Kriminalistické avízo - časť III.

Publikované: 18. 05. 2019, čítané: 1095 krát
 

 

npor. JUDr. Mi­ros­lav Sr­ho­lec – vy­šet­ro­va­teľ PZ

                                

                                       Kri­mi­na­lis­tic­ké aví­zo – časť III.

                                             Sub­ven­čná tres­tná čin­nosť

 Autor pred sa­mot­ných člán­kom od­ka­zu­je kaž­dé­ho či­ta­te­ľa na oboz­ná­me­nie sa s me­tó­da­mi prá­ce a vý­hra­da­mi, kto­ré sú uve­de­né v I. čas­ti člán­ku Kri­mi­na­lis­tic­ké aví­zo.

 V pred­lo­že­nom člán­ku sa autor po ko­rup­čných tres­tných či­noch za­me­ria na efek­ti­vi­tu od­ha­ľo­va­nia tres­tnej čin­nos­ti sub­ven­čné­ho cha­rak­te­ru. Mé­dia oby­va­teľ­stvo tak­mer na den­nej bá­ze bom­bar­du­jú rôz­ny­mi „kau­za­mi“ či „ne­zá­kon­nos­ťa­mi“ v sú­vis­los­ti s euro­do­tá­ciá­mi resp. iný­mi plat­ba­mi štá­tu, či pri rôz­nych ob­sta­rá­va­cích ko­na­niach.

 V pr­vom ra­de je pot­reb­né oboz­ná­me­nie sa s cha­rak­te­rom toh­to ko­na­nia. Sub­ven­cia, resp. do­tá­cia či pod­po­ra, pred­sta­vu­je ak­tív­ny pros­trie­dok ur­či­tej po­li­ti­ky, kto­rú reali­zu­je štát, resp. iná ve­rej­ná in­šti­tú­cia a to naj­čas­tej­šie for­mou pria­mych pla­tieb, re­fun­dá­cie nák­la­dov, da­ňo­vých ale­bo iných úľav či prís­pev­kov. V pod­mien­kach SR je uve­de­né ko­na­nie chrá­ne­né aj tres­tnop­ráv­ny­mi nor­ma­mi. Za vlaj­ko­vú loď mož­no po­va­žo­vať us­ta­no­ve­nie tres­tné­ho či­nu sub­venč­ný pod­vod pod­ľa § 225 v kto­rom (ods. 1) zá­ko­no­dar­ca sta­no­vil, že „kto vy­lá­ka od iné­ho do­tá­ciu, sub­ven­ciu, prís­pe­vok ale­bo iné pl­ne­nie zo štát­ne­ho roz­poč­tu, z roz­poč­tu ve­rej­nop­ráv­nej in­šti­tú­cie, roz­poč­tu štát­ne­ho fon­du, roz­poč­tu vy­ššie­ho územ­né­ho cel­ku ale­bo roz­poč­tu ob­ce, kto­rých pos­kyt­nu­tie ale­bo pou­ži­tie je pod­ľa všeo­bec­ne zá­väz­né­ho  práv­ne­ho pred­pi­su via­za­né na pod­mien­ky, kto­ré nespĺňa, a to tým, že ho uve­die do omy­lu v otáz­ke ich spl­ne­nia pot­res­tá sa...“ Pod­ľa ods. 2 je tres­tné aj pou­ži­tie sub­ven­cie a na iný ako ur­če­ný cieľ sub­ven­cie vo väč­šom roz­sa­hu a v ods. 3 zá­ko­no­dar­ca pos­ti­hu­je na stra­ne za­mes­tnan­ca ale­bo čle­na, zá­stup­cu ale­bo inej op­ráv­ne­nej oso­by, kto­rá umož­ní zís­kať tú­to do­tá­ciu ho­ci vie, že nespĺňa  pod­mien­ky ur­če­né na jej pos­kyt­nu­tie. Uve­de­ná tres­tná čin­nosť je z hľa­dis­ka tres­tné­ho prá­va po­va­žo­va­ná za pre­čin. Sa­moz­rej­me skut­ko­vá pod­sta­ta pod­ľa ods.  4 a nasl. pos­ti­hu­je zvlášť zá­važ­né sub­ven­čné ko­na­nie ako zlo­čin.

 Práv­ny po­ria­dok poz­ná aj špe­ci­fic­kú for­mu sub­ven­čné­ho pod­vo­du a to v po­do­be us­ta­no­ve­nia poš­ko­dzo­va­nia fi­nan­čných zá­uj­mov Európ­skej únie: „kto pou­ži­je ale­bo pred­lo­ží fal­šo­va­ný, nes­práv­ny ale­bo neúpl­ný vý­kaz ale­bo dok­lad, ale­bo ne­pos­kyt­ne  po­vin­né úda­je, ale­bo pou­ži­je pros­tried­ky všeo­bec­né­ho roz­poč­tu Európ­skej únie, z roz­poč­tu spra­vo­va­né­ho Európ­skou úniou ale­bo v za­stú­pe­ní Európ­skej únie na iný účel, ako bo­li pô­vod­ne ur­če­né a tým umož­ní spô­so­be­nie spre­ne­ve­ry ale­bo proti­práv­ne za­dr­ža­nie pros­tried­kov z uve­de­né­ho roz­poč­tu, pot­res­tá sa...“. Us­ta­no­ve­nie tres­tné­ho či­nu poš­ko­dzo­va­nia fi­nan­čných zá­uj­mov Európ­skej únie mož­no po­va­žo­vať za pre­važ­ne pre­čin­né ako zlo­čin­né ko­na­nie.

 Aby náš vý­po­čet ob­sa­ho­val naj­čas­tej­šie me­dia­li­zo­va­né prí­pa­dy autor „pres­kú­ma“ aj ďal­šie špe­ci­fic­ké ko­na­nie a to trest­ný čin ma­chi­ná­cie pri ve­rej­nom ob­sta­rá­va­ní a ve­rej­nej draž­be pod­ľa § 266 – 268.

 Autor uvá­dza, že uve­de­nú se­lek­ciu tres­tných či­nov reali­zo­val za úče­lom zis­te­nia sta­vu a efek­ti­vi­ty OČTK na úse­ku sub­ven­čné­ho tres­tné­ho ko­na­nia. Autor pri­po­mí­na, že uve­de­ný vý­po­čet je pot­reb­né brať s re­zer­vou, na­koľ­ko proti­práv­ne ko­na­nie v sú­vis­los­ti so sub­ven­cia­mi mô­že byť v praxi kva­li­fi­ko­va­né aj ako trest­ný čin pod­vod pod­ľa § 221 resp. spre­ne­ve­ra pod­ľa § 213 TZ, av­šak vzhľa­dom k neexis­ten­cií sa­mos­tat­nej šta­tis­ti­ky sa či­ta­teľ bu­de mu­sieť us­po­ko­jiť s vý­be­rom auto­ra.

Na úvod je pot­reb­né pri­po­me­núť: (NA­KA) „Ná­rod­ná proti­ko­rup­čná jed­not­ka zá­ro­veň vy­ví­ja účin­né od­ha­ľo­va­cie, ob­jas­ňo­va­cie a vy­šet­ro­va­cie ak­ti­vi­ty pro­ti pá­chaniu tres­tných či­nov­poš­ko­dzo­va­nia fi­nan­čných zá­uj­mov Európ­skych spo­lo­čen­stiev pod­ľa § 261 až 263 Tres­tné­ho zá­ko­na a niek­to­rých vy­bra­ných tres­tných či­nov pro­ti ma­jet­ku pod­ľa štvr­tej hla­vy oso­bit­nej čas­ti Tres­tné­ho zá­ko­na (nap­rík­lad tres­tné či­ny po­ru­šo­va­nia po­vin­nos­ti pri sprá­ve cu­dzieho ma­jet­ku pod­ľa § 237 Tres­tné­ho zá­ko­na a tres­tné či­ny pá­cha­né v sú­vis­los­ti s kon­kur­zným a vy­rov­na­cím ko­na­ním pod­ľa § 241 až 243 Tres­tné­ho zá­ko­na), ako aj vy­bra­ných tres­tných či­nov hos­po­dár­skych pod­ľa pia­tej hla­vy oso­bit­nej čas­ti Tres­tné­ho zá­ko­na, zdô­raz­ňu­júc naj­mä trest­ný čin ma­chi­ná­cie pri ve­rej­nom ob­sta­rá­va­ní a ve­rej­nej draž­be pod­ľa § 266 Tres­tné­ho zá­ko­na.[1]

 Aby ale autor ne­nu­dil či­ta­te­ľa, pris­tú­pi k nas­le­dov­ným šta­tis­tic­kým úda­jom pod­ľa jed­not­li­vých us­ta­no­ve­ní skut­ko­vých pod­stát:

 § 255 Spre­ne­ve­ra:

 V sle­do­va­nom ob­do­bí 2006-2018 bo­lo na út­va­roch PZ (vy­šet­ru­je pre­važ­ne OO PZ, OR PZ, vý­ni­moč­ne KR PZ/NA­KA) evi­do­va­ných cel­kom 1.400 tres­tných ve­cí pri­čom po­lí­cia uvied­la, že z toh­to poč­tu ob­jas­ni­la 1.059 tres­tných ve­ci, te­da prie­mer­ná ob­jas­ne­nosť da­né­ho tres­tné­ho či­nu pred­sta­vo­va­la až 75,64%, čo je roz­hod­ne nad­prie­mer sle­do­va­né­ho ob­do­bia (prie­mer 51,5%). Ozná­me­ná ško­da za ce­lé ob­do­bie bo­la 50.139.616,-€ čo pred­sta­vu­je ško­do­vosť da­né­ho dru­hu tres­tnej čin­nos­ti na úrov­ni 35.814,-€/TČ/rok.

§ 261 Poš­ko­dzo­va­nie fi­nan­čných zá­uj­mov EÚ

V sle­do­va­nom ob­do­bí 2006-2018 po­lí­cia (od ro­ku 2012 NA­KA – NPJ) evi­do­va­la 513 tres­tných ve­cí[2] (čo tvo­rí 0,044% ce­lé­ho ná­pa­du da­né­ho ob­do­bia[3]), z kto­rých pod­ľa vlas­tných šta­tis­tic­kých uka­zo­va­te­ľov ob­jas­ni­la 288 tres­tných ve­cí[4], čo pred­sta­vu­je prie­mer­nú ob­jas­ne­nosť 56,14% (tak­tiež nad­prie­mer­ná). V spo­me­nu­tých 288 tres­tných ve­ciach stí­ha­la 560 ob­vi­ne­ných osôb[5], te­da cca 43 osôb roč­ne (čo tvo­rí 0,085% cel­ko­vé­ho poč­tu stí­ha­ných osôb da­né­ho ob­do­bia[6]). Pro­ku­ra­tú­ra v da­nom ob­do­bí evi­do­va­la 514 stí­ha­ných osôb[7], z kto­rých sa pred súd pos­ta­vi­lo 316 ob­ža­lo­va­ných[8] a z kto­rých súd uz­nal vin­ných 292 pá­cha­te­ľov (cca 22,5 pá­cha­te­ľa roč­ne)[9]. Po­lí­cia pri uve­de­nom tres­tom či­ne evi­do­va­la ozná­me­nú ško­du vo vý­ške 59.119.303,-€, čo pred­sta­vu­je ško­do­vosť tres­tných či­nov 115.242,-€/TČ/rok[10].

Pre prib­lí­že­nie so­ciál­nej vzor­ky ob­vi­ne­ných si po­mô­že­me vý­roč­nou sprá­vou NA­KA za rok 2016[11] pod­ľa kto­rej sa tres­tné­ho či­nu v da­nom ro­ku do­pus­ti­lo: 16 lek­to­rov, 26 šta­tu­tár­nych zá­stup­cov ob­chod­ných spo­loč­nos­tí, 3 šta­tu­tá­ri ob­čian­skych zdru­že­ní, 2 sta­ros­to­via, 2 vy­so­koš­kol­ský za­mes­tnan­ci, 1 dô­chod­ca, 1 ria­di­teľ ZŠ. Autor v sú­vis­los­ti s uve­de­nou vý­roč­nou sprá­vou uvá­dza, že pod­ľa ofi­ciál­nych po­li­caj­ných šta­tis­tík bo­la ozná­me­ná ško­da vo vý­ške 6.068.000,-€ av­šak pod­ľa úda­jov da­nej ro­čen­ky bo­la v ro­ku 2016 do­ku­men­to­va­ná ško­da vo vý­ške 5.519.275,-€.

Ako za­ují­ma­vosť mož­no uviesť, že v sú­vis­los­ti s do­tá­cia­mi bo­li na SR v prog­ra­mo­vom ob­do­bí 2004 – 2006 alo­ko­va­né pros­tried­ky vo  vý­ške 1,75 mld. €[12]; v prog­ra­mo­vom ob­do­bí 2007-2013 bo­lo čer­pa­ných 11,292 mld. €[13], pri­čom na prog­ra­mo­vé ob­do­bie 2014 – 2020 je ur­če­ný ob­jem in­ves­tič­ných pros­tried­kov vo vý­ške 15,3 mld.€[14]. Za ob­do­bie 2007-2018 bo­lo pod­ľa dos­tup­ných šta­tis­tic­kých úda­jov PZ pre­šet­ro­va­ná tres­tná čin­nosť s pred­pok­la­da­ne spô­so­be­nou ško­dou vo cel­ko­vom ob­je­me 59.121.427,-€ (59,1 mil. €). Zhod­no­te­nie po­me­ru autor pre­ne­chá na či­ta­te­ľa[15].

§ 262, 263 Poš­ko­dzo­va­nie fi­nan­čných zá­uj­mov EÚ

Za pred­met­né ob­do­bie 2006-2018, na­priek „vý­vo­ju účin­ných od­ha­ľo­va­cích, ob­jas­ňo­va­cích a vy­šet­ro­va­cích ak­ti­vít pro­ti pá­chaniu tres­tných či­nov poš­ko­dzo­va­nia fi­nan­čných zá­uj­mov“ EÚ sa pod­ľa po­li­caj­ných šta­tis­tík ne­po­da­ri­lo vy­šet­ro­vať (!) ani jed­nu tres­tnú vec a te­da ani stí­hať je­di­né­ho pá­cha­te­ľa. Pod­ľa šta­tis­tic­kých uka­zo­va­te­ľov pro­ku­ra­tú­ry, tá­to v ro­ku 2018 stí­ha­la jed­nu oso­bu pre trest­ný čin pod­ľa § 263, av­šak tres­tné stí­ha­nie pod­ľa šta­tis­tic­kých úda­jov pro­ku­ra­tú­ry ne­doš­lo ku ko­na­niu pred sú­dom a te­da od­sú­de­niu pá­cha­te­ľa. Mož­no pred­pok­la­dať pre­met to šta­tis­tic­kých uka­zo­va­te­ľov ro­ku 2019.

§ 266 Ma­chi­ná­cie pri ve­rej­nom ob­sta­rá­va­ní

Za ob­do­bie 2006-2018 bo­lo na út­va­roch PZ rie­še­ných 191 tres­tných ve­cí pri­čom PZ dek­la­ro­val ob­jas­ne­nie v 44 tres­tných ve­ciach, čo pred­sta­vu­je ob­jas­ne­nosť na úrov­ni 23,03% (ťaž­ký pod­prie­mer). Zo 44 tres­tných ve­cí po­lí­cia stí­ha­la 84 ob­vi­ne­ných (6,8 pá­cha­te­ľa roč­ne) pri­čom pro­ku­ra­tú­ra stí­ha­la pod­ľa svo­jich šta­tis­tic­kých uka­zo­va­te­ľov až 80  pá­cha­te­ľov, z kto­rých sa pred súd pos­ta­vi­lo 25 ob­ža­lo­va­ných z kto­rých bo­li od­sú­de­ný všet­ci. Pod­ľa po­li­caj­nej šta­tis­ti­ky bo­la za da­né ob­do­bie ozná­me­ná ško­da vo vý­ške 105.623.788,-€ čo pred­sta­vu­je ško­do­vosť na úrov­ni 536.161,-€/TČ/rok.

§ 267 Ma­chi­ná­cie pri ve­rej­nom ob­sta­rá­va­ní

Za ob­do­bie 2006-2018 po­lí­cia evi­do­va­la 5 prí­pa­dov z kto­rých ob­jas­ni­li 1 vec te­da ob­jas­ne­nosť je na úrov­ni len 20% pri­čom z tej­to tres­tnej ve­ci stí­ha­li je­di­né­ho pá­cha­te­ľa (rok 2018). Nao­pak pod­ľa šta­tis­tic­kých úda­jov pro­ku­ra­tú­ry, tá­to rie­ši­la stí­ha­nie až 7 pá­cha­te­ľov z kto­rých sa pred súd pos­ta­vil 1 pá­cha­teľ, kto­rý bol zá­ro­veň od­sú­de­ný, ako ná­rod­ný pre­miant za ob­do­bie 13 ro­kov.

§ 268 Ma­chi­ná­cie pri ve­rej­nom ob­sta­rá­va­ní

V sle­do­va­nom ob­do­bí bo­lo na po­lí­cií rie­še­ných do­ko­py 11 tres­tných ve­cí, z kto­rých PZ ob­jas­ni­lo 11 ve­cí za 13 ro­kov. Z evi­do­va­né­ho ná­pa­du ďa­lej stí­ha­lo 7 ob­vi­ne­ných. Pod­ľa šta­tis­tic­kých uka­zo­va­te­ľov pro­ku­ra­tú­ry, tá­to stí­ha­la spo­lu 15 osôb, z kto­rých sa ani je­den ne­dos­tal pred súd a te­da ne­bol za 13 ro­kov od­sú­de­ný žiad­ny pá­cha­teľ da­nej tres­tnej čin­nos­ti.

K so­ciál­nej vzor­ke pá­cha­te­ľov, opäť pod­ľa ro­čen­ky NA­KA za rok 2016 mož­no uviesť, že da­ných tres­tných či­nov sa do­pus­ti­li: 10 sta­ros­to­via, 5 šta­tu­tá­ri ob­chod­ných spo­loč­nos­tí, 4 pod­ni­ka­te­lia, 2 pri­má­to­ri, 1 ria­di­teľ­ka ZŠ, 1 za­mes­tna­nec mes­tské­ho úra­du, 1 za­mes­tna­nec štát­nej sprá­vy, 1 oso­ba ako ve­rej­ný ob­sta­rá­va­teľ.[16]

Zá­ver

Autor zá­ver pre­ne­chá či­ta­te­ľo­vi, nech si uro­bí vlas­tné zá­ve­ry oh­ľa­de efek­ti­vi­ty tres­tné­ho ko­na­nia na úse­ku sub­ven­čné­ho ko­na­nia. Pred sa­mot­ným zá­ve­rom však autor upo­zor­ní na pod­stat­nú „chy­bu“ da­ných šta­tis­tic­kých uka­zo­va­te­ľov. Ako učeb­ni­co­vý prí­pad uve­die trest­ný čin poš­ko­dzo­va­nie fi­nan­čných zá­uj­mov EÚ, jed­nak v šta­tis­tic­kých uka­zo­va­te­ľoch PZ a v šta­tis­tic­kých ro­čen­kách NA­KA. Ako už bo­lo uve­de­né, pred­met­ný trest­ný čin vy­šet­ru­je NA­KA a tá je zá­ro­veň sú­čas­ťou PZ. Pod­ľa šta­tis­tic­kých úda­jov PZ za rok 2015 bo­lo PZ evi­do­va­ných 134 tres­tných ve­cí pri­čom v ro­čen­ke NA­KA je to 129. Za rok 2016 bo­lo na út­va­roch PZ evi­do­va­ných 123 tres­tných ve­cí, av­šak v ro­čen­ke NA­KA je uve­de­ných 117 tres­tných ve­cí[17].  Ob­dob­ne to pla­tí aj o poč­toch ob­vi­ne­ných/stí­ha­ných osôb v ro­ku 2015 NA­KA stí­ha­la 48 pá­cha­te­ľov pri­čom v po­li­caj­ných šta­tis­ti­kách PZ bo­lo evi­do­va­ných až 71 pá­cha­te­ľov a v ro­ku 2016 NA­KA stí­ha­la 53 a PZ 64 ob­vi­ne­ných[18]. Autor pri svo­jom po­pi­se vy­chá­dzal z ofi­ciál­nych šta­tis­tic­kých úda­jov PZ na­koľ­ko tie­to úda­je bo­li v sle­do­va­nom ob­do­bí kom­pak­tné. Na zá­kla­de roz­die­lov v šta­tis­tic­kom vy­ka­zo­va­ní mož­no pri­jať pred­pok­lad(ak dô­ve­ru­je­me uka­zo­va­te­ľom NA­KA), že: a) schop­nosť štá­tu spra­co­vať da­ný druh ná­pa­du je eš­te niž­šia b), schop­nosť us­ved­čiť pá­cha­te­ľa a do­siah­nuť je­ho od­sú­de­nie je vy­ššia ako vy­plý­va z pred­lo­že­ných úda­jov.  

Autor si neod­pus­tí jed­nu za­ují­ma­vú pa­ra­le­lu na zá­ver. Ob­ča­nia SR v ťaž­kom spo­mí­na­jú na po­no­vem­bro­vú pri­va­ti­zá­ciu, kto­rá ná­rod­né­mu hos­po­dár­stvu pus­ti­la ži­lou a do­te­raz sa z nej mno­hé ok­re­sy ne­poz­vie­cha­li. Pod­ľa pub­li­ko­va­ných in­for­má­cií sa ma­je­tok ur­če­ných k pri­va­ti­zá­cií po­hy­bo­val oko­lo 427,6 mld. Sk[19], pri­čom v prie­be­hu pre­da­ja ob­do­bia 1997-2006 sa mal roz­pre­dať ma­je­tok v hod­no­te cca 562 mld. Sk (18,7 mld. €). Pod­ľa in­for­má­cií z ro­ku 1998 sa časť pri­va­ti­zo­va­né­ho ma­jet­ku pre­dá­val za 48% úč­tov­nej hod­no­ty[20]. Európ­ska únia, cel­ko­vo in­ves­to­va­la resp. in­ves­tu­je fi­nan­čné pros­tried­ky v prib­liž­nej hod­no­te 28,3 mld. € (853,8 mld. Sk).

Aj vzhľa­dom k to­mu­to po­rov­na­niu mož­no po­va­žo­vať bu­do­va­nie efek­tív­ne­ho sys­té­mu po­tie­ra­nia da­né­ho dru­hu tres­tnej čin­nos­ti za mi­mo­riad­ne dô­le­ži­té.

 

 

 

 

 

 

 

 

 [3]Cel­ko­vý po­čet tres­tných ve­cí na út­va­roch PZ za ob­do­bie 2006-2018 je 1.157.259 TČ

[5]Tam­tiež

[6]Cel­ko­vý po­čet stí­ha­ných osôb evi­do­va­ný na út­va­roch PZ za ob­do­bie 2006-2018 je 657.185 TČ

[7]Úda­je po­chá­dza­jú, zo šta­tis­tic­kých ro­če­niek o čin­nos­ti pro­ku­ra­tú­ry SR za pred­met­né ro­ky; po­lož­ka „Preh­ľad o spô­so­boch ukon­če­nia tres­tné­ho stí­ha­nia osôb pod­ľa pa­rag­ra­fov zá­ko­na č. 300/2005 Z.z. účin­né­ho od 01.01.2006“ ka­te­gó­ria Ukon­če­né tres­tné stí­ha­nie zná­mych osôb

[8]Úda­je po­chá­dza­jú, zo šta­tis­tic­kých ro­če­niek o čin­nos­ti pro­ku­ra­tú­ry SR za pred­met­né ro­ky; po­lož­ka „Preh­ľad o oso­bách od­sú­de­ných pre tres­tné či­ny pod­ľa zá­ko­na č. 300/2005 Z.z. účin­né­ho od 01.01.2006  ka­te­gó­ria Sú­de­ných osôb

[9]Úda­je po­chá­dza­jú, zo šta­tis­tic­kých ro­če­niek o čin­nos­ti pro­ku­ra­tú­ry SR za pred­met­né ro­ky; po­lož­ka „Preh­ľad o oso­bách od­sú­de­ných pre tres­tné či­ny pod­ľa zá­ko­na č. 300/2005 Z.z. účin­né­ho od 01.01.2006  ka­te­gó­ria Od­sú­de­ných osôb

[15]Ilus­trač­ne, ak vy­chá­dza­me zo ško­dy vo vý­ške 59.1 mil. € pri 513 tres­tných ve­ciach; z kto­rých je ob­jas­ne­nosť PZ 56,14% , tak PZ ob­jas­nil tres­tnú čin­nosť „len(orien­tač­ne)“ v hod­no­te 33.2 mil.€,  čo pri pred­pok­la­de čer­pa­nia fi­nan­čných pros­tried­kov v da­nom ob­do­bí (20,6 mld. €) tvo­rí 0,16% ob­je­mu fi­nan­čných pros­tried­kov. Uve­de­né „vý­poč­ty“ ne­ma­jú sna­hu o exak­tné po­pí­sa­nie, jed­ná sa o ilus­trač­né za­me­ra­nie či­ta­te­ľa.

[16]https://www.minv.sk/swift_da­ta/sour­ce/po­li­cia/na­ka_opr/opr/inf_o_cin­nos­ti_na­ka/In­for­ma­cia%20o%20cin­nos­ti%20NA­KA%20P%20PZ%20za%20rok%202016%20pub­lic.pdf stra­na 35; NA­KA pri uve­de­ných úda­joch vy­ka­zu­je nie sa­mos­tat­ne trest­ný čin ma­chi­ná­cie pri ve­rej­nom ob­sta­rá­va­ní ale spo­loč­ný ko­šík „Tres­tné či­ny hos­po­dár­ske a tres­tné či­ny pro­ti ma­jet­ku.“ So­ciál­na vzor­ka pri da­nom  tres­tnom čin je te­da čis­to ilus­trač­ná.


 

Diskusia

 

Najčítanejšie články

Zákonnosť dôkazov a procesu dokazovania trestných činov s drogovým prvkom (z pohľadu obhajoby)

 cie­ľom člán­ku bo­lo pou­ká­zať na ma­név­ro­va­cí pries­tor ob­ha­jo­by pri vý­ko­ne ob­ha­jo­by osôb ob­vi­ne­ných z tres­tných či­nov naj­mä s dro­go­vým pr­vkom.

 
Daňové trestné činy - niektoré aplikačné problémy

 vý­ťah z pred­náš­ky us­ku­toč­ne­nej dňa 09.05.2013 v Om­še­ní

 
Ekonomická trestná činnosť a trestné činy proti mene

 Autor: JUDr. Pe­ter Šam­ko, sud­ca Ok­res­né­ho sú­du v Pe­zin­ku

vý­ťah z pred­náš­ky us­ku­toč­ne­nej dňa 03.05.2011 - 04.05.2011 v Om­še­ní

 
   
 
Mapa stránky   |   O nás   |   Kontakt Powered by Cyclone3 XUL CMS of Comsultia