Ako bude Súdna rada SR eliminovať zbytočné súdne prieťahy?

Publikované: 16. 09. 2020, čítané: 594 krát
 

 

JUDr.Da­ri­na Lič­ko­vá

eme­rit­ná sud­ky­ňa

Naj­vyš­šie­ho sú­du SR

 

                 Ako bu­de Súd­na ra­da SR eli­mi­no­vať zby­toč­né súd­ne prie­ťa­hy ?

1/ Dňa 07.09.2020 na strán­kach Práv­nych lis­tov ne­for­mál­na sku­pi­na niek­to­rých bra­tis­lav­ských sud­cov a ad­vo­ká­tov pub­li­ko­va­la prís­pe­vok pod náz­vom „Ako ďa­lej v čin­nos­ti Súd­nej ra­dy SR ?„. Pod­ro­bi­la kri­ti­ke ab­sen­ciu ap­li­ká­cie ús­tav­nej pô­sob­nos­ti súd­nej ra­dy pri­ja­tej eš­te v ro­ku 2014 spo­čí­va­jú­cej v za­bez­pe­čo­va­ní pl­ne­nia ve­rej­nej kon­tro­ly súd­nic­tva.

Od no­voz­vo­le­né­ho pred­se­du súd­nej ra­dy prof. JUDr.Já­na Ma­zá­ka, PhD. sud­cov­ská obec oča­ká­va voľ­bu auto­nóm­ne­ho pos­tu­pu pri po­die­ľa­ní sa na ria­de­ní a sprá­vy všeo­bec­né­ho súd­nic­tva a pri pri­jí­ma­ní opat­re­ní na po­sil­ne­nie dô­ve­ry ve­rej­nos­ti v súd­nic­tvo.

      Jed­ným z dl­ho­do­bo ne­rie­še­ných ap­li­kač­ných prob­lé­mov všeo­bec­né­ho súd­nic­tva sú súd­ne prie­ťa­hy, reš­tan­čné ve­ci a za­bez­pe­čo­va­nie ply­nu­los­ti a rých­los­ti súd­ne­ho ko­na­nia.

2/ Mi­nis­ter­ka spra­vod­li­vos­ti SR s od­bor­ným apa­rá­tom ne­mô­že za­sa­ho­vať do kon­krét­nej roz­ho­do­va­cej čin­nos­ti sud­cov, má však pô­sob­nosť pri ria­de­ní a sprá­ve všeo­bec­ných sú­dov. Sú­dy ria­di cez fun­kcio­nár­sky sud­cov­ský ak­tív. Do­te­raz ne­bo­li pub­li­ko­va­né kon­krét­ne opat­re­nia mi­nis­ter­ky spra­vod­li­vos­ti na eli­mi­ná­ciu súd­nych prie­ťa­hov. Prek­va­pu­je aj to, že od nás­tu­pu do fun­kcie nep­red­lo­ži­la do vlá­dy ini­cia­tív­ny ma­te­riál o zá­klad­ných úlo­hách všeo­bec­né­ho súd­nic­tva. Os­tat­ná sprá­va Vlá­dy SR o sta­ve súd­nic­tva bo­la Ná­rod­nej ra­de SR pred­lo­že­ná eš­te v de­cem­bri 2012 pri od­vo­lá­va­ní mi­nis­tra spra­vod­li­vos­ti T. Bo­re­ca. Pri­ja­té opat­re­nia ná­rod­nou ra­dou (vy­hod­no­co­va­nie sub­jek­tív­nych súd­nych prie­ťa­hov, kreo­va­nie oso­bit­né­ho od­bo­ru doh­ľa­du na rie­še­ní  reš­tan­čných ve­cí, vy­tvo­re­nie me­dzi­re­zor­nej ko­mi­sie pre po­su­dzo­va­nie prí­čin súd­nych prie­ťa­hov, reali­zo­va­nie  sú­čin­nos­tnej po­ra­dy s or­gán­mi čin­ný­mi v tres­tnom ko­na­ní) mi­nis­ter spra­vod­li­vos­ti nik­dy ne­reali­zo­val /!/.

3/ Ked­že súd­na ra­da má po­vin­nosť po­die­lať sa na rie­še­ní ap­li­kač­ných prob­lé­mov všeo­bec­né­ho súd­nic­tva, mu­sí koor­di­no­vať svo­ju čin­nosť s od­bor­ný­mi  pra­co­vis­ka­mi mi­nis­ter­stva spra­vod­li­vos­ti. Ide o vý­kon doh­ľa­do­vej a kon­trol­nej čin­nos­ti. Po ana­lý­ze by ma­lo dôjsť k vy­pra­co­va­niu „li­go­vej ta­buľ­ky„, z kto­rej by vy­ply­nu­lo, kto­ré ok­res­né sú­dy sú hod­no­te­né ako sú­dy po­ma­lé a kto­ré ako sú­dy rých­lej­šie.

        K ilus­trá­cii pot­re­by rie­še­nia nie­koľ­ko úda­jov ce­los­lo­ven­skej prie­mer­nej dĺžky súd­ne­ho ko­na­nia u prá­vop­lat­ne od­sú­de­ných osôb  pod­ľa  šta­tis­tic­kej ro­čen­ky mi­nis­ter­stva spra­vod­li­vos­ti za rok 2019 : tres­tné ve­ci -5 ,39 me­sia­ca, ob­čian­skop­ráv­ne ve­ci – 21,6 me­sia­ca, ob­chod­nop­ráv­ne ve­ci-23,0 me­sia­ca, správ­ne ve­ci – 18,6 me­sia­ca, pra­cov­né ve­ci – 41,06 me­sia­ca/!/ a vo ve­ciach ma­lo­le­tých – 7,59 me­sia­ca.

4/ Ob­jek­tív­nym pra­me­ňom pri hod­no­te­ní súd­nych prie­ťa­hov sú ná­le­zy ús­tav­né­ho sú­du k ap­li­ká­cii člán­ku 48 ods.2 Ústa­vy SR. Pod­ľa toh­to člán­ku ús­ta­vy kaž­dý má prá­vo, aby sa je­ho vec ve­rej­ne pre­ro­ko­va­la bez zby­toč­ných prie­ťa­hov. Ob­dob­ný pos­tup ob­sa­hu­je člá­nok 6 ods.1 Do­ho­vo­ru o ochra­ne ľud­ských práv a zá­klad­ných slo­bôd.

      Mno­hí sud­co­via všeo­bec­ných sú­dov si neu­ve­do­mu­jú, že pre­ro­ko­va­nie ve­ci bez zby­toč­ných prie­ťa­hov je zá­klad­né ľud­ské prá­vo, prá­vo na spra­vod­li­vý pro­ces a od­stra­ňu­je stav práv­nej neis­to­ty. V ná­le­zoch se­ná­ty ús­tav­né­ho sú­du zdô­raz­ňu­jú, že po­ru­še­nie toh­to prá­va je spô­so­be­né  ne­čin­nos­ťou ale­bo nes­práv­nou čin­nos­ťou sú­dov /sud­cov/.

5/ Pred­met­nú prob­le­ma­ti­ku  mô­žu čle­no­via súd­nej ra­dy rie­šiť napr. pro­jek­tom s náz­vom :

        „Zvy­šo­va­nie dô­ve­ry­hod­nos­ti sú­dov všeo­bec­né­ho súd­nic­tva z poh­ľa­du eli­mi­ná­cie zby­toč­ných súd­nych prie­ťa­hov a za­bez­pe­če­ním ply­nu­los­ti a rých­los­ti súd­ne­ho ko­na­nia„.

        Cieľ pro­jek­tu – efek­tív­ne rie­še­nie súd­nych prie­ťa­hov a reš­tan­čných ve­cí star­ších ako 10 ro­kov.

        Sú­čin­nosť – od­bor­né pra­co­vis­ká MS SR, ana­ly­tic­ké cen­trum, ur­če­ní pred­se­do­via ok­res­ných sú­dov.

           Ča­so­vé ob­do­bie – 3 ro­ky.

           Vy­chá­dzať zo šta­tis­tic­kých úda­jov MS SR - pr­vý polrok 2020.

           Na vy­bra­ných ok­res­ných sú­doch vy­hod­no­tiť aj sťaž­nos­ti účas­tní­kov.

 


 

Diskusia

 

Najčítanejšie články

Zákonnosť dôkazov a procesu dokazovania trestných činov s drogovým prvkom (z pohľadu obhajoby)

 cie­ľom člán­ku bo­lo pou­ká­zať na ma­név­ro­va­cí pries­tor ob­ha­jo­by pri vý­ko­ne ob­ha­jo­by osôb ob­vi­ne­ných z tres­tných či­nov naj­mä s dro­go­vým pr­vkom.

 
Daňové trestné činy - niektoré aplikačné problémy

 vý­ťah z pred­náš­ky us­ku­toč­ne­nej dňa 09.05.2013 v Om­še­ní

 
Ekonomická trestná činnosť a trestné činy proti mene

 Autor: JUDr. Pe­ter Šam­ko, sud­ca Ok­res­né­ho sú­du v Pe­zin­ku

vý­ťah z pred­náš­ky us­ku­toč­ne­nej dňa 03.05.2011 - 04.05.2011 v Om­še­ní

 
   
 
Mapa stránky   |   O nás   |   Kontakt Powered by Cyclone3 XUL CMS of Comsultia