Ako postupovať keď Vám bude doručený vydieračský mail tak ako mne

Publikované: 10. 10. 2020, čítané: 990 krát
 

 

Cie­ľom to­ho prís­pev­ku je vy­zvať všet­kých, kto­rým bu­de ale­bo bol do­ru­če­ný list ale­bo mail s vy­die­rač­ským ob­sa­hom (tak ako pri­šiel mne), aby sa vy­die­rať ne­ne­cha­li a po­da­li tres­tné ozná­me­nie na po­lí­ciu.

Na môj pra­cov­ný mail na Kraj­skom sú­de v Bra­tis­la­ve mi bol do­ru­če­ný mail s niž­šie uve­de­ným ob­sa­hom, z kto­ré­ho vy­plý­va, že do 48 ho­dín mám za­pla­tiť su­mu 1.200 euro do bit­coi­no­vej pe­ňa­žen­ky, kto­rá je v lis­te kon­kre­ti­zo­va­ná. Ak tak neu­ro­bím, po­tom pi­sa­teľ hod­lá roz­pos­lať na rôz­ne ad­re­sy a zve­rej­niť vi­deo so sexuál­nym ob­sa­hom, v kto­rom mám hrať hlav­nú úlo­hu.

Bez oh­ľa­du na to, že ta­ké­to vi­deo reál­ne ne­mô­že exis­to­vať, ne­po­chy­bu­jem, že nie je zlo­ži­tým ta­ké­to vi­deo fa­loš­ne vy­ro­biť (vy­tvo­riť, skom­pi­lo­vať); to pla­tí o to viac, po­kiaľ je nap­rík­lad fot­ka Va­šej tvá­re voľ­ne dos­tup­ná na inter­ne­te.

V ta­kých­to prí­pa­doch ide cel­kom ur­či­te o po­doz­re­nie zo spá­chania tres­tné­ho či­nu vy­die­ra­nia pod­ľa § 189 ods. 1 Tr. zák., pre­to­že pá­cha­teľ Vás nú­ti hroz­bou inej ťaž­kej uj­my, aby ste nie­čo ko­na­li (za­pla­ti­li).

Opä­tov­ne zdô­raz­ňu­jem, že ak Vám bu­de do­ru­če­ný ta­ký­to mail (a ob­dob­ných mai­lov exis­to­va­lo a exis­tu­je veľ­ké množ­stvo), net­re­ba sa dať vy­die­rať, ale je nut­né vždy (ale­bo ak to po­va­žu­je­te za pot­reb­né), mi­ni­mál­ne pí­som­ne, po­dať tres­tné ozná­me­nie na po­lí­ciu z po­doz­re­nia zo spá­chania vy­ššie uve­de­né­ho tres­tné­ho či­nu.

Uve­de­ný mail mi bol do­ru­če­ný dňa 09.10.2020 o 20.30h na ad­re­su môj­ho pra­cov­né­ho mai­lu na Kraj­skom sú­de v Bra­tis­la­ve z ad­re­sy ferruc­cio@ro­ton­dip­re­fab­bri­ca­ti.it. Nal­se­du­je je­ho text:

Po­nu­ka na ob­chod

Zdra­vím!

Bo­hu­žiaľ, mám pre vás zlé sprá­vy.
Pred nie­koľ­ký­mi me­siac­mi som zís­kal prís­tup k za­ria­de­niu, kto­ré pou­ží­va­te na pre­hlia­da­nie inter­ne­tu.
Od tej do­by sle­du­jem va­šu ak­ti­vi­tu na inter­ne­te.

Ako pra­vi­del­ný náv­štev­ník webo­vých strá­nok pre dos­pe­lých mô­žem potvr­diť, že si za to mô­že­te sa­mi.
Jed­no­du­cho po­ve­da­né, webo­vé strán­ky, kto­ré ste nav­ští­vi­li mi pos­kyt­li prís­tup k va­ším úda­jom.

Nah­ral som do sys­té­mu trój­ske­ho ko­ňa, kto­rý ak­tua­li­zu­je svoj pod­pis nie­koľ­kok­rát den­ne, aby ho anti­ví­rus ne­na­šiel.
Tak­tiež mi pos­ky­tu­je prís­tup k va­šej ka­me­re a mik­ro­fó­nu.
Ok­rem to­ho som zá­lo­ho­val všet­ky úda­je vrá­ta­ne fo­tog­ra­fií, so­ciál­nych mé­dií, správ a kon­tak­tov.

Len ne­dáv­no som pri­šiel s úžas­ným ná­pa­dom vy­tvo­riť vi­deo, v kto­rom vi­deo kde pre­ží­va­te vr­chol beží na jed­nej stra­ne ob­ra­zov­ky,
za­tiaľ čo sa vi­deo, kto­ré ste sle­do­va­li sú­čas­ne preh­rá­va na dru­hej stra­ne ob­ra­zov­ky. Bo­la to zá­ba­va!

Uis­ťu­jem vás, že to­to vi­deo mô­žem ľah­ko od­os­lať všet­kým va­šim kon­tak­tom po­mo­cou nie­koľ­kých klik­nu­tí, a pred­pok­la­dám, že by ste sa to­mu­to sce­ná­ru chce­li vy­hnúť.

V tej­to sú­vis­los­ti uvá­dzam môj návrh:
Pre­veď­te su­mu v hod­no­te 1200 EURO do mo­jej bit­coi­no­vej pe­ňa­žen­ky a na ce­lú vec za­bud­nem. Všet­ky úda­je a vi­deá natr­va­lo od­strá­nim.

Pod­ľa môj­ho ná­zo­ru je to za mo­ju prá­cu cel­kom skrom­ná ce­na.
Mô­že­te si zis­tiť, ako kú­piť bit­coi­ny po­mo­cou vy­hľa­dá­va­čov Goog­le, ale­bo Bing a zis­tí­te, že to nie je veľ­mi ťaž­ké.
Mo­ja bit­coi­no­vá pe­ňa­žen­ka (BTC): 19WF8iEXfKkGu­sAgTBdFLYxacLCtHaTL4V

Má­te 48 ho­dín na pre­vod a ma­li by ste pa­mä­tať aj na tie­to sku­toč­nos­ti:

Ne­má zmy­sel od­po­ve­dať mi - ad­re­sa bo­la vy­ge­ne­ro­va­ná auto­ma­tic­ky.
Ne­má zmy­sel po­dá­vať sťaž­nos­ti, pre­to­že list spo­lu s mo­jou bit­coi­no­vou pe­ňa­žen­kou ne­mož­no sle­do­vať.
Všet­ko je dôs­led­ne nap­lá­no­va­né.

Ak nie­ke­dy zis­tím, že ste sa o tom­to lis­te nie­ke­dy nie­ko­mu zmie­ni­li, vi­deo bu­de okam­ži­te zdie­ľa­né a va­še kon­tak­ty ho dos­ta­nú ako pr­vé.
Po­tom bu­de vi­deo zve­rej­ne­né na webe!

PS: Čas beží od ot­vo­re­nia toh­to mai­lu. (Ten­to prog­ram má vsta­va­ný ča­so­vač).

Ve­ľa šťas­tia a ber­te to s ľah­kos­ťou! Je to len smo­la, na­bu­dú­ce bu­de­te opatr­ný.

 

 

 

 


 

Diskusia

 

Najčítanejšie články

Zákonnosť dôkazov a procesu dokazovania trestných činov s drogovým prvkom (z pohľadu obhajoby)

 cie­ľom člán­ku bo­lo pou­ká­zať na ma­név­ro­va­cí pries­tor ob­ha­jo­by pri vý­ko­ne ob­ha­jo­by osôb ob­vi­ne­ných z tres­tných či­nov naj­mä s dro­go­vým pr­vkom.

 
Daňové trestné činy - niektoré aplikačné problémy

 vý­ťah z pred­náš­ky us­ku­toč­ne­nej dňa 09.05.2013 v Om­še­ní

 
Ekonomická trestná činnosť a trestné činy proti mene

 Autor: JUDr. Pe­ter Šam­ko, sud­ca Ok­res­né­ho sú­du v Pe­zin­ku

vý­ťah z pred­náš­ky us­ku­toč­ne­nej dňa 03.05.2011 - 04.05.2011 v Om­še­ní

 
   
 
Mapa stránky   |   O nás   |   Kontakt Powered by Cyclone3 XUL CMS of Comsultia