"Chorá justícia?"

Publikované: 10. 10. 2020, čítané: 1752 krát
 

 

Mgr. Mar­ce­la Ko­so­vá

sud­ky­ňa Kraj­ské­ho sú­du v Bra­tis­la­ve

člen­ka Súd­nej ra­dy SR


„CHORÁ JUSTÍCIA?“

Vý­rok pred­se­du vlád­nej stra­ny SaS Ri­char­da Su­lí­ka dňa 07.07.2020, pred­ne­se­ný v roz­pra­ve v Ná­rod­nej ra­de Slo­ven­skej re­pub­li­ky:

No tak keď nor­mál­ny člo­vek ochorie, dos­ta­ne 55 % svo­jej hru­bej mzdy. To ur­či­te vie­te, le­bo pos­lan­ci sú v tom is­tom re­ži­me, ale nie sud­co­via. Sud­co­via dos­ta­nú ta­ký príp­la­tok, že ma­jú ta­kú is­tú mzdu, ako keď chodia do ro­bo­ty. Po­va­žu­je­te to­to za spra­vod­li­vé? Za správ­ne? Že, skrát­ka, keď či ro­bí, ne­ro­bí, furt má rov­na­ko? Ja som pres­ved­če­ný, že sud­co­via ma­jú naj­väč­šiu cho­rob­nosť na Slo­ven­sku.“

Ne­bu­dem sa v tej­to reak­cii za­obe­rať de­fi­ní­ciou „nor­mál­ne­ho člo­ve­ka“, ani vy­svet­ľo­vať, že sud­ca, aj keď je prá­ce­nes­chop­ný, v sku­toč­nos­ti je prá­ce schop­ný, le­bo ne­má po do­bu šies­tich týž­dňov PN za­sta­ve­ný prí­sun spi­sov a niek­to­ré vy­ba­vu­je aj po­čas PN, ale­bo na ne­ho poč­ka­jú. Rov­na­ko opo­me­niem, že aj „nor­mál­ny člo­vek“ na zá­kla­de ko­lek­tív­nej zmlu­vy mô­že mať v prá­ce­nes­chop­nos­ti pod­stat­ne viac ako 55 % hru­bej mzdy. A už vô­bec sa ne­za­me­riam na sku­toč­nosť, či a pre­čo pos­lan­ci parla­men­tu ma­jú pau­šál­ne náh­ra­dy zhru­ba 1700,-  eur me­sač­ne „v zdra­ví aj v cho­ro­be“, keď­že tu nej­de o útok na po­li­ti­kov, ale o vec­né ar­gu­men­ty. 

Ne­viem, kde pra­me­ní pres­ved­če­nie pá­na Su­lí­ka, že sud­co­via ma­jú naj­väč­šiu cho­rob­nosť na Slo­ven­sku, kto­ré pres­ved­če­nie pre­zen­to­val nie len na pô­de parla­men­tu, ale aj cez ví­kend v po­li­tic­kej de­ba­tev mé­diách.

Jus­tí­cia sa bo­rí s mno­hý­mi prob­lé­ma­mi, po­ží­va naj­men­šiu dô­ve­ru ve­rej­nos­ti vo svo­jej his­tó­rii. Vo­lá sa po jej očis­te a všet­ky le­gis­la­tív­ne kro­ky vlá­dy, kto­ré sa jej tý­ka­jú, ma­jú tej­to očis­te po­môcť.

Som však pres­ved­če­ná, že po­kiaľ bu­de, zá­mer­ne či  pod­pra­ho­vo, ve­rej­nos­ti ko­mu­ni­ko­va­né na zá­kla­de ni­čím ne­pod­lo­že­ných „pres­ved­če­ní“, akí sú sud­co­via ne­hod­ní a pri­vi­le­go­va­ní, ten­to boj ne­bu­de mať nik­dy ví­ťa­za. A už vô­bec nie v po­do­be ob­ča­na, kto­rý sa s vie­rou v spra­vod­li­vosť ob­rá­ti na kto­rý­koľ­vek súd.

Sud­co­via svo­je vý­ro­ky opie­ra­jú o fak­ty. Do­voľ­te te­da pár fak­tov, kto­ré ho­vo­ria o cho­rob­nos­ti sud­cov, a kto­ré zá­ro­veň dá­va­jú od­po­veď na to, že na­še vý­hra­dy k od­ňa­tiu príp­lat­kov k prá­ce­nes­chop­nos­ti,ne­bo­li a nie sú mo­ti­vo­va­né sna­hou nep­rísť o veľ­ké pe­nia­ze za nič­ne­ro­be­nie.

Úda­je sa tý­ka­jú, ako prík­lad, ob­vo­dov troch kraj­ských sú­dov, a to od sep­tem­bra 2019 do sep­tem­bra 2020, pri­čom sú ľah­ko ove­ri­teľ­né.

Po­čet sud­cov v  ob­vo­de Kraj­ské­ho sú­du Nit­ra je 123. Spo­lu bo­li tí­to sud­co­via na PN 937 dní. Na jed­né­ho sud­cu v kra­ji Nit­ra v prie­me­re pri­pa­dá za rok 7,6 dní prá­ce­nes­chop­nos­ti.

Po­čet sud­cov v  ob­vo­de Kraj­ské­ho sú­du Bra­tis­la­va bol 245 ku kon­cu ro­ka 2019, v ro­ku 2020  je 239. Spo­lu bo­li sud­co­via na PN 2855 dní. Na jed­né­ho sud­cu v kra­ji Bra­tis­la­va v prie­me­re za rok pri­pa­dá 11,7 resp. 11,9 dňa prá­ce­nes­chop­nos­ti.

Po­čet sud­cov v  ob­vo­de Kraj­ské­ho sú­du Ko­ši­ce bol 182 ku kon­cu ro­ka 2019, v ro­ku 2020  je 169. Spo­lu bo­li sud­co­via na PN 1412 dní. Na jed­né­ho sud­cu v kra­ji Ko­ši­ce v prie­me­re za rok  pri­pa­dá 7,8 resp. 8,3 dňa prá­ce­nes­chop­nos­ti.

V prie­me­re na jed­né­ho sud­cu spo­lu v ob­vo­doch tých­to kraj­ských sú­dov pri­pa­dá 9,5 resp. 9,8 dňa prá­ce­nes­chop­nos­ti za rok.

Roz­pis prá­ce­nes­chop­nos­ti sud­cov na jed­not­li­vých sú­doch:

Kraj­ský súd Nit­ra a ok­res­né sú­dy v je­ho ob­vo­de.

Na Kraj­skom sú­de v Nit­re čer­pa­li sud­co­via 204 dní PN pri poč­te sud­cov 40 (prie­mer na sud­cu za rok je 5,1 dňa),

na Ok­res­nom sú­de v Ko­már­ne čer­pa­li sud­co­via 58 dní PN pri poč­te sud­cov 16 (prie­mer na sud­cu za rok je 3,6 dňa),

na Ok­res­nom sú­de v Le­vi­ciach čer­pa­li sud­co­via 204 dní PN pri poč­te sud­cov 15 (prie­mer na sud­cu za rok je 13,6 dňa),

na Ok­res­nom sú­de v No­vých Zá­mkoch čer­pa­li sud­co­via 308 dní PN pri poč­te sud­cov 16 (prie­mer na sud­cu za rok je 19,3 dňa),

na Ok­res­nom sú­de v To­poľ­ča­noch čer­pa­li sud­co­via 43 dní PN pri poč­te sud­cov 9 (prie­mer na sud­cu za rok je 4,8 dňa),

na Ok­res­nom sú­de v Nit­re čer­pa­li sud­co­via 120 dní PN pri poč­te sud­cov 27 (prie­mer na sud­cu za rok je 4,4 dňa).

Kraj­ský súd Bra­tis­la­va a ok­res­né sú­dy v je­ho ob­vo­de.

Na Kraj­skom sú­de v Bra­tis­la­ve čer­pa­li sud­co­via 335 dní PN pri poč­te sud­cov 78 - z to­ho dl­ho­do­bá PN u pia­tich sud­cov, (prie­mer na sud­cu za rok je 4,3 dni),

 na Ok­res­nom sú­de Ma­lac­ky čer­pa­li sud­co­via 114 dní PN pri poč­te sud­cov 12 - jed­na sud­ky­ňa čer­pa­la dl­ho­do­bú PN v poč­te 84 dní, kto­rá skon­či­la ma­ter­skou do­vo­len­kou, (prie­mer na sud­cu za rok je 9,5 dňa),

 na Ok­res­nom sú­de Bra­tis­la­va II čer­pa­li sud­co­via 199 dní PN pri poč­te sud­cov 29 -  dva­ja sud­co­via čer­pa­li dl­ho­do­bú PN (prie­mer na sud­cu za rok je 6,9 dňa),

 na Ok­res­nom sú­de Bra­tis­la­va IV čer­pa­li sud­co­via 196 dní PN pri poč­te sud­cov 19 (prie­mer na sud­cu za rok je 10,3 dňa),

 na Ok­res­nom sú­de Bra­tis­la­va I, čer­pa­li sud­co­via 1247 dní PN pri poč­te sud­cov 38 – šies­ti sud­co­via čer­pa­li dl­ho­do­bú PN v poč­te 939 pre on­ko­lo­gic­ké ocho­re­nie či ri­zi­ko­vé te­ho­ten­stvo (prie­mer na sud­cu je 32 dní),

 na Ok­res­nom sú­de Bra­tis­la­va III čer­pa­li sud­co­via 376 dní PN pri poč­te sud­cov 26 - z to­ho dl­ho­do­bá PN bo­la u jed­né­ho sud­cu ce­lý rok, (prie­mer na sud­cu za rok je 14,5 dňa),

 na Ok­res­nom sú­de Bra­tis­la­va V čer­pa­li sud­co­via 298 dní PN pri poč­te sud­cov 31 v ro­ku 2019 (prie­mer na sud­cu je 9,6 dňa), pri poč­te sud­cov 25 v ro­ku 2020 (prie­mer na sud­cu  je 11,9 dňa),

na Ok­res­nom sú­de v Pe­zin­ku čer­pa­li sud­co­via 90 dní PN pri poč­te sud­cov 12  (prie­mer na sud­cu za rok je 7,5 dňa).

Kraj­ský súd Ko­ši­ce a ok­res­né sú­dy v je­ho ob­vo­de.

Na Kraj­skom sú­de v Ko­ši­ciach čer­pa­li sud­co­via 519 dní PN pri poč­te sud­cov 65 v ro­ku 2019 (prie­mer na sud­cu  je 7,9 dňa), pri poč­te sud­cov 52 v ro­ku 2020(prie­mer na sud­cu  je 9,9 dňa),

            na Ok­res­nom sú­de v Spiš­skej No­vej Vsi čer­pa­li sud­co­via 45 dní  PN pri poč­te sud­cov 15 (prie­mer na sud­cu za rok je 3 dni),

na Ok­res­nom sú­de Ko­ši­ce II čer­pa­li sud­co­via 168 dní PN pri poč­te sud­cov 33 (prie­mer na sud­cu za rok je 5,1 dňa),

 na Ok­res­nom sú­de Ko­ši­ce I čer­pa­li sud­co­via 284 dní PN pri poč­te sud­cov 38 (prie­mer na sud­cu za rok je 7,5 dňa),

na Ok­res­nom sú­de Ko­ši­ce - oko­lie čer­pa­li sud­co­via 95 dní PN pri poč­te sud­cov 19 (prie­mer na sud­cu za rok je 5 dní),

na Ok­res­nom sú­de Mi­cha­lov­ce čer­pa­li sud­co­via 62 dní PN pri poč­te sud­cov 17 (prie­mer na sud­cu za rok je 3,6 dňa),

na Ok­res­nom sú­de Tre­bi­šov čer­pa­li sud­co­via 209 dní PN pri poč­te sud­cov 16  (prie­mer na sud­cu za rok je 13,1 dňa),

 na Ok­res­nom sú­de Rož­ňa­va čer­pa­li sud­co­via 30 dní PN pri poč­te sud­cov 12 (prie­mer na sud­cu za rok je 2,5 dňa).

 


 

Diskusia

 

Najčítanejšie články

Zákonnosť dôkazov a procesu dokazovania trestných činov s drogovým prvkom (z pohľadu obhajoby)

 cie­ľom člán­ku bo­lo pou­ká­zať na ma­név­ro­va­cí pries­tor ob­ha­jo­by pri vý­ko­ne ob­ha­jo­by osôb ob­vi­ne­ných z tres­tných či­nov naj­mä s dro­go­vým pr­vkom.

 
Daňové trestné činy - niektoré aplikačné problémy

 vý­ťah z pred­náš­ky us­ku­toč­ne­nej dňa 09.05.2013 v Om­še­ní

 
Trestný čin ohovárania vs. prípustná (dovolená) kritika

 člá­nok pri­ná­ša ana­lý­zu zna­kov pre­či­nu oho­vá­ra­nia pod­ľa § 373 ods. 1 Tr. zák. a ve­nu­je po­zor­nosť aj prob­le­ma­ti­ke, do akej mie­ry je prí­pus­tná kri­ti­ka naj­mä ve­rej­ne čin­ných osôb.

 
   
 
Mapa stránky   |   O nás   |   Kontakt Powered by Cyclone3 XUL CMS of Comsultia