Zaistenie vecí pri domovej prehliadke a náhodne nájdené veci

Publikované: 05. 01. 2015, čítané: 9739 krát
 

 

III Spr 117/14/1000                                                                       Bra­tis­la­va 15. de­cem­bra 2014

 

 

Ria­di­teľ­kám 

tres­tné­ho od­bo­ru,

me­dzi­ná­rod­né­ho od­bo­ru,

 

ve­dú­cim

od­de­le­nia do­zo­ru v tres­tných ve­ciach,

pries­kum­né­ho od­de­le­nia

 

Ge­ne­rál­nej pro­ku­ra­tú­ry

Slo­ven­skej re­pub­li­ky

 

a

 

všet­kým kraj­ským pro­ku­ra­tú­ram

 

v Slo­ven­skej re­pub­li­ke

 

Vec:  Za­is­ťo­va­nie ve­cí v prie­be­hu do­mo­vej pre­hliad­ky s oso­bit­ným dô­ra­zom na ve­ci

          neš­pe­ci­fi­ko­va­né v prí­ka­ze na do­mo­vú pre­hliad­ku  po­kyn všeo­bec­nej po­va­hy

 

            Na zá­kla­de čl. 2 ods. 3 prí­ka­zu ge­ne­rál­ne­ho pro­ku­rá­to­ra Slo­ven­skej re­pub­li­ky por. č. 9/2013 z 30. sep­tem­bra 2013 o or­ga­ni­zá­cii a ria­de­ní prá­ce na pro­ku­ra­tú­re s pou­ka­zom na čl. 3 písm. d) prí­ka­zu ge­ne­rál­ne­ho pro­ku­rá­to­ra Slo­ven­skej re­pub­li­ky por. č. 11/2013 z 30. ok­tób­ra 2013, kto­rým sa up­ra­vu­jú ap­ro­bač­né op­ráv­ne­nia na Ge­ne­rál­nej pro­ku­ra­tú­re Slo­ven­skej re­pub­li­ky v zne­ní prí­ka­zu ge­ne­rál­ne­ho pro­ku­rá­to­ra Slo­ven­skej re­pub­li­ky por. č. 6/2014, v zá­uj­me jed­not­né­ho pos­tu­pu a roz­ho­do­va­nia po­dria­de­ných pro­ku­rá­to­rov pri vý­ko­ne do­zo­ru  nad za­cho­vá­va­ním zá­kon­nos­ti pred za­ča­tím tres­tné­ho stí­ha­nia, v príp­rav­nom ko­na­ní a  v  rám­ci pa­sív­nej práv­nej po­mo­ci pri reali­zá­cii do­mo­vých pre­hlia­dok vy­dá­vam ten­to

 

 

p o k y n:

 

1.      Ak je dô­vod­né po­doz­re­nie, že v by­te ale­bo v inom pries­to­re slú­žia­com na bý­va­nie ale­bo v pries­to­roch k nim pa­tria­cim (ďa­lej len „oby­dlie“) je  vec dô­le­ži­tá pre tres­tné ko­na­nie ale­bo že sa tam skrý­va oso­ba po­doz­ri­vá zo spá­chania tres­tné­ho či­nu, ale­bo je pot­reb­né vy­ko­nať za­is­te­nie hnu­teľ­ných ve­cí na us­po­ko­je­nie ná­ro­ku poš­ko­de­né­ho na náh­ra­du ško­dy, mô­že pro­ku­rá­tor,

a)      na zá­kla­de pod­ne­tu po­li­caj­ta ale­bo vý­ni­moč­ne i z vlas­tné­ho pod­ne­tu,

b)      na zá­kla­de žia­dos­ti o práv­nu po­moc cu­dzieho jus­tič­né­ho or­gá­nu

navr­hnúť sú­du vy­da­nie prí­ka­zu na do­mo­vú pre­hliad­ku.

 

 

2.      Návrh pro­ku­rá­to­ra na vy­da­nie prí­ka­zu na do­mo­vú pre­hliad­ku mu­sí ob­sa­ho­vať naj­mä

a)      iden­ti­fi­kač­né úda­je oby­dlia,[1]) v kto­rom má byť do­mo­vá pre­hliad­ka vy­ko­na­ná a ke­dy má byť vy­ko­na­ná (dá­tum a ča­so­vé roz­pä­tie od - do),

b)      účel do­mo­vej pre­hliad­ky pod­ľa § 100 ods. 1 Tres­tné­ho po­riad­ku spo­lu s čo naj­pres­nej­ším opi­som ve­ci ale­bo oso­by, kto­rá sa má za­is­tiť pri do­mo­vej pre­hliad­ke, ak je zná­ma,

c)      úda­je o tom, kto do­mo­vú pre­hliad­ku vy­ko­ná a kto sa úko­nu zú­čas­tní,

d)      od­ôvod­ne­nie, v kto­rom sa uve­die struč­ný opis skut­ku, kto­rý je pred­me­tom tres­tné­ho ko­na­nia, je­ho práv­na kva­li­fi­ká­cia a okol­nos­ti od­ôvod­ňu­jú­ce zá­sah do do­mo­vej slo­bo­dy vlas­tní­ka ale­bo uží­va­te­ľa oby­dlia.

 

3.      Návrh pro­ku­rá­to­ra na vy­da­nie prí­ka­zu na do­mo­vú pre­hliad­ku v rám­ci reali­zá­cie žia­dos­ti cu­dzieho or­gá­nu o práv­nu po­moc (pa­sív­na práv­na po­moc) mu­sí ok­rem úda­jov uve­de­ných v bo­de 2 ob­sa­ho­vať

a)  od­kaz na us­ta­no­ve­nie § 539 ods. 1, ods. 3 Tres­tné­ho po­riad­ku,

      b)  práv­ny zá­klad pre pos­kyt­nu­tie práv­nej po­mo­ci (uve­de­nie me­dzi­ná­rod­nej 

           zmlu­vy, na zá­kla­de kto­rej sa žia­da o pos­kyt­nu­tie práv­nej po­mo­ci ale­bo pri

           nez­mluv­nej spolu­prá­ci od­kaz na fak­tic­kú vzá­jom­nosť),

c)      ozna­če­nie zá­stup­cov cu­dzích or­gá­nov (me­no, priez­vis­ko, ozna­če­nie úra­du

                       a pra­cov­nej po­zí­cie oso­by), ak sa do­mo­vej pre­hliad­ky zú­čas­tnia aj

                       zá­stup­co­via cu­dzích or­gá­nov,

d)      vy­jad­re­nie pro­ku­rá­to­ra k spl­ne­niu pod­mien­ky obojstran­nej tres­tnos­ti.

 

K návr­hu sa vždy pri­po­jí do­žia­da­nie o práv­nu po­moc cu­dzieho jus­tič­né­ho or­gá­nu s prek­la­dom do slo­ven­ské­ho ja­zy­ka, prí­pad­ne ďal­šie re­le­van­tné pí­som­nos­ti pos­kyt­nu­té do­ža­du­jú­cim jus­tič­ným or­gá­nom.

 

4.      Ak súd vy­dá prí­kaz na do­mo­vú pre­hliad­ku, je po­vin­nos­ťou pro­ku­rá­to­ra sa pres­ved­čiť o úpl­nos­ti ná­le­ži­tos­tí vý­ro­ko­vej čas­ti prí­ka­zu a je­ho od­ôvod­ne­nia.

 

Ak je prí­kaz vy­da­ný z dô­vo­du reali­zá­cie práv­nej po­mo­ci, pro­ku­rá­tor skú­ma aj pri­me­ra­né pou­ži­tie us­ta­no­ve­ní pia­tej čas­ti Tres­tné­ho po­riad­ku sú­dom pri vy­da­ní prí­ka­zu (ok­rem § 100 Tres­tné­ho po­riad­ku aj § 539 Tres­tné­ho po­riad­ku, resp. § 537 ods. 3 Tres­tné­ho po­riad­ku), a to aj v rám­ci je­ho od­ôvod­ne­nia.

 

Pri zis­te­ní ne­dos­tat­ku vy­da­né­ho prí­ka­zu na do­mo­vú pre­hliad­ku mô­že pro­ku­rá­tor pod­ľa po­va­hy je­ho zá­važ­nos­ti po­žia­dať súd o je­ho op­ra­vu (§ 182 Tres­tné­ho po­riad­ku v spo­je­ní s us­ta­no­ve­ním § 174 Tres­tné­ho po­riad­ku) ale­bo o vy­da­nie no­vé­ho prí­ka­zu na do­mo­vú pre­hliad­ku, ak hro­zí, že úkon do­mo­vej pre­hliad­ky by mo­hol byť v ďal­šom ko­na­ní po­sú­de­ný ako ne­zá­kon­ný.

 

 

 

5.      V rám­ci pa­sív­nej práv­nej po­mo­ci sa vy­ko­na­nia do­mo­vej pre­hliad­ky spra­vid­la zú­čas­tňu­je pro­ku­rá­tor. Zá­stup­co­via cu­dzích or­gá­nov prí­tom­ní na vy­ko­na­ní do­mo­vej pre­hliad­ky na zá­kla­de do­žia­da­nia o práv­nu po­moc nes­mú ak­tív­ne za­sa­ho­vať do vý­ko­nu do­mo­vej pre­hliad­ky. To nep­la­tí, ak sa úkon vy­ko­ná­va v rám­ci spo­loč­né­ho vy­šet­ro­va­cie­ho tí­mu (§ 10 ods. 9 Tres­tné­ho po­riad­ku), pri­čom roz­sah úloh čle­nov spo­loč­né­ho vy­šet­ro­va­cie­ho tí­mu sta­no­vu­je ve­dú­ci tí­mu.

 

6.      Po vy­ko­na­ní do­mo­vej pre­hliad­ky pro­ku­rá­tor pres­kú­ma zá­pis­ni­cu o úko­ne a po­sú­di, do akej mie­ry or­gán vy­ko­ná­va­jú­ci do­mo­vú pre­hliad­ku dodr­žal všet­ky zá­kon­né pod­mien­ky pred­pok­la­da­né v us­ta­no­ve­ní § 104 a nasl. Tres­tné­ho po­riad­ku a či, pri­tom reš­pek­to­val ochra­nu práv dot­knu­tých osôb na súk­ro­mie. Ak zis­tí, že dô­ka­zy ne­bo­li za­bez­pe­če­né zá­kon­ným spô­so­bom, up­lat­ní svo­je ďal­šie op­ráv­ne­nia tak, aby s pri­hliad­nu­tím na zá­važ­nosť a po­va­hu tres­tnej ve­ci za­bez­pe­čil účin­né ob­jas­ne­nie skut­ko­vé­ho sta­vu ve­ci iným zá­kon­ným spô­so­bom (naj­mä vy­ko­na­ním iných dô­ka­zov).

 

7.      Za­is­te­nie ná­hod­ne od­ha­le­ných ve­cí, kto­rých pre­cho­vá­va­nie je vzhľa­dom na ich po­va­hu ne­do­vo­le­né (napr. omam­né ale­bo psy­chot­rop­né lát­ky, je­dy, zbra­ne, vý­buš­ni­ny, rá­dioak­tív­ny ale­bo jad­ro­vý ma­te­riál, extré­mis­tic­ký ma­te­riál, ma­te­riál ob­sa­hu­jú­ci det­skú por­nog­ra­fiu), or­gá­nom vy­ko­ná­va­jú­cim do­mo­vú pre­hliad­ku na zá­kla­de prí­ka­zu na do­mo­vú pre­hliad­ku pre inú tres­tnú čin­nosť, je prí­pus­tné a ich vy­da­nie, resp. od­ňa­tie je sú­čas­ťou zá­pis­ni­ce o do­mo­vej pre­hliad­ke. Tým­to neod­klad­ným a neo­pa­ko­va­teľ­ným úko­nom sa za­čí­na no­vé tres­tné stí­ha­nie vo ve­ci sú­vi­sia­cej s cha­rak­te­rom za­is­te­nej ve­ci.  Ta­ký­to pos­tup sa pri­me­ra­ne up­lat­ní  aj pri  vý­ko­ne do­mo­vej pre­hliad­ky na zá­kla­de žia­dos­ti cu­dzieho or­gá­nu o práv­nu po­moc.      

 

 

O d ô v o d n e n i e

 

Dňa 13. ja­nuá­ra 2014 bo­la Ge­ne­rál­nej pro­ku­ra­tú­re Slo­ven­skej re­pub­li­ky (ďa­lej len „ge­ne­rál­na pro­ku­ra­tú­ra“) pred­lo­že­ná žia­dosť Kraj­skej pro­ku­ra­tú­ry v Nit­re sp. zn. 3KPt 660/2013 z  8. ja­nuá­ra 2014 o za­uja­tie sta­no­vis­ka k prob­le­ma­ti­ke za­is­ťo­va­nia ve­cí nad rá­mec prí­ka­zu na do­mo­vú pre­hliad­ku. V tej­to sú­vis­los­ti pou­ká­za­la na ak­tuál­ny dô­kaz­ný  stav v kon­krét­nej tres­tnej ve­ci reali­zo­va­nej Pre­zí­diom Po­li­caj­né­ho zbo­ru, ná­rod­ná kri­mi­nál­na agen­tú­ra, ná­rod­ná proti­zlo­či­nec­ká jed­not­ka, expo­zi­tú­ra Zá­pad v Tr­na­ve pod sp. zn. PPZ-269/NKA-PZ-ZA-2013. Zá­klad­ným prob­lé­mom je od­liš­ný práv­ny ná­zor sú­du na stra­ne jed­nej a pro­ku­ra­tú­ry na stra­ne dru­hej v otáz­ke, či je pot­reb­né opa­ko­va­ne žia­dať prís­luš­ný súd o vy­ko­na­nie do­mo­vej pre­hliad­ky, ak sa v jej prie­be­hu náj­du pred­me­ty sú­vi­sia­ce s tres­tnou čin­nos­ťou, na kto­ré sa súd­ny prí­kaz na do­mo­vú pre­hliad­ku nev­zťa­ho­val.

 

K uve­de­nej prob­le­ma­ti­ke za­ujal v mi­nu­los­ti práv­ny ná­zor trest­ný od­bor ge­ne­rál­nej pro­ku­ra­tú­ry.

 

Kon­krét­ne zo zá­ve­rov „Pra­cov­nej po­ra­dy ria­di­te­ľa tres­tné­ho od­bo­ru Ge­ne­rál­nej pro­ku­ra­tú­ry Slo­ven­skej re­pub­li­ky s ná­mes­tník­mi kraj­ských pro­ku­rá­to­rov pre trest­ný úsek roz­ší­re­nej o účasť ve­dú­cich od­de­le­ní pr­vos­tup­ňo­vej agen­dy a  bo­ja s or­ga­ni­zo­va­ným zlo­či­nom, kto­rá sa us­ku­toč­ni­la v dňoch 8. a 9. jú­na 2009 vo Vzde­lá­va­com a re­ha­bi­li­tač­nom cen­tre pro­ku­ra­tú­ry Slo­ven­skej re­pub­li­ky v Kr­pá­čo­ve pod č. k. IV Spr 22/09-21 z 15. jú­na 2009, s. 11-12“ a „Pra­cov­nej po­ra­dy ria­di­te­ľa tres­tné­ho od­bo­ru Ge­ne­rál­nej pro­ku­ra­tú­ry Slo­ven­skej re­pub­li­ky s ná­mes­tník­mi kraj­ských pro­ku­rá­to­rov pre trest­ný úsek roz­ší­re­nej o účasť ve­dú­cich od­de­le­ní pr­vos­tup­ňo­vej agen­dy a bo­ja s or­ga­ni­zo­va­ným zlo­či­nom, kto­rá sa us­ku­toč­ni­la v dňoch 18. a 19. ap­rí­la 2011 vo Vzde­lá­va­com a re­ha­bi­li­tač­nom cen­tre pro­ku­ra­tú­ry Slo­ven­skej re­pub­li­ky  v  Kr­pá­čo­ve pod sp. zn. IV Spr 102/11 z 2. má­ja 2011, opat­re­nie č. 7“  vy­plý­va, ci­tu­jem:

 

„..., ak pri do­mo­vej pre­hliad­ke bo­li náj­de­né ve­ci po­chá­dza­jú­ce z inej tres­tnej čin­nos­ti ako z tej, na kto­rú bol prí­kaz vy­da­ný, je pot­reb­né vy­zvať oso­bu na dob­ro­voľ­né vy­da­nie ve­ci pod­ľa § 89 Tres­tné­ho po­riad­ku. Ak oso­ba vý­zve ne­vy­ho­vie, je pot­reb­né po­žia­dať súd o vy­da­nie no­vé­ho prí­ka­zu na do­mo­vú pre­hliad­ku pod­ľa § 100 Tres­tné­ho po­riad­ku.“

 

Trest­ný od­bor ten­to práv­ny ná­zor potvr­dil aj v ko­na­ní o návr­hu ob­vi­ne­né­ho na zru­še­nie prá­vop­lat­né­ho uz­ne­se­nia o vzne­se­ní ob­vi­ne­nia pod­ľa § 363 a nasl. Tres­tné­ho po­riad­ku. V tres­tnej ve­ci  ob­vi­ne­né­ho I. M.  (sp. zn. IV Pz 238/12) doš­lo k zru­še­niu uz­ne­se­nia o vzne­se­ní ob­vi­ne­nia, pre­to­že od­ňa­tie zbra­ne po­čas do­mo­vej pre­hliad­ky reali­zo­va­nej na zá­kla­de prí­ka­zu sú­du vo ve­ci zlo­či­nu ne­do­vo­le­nej vý­ro­by omam­ných lá­tok a psy­chot­rop­ných lá­tok, je­dov ale­bo pre­kur­zo­rov, ich dr­ža­nia a ob­cho­do­va­nia s ni­mi bo­lo vy­hod­no­te­né ako dô­kaz zís­ka­ný ne­zá­kon­ným spô­so­bom.

 

Ge­ne­rál­na pro­ku­ra­tú­ra be­rúc do úva­hy le­gis­la­tív­ne a zá­kon­né li­mi­ty zá­sa­hov do do­mo­vej slo­bo­dy, me­dzi­ná­rod­nú práv­nu prax a exis­ten­ciu roz­diel­nych práv­nych ná­zo­rov v súd­nej ju­di­ka­tú­re[2]) i v práv­nej dok­trí­ne, kto­ré mô­žu prí­pad­ne vy­ús­tiť i do  zá­ni­ku tres­tnop­ráv­nej zod­po­ved­nos­ti pá­cha­te­ľov tres­tných či­nov, po­va­žu­je za pot­reb­né us­mer­niť pos­tup pro­ku­rá­to­rov pri za­is­ťo­va­ní ve­cí nad rá­mec vy­da­né­ho prí­ka­zu na do­mo­vú pre­hliad­ku. Zoh­ľad­ni­la pri­tom aj vy­žia­da­né práv­ne sta­no­vis­ká po­dria­de­ných pro­ku­ra­túr.

 

 

I.

Opis ap­li­kač­né­ho prob­lé­mu

 

V pred­lo­že­nej tres­tnej ve­ci bo­lo dňa 16. má­ja 2011 uz­ne­se­ním vy­šet­ro­va­te­ľa PZ za­ča­té tres­tné stí­ha­nie vo ve­ci obzvlášť zá­važ­né­ho zlo­či­nu pod­vo­du pod­ľa § 221 ods. 1, ods. 4 písm. a) Tres­tné­ho zá­ko­na.

 

Pro­ku­rá­tor Kraj­skej pro­ku­ra­tú­ry v Nit­re, kto­rý v da­nej ve­ci reali­zo­val do­zor nad za­cho­vá­va­ním zá­kon­nos­ti v príp­rav­nom ko­na­ní, po­dal dňa 13. feb­ruára 2013 na Ok­res­ný súd v Nit­re návrh na vy­da­nie prí­ka­zu na do­mo­vú pre­hliad­ku v kon­krét­nom by­te v mes­te No­vé Zá­mky a v pries­to­roch k ne­mu pa­tria­cim.

 

Ok­res­ný súd to­ho is­té­ho dňa vy­dal prí­kaz na do­mo­vú pre­hliad­ku s tým, že mô­že byť „vy­ko­na­ná je­den­krát v ob­do­bí od 19. feb­ruára 2013 do 5. mar­ca 2013 a  vy­ko­na­jú ju vy­šet­ro­va­teľ, ope­ra­tív­ni pra­cov­ní­ci NA­KA, pra­cov­ní­ci PPÚ a ÚOU MVSR a kri­mi­na­lis­tic­ký tech­nik PZ“. Aj na­priek to­mu, že návrh pro­ku­rá­to­ra špe­ci­fi­ko­val účel do­mo­vej pre­hliad­ky (za­is­te­nie do­ku­men­tov sú­vi­sia­cich s neop­ráv­ne­ný­mi vý­ber­mi z ban­ko­vých úč­tov, iné pí­som­nos­ti sú­vi­sia­ce s vý­ber­mi pe­ňaž­ných pros­tried­kov, ob­le­če­nie, kto­ré ma­li pá­cha­te­lia na se­be v ban­ke, resp. iné ve­ci dô­le­ži­té pre tres­tné stí­ha­nie po­chá­dza­jú­ce ale­bo sú­vi­sia­ce s tres­tnou čin­nos­ťou), súd­ny prí­kaz hľa­da­né ve­ci v ob­jek­te oby­dlia struč­ne kon­kre­ti­zo­val len v od­ôvod­ne­ní.

 

Do­mo­vá pre­hliad­ka sa za­ča­la vy­ko­ná­vať dňa 26. feb­ruára 2013 o 6.15 hod. aj za účas­ti po­li­caj­né­ho pso­vo­da so slu­žob­ným psom cvi­če­ným na špe­ciál­ne pa­cho­vé sto­py (pes „Paya“ vy­cvi­če­ný na vy­hľa­dá­va­nie omam­ných a psy­chot­rop­ných lá­tok s plat­nou ka­te­gó­riou „D2“). Po do­ru­če­ní prí­ka­zu na do­mo­vú pre­hliad­ku uží­va­te­ľo­vi by­tu a po vý­zve na dob­ro­voľ­né vy­da­nie ve­cí, kto­rej uží­va­teľ by­tu ne­vy­ho­vel, bol v prí­tom­nos­ti ne­zú­čas­tne­nej oso­by preh­ľa­da­ný byt. Po­čas pre­hliad­ky slu­žob­ný pes v ku­chy­ni me­dzi ve­ca­mi bež­nej spot­re­by ozna­čil dve práz­dne in­jek­čné strie­kač­ky a v skrin­ke mik­ro­té­no­vé vrec­ko s nez­ná­mou kryš­ta­lic­kou lát­kou. Ok­rem to­ho bo­la náj­de­ná piš­toľ so zá­sob­ní­kom s ne­zis­te­ným poč­tom ná­bo­jov. V dôs­led­ku od­ha­le­nia tých­to ve­cí bo­la do­mo­vá pre­hliad­ka o 8.15 hod. pre­ru­še­ná a pros­tred­níc­tvom pro­ku­rá­to­ra bol po­da­ný Ok­res­né­mu sú­du Nit­ra no­vý návrh na vy­da­nie prí­ka­zu na do­mo­vú pre­hliad­ku (v tej is­tej tres­tnej ve­ci) s pou­ka­zom, že po­čas do­mo­vej pre­hliad­ky reali­zo­va­nej to­ho is­té­ho dňa bo­la náj­de­ná piš­toľ a nez­ná­me lát­ky vrá­ta­ne in­jek­čných strie­ka­čiek. Vzhľa­dom k to­mu, že tie­to ve­ci ne­bo­li uve­de­né v pô­vod­nom prí­ka­ze na do­mo­vú pre­hliad­ku, pro­ku­rá­tor navr­hol sú­du vy­dať ďal­ší prí­kaz s uve­de­ním ozna­če­ných ve­cí pres­ne po­pí­sa­ných v úrad­nom zá­zna­me vo vy­šet­ro­va­com spi­se ako ne­vyh­nut­ných pre ná­le­ži­té ob­jas­ne­nie skut­ko­vé­ho sta­vu a us­ved­če­nie pá­cha­te­ľov. Zá­ro­veň navr­hol prí­kaz vy­dať tak, aby  vy­ko­na­nie pre­hliad­ky  sa us­ku­toč­ni­lo dňa 26. feb­ruára 2013.

 

Súd opat­re­ním z to­ho is­té­ho dňa od­mie­tol vy­dať no­vý prí­kaz na do­mo­vú pre­hliad­ku. Svoj pos­tup a roz­hod­nu­tie od­ôvod­nil tým, že ci­tá­cia pô­vod­né­ho prí­ka­zu na do­mo­vú pre­hliad­ku (v ob­jek­te „sa mô­žu na­chá­dzať ve­ci dô­le­ži­té pre tres­tné ko­na­nie, a to naj­mä“) ne­vy­lu­ču­je, že pri jej vy­ko­ná­va­ní mô­žu byť ob­ja­ve­né a nás­led­ne za­is­te­né aj iné ve­ci dô­le­ži­té pre tres­tné ko­na­nie. Vy­da­nie prí­ka­zu na vy­ko­na­nie „ďal­šej“ do­mo­vej pre­hliad­ky tak vy­hod­no­til ako nad­by­toč­né a prí­kaz ne­vy­dal.

 

            Nás­led­ne bo­lo v do­mo­vej pre­hliad­ke pok­ra­čo­va­né, bo­li za­is­te­né všet­ky náj­de­né ve­ci sú­vi­sia­ce s pod­vod­nou tres­tnou čin­nos­ťou (pok­lad­nič­né bloč­ky, mo­bi­ly a ďal­šie) vrá­ta­ne piš­to­le, mik­ro­té­no­vých vre­cú­šok s ne­zis­te­ný­mi lát­ka­mi a su­ši­na­mi, in­jek­čný­mi strie­kač­ka­mi a do­mo­vá pre­hliad­ka bo­la ukon­če­ná o 15.00 hod. Po­doz­ri­vý sa na­vy­še dob­ro­voľ­ne pod­ro­bil pre­hliad­ke te­la (od­ber ste­rov z oboch rúk), kto­rá bo­la po­zi­tív­na na me­tam­fe­ta­mín.

 

Uz­ne­se­ním vy­šet­ro­va­te­ľa PZ z 26. feb­ruára 2013 doš­lo k vy­lú­če­niu skut­ku na sa­mos­tat­né ko­na­nie a to­ho is­té­ho dňa ten is­tý vy­šet­ro­va­teľ PZ vy­dal uz­ne­se­nie sp. zn. PPZ-428/NKA-PZ-ZA-2012 o za­ča­tí tres­tné­ho stí­ha­nia pre zlo­čin ne­do­vo­le­nej vý­ro­by a dr­žby omam­ných a psy­chot­rop­ných lá­tok, je­dov ale­bo pre­kur­zo­rov, ich dr­ža­nia a ob­cho­do­va­nia s ni­mi pod­ľa § 172 ods. 1 písm. c), písm. d) Tres­tné­ho zá­ko­na. Po vy­ko­na­ní ďal­ších dô­ka­zov, naj­mä zna­lec­ké­ho do­ka­zo­va­nia, bo­lo M.  S. dňa 20. sep­tem­bra 2013 pre uve­de­ný zlo­čin vzne­se­né ob­vi­ne­nie. Na zá­kla­de sťaž­nos­ti ob­vi­ne­né­ho pro­ku­rá­tor­ka Ok­res­nej pro­ku­ra­tú­ry No­vé Zá­mky zru­ši­la na­pad­nu­té uz­ne­se­nie a ulo­ži­la vy­šet­ro­va­te­ľo­vi PZ, aby vo ve­ci zno­va ko­nal a roz­ho­dol. V od­ôvod­ne­ní zdô­raz­ni­la, že „dô­ka­zy zís­ka­né pri do­mo­vej pre­hliad­ke bo­li zís­ka­né ne­zá­kon­ným spô­so­bom a sú te­da ne­pou­ži­teľ­ný­mi v ďal­šom ko­na­ní. V tom­to sme­re te­da ne­súh­la­sím s....ná­zo­rom sú­du, pre­to­že ak v prie­be­hu vý­ko­nu do­mo­vej pre­hliad­ky dôj­de k zis­te­niu a náj­de­niu inej ve­ci, na kto­rú ne­bol po­da­ný návrh sú­du, kto­rá po­chá­dza z tres­tnej čin­nos­ti ale­bo sa­ma ose­be za­kla­dá trest­ný čin..., je tre­ba po­žia­dať oso­bu, u kto­rej je pre­hliad­ka vy­ko­ná­va­ná, aby ta­kú­to vec dob­ro­voľ­ne vy­da­la pod­ľa § 89 ods. 1 Tres­tné­ho po­riad­ku, ak ta­kú­to vý­zvu oso­ba neu­pos­lúch­ne, je pot­reb­né po­dať sú­du opa­ko­va­ný návrh na vy­ko­na­nie do­mo­vej pre­hliad­ky s no­vým ob­sa­hom a no­vým vy­me­dze­ním jej pred­me­tu. Tak­to zís­ka­ný dô­kaz je po­va­žo­va­ný za dô­kaz zís­ka­ný ne­zá­kon­ným do­nú­te­ním ale­bo hroz­bou ta­ké­ho­to do­nú­te­nia a sú­vi­sí aj s otáz­kou le­gál­nos­ti vstu­pu do oby­dlia.“ Pro­ku­rá­tor­ka oso­bit­ným po­ky­nom ulo­ži­la vy­šet­ro­va­te­ľo­vi PZ za­bez­pe­čiť iné dô­ka­zy.

 

 

II.

Všeo­bec­ne k do­mo­vej pre­hliad­ke

 

Do­mo­vá pre­hliad­ka je zá­važ­ným zá­sa­hom do do­mo­vej slo­bo­dy, pre­to­že pred­sta­vu­je ná­sil­né ob­me­dzenie ne­dot­knu­teľ­nos­ti oby­dlia za­ru­če­nej čl. 21 ods. 1 pr­vá ve­ta Ústa­vy, t. j. vstup do oby­dlia pro­ti vô­li je­ho op­ráv­ne­né­ho uží­va­te­ľa. Ide o oso­bit­ný/vý­ni­moč­ný zá­sah, kto­rý mož­no us­ku­toč­niť len pre úče­ly tres­tné­ho ko­na­nia, na pí­som­ný prí­kaz sud­cu a spô­so­bom, kto­rý us­ta­no­vu­je zá­kon (ÚS SR III. ÚS 97/2006). Dô­vo­dom je, že do­mo­vá pre­hliad­ka mô­že byť ne­vyh­nut­ná pre zís­ka­nie dô­ka­zu v tres­tnom ko­na­ní. Pres­né pod­mien­ky jej prí­pus­tnos­ti sta­no­vu­je Trest­ný po­ria­dok (§ 99 – 100; § 104 – 106), ho­ci neob­sa­hu­je jej de­fi­ní­ciu. Mož­no ju však ne­pria­mo od­vo­diť zo zne­nia us­ta­no­ve­nia § 99 ods. 1 Tres­tné­ho po­riad­ku. Do­mo­vá pre­hliad­ka slú­ži na za­is­te­nie osôb ale­bo ve­cí dô­le­ži­tých pre tres­tné ko­na­nie ale­bo na za­is­te­nie ná­ro­ku poš­ko­de­né­ho na náh­ra­du ško­dy.

 

Práv­na prax kla­die vy­so­ké ná­ro­ky na dodr­žia­va­nie pro­ces­ných pod­mie­nok na ten­to pro­ces­ný in­šti­tút, kto­rý má pod­ľa pro­ces­né­ho pred­pi­su dve fá­zy – fá­zu na­ria­ďo­va­ciu fá­zu vy­ko­ná­va­ciu. V prie­be­hu kto­rej­koľ­vek z nich mô­žu vznik­núť chy­by, kto­rých vý­sled­kom mô­že byť nep­rí­pus­tnosť[3]) dô­ka­zov zís­ka­ných do­mo­vou pre­hliad­kou pre ďal­šie tres­tné ko­na­nie.

 

II. 1. Na­ria­ďo­va­cia fá­za (pred­bež­ná súd­na kon­tro­la prí­pus­tnos­ti do­mo­vej pre­hliad­ky):

 

            Pred po­da­ním návr­hu sú­du na vy­da­nie prí­ka­zu na do­mo­vú pre­hliad­ku mu­sí pro­ku­rá­tor vždy sta­ros­tli­vo pres­kú­mať spl­ne­nie zá­kon­ných pod­mie­nok na jej vy­ko­na­nie.

 

            Vy­ko­na­nie do­mo­vej pre­hliad­ky je prí­pus­tné, ak

a)      exis­tu­je dô­vod­né po­doz­re­nie, že v obyd­lí (ne­mu­sí ísť len o oby­dlie po­doz­ri­vé­ho ale­bo ob­vi­ne­né­ho) je vec ale­bo oso­ba dô­le­ži­tá pre tres­tné ko­na­nie ale­bo je pot­reb­né vy­ko­nať za­is­te­nie hnu­teľ­ných ve­cí na us­po­ko­je­nie ná­ro­ku poš­ko­de­né­ho na náh­ra­du ško­dy (poh­nút­kou k vy­ko­na­niu do­mo­vej pre­hliad­ky nes­mie byť oča­ká­va­nie, že až vy­ko­na­ním do­mo­vej pre­hliad­ky bu­dú zís­ka­né dô­ka­zy pot­reb­né na  za­ča­tie tres­tné­ho stí­ha­nia[4])),

b)      vznik­lo ne­bez­pe­čen­stvo zma­re­nia, zni­če­nia ale­bo stra­ty dô­ka­zu bez včas­né­ho a rých­le­ho ne­vy­ko­na­nia do­mo­vej pre­hliad­ky (napr. roz­hod­nu­tie NS SR 1Tdo 33/2007) a

c)      vec ale­bo oso­bu nie je mož­né za­is­tiť pre úče­ly tres­tné­ho ko­na­nia iným, me­nej in­ten­zív­nym  zá­sa­hom (tzv. sub­si­dia­ri­ta do­mo­vej pre­hliad­ky[5])).

 

Nás­led­ne je na sud­co­vi, aby s pri­hliad­nu­tím na zna­losť kon­krét­nych okol­nos­tí tres­tnej ve­ci po­sú­dil, či exis­tu­jú dô­vo­dy pre na­ria­de­nie do­mo­vej pre­hliad­ky. Ak ak­cep­tu­je návrh pro­ku­rá­to­ra,  vy­dá  pí­som­ný  prí­kaz  na  do­mo­vú  pre­hliad­ku,  kto­rý  mu­sí  byť od­ôvod­ne­ný

(§ 100 ods. 1 Tres­tné­ho po­riad­ku).

 

            Ak prí­kaz sú­du na do­mo­vú pre­hliad­ku neob­sa­hu­je zá­ko­nom us­ta­no­ve­né pod­stat­né ná­le­ži­tos­ti, dô­kaz za­is­te­ný po­čas do­mo­vej pre­hliad­ky ne­mu­sí byť v ďal­šom tres­tnom ko­na­ní ak­cep­to­va­ný ako zá­kon­ný a prí­pust­ný.  

 

Nep­rí­pus­tnosť zís­ka­né­ho dô­ka­zu mô­žu spô­so­biť, nap­rík­lad:

a)      ne­dos­tat­ky vý­ro­ko­vej čas­ti prí­ka­zu na do­mo­vú pre­hliad­ku (napr. ab­sen­cia ozna­če­nia po­li­caj­né­ho or­gá­nu, kto­rý ju má vy­ko­nať; ab­sen­cia opi­su ve­ci ale­bo opi­su oso­by, kto­rá sa má za­is­tiť pri do­mo­vej pre­hliad­ke, ak je zná­ma, ne­dos­ta­toč­né ur­če­nie pries­to­rov pod­ro­be­ných pre­hliad­ke a ďal­šie),

b)      ne­dos­tat­ky od­ôvod­ne­nia prí­ka­zu na do­mo­vú pre­hliad­ku (napr. pri­me­ra­ne ÚS SR  III. ÚS 172/2010, ÚS ČR  I. ÚS 424/2000) či

c)      po­ru­še­nie mies­tnej, vec­nej a fun­kčnej prís­luš­nos­ti pro­ku­rá­to­ra a sú­du pri úko­noch spo­je­ných s do­mo­vou pre­hliad­kou.

 

Pro­ku­rá­tor je po­vin­ný spra­co­vať kva­lit­ný návrh na vy­da­nie prí­ka­zu na do­mo­vú pre­hliad­ku a riad­ne ho od­ôvod­niť. Vzhľa­dom k to­mu, že zá­ko­no­dar­ca vý­slov­ne neur­ču­je ná­le­ži­tos­ti návr­hu pro­ku­rá­to­ra a v dos­tup­nej tres­tnop­ráv­nej li­te­ra­tú­re sa vzo­ry návr­hov (na­ko­niec aj sa­mot­ných prí­ka­zov sú­du na do­mo­vú pre­hliad­ku) znač­ne od­li­šu­jú,  trest­ný od­bor Ge­ne­rál­nej pro­ku­ra­tú­ry Slo­ven­skej re­pub­li­ky po­va­žu­je za ne­vyh­nut­né zjed­no­tiť je­ho ná­le­ži­tos­ti tak, ako to vy­plý­va z bo­du 2 toh­to po­ky­nu. Pot­re­be zov­šeo­bec­ne­nia ne­vyh­nut­ných at­ri­bú­tov návr­hov pro­ku­rá­to­ra a zá­ro­veň vy­da­nia ús­tav­ne kom­for­tné­ho súd­ne­ho prí­ka­zu na do­mo­vú pre­hliad­ku nas­ved­ču­jú aj poz­nat­ky zís­ka­né pres­kú­ma­ním vy­šet­ro­va­cích spi­sov pred­lo­že­ných v rám­ci hod­no­te­nia pos­tu­pu pro­ku­rá­to­rov pri tres­tnom stí­ha­ní pá­cha­te­ľov pre vý­ro­bu, roz­ši­ro­va­nie a pre­cho­vá­va­nie det­skej por­nog­ra­fie. Via­ce­ré súd­ne prí­ka­zy to­tiž nespĺňa­li ani ele­men­tár­ne kri­té­riá na ne kla­de­né. Naj­čas­tej­šie v ich ce­lom ob­sa­hu ab­sen­to­val údaj o ča­se, v kto­rom ma­la byť do­mo­vá pre­hliad­ka vy­ko­na­ná, či údaj o tom, kto ju vy­ko­ná. Tu tre­ba zdô­raz­niť, že ak to okol­nos­ti prí­pa­du do­vo­ľu­jú, pro­ku­rá­tor do návr­hu na vy­da­nie prí­ka­zu na do­mo­vú pre­hliad­ku uve­die  kon­krét­ny údaj o tom, kto do­mo­vú pre­hliad­ku vy­ko­ná (uve­de­ním mien po­li­caj­tov a ich prís­luš­né­ho út­va­ru). Spra­vid­la však pos­ta­čí všeo­bec­ná iden­ti­fi­ká­cia osôb, kto­ré do­mo­vú pre­hliad­ku vy­ko­na­jú,  a to tak, aby ne­doš­lo k zneu­ži­tiu či zma­re­niu vý­ko­nu do­mo­vej pre­hliad­ky prí­tom­nos­ťou úko­nu ne­zod­po­ve­da­jú­cich osôb (tu prí­tom­nos­ťou pso­vo­da na vy­hľa­dá­va­nie omam­ných a psy­chot­rop­ných lá­tok). Z tých­to dô­vo­dov príl­ohu toh­to po­ky­nu tvo­rí vzor návr­hu pro­ku­rá­to­ra na vy­da­nie prí­ka­zu na do­mo­vú pre­hliad­ku.     

 

Po­vin­nos­ťou pro­ku­rá­to­ra je zod­po­ved­né pres­kú­ma­nie sú­dom vy­da­né­ho prí­ka­zu na do­mo­vú pre­hliad­ku. Pro­ku­rá­tor sle­du­júc zá­kon­nosť vy­ko­na­nia do­mo­vej pre­hliad­ky v prí­pa­de zis­te­nia ob­sa­ho­vých ne­dos­tat­kov prí­ka­zu upo­zor­ní prís­luš­ný súd na ich exis­ten­ciu. V zá­vis­los­ti od cha­rak­te­ru ne­dos­tat­kov mô­že pro­ku­rá­tor po­žia­dať o op­ra­vu vy­da­né­ho prí­ka­zu (§ 182 Tres­tné­ho po­riad­ku v spo­je­ní s us­ta­no­ve­ním § 174 Tres­tné­ho po­riad­ku),[6]) v kraj­nom prí­pa­de o vy­da­nie no­vé­ho prí­ka­zu na do­mo­vú pre­hliad­ku. Op­ra­vou prí­ka­zu na do­mo­vú pre­hliad­ku však ne­mož­no roz­ho­do­vať o ve­ci „na­no­vo“ či me­niť pod­sta­tu pô­vod­né­ho roz­hod­nu­tia (pri­me­ra­ne ÚS SR I. ÚS 148/2008). Ak te­da pro­ku­rá­tor zis­tí ta­ké ne­dos­tat­ky vy­da­né­ho prí­ka­zu na do­mo­vú pre­hliad­ku, v dôs­led­ku kto­rých by vý­kon do­mo­vej pre­hliad­ky bol jed­noz­nač­ne v  roz­po­re s  ús­tav­nop­ráv­ny­mi li­mit­mi, resp. s čl. 8 Do­ho­vo­ru,[7]) mu­sí po­žia­dať súd, s ná­le­ži­tým zdô­vod­ne­ním, o vy­da­nie no­vé­ho prí­ka­zu na do­mo­vú pre­hliad­ku v sú­la­de so zá­ko­nom. Prí­ka­zom na do­mo­vú pre­hliad­ku sa reali­zu­je po­žia­dav­ka súd­nej ochra­ny zá­klad­né­ho prá­va na ne­dot­knu­teľ­nosť do­mo­vej slo­bo­dy, a pre­to sa to v ňom a v je­ho dos­ta­toč­nom od­ôvod­ne­ní mu­sí aj pre­ja­viť. „Re­zig­ná­ciu“ sud­cu na vy­da­nie for­mál­ne i ma­te­riál­ne bez­chyb­né­ho prí­ka­zu na do­mo­vú pre­hliad­ku mô­že pro­ku­rá­tor sig­na­li­zo­vať prís­luš­né­mu pred­se­do­vi sú­du. 

 

 

II. 2. Vy­ko­ná­va­cia fá­za:

 

Súd,  kto­rý roz­ho­du­je o na­ria­de­ní do­mo­vej pre­hliad­ky, vy­chá­dza z pred­pok­la­dov, kto­ré svo­ju dô­vod­nosť opie­ra­jú o úda­je na­chá­dza­jú­ce sa vo vy­šet­ro­va­com (súd­nom) spi­se. Nap­ro­ti to­mu po­li­caj­ný or­gán, kto­rý pre­hliad­ku vy­ko­ná­va, je po­vin­ný pos­tu­po­vať pod­ľa reál­ne exis­tu­jú­cej si­tuácie v oka­mi­hu, ke­dy v sú­la­de so súd­nym prí­ka­zom za­čne s vlas­tným vý­ko­nom na mies­te úko­nu (ÚS ČR II. ÚS 2423/2013). Príp­ra­va do­mo­vej pre­hliad­ky, tak­tic­ké zá­sa­dy a me­tó­dy do­mo­vej pre­hliad­ky, ako aj tak­tic­ké pos­tu­py vy­ko­na­nia do­mo­vej pre­hliad­ky sú sú­čas­ťou kri­mi­na­lis­tic­kej ve­dy.[8]) Nes­por­ne nej­de o jed­no­du­chý za­is­ťo­va­cí úkon, av­šak je­ho úpl­ný roz­bor (do­ru­čo­va­nie prí­ka­zu, prí­tom­nosť ne­zú­čas­tne­nej oso­by a pod.) je nad rá­mec rie­še­né­ho ap­li­kač­né­ho prob­lé­mu.

 

O nep­rí­pus­tnos­ti dô­ka­zu zís­ka­né­ho z do­mo­vej pre­hliad­ky je mož­né uva­žo­vať v sú­vis­los­ti s

a) vlas­tným prie­be­hom do­mo­vej pre­hliad­ky,

b) vý­zvou na vy­da­nie ve­ci v roz­po­re s prí­ka­zom na do­mo­vú pre­hliad­ku,

c) pop­re­tím zá­sa­dy sub­si­dia­ri­ty do­mo­vej pre­hliad­ky ale­bo

d) ne­dos­tat­ka­mi zá­pis­ni­ce o do­mo­vej pre­hliad­ke.

 

Po­sú­de­nie zá­kon­nos­ti dô­ka­zov je vždy pl­ne v pô­sob­nos­ti pro­ku­rá­to­ra a nes­kôr aj sú­du (ÚS ČR III. ÚS 110/2005) pri hod­no­te­ní dô­ka­zov v ko­na­ní pred sú­dom. Nie všet­ky ne­zá­kon­nos­ti, kto­ré spre­vá­dza­jú reali­zá­ciu do­mo­vej pre­hliad­ky,  však mu­sia ne­vyh­nut­ne spô­so­biť nep­rí­pus­tnosť dô­ka­zov. Prík­la­dom mô­žu byť niek­to­ré for­mál­ne ne­dos­tat­ky zá­pis­ni­ce o vy­ko­na­nej do­mo­vej pre­hliad­ke, kto­ré ne­mu­sia vždy sa­mé ose­be zna­me­nať jej ne­zá­kon­nosť a ne­pou­ži­teľ­nosť (nep­rí­pus­tnosť) dô­ka­zov pri nej za­is­te­ných (pri­me­ra­ne NS ČR 15Tdo 510/2013). Na dru­hej stra­ne, ab­so­lút­ne neú­čin­ným dô­ka­zom by bo­lo napr. ob­sta­ra­nie dô­ka­zu pri vy­ko­ná­va­ní ne­zá­kon­né­ho pro­ces­né­ho úko­nu (napr. zís­ka­nie lis­ti­ny ale­bo iné­ho vec­né­ho dô­ka­zu pri ne­po­vo­le­nej do­mo­vej pre­hliad­ke).

 

            Vy­ššie uve­de­né kri­té­riá je pot­reb­né pri­me­ra­ne up­lat­niť aj pri reali­zá­cii do­mo­vej pre­hliad­ky v rám­ci pa­sív­nej práv­nej po­mo­ci. Ok­rem nich je pot­reb­né, aby pro­ku­rá­tor vy­ko­ná­va­jú­ci do­žia­da­nie o práv­nu po­moc pres­kú­mal

 

1.                                                                  ná­le­ži­tos­ti do­žia­da­nia a pod­mien­ky pre jej vy­ko­na­nie, t. j. či do­žia­da­nie bo­lo po­da­né  op­ráv­ne­ným sub­jek­tom, či spĺňa ob­sa­ho­vé ná­le­ži­tos­ti vy­ža­do­va­né me­dzi­ná­rod­nou zmlu­vou a/ale­bo vnút­roš­tát­nou práv­nou úp­ra­vou a či sú úda­je ob­siah­nu­té v do­žia­da­ní dos­ta­toč­né pre po­da­nie návr­hu na vy­da­nie prí­ka­zu na do­mo­vú pre­hliad­ku. Ak tie­to pod­mien­ky nie sú spl­ne­né, za­bez­pe­čí od­strá­ne­nie ne­dos­tat­kov, prí­pad­ne dopl­ne­nie do­žia­da­nia zo stra­ny do­ža­du­jú­ce­ho or­gá­nu. Ak pro­ku­rá­tor zis­tí, že nie je spl­ne­ná pod­mien­ka obojstran­nej tres­tnos­ti, vy­ko­na­nie do­žia­da­nia od­miet­ne,

 

2.                                                                  ok­rem vnút­roš­tát­nych pod­mie­nok aj pod­mien­ky me­dzi­ná­rod­nej zmlu­vy, ak sa up­lat­ní; prí­pad­ne exis­ten­ciu zá­ruk pre up­lat­ne­nie vzá­jom­nos­ti, ak sa pos­tu­pu­je na zá­kla­de fak­tic­kej vzá­jom­nos­ti a ta­ké­to zá­ru­ky sa vy­ža­du­jú. Rov­na­ko pres­kú­ma prís­luš­nosť na po­da­nie návr­hu, kto­rá vy­chá­dza z prís­luš­nos­ti na vy­ba­ve­nie do­žia­da­nia (§ 538 ods. 2 Tres­tné­ho po­riad­ku) a us­ta­no­ve­nia § 539 ods. 3 Tres­tné­ho po­riad­ku,

3.                                                                  prí­kaz na do­mo­vú pre­hliad­ku - úkon práv­nej po­mo­ci je reali­zo­va­ný pre úče­ly za­bez­pe­če­nia dô­ka­zov pre tres­tné ko­na­nie v cu­dzi­ne. Z uve­de­né­ho dô­vo­du je pot­reb­né, aby pro­ku­rá­tor pri po­dá­va­ní návr­hu a súd pri vy­da­ní prí­ka­zu na do­mo­vú pre­hliad­ku neo­po­mí­na­li pou­ži­tie prís­luš­ných us­ta­no­ve­ní Pia­tej čas­ti Tres­tné­ho po­riad­ku, t. j. ok­rem § 100 Tres­tné­ho po­riad­ku aj § 539, resp. § 537 ods. 3 Tres­tné­ho po­riad­ku.

 

 

III.

Prís­tup ESĽP k zá­kon­nos­ti do­mo­vých pre­hlia­dok

 

 

            Ne­zá­kon­nosť dô­ka­zu pod­ľa čl. 8 Do­ho­vo­ru mô­že vy­plý­vať z troch dô­vo­dov. Pr­vým z nich je, ak spor­ný zá­sah do prá­va na súk­ro­mie ne­bol vy­ko­na­ný v sú­la­de so zá­ko­nom (pod­mien­ka le­ga­li­ty).[9]) Dru­hým dô­vo­dom je, ak zá­sah nes­le­do­val le­gi­tím­ny cieľ, t. j. niek­to­rý zo zá­uj­mov uvá­dza­ných v čl. 8 ods. 2 Do­ho­vo­ru[10]) (pod­mien­ka le­gi­tím­ne­ho cie­ľa). Tre­tí dô­vod spô­so­bu­jú­ci ne­zá­kon­nosť dô­ka­zu pred­sta­vu­je nep­ri­me­ra­nosť zá­sa­hu do súk­ro­mia (pod­mien­ka ne­vyh­nut­nos­ti). Prá­ve otáz­ka ne­vyh­nut­nos­ti pred­sta­vu­je kľú­čo­vý mo­ment pries­ku­mu kom­pa­ti­bi­li­ty zá­sa­hu s čl. 8 Do­ho­vo­ru, v rám­ci kto­ré­ho sa ap­li­ku­je tzv. test pro­por­cio­na­li­ty. Skú­ma sa, či zá­sah zod­po­ve­dá spra­vod­li­vej rov­no­vá­he me­dzi prá­vom na súk­ro­mie a sle­do­va­ným le­gi­tím­nym cie­ľom. V rám­ci ne­ho sa pri­hlia­da na

a)                                                      zá­važ­nosť vy­šet­ro­va­né­ho tres­tné­ho či­nu,

b)                                                     spô­sob a okol­nos­ti, za kto­rých bol prí­kaz vy­da­ný (naj­mä exis­ten­cia iných dô­ka­zov),

c)                                                      ob­sah a roz­sah prí­ka­zu,

d)                                                     exis­ten­ciu dô­vod­né­ho po­doz­re­nia, že čin bol spá­cha­ný,

e)                                                      spô­sob, akým bo­la pre­hliad­ka vy­ko­na­ná vrá­ta­ne prí­tom­nos­ti ne­zá­vis­lých osôb,

f)                                                       roz­sah mož­ných do­pa­dov na po­vesť dot­knu­tej oso­by (tu sa be­rie do úva­hy napr. aj čas,

            ke­dy je do­mo­vá pre­hliad­ka vy­ko­ná­va­ná).  

 

ESĽP ve­nu­je ná­le­ži­tú po­zor­nosť aj ob­sa­hu a roz­sa­hu vy­da­né­ho prí­ka­zu na do­mo­vú pre­hliad­ku. Z pres­kú­ma­nej da­ta­bá­zy roz­hod­nu­tí ESĽP však ne­bo­lo zis­te­né, aby niek­to­ré z nich ana­ly­zo­va­lo za­is­ťo­va­nie ve­cí, kto­ré sú pod­ľa vnút­roš­tát­ne­ho prá­va sa­mé ose­be tres­tným či­nom, pri­čom prí­kaz na do­mo­vú pre­hliad­ku sa ne nev­zťa­ho­val. Nao­pak, ESĽP opa­ko­va­ne kon­šta­to­val ne­dos­tat­ky vte­dy, „ak prí­kaz bol for­mu­lo­va­ný príl­iš ši­ro­ko, ale­bo neob­sa­ho­val žiad­ne in­for­má­cie o da­nom vy­šet­ro­va­ní, úče­lu pre­hliad­ky či dô­vo­doch, pre kto­ré sa ja­vi­la ne­vyh­nut­nou“. [11]) ESĽP te­da v pr­vom ra­de po­ža­du­je, aby prí­kaz ne­bol for­mu­lo­va­ný príl­iš ši­ro­ko, pre­to­že inak nie je mož­né na je­ho zá­kla­de mi­ni­ma­li­zo­vať zá­sah do práv jed­not­liv­ca. Nao­pak nie je európ­sky kom­for­tným ani stav, ak prí­kaz či žia­dosť na je­ho vy­da­nie vô­bec neš­pe­ci­fi­ku­jú pred­me­ty, resp. do­ku­men­ty, kto­ré ma­jú byť do­mo­vou pre­hliad­kou zís­ka­né, či aká je ich re­le­van­cia pre vy­šet­ro­va­nie.[12])

 

Za ne­pos­ta­ču­jú­ce ESĽP vní­ma len sa­mos­tat­né uve­de­nie práv­nej kva­li­fi­ká­cie tres­tné­ho či­nu, pre­to­že ne­do­ká­že ob­me­dziť príl­iš­nú voľ­nosť po­li­caj­ných or­gá­nov pri ur­čo­va­ní hľa­da­ných ve­cí.[13]) „Na dru­hej stra­ne for­mu­lá­cia prí­ka­zu bo­la po­va­žo­va­ná za sú­lad­nú s čl. 8 Do­ho­vo­ru, ak sa (prí­kaz) vzťa­ho­val na za­ba­ve­nie do­ku­men­tov a pred­me­tov, u kto­rých exis­tu­je ro­zum­né pres­ved­če­nie o ich pot­re­be pre vy­šet­ro­va­nie zá­važ­ných da­ňo­vých pod­vo­dov u me­no­vi­te uve­de­ných sub­jek­tov. Ta­ká­to for­mu­lá­cia pod­ľa Sú­du sťa­žo­va­te­ľo­vi umož­ni­la pri reali­zá­cii prí­ka­zu po­sú­diť, či po­lí­cia ko­ná op­ráv­ne­ne ale­bo prek­ra­ču­je svo­je prá­vo­mo­ci... V po­riad­ku bol tak­tiež prí­kaz op­ráv­ňu­jú­ci za­is­tiť do­ku­men­ty a dá­ta, kto­ré pou­ka­zu­jú na kon­tak­ty me­dzi vy­šet­ro­va­nou spo­loč­nos­ťou a sťa­žo­va­te­ľo­vou spo­loč­nos­ťou“.[14]) Po­chy­be­ním však bo­lo, ak po­lí­cia za­is­ti­la aj pred­me­ty, kto­ré pria­mo ne­sú­vi­se­li s vy­šet­ro­va­ný­mi spo­loč­nos­ťa­mi (vec Smir­nov pro­ti Rus­ko). V tej­to sú­vis­los­ti tre­ba pou­ká­zať na špe­ci­fic­ký prís­tup ESĽP k reali­zá­cii do­mo­vých pre­hlia­dok v ad­vo­kát­skych kan­ce­lá­riách. Na­pos­le­dy vo ve­ci Ro­bat­hin pro­ti Ra­kús­ku ESĽP pri otáz­ke, či roz­sah prí­ka­zu bol ro­zum­ne ob­me­dze­ný, vy­slo­vil, že sa „dom­nie­va, že prí­kaz k pre­hliad­ke bol for­mu­lo­va­ný veľ­mi ši­ro­ko“.[15])  Roz­sah uve­de­ný v prí­ka­ze na do­mo­vú pre­hliad­ku vý­ra­zom „a ďal­šie ve­ci po­chá­dza­jú­ce z tres­tnej čin­nos­ti“  by s vy­so­kou prav­de­po­dob­nos­ťou ne­vy­ho­vo­val nie­len po­žia­dav­kám pertrak­to­va­ným ESĽP, ale i ÚS SR. V ná­zo­roch pred­lo­že­ných kraj­ský­mi pro­ku­ra­tú­ra­mi tre­ba kon­šta­to­vať, že Ok­res­ný súd

 

IV.

Zá­ver

 

 

Úče­lom do­mo­vej pre­hliad­ky je pri­már­ne od­ha­liť a za­is­tiť ve­ci, kto­ré sú pred­me­tom vý­ro­ko­vej čas­ti prí­ka­zu sú­du na jej vy­ko­na­nie. Z toh­to dô­vo­du mu­sí prí­kaz na do­mo­vú pre­hliad­ku špe­ci­fi­ko­vať aj roz­sah hľa­da­ných ve­cí, a to v ro­zum­nej mie­re. Nez­na­me­ná to však, že hľa­da­ná vec mu­sí byť pod­rob­ne iden­ti­fi­ko­va­ná, t. j. kon­krét­ne ozna­če­ná (pri­me­ra­ne NS SR 2Tdo 22/2012), na­koľ­ko mno­hok­rát to ani nie je mož­né. Za­is­te­nie iných ve­cí, kto­ré evi­den­tne ne­ma­jú sú­vis s vy­šet­ro­va­ným tres­tným či­nom, je spra­vid­la nep­rí­pus­tné.  Ak však pri do­mo­vej pre­hliad­ke sú ná­hod­ne od­ha­le­né pred­me­ty, kto­rých pre­cho­vá­va­nie je svo­jou sa­mot­nou po­va­hou ne­do­vo­le­né (napr. dro­gy, ma­te­riál s det­skou por­nog­ra­fiou, extré­miz­mom), mô­že or­gán vy­ko­ná­va­jú­ci do­mo­vú pre­hliad­ku ich za­is­tiť bez to­ho, aby žia­dal súd o no­vé vy­da­nie prí­ka­zu na do­mo­vú pre­hliad­ku.

 

Pre­ru­še­nie vy­ko­ná­va­nej pre­hliad­ky za úče­lom za­bez­pe­če­nia súd­ne­ho prí­ka­zu na ve­ci už od­ha­le­né je v roz­po­re nie­len s tech­nic­kou strán­kou ve­ci (napr. spô­so­bom ochra­ny dô­ka­zu pred je­ho zma­re­ním), ale aj s práv­nym vý­kla­dom us­ta­no­ve­ní Tres­tné­ho po­riad­ku. Pla­tí to­tiž, že na zá­kla­de jed­né­ho prí­ka­zu je mož­né reali­zo­vať len jed­nu do­mo­vú pre­hliad­ku. Za pred­pok­la­du vy­da­nia ďal­šie­ho prí­ka­zu na do­mo­vú pre­hliad­ku by v jej pok­ra­čo­va­ní bo­li sú­čas­ne reali­zo­va­né v tom is­tom obyd­lí dve ako­by ne­zá­vis­lé do­mo­vé pre­hliad­ky. S ta­kou­to inter­pre­tá­ciou us­ta­no­ve­ní o vý­ko­ne do­mo­vej pre­hliad­ky ne­mož­no súh­la­siť. Na­vy­še je tre­ba ak­cep­to­vať ná­zor, že do­mo­vú pre­hliad­ku ne­mož­no reali­zo­vať opa­ko­va­ne vo vzťa­hu k ve­ciam, kto­ré už bo­li ná­hod­ne náj­de­né. Vo všeo­bec­nos­ti mož­no pri­po­me­núť, že aj ESĽP ozna­čil za prí­pus­tné ná­hod­ne zís­ka­né dô­ka­zy, na kto­rých bo­lo pos­ta­ve­né tres­tné ob­vi­ne­nie.[16]) Po­dob­ne  NS SR ak­cep­to­val ako zá­kon­ný dô­kaz od­ňa­tie drog po­čas vy­ko­ná­va­nej bez­peč­nos­tnej pre­hliad­ky oso­by pod­ľa oso­bit­né­ho zá­ko­na (NS SR 2Tdo 27/2012).

 

Ná­hod­nosť je te­da pr­vým pred­pok­la­dom pre spl­ne­nie pod­mien­ky zá­kon­nos­ti zís­ka­né­ho dô­ka­zu. V po­su­dzo­va­nej tres­tnej ve­ci pred­lo­že­nej Kraj­skou pro­ku­ra­tú­rou v Nit­re ne­bol ci­to­va­ný pred­pok­lad spl­ne­ný. Ak or­gán vy­ko­ná­va po­vo­le­nú do­mo­vú pre­hliad­ku vo ve­ci ma­jet­ko­vé­ho tres­tné­ho či­nu, ne­mô­že jej reali­zá­ciu po­ní­mať tak ši­ro­ko, že na jej vý­kon priz­ve aj po­li­caj­né­ho pso­vo­da so slu­žob­ným psom vy­cvi­če­ným na vy­hľa­dá­va­nie omam­ných a psy­chot­rop­ných lá­tok. Do­mo­vá pre­hliad­ka nes­lú­ži na vy­hľa­dá­va­nie dô­ka­zov o tres­tnej čin­nos­ti bez aké­ho­koľ­vek kva­li­fi­ko­va­né­ho po­doz­re­nia z jej pá­chania a ta­ký­to pos­tup mô­že byť vní­ma­ný ako zneu­ží­va­nie prá­vo­mo­ci or­gá­nov ve­rej­nej mo­ci.

 

Dru­hým pred­pok­la­dom pre za­is­te­nie ve­cí v rám­ci do­mo­vej pre­hliad­ky nad rá­mec roz­sa­hu prí­ka­zu je ich nes­po­chyb­ni­teľ­ný trest­ný cha­rak­ter.  Ta­kú­to vec je tre­ba od­li­šo­vať od ve­cí  vo vlas­tníc­tve iných osôb, u kto­rých nič ne­nas­ved­ču­je to­mu, že sú­vi­sia s tres­tnou čin­nos­ťou vy­me­dze­nou v prí­ka­ze na do­mo­vú pre­hliad­ku a ne­mô­žu jej ob­jas­ne­niu na­po­môcť. Nes­por­ne ich za­is­te­nie by bo­lo v roz­po­re so sub­jek­tív­nym prá­vom jed­not­liv­ca na do­mo­vú slo­bo­du, súk­ro­mie  a vlas­tníc­ke prá­vo (pri­me­ra­ne ÚS SR III. ÚS 172/2010).

 

In­šti­tút do­mo­vej pre­hliad­ky pos­ky­tu­je dos­ta­toč­ný práv­ny rá­mec, aby ná­hod­ne ob­ja­ve­né ve­ci nes­po­chyb­ni­teľ­nej tres­tnej po­va­hy bo­li za­is­te­né v rám­ci jej prie­be­hu bez to­ho, aby bo­lo ne­vyh­nut­né le­ga­li­zo­vať ich od­ha­le­nie no­vým/do­da­toč­ným súd­nym prí­ka­zom na do­mo­vú pre­hliad­ku (prí­kaz na do­mo­vú pre­hliad­ku má zá­sad­ne účin­ky ex nunc). Vzhľa­dom k to­mu, že or­gán vy­ko­ná­va­jú­ci do­mo­vú pre­hliad­ku v  pred­chá­dza­jú­cej vý­zve (§ 104 Tres­tné­ho po­riad­ku) ne­mo­hol z ob­jek­tív­nych dô­vo­dov do nej za­hr­núť aj po­žia­dav­ku na vy­da­nie ná­hod­ne ob­ja­ve­ných dô­ka­zov, je je­ho po­vin­nos­ťou po­žia­dať oso­bu, u kto­rej sa do­mo­vá pre­hliad­ku vy­ko­ná­va, o ich dob­ro­voľ­né vy­da­nie. Ak ich  tá­to oso­ba od­miet­ne vy­dať, do­chá­dza k ich nás­led­né­mu zá­kon­né­mu od­ňa­tiu. Na ten­to pos­tup nie je pot­reb­ný oso­bit­ný prí­kaz, pre­to­že vý­zva na vy­da­nie ve­ci a prí­kaz na ich od­ňa­tie sú už za­hr­nu­té v prí­ka­ze na do­mo­vú pre­hliad­ku, kto­rej dô­vo­dom je prá­ve vy­da­nie, resp. od­ňa­tie ve­ci dô­le­ži­tej pre tres­tné ko­na­nie.[17]) V zá­pis­ni­ci o do­mo­vej pre­hliad­ke sa ci­to­va­ný pos­tup za­do­ku­men­tu­je tak, aby bo­lo zre­teľ­né, či ve­ci bo­li vy­da­né dob­ro­voľ­ne ale­bo bo­li od­ňa­té vrá­ta­ne opi­su ve­cí (ná­zov, množ­stvo, tvar, far­ba, kva­li­ta a pod.) a mies­to ná­le­zu. Tým­to úko­nom sa za­čí­na no­vé tres­tné stí­ha­nie vo ve­ci.

 

            Pro­sím, aby s tým­to po­ky­nom bo­li oboz­ná­me­ní všet­ci po­dria­de­ní pro­ku­rá­to­ri vo Va­šej pô­sob­nos­ti.

 

            Pred­met­ný po­kyn všeo­bec­nej po­va­hy, zá­väz­ný pre po­dria­de­ných pro­ku­rá­to­rov, bu­de ap­li­ko­va­ný do do­by, kým ne­bu­de pri­ja­tý zo stra­ny Naj­vyš­šie­ho sú­du Slo­ven­skej re­pub­li­ky ale­bo Ústav­né­ho sú­du Slo­ven­skej re­pub­li­ky iný práv­ny ná­zor ale­bo ne­dôj­de k sú­vi­sia­cej le­gis­la­tív­nej zme­ne.

           

 

                                                                                  Mgr. Pe­ter Šufliarsky

                                                                                          ná­mes­tník

                                                                  ge­ne­rál­ne­ho pro­ku­rá­to­ra   Slo­ven­skej re­pub­li­ky

                                                                                       pre trest­ný úsek     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 [1]) Naj­mä ka­tas­trál­ne úze­mie, pres­ná ad­re­sa oby­dlia, sú­pis­né čís­lo, po­pis­né čís­lo oby­dlia (ak ide o viac­pos­cho­do­vú bu­do­vu, čís­lo pos­chodia, čís­lo by­tu, je­ho po­lo­ha, ak je zná­ma), ozna­če­nie vlas­tní­ka ale­bo uží­va­te­ľa neh­nu­teľ­nos­ti, práv­ny po­mer k  neh­nu­teľ­nos­ti a aké­koľ­vek ďal­šie úda­je z lis­tu vlas­tníc­tva a  iných evi­den­cií ne­vyh­nut­né pre vy­ko­na­nie do­mo­vej pre­hliad­ky.

[2]) V ju­di­ka­tú­re Naj­vyš­šie­ho sú­du Slo­ven­skej re­pub­li­ky (ďa­lej len „NS SR“), Naj­vyš­šie­ho sú­du Čes­kej re­pub­li­ky (ďa­lej len „NS ČR“), Ústav­né­ho sú­du Slo­ven­skej re­pub­li­ky (ďa­lej len „ÚS SR“), Ústav­né­ho sú­du Čes­kej re­pub­li­ky (ďa­lej len „ÚS ČR“), Európ­ske­ho sú­du pre ľud­ské prá­va (ďa­lej len „ESĽP“).

[3]) Práv­na teória nie­ke­dy roz­li­šu­je me­dzi poj­ma­mi zá­kon­nosť dô­ka­zu a nep­rí­pus­tnosť dô­ka­zu. Ne­zá­kon­ný dô­kaz je vždy dô­ka­zom nep­rí­pus­tným, ale to nep­la­tí opač­ne. Nep­rí­pus­tnosť je te­da šir­ším poj­mom, le­bo aj dô­kaz zís­ka­ný zá­kon­ným spô­so­bom sa mô­že stať dô­ka­zom nep­rí­pus­tným. Zá­kon­ným dô­ka­zom je dô­kaz, kto­rý bol zís­ka­ný zá­kon­ným spô­so­bom, t. j. pod­ľa Tres­tné­ho po­riad­ku ale­bo pod­ľa iné­ho oso­bit­né­ho zá­ko­na, napr. o PZ, o vo­jen­skom spra­vo­daj­stve, o ŽP, o or­gá­noch štát­nej sprá­vy v col­níc­tve atď.  (§ 119 ods. 2 Tres­tné­ho po­riad­ku).

 

 

[4]) Bliž­šie Pro­kop, J.: Pos­tup a roz­ho­do­vá­ní v příp­rav­ném říze­ní. Vý­skum­ný ús­tav kri­mi­no­lo­gic­ký při Ge­ne­rál­ní pro­ku­ra­tuře ČSSR, Pra­ha, 1980, s. 53.

[5]) Napr. Čen­téš, J. a kol.: Tres­tné prá­vo pro­ces­né. Heu­ré­ka, 2012, s. 255.

[6]) Napr. pôj­de o zrej­mú nes­práv­nosť v iden­ti­fi­ká­cii oby­dlia, om­yl v dá­tu­me, v práv­nej kva­li­fi­ká­cii ale­bo iné zjav­né chy­by. Prík­la­dom mô­že byť aj ne­ko­reš­pon­do­va­nie vý­ro­ko­vej čas­ti prí­ka­zu s je­ho od­ôvod­ne­ním (pri­me­ra­ne roz­su­dok Vy­ššie­ho vo­jen­ské­ho sú­du Tren­čín sp. zn. 5To 7/2007, v kto­rom sa kon­šta­tu­je roz­diel v ob­jek­te do­mo­vej pre­hliad­ky uve­de­ný vo vý­ro­ku prí­ka­zu a v je­ho od­ôvod­ne­ní; po­dob­ne ÚS ČR III. ÚS 287/96).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

[7]) Pri­me­ra­ne mož­no pou­ká­zať na roz­hod­nu­tia ÚS ČR  II. ÚS 789/06; II. ÚS 362/06; I. ÚS 536/06; II. ÚS 1940/10.

[8]) Napr. Šimov­ček, I. a kol.: Kri­mi­na­lis­ti­ka. IURA EDI­TION, 2001, s. 214 a n.  

[9]) Z pod­mien­ky le­ga­li­ty vy­plý­va­jú po­žia­dav­ky na exis­ten­ciu nor­my umož­ňu­jú­cej zís­ka­nie dot­knu­té­ho dô­ka­zu zá­sa­hom do prá­va na súk­ro­mie na jej kva­li­tu. V prí­pa­de do­mo­vých pre­hlia­dok ESLP väč­ši­nou ne­vy­ko­ná­va ta­ký prís­ny test zá­kon­nos­ti a us­po­ko­ju­je sa s exis­ten­ciou vnút­roš­tát­nej práv­nej nor­my, kto­rá zá­sah umož­ňo­va­la. „Na­vy­še prik­la­dá mož­no až príl­iš veľ­kú vá­hu inter­pre­tá­cii vnút­roš­tát­ne­ho prá­va vnút­roš­tát­ny­mi súd­mi...Vo väč­ši­ne káuz tý­ka­jú­cich sa do­mo­vých pre­hlia­dok a za­is­te­nia dô­ka­zov však ESLP zá­ru­ky pro­ti ar­bit­rár­nos­ti hod­no­tí v rám­ci tes­tu ne­vyh­nut­nos­ti...“ (bliž­šie Ne­jed­lý, J.: Zá­kon­nost důkazů v tres­tním říze­ní ve svět­le Ev­rop­ské úm­lu­vy o ochraně lid­ských práv a zá­klad­ních svo­bod. Pra­ha: Uni­ver­zi­ta Karlo­va v Pra­ze. Práv­nic­ká fa­kul­ta, 2013, s. 86).

[10]) Pa­tria k nim zá­uj­my štá­tu (ochra­na ná­rod­nej bez­peč­nos­ti, ve­rej­nej bez­peč­nos­ti, pred­chá­dzanie ne­po­ko­jov a pred­chá­dzanie zlo­čin­nos­ti), zá­uj­my spo­loč­nos­ti (ochra­na zdra­via ob­ča­nov, mo­rál­ky, za­bez­pe­če­nie hos­po­dár­ske­ho bla­ho­by­tu kra­ji­ny) a zá­uj­my jed­not­liv­ca z dô­vo­du ochra­ny ich práv a slo­bôd.

[11]) Bliž­šie Kmec, J. – Ko­sař, D. – Kra­toch­víl, J. – Bo­bek, M. : Ev­rop­ská úm­lu­va o lid­ských prá­vech. Ko­men­tář. 1. vy­dá­ní. Pra­ha: C. H. Beck, 2012, s. 926.

[12]) Bo­lo to­mu tak napr. vo ve­ci Iliya Ste­fa­nov v. Bul­har­sko, ke­dy bo­la vy­ko­na­ná do­mo­vá pre­hliad­ka v ad­vo­kát­skej kan­ce­lá­rii, pri­čom žia­dosť o vy­da­nie a ani prí­kaz sud­cu na do­mo­vú pre­hliad­ku vô­bec neš­pe­ci­fi­ko­val  hľa­da­né pred­me­ty a do­ku­men­ty. Nás­led­ne bol sťa­žo­va­te­ľo­vi od­ňa­tý po­čí­tač a bol mu vrá­te­ný až po dvoch me­sia­coch. 

[13]) Vo ve­ci Smir­nov v. Rus­ko vy­da­ný prí­kaz znel: „Vzhľa­dom na okol­nosť, že v mies­te byd­lis­ka (me­no) na do­mo­vej ad­re­se (uve­de­nie ad­re­sy) sa mô­žu na­chá­dzať pred­me­ty a do­ku­men­ty za­ují­ma­vé pre vy­šet­ro­va­nie tres­tné­ho či­nu pod­ľa č. 7806,  bo­lo roz­hod­nu­té vy­ko­nať pre­hliad­ku pries­to­rov (do­mo­vá ad­re­sa oso­by), kde sa zdr­žu­je a za­is­tiť pred­me­ty a do­ku­men­ty náj­de­né pri hľa­da­ní“. Opäť tu iš­lo o ad­vo­ká­ta, kto­ré­mu bo­li zha­ba­né po­čí­ta­če a iné ma­te­riá­ly.

[14]) Bliž­šie Kmec, J. – Ko­sař, D. – Kra­toch­víl, J. – Bo­bek, M. : Ev­rop­ská úm­lu­va o lid­ských prá­vech. Ko­men­tář. 1. vy­dá­ní. Pra­ha: C. H. Beck, 2012, s. 926.

[15]) Pod­ľa prí­ka­zu sud­cu ma­li byť hľa­da­né tie­to po­lož­ky – do­ku­men­ty, osob­né po­čí­ta­če, dis­ky, vklad­né kniž­ky, ban­ko­vé do­ku­men­ty, da­ro­va­cie lis­ti­ny a zá­ve­ty v pros­pech sťa­žo­va­te­ľa a všet­ky zlož­ky tý­ka­jú­ce sa dvoch osôb s uve­de­ním ich mien. Pod­ľa ESĽP ma­lo byť pred­me­tom do­mo­vej pre­hliad­ky len hľa­da­nie do­ku­men­tov tý­ka­jú­cich sa dvoch kon­kre­ti­zo­va­ných osôb.

[16]) Mo­lek, P.: Prá­vo na spra­vod­li­vý pro­ces.Pra­ha: Wol­ters Kluwer ČR, 2012, s. 267.

[17]) Pri­me­ra­ne Šámal, P. a kol. Tres­tní řád I. § 1 až 156. Ko­men­tář. 7. vy­dá­ní. Pra­ha: C.H. Beck, 2013, s. 1024.


 

Diskusia

 

Najčítanejšie články

Zákonnosť dôkazov a procesu dokazovania trestných činov s drogovým prvkom (z pohľadu obhajoby)

 cie­ľom člán­ku bo­lo pou­ká­zať na ma­név­ro­va­cí pries­tor ob­ha­jo­by pri vý­ko­ne ob­ha­jo­by osôb ob­vi­ne­ných z tres­tných či­nov naj­mä s dro­go­vým pr­vkom.

 
Daňové trestné činy - niektoré aplikačné problémy

 vý­ťah z pred­náš­ky us­ku­toč­ne­nej dňa 09.05.2013 v Om­še­ní

 
Ekonomická trestná činnosť a trestné činy proti mene

 Autor: JUDr. Pe­ter Šam­ko, sud­ca Ok­res­né­ho sú­du v Pe­zin­ku

vý­ťah z pred­náš­ky us­ku­toč­ne­nej dňa 03.05.2011 - 04.05.2011 v Om­še­ní

 
   
 
Mapa stránky   |   O nás   |   Kontakt Powered by Cyclone3 XUL CMS of Comsultia