Stanovisko organizátorov protestu k vyhláseniu Asociácie rodinných sudcov

Publikované: 24. 07. 2020, čítané: 1002 krát
 

 

Mgr. Ti­bor Sed­lač­ko

 Sta­no­vis­ko or­ga­ni­zá­to­rov pro­tes­tu k vy­hlá­se­niu Aso­ciá­cie ro­din­ných sud­cov

Vy­jad­re­nie sú­de­ných ro­dín a or­ga­ni­zá­to­rov pro­tes­tu k sta­no­vis­ku údaj­ne 45 čle­nov ob­čian­ske­ho zdru­že­nia ARS (Pe­ter Raj­ňák, Eva Far­ka­šo­vá, Adria­na Kon­ko­lov­ská...) z 26.6.2020 k pro­tes­tu „Za na­še de­ti“ za spra­vod­li­vé roz­ho­do­va­nie ro­din­ných sú­dov v bo­ji o de­ti, kto­ré spre­vá­dza na sú­doch ko­rup­cia a dis­kri­mi­ná­cia.

Sú­dy slo­ven­skej re­pub­li­ky sa pri roz­ho­do­va­ní o úp­ra­ve práv a po­vin­nos­tí ro­di­čov k ma­lo­le­tým de­ťom ne­ria­dia plat­ným práv­nym po­riad­kom Slo­ven­skej re­pub­li­ky a me­dzi­ná­rod­ný­mi nor­ma­mi, kto­rý­mi je Slo­ven­ská re­pub­li­ka via­za­ná – naj­mä Lis­ti­na zá­klad­ných práv a slo­bôd. Zdô­raz­ňu­je­me, že pod­ľa člán­ku 10 ods. 2 Lis­ti­ny zá­klad­ných práv a slo­bôd, kaž­dý má prá­vo na ochra­nu pred neop­ráv­ne­ným za­sa­ho­va­ním do súk­rom­né­ho a ro­din­né­ho ži­vo­ta a pod­ľa § 24 ods. 4 zá­ko­na o ro­di­ne, súd reš­pek­tu­je prá­vo ma­lo­le­té­ho di­eťa­ťa na za­cho­va­nie je­ho vzťa­hu k obid­vom ro­di­čom a dbá, aby bo­lo reš­pek­to­va­né prá­vo di­eťa­ťa na vý­cho­vu a sta­ros­tli­vosť zo stra­ny obid­voch ro­di­čov a aby bo­lo reš­pek­to­va­né prá­vo di­eťa­ťa na udr­žo­va­nie pra­vi­del­né­ho, rov­no­cen­né­ho a rov­nop­ráv­ne­ho osob­né­ho sty­ku s obid­vo­mi ro­dič­mi. Pri roz­ho­do­va­cej čin­nos­ti nes­mú sú­dy zoh­ľad­ňo­vať se­lek­tív­ne a úče­lo­vo len niek­to­ré vy­bra­né sta­no­vis­ká vy­šších súd­nych in­štan­cií a Európ­ske­ho sú­du pre ľud­ské prá­va.

            50 účas­tní­kov pro­tes­tu tvr­dí, že ro­din­né sú­dy čas­to svoj­voľ­ne od­obe­ra­jú ro­di­čom z osob­nej sta­ros­tli­vos­ti ich de­ti a že mno­hé roz­sud­ky spre­vá­dza ko­rup­cia ale­bo dis­kri­mi­ná­cia ro­di­čov na zá­kla­de poh­la­via. Väč­ši­na ro­dín si pl­ní svo­je po­vin­nos­ti v sú­la­de so zá­ko­nom. Kaž­dý sud­ca má v prí­pa­de po­doz­re­nia z ko­rup­cie prá­vo ob­rá­tiť sa na or­gá­ny čin­né v tres­tnom ko­na­ní. To­le­ro­va­nie ko­rup­cie a dis­kri­mi­ná­cie ro­di­čov na sú­doch a neoz­na­mo­va­nie kon­krét­nych po­doz­ri­vých prí­pa­dov zo stra­ny sú­dov po­va­žu­je­me za kon­trap­ro­duk­tív­ne.

            Ob­čian­ske zdru­že­nie ARS od ro­ku 2012 od­mie­ta spolu­prá­cu s ob­čian­sky­mi zdru­že­nia­mi a sú­de­ný­mi ro­di­na­mi a nei­ni­ciu­je nas­ta­ve­nie le­gis­la­tív­nych pra­vi­diel tak, aby sa prie­ťa­hom v tých­to ko­na­niach brá­ni­lo a aby aj vý­kon súd­ne­ho roz­hod­nu­tia nep­re­bie­hal s 94 % neús­peš­nos­ťou, ale v zá­uj­me sú­de­ných ro­dín.

            Ob­čian­ske zdru­že­nie ARS od za­čiat­ku svo­jej exis­ten­cie pre­sa­dzo­va­lo zne­fun­kčne­nie vý­ko­nu súd­nych roz­hod­nu­tí vo ve­ciach ma­lo­le­tých a od­mie­ta­lo akú­koľ­vek ko­mu­ni­ká­ciu so zá­stup­ca­mi sú­de­ných ro­dín. Vy­jad­ru­je­me vý­raz­nú túž­bu po zme­ne v za­hní­va­jú­cich vo­dách ro­din­ných sú­dov. Do­te­raj­šia prax roz­ho­do­va­nia ro­din­ných sú­dov ve­die až k stra­te vie­ry sú­de­ných ro­dín v tie­to in­šti­tú­cie štá­tu.

            Ob­čian­ske zdru­že­nie ARS sa dl­ho­do­bo brá­ni spolu­prá­ci s re­le­van­tným tre­tím sek­to­rom, čím nep­ris­pie­va ku konštruk­tív­nej dis­ku­sii a dl­ho­do­bo ak­tív­ne brá­ni zlep­še­niu ne­li­cho­ti­vé­ho sú­čas­né­ho sta­vu.

            So zne­po­ko­je­ním vní­ma­me to, že ro­din­né sú­dy ini­ciu­jú a pod­po­ru­jú boj ro­dín o vlas­tné de­ti a po­čas zby­toč­ne zdĺha­vých súd­nych ko­na­ní nú­tia ro­di­ny bo­jo­vať spô­so­bom „ví­ťaz be­rie všet­ko“ a vy­tvá­ra­jú tak pod­mien­ky aj pre vy­ba­vo­va­nie si úč­tov vnút­ri sú­de­ných ro­dín – čo mu­sí­me kon­šta­to­vať, nie je v tých­to ko­na­niach zried­ka­vé. Veľ­mi nás zne­po­ko­ju­je to, ak ro­din­né sú­dy zneu­ží­va­jú svo­je pos­ta­ve­nie, vnu­cu­jú ro­di­nám boj na ži­vot a na smrť, pros­tred­níc­tvom Jus­tič­nej aka­dé­mie, neak­re­di­to­va­ní ško­li­te­lia pod­sú­va­jú vzde­lá­va­jú­cim sa za­mes­tnan­com jus­tí­cie a ús­tre­dia prá­ce, so­ciál­nych ve­cí a ro­di­ny neob­jek­tív­ne in­for­má­cie a ma­ni­pu­lu­jú ich s cie­ľom za­brá­niť to­mu, aby de­ťom po súd­nom roz­hod­nu­tí os­tá­va­la osob­ná sta­ros­tli­vosť o nich obid­vo­mi ro­dič­mi, k čo­mu aj tou­to for­mou vy­zý­va­me ro­din­né sú­dy a čle­nov ob­čian­ske­ho zdru­že­nia ARS.

            Ako sú­de­né ro­di­ny, sme na ro­din­ných sú­doch ter­čom es­ka­lo­va­nia rôz­nych ne­chut­nos­tí a vie­me, aké dô­le­ži­té je, aby sa ro­din­né sú­dy ne­vy­vy­šo­va­li nad sú­de­né de­ti a ich ro­di­čov, ale im po­má­ha­li okam­ži­te sa do­hod­núť a spí­sať jed­no­du­chý ro­di­čov­ský plán, na­mies­to vďa­ka súd­nym prie­ťa­hom vy­tvá­ra­ným ne­rie­ši­teľ­ným ro­din­ným pa­to­ló­giám v roz­po­re s bla­hom ro­dín. Chce­li by sme aj tou­to for­mou pre­to vy­zvať ro­din­né sú­dy, aby ne­vyt­vá­ra­li a ne­pod­po­ro­va­li v sú­de­ných ro­di­nách nez­mie­ri­teľ­né pos­to­je a nás­led­né kon­flik­ty, ale za­bez­pe­čo­va­li okam­ži­té uzat­vá­ra­nie ro­di­čov­ských plá­nov a hlav­ne ne­vy­dá­va­li po­čas man­žel­stva ro­di­čov ma­lo­le­tých de­tí neod­klad­né opat­re­nia o zve­re­ní de­tí do osob­nej sta­ros­tli­vos­ti len jed­né­ho z ro­di­čov bez to­ho, aby svo­jím roz­hod­nu­tím up­ra­vi­li di­eťa­ťu pra­vi­del­ný, rov­no­cen­ný a rov­nop­ráv­ny osob­ný sty­ku s obid­vo­mi ro­dič­mi.

Sú­de­né ro­di­ny ne­po­dá­va­jú návr­hy z vlas­tnej vô­le, ale nú­ti ich k to­mu štát, od kto­ré­ho oča­ká­va­jú ne­vyt­vá­ra­nie spo­rov a ne­vy­mýš­ľa­nie kon­flik­tov, ale okam­ži­tú po­moc a rie­še­nie for­mou ro­di­čov­ské­ho plá­nu a ukon­če­nie zo stra­ny sú­dov roz­to­paš­né­ho od­obe­ra­nia de­ti z osob­nej sta­ros­tli­vos­ti jed­né­ho z ro­di­čov ná­sil­ne a pro­ti je­ho vô­li roz­hod­nu­tím sú­du v me­ne SR. Pre­to ape­lu­je­me na ro­din­né sú­dy vy­tvá­ra­jú­ce a pod­po­ru­jú­ce ro­din­né kon­flik­ty, aby si uve­do­mi­li, ako hl­bo­ko zra­ňu­jú nie­len sú­de­né de­ti a ich ro­di­čov, ale že vy­tvá­ra­jú aj ka­tas­tro­fál­ne prie­ťa­hy vo svo­jich ko­na­niach a že prie­ťa­hy pri vý­ko­ne súd­ne­ho roz­hod­nu­tia spô­so­bu­jú, že vzťah me­dzi ro­di­čom, kto­rý má zá­ujem sa so svo­jím di­eťa­ťom stre­tá­vať a tým­to di­eťa­ťom úpl­ne za­nik­ne, resp. os­la­bí sa tak, že oba­ja stra­tia zá­ujem ten­to vzťah vô­bec eš­te rie­šiť. Zá­ro­veň však sú­de­né ro­di­ny strá­ca­jú ďal­šiu dô­le­ži­tú vec - pres­ved­če­nie, že štát, kto­ré­ho sú ob­čan­mi, je prip­ra­ve­ný a schop­ný pos­kyt­núť akú­koľ­vek ochra­nu ich zá­kon­ným prá­vam. Za­trpknu­tosť sú­de­ných de­tí a ich ro­di­čov a ne­dô­ve­ra k ľu­ďom a in­šti­tú­ciám pria­mo vplý­va na zhor­še­nie úrov­ne me­dzi­ľud­ských vzťa­hov, pro­duk­ti­vi­ty prá­ce, nie­ke­dy aj spo­lo­čen­ské­ho pos­ta­ve­nia a zdra­vot­né­ho sta­vu. Tí­to ľu­dia ďa­lej pô­so­bia na ďal­ších ľu­dí, prí­pad­ne na de­ti a spros­tred­ko­va­ne na at­mos­fé­ru spo­loč­nos­ti. Nej­de te­da o prob­lém jed­nej ro­di­ny - je to prob­lém spo­loč­nos­ti ako ta­kej.

            Sú­de­né ro­di­ny vy­zý­va­jú ob­čian­ske zdru­že­nie ARS, aby sa skon­tak­to­va­lo s or­ga­ni­zá­tor­mi pro­tes­tu a spolu­pra­co­va­lo s ni­mi na zlep­še­ní le­gis­la­tí­vy nie len pre sud­cov, ale aj pre sú­de­né ro­di­ny, ukon­či­lo súd­ne prie­ťa­hy a za­bez­pe­či­lo zve­rej­ne­nie vzo­ro­vé­ho ro­di­čov­ské­ho plá­nu na webo­vých strán­kach všet­kých sú­dov a vzde­lá­va­nie nie­len sud­cov, ale aj sú­de­ných de­tí a ich ro­di­čov.

Sú­de­né ro­di­ny a or­ga­ni­zá­to­ri pro­tes­tu ra­di za­há­ja spo­loč­né dis­ku­sie s ob­čian­skym zdru­že­ním ARS a bu­dú pok­ra­čo­vať s re­le­van­tný­mi zá­stup­ca­mi jus­tí­cie, vlá­dy a pos­lan­cov v hľa­da­ní mož­nos­ti zlep­še­nia ne­vy­ho­vu­jú­ce­ho sta­vu ro­din­ných sú­dov.

Mgr. Ti­bor Sed­lač­ko za sú­de­né ro­di­ny a or­ga­ni­zá­to­rov pro­tes­tu


 

Diskusia

 

Najčítanejšie články

Zákonnosť dôkazov a procesu dokazovania trestných činov s drogovým prvkom (z pohľadu obhajoby)

 cie­ľom člán­ku bo­lo pou­ká­zať na ma­név­ro­va­cí pries­tor ob­ha­jo­by pri vý­ko­ne ob­ha­jo­by osôb ob­vi­ne­ných z tres­tných či­nov naj­mä s dro­go­vým pr­vkom.

 
Daňové trestné činy - niektoré aplikačné problémy

 vý­ťah z pred­náš­ky us­ku­toč­ne­nej dňa 09.05.2013 v Om­še­ní

 
Ekonomická trestná činnosť a trestné činy proti mene

 Autor: JUDr. Pe­ter Šam­ko, sud­ca Ok­res­né­ho sú­du v Pe­zin­ku

vý­ťah z pred­náš­ky us­ku­toč­ne­nej dňa 03.05.2011 - 04.05.2011 v Om­še­ní

 
   
 
Mapa stránky   |   O nás   |   Kontakt Powered by Cyclone3 XUL CMS of Comsultia