania tres­tné­ho či­nu us­ved­čo­val aj zá­znam z prie­my­sel­nej ka­me­ry, kto­rá bo­la umies­tne­ná na ob­chod­nom do­me a pod­stat­nú časť skut­ko­vé­ho de­ja za­chy­ti­la s tým, že zá­znam z tej­to ka­me­ry bol do tres­tné­ho ko­na­nia zís­ka­ný pos­tu­pom pod­ľa § 3 ods. 1 Tr. por. Ob­ža­lo­va­ný v po­da­nom do­vo­la­ní pou­ka­zo­val na to, že ka­me­ro­vý zá­znam bol pou­ži­tý v roz­po­re s § 114 ods. 6, § 115 ods. 6 Tr. por., na­koľ­ko k ne­mu ne­bol pri­po­je­ný dos­lov­ný pre­pis zá­zna­mu.

Naj­vyš­ší súd SR sa v uz­ne­se­ní sp. zn. 5Tdo/14/2021 zo dňa 26.07.2021 nes­to­tož­nil s tou­to ar­gu­men­tá­ciou ob­ža­lo­va­né­ho, pri­čom uvie­dol, že ka­me­ro­vý zá­znam je sú­čas­ťou vy­šet­ro­va­cie­ho spi­su a bol v sú­la­de s § 270 ods. 2 Tr. por. na hlav­nom po­jed­ná­va­ní preh­ra­tý. Na prie­my­sel­nú ka­me­ru vi­di­teľ­ne umies­tne­nú pred ob­chod­ným do­mom sa nev­zťa­hu­je práv­ny re­žim § 114 ods. 6 Tr. por., keď­že nej­de o or­gán­mi čin­ný­mi v tres­tnom ko­na­ní uta­je­ný spô­sob za­bez­pe­čo­va­nia in­for­má­cií pod­ľa 1. čas­ti V. hla­vy Tres­tné­ho po­riad­ku.

Ale­bo po­ve­da­né inak, zá­znam z prie­my­sel­nej ka­me­ry nes­pa­dá do re­ži­mu za­bez­pe­čo­va­nia in­for­má­cií v zmys­le § 114 Tr. por. a pre­to nie je mož­né od or­gá­nov čin­ných v tres­tnom ko­na­ní po­ža­do­vať je­ho pre­pis pod­ľa § 114 ods. 6 Tr. por.

Naj­vyš­ší súd SR tu roz­lí­šil uta­je­ný (skry­tý) spô­sob zís­ka­va­nia in­for­má­cií štát­ny­mi or­gán­mi pros­tred­níc­tvom vy­uží­va­nia in­šti­tú­tov ako nap­rík­lad vy­ho­to­vo­va­nie ob­ra­zo­vých, zvu­ko­vých ale­bo ob­ra­zo­vo-zvu­ko­vých zá­zna­mov pod­ľa § 114 Tr. por., kto­rý up­ra­vu­jú us­ta­no­ve­nia Tres­tné­ho po­riad­ku a vy­uží­va­nie zá­zna­mov z prie­my­sel­ných ka­mier, pre kto­ré je cha­rak­te­ris­tic­ké, že nej­de o uta­je­ný spô­sob ich vy­uži­tia (prá­ve nao­pak, ta­ké­to mies­ta ob­sa­hu­jú upo­zor­ne­nie, že pries­tor je mo­ni­to­ro­va­ný ka­me­ro­vým sys­té­mom) a kto­rých mož­né vy­uži­tie ne­re­gu­lu­je Trest­ný po­ria­dok.

Z hľa­dis­ka po­su­dzo­va­nia zá­kon­nos­ti zá­zna­mu z prie­my­sel­nej ka­me­ry v tres­tnom ko­na­ní te­da nie sú vô­bec ap­li­ko­va­teľ­né us­ta­no­ve­nia Tres­tné­ho po­riad­ku up­ra­vu­jú­ce za­bez­pe­čo­va­nie in­for­má­cií (§ 113 Tr.por. a nasl.), pri­čom v tres­tnom ko­na­ní je ne­vyh­nut­né len to, aby spis ob­sa­ho­val údaj o tom ako bol ta­ký­to zá­znam z prie­my­sel­nej ka­me­ry zís­ka­ný (spra­vid­la na pod­kal­de pos­tu­pu pod­ľa § 3 ods. 1 Tr. por.), aby bol v ce­los­ti za­lo­že­ný v spi­se (a bol tak dos­tup­ný pro­ces­ným stra­nám a nás­led­ne aj sú­du), ako aj údaj o tom, od­kiaľ bol ta­ký­to zá­znam zís­ka­ný (t. j. kde bo­la umies­tne­ná prie­my­sel­ná ka­me­ra).

 Po­kiaľ ide o po­su­dzo­va­nie zá­kon­nos­ti zá­zna­mu z prie­my­sel­nej ka­me­ry, tak re­le­van­tný­mi mô­žu byť nap­rík­lad Na­ria­de­nie Európ­ske­ho parla­men­tu a Ra­dy (EÚ) o ochra­ne fy­zic­kých osôb pri spra­co­vá­va­ní osob­ných úda­jov a o voľ­nom po­hy­be ta­kých­to úda­jov (GDPR – účin­né od 25.05.2018)), či us­ta­no­ve­nia zá­ko­na č. 18/2018 Z.z. o ochra­ne osob­ných úda­jov, pre­to­že ani prie­my­sel­né ka­me­ro­vé sys­té­my ne­mož­no na­sa­dzo­vať (vy­uží­vať) ľu­bo­voľ­ne a po­dlie­ha­jú ur­či­tým ob­me­dzeniam.

Nap­rík­lad, je v roz­po­re s GDPR, ak by fy­zic­ká oso­ba sí­ce na­mon­to­va­la ka­me­ru na svo­ju neh­nu­teľ­nosť, av­šak ta­kým spô­so­bom, aby tá sní­ma­la nie vý­luč­ne je­ho súk­rom­né pries­to­ry, ale nap­rík­lad su­se­dov dvor, po­ze­mok, dom, zá­hra­du, prí­pad­ne ce­lú uli­cu a po­dob­ne. Ale­bo nap­rík­lad za­mes­tná­va­teľ mô­že ka­me­ro­vým sys­té­mom mo­ni­to­ro­vať za­mes­tnan­cov za úče­lom dodr­žia­va­nia vý­ko­nu prá­ce, av­šak mu­sí za­mes­tnan­cov in­for­mo­vať o pre­vádz­ko­va­ní ka­me­ro­vé­ho sys­té­mu, t. j. ne­mô­že ka­me­ro­vým sys­té­mom mo­ni­to­ro­vať za­mes­tnan­cov uta­je­ným spô­so­bom. Po­kiaľ by bo­li tie­to pra­vid­lá pou­ží­va­nia pre­my­sel­né­ho ka­me­ro­vé­ho sys­té­mu zjav­ne po­ru­še­né, bo­lo by nut­né sa v tres­tnom ko­na­ní za­obe­rať tým, či ob­ra­zo­vý zá­znam mô­že byť pou­ži­tý v tres­tnom ko­na­ní a to vzhľa­dom na us­ta­no­ve­nie § 119 ods. 3 ve­ta pr­vá Tr. por. a va­du ne­zá­kon­nos­ti.

 


 

Diskusia

 

Najčítanejšie články

Daňové trestné činy - niektoré aplikačné problémy

 vý­ťah z pred­náš­ky us­ku­toč­ne­nej dňa 09.05.2013 v Om­še­ní

 
Zákonnosť dôkazov a procesu dokazovania trestných činov s drogovým prvkom (z pohľadu obhajoby)

 cie­ľom člán­ku bo­lo pou­ká­zať na ma­név­ro­va­cí pries­tor ob­ha­jo­by pri vý­ko­ne ob­ha­jo­by osôb ob­vi­ne­ných z tres­tných či­nov naj­mä s dro­go­vým pr­vkom.

 
Trestný čin ohovárania vs. prípustná (dovolená) kritika

 člá­nok pri­ná­ša ana­lý­zu zna­kov pre­či­nu oho­vá­ra­nia pod­ľa § 373 ods. 1 Tr. zák. a ve­nu­je po­zor­nosť aj prob­le­ma­ti­ke, do akej mie­ry je prí­pus­tná kri­ti­ka naj­mä ve­rej­ne čin­ných osôb.

 
   
 
Mapa stránky   |   O nás   |   Kontakt Powered by Cyclone3 XUL CMS of Comsultia