Reakcia na článok s názvom Za neoprávnenú držbu odevu s označením Polícia hrozí pokuta

Publikované: 30. 09. 2015, čítané: 2061 krát
 

 

Reak­cia na člá­nok s náz­vom: Za neop­ráv­ne­nú dr­žbu od­evu s ozna­če­ním „Po­lí­cia“ hro­zí vy­so­ká po­ku­ta, kto­rý bol dňa 11. 09. 2015 zve­rej­ne­ný na inter­ne­to­vej strán­ke Práv­ne lis­ty JUDr. Ada­mom Puš­ká­rom

 

 

Som prís­luš­ní­kom po­li­caj­né­ho zbo­ru a rád by som rea­go­val na člá­nok uve­rej­ne­ný dňa 11. 09. 2015 na inter­ne­to­vej strán­ke Práv­ne lis­ty pod náz­vom: Za neop­ráv­ne­nú dr­žbu od­evu s ozna­če­ním „Po­lí­cia“ hro­zí vy­so­ká po­ku­ta, auto­ra JUDr. Ada­ma Puš­ká­ra (http://www.prav­ne­lis­ty.sk/clan­ky/a397-neop­rav­ne­na-dr­zba-od­evu-s-ozna­ce­nim-po­li­cia).

Autor vo svo­jom člán­ku pre­ja­vil ná­zor, že pá­cha­te­ľom pries­tup­ku pro­ti ve­rej­né­mu po­riad­ku v zmys­le us­ta­no­ve­nia § 47 ods. 1  písm. i) Zá­ko­na o pries­tup­koch mô­že byť kaž­dý, kto či i len vlas­tní od­ev s ozna­če­ním Po­lí­cia, prí­pad­ne s po­dob­ným náz­vom, kto­rý de­fi­nu­je prís­luš­ná práv­na nor­ma, a to bez oh­ľa­du na to, či ten­to od­ev pou­ží­va ve­rej­ne ale­bo ne­ve­rej­ne.

Rád by som pri­po­me­nul, že pries­tup­ku pro­ti ve­rej­né­mu po­riad­ku pod­ľa § 47 ods. 1 písm. i) Zá­ko­na o pries­tup­koch sa do­pus­tí ten, kto po­ru­ší zá­kaz pou­ží­vať ozna­če­nie „Po­li­caj­ný zbor“ ale­bo „Po­lí­cia“ ale­bo zá­kaz pou­ží­vať slu­žob­nú rov­no­ša­tu Po­li­caj­né­ho zbo­ru us­ta­no­ve­ný v oso­bit­nom zá­ko­ne.

Autor člán­ku ar­gu­men­tu­je, že na spá­chanie pries­tup­ku pos­ta­ču­je ne­ve­rej­né pou­ži­tie pred­met­né­ho ozna­če­nia, s čím súh­la­sím, ale ná­zor, že už len sa­mot­ná dr­žba či vlas­tníc­tvo od­evu s ta­kým­to ozna­če­ním za­kla­dá proti­práv­ny stav, ne­po­va­žu­jem za správ­ny a nes­to­tož­ňu­jem sa sním.

Po­jem pries­tup­ku pod­ľa § 2 ods. 1 Zá­ko­na o pries­tup­koch „Pries­tup­kom je za­vi­ne­né ko­na­nie, kto­ré po­ru­šu­je ale­bo oh­ro­zu­je zá­ujem spo­loč­nos­ti a je za pries­tu­pok vý­slov­ne ozna­če­né v tom­to ale­bo v inom zá­ko­ne, ak nej­de o iný správ­ny de­likt pos­tih­nu­teľ­ný pod­ľa oso­bit­ných práv­nych pred­pi­sov, ale­bo o trest­ný čin.“

Za všeo­bec­né zna­ky pries­tup­ku sa po­va­žu­je proti­práv­nosť, tres­tnosť, zna­ky de­lik­tu sta­no­ve­né zá­ko­nom (tzv. for­mál­ny znak pries­tup­ku), čo sú zna­ky skut­ko­vej pod­sta­ty pries­tup­ku, ďa­lej vek a prí­čet­nosť a zá­kon­né zmoc­ne­nie na up­lat­ne­nie zod­po­ved­nos­ti v rám­ci ve­rej­nej sprá­vy. Ob­jekt, ob­jek­tív­na strán­ka, sub­jekt, sub­jek­tív­na strán­ka sú v teó­rii ozna­čo­va­né ako všeo­bec­né zna­ky pries­tup­ku, kto­ré cha­rak­te­ri­zu­jú a od­li­šu­jú jed­not­li­vé pries­tup­ky. Pre spá­chanie pries­tup­ku je ne­vyh­nut­né napl­niť všet­ky zna­ky je­ho skut­ko­vej pod­sta­ty a ma­te­riál­ny znak pries­tup­ku (He­le­na Spi­šia­ko­vá, Zá­kon o pries­tup­koch Ko­men­tár, r. 2015).

Autor člán­ku vo svo­jom vý­kla­de pod­ľa môj­ho ná­zo­ru opo­me­nul sku­toč­nosť, že zá­ko­no­dar­ca v pred­met­nom us­ta­no­ve­ní zá­ko­na vy­ža­du­je od pá­cha­te­ľa pre­ja­viť sna­hu o pou­ži­tie pred­met­né­ho ozna­če­nia, čo je ka­te­go­ric­ky uve­de­né v sa­mot­nom pred­met­nom us­ta­no­ve­ní, ci­tu­jem „kto po­ru­ší zá­kaz pou­ží­vať ozna­če­nie“. Pod­ľa inter­ne­to­vej strán­ky www.slex.sk je slo­ve­so pou­žiť de­fi­no­va­né ako 1. upot­re­biť na is­tý cieľ: pou­žiť zbraň, pou­žiť vlak, pou­žiť spi­sov­ný vý­raz, pou­žiť ve­do­mos­ti v praxi; ná­vod na pou­ži­tie, 2. vy­užiť (na svoj pros­pech): pou­žiť príl­eži­tosť, pou­žiť sty­ky pria­te­ľa, pri­čom sa jed­ná o ne­do­ko­na­vé slo­ve­so tj. sa­mot­ný tvar pou­ží­vať zna­me­ná, že dej stá­le pre­bie­ha a nie je ukon­če­ný. Z toh­to sa dá usu­dzo­vať, že pod­mien­kou na spá­chanie pries­tup­ku pod­ľa § 47 ods. 1 písm. i, Zá­ko­na  o pries­tup­koch mu­sí pá­cha­teľ ok­rem iné­ho spl­niť aj pod­mien­ku ko­na­nia - pou­ži­tia ozna­če­nia, tj. že pred­met­né ozna­če­nie prá­ve pou­ží­va ale­bo ho už pou­žil, pri­čom bo­li napl­ne­né všet­ky zna­ky skut­ko­vej pod­sta­ty a ma­te­riál­ny znak pries­tup­ku (je­ho spo­lo­čen­ská ne­bez­peč­nosť).

Na zá­kla­de vy­ššie uve­de­né­ho sa dom­nie­vam, že sa­mot­né vlas­tníc­tvo či dr­žba od­evu s pred­met­ným ozna­če­ním tak, ako to pre­zen­to­val autor člán­ku, eš­te ne­zak­la­dá proti­práv­nosť ko­na­nia oso­by, na­koľ­ko ne­bo­li napl­ne­né všet­ky zna­ky skut­ko­vej pod­sta­ty a ma­te­riál­ny znak pries­tup­ku pod­ľa § 47 ods. 1 písm. i) Zá­ko­na o pries­tup­koch. Sto­tož­ňu­jem sa, ale s ná­zo­rom auto­ra člán­ku, že je mož­né da­ný pries­tu­pok spá­chať ne­ve­rej­ne. Vy­ššie uve­de­ná úva­ha sa pod­ľa môj­ho ná­zo­ru dá ap­li­ko­vať aj na ob­dob­né skut­ko­vé pod­sta­ty, napr. us­ta­no­ve­nia § 47 ods. 1 písm. j, k) Zá­ko­na o pries­tup­koch a us­ta­no­ve­nia § 81 Zá­ko­na o po­li­caj­nom zbo­re.  

 

Ing. Fran­ti­šek Petrů


 

Diskusia

 

Najčítanejšie články

Daňové trestné činy - niektoré aplikačné problémy

 vý­ťah z pred­náš­ky us­ku­toč­ne­nej dňa 09.05.2013 v Om­še­ní

 
Zákonnosť dôkazov a procesu dokazovania trestných činov s drogovým prvkom (z pohľadu obhajoby)

 cie­ľom člán­ku bo­lo pou­ká­zať na ma­név­ro­va­cí pries­tor ob­ha­jo­by pri vý­ko­ne ob­ha­jo­by osôb ob­vi­ne­ných z tres­tných či­nov naj­mä s dro­go­vým pr­vkom.

 
Trestný čin ohovárania vs. prípustná (dovolená) kritika

 člá­nok pri­ná­ša ana­lý­zu zna­kov pre­či­nu oho­vá­ra­nia pod­ľa § 373 ods. 1 Tr. zák. a ve­nu­je po­zor­nosť aj prob­le­ma­ti­ke, do akej mie­ry je prí­pus­tná kri­ti­ka naj­mä ve­rej­ne čin­ných osôb.

 
   
 
Mapa stránky   |   O nás   |   Kontakt Powered by Cyclone3 XUL CMS of Comsultia