Stanovisko k údajnej kauze poskytnutia nenávratného finančného príspevku spoločnosti Altmayer s.r.o.

Publikované: 13. 08. 2020, čítané: 3712 krát
 

 JUDr. Na­tá­lia Tru­ba­no­vá

Sta­no­vis­ko k úda­je­nej kau­ze oh­ľad­ne pos­kyt­nu­tia ne­náv­rat­né­ho fi­nan­čné­ho prís­pev­ku spo­loč­nos­ti Al­tmayer s.r.o.

Keď­že som ne­dos­ta­la pries­tor vy­jad­riť svo­je sta­no­vis­ko ku “kau­ze”, kto­rú vy­tvá­ra pa­ni Tó­do­vá oh­ľa­dom pos­kyt­nu­tia ne­náv­rat­né­ho fi­nan­čné­ho prís­pev­ku (ďa­lej len „NFP“) vo vý­ške 28.000.- EUR mo­jej spo­loč­nos­ti Al­tmayer,s.r.o. tak uvá­dzam nas­le­dov­né:

Pa­ni Tó­do­vá ma ani raz ne­kon­tak­to­va­la ako je­di­nú ko­na­teľ­ku a spo­loč­níč­ku ob­chod­nej spo­loč­nos­ti Al­tmayer, s.r.o. (v da­nom ča­se), za úče­lom zís­ka­nia in­for­má­cií, ako to so žia­dos­ťou o NFP na PPA reál­ne bo­lo. Dňa 10.8.2020 sa mi nas­kyt­la príl­eži­tosť, keď som iš­la do prá­ce a stret­la som pa­ni Tó­do­vú na ná­mes­tí, aby som sa jej spý­ta­la, pre­čo ma ani raz ne­kon­tak­to­va­la ako je­di­nú spo­loč­níč­ku spo­loč­nos­ti Al­tmayer, s.r.o. kto­rá žia­da­la o NFP a pre­čo mi ne­po­lo­ži­la otáz­ky v sú­vis­los­ti s prís­pev­kom, o kto­rom som čí­ta­la od nej na­pí­sa­ných už xy člán­kov, pri­čom som z môj­ho poh­ľa­du je­di­ná kom­pe­ten­tná oso­ba, kto­rá sa k to­mu vie vy­jad­riť (to­to je ob­jek­tív­na žur­na­lis­ti­ka?). Od za­čiat­ku toh­to stret­nu­tia si ma nah­rá­va­la­na te­le­fón na­priek to­mu, že som po­ve­da­la, že na to ne­vi­dím dô­vod. Zhr­niem te­da zhru­ba to, čo som jej po­ve­da­la pri na­šej dneš­nej de­ba­te a ďal­šie ve­ci, kto­ré by som jej po­ve­da­la, ke­by ma­la zá­ujem ob­jek­tív­ne a ne­zau­ja­to so mnou ho­vo­riť. Pý­ta­la som sa z aké­ho dô­vo­du ja, resp. mo­ja spo­loč­nosť ne­mô­že po­žia­dať o NFP? Rov­na­ko som sa pý­ta­la, či sú sta­no­ve­né no­vé pod­mien­ky, v zmys­le kto­rých ro­din­ní prís­luš­ní­ci sud­cov ne­mô­žu žia­dať o NFP?

Uvied­la som, že o tom, ako som ja žia­da­la o NFP ne­vie pa­ni Tó­do­vá ab­so­lút­ne nič a ve­rej­nos­ti pod­sú­va nep­rav­di­vé in­for­má­cie. Pý­ta­la som sa z aké­ho dô­vo­du do to­ho za­ťa­hu­je môj­ho ot­ca? Ja som dos­pe­lá, svoj­práv­na oso­ba s vy­so­koš­kol­ským práv­nym vzde­la­ním, mám 30 ro­kov a mys­lím si, že za mo­je pod­ni­ka­nie (rov­na­ko za po­da­nie žia­dos­ti o NFP) som zod­po­ved­ná ja sa­ma a nie môj otec.

O NFP som žia­da­la 9/2015, zmlu­vu som pod­pí­sa­la 3/2016 a vy­pla­te­ný mi bol 12/2018. To sú TRI ro­ky, a nie ako tos­kres­ľu­jú­co pod­sú­va pa­ni Tó­do­vá ve­rej­nos­ti, že to bo­lo pro­tek­čne a zo dňa na deň pre­to, že sa vo­lám Tru­ba­no­vá. To sú reál­ne a veľ­mi jed­no­du­cho ove­ri­teľ­né fak­ty. Zmlu­vu som pod­pí­sa­la spo­lu s ďal­ší­mi cca 40 uchá­dzač­mi o NFP, pri­čom zmlu­va mi bo­la da­ná k pod­pi­su re­fe­ren­tkou PPA, rov­na­ko ako všet­kým os­tat­ným uchá­dza­čom. Tak­že to ne­bo­lo tak, ako tu za­vá­dza ve­rej­nosť, že som zmlu­vu pod­pí­sa­la pria­mo s ne­ja­kým pá­nom Par­ti­kom, kto­rý je te­raz vo väz­be. Poz­na­me­na­la som, že snáď si pa­ni Tó­do­vá­ne­mys­lí, že pán Par­ti­ka pri­šiel a osob­ne s kaž­dým uchá­dza­čom ro­ko­val o pod­mien­kach zmlu­vy a nás­led­ne zmlu­vy s ni­mi pod­pi­so­val?! PPA mne, ako aj iným uchá­dza­čom, pred­lo­ži­la zmlu­vy, do kto­rých vy ako uchá­dzač ne­má­te prá­vo ako­koľ­vek za­sa­ho­vať, buď ich pod­pí­še­te ale­bo sa s Va­mi nik­to ne­ba­ví, a už vô­bec s Va­mi zmlu­vy ne­pod­pi­su­jú osob­ne šta­tu­tá­ri. Na to ma­jú za­mes­tnan­cov, kto­rí s va­mi ko­mu­ni­ku­jú a za­bez­pe­ču­jú ce­lú ad­mi­nis­tra­tí­vu. Pre­to uvá­dzam, že do­kon­ca som sa mu­se­la po­zrieť na zmlu­vu, po tom­to cir­ku­se, kto­rý bol vy­vo­la­ný po kau­ze väz­by Bo­dor, kto za PPA zmlu­vu pod­pi­so­val, le­bo toh­to člo­ve­ka som ja nik­dy ne­vi­de­la. A rov­na­ko pred 5 rok­mi som ne­moh­la ve­dieť ani pred­ví­dať, či ten­to člo­vek ko­na­jú­ci za štát­ny or­gán raz bu­de vo väz­be ale­bo nie.

Ke­by si pa­ni Tó­do­vá pri pí­sa­ní toh­to člán­ku da­la as­poň tú ná­ma­hu, kon­tak­to­va­la ma a zá­ro­veň by si zis­ti­la, ako pre­bie­ha ce­lý pro­ces od po­da­nia žia­dos­ti o NFP do je­ho vy­pla­te­nia, tak si po­viem, že má zá­ujem ob­jek­tív­ne pok­ryť té­mu. Ale vzhľa­dom na to, že nes­pra­vi­la ani jed­no, ani dru­hé, za­mýš­ľam sa, z aké­ho dô­vo­du to tak je. Mo­je dom­nien­ky, ale nie sú pred­me­tom toh­to pos­tu, pre­to bu­dem vec­ne pok­ra­čo­vať ďa­lej. Po po­da­ní žia­dos­ti, ku kto­rej pred­kla­dá­te de­siat­ky do­ku­men­tov, kto­ré je pot­reb­né žia­da­te­ľom vy­pra­co­vať a za­bez­pe­čiť na xy úra­doch, skú­ma PPA, či spĺňa­te pod­mien­ky vý­zvy na pred­lo­že­nie žia­dos­ti na zís­ka­nie NFP, po­kiaľ áno, pris­tú­pia k to­mu, že vy­da­jú roz­hod­nu­tie a uzav­rú s Va­mi zmlu­vu. V mo­jom prí­pa­de k vy­da­niu roz­hod­nu­tia a uzav­re­tiu zmlu­vy doš­lo v 3/2016, pre­to­že som pod­mien­ky spl­ni­la. Nás­led­ne sa nič ne­dia­lo. Z mo­jej stra­ny tak iš­li opa­ko­va­ne vý­zvy a žia­dos­ti o vy­pla­te­nie NFP. Na­ko­niec mi NFP bol vy­pla­te­ný až 12/2018 po tom, ako bo­la vy­ko­na­ná kon­tro­la z PPA, kto­rej pred­chá­dza­li mo­je opa­ko­va­né ur­gen­cie vo­či PPA, ako aj pre­dža­lob­ná vý­zva, na zá­kla­de kto­rej som bo­la prip­ra­ve­ná PPA ža­lo­vať. Po­tom mi bol vy­pla­te­ný prís­pe­vok vo vý­ške 28.000,- €. O vý­ške mne vy­pla­te­né­ho prís­pev­ku som do­po­siaľ (zrej­me úče­lo­vo) v žiad­nom člán­ku den­ní­ka N ne­naš­la ani zmien­ku. To, že PPA ma­la na pred­met­nú vý­zvu vy­pla­tiť do­ko­py x mi­lió­nov eur iným uchá­dza­čom, to som sa nik­de v den­ní­ku N ne­do­čí­ta­la, ale to, že Tru­ba­no­vi (čo je klam­stvo, pre­to­že NFP bol vy­pla­te­ný mo­jej spo­loč­nos­ti) bo­la vy­pla­te­ná do­tá­cia z PPA som čí­ta­la užxyk­rát. V skut­ku je to tak, že v ko­neč­nom dôs­led­ku ti­tul­ka pre­dá­va, nie reál­na prav­da. A len ta­ký de­tail na zá­ver, jed­nou z pod­mie­nok vy­pla­te­nia NFP bo­lo aj to, že na tr­va­lý pra­cov­ný po­mer mu­se­la mo­ja spo­loč­nosť za­mes­tnať jed­né­ho za­mes­tnan­ca po ce­lý čas udr­ža­teľ­nos­ti pro­jek­tu, t.j. ob­do­bie 2 ro­kov, me­sač­ná mzda spo­lu s od­vod­mi za 2 ro­ky vy­chá­dza cca na su­mu 1.000 €. Z to­ho je zrej­mé, že za dva ro­ky som za za­mes­tnan­ca za­pla­ti­la 24.000€, t.j. sko­ro toľ­ko,čo mi bo­lo z PPA za­pla­te­né, pri­čom to, že sa na zá­kla­de toh­to pro­jek­tu vy­tvo­ri­lo v re­gió­ne BS no­vé pra­cov­né mies­to, to den­ník N už ne­na­pí­še. Je smut­né, že ľu­dia, kto­rí si to ne­ma­jú ako ove­riť, bo­hu­žiaľ ve­ria iba to­mu, čo je uve­de­né v mé­diách, pre­to­že ne­ma­jú ako ve­ri­fi­ko­vať ob­jek­ti­vi­tu tých­to tvr­de­ní. Na­vy­še ja ako fy­zic­ká oso­ba ne­mám mož­nosť žiad­nym spô­so­bom uvá­dzať ve­rej­nos­ti ob­jek­tív­ne sku­toč­nos­ti, pre­to­že nie je v mo­jej kom­pe­ten­cii ma­ni­pu­lo­vať ve­rej­nú mien­ku mo­ji­mi vy­jad­re­nia­mi. To­to je poh­ľad z dru­hej stra­ny a som pres­ved­če­ná, že kaž­dý či­ta­teľ by mal mať mož­nosť si ho pre­čí­tať. A keď­že ma den­ník N ako je­di­nú kom­pe­ten­tnú oso­bu v da­nej ve­ci stá­le neos­lo­vil na vy­jad­re­nie sa, pí­šem as­poň sem fak­ty, o kto­rých sa či­ta­teľ ne­má ako doz­ve­dieť.


 


 

Diskusia

 

Najčítanejšie články

Daňové trestné činy - niektoré aplikačné problémy

 vý­ťah z pred­náš­ky us­ku­toč­ne­nej dňa 09.05.2013 v Om­še­ní

 
Zákonnosť dôkazov a procesu dokazovania trestných činov s drogovým prvkom (z pohľadu obhajoby)

 cie­ľom člán­ku bo­lo pou­ká­zať na ma­név­ro­va­cí pries­tor ob­ha­jo­by pri vý­ko­ne ob­ha­jo­by osôb ob­vi­ne­ných z tres­tných či­nov naj­mä s dro­go­vým pr­vkom.

 
Trestný čin ohovárania vs. prípustná (dovolená) kritika

 člá­nok pri­ná­ša ana­lý­zu zna­kov pre­či­nu oho­vá­ra­nia pod­ľa § 373 ods. 1 Tr. zák. a ve­nu­je po­zor­nosť aj prob­le­ma­ti­ke, do akej mie­ry je prí­pus­tná kri­ti­ka naj­mä ve­rej­ne čin­ných osôb.

 
   
 
Mapa stránky   |   O nás   |   Kontakt Powered by Cyclone3 XUL CMS of Comsultia