Aktuálne otázky kreovania právneho štátu

Publikované: 27. 09. 2019, čítané: 852 krát
 

 

JUDr. Ma­rián Šev­čík, CSc., ad­vo­kát

                                   Ak­tuál­ne otáz­ky kreo­va­nia práv­ne­ho štá­tu

Ano­tá­cia

 V prís­pev­ku je ve­no­va­ná po­zor­nosť vy­bra­tým us­ta­no­ve­niam plat­né­ho nie­len textu Ústa­vy slo­ven­skej re­pub­li­ky, ale aj re­le­van­tným Ná­le­zom Ústav­né­ho sú­du slo­ven­skej re­pub­li­ky, a tiež poh­ľa­du na for­mo­va­nie ve­rej­nej mien­ky pre pro­ces konštruo­va­nia práv­ne­ho štá­tu pre všet­ky je­ho re­le­van­tné ús­tav­né in­šti­tú­cie ako do­mi­nan­tných hrá­čov v pro­ce­se for­mo­va­nia Slo­ven­skej re­pub­li­ky ako práv­ne­ho štá­tu.

Autor v prís­pev­ku po­nú­ka vlast­ný poh­ľad práv­ne­ho ná­zo­ru a práv­nych zá­ve­rov na ak­tuál­ne otáz­ky kreo­va­nia práv­ne­ho štá­tu.

 Za­mys­le­nie sa  nad  sú­čas­ným sta­vom pl­ne­nia si ús­tav­ných po­vin­nos­tí zo stra­ny Pre­zi­den­ta Slo­ven­skej re­pub­li­ky ako in­teg­rál­nej sú­čas­ti vý­kon­nej mo­ci pod­ľa Ústa­vy Slo­ven­skej re­pub­li­ky.

 Rok 2019 je ča­so­vým úse­kom, v kto­rom  sa do­kon­či­li vý­znam­né per­so­nál­ne zme­ny na úrov­ni naj­výz­nam­nej­ších ús­tav­ných pos­toch rep­re­zen­tu­jú­cich Slo­ven­skú re­pub­li­ku na­vo­nok – pre­dov­šet­kým do  vnú­tor­ných po­me­rov Slo­ven­ska i za­hra­ni­čia – obzvlášť vý­znam­ne do jej  vznik­lých po­me­rov.

 Pre pri­po­me­nu­tie  - rok 2018 – zme­na na pos­te pred­se­du vlá­dy Slo­ven­skej re­pub­li­ky a čias­toč­ná per­so­nál­na re­konštruk­cia Vlá­dy Slo­ven­skej re­pub­li­ky ( Fi­co – Pelleg­ri­ni ), rok 2019 zme­na na pos­te hla­vy štá­tu v dôs­led­ku pria­mych pre­zi­dent­ských vo­lieb ( A. Kis­ka – Z. Ča­pu­to­vá ).

 Dos­lo­va ne­byť me­diál­nej ak­ti­vi­ty tých­to per­so­nál­nych zmien, ne­bo­lo by zrej­me ani pot­reb­né si všim­núť pos­tup­nosť, nás­led­ky a dôs­led­ky, s kto­rý­mi sa stre­tá­va­me v sú­čas­nos­ti, veď há­dam je­di­nou kon­štan­tou v tom­to pro­ce­se spo­lo­čen­ské­ho po­hy­bu na po­li­tic­kej scé­ne na Slo­ven­sku je Ústa­va Slo­ven­skej re­pub­li­ky ( Ústav­ný zá­kon č. 490/1992 Zb. v plat­nom zne­ní ), po­kiaľ by tá­to práv­na kon­štan­ta ne­bo­la spo­chyb­ňo­va­ná jej ohý­ba­ním a ra­ze­ním úče­lo­vej ma­ni­pu­lá­cie v pro­ce­se jej napĺňa­nia.

 Pre úče­ly  toh­to prís­pev­ku si všim­ni­me tie­to sku­toč­nos­ti :

1. voľ­ba sud­cov Ústav­né­ho sú­du Slo­ven­skej re­pub­li­ky,

2. pro­ces ak­cep­tá­cie vô­le – vo­leb­nej ak­ti­vi­ty  Ná­rod­nej ra­dy Slo­ven­skej re­pub­li­ky po                                         jed­not­li­vých vo­leb­ných ko­lách voľ­by kan­di­dá­tov na sud­cu toh­to sú­du,

3.voľ­ba Pred­se­du Naj­vyš­šie­ho sú­du Slo­ven­skej re­pub­li­ky

 Pre pri­po­me­nu­tie – Ná­rod­ná ra­da Slo­ven­skej re­pub­li­ky pod­ľa pia­tej hla­vy Ústa­vy Slo­ven­skej re­pub­li­ky  ( čl. 72 a nasl. ) je nie­len je­di­ným ús­ta­vo­dár­nym a zá­ko­no­dár­nym or­gá­nom Slo­ven­skej re­pub­li­ky, ale je aj je­di­ným or­gá­nom, kto­rý má sta­no­ve­nú svo­ju kreač­nú pô­sob­nosť pre jed­not­li­vé pro­ce­sy kreo­va­nia or­gá­nov, kto­ré ma­jú byť čin­nos­ťou us­ta­no­ve­né – te­da v pro­ce­se kreo­va­nia Ústav­né­ho sú­du je je­di­ným or­gá­nom, kto­rý pred­kla­dá pre­zi­den­to­vi re­pub­li­ky kan­di­dá­tov na vy­me­no­va­nie za sud­cu toh­to sú­du a to na zá­kla­de toh­to zá­klad­né­ho zá­ko­na sta­no­ve­né­ho kvó­ra – dvoj­ná­so­bok kan­di­dá­tov na uvoľ­ne­ný post sud­cu Ústav­né­ho sú­du Slo­ven­skej re­pub­li­ky ( ďa­lej len ÚS SR ).

 Všim­ni­me si v tej­to sú­vis­los­ti sku­toč­nos­ti, s kto­rý­mi sme sa v nie tak dáv­nej mi­nu­los­ti stret­li :

a.) nie je v his­tó­rii Ná­rod­nej ra­dy Slo­ven­skej re­pub­li­ky ( ďa­lej len NR SR )  za­zna­me­na­ný jav, že voľ­ba kan­di­dá­tov na sud­cu ÚS SR sa po­da­ri­la vždy  na pr­vý po­kus. Sta­lo sa to už po­čas exeku­tí­vy pod ve­de­ním vte­daj­šie­ho pre­mié­ra M. Dzu­rin­du, a už v tom ča­se to bo­li voľ­by us­ku­toč­ňo­va­né sa­lá­mo­vou me­tó­dou. Mož­no te­da skon­šta­to­vať, že nie je to jav oje­di­ne­lý, či vý­ni­moč­ný. Skrát­ka je to ús­tav­ná reali­ta. Zá­ro­veň je vhod­né si pri tej­to príl­eži­tos­ti pri­po­me­núť, že už pred pr­vým ko­lom voľ­by kan­di­dá­tov  ús­tav­ných sud­cov, kto­rým sa kon­čil sud­cov­ský man­dát v ÚS SR pod ve­de­ním vte­daj­šej pred­sed­níč­ky ÚS SR Dr. Ma­cej­ko­vej  v pred­sti­hu vte­daj­ší pre­miér vop­red avi­zo­val čr­ta­jú­cu sa krí­zu v kreo­va­ní ÚS SR a naj­mä stav je­ho ne­fun­kčnos­ti ako cel­ku , keď zos­ta­li len šty­ria sud­co­via v ÚS SR  a ten­to stav tr­vá na­ďa­lej , pre­to­že zos­ta­lo ne­fun­kčné Plé­num ÚS SR, pri­čom to­mu­to sta­vu  pred­chá­dza­lo roz­hod­nu­tie, že sa ob­rá­ti na tzv. Be­nát­sku ko­mi­siu, aby jej auto­ri­ta nah­ra­di­la vô­ľu NR SR – bo­la pos­ta­ve­ná nad NR SR ako je­di­né­ho kreač­né­ho or­gá­nu v parla­men­tnej de­mok­ra­cii na Slo­ven­sku. Aj po sta­no­vis­ku Be­nát­skej ko­mi­sie na­ďa­lej tr­val stav , kto­rý svo­jím roz­hod­nu­tím vy­vo­lal vte­daj­ší pre­zi­dent, na­vy­še zvý­raz­ne­ný tým, že za­vie­dol vlas­tnú ap­li­ká­ciu me­no­va­nia z kan­di­dá­tov na sud­cu ÚS SR  a zá­ro­veň dal ne­vy­me­no­va­ných kan­di­dá­tov do zá­sob­ní­ka na pro­ces vy­me­no­va­nia sud­cov ÚS SR.

 

b.) ne­ná­le­ži­tá reak­cia no­vi­nár­skej ob­ce v mien­kot­vor­ných mé­diách ( pre­dov­šet­kým v SME a Den­níkN ) na tú­to reak­ciu nad­vä­zu­jú­ce dis­ku­sie v so­ciál­nych sie­ťach ve­de­nú  tých­to pe­rio­di­kách o tom, kto je vhod­ný ako vo­li­teľ­ný kan­di­dát na sud­cu tej­to súd­nej in­šti­tú­cie, a to vždy pred ich pre­zen­tá­ciou na pô­de Ústav­nop­ráv­ne­ho vý­bo­ru NR SR ( len z tých naj­exak­tnej­šie ve­de­ných  me­diál­nych pop­ráv v jed­not­li­vých ko­lách – Fi­co, Pro­cház­ka, Pav­li­kov­ský a pod.), či po­le­mi­ka o tom, či fy­zic­ká oso­ba , kto­rá pô­so­bi­la vo vlá­de ale­bo v NR SR má byť, do­kon­ca je vhod­ným kan­di­dá­tom  na sud­cu ÚS SR, pri­čom  skú­se­nos­ti a poz­nat­ky zo zá­pa­doueuróp­skych de­mok­ra­cií uvá­dza­jú opak, viď napr. poz­na­tok a skú­se­nosť z Fran­cúz­ka – bý­va­lý pre­miér je ús­tav­ným sud­com Fran­cúz­ska a naj­mä  kvá­zi­dis­ku­siu na so­ciál­nych sie­ťach – por­tá­loch napr. v den­ní­ku SME ( sme tu sved­ka­mi to­ho, že je tu stav práv­nej ne­zod­po­ved­nos­ti za ob­sah dis­kus­ných prís­pev­kov, hra­ni­čia­cich  v dôs­led­ku ich ano­ny­mi­zá­cie so sta­vom anar­chie., aj keď sú­čas­né poz­nat­ky z Ne­mec­ka, a pra­dov­šet­kým sú­čas­nej ne­mec­kej súd­nej praxe už sme­ru­jú k po­tie­ra­niu a od­stra­ňo­va­niu toh­to sta­vu.

 

c.) ohý­ba­nie ús­tav­nej po­vin­nos­ti me­no­vať či ne­me­no­vať kan­di­dá­ta na ús­tav­né­ho sud­cu z por­tfó­lia zvo­le­ných kan­di­dá­tov na ús­tav­né­ho sud­cu v ve­die k to­mu, že  ÚS SR vy­ka­zu­je stav per­ma­nen­tnej per­so­nál­nej pod­vy­ži­ve­nos­ti a k stra­te auto­ri­ty ÚS SR.

 Ústa­va Slo­ven­skej re­pub­li­ky v čl. 102 ods. 1, písm s )  uvá­dza , že pre­zi­dent: „ vy­me­nú­va a od­vo­lá­va sud­cov Ústav­né­ho sú­du Slo­ven­skej re­pub­li­ky, pred­se­du a pod­pred­se­du Ústav­né­ho sú­du Slo­ven­skej re­pub­li­ky a sľub ge­ne­rál­ne­ho pro­ku­rá­to­ra „.

 Pod­ľa čl. 134  ods. 2 Ústa­vy Slo­ven­skej re­pub­li­ky „Sud­cov ús­tav­né­ho sú­du vy­me­nú­va na návrh Ná­rod­nej ra­dy Slo­ven­skej re­pub­li­ky na dva­násť ro­kov. Ná­rod­ná ra­da Slo­ven­skej re­pub­li­ky navr­hu­je dvoj­ná­sob­ný po­čet kan­di­dá­tov na sud­cov, kto­rých má pre­zi­dent vy­me­no­vať.“

 Reál­ny poz­na­tok z ro­kov 2018 – 2019 je, že :

a.) bý­va­lý pre­zi­dent ne­vyu­žil ce­lé po­núk­nu­té kvó­rum a ma­te­ma­tic­kú kon­štan­tu uve­de­nú vo vy­ššie ci­to­va­nom uz­ne­se­ní ...“ dvoj­ná­so­bok „..zme­nil na ma­te­ma­tic­ký ne­po­da­rok, ne­ma­jú­ci opo­ru v ci­to­va­nom ús­tav­nom texte,

b.) sú­čas­ná hla­va štá­tu ( ak je to jej sta­no­vis­ko ) v tl­mo­če­ní pros­tred­níc­tvom mé­dií – vy­čká si na kom­plet­nú po­nu­ku z Ná­rod­nej ra­dy Slo­ven­skej re­pub­li­ky,( pri­čom mé­diá uve­rej­ni­li aj vy­jad­re­nie jej kon­krét­ne­ho po­rad­cu, kto­ré je od­liš­né) je pre­ja­vom , kto­ré zrej­me potvr­dzu­je stav tr­vác­nej­šie­ho pre­ja­vu, že nie je tu zá­ujem, aby bo­lo sfun­kčne­né aj Plé­num Ústav­né­ho sú­du Slo­ven­skej re­pub­li­ky, v kto­rom by bol za­bez­pe­če­ný pries­tor na ná­zor sud­cov, kto­rí ma­jú iné po­sú­de­nie ve­ci ako väč­ši­na jes­tvu­jú­ce­ho plé­na, te­da nie­len de fac­to, ale aj de ju­re ne­bu­de tu pries­tor pre iný práv­ny ná­zor.

c.) pre­vá­že­nie vô­le vý­kon­nej mo­ci nad ne­zá­vis­los­ťou súd­nej mo­ci – veď pre­zi­dent je sú­čas­ťou vý­kon­nej mo­ci pod­ľa plat­né­ho zne­nia Ústa­vy Slo­ven­skej re­pub­li­ky.

 Z uve­de­nej di­kcie čl.134 ods. 2 Ústa­vy Slo­ven­skej re­pub­li­ky má vý­znam­né mies­to jej dru­há ve­ta, kto­rá gra­ma­tic­kým tva­rom „ vy­me­no­vať „ te­da uk­la­dá po­vin­nosť vy­me­no­vať sud­cu z kaž­dé­ho zvo­le­né­ho dvoj­ná­sob­né­ho kvó­ra, te­da pod­ľa mien­ky auto­ra toh­to člán­ku až po na­vo­le­ní kom­plet­né­ho dvoj­ná­sob­né­ho poč­tu pot­reb­né­ho kvó­ra  chý­ba­jú­ce­ho poč­tu sud­cov. Mám za to, že Ná­rod­ná ra­da aj pos­tup­nou voľ­bou si pl­ní svo­ju ús­tav­nú po­vin­nosť – po­núk­nuť dvoj­ná­so­bok poč­tu kan­di­dá­tov na vy­me­no­va­nie sud­cu Ústav­né­ho sú­du Slo­ven­skej re­pub­li­ky. Z uve­de­nej di­kcie tiež nie je mož­né vy­vo­diť zá­ver, že ne­vy­me­no­va­ní kan­di­dá­ti tvo­ria re­zer­vu pre ďal­ší vý­ber k me­no­va­niu za sud­cu tej­to súd­nej in­štan­cie. Je mož­né úva­hu uza­vrieť tým, že ne­vy­me­no­va­ní kan­di­dá­ti nep­re­chá­dza­jú do ďal­šie­ho ko­la na vy­me­no­va­nie.

 Z ús­tav­ných zvyk­los­tí a gra­ma­tic­ké­ho vý­kla­du vy­ššie cit. us­ta­no­ve­ní Ústa­vy Slo­ven­skej re­pub­li­ky je ok­rem už vy­ššie naz­na­če­né­ho zá­ve­ru tiež pot­reb­né uviesť zá­ver, že :

1. pre­zi­dent re­pub­li­ky svo­jím ús­tav­ným sľu­bom sľu­bu­je dodr­žia­vať ( viď čl. 104 ods. 1 , tre­tia  ve­ta ) ...os­tat­né zá­ko­ny…, pri­čom zá­ko­nom je aj Ná­lez Ústav­né­ho sú­du Slo­ven­skej re­pub­li­ky,

2. za­bez­pe­čiť fun­kčnosť ús­tav­ných or­gá­nov.

 Inou reali­tou sú­čas­ných dní je voľ­ba Pred­se­du Naj­vyš­šie­ho sú­du slo­ven­skej re­pub­li­ky, kto­rej prie­be­hu sme v sú­čas­nos­ti sved­ka­mi.

 Sú tu zo stra­ny úra­du­jú­cej hla­vy štá­tu vy­jad­re­nia, kto­ré sú tl­mo­če­né v mé­diách, že ne­vy­me­nu­je za pred­se­du Naj­vyš­šie­ho sú­du, kto­rú jej po­núk­ne iný ús­tav­ný or­gán, kon­krét­ne Súd­na ra­da.

 Mám za to, že uve­de­né vy­hlá­se­nie ( ak je to jej osob­ný ná­zor ) je vy­hlá­se­ním neu­vá­že­ným, na­koľ­ko ne­zoh­ľad­ňu­je dva mi­mo­riad­ne zá­važ­né Ná­le­zy Ústav­né­ho sú­du Slo­ven­skej re­pub­li­ky , kon­krét­ne :

1. Ná­lez Ústav­né­ho sú­du Slo­ven­skej re­pub­li­ky, kto­rý roz­ho­do­val o po­da­ní sud­cu Naj­vyš­šie­ho sú­du Slo­ven­skej re­pub­li­ky Dr. Sergej­a Ko­hú­ta v ča­se pre­zi­den­tské­ho man­dá­tu R. Schus­te­ra – vý­sled­kom je  vy­jad­re­nie vo ve­ci po­sú­de­nia ne­rov­na­ké­ho prís­tu­pu k vo­le­ným fun­kciám,

2. Ná­lez Ústav­né­ho sú­du Slo­ven­skej re­pub­li­ky vo ve­ci tzv. Me­čia­ro­vých am­nes­tií, kde vo vy­še 100 strán­ko­vom ná­le­ze  Ústav­ný súd Slo­ven­skej re­pub­li­ky pri ich po­su­dzo­va­ní pri­šiel k práv­ne­mu zá­ve­ru o ne­reš­pek­to­va­ní zdr­žan­li­vos­ti vte­daj­šie­ho úra­du­jú­ce­ho polpre­zi­den­ta ( nad rá­mec si do­vo­ľu­jem uviesť poz­nám­ku, že ke­by vec bo­la pred­me­tom roz­hod­nu­tia vlá­dy-veď na vlá­du SR preš­li niek­to­ré kom­pe­ten­cie pre­zi­den­ta re­pub­li­ky,tak ich zru­še­nie by vy­ka­zo­va­lo zá­sad­nú práv­nu pre­káž­ku, zrej­me mož­no až nep­re­ko­na­teľ­nú ) .

 Sku­toč­nosť, že úra­du­jú­ca hla­vu štá­tu svoj ná­zor vy­slo­vi­la cez mé­diá  pred voľ­bou pred­se­du naj­vyš­šie­ho sú­du Slo­ven­skej re­pub­li­ky, je mož­né vy­hod­no­tiť ako unáh­le­né, neu­ve­do­miac si sku­toč­nosť, že pri­sa­ha­la aj na Ná­le­zy Ústav­né­ho sú­du Slo­ven­skej re­pub­li­ky, chyb­né pre hod­no­to­vú strán­ku jej po­rad­cov­ské­ho zbo­ru (aj keď sa­ma je bý­va­lou ad­vo­kát­kou).

 Od­vo­lá­va­júc sa na prí­pad ne­vy­me­no­va­nia do fun­kcie Ge­ne­rál­ne­ho pro­ku­rá­tor­ta Slo­ven­skej re­pub­li­ky vte­daj­šie­ho do­cen­ta tres­tné­ho prá­va p. Čen­té­ša  vte­daj­ším pre­zi­den­tom p. Gaš­pa­ro­vi­čom je ne­ná­le­ži­té, pre­to­že:

1. vte­daj­ší pre­zi­dent ako bý­va­lý pro­ku­rá­tor, nes­kôr Ge­ne­rál­ny pro­ku­rá­tor vte­daj­šej ČSFR vy­tkol pro­ku­rá­tor­ské po­chy­be­nie kan­di­dá­ta na vy­me­no­va­nie do fun­kcie Ge­ne­rál­ne­ho pro­ku­rá­to­ra Slo­ven­skej re­pub­li­ky, keď skar­to­val sve­dec­kú vý­po­veď pos­lan­ca NR SR p. I. Ma­to­vi­ča , kto­rá bo­la zrej­me spon­tán­na a jej nah­ra­de­nie no­vou sve­dec­kou vý­po­ve­ďou toh­to pos­lan­ca už ne­vy­ka­zo­va­lo práv­nu kva­li­tu pod­ľa  v tom ča­se plat­nom Tres­tnom po­riad­ku.

2. vy­slo­vil po­chyb­nosť o tom, či je to vhod­ný kan­di­dát vzhľa­dom na vy­ššie uve­de­né po­chy­be­nie tiež z dô­vo­du vy­hod­no­te­nia uda­los­tí, kto­ré spre­vá­dza­li voľ­bu kan­di­dá­ta na tú­to  fun­kciu vo vte­daj­šej Ná­rod­nej ra­de Slo­ven­skej re­pub­li­ky.

 Zá­ve­rom je mož­né poz­na­me­nať, že ana­lý­za, o kto­rú som sa po­kú­sil je nie­len o for­mu­lo­va­ní vlas­tné­ho ná­zo­ru, ale aj pou­ká­za­ním na to, že tu má­me do či­ne­nia s via­ce­rý­mi sku­toč­nos­ťa­mi, kto­ré nie­len­že sú pre­ja­vom ko­lo­ri­tu v ro­koch 2018 – 2019, ale aj predz­na­me­na­ním to­ho, že o kva­li­tu práv­ne­ho štá­tu je pot­reb­né sa usi­lo­vať vy­tr­va­lo, aby mé­diá ne­ve­no­va­li  po­zor­nosť len pre­zi­den­tskej gar­de­ró­be.

 

 

* pod­rob­nos­ti viď:

·        https://www.expres.sk/194711/ak-vla­da-neus­to­ji-od­vo­la­va­nie-pre­zi­den­tka-bu­de-zva­zo­vat-vy­me­no­va­nie-urad­nic­ke­ho-ka­bi­ne­tu/

·        Roz­hod­nu­tie - Nález PL. ÚS 7/2017-159, str. 131, kľú­čo­vé slo­vo - požiadav­ka zdržan­li­vos­ti

·        Roz­hod­nu­tie – Uz­ne­se­nie III. ÚS 306/2014-24


 

Diskusia

 

Najčítanejšie články

Zákonnosť dôkazov a procesu dokazovania trestných činov s drogovým prvkom (z pohľadu obhajoby)

 cie­ľom člán­ku bo­lo pou­ká­zať na ma­név­ro­va­cí pries­tor ob­ha­jo­by pri vý­ko­ne ob­ha­jo­by osôb ob­vi­ne­ných z tres­tných či­nov naj­mä s dro­go­vým pr­vkom.

 
Daňové trestné činy - niektoré aplikačné problémy

 vý­ťah z pred­náš­ky us­ku­toč­ne­nej dňa 09.05.2013 v Om­še­ní

 
Ekonomická trestná činnosť a trestné činy proti mene

 Autor: JUDr. Pe­ter Šam­ko, sud­ca Ok­res­né­ho sú­du v Pe­zin­ku

vý­ťah z pred­náš­ky us­ku­toč­ne­nej dňa 03.05.2011 - 04.05.2011 v Om­še­ní

 
   
 
Mapa stránky   |   O nás   |   Kontakt Powered by Cyclone3 XUL CMS of Comsultia