Ako správne kvalifikovať drogové trestné činy po ostatnej novele Trestného zákona?

Publikované: 05. 08. 2022, čítané: 808 krát
 

 

Ako správne kvalifikovať drogové trestné činy po ostatnej novele Trestného zákona?

Prakticky okamžite po nadobudnutí účinnosti novely Trestného zákona č.105/2022 Z.z. (účinná od 01.05.2022), ktorá zmenila znenie ustanovenia § 171 a § 172 Tr. zák. začali vznikať aplikačné problémy, ktoré súvisia so správnou právnou kvalifikáciou a to v prípadoch, ak páchateľ napríklad prechováva pre vlastnú potrebu drogy z rastliny rodu konopa a taktiež aj iné drogy (napríklad pervitín).

Vzhľadom na odlišné právne názory na správnu právnu kvalifikáciu pri drogových trestných činoch sú problematickými, z hľadiska právnej kvalifikácie, nasledovné skutky:

1/ jeden páchateľ prechováva pre vlastnú potrebu napríklad dve obvykle jednorazové dávky drogy z rastliny rodu konopa a súčasne dve obvykle jednorazové dávky drogy heroínu

 - má sa takýto skutok správne právne kvalifikovať ako jednočinný súbeh podľa § 171 ods. 1 TZ a § 171 ods. 3 TZ alebo len ako faktická konzumpcia podľa § 171 ods. 3 TZ?

2/  Rovnako, ak jeden páchateľ prechováva pre vlastnú potrebu napríklad sedem obvykle jednorazových dávok drogy z rastliny rodu konopa a šesť obvykle jednorazových dávok drogheroínu

 

- má sa takýto skutok správne právne kvalifikovať ako jednočinný súbeh podľa § 171 ods. 2 TZ a § 171 ods. 4 TZ alebo len ako faktická konzumpcia podľa § 171 ods. 4 TZ 

 

3/ Obdobne, ak páchateľ prechováva spôsobom uvedeným v § 172 ods. 1 TZ drogy z rastliny rodu konopa a bol za taký čin odsúdený  a súčasne prechováva drogy spôsobom uvedeným v § 172 ods. 3 TZ a bol za taký čin odsúdený

-  má sa takéto konanie posúdiť ako jednočinný súbeh § 172 ods. 1, ods. 2 TZ s § 172 ods. 3, ods. 5 TZ alebo len ako faktická konzumpcia  podľa § 172 ods. 3, ods. 5 TZ?


Pre obidne načrtnuté riešenia existujú dôvody, ktoré by mohli svedčiť pre ich správnosť. V prvom rade je nutné uviesť, že jednočinný súbeh by mal byť prípustný predovšetkým vtedy, pokiaľ trestný čin smeruje proti rôznym individuálnym objektom. Pokiaľ by sme teda vychádzali z toho, že objekty trestných činov podľa § 171 a § 172 Tr. zák. sú v zásade rovnaké, potom by vôbec nemalo ísť o jednočinné súbehy tak ako je to naznačené vyššie. Také jednoznačné to však nie je, nakoľko jednočinný súbeh môže byť prípustný aj vtedy, ak trestný čin síce smeruje proti tomu istému objektu, avšak jednotlivé skutkové podstaty chránia tento objekt v rôznych smeroch. Tak tomu zrejme je aj pri ustanoveniach § 171 a § 172 Tr. zák. pokiaľ by sme vychádzali z toho, že sa v nich samostatne vnútorne chráni spoločnosť pred látkami z rastlín rodu konope a to miernejšie lebo ich zákonodarca nepovažuje za až tak nebezpečné a samostatne pred ostatnými omamnými, či psychotropnými látkami. V takom prípade by prichádzal do úvahy jednočinný súbeh trestných činov tak ako to bolo popísané vyššie, pričom tento jednočinný súbeh by nebol vylúčený z dôvodu špeciality a ani subsidiarity. Avšak vylúčenie jednočinného súbehu z dôvodu faktickej konzumpcie by tu v niektorých prípadoch prichádzalo do úvahy.

Prikláňam sa teda zatiaľ k názoru, že v niektorých prípadoch bude využitie faktickej konzumpcie na mieste, napríklad v prípade uvedenom vyššie pod bodom 3/ (pri faktickej konzumpcii závažnejší trestný čin konzumuje menej závažný, avšak nebude to platiť automaticky vo všetkých prípadoch; to napokon platí vždy pri faktickej konzumpcii skutkových podstát, ktorá je vytváraná faktickým priebehom činu a nevyplýva z pomeru skutkových podstát trestných činov).

Podľa môjho názoru bolo úmyslom zákonodarcu pri tejto novele favorizovať, z hľadiska závažnosti a výmery trestnej sadzby, len látky z rastliny rodu konopa a preto by sa priaznivejšia právna kvalifikácia mala prejaviť iba vtedy, ak pôjde len o prechovávanie látok z rastliny konopa. Pokiaľ v modelových prípadoch je dané zároveň aj prechovávanie iných látok, mala by sa aplikovať v určitých prípadoch iba prísnejšia právna kvalifikácia a nie je nutné, aby sa popri nej použila vždy aj tá miernejšia, ktorá sa týka len látok z rastliny rodu konopa. Takýto výklad je navyše aj pre páchateľa priaznivejší (keďže sa mu nebude klásť za vinu spáchanie dvoch trestných činov, ale iba jedného).

V prípadoch, v ktorých však bude napríklad pri prechovávaní drog evidentne prevyšovať prechovávanie látok z rastliny rodu konopa nad ostatnými (napríklad previtínom), potom sa už zrejme jednočinnému súbehu týchto trestných činov nebude dať vyhnúť.

 


 

Diskusia

 

Najčítanejšie články

Daňové trestné činy - niektoré aplikačné problémy

 vý­ťah z pred­náš­ky us­ku­toč­ne­nej dňa 09.05.2013 v Om­še­ní

 
Zákonnosť dôkazov a procesu dokazovania trestných činov s drogovým prvkom (z pohľadu obhajoby)

 cie­ľom člán­ku bo­lo pou­ká­zať na ma­név­ro­va­cí pries­tor ob­ha­jo­by pri vý­ko­ne ob­ha­jo­by osôb ob­vi­ne­ných z tres­tných či­nov naj­mä s dro­go­vým pr­vkom.

 
Trestný čin ohovárania vs. prípustná (dovolená) kritika

 člá­nok pri­ná­ša ana­lý­zu zna­kov pre­či­nu oho­vá­ra­nia pod­ľa § 373 ods. 1 Tr. zák. a ve­nu­je po­zor­nosť aj prob­le­ma­ti­ke, do akej mie­ry je prí­pus­tná kri­ti­ka naj­mä ve­rej­ne čin­ných osôb.

 
   
 
Mapa stránky   |   O nás   |   Kontakt Powered by Cyclone3 XUL CMS of Comsultia