Vybrané problémy v Trestnom poriadku účinnom od 01.06.2023

Publikované: 26. 05. 2023, čítané: 1040 krát
 

 

                   Vybrané problémy v Trestnom poriadku účinnom od 01.06.2023

                Dňa 01.06.2023 nadobudnú účinnosť aj niektoré zmeny Trestného poriadku, ktoré boli do tohto zákona zavedené prijatím novej súdnej reorganizácie (niekedy nesprávne označovanej ako súdna reforma) a ktoré majú poteciál vyvolať aplikačné problémy, pričom na niektoré z nich už bolo dokonca reagované zákonodarcom a to prostredníctvom iných zákonov.

V tomto smere možno upozorniť na dva problematické okruhy a to

1/ príslušnosť odvolacieho súdu vo veciach, v ktorých budú v prvom stupni konať súdy podľa § 16 ods. 2 Tr. por. (vojaci a iné osoby podľa § 128 ods. 3 písm. a), b) a d) Tr. zák. a trestné činy vojnovej zrady, služby v cudzom vojsku a nenastúpenia služby v ozbrojených silách)

            Ustanovenie § 16 ods. 2 Tr. por. účinné do 31.05.2023 stanovuje, že vo vojenských veciach vykonáva konanie v druhom stupni krajský súd uvedený v osobitnom zákone. Týmto osobitným zákonom je zákon 371/2004 Z.z., ktorý v § 7 ods. 3 v znení účinnom do 31.05.2023 stanovuje, že na rozhodovanie o riadnych opravných prostriedkoch je príslušný Krajský súd v Trenčíne. Od 01.06.2023 je však § 7 tohto zákona vypustený.

V Trestnom poriadku účinnom od 01.06.2023 sa zmenilo ustanovenie § 16 ods. 2 tak, že už hovorí len o konaní v prvom stupni (žiadny druhý stupeň sa v ňom nespomína). O Krajskom súde v Trenčíne hovorí Trestný poriadok v znení účinnom od 01.06.2023 len v ustanovení § 315 Tr. por. a to tak, že „o odvolaní proti rozsudku súdu podľa § 16 ods. 2 rozhoduje Krajský súd v Trenčíne“.

Problém je v tom, že ustanovenie § 315 Tr. por. hovorí iba o rozhodovaní odvolania proti rozsudku, ale už nie aj o rozhodovaní sťažností voči uzneseniam (napríklad sťažnosť podaná proti uzneseniu o väzbe, o odmietnutí obžaloby, zastavení trestného stíhania, podmienečnom zastavení, pribratí znalca a podobne).

Prvý názor vychádza z gramatického výkladu ustanovenia § 315 Tr. por., teda z toho, že Krajský súd v Trenčíne by mal rozhodovať iba odvolania voči rozsudkom s tým, že akékoľvek sťažnosti voči akémukoľvek uzneseniu by mal rozhodovať krajský súd podľa ustanovenia § 17 Tr. por. (miestna príslušnosť), t. j. napríklad ak trestný čin spáchal vojak v Nitre a Mestský súd Bratislava I ho vezme do väzby o prípadnej sťažnosti by mal rozhodovať Krajský súd v Nitre (a obdobne by to bolo aj v prípadoch ostatných krajských súdov) a len o odvolaní proti rozsudku by mal rozhodovať Krajský súd v Trenčíne (pokiaľ teda v uvedenom prípade Mestský súd Bratislava I zároveň pri vyhlásení rozsudku rozhodne aj žiadosť obžalovaného o prepustenie z väzby na slobodu, najskôr by mal spis predložiť Krajskému súdu v Nitre na rozhodnutie sťažnosti proti uzneseniu o väzbe a až následne Krajskému súdu v Trenčíne na konanie o odvolaní – skutočne chcel zákonodarca zaviesť takúto absurdnú právnu úpravu?).

 Druhý názor vychádza z logického výkladu ustanovenia § 315 Tr. por., teda z toho, že za použitia výkladového pravidla „od väčšieho k menšiemu“ (argumentum a maiori ad minus) je nutné dospieť k záveru, že ak je Krajský súd v Trenčíne oprávnený rozhodovať o odvolaniach voči rozsudkom, tým skôr by mal byť oprávnený rozhodovať aj o sťažnostiach proti uzneseniam. V takomto prípade by mal Krajský súd v Trenčíne rozhodovať všetky riadne opravné prostriedky v prípadoch uvedených v § 16 ods. 2 Tr. por.

Ak túto situáciu jasne nevyrieši zákonodarca, tak zrejme možno očakávať v blízkej budúcnosti spor o príslušnosť, ktorý bude musieť riešiť Najvyšší súd SR.

Dodatok:

Dňa 31.05.2023 prijalo trestnoprávne kolégium Krajského súdu v Trenčíne stanovisko, že je aj naďalej príslušným na rozhodovanie všetkých riadnych opravných prostriedkov vo veciach podľa § 16 ods. 2 Tr. por.

2/ príslušnosť súdu na vydanie ITP pred začatím trestného stíhania a v prípravnom konaní podľa § 24 ods. 4 Tr. por.

Ustanovenie § 24 ods. 4 Tr. por. účinné do 31.05.2023 stanovuje, že príkazy v tomto ustanovení uvedené je príslušný vydať okresný súd v sídle krajského súdu, v ktorého obvode je súd, ktorý by bol príslušný na konanie o obžalobe.

Ustanovenie § 24 ods. 4 Tr. por. v znení účinnom od 01.06.2023 znie tak, že príkazy v tomto ustanovení uvedené je príslušný vydať okresný súd (uvedený) v § 16 ods. 2.

Len pripomeniem, že v ustanovení § 16 ods. 2 Tr. por. v znení účinnom od 01.06.2023 sú uvedené len tri súdy a to Mestský súd Bratislava I, Okresný súd Banská Bystrica a Okresný súd Prešov. Právna úprava účinná od 01.06.2023 je teda nastavená tak, že od 01.06.2023 by mali v SR existovať len tri súdy, ktoré by boli príslušné na vydávanie príkazov uvedených v ustanovení § 24 ods. 4 Tr. por., čo možno označiť za pomerne nelogické (bolo by na hranici únosnosti, aby len tri súdy realizovali túto agendu pre celú SR).

Tento zjavný nedostatok právnej úpravy si naštastie zákonodarca uvedomil a v novom zákone o registri trestov zmenil aj Trestný poriadok tak, že „v § 24 ods. 4 prvej vete sa slová ods. 2 nahrádzajú slovami ods. 1“. Z uvedenej zmeny teda vyplýva, že príslušným v zmysle § 24 ods. 4 Tr. por. by mali byť súdy uvedené v ustanovení § 16 ods. 1 Tr. por.

Problémom tejto opravy Trestného poriadku ešte pred 01.06.2023 je zatiaľ to, že zákon o registri trestov bol síce už schválený NR SR, avšak doposiaľ nebol publikovaný v Zbierke zákonov. Tak treba len dúfať, že sa tak do 01.06.2023 stane (a zákon nebude napríklad vrátený Prezidentkou SR), pretože inak by od 01.06.2023 boli príslušné v zmysle § 24 ods. 4 Tr. por. iba tri súdy.

Dodatok:

Dňa 01.06.2023 bol pod číslom 192/2023 publikovaný v Zbierke zákonov zákon o registri trestov, ktorý zmenil aj ustanovenie § 24 ods. 4 Tr. por.

 Čo k tomu dodať. Tak ako celá schválená súdna reorganizácia, tak aj zmeny, ktoré s ňou boli prijaté v Trestnom poriadku, vykazujú výrazné nedostatky sprevádzané legislatívnym chaosom a niektoré z nich museli byť dokonca napravené ešte pred nadobudnutím účinnosti súdnej reorganizácie. Je pritom už teraz zrejmé, že ďalšie opravy zákonov nenechajú na seba dlho čakať.

 

 

 


 

Diskusia

 

Najčítanejšie články

Daňové trestné činy - niektoré aplikačné problémy

 vý­ťah z pred­náš­ky us­ku­toč­ne­nej dňa 09.05.2013 v Om­še­ní

 
Trestný čin ohovárania vs. prípustná (dovolená) kritika

 člá­nok pri­ná­ša ana­lý­zu zna­kov pre­či­nu oho­vá­ra­nia pod­ľa § 373 ods. 1 Tr. zák. a ve­nu­je po­zor­nosť aj prob­le­ma­ti­ke, do akej mie­ry je prí­pus­tná kri­ti­ka naj­mä ve­rej­ne čin­ných osôb.

 
Zákonnosť dôkazov a procesu dokazovania trestných činov s drogovým prvkom (z pohľadu obhajoby)

 cie­ľom člán­ku bo­lo pou­ká­zať na ma­név­ro­va­cí pries­tor ob­ha­jo­by pri vý­ko­ne ob­ha­jo­by osôb ob­vi­ne­ných z tres­tných či­nov naj­mä s dro­go­vým pr­vkom.

 
   
 
Mapa stránky   |   O nás   |   Kontakt Powered by Cyclone3 XUL CMS of Comsultia