Výťah z programového vyhlásenia vlády SR týkajúci sa trestného práva

Publikované: 19. 04. 2020, čítané: 2914 krát
 

 

Vý­ťah čas­tí prog­ra­mo­vé­ho vy­hlá­se­nia vlá­dy SR schvá­le­né­ho dňa 19.04.2020, kto­ré sa tý­ka­jú tres­tné­ho prá­va, sú­dov a or­gá­nov čin­ných v tres­tnom ko­na­ní:

Re­for­ma súd­nej ma­py bu­de jed­ným z nás­tro­jov na do­siah­nu­tie efek­tív­nej jus­tí­cie a pretr­hnu­tie ko­rup­čných vä­zieb v jus­tí­cii, ako aj na špe­cia­li­zá­ciu sud­cov na hlav­né agen­dy na úrov­ni ok­res­ných aj kraj­ských sú­dov, na vy­tvo­re­nie no­vých súd­nych ob­vo­dov, vrá­ta­ne kraj­ských sú­dov, pri sú­čas­nom zní­že­ní poč­tu sú­dov, s mož­nos­ťou na­no­vo spus­tiť vý­be­ro­vé ko­na­nia pred­se­dov sú­dov pre no­vé súd­ne ob­vo­dy.

Zá­ko­nom o za­is­ťo­va­ní ma­jet­ku v sú­la­de s me­dzi­ná­rod­ný­mi štan­dar­da­mi vy­plý­va­jú­ci­mi zo zá­väz­kov Slo­ven­skej re­pub­li­ky v tej­to ob­las­ti, vlá­da SR za­bez­pe­čí efek­tív­ne vy­hľa­dá­va­nie, za­is­ťo­va­nie a od­ní­ma­nie vý­no­sov z tres­tnej čin­nos­ti a za­ve­de­nie jas­ných a účel­ných pra­vi­diel pre sprá­vu za­is­te­né­ho ma­jet­ku a nak­la­da­nie s ním. Oso­bit­ný dô­raz sa ve­nu­je za­me­dzeniu úče­lo­vých pre­vo­dov ne­le­gál­ne zís­ka­né­ho ma­jet­ku vy­ko­ná­va­ných s cie­ľom ma­riť vý­kon ma­jet­ko­vých tres­tov ulo­že­ných v tres­tnom ko­na­ní.

Trest­ný čin prikr­mo­va­nia pod­ľa vzo­ru ra­kús­kej práv­nej úp­ra­vy pos­tih­ne ta­ké ko­rup­čné sprá­va­nie, pri kto­rom nie je zrej­má a preu­ká­za­teľ­ná sú­vis­losť me­dzi pri­ja­tím (pos­kyt­nu­tím) úp­lat­ku a ko­na­ním v roz­po­re s po­vin­nos­ťa­mi, kto­ré však mô­že byť mo­ti­vo­va­né ko­nať v roz­po­re s po­vin­nos­ťa­mi. Vlá­da v tej­to sú­vis­los­ti zvá­ži aj za­ve­de­nie tres­tné­ho či­nu ohý­ba­nia prá­va pod­ľa vzo­ru ne­mec­kej úp­ra­vy.

Vlá­da SR za­ve­die prá­vo sud­cu ve­rej­ne od­ôvod­niť svo­je roz­hod­nu­tie, kto­ré nie je prá­vop­lat­né.

Oh­ľad­ne pro­ku­ra­tú­ry bu­de vlá­da dôs­led­ne tr­vať na dodr­žia­va­ní zá­ka­zu ne­ga­tív­nych po­ky­nov a ok­rem iné­ho v tej­to sú­vis­los­ti pres­kú­ma zú­že­nie práv­nej úp­ra­vy § 363 Tres­tné­ho po­riad­ku tak, aby zod­po­ve­da­la jej pô­vod­né­mu zmys­lu.

Pre­zi­dent Po­li­caj­né­ho zbo­ru a ďal­ší vr­cho­lo­ví pred­sta­vi­te­lia PZ a in­špek­cie MV SR bu­dú pri pri­jí­ma­ní na vy­so­ké ria­dia­ce fun­kcie pod­ro­be­ní skrí­nin­go­vé­mu vy­šet­re­niu, tzv. de­tek­to­ru lži. Nás­led­ne ta­ké­to vy­šet­re­nie bu­dú ab­sol­vo­vať mi­ni­mál­ne je­den­krát roč­ne.

Vlá­da SR príj­me pot­reb­né opat­re­nia na za­ve­de­nie efek­tív­ne­ho a účin­né­ho fi­nan­čné­ho vy­šet­ro­va­nia, vrá­ta­ne or­ga­ni­zač­né­ho, per­so­nál­ne­ho a ma­te­riál­ne­ho do­bu­do­va­nia or­gá­nov ochra­ny prá­va s cie­ľom od­čer­pať vý­no­sy po­chá­dza­jú­ce z tres­tnej čin­nos­ti, nás­led­ne pou­ží­va­né na pá­chanie naj­zá­važ­nej­šej tres­tnej čin­nos­ti, vrá­ta­ne tres­tnej čin­nos­ti s me­dzi­ná­rod­ným pr­vkom

Vlá­da SR príj­me opat­re­nia sa dôs­led­nú a efek­tív­nu ap­li­ká­ciu tres­tnej zod­po­ved­nos­ti práv­nic­kých osôb, vrá­ta­ne do­bu­do­va­nia pot­reb­ných špe­cia­li­zo­va­ných ka­pa­cít or­gá­nov ochra­ny prá­va. Vlá­da SR bu­de viesť ne­kom­pro­mis­ný a sys­te­ma­tic­ký boj pro­ti naj­zá­važ­nej­ším for­mám tres­tnej čin­nos­ti a jej eli­mi­ná­ciu na naj­niž­šiu mož­nú mie­ru, a to aj skva­lit­ne­ním tres­tné­ho ko­na­nia.

Vlá­da SR v ob­las­ti bo­ja pro­ti le­ga­li­zá­cii príj­mov z tres­tnej čin­nos­ti vy­tvo­rí le­gis­la­tív­ny rá­mec up­ra­vu­jú­ci prob­le­ma­ti­ku kryp­to­mien.

Vlá­da SR pre­sa­dí zjed­no­du­še­nie za­is­ťo­va­nia ma­jet­ku a je­ho roz­ší­re­nie na via­ce­ré tres­tné či­ny ko­rup­čné­ho a eko­no­mic­ké­ho cha­rak­te­ru.

Ak taj­né služ­by zis­tia ko­rup­čné sprá­va­nie ve­rej­ných fun­kcio­ná­rov, bu­dú po­vin­né ta­ké­to zis­te­nia od­stú­piť or­gá­nom čin­ným v tres­tnom ko­na­ní.

Vlá­da SR sa za­sa­dí o to, aby pod­ni­ka­teľ­ské sub­jek­ty a iné in­šti­tú­cie bo­li po­vin­né uh­rá­dzať fak­tú­ry pod­ľa po­ra­dia, a akom bo­li za­ve­de­né do úč­tov­níc­tva. Za­sa­dí sa o to, aby svoj­voľ­né ne­zap­la­te­nie fak­tú­ry bo­lo tres­tným či­nom.

Kaž­dý vý­sle­dok ope­ra­tív­ne­ho pre­ve­ro­va­nia ale­bo ope­ra­tív­ne­ho roz­pra­co­va­nia po­doz­re­nia z tres­tnej čin­nos­ti bu­de mož­né ukon­čiť len po pres­kú­ma­ní pro­ku­rá­to­rom. V tých­to prí­pa­doch bu­de mať pro­ku­rá­tor prá­vo na­ria­diť vy­šet­ro­va­nie ale­bo skrá­te­né vy­šet­ro­va­nie.

Vlá­da SR pod­po­rí prin­cíp tzv. sil­né­ho úrad­ní­ka tým, že roz­ší­ri in­šti­tút za­sta­ve­nia tres­tné­ho stí­ha­nia v prí­pa­de pod­plá­ca­jú­cich pá­cha­te­ľov, kto­rí sa ku skut­ku priz­na­li a sku­tok oľu­to­va­li, ale až v štá­diu, keď súd prá­vop­lat­ne roz­hod­ne o vi­ne pá­cha­te­ľa, kto­rý úp­lat­ky ale­bo iné ne­ná­le­ži­té vý­ho­dy pri­jí­mal. Zá­ro­veň pre­sa­dí tres­ty pre pá­cha­te­ľov ne­prie­mej ko­rup­cie na úrov­ni pria­mej ko­rup­cie.

Vlá­da SR za­ve­die pra­vid­lo, že ak pria­my ak­tér us­ved­čí toh­to, kto dá­va ale­bo be­rie úp­la­tok, sú­čas­ťou roz­hod­nu­tia bu­de fi­nan­čná kom­pen­zá­cia pre navr­ho­va­te­ľa (vo vý­ške 50% z vý­šky úp­lat­ku), kto­rú za­pla­tí ini­ciá­tor ku­rup­cie. Ob­dob­ný prin­cíp bu­de vlá­da ap­li­ko­vať pri bo­ji s da­ňo­vý­mi pod­vod­mi.

Roz­ší­ri sa ok­ruh tres­tných či­nov, na kto­ré bu­de mož­né pou­žiť agen­ta. Zjed­no­tí sa pou­ži­tie a vy­uži­teľ­nosť in­for­mač­no-tech­nic­kých pros­tried­kov na všet­ky tres­tné či­ny, o kto­rých sa v rám­ci ich pou­ži­tia op­ráv­ne­né or­gá­ny doz­ve­dia, to sa tý­ka aj na­sa­de­nia a pou­ži­teľ­nos­ti in­for­mač­no-tech­nic­kých pros­tried­kov pod­ľa oso­bit­né­ho zá­ko­na.

Vlá­da SR vy­tvo­rí a sfun­kční Úrad na ochra­nu ozna­mo­va­te­ľov proti­spo­lo­čen­skej čin­nos­ti.

V sú­vis­los­ti s pá­cha­ním da­ňo­vej kri­mi­na­li­ty sa pre­sa­dia účin­né opat­re­nia, aby sa do ob­chod­ných spo­loč­nos­tí ne­moh­li do­sa­diť tzv. bie­le ko­ne, ich sol­ven­tnosť sa bu­de hod­no­tiť pod­ľa vý­šky ima­nia fir­my a pred­chá­dza­jú­ce­ho pô­so­be­nia v in­sol­ven­tných fir­mách, kto­ré naa­ku­mu­lo­va­li dlh vo­či štá­tu; pre­pis fir­my sa umož­ní až po kom­plet­nom od­ov­zda­ní úč­tov­níc­tva v elek­tro­nic­kej for­me na prís­luš­ný da­ňo­vý úrad a po­sú­de­ní prís­luš­ným or­gá­nom, aby bo­lo mož­né aj spät­ne vy­vo­diť tres­tnú zod­po­ved­nosť.

Tak ako pre pot­re­by bo­ja s po­čí­ta­čo­vou kri­mi­na­li­tou, aj na boj s os­tat­ný­mi for­ma­mi zá­važ­nej or­ga­ni­zo­va­nej tres­tnej čin­nos­ti bu­de ne­vyh­nut­né vy­tvo­riť špe­cia­li­zo­va­né po­li­caj­né út­va­ry, kto­ré bu­dú spô­so­bi­lé vy­ko­ná­vať od­ha­ľo­va­nie a vy­šet­ro­va­nie na zá­kla­de naj­nov­ších a naj­mo­der­nej­ších pros­tried­kov a in­for­mač­ných te­cho­ló­gií.

Vlá­da SR pre­hod­no­tí pos­ta­ve­nie a čin­nosť Úra­du in­špek­čnej služ­by a na zá­kla­de vý­sled­kov ana­lý­zy le­gis­la­tív­ny­mi opat­re­na­mi za­bez­pe­čí jej väč­šiu ne­zá­vis­losť a efek­ti­vi­tu. Ak z vý­sled­kov an­lýz zis­tí, že naj­efek­tív­nej­šie by zlo­čin­nos­ti prís­luš­ní­kov bez­peč­nos­tných a oz­bro­je­ných zbo­rov do­ká­za­la če­liť tzv. Ge­ne­rál­na in­špek­cia oz­bro­je­ných zbo­rov, navr­hne le­gis­la­tív­ne zme­ny k jej vzni­ku. Jej sú­čas­ťou by bo­li aj ope­ra­tív­ne zlož­ky v jed­not­li­vých re­zer­toch.

Vlá­da SR ne­pod­po­rí žiad­nu sna­hu o za­ve­de­nie ak­tív­nej ale­bo pa­sív­nej euta­ná­zie ale­bo asis­to­va­nej sa­mov­raž­dy.

Tres­tná po­li­ti­ka štá­tu a vä­zen­stvo

Vlá­da SR sa za­vä­zu­je ku kom­plexné­mu vy­hod­no­te­niu Tres­tné­ho zá­ko­na a Tres­tné­ho po­riad­ku a pod­ľa pot­re­by navr­hne aj kon­krét­ne návr­hy a zme­ny.

Vlá­da SR pre­sa­dí ta­kú zme­nu tres­tných pred­pi­sov, kto­rá sa dôs­led­ne vy­spo­ria­da s obštruk­cia­mi ob­ža­lo­va­ných v tres­tnom ko­na­ní, za­ve­die po­vin­né elek­tro­nic­ké do­ru­čo­va­nie v tres­tnom ko­na­ní, ob­me­dzí opa­ko­va­né vy­po­čú­va­nie tých is­tých osôb pri zme­ne pro­ces­né­ho pos­ta­ve­nia a umož­ní, aby le­gál­ne zís­ka­ný in­for­mač­no-tech­nic­ký pros­trie­dok (ITP) bol auto­ma­tic­ky pou­ži­teľ­ný aj v inej tres­tnej ve­ci.

Vlá­da SR vy­hod­no­tí do­te­raj­šiu úp­ra­vu po­mo­ci obe­tiam tres­tných či­nov so za­me­ra­ním sa na reál­nu a včas­nú dos­tup­nosť práv­nej a psy­cho­lo­gic­kej po­mo­ci. Vlá­da po­sil­ní pos­ta­ve­nie det­ských obe­tí v tres­tnom ko­na­ní v zá­uj­me ich ochra­ny a za­bez­pe­če­nia ich naj­lpe­šie­ho zá­uj­mu, s dô­ra­zom na mi­ni­ma­li­zá­ciu se­kun­dár­nej vik­ti­mi­zá­cie di­eťa­ťa spô­so­be­nej vy­ko­ná­va­ním pro­ces­ných úko­nov, a vy­tvo­rí pod­mien­ky na koor­di­no­va­nú mul­ti­dis­cip­li­nár­nu spolu­prá­cu par­ti­ci­pu­jú­cich sub­jek­tov v prí­pa­doch ná­si­lia pá­cha­né­ho na de­ťoch.

Vlá­da SR vy­hod­no­tí a sfun­kční laic­ký pr­vok (tzv. prí­se­dia­ci) pri roz­ho­do­va­ní v tres­tných ve­ciach a zá­ro­veň vy­hod­no­tí roz­ho­do­va­nie sa­mo­sud­ca­mi s oh­ľa­dom na hor­nú hra­ni­cu tres­tnej sadz­by pri uk­la­da­ní tres­tov.

Vlá­da SR zvá­ži za­ve­de­nie in­šti­tú­tu ob­ža­lo­by vo ve­rej­nom zá­uj­me v prí­pa­doch do­má­ce­ho ná­si­lia tak, aby vec mo­hol pre­ro­ko­vať súd aj bez in­ge­ren­cie or­gá­nov čin­ných v tres­tnom ko­na­ní. Vlá­da SR nás­led­ne v sú­čin­nos­ti s parla­men­tom zvá­ži za­ve­de­nie in­šti­tú­tu súk­rom­nej ob­ža­lo­by v tres­tnom ko­na­ní aj bez in­ge­ren­cie or­gá­nov čin­ných v tres­tnom ko­na­ní, v kto­rom bu­dú po­su­dzo­va­né vy­bra­né tres­tné či­ny tý­ka­jú­ce sa sfé­ry poš­ko­de­né­ho pod­ľa vzo­ru ne­mec­kej práv­nej úp­ra­vy. Vlá­da SR zá­ro­veň pod­ľa vzo­ru ame­ric­kej práv­nej úp­ra­vy zvá­ži v sú­čin­nos­ti s parla­men­tom za­ve­de­nie ob­ža­lo­by vo ve­rej­nom zá­uj­me v si­tuáciách, keď je pro­ku­ra­tú­ra ne­čin­ná a štá­tu vznik­la ško­da naj­mä v dôs­led­ku ko­rup­cie ale­bo klien­te­liz­mu, vrá­ta­ne od­me­ne­nia osôb, kto­ré ta­kú­to ža­lo­bu po­da­jú, ak bu­de ús­peš­ná.

Vlá­da SR pre­hod­no­tí do­te­raj­šiu úp­ra­vu od­škod­ňo­va­nia obe­tí ná­sil­ných tres­tných či­nov.

Vlá­da SR pod­nik­ne všet­ky pot­reb­né kro­ky k vy­bu­do­va­niu a fun­go­va­niu de­ten­čné­ho ús­ta­vu.

Vlá­da SR pod­po­ru­je pro­bač­nú služ­bu pri pre­sa­dzo­va­ní al­ter­na­tív­nych tres­tov v rám­ci fi­lo­zo­fie res­to­ra­tív­nej jus­tí­cie s oso­bit­ným za­me­ra­ním na od­sú­de­ných mla­dis­tvých, reál­ne za­bez­pe­če­nie inter­ven­čných prog­ra­mov, prog­ra­mov pre pá­cha­te­ľov do­má­ce­ho ná­si­lia, vý­chov­ných prog­ra­mov, oso­bit­ne v ob­las­ti bo­ja pro­ti extré­miz­mu a ra­di­ka­li­zá­cii, ale aj v os­tat­ných ob­las­tiach (nap. dro­go­vá tres­tná čin­nosť, ná­sil­né sprá­va­nie). Vlá­da bu­de klásť dô­raz na účin­nú im­ple­men­tá­ciu elek­tro­nic­ké­ho mo­ni­to­rin­gu osôb (ES­MO).

Vlá­da SR v sú­la­de s me­dzi­ná­rod­ný­mi štan­dar­da­mi za­ve­die zo stra­ny ve­rej­né­ho ochran­cu práv pra­vi­del­ný mo­ni­to­ring dodr­žia­va­nia práv od­sú­de­ných vo vý­ko­ne tres­tu od­ňa­tia slo­bo­dy a na iných mies­tach, kde je ob­me­dze­ná osob­ná slo­bo­da (nap­rík­lad prev­za­tie a dr­ža­nie oso­by v zdra­vot­níc­kom za­ria­de­ní s in­for­mo­va­ným súh­la­som ale­bo bez ne­ho). Zá­ro­veň vlá­da po­sil­ní pos­ta­ve­nie ve­rej­né­ho ochran­cu práv v ta­kých prí­pa­doch, keď exis­tu­je po­doz­re­nie z exce­sív­ne­ho pou­ži­tia si­ly oz­bro­je­ný­mi zlož­ka­mi.

Vlá­da SR bu­de pok­ra­čo­vať v hu­ma­ni­zá­cii a zmier­ňo­va­ní ob­me­dze­ní osôb vo vý­ko­ne väz­by a vo vý­ko­ne tres­tu v kon­texte od­po­rú­ča­ní vnút­roš­tát­nych a me­dzi­ná­rod­ných in­šti­tú­cií s oso­bit­ným dô­ra­zom na vde­lá­va­nie a po­sil­ňo­va­nie po­zi­tív­nych so­ciál­nych vä­zieb pros­tred­níc­tvom zvy­šo­va­nia dos­tup­nos­ti fo­riem kon­tak­tu väz­ne­ných osôb s ro­di­nou, naj­mä kon­tak­tu me­dzi di­eťa­ťom a je­ho od­sú­de­ným ro­di­čom.

Vlá­da SR pres­kú­ma zvý­še­nie ochra­ny zá­uj­mov Slo­ven­skej re­pub­li­ky pros­tred­níc­tvom tres­tné­ho prá­va pred ri­zi­kom hyb­rid­ných hro­zieb tý­ka­jú­cich sa naj­mä ší­re­nia pro­pa­gan­dy a de­zin­for­má­cií, pod­po­ry extré­mis­tic­kých zos­ku­pe­ní a ky­ber­ne­tic­kých úto­kov.

Kom­plet­né zne­nie prog­ra­mo­vé­ho vy­hlá­se­nia vlá­dy SR schvá­le­né­ho dňa 19.04.2020 mož­no náj­sť tu:

https://ro­ko­va­nia.gov.sk/RVL/Ma­te­rial/24756/1?fbclid=IwAR0hbxvxzkb8HMnB_36Ze­mo­rO9SE7K8rxoWxeg3p­VBnuO5z__i-nci­Moh10

 

 

 

 


 

Diskusia

 

Najčítanejšie články

Daňové trestné činy - niektoré aplikačné problémy

 vý­ťah z pred­náš­ky us­ku­toč­ne­nej dňa 09.05.2013 v Om­še­ní

 
Trestný čin ohovárania vs. prípustná (dovolená) kritika

 člá­nok pri­ná­ša ana­lý­zu zna­kov pre­či­nu oho­vá­ra­nia pod­ľa § 373 ods. 1 Tr. zák. a ve­nu­je po­zor­nosť aj prob­le­ma­ti­ke, do akej mie­ry je prí­pus­tná kri­ti­ka naj­mä ve­rej­ne čin­ných osôb.

 
Zákonnosť dôkazov a procesu dokazovania trestných činov s drogovým prvkom (z pohľadu obhajoby)

 cie­ľom člán­ku bo­lo pou­ká­zať na ma­név­ro­va­cí pries­tor ob­ha­jo­by pri vý­ko­ne ob­ha­jo­by osôb ob­vi­ne­ných z tres­tných či­nov naj­mä s dro­go­vým pr­vkom.

 
   
 
Mapa stránky   |   O nás   |   Kontakt Powered by Cyclone3 XUL CMS of Comsultia