Zaisťovanie obsahu mobilných telefónov a počítačov

Publikované: 05. 10. 2019, čítané: 2543 krát
 

 

pplk. Ing. Mar­tin Do­no­val – vy­šet­ro­va­teľ PZ

           Za­is­ťo­va­nie ob­sa­hu mo­bil­ných te­le­fó­nov a po­čí­ta­čov

Cie­ľom toh­to prís­pev­ku je upria­miť po­zor­nosť na sku­toč­nosť, že v prí­pa­de za­is­ťo­va­nia po­čí­ta­čo­vých úda­jov (dát) z mo­bil­ných te­le­fó­nov, do­má­cich po­čí­ta­čov a po­dob­ne, pos­tup pod­ľa § 90 TP nep­ri­chá­dza do úva­hy. K prob­le­ma­ti­ke za­is­ťo­va­nia po­čí­ta­čo­vých úda­jov z mo­bil­ných te­le­fó­nov, prí­pad­ne do­má­cich či pra­cov­ných po­čí­ta­čov, sa už ve­no­va­lo via­ce­ro člán­kov, čas­to s roz­diel­ny­mi zá­ver­mi ako pos­tu­po­vať. Tak­tiež sú­dy všet­kých stup­ňov, vrá­ta­ne NS a ÚS k tej­to prob­le­ma­ti­ke za­uja­li po­mer­ne rôz­no­ro­dé sta­no­vis­ká. Pod­ľa môj­ho ná­zo­ru, však za­is­ťo­va­nie dát mo­bil­ných te­le­fó­nov, do­má­cich po­čí­ta­čov a po­dob­ne, pos­tu­pom pod­ľa § 90 TP ne­mož­no za­bez­pe­čo­vať z nas­le­dov­ných dô­vo­dov.

§ 90 Tres­tné­ho po­riad­ku  - Ucho­va­nie a vy­da­nie po­čí­ta­čo­vých úda­jov

 (1)Ak je na ob­jas­ne­nie sku­toč­nos­tí zá­važ­ných pre tres­tné ko­na­nie ne­vyh­nut­né ucho­va­nie ulo­že­ných po­čí­ta­čo­vých úda­jov vrá­ta­ne pre­vádz­ko­vých úda­jov, kto­ré bo­li ulo­že­né pros­tred­níc­tvom po­čí­ta­čo­vé­ho sys­té­mu, mô­že pred­se­da se­ná­tu a pred za­ča­tím tres­tné­ho stí­ha­nia ale­bo v príp­rav­nom ko­na­ní pro­ku­rá­tor vy­dať prí­kaz, kto­rý mu­sí byť od­ôvod­ne­ný aj skut­ko­vý­mi okol­nos­ťa­mi, oso­be, v kto­rej dr­žbe ale­bo pod jej kon­tro­lou sa na­chá­dza­jú ta­ké úda­je, ale­bo pos­ky­to­va­te­ľo­vi ta­kých slu­žieb, aby

a)ta­ké úda­je ucho­va­li a udr­žia­va­li v ce­lis­tvos­ti,

b)umož­ni­li vy­ho­to­ve­nie a po­ne­chanie si kó­pie ta­kých úda­jov,

c)zne­mož­ni­li prís­tup k ta­kým úda­jom,

d)ta­ké úda­je od­strá­ni­li z po­čí­ta­čo­vé­ho sys­té­mu,

e)ta­ké úda­je vy­da­li na úče­ly tres­tné­ho ko­na­nia.

 (2)V prí­ka­ze pod­ľa od­se­ku 1 písm. a) ale­bo písm. c) mu­sí byť us­ta­no­ve­ný čas, po kto­rý bu­de ucho­vá­va­nie úda­jov vy­ko­ná­va­né, ten­to čas mô­že byť až na 90 dní, a ak je pot­reb­né ich opä­tov­né ucho­va­nie, mu­sí byť vy­da­ný no­vý prí­kaz.

 (3)Ak ucho­vá­va­nie po­čí­ta­čo­vých úda­jov vrá­ta­ne pre­vádz­ko­vých úda­jov na úče­ly tres­tné­ho ko­na­nia už nie je pot­reb­né, vy­dá pred­se­da se­ná­tu a pred za­ča­tím tres­tné­ho stí­ha­nia ale­bo v príp­rav­nom ko­na­ní pro­ku­rá­tor bez meš­ka­nia prí­kaz na zru­še­nie ucho­vá­va­nia tých­to úda­jov.

 (4)Prí­kaz pod­ľa od­se­kov 1 až 3 sa do­ru­čí oso­be, v kto­rej dr­žbe ale­bo pod jej kon­tro­lou sa na­chá­dza­jú ta­ké úda­je, ale­bo pos­ky­to­va­te­ľo­vi ta­kých slu­žieb, kto­rým sa mô­že ulo­žiť po­vin­nosť za­cho­vať v taj­nos­ti opat­re­nia uve­de­né v prí­ka­ze.

 (5)Oso­ba, v kto­rej dr­žbe ale­bo pod jej kon­tro­lou sa na­chá­dza­jú po­čí­ta­čo­vé úda­je, vy­dá tie­to úda­je, ale­bo pos­ky­to­va­teľ slu­žieb vy­dá in­for­má­cie tý­ka­jú­ce sa tých­to slu­žieb, kto­ré sú v je­ho dr­žbe ale­bo pod je­ho kon­tro­lou, to­mu, kto vy­dal prí­kaz pod­ľa od­se­ku 1 ale­bo oso­be uve­de­nej v prí­ka­ze pod­ľa od­se­ku 1.

 Pri vý­kla­de § 90TP je pre správ­nu ap­li­ká­ciu pred­met­né­ho us­ta­no­ve­nia zá­sad­ným slov­né spo­je­ne „kto­ré bo­li ulo­že­né pros­tred­níc­tvom po­čí­ta­čo­vé­ho sys­té­mu“.

Po­jem „po­čí­ta­čo­vý sys­tém“ je de­fi­no­va­ný v do­ho­vo­re o po­čí­ta­čo­vej kri­mi­na­li­te- Bu­da­pešť 23. XI. 2001,kde v čl. 1 písm. a/ do­ho­vo­ru, je uve­de­né, že "po­čí­ta­čo­vý sys­tém" zna­me­ná za­ria­de­nie ale­bo sku­pi­nu vzá­jom­ne pre­po­je­ných ale­bo sú­vi­sia­cich za­ria­de­ní, z kto­rých jed­no za­ria­de­nie ale­bo via­ce­ré za­ria­de­nia vy­ko­ná­va­jú auto­ma­ti­zo­va­né spra­cú­va­nie úda­jov na zá­kla­de prog­ra­mu.“

Po­jem „po­čí­ta­čo­vý sys­tém“ si te­da ne­mož­no za­mie­ňať s poj­mom „ope­rač­ný sys­tém“, (či už An­droid, IOS, ale­bo Win­dows) ale­bo do­kon­ca všeo­bec­ne po­čí­tač, na čo sa od­vo­lá­va množ­stvo práv­nych ana­lýz ve­nu­jú­cich sa prob­le­ma­ti­ke, akým pos­tu­pom sa ma­jú dá­ta z mo­bil­ných te­le­fó­nov vy­dá­vať.

Z de­fi­ní­cie „po­čí­ta­čo­vý sys­tém“ ako aj z kon­textu ce­lé­ho do­ho­vo­ru o po­čí­ta­čo­vej kri­mi­na­li­te, je zrej­mé, že sa jed­ná naj­mä o po­čí­ta­čo­vé úda­je vrá­ta­ne pre­vádz­ko­vých úda­jov tzv. pos­ky­to­va­te­ľov web­hos­tin­go­vých slu­žieb a inter­ne­to­vých strá­nok prís­tup­ných pros­tred­níc­tvom sie­te inter­net. Ide nap­rík­lad o Goog­le, Fa­ce­book, Sez­nam, Web­Sup­port a po­dob­ne.... Pre­to­že prá­ve tie­to po­čí­ta­čo­vé sys­té­my vy­ko­ná­va­jú auto­ma­ti­zo­va­né spra­cú­va­nie úda­jov na zá­kla­de prog­ra­mu. Pre lep­šie po­cho­pe­nie prob­le­ma­ti­ky - web­hos­tin­go­vé fir­my uk­la­da­jú dá­ta (nap­rík­lad webo­vej strán­ky, emai­lo­vé­ho kon­ta, ....) na rôz­ne dis­ko­vé po­lia (nie na jed­no pa­mä­ťo­vé mé­dium). Čas­tok­rát sa mô­žu ta­ké­to dá­ta fy­zic­ky sa na­chá­dzať na rôz­nych dis­koch, do­kon­ca v rôz­nych lo­ka­li­tách a zá­ro­veň sa na tých­to dis­ko­vých po­liach na­chá­dza­jú dá­ta iných uží­va­te­ľov. Na zá­kla­de prog­ra­mu sa tie­to dá­ta auto­ma­tic­ky spra­cú­va­jú a bez zá­sa­hu uží­va­te­ľa uk­la­da­jú a opä­tov­ne pre­pi­su­jú na rôz­ne dis­ko­vé po­lia za úče­lom eli­mi­ná­cie mož­ných strát in­for­má­cií pri po­ru­chách dis­ku. Zá­ro­veň sú zväč­ša pos­ky­to­va­te­lia tých­to slu­žieb z roz­diel­ne­ho štá­tu, a nie zo štá­tu kto­rý reál­ne ve­die tres­tné ko­na­nie.

Z uve­de­né­ho dô­vo­du bo­lo lo­gic­ké a pot­reb­né za­viesť us­ta­no­ve­nie § 90 TP, na­koľ­ko pos­ky­to­va­teľ web­hos­tin­gu ne­mal reál­nu mož­nosť vy­dať vec pod­ľa § 89 TP, na­koľ­ko by mu­sel vy­dať nie­koľ­ko dis­ko­vých po­lí, na kto­rých, má sú­čas­ne ulo­že­né aj dá­ta množ­stva iných uží­va­te­ľov.

Tak­tiež z kon­cep­tu ce­lé­ho do­ho­vo­ru o po­čí­ta­čo­vej kri­mi­na­li­te je zrej­mé, že sa jed­ná o kri­mi­na­li­tu pá­cha­nú v po­čí­ta­čo­vých sie­ťach, slan­go­vo po­ve­da­né „na inter­ne­te“.

Na roz­diel od tých­to po­čí­ta­čo­vých sys­té­mov“, mo­bil­ný te­le­fón, po­čí­tač a po­dob­ne ne­vy­ko­ná­va­jú auto­ma­ti­zo­va­né spra­cú­va­nie úda­jov, tak ako to má na mys­li do­ho­vor, ale dá­ta spra­co­vá­va­jú vždy na zá­kla­de pria­me­ho po­ky­nu uží­va­te­ľa – zob­ra­ziť ob­rá­zok, pus­tiť vi­deo, ulo­žiť sú­bor a po­dob­ne.

            Pre ove­re­nie správ­nos­ti vy­ššie uve­de­né­ho práv­ne­ho ná­zo­ru, je pot­reb­né pred­sta­viť si jed­not­li­vé us­ta­no­ve­nia § 90 ods. 1 písm. a/ až e/ TP v ap­li­kač­nej praxi.

            V prí­pa­de, že po­jem „po­čí­ta­čo­vý sys­tém“ ne­bu­de­me za­mie­ňať s poj­mom „ope­rač­ný sys­tém“, a prí­kaz bu­de nao­zaj vy­dá­va­ný len na pos­ky­to­va­te­ľov webo­vých slu­žieb (prí­pad­ne fy­zic­kých či práv­nic­kých osôb, kto­rých po­čí­ta­čo­vé úda­je nao­zaj de­fi­ní­ciu po­čí­ta­čo­vé­ho sys­té­mu napĺňa­jú)  bu­de mož­né pl­ne ap­li­ko­vať všet­ky us­ta­no­ve­nia § 90 ods. 1 písm. a/ až e/ TP.

Nap­rík­lad:

písm. a/ TP - ta­ké úda­je ucho­va­li a udr­žia­va­li v ce­lis­tvos­ti– pos­ky­to­va­teľ slu­žieb za­bez­pe­čí, aby všet­ky po­ža­do­va­né úda­je (napr. webo­vá strán­ka s det­skou por­nog­ra­fiou) bo­li z jed­not­li­vých dis­ko­vých po­lí zhr­nut­né na jed­no dis­ko­vé po­le a zá­ro­veň ich neu­mož­ní vy­ma­zať pre­vádz­ko­va­te­ľo­vi strán­ky (te­da pre­na­jí­ma­te­ľo­vi webo­vé­ho pries­to­ru), kto­rý by tak mo­hol zma­zať prí­pad­né sto­py svo­jej čin­nos­ti.

písm. b/ TP -umož­ni­li vy­ho­to­ve­nie a po­ne­chanie si kó­pie ta­kých úda­jov - pos­ky­to­va­teľ slu­žieb umož­ní vy­ho­to­ve­nie kó­pie pre OČTK.

písm. c/ TP - zne­mož­ni­li prís­tup k ta­kým úda­jom - pos­ky­to­va­teľ slu­žieb za­bez­pe­čí, aby všet­ky po­ža­do­va­né úda­je (napr. webo­vá strán­ka s det­skou por­nog­ra­fiou) ne­bo­li z inter­ne­to­vé­ho pri­po­je­nia prís­tup­né.

písm. d/ TP - ta­ké úda­je od­strá­ni­li z po­čí­ta­čo­vé­ho sys­té­mu - pos­ky­to­va­teľ slu­žieb za­bez­pe­čí, aby všet­ky po­ža­do­va­né úda­je (napr. webo­vá strán­ka s det­skou por­nog­ra­fiou) bo­li od­strá­ne­né.

písm. e/ TP -ta­ké úda­je vy­da­li na úče­ly tres­tné­ho ko­na­nia - pos­ky­to­va­teľ slu­žieb za­bez­pe­čí, aby všet­ky po­ža­do­va­né úda­je (napr. webo­vá strán­ka s det­skou por­nog­ra­fiou) bo­la nah­ra­ná na fy­zic­ké mé­dium a vy­da­ná na úče­ly tres­tné­ho ko­na­nia.

            Tak­tiež od­se­ky 2 až 5 pred­met­né­ho us­ta­no­ve­nia sa da­jú pl­ne lo­gic­ky a kon­zis­ten­tne ap­li­ko­vať. 

V prí­pa­de, že po­jem „po­čí­ta­čo­vý sys­tém“ nes­práv­ne za­me­ní­me s poj­mom „ope­rač­ný sys­tém“ a bu­de­me ap­li­ko­vať pred­met­né us­ta­no­ve­nie na bež­né za­ria­de­nia (mo­bil­ný te­le­fón, do­má­ci po­čí­tač .....), kto­ré sú v dr­žbe ob­vi­ne­né­ho, po­doz­ri­vé­ho, sved­ka, prí­pad­ne iných osôb,  dos­tá­va­me sa do si­tuácie, že spl­niť ta­ký­to prí­kaz nie je mož­né, prí­pad­ne, že je to až ab­sur­dné. Lo­gic­ký pred­pok­lad je, že zá­ko­no­dar­ca ne­mal v úmys­le vlo­žiť do Tres­tné­ho po­riad­ku ab­sur­dné a ne­vy­ko­na­teľ­né us­ta­no­ve­nie.

Ako prík­lad mož­no uviesť, že po­žia­dať ob­vi­ne­né­ho pod­ľa § 90 ods. 1 písm. a/ TP, aby ucho­val a udr­žia­val v ce­lis­tvos­ti dô­ka­zy pro­ti ne­mu, kto­ré má ulo­že­né v mo­bil­nom te­le­fó­ne, prí­pad­ne aby zne­mož­nil prís­tup k ta­kým úda­jom, je zjav­ne bez­výs­led­né. Ob­dob­ne by sa da­lo pok­ra­čo­vať aj pri ďal­ších pís­me­nách pred­met­né­ho us­ta­no­ve­nia, a to vrá­ta­ne pís­me­na e/, ke­dy pred­pok­la­dať, že pá­cha­teľ tres­tné­ho či­nu pre pot­re­by OČTK abstra­hu­je dá­ta z mo­bil­né­ho te­le­fó­nu je naiv­né a OČTK ta­kým­to pos­tu­pom zjav­ne ne­za­bez­pe­čí dô­kaz­né pros­tried­ky pre tres­tné ko­na­nie. Zá­ro­veň je pot­reb­né poz­na­me­nať, že bež­ný uží­va­teľ, aj ke­by chcel spolu­pra­co­vať, by ne­bol schop­ný prí­kaz pod­ľa § 90 ods. 1 písm. e/ TP spl­niť a už vô­bec nie vo vzťa­hu k pre­vádz­ko­vým úda­jom. Je­di­ná mož­nosť je od­ov­zdať ce­lé za­ria­de­nie od­bor­ne spô­so­bi­lej oso­be, kto­rá dá­ta z prís­luš­né­ho za­ria­de­nia vie za­bez­pe­čiť.

Zá­ro­veň je pot­reb­né uviesť, že v prí­pa­de prí­ka­zu pod­ľa § 90 TP sa oso­ba, kto­rej sa po­čí­ta­čo­vé úda­je tý­ka­jú (te­da nap­rík­lad oso­ba ma­jú­ca webo­vú strán­ku s extré­mis­tic­kým ob­sa­hom) sa o ta­kom­to opat­re­ní nein­for­mu­je a do­kon­ca pod­ľa § 90 ods. 4 TP sa pos­ky­to­va­te­ľo­vi ta­kých slu­žieb mô­že ulo­žiť po­vin­nosť za­cho­vať v taj­nos­ti opat­re­nia uve­de­né v prí­ka­ze. Ta­ký­to pos­tup vo­či stra­nám ko­na­nia, napr. ob­vi­ne­né­mu je ab­so­lút­ne ne­lo­gic­ký a ne­vy­mo­ži­teľ­ný.

K správ­nos­ti vý­kla­du po­čí­ta­čo­vý sys­tém  mož­no uviesť us­ta­no­ve­nia § 247 TZ a nas­le­du­jú­ce, kto­ré bo­li tak­tiež im­ple­men­to­va­né do náš­ho práv­ne­ho po­riad­ku na zá­kla­de vy­ššie ci­to­va­né­ho do­ho­vo­ru o po­čí­ta­čo­vej kri­mi­na­li­te. V tých­to prí­pa­doch sa zjav­ne nik­to z práv­nic­kej ob­ce nehr­nie do tak ši­ro­ké­ho vý­kla­du poj­mu „po­čí­ta­čo­vý sys­tém  ako v prí­pa­de § 90 TP. Spô­so­bo­va­lo by to buď ab­sur­dné si­tuácie, ale­bo by sa opä­tov­ne jed­not­li­vé us­ta­no­ve­nia § 247 Tres­tné­ho zá­ko­na a nas­le­du­jú­ce, vô­bec ne­da­li ap­li­ko­vať. 

Z vy­ššie uve­de­né­ho vy­plý­va zá­ver, že mo­bil­ný te­le­fón, do­má­ci po­čí­tač a ob­dob­né za­ria­de­nia, nespĺňa­jú de­fi­ní­ciu poj­mu „po­čí­ta­čo­vý sys­tém“ a z uve­de­né­ho dô­vo­du ne­mož­no úda­je z ne­ho vy­žia­dať pos­tu­pom pod­ľa § 90 TP.

Aj v prí­pa­de, že OČTK má zá­ujem len o dá­ta v mo­bil­nom te­le­fó­ne, do­má­com po­čí­ta­či a po­dob­ne a nie o sa­mot­né za­ria­de­nie, (čo je asi väč­ši­na prí­pa­dov) je pot­reb­né pos­tu­po­vať v zmys­le § 89 ods. 1 TP. Te­le­fón, do­má­ci po­čí­tač a ob­dob­né za­ria­de­nie je v da­nom prí­pa­de po­va­žo­va­né v zmys­le § 130 ods. 2 TZ za tech­nic­ký no­sič in­for­má­cie.      

 

DO­HO­VOR O POČÍTA­ČO­VEJ KRI­MI­NA­LI­TE
Bu­da­pešť 23. XI. 2001

 

Člá­nok 1 - De­fi­ní­cie

Na úče­ly toh­to do­ho­vo­ru

  1. "po­čí­ta­čo­vý sys­tém" zna­me­ná za­ria­de­nie ale­bo sku­pi­nu vzá­jom­ne pre­po­je­ných ale­bo sú­vi­sia­cich za­ria­de­ní, z kto­rých jed­no za­ria­de­nie ale­bo via­ce­ré za­ria­de­nia vy­ko­ná­va­jú auto­ma­ti­zo­va­né spra­cú­va­nie úda­jov na zá­kla­de prog­ra­mu,
  2. "po­čí­ta­čo­vé úda­je" zna­me­na­jú zá­znam sku­toč­nos­tí, in­for­má­cií ale­bo poj­mov vo for­me, kto­rá je vhod­ná na spra­co­va­nie v po­čí­ta­čo­vom sys­té­me, vrá­ta­ne prog­ra­mu schop­né­ho spô­so­biť, že po­čí­ta­čo­vý sys­tém vy­ko­ná ur­či­tú čin­nosť,
  3. "pos­ky­to­va­teľ slu­žieb" zna­me­ná
    1. ve­rej­ný ale­bo súk­rom­ný sub­jekt, kto­rý pos­ky­tu­je pou­ží­va­te­ľom svo­jich slu­žieb mož­nosť ko­mu­ni­ko­vať pros­tred­níc­tvom po­čí­ta­čo­vé­ho sys­té­mu, 
    2. iný sub­jekt, kto­rý spra­cú­va ale­bo ucho­vá­va po­čí­ta­čo­vé úda­je pre ta­kú ko­mu­ni­kač­nú služ­bu ale­bo pre pou­ží­va­te­ľov ta­kej služ­by,
  4. "pre­vádz­ko­vé úda­je" zna­me­na­jú po­čí­ta­čo­vé úda­je tý­ka­jú­ce sa ko­mu­ni­ká­cie pros­tred­níc­tvom po­čí­ta­čo­vé­ho sys­té­mu vy­tvo­re­né po­čí­ta­čo­vým sys­té­mom, kto­rý tvo­ril sú­časť ko­mu­ni­kač­né­ho re­ťaz­ca, s uve­de­ním pô­vo­du, cie­ľa, tra­sy, ča­su, dá­tu­mu, ob­je­mu a tr­va­nia ko­mu­ni­ká­cie ale­bo ty­pu služ­by, kto­rá bo­la jej pod­kla­dom.

 

DO­HO­VOR O POČÍTA­ČO­VEJ KRI­MI­NA­LI­TE
Bu­da­pešť 23. XI. 2001

Pream­bu­la

Člen­ské štá­ty Ra­dy Euró­py a os­tat­né štá­ty, kto­ré sú sig­na­tár­mi toh­to do­ho­vo­ru,

be­rúc do úva­hy, že cie­ľom­Ra­dy Euró­py je do­siah­nuť väč­šiu jed­no­tu me­dzi jej člen­mi,

uz­ná­va­júc vý­znam pod­po­ry spolu­prá­ce s os­tat­ný­mi štát­mi, kto­ré sú zmluv­ný­mi stra­na­mi toh­to do­ho­vo­ru,

súc pres­ved­če­né o pot­re­be prio­rit­né­ho us­ku­toč­ňo­va­nia spo­loč­nej tres­tnej po­li­ti­ky za­me­ra­nej na ochra­nu spo­loč­nos­ti pro­ti po­čí­ta­čo­vej kri­mi­na­li­te, ok­rem iné­ho pri­ja­tím prís­luš­nej le­gis­la­tí­vy a pod­po­ro­va­ním me­dzi­ná­rod­nej spolu­prá­ce,

uve­do­mu­júc si zá­sad­né zme­ny, kto­ré pri­nies­la di­gi­ta­li­zá­cia, zbli­žo­va­nie a pok­ra­ču­jú­ca glo­ba­li­zá­cia po­čí­ta­čo­vých sie­tí,

súc zne­po­ko­je­né ri­zi­kom, že po­čí­ta­čo­vé sie­te a elek­tro­nic­ké in­for­má­cie mô­žu byť aj zneu­ži­té na pá­chanie tres­tných či­nov a že dô­ka­zy tý­ka­jú­ce sa ta­kých tres­tných či­nov sa mô­žu ucho­vá­vať a pre­ná­šať pros­tred­níc­tvom tých­to sie­tí,

uz­ná­va­júc pot­re­bu spolu­prá­ce me­dzi štát­mi a súk­rom­ným sek­to­rom v bo­ji pro­ti po­čí­ta­čo­vej kri­mi­na­li­te a pot­re­bu chrá­niť op­ráv­ne­né zá­uj­my pri pou­ží­va­ní a roz­vo­ji in­for­mač­ných tech­no­ló­gií,

dom­nie­va­júc sa, že účin­ný boj pro­ti po­čí­ta­čo­vej kri­mi­na­li­te vy­ža­du­je zvý­še­nú, rých­lu a dob­re fun­gu­jú­cu me­dzi­ná­rod­nú spolu­prá­cu v tres­tných ve­ciach,

súc pres­ved­če­né, že ten­to do­ho­vor je ne­vyh­nut­ný na od­ra­de­nie od či­nov na­mie­re­ných pro­ti dô­ver­nos­ti, ce­lis­tvos­ti a dos­tup­nos­ti po­čí­ta­čo­vých sys­té­mov, sie­tí a po­čí­ta­čo­vých úda­jov, ako aj pro­ti zneu­ží­va­niu ta­kých sys­té­mov, sie­tí a úda­jov tým, že sa za­bez­pe­čí trest­ný pos­tih sprá­va­nia opí­sa­né­ho v tom­to do­ho­vo­re a ude­lia sa pri­me­ra­né prá­vo­mo­ci na účin­ný boj pro­ti ta­kým tres­tným či­nom, aby sa uľah­či­lo od­ha­ľo­va­nie, vy­šet­ro­va­nie a tres­tné stí­ha­nie na vnút­roš­tát­nych a me­dzi­ná­rod­ných úrov­niach, a že sa us­ta­no­via pos­tu­py umož­ňu­jú­ce rých­lu a spo­ľah­li­vú me­dzi­ná­rod­nú spolu­prá­cu,

s ve­do­mím pot­re­by za­bez­pe­čiť správ­nu rov­no­vá­hu me­dzi zá­uj­ma­mi pre­sa­dzo­va­nia prá­va a reš­pek­to­va­nia zá­klad­ných ľud­ských práv za­kot­ve­ných v Do­ho­vo­re o ochra­ne ľud­ských práv a zá­klad­ných slo­bôd z ro­ku 1950, v Me­dzi­ná­rod­nom pak­te o ob­čian­skych a po­li­tic­kých prá­vach z ro­ku 1966, ako aj v os­tat­ných pou­ži­teľ­ných me­dzi­ná­rod­ných zmlu­vách o ľud­ských prá­vach, kto­ré opä­tov­ne potvr­dzu­jú prá­vo kaž­dé­ho na ná­zo­ry bez za­sa­ho­va­nia, ako aj prá­vo na slo­bo­du pre­ja­vu vrá­ta­ne slo­bo­dy vy­hľa­dá­vať, pri­jí­mať a od­ov­zdá­vať in­for­má­cie a my­šlien­ky kaž­dé­ho dru­hu bez oh­ľa­du na hra­ni­ce a prá­va tý­ka­jú­ce sa reš­pek­to­va­nia súk­ro­mia,

dba­júc aj na prá­vo na ochra­nu osob­ných úda­jov, aké us­ta­no­vu­je nap­rík­lad Do­ho­vor Ra­dy Euró­py č. 108 o ochra­ne jed­not­liv­cov pri auto­ma­ti­zo­va­nom spra­co­va­ní osob­ných úda­jov z ro­ku 1981,

be­rúc do úva­hy Do­ho­vor o prá­vach di­eťa­ťa z ro­ku 1989 a Do­ho­vor Me­dzi­ná­rod­nej or­ga­ni­zá­cie prá­ce o zá­ka­ze a o okam­ži­tých opat­re­niach na od­strá­ne­nie naj­hor­ších fo­riem det­skej prá­ce č. 182 z ro­ku 1999,

so zre­te­ľom na exis­tu­jú­ce do­ho­vo­ry Ra­dy Euró­py o spolu­prá­ci v tres­tnej ob­las­ti, ako aj na po­dob­né zmlu­vy, kto­ré exis­tu­jú me­dzi člen­ský­mi štát­mi Ra­dy Euró­py a iný­mi štát­mi, a zdô­raz­ňu­júc, že zá­me­rom toh­to do­ho­vo­ru je dopl­niť tie­to do­ho­vo­ry tak, aby sa ze­fek­tív­ni­lo vy­šet­ro­va­nie a ko­na­nie pri tres­tných či­noch sú­vi­sia­cich s po­čí­ta­čo­vý­mi sys­té­ma­mi a údaj­mi a aby sa umož­ni­lo zhro­maž­ďo­va­nie dô­ka­zov o tres­tnom či­ne v elek­tro­nic­kej for­me,

ví­ta­júc ne­dáv­ny vý­voj, kto­rý ďa­lej prehl­bu­je me­dzi­ná­rod­né po­ro­zu­me­nie a spolu­prá­cu v bo­ji pro­ti po­čí­ta­čo­vej kri­mi­na­li­te vrá­ta­ne kro­kov pri­ja­tých Or­ga­ni­zá­ciou Spo­je­ných ná­ro­dov, OECD, Európ­skou úniou a sku­pi­nou štá­tov G8,

od­vo­lá­va­júc sa na od­po­rú­ča­nie Vý­bo­ru mi­nis­trov č. R (85) 10 o prak­tic­kom up­lat­ňo­va­ní Európ­ske­ho do­ho­vo­ru o vzá­jom­nej po­mo­ci v tres­tných ve­ciach vo vzťa­hu k do­žia­da­niam na od­po­čú­va­nie te­le­ko­mu­ni­ká­cií, od­po­rú­ča­nie č. R (88) 2 o opat­re­niach na boj s pi­rát­stvom v ob­las­ti autor­ských práv a prí­buz­ných práv, od­po­rú­ča­nie č. R (87) 15 up­ra­vu­jú­ce pou­ží­va­nie osob­ných úda­jov v po­li­caj­nom sek­to­re, od­po­rú­ča­nie č. R (95) 4 o ochra­ne osob­ných úda­jov v ob­las­ti te­le­ko­mu­ni­kač­ných slu­žieb s oso­bit­ným za­me­ra­ním na te­le­fón­ne služ­by, ako aj od­po­rú­ča­nie č. R (89) 9 o kri­mi­na­li­te spo­je­nej s po­čí­tač­mi, kto­ré sta­no­vu­je zá­sa­dy pre vnút­roš­tát­nych zá­ko­no­dar­cov tý­ka­jú­ce sa vy­me­dzenia ur­či­tých po­čí­ta­čo­vých tres­tných či­nov, a na od­po­rú­ča­nie č. (95) 13 o prob­lé­moch tres­tné­ho prá­va pro­ces­né­ho spo­je­ných s in­for­mač­nou tech­no­ló­giou,

so zre­te­ľom na re­zo­lú­ciu č. 1 pri­ja­tú európ­sky­mi mi­nis­tra­mi spra­vod­li­vos­ti na ich 21. kon­fe­ren­cii (Pra­ha 10. a 11. jún 1997), kto­rá od­po­ru­či­la, aby Vý­bor mi­nis­trov pod­po­ril prá­cu Európ­ske­ho vý­bo­ru pre prob­lé­my kri­mi­na­li­ty (CDPC) vy­ko­ná­va­nú v ob­las­ti po­čí­ta­čo­vej kri­mi­na­li­ty s cie­ľom vzá­jom­ne zblí­žiť us­ta­no­ve­nia vnút­roš­tát­ne­ho tres­tné­ho prá­va a umož­niť vy­uži­tie účin­ných pros­tried­kov na vy­šet­ro­va­nie ta­kých tres­tných či­nov, ako aj so zre­te­ľom na re­zo­lú­ciu č. 3 pri­ja­tú na 23. kon­fe­ren­cii európ­skych mi­nis­trov spra­vod­li­vos­ti (Lon­dýn 8. a 9. jún 2000), kto­rá pov­zbu­di­la ro­ku­jú­ce stra­ny, aby pok­ra­čo­va­li vo svo­jom úsi­lí náj­sť vhod­né rie­še­nia a umož­ni­li tak čo naj­väč­šie­mu poč­tu štá­tov stať sa zmluv­ný­mi stra­na­mi do­ho­vo­ru a uz­na­li pot­re­bu rých­le­ho a účin­né­ho sys­té­mu me­dzi­ná­rod­nej spolu­prá­ce, kto­rý ná­le­ži­te zoh­ľad­ní špe­ci­fic­ké po­žia­dav­ky bo­ja pro­ti po­čí­ta­čo­vej kri­mi­na­li­te,

so zre­te­ľom na Akč­ný plán pri­ja­tý hla­va­mi štá­tov a vlád Ra­dy Euró­py pri príl­eži­tos­ti ich dru­hé­ho sum­mi­tu (Štras­burg 10. - 11. ok­tó­ber 1997) s cie­ľom hľa­dať spo­loč­né od­po­ve­de na vý­voj no­vých in­for­mač­ných tech­no­ló­gií, vy­chá­dza­júc zo štan­dar­dov a hod­nôt Ra­dy Euró­py,

do­hod­li sa tak­to:

 


 

Diskusia

 

Najčítanejšie články

Zákonnosť dôkazov a procesu dokazovania trestných činov s drogovým prvkom (z pohľadu obhajoby)

 cie­ľom člán­ku bo­lo pou­ká­zať na ma­név­ro­va­cí pries­tor ob­ha­jo­by pri vý­ko­ne ob­ha­jo­by osôb ob­vi­ne­ných z tres­tných či­nov naj­mä s dro­go­vým pr­vkom.

 
Daňové trestné činy - niektoré aplikačné problémy

 vý­ťah z pred­náš­ky us­ku­toč­ne­nej dňa 09.05.2013 v Om­še­ní

 
Ekonomická trestná činnosť a trestné činy proti mene

 Autor: JUDr. Pe­ter Šam­ko, sud­ca Ok­res­né­ho sú­du v Pe­zin­ku

vý­ťah z pred­náš­ky us­ku­toč­ne­nej dňa 03.05.2011 - 04.05.2011 v Om­še­ní

 
   
 
Mapa stránky   |   O nás   |   Kontakt Powered by Cyclone3 XUL CMS of Comsultia