Stačí jednoducho použiť formuláre

Publikované: 29. 07. 2022, čítané: 1807 krát
 

 

Marcela Kosová, sudkyňa Krajského súdu v Bratislave, členka Súdnej rady SR

                                        Stačí jednoducho použiť formuláre

„Hlavnou prekážkou v spoznaní pravdy nie je lož, ale zdanlivá pravda.“


Arthur Schopenhauer


Dňa 26.07.2022 sa na facebooku Ministerstva spravodlivosti SR objavil príspevok pod názvom „Vyberáme zaujímavosti z archívu ministerstva“, ktorého obsah je nasledovný. Citujem:


„Slávny krajský súd, ráčte na mňa uvalenú väzbu zrušiť a mňa na slobodu prepustiť...“


Dnes to znie takmer romanticky.


Na našom ministerstve máme archív, kde sa pod pomyselnou vrstvou prachu skrývajú rôzne klenoty a zaujímavosti z našej histórie.


Dozviete sa z neho aj to, ako kedysi súdy vytvárali a písali rozhodnutia, či viedli spisy. Dnes, samozrejme, majú k dispozícii elektronické formuláre, ktoré stačí jednoducho použiť. No ešte v nedávnej minulosti existoval takzvaný Justičný vzorník, ktorý popisoval formu každého spisu, rozhodnutia, či žiadosti. Bol to návod pre súdy, ale aj pre ľudí, ktorí sa súdili.“


Koniec citácie.


Zmeravela som. Buď som sa ja zabudla v čase, alebo na ministerstve sa pisateľ tejto zaujímavosti ocitol vo vzdialenej budúcnosti. Ešte to môže byť príspevok z prvého apríla. Aj to by bolo vysvetlenie.


Obtelefonovala som teda viacerých kolegov sudcov a kolegyne sudkyne, s malou dušičkou a veľkou hanbou, ako sa mohlo stať, že za dvadsaťsedem rokov v justícii som si nevšimla ten pokrok, že máme elektronické formuláre, ktoré „stačí jednoducho použiť“. Naklikať veci do tých správnych kolóniek a vybavené. Že toľké roky píšem rozsudky a uznesenia tak obyčajne, stláčam písmenká na klávesnici, rozoberám odvolacie námietky a skutkové zistenia, zákonné a nezákonné dôkazy, prepisujem, opravujem, argumentujem, dôvodím...Potom to celé pošlem asistentke, ktorá  to musí upraviť a skontrolovať správnosť, vytlačiť dostatočný počet exemplárov, založiť do obálok a rozposlať všetkým, ktorým treba, vyznačiť v registri, dať spis na lehotu a čakať na vrátenie podpísaných doručeniek /v trestnom konaní v zmysle zákona nedoručujeme rozhodnutia elektronicky/. A dozvedela som sa, že nie som sama. Všetci tak robia. Niektorí píšu, niektorí diktujú. Civilisti, obchodniari, správkari aj trestniaci. A robíme tak preto, že neexistujú žiadne elektronické formuláre na rozsudky, žiadne kolónky, ktoré by sme mohli vypĺňať.


Elektronický formulár je elektronický dokument obsahujúci automatizovane spracovateľné pravidlá, prostredníctvom ktorých je možné elektronickými prostriedkami vyplniť a prezentovať vyplnené údaje v štruktúrovanej forme, spracovateľnej aj automatizovaným spôsobom informačnými systémami; elektronický formulár tvoria identifikačné údaje, dátové prvky tvoriace dátovú štruktúru, a to bez vyplnených údajov, a pravidlá na vyplnenie a na zobrazenie vyplnených údajov. Toľko zákon o e-Governmente.


Ak to bolo myslené ministerstvom tak, že existuje na stránke ministerstva „Zoznam nových tlačív pre trestné oddelenie“ z roku 2011 vo worde, na ktorých je uvedené, že rozhodnutie má mať „hlavičku“, a že rozhodol napríklad okresný súd,  že súčasťou rozsudku má byť aj meno obžalovaného, a že má byť uvedené, že súd „rozhodol“, že rozhodnutie má mať odôvodnenie, ktoré je na tlačive označené nadpisom „odôvodnenie“, tak treba povedať, že toto nie sú elektronické formuláre. Je to nedokonalá snaha o repliku justičného vzorníka, ktorý zapadol pomyselným prachom. Alebo možno teoretická učebná pomôcka (aj to nevydarená) pre študentov práva, ktorým sa nechce prečítať si napríklad § 163 a nasledovnéTrestného poriadku, ktoré presne hovoria, čo má byť obsahom rozsudku.Na rozdiel od „tlačiva“ sa tam však dočítajú, že napríklad rozsudok obsahuje aj výrok o náhrade škody a ochrannom opatrení. V trestnom poriadku sa dočítajú tiež, že existujú aj rozsudky, ktorými sa schvaľuje dohoda o vine a treste, že existujú rozsudky, ktorými sa ukladá spoločný trest, kedy súd preberá predchádzajúce výroky o vine...


A mimochodom, keď už si teda ministerstvo myslí, že to takto funguje, v tomto super „zozname tlačív pre trestné oddelenie“ spred jedenástich rokov nenájdete žiadne, ktorým by autor počítal s tým, že občas súd niekoho aj oslobodí. Ako potom píšeme oslobodzovacie rozsudky, keď nemáme na ne elektronické formuláre?


Dátum som si overila, príspevok nie je z prvého apríla. A nevyzerá to ani ako exkurz do budúcnosti. Pisateľ v mene ministerstva použil čas prítomný: „Dnes, samozrejme, majú k dispozícii elektronické formuláre, ktoré stačí jednoducho použiť.“


Slávne ministerstvo spravodlivosti, ráčte sa spýtať sudcov a dozviete sa, že táto informácia, ktorou ste ohúrili občanov, nemá nič spoločné s realitou.  Vyzerá to neškodne a akože zaujímavo, ale toto tvrdenie robí v očiach verejnosti zo sudcov vypĺňačov formulárov. To fakt myslíte vážne? Naozaj ste presvedčení na ministerstve, ktoré riadi súdy pod vedením ministerky, ktorá nám nedávno pripravila novú súdnu mapu, že takto to na súdoch funguje? Že sudca použije formulár a vybavené? Na ministerstve, ktoré určuje počet sudcov, počet vyšších súdnych úradníkov aj na základe toho, že má zohľadniť zaťaženosť súdov, sudcov a administratívneho aparátu a presne vedieť, čo je ich náplňou práce. Na ministerstve, ktorého ministerka má právomoc navrhnúť sudcov na disciplinárne stíhanie, vymenovať výberovú komisiu na predsedov súdov a následne vymenovať aj samotných predsedov súdov. Ministerka, ktorú „vyrušuje“, že sa predseda súdu nepozdravil a nepredstavil chlapom v civile, ktorí za ním ani neprišli, a preto ho odvolala.  Ministerka, ktorá si napríklad pred podaním dovolania, vyžiada a študuje spis. Kde v ňom našla,či už ona sama, alebo zamestnanci príslušného odboru ministerstva, použitýelektronický formulár na rozsudok,by ma dosť zaujímalo.  Toto fakt nie je vtipné.


Pre ilustráciu som si dovolila skopírovať jeden „elektronický formulár, ktorý stačí jednoducho použiť“ a rozsudok je raz dva na svete.


                                            Štátny znak Slovenskej republiky


 

 

R O Z S U D O K

V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

 

Okresný súd ....... samosudcom .......,v trestnej veci vedenej proti obžalovanému ......., pre ............... podľa § .......... Trestného zákona, na hlavnom pojednávaní konanom dňa ........, takto

 

rozhodol :

 

Obžalovaný:............nar. ........... v ..........., trvale bytom ......., prechodne bytom .......................,

 

je  vinný, že

...................................................................................................................................................................

 

teda

...................................................................................................................................................................

 

čím spáchal

...................................................................................................................................................................

 

Za to sa odsudzuje :

 

Podľa §.....................Trestného zákona na ...........................................................................................

Odôvodnenie

           

Prokurátor ....... prokuratúry v ........... podal dňa ............. na tunajší súd obžalobu pod č. k. ............ zo dňa .............. na ............. (ďalej len „obžalovaný“) pre .............podľa § ................ Trestného zákona. ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

P o u č e n i e :Proti tomuto rozsudku môže obžalovaný a prokurátor podať odvolanie do 15 dní od oznámenia, pokiaľ sa pred uplynutím tejto lehoty tohto svojho práva výslovne nevzdávajú. V rovnakej lehote s obžalovaným môžu podať odvolanie v jeho prospech aj príbuzní obžalovaného v priamom rade, jeho súrodenci, osvojiteľ, osvojenec, manžel a druh. Poškodený môže podať odvolanie pre nesprávnosť výroku o náhrade škody. Včas podané odvolanie má odkladný účinok.

 

V ......... dňa ...............

 

...................................

                                                                                                samosudca

                                              

                                                                      


 

Diskusia

 

Najčítanejšie články

Daňové trestné činy - niektoré aplikačné problémy

 vý­ťah z pred­náš­ky us­ku­toč­ne­nej dňa 09.05.2013 v Om­še­ní

 
Zákonnosť dôkazov a procesu dokazovania trestných činov s drogovým prvkom (z pohľadu obhajoby)

 cie­ľom člán­ku bo­lo pou­ká­zať na ma­név­ro­va­cí pries­tor ob­ha­jo­by pri vý­ko­ne ob­ha­jo­by osôb ob­vi­ne­ných z tres­tných či­nov naj­mä s dro­go­vým pr­vkom.

 
Trestný čin ohovárania vs. prípustná (dovolená) kritika

 člá­nok pri­ná­ša ana­lý­zu zna­kov pre­či­nu oho­vá­ra­nia pod­ľa § 373 ods. 1 Tr. zák. a ve­nu­je po­zor­nosť aj prob­le­ma­ti­ke, do akej mie­ry je prí­pus­tná kri­ti­ka naj­mä ve­rej­ne čin­ných osôb.

 
   
 
Mapa stránky   |   O nás   |   Kontakt Powered by Cyclone3 XUL CMS of Comsultia