Úvahy nad niektorými aspektmi plošného testovania na Covid-19 z pohľadu zdravotníckej legislatívy

Publikované: 04. 11. 2020, čítané: 1687 krát
 

 

Autor: JUDr. Du­šan Ďurík

          Mgr. Ján Pieš­ťan­ský

         Škub­la & Par­tne­ri s. r. o., ad­vo­kát­ska kan­ce­lá­ria

Úva­hy nad niek­to­rý­mi as­pek­ta­mi tzv. ploš­né­ho tes­to­va­nia na CO­VID-19 z poh­ľa­du zdra­vot­níc­kej le­gis­la­tí­vy


A.     Úvod

1.     Prís­lo­vie ho­vo­rí: „ces­ta do pek­la je dláž­de­ná dob­rý­mi úmys­la­mi“. Ako my práv­ni­ci ho­vo­rí­me, pri up­lat­ne­ní te­leolo­gic­ké­ho vý­kla­du to zna­me­ná, že nes­ta­čí mať úmy­sel do­siah­nuť dob­ro, ale tre­ba byť aj schop­ný zvo­liť spô­so­bi­lý a pro­por­cio­nál­ny pros­trie­dok na do­siah­nu­tie toh­to za­mýš­ľa­né­ho dob­ra; a len tak mi­mo­cho­dom, ide aj o kri­té­rium zva­žo­va­né v rám­ci tes­tu ús­tav­nos­ti opat­re­nia.

2.     V rám­ci vy­hlá­se­né­ho nú­dzo­vé­ho sta­vu vlá­da SR svo­jím uz­ne­se­ním č. 693z 28. 10. 2020 ob­me­dzi­la slo­bo­du po­hy­bu (laic­ky po­ve­da­né – za­vied­la zá­kaz vy­chá­dzania) na ob­do­bie od 2. 11. do 8. 11. 2020v pod­sta­te pre všet­kých s vý­nim­kou osôb, kto­ré sa ne­ne­cha­li „dob­ro­voľ­ne“ tes­to­vať v rám­ci tzv. ploš­né­ho tes­to­va­nia.

3.     Pred­me­tom toh­to člán­ku nie je po­li­tic­ký pos­toj ani kri­ti­ka vlá­dy z po­zí­cie po­li­tic­ké­ho pres­ved­če­nia auto­rov. Ctí­me si zá­sa­du, že ad­vo­kát má byť vo svo­jich ve­rej­ných vy­jad­re­niach po­li­tic­ky zdr­žan­li­vý.

4.     Úlo­hou kaž­dé­ho práv­ni­ka by ma­lo byť v rám­ci vý­ko­nu svo­jej pro­fe­sie usi­lo­va­nie sa o za­cho­va­nie a po­sil­ňo­va­nie práv­ne­ho štá­tu. Ten­to kri­tic­ký člá­nok má byť prá­ve prís­pev­kom v tom­to zmys­le. Kri­tic­ká dis­ku­sia o chy­bách má sme­ro­vať k ich od­strá­ne­niu do bu­dúc­nos­ti.

5.     Pred­me­tom kri­ti­ky toh­to člán­ku je práv­ne chyb­ný pos­tup štát­nych or­gá­nov. Tre­ba si v tej­to sú­vis­los­ti pri­po­me­núť, že pod­sta­tou práv­ne­ho štá­tu je pre­dov­šet­kým práv­ny pro­ces. Ďalej, že exis­tu­je aj nie­čo, čo­mu sa ho­vo­rí ma­te­riál­ne chá­pa­nie práv­ne­ho štá­tu. Or­gá­ny ve­rej­nej mo­ci sú po­vin­né pos­tu­po­vať v sú­la­de s di­kciou ús­ta­vy a prin­cíp­mi, na kto­rých je ús­ta­va pos­ta­ve­ná. To v prí­pa­de or­gá­nov ve­rej­nej mo­ci de­mok­ra­tic­ké­ho a práv­ne­ho štá­tuz­na­me­ná, že tie­to or­gá­ny pre­dov­šet­kým vy­hod­no­tia, či si­tuácia, s kto­rou sú kon­fron­to­va­né, si vy­ža­du­je ak­tív­ny prís­tup ve­rej­nej mo­ci; inak po­ve­da­né, či je tu le­gi­tím­ny cieľ, kto­rý sa má do­siah­nuť ak­tív­nym prís­tu­pom. Ďalej, kaž­dý or­gán mu­sí vy­hod­no­tiť, či rie­še­nie si­tuácie pat­rí do je­ho pô­sob­nos­ti. Nás­led­ne mu­sí vy­hod­no­tiť všet­ky rie­še­nia, kto­ré sú spô­so­bi­lé ten­to cieľ do­siah­nuť. A na­po­kon, tre­ba z tých­to spô­so­bi­lých rie­še­ní vy­brať to, kto­ré je naj­šetr­nej­šie, a to naj­mä k zá­klad­ným ľud­ským prá­vam a slo­bo­dám. Ak or­gá­ny ve­rej­nej mo­ci tak­to ne­pos­tu­pu­jú, ko­na­jú proti­ús­tav­ne, a to aj vte­dy, ak zdan­li­vo napĺňa­jú di­kciu tzv. bež­ných (po­dús­tav­ných) práv­nych pred­pi­sov; pri­čom, ako vy­plý­va aj z ana­lý­zy v tom­to člán­ku, ani to­to nie je vždy dodr­ža­né.

6.     Na­mies­te je te­da otáz­ka, či ploš­né tes­to­va­nie a na to nad­vä­zu­jú­ce ob­me­dzenie slo­bo­dy po­hy­bu (a iných zá­klad­ných práv v rám­ci tzv. loc­kdownov) pri­jí­ma­né v prie­be­hu toh­to ro­ka spĺňa­li vždy uve­de­né kri­té­ria ús­tav­nos­ti a zá­kon­nos­ti (v tom­to člán­ku zá­kon­nos­ti z poh­ľa­du zdra­vot­níc­kej le­gis­la­tí­vy). Pod­ľa ná­zo­ru auto­rov nie. Struč­ne - vy­chá­dza­me z to­ho, že via­ce­ré z pri­jí­ma­ných opat­re­ní sa ja­vi­li ako opat­re­nia na rie­še­nie krát­ko­do­bej si­tuácie (pan­dé­mie), pri­čom ide zjav­ne o dl­ho­do­bý jav. Ďalej, zdá sa, že or­gá­ny ve­rej­nej mo­ci len v ob­me­dze­nom roz­sa­hu up­lat­ni­li dôs­led­né vec­né vy­hod­no­te­nie pri­jí­ma­ných opat­re­ní ex an­te a ex post.Zdá sa, že chý­ba­jú (as­poň ve­rej­nosť ne­bo­la o nich in­for­mo­va­ná) dôs­led­né vy­hod­no­te­nia účin­nos­ti pri­jí­ma­ných opat­re­ní z hľa­dis­ka návr­hu ďal­ších pos­tu­pov v uve­de­nom kon­texte dl­ho­do­bé­ho tr­va­nia prob­lé­mu; na­vy­še, rôz­ne kri­tic­ké pos­to­je od­bor­ní­kov ako aj niek­to­rých vý­znam­ných či­ni­te­ľov (napr. pre­zi­den­tky) sú niek­to­rý­mi or­gán­mi ve­rej­nej mo­ci od­mie­ta­né ako škod­li­vé.

7.     Niek­to­ré pos­tu­py or­gá­nov ve­rej­nej mo­ci v sú­vis­los­ti s ak­tuál­nou pan­dé­miou tak ne­vyh­nut­ne pri­po­mí­na­jú skôr im­pro­vi­zá­ciu nie­ko­ho, kto sí­ce ne­vie, čo má ro­biť, av­šak je pod tla­kom zod­po­ved­nos­ti, kto­rá mu bo­la zve­re­ná, a pre­to ro­bí čo­koľ­vek, aby vy­vo­lal zda­nie, že prob­lém rie­ši. To­to je však z hľa­dis­ka práv­ne­ho ús­tav­ne non­kon­form­ný prís­tup.

B.     V čom zrej­me spo­čí­va pod­sta­ta práv­nych po­chy­be­ní – zhr­nu­tie

8.     Správ­ne úko­ny de­lí­me pod­ľa teórie správ­ne­ho prá­va naspráv­ne ak­ty (pred­pi­sy a roz­hod­nu­tia) a os­tat­né správ­ne úko­ny, kto­rý­mi­sú úko­ny rôz­nej po­va­hy –or­ga­ni­zač­né či ma­te­riál­no-tech­nic­kéú­ko­ny apa­tria me­dzi ne aj úko­ny blí­žia­ce sa správ­nym ak­tom, kto­ré po­me­nú­va § 3 ods. 7 zák. č. 71/1967 Zb. o správ­nom ko­na­ní ako os­ved­če­nia, po­sud­ky, vy­jad­re­nia, od­po­rú­ča­niaa iné­po­dob­néo­pat­re­nia.

9.     Aj potvr­de­nie mi­nis­ter­stva zdra­vot­níc­tva (MZ SR), ozna­če­né ako „cer­ti­fi­kát“ a vy­da­né v rám­ci tzv. ploš­né­ho tes­to­va­nia, je ta­kým­to os­tat­ným správ­nym úko­nom spo­me­nu­tým v § 3 ods. 7 zák. č. 71/1967 Zb., keď­že aš­pi­ru­je na ur­či­té práv­ne dôs­led­ky s ním spo­je­né (má byť úrad­ným os­ved­če­ním práv­ne vý­znam­nej sku­toč­nos­ti), ho­ci:

a)     ne­má žiad­ny práv­ny zá­klad;MZ SR ne­má žiad­nu práv­nu väz­bu na vy­ko­ná­va­nie tes­to­va­nia ani op­ráv­ne­nie vy­dať o nie­čom ta­kom potvr­de­nie a

b)     vy­da­nie ta­ké­ho­to „cer­ti­fi­ká­tu“ je v roz­po­re s práv­ny­mi pred­pis­mi na úse­ku zdra­vot­níc­tva,kto­ré up­ra­vu­jú otáz­ky pos­ky­to­va­nia zdra­vot­nej sta­ros­tli­vos­ti, le­kár­skych­po­sud­kov, či vy­ho­to­vo­va­nia a nak­la­da­nia so zdra­vot­nou­do­ku­men­tá­ciou.

10.  Pre­to by ma­lo byť aj uz­ne­se­nie vlá­dy o zá­ka­ze vy­chá­dzania ne­vy­ko­na­teľ­né v roz­sa­hu, v akom je ním sta­no­ve­né pra­vid­lo (o zá­ka­ze vy­chá­dzania) na­via­za­né na to­to potvr­de­nie MZ SR (na nes­chop­nosť ob­ča­na ho pred­lo­žiť ale­bo na je­ho ob­sah, ak je vý­sle­dok tes­tu po­zi­tív­ny).

11.  Sí­ce je prav­da, že z pos­ky­to­va­te­ľov zdra­vot­nej sta­ros­tli­vos­ti­mô­že štát spra­viť sub­jek­ty hos­po­dár­skej mo­bi­li­zá­cie a mô­že sa zme­niť or­ga­ni­zá­cia za­bez­pe­če­nia zdra­vot­nej sta­ros­tli­vos­ti (napr. mô­že dôjsť kzme­ne­lôž­ko­vé­ho fon­du ale­bo osa­de­niu­plexis­kiel u pos­ky­to­va­te­ľov ako proti­pan­de­mic­ké­hoo­pat­re­nia), čo­mu sa mu­sí kaž­dá fy­zic­ká oso­ba po­dria­diť [§ 22 ods. 1 písm. b) zák. 179/2011], ale stá­le ide o zdra­vot­nú sta­ros­tli­vosť. A MZ SR pl­ní v tom­to sme­re iba akú­si koor­di­nač­nú úlo­hu na za­bez­pe­če­nie pos­ky­to­va­nia zdra­vot­nej sta­ros­tli­vos­ti, ale nes­tá­va sa pos­ky­to­va­te­ľom zdra­vot­nej sta­ros­tli­vos­ti op­ráv­ne­ným vy­dá­vať „cer­ti­fi­ká­ty“ o vy­ko­na­ných zdra­vot­ných vý­ko­noch, [viď § 3 písm. r), § 5 písm. g), § 7 ods. 17, § 11 písm. d), § 12 písm. e) a pre­dov­šet­kým § 13zák. 179/2011a § 3 na­ria­de­nia vlá­dy č. 269/2020].  

12.  Zdra­vot­ným vý­ko­nom je aj vy­ko­na­nie anti­gé­no­vé­ho tes­tu vrá­ta­ne od­be­ru bio­lo­gic­ké­ho ma­te­riá­lu zo sliz­ni­ce no­sohl­ta­nu, je­ho de­tek­cia na prí­tom­nosť čas­tíc ví­ru­su a vy­hod­no­te­nie vý­sled­ku tes­tu. Inak po­ve­da­né, zdra­vot­ným vý­ko­nom sú aj ste­ry v rám­ci „ploš­né­ho tes­to­va­nia“.

13.  Zdra­vot­né vý­ko­ny mô­žu reali­zo­vať len zdra­vot­níc­ki pra­cov­ní­ci v sú­la­de s oso­bit­ným zá­ko­nom (zá­ko­nom o pos­ky­to­va­te­ľoch zdra­vot­nej sta­ros­tli­vos­ti)a to v zdra­vot­níc­kych za­ria­de­niach, kto­ré pre­vádz­ku­jú pos­ky­to­va­te­lia zdra­vot­nej sta­ros­tli­vos­ti(PZS).

14.  Ob­vyk­le ta­ký­to vý­kon reali­zu­jú v ús­tav­ných, prí­pad­ne am­bu­lan­tných zdra­vot­níc­kych za­ria­de­niach, vrá­ta­ne tzv.SVaLZ (za­ria­de­niachspo­loč­ných vy­šet­ro­va­cích a lie­čeb­ných zlo­žiek; zjed­no­du­še­ne po­ve­da­né – v la­bo­ra­tó­riách).

15.  Oso­bit­né pred­pi­sy ur­ču­jú ma­te­riá­lo­vé a per­so­nál­ne, prí­pad­ne tech­nic­ké vy­ba­ve­nie ta­kých­to za­ria­de­ní, ako aj pod­mien­ky, za kto­rých je mož­né ta­kú­to zdra­vot­nú sta­ros­tli­vosť v tých­to za­ria­de­niach pos­kyt­núť.

16.  Vý­sle­dok tes­tu, ako zdra­vot­né­ho vý­ko­nu, by mal byť sú­čas­ťou zdra­vot­nej do­ku­men­tá­cie pa­cien­ta a má sa s ním tak aj nak­la­dať. Je zá­ro­veň oso­bit­ne chrá­ne­ným osob­ným úda­jom (keď­že sa tý­ka zdra­via oso­by).

17.  Ak­tuál­ne sa „ploš­né tes­to­va­nie“ us­ku­toč­ni­lo na zá­kla­de roz­hod­nu­tia vlá­dy č. 665 z 18.10.2020, vy­da­né­ho ako opat­re­nie pod­ľa zák. č. 387/2002(o ria­de­ní štá­tu v krí­zo­vých si­tuáciách mi­mo ča­su voj­ny a voj­no­vé­ho sta­vu).

18.  Vlá­da ur­či­la (v príl­ohe roz­hod­nu­tia) kom­pe­ten­tné zlož­ky, kto­ré sa ma­jú or­ga­ni­zač­ne na tes­to­va­ní po­die­ľať. Ne­zas­tre­ši­la však or­ga­ni­zač­ne vy­ko­ná­va­nie toh­to tes­to­va­nia ur­če­ním napr. štát­ne­ho zdra­vot­níc­ke­ho za­ria­de­nia, kto­ré­ho pre­vádz­ko­va­teľ by v pos­ta­ve­ní PZSna ten­to účel naj­ímal zdra­vot­níc­ky per­so­nál a or­ga­ni­zač­ne a od­bor­ne, ale aj práv­ne (a z hľa­dis­ka práv­nej zod­po­ved­nos­ti), ce­lú ak­ciu za­stre­šil.

19.  Ak­ciu „ploš­né­ho tes­to­va­nia“ tak za­bez­pe­ču­je „štát“, rep­re­zen­to­va­ný vlá­dou a mi­nis­ter­stva­mi, mi­mo aké­ho­koľ­vek PZS. Tes­to­va­nie má za­bez­pe­čiť trio mi­nis­terstiev (vnút­ro, ob­ra­na, zdra­vot­níc­tvo) a ob­ce, vo­či kto­rým má vlá­da v re­ži­me krí­zo­vej si­tuácie ur­či­té di­rek­tív­ne op­ráv­ne­nia; nie PZS.

20.  Ani ob­ce, ani oz­bro­je­né si­ly SR, ani mi­nis­ter­stvá, ani „štát“ sa­mot­ný ale nie sú op­ráv­ne­ní naj­ímať zdra­vot­níc­kych pra­cov­ní­kov a ich pros­tred­níc­tvom pos­ky­to­vať zdra­vot­nú sta­ros­tli­vosť, kon­krét­ne zdra­vot­né (vy­šet­ro­va­cie) vý­ko­ny, akým je vy­ko­na­nie a vy­hod­no­te­nie anti­gé­no­vých tes­tov, ani viesť sú­vi­sia­cu zdra­vot­nú do­ku­men­tá­ciu, spra­co­vá­vať sú­vi­sia­ce osob­né úda­je tý­ka­jú­ce sa zdra­via, resp. vy­dá­vať aké­si „cer­ti­fi­ká­ty“ s hla­vič­kou MZ SR o ab­sol­vo­va­ní tes­tu a je­ho vý­sled­ku.Po­ve­da­né ad ab­sur­dum, ak si na­kon­tra­hu­jem zdra­vot­níc­ke­ho pra­cov­ní­ka a dám mu do ru­ky tre­bárs skal­pel, tak to zo mňa ne­ro­bí PZS - chi­rur­gic­ké cen­trum op­ráv­ne­né za­sa­ho­vať do te­les­nej in­teg­ri­ty fy­zic­kých osôb a potvr­dzo­vať le­ga­li­tu svoj­ho ko­na­nia ne­ja­kým „cer­ti­fi­ká­tom“.

21.  Ta­ké­to ko­na­nie je po­kút­nym vy­ko­ná­va­ním zdra­vot­nej sta­ros­tli­vos­ti, čo mô­že byť san­kcio­no­va­né or­gán­mi do­zo­ru v ro­vi­ne ad­mi­nis­tra­tív­nop­ráv­nej (do­tý­ka sa to naj­mä dr­ži­te­ľov li­cen­cie pod­ľa zá­ko­na o pos­ky­to­va­te­ľoch zdra­vot­nej sta­ros­tli­vos­ti, fy­zic­kých osôb, kto­ré pos­ky­tu­jú zdra­vot­nú sta­ros­tli­vosť bez li­cen­cie na vý­kon sa­mos­tat­nej zdra­vot­níc­kej praxe a práv­nic­kých osôb, kto­ré pos­ky­tu­jú zdra­vot­nú sta­ros­tli­vos­ťbez po­vo­le­nia pod­ľa toh­to­zá­ko­na).

22.  Na­vy­še nie je vy­lú­če­né, že čin­nosť ve­rej­ných či­ni­te­ľov, kto­rí sa po­die­ľa­jú na or­ga­ni­zá­cii ak­cie, akou je „ploš­né tes­to­va­nie“, by moh­la napl­niť zna­ky skut­ko­vej pod­sta­ty tres­tné­ho či­nu zneu­ží­va­nia prá­vo­mo­ci ve­rej­né­ho či­ni­te­ľa, pri­čom do úva­hy pri­chá­dza­jú aj iné tres­tné či­ny, vrá­ta­ne tých, kto­ré chrá­nia spo­lo­čen­ské zá­uj­my na úse­ku ochra­ny osob­ných úda­jov, zdra­vot­nej sta­ros­tli­vos­ti, ochra­ny práv iných osôb a po­dob­ne. Všet­ci poz­ná­me z mé­dií prí­pa­dy, keď sa niek­to (nie­len na Slo­ven­sku ale­bo v za­hra­ni­čí) vy­dá­val za pos­ky­to­va­te­ľa zdra­vot­nej sta­ros­tli­vos­ti (po­väč­ši­ne za am­bu­lan­tné­ho le­ká­ra) a do­púš­ťal sa tak na svo­jich „pa­cien­toch“ tres­tné­ho či­nu pod­vo­du. Ako po­tom mož­no na­ze­rať na or­gán štát­nej sprá­vy, kto­rý vy­dá­va potvr­de­nie („cer­ti­fi­kát“) o ab­sol­vo­va­ní zdra­vot­né­ho vý­ko­nu? Kto je nap­rík­lad zod­po­ved­ný za nes­práv­ne­pos­kyt­nu­tie zdra­vot­nej sta­ros­tli­vos­ti, keď na „cer­ti­fi­ká­te“ nie je ani len me­no zdra­vot­níc­ke­ho pra­cov­ní­ka, kto­rý zdra­vot­ný vý­ko­nus­ku­toč­nil, a MZ SR nie je pos­ky­to­va­te­ľom zdra­vot­nej sta­ros­tli­vos­ti?

23.  Potvr­de­nie vy­dá­va­né „in­teg­ro­va­ný­mi tí­ma­mi“ pô­so­bia­ci­mi pri ob­ciach, or­ga­ni­zu­jú­ci­mi ploš­né tes­to­va­nie, v me­ne MZ SR, na kto­ré od­ka­zu­je uz­ne­se­nie vlá­dy č. 693 ako na „cer­ti­fi­kát“MZ SR,je mož­né vy­hod­no­tiť ako le­kár­sky po­su­dok pod­ľa § 16 zá­ko­na o zdra­vot­nej sta­ros­tli­vos­ti. (potvr­de­nie o zdra­vot­nom sta­ve na ad­mi­nis­tra­tív­ne úče­ly, o zdra­vot­nej spô­so­bi­los­ti na prá­cu), resp. ako vý­pis zo zdra­vot­nej do­ku­men­tá­cie (§ 24 toh­to zá­ko­na). Le­kár­sky po­su­dok však mu­sí vy­dať PZS ale­bo ním ur­če­ný le­kár, a vý­pis len PZS.

24.  MZ SR tak ne­má žiad­ne le­gál­ne op­ráv­ne­nie ta­ký­to „cer­ti­fi­kát“ vy­dá­vať ap­re ab­so­lút­ny ne­dos­ta­tok kom­pe­ten­cie MZ SR­na vy­dá­va­nie ta­ké­ho­to potvr­de­nia ide o správ­ny úkon (os­ved­čo­va­cí akt) nu­lit­ný, te­da práv­ne bez­výz­nam­ný.A tá­to nu­li­ta sa po­tom tý­ka aj akých­koľ­vek pra­vi­diel za­vá­dza­ných vlá­dou a via­žu­cich sa na kon­krét­ny ob­sah, resp. na preu­ká­za­nie kon­krét­ne­ho ob­sa­hu toh­to „cer­ti­fi­ká­tu“.

25.  Inak po­ve­da­né, práv­ny akt, kto­rý pred­pi­su­je ale­bo up­ra­vu­je ko­na­nie práv­ne ne­mož­né, je nu­lit­ný, t.j. aj uz­ne­se­nie vlá­dy via­žu­ce prá­va, ob­me­dzenia, po­vin­nos­ti na pred­lo­že­nie potvr­de­nia („cer­ti­fi­ká­tu“), kto­ré práv­ne neexis­tu­je, je v tej­to čas­ti nu­lit­né, či už ho op­ráv­ne­né oso­by pod­ľa zá­ko­na č. 314/2018 Z.z. o ús­tav­nom sú­de SR na­pad­nú návr­hom pod­ľa čl. 129 ods. 6 ús­ta­vy ale­bo nie.

26.  A na zá­ver len dopĺňa­me, že ne­zá­kon­nosť ce­lé­ho pos­tu­pu zo stra­ny štá­tu pri reali­zá­cii „ploš­né­ho tes­to­va­nia“ pod­čiar­ku­je zá­kon č. 125/2020 Z.z., kto­rý s účin­nos­ťou od 21.5.2020 no­ve­li­zo­val zá­kon o pos­ky­to­va­te­ľoch zdra­vot­nej sta­ros­tli­vos­ti a kto­rý prá­ve pre pot­re­by tes­to­va­nia spo­je­né­ho s ná­ka­zou Co­vid-19 vy­tvo­ril práv­ny rá­mec umož­ňu­jú­ci pos­ky­to­va­te­ľom zdra­vot­nej sta­ros­tli­vos­ti zria­diť a pre­vádz­ko­vať no­vý typ zdra­vot­níc­kych za­ria­de­ní, a to epi­de­mio­lo­gic­ké am­bu­lan­cie a mo­bil­né od­be­ro­vé mies­ta (ku kto­rým bo­la do­kon­ca vy­da­ná aj vy­ko­ná­va­cia vy­hláš­ka MZ SR č. 183/2020 Z.z.). Inak po­ve­da­né, sám štát pri­jal práv­nu úp­ra­vu na to, aby bo­lo umož­ne­né riad­ne a zá­kon­né pos­ky­to­va­nie zdra­vot­nej sta­ros­tli­vos­ti pos­ky­to­va­teľ­mi ta­kej­to zdra­vot­nej sta­ros­tli­vos­ti pri tes­to­va­ní na Co­vid-19. Tá­to úp­ra­va, kto­rej ges­to­rom bo­lo mi­mo­cho­dom MZ SR, sa však v praxi nie­len­že ne­za­ča­la napĺňať, ale po pia­tich me­sia­coch svo­jej exis­ten­cie dos­lo­va vy­le­te­la ko­mí­nom.  A čo ho­vo­rí dô­vo­do­vá sprá­va k tej­to no­ve­le?

Cie­ľom pred­lo­že­né­ho návr­hu sú úp­ra­vy pre pot­re­by ap­li­kač­nej praxe v sú­vis­los­ti so ší­re­ním ne­bez­peč­nej ná­kaz­li­vej ľud­skej cho­ro­by Co­vid-19.

Navr­hu­je sa zria­de­nie mo­bil­né­ho od­be­ro­vé­ho mies­ta a zria­de­nie epi­de­mio­lo­gic­kej am­bu­lan­cie ako no­vých pos­ky­to­va­te­ľov zdra­vot­nej sta­ros­tli­vos­ti, kto­rých úče­lom je vy­ko­ná­vať pruž­né od­obe­ra­nie bio­lo­gic­ké­ho ma­te­riá­lu oso­bám po­doz­ri­vým z cho­ro­by CO­VID-19 a pos­ky­to­vať zdra­vot­nú sta­ros­tli­vosť pa­cien­tom po­doz­ri­vým na cho­ro­bu CO­VID-19. V sú­vis­los­ti s ich zria­de­ním sa us­ta­no­vu­jú ná­le­ži­tos­ti a spô­sob vy­da­nia po­vo­le­nia na pre­vádz­ko­va­nie tých­to zdra­vot­níc­kych za­ria­de­ní, ur­ču­jú sa pa­ra­met­re čin­nos­ti a po­vin­nos­ti pre tie­to za­ria­de­nia a zá­ro­veň sa ur­ču­jú aj san­kcie za po­ru­še­nie tých­to po­vin­nos­tí.

No­vý­mi druh­mi zdra­vot­níc­kych za­ria­de­ní sú mo­bil­né od­be­ro­vé mies­ta a epi­de­mio­lo­gic­ké am­bu­lan­cie. Tie­to zdra­vot­níc­ke za­ria­de­nia by ma­li byť ope­ra­tív­ne vy­tvá­ra­né na mies­tach, kde si to vy­ža­du­je epi­de­mio­lo­gic­ká si­tuácia. Úče­lom mo­bil­né­ho od­be­ro­vé­ho mies­ta je vy­ko­ná­vať pruž­né od­obe­ra­nie bio­lo­gic­ké­ho ma­te­riá­lu oso­bám, u kto­rých je po­doz­re­nie z cho­ro­by CO­VID-19 a to buď v pries­to­roch zdra­vot­níc­ke­ho za­ria­de­nia ale­bo vý­jaz­do­vou for­mou.

C.  Práv­ne pred­pi­sy – v kon­krét­nos­ti

[le­gis­la­tív­ne skrat­ky:

-       zá­kon o zdra­vot­nej sta­ros­tli­vos­ti – zá­kon č. 576/2004 Z.z. o zdra­vot­nej sta­ros­tli­vos­ti, služ­bách sú­vi­sia­cich s pos­ky­to­va­ním zdra­vot­nej sta­ros­tli­vos­ti a o zme­ne a dopl­ne­ní niek­to­rých zá­ko­nov v zne­ní nes­kor­ších pred­pi­sov;

-       na­ria­de­nie vlá­dy, kto­rým sa vy­dá­va Ka­ta­lóg zdra­vot­ných vý­ko­nov - na­ria­de­nie vlá­dy Slo­ven­skej re­pub­li­ky č. 776/2004 Z.z., kto­rým sa vy­dá­va Ka­ta­lóg zdra­vot­ných vý­ko­novv zne­ní nes­kor­ších pred­pi­sov;

-       zá­kon o pos­ky­to­va­te­ľochzdra­vot­nej sta­ros­tli­vos­ti -zá­kon č. 578/2004 Z.z. o pos­ky­to­va­te­ľoch zdra­vot­nej sta­ros­tli­vos­ti, zdra­vot­níc­kych pra­cov­ní­koch, sta­vov­ských or­ga­ni­zá­ciách v zdra­vot­níc­tve a o zme­ne a dopl­ne­ní niek­to­rých zá­ko­novv zne­ní nes­kor­ších pred­pi­sov;

-       o ochra­ne, pod­po­re a roz­vo­ji ve­rej­né­ho zdra­via – zá­kon č. 355/2007 Z.z. o ochra­ne, pod­po­re a roz­vo­ji ve­rej­né­ho zdra­via a o zme­ne a dopl­ne­ní niek­to­rých zá­ko­nov v zne­ní nes­kor­ších pred­pi­sov]

 

Zdra­vot­ná do­ku­men­tá­cia

 

27.  Zdra­vot­ná do­ku­men­tá­cia je sú­bor úda­jov o zdra­vot­nom sta­ve oso­by, o zdra­vot­nej sta­ros­tli­vos­ti a o služ­bách sú­vi­sia­cich s pos­ky­to­va­ním zdra­vot­nej sta­ros­tli­vos­ti tej­to oso­be. [§ 2 ods. 6 zá­ko­na o zdra­vot­nej sta­ros­tli­vos­ti]

 

28.  Neod­de­li­teľ­nou sú­čas­ťou pos­ky­to­va­nia zdra­vot­nej sta­ros­tli­vos­ti je ve­de­nie zdra­vot­nej do­ku­men­tá­cie (§ 2 ods. 6) a vy­tvá­ra­nie elek­tro­nic­kých zdra­vot­ných zá­zna­mov v elek­tro­nic­kej zdra­vot­nej kniž­ke oso­by. [§ 4 ods. 5 zá­ko­na o zdra­vot­nej sta­ros­tli­vos­ti]

 

29.  Zdra­vot­nú do­ku­men­tá­ciu ve­die ako ce­lok všeo­bec­ný le­kár. Iný ošet­ru­jú­ci zdra­vot­níc­ky pra­cov­ník ve­die zdra­vot­nú do­ku­men­tá­ciu v roz­sa­hu ním pos­ky­to­va­nej zdra­vot­nej sta­ros­tli­vos­ti. [§ 19 ods. 3 zá­ko­na o zdra­vot­nej sta­ros­tli­vos­ti]

 

30.  Zá­pis do zdra­vot­nej do­ku­men­tá­cie pod­ľa § 20 ods. 2 a 3 ob­sa­hu­je

a) dá­tum a čas zá­pi­su,

b) spô­sob pou­če­nia, ob­sah pou­če­nia, od­miet­nu­tie pou­če­nia, in­for­mo­va­ný súh­las, od­miet­nu­tie in­for­mo­va­né­ho súh­la­su a od­vo­la­nie in­for­mo­va­né­ho súh­la­su,

c) dá­tum a čas pos­kyt­nu­tia zdra­vot­nej sta­ros­tli­vos­ti, ak je od­liš­ný od dá­tu­mu a ča­su zá­pi­su,

d) roz­sah pos­kyt­nu­tej zdra­vot­nej sta­ros­tli­vos­ti a slu­žieb sú­vi­sia­cich s pos­ky­to­va­ním zdra­vot­nej sta­ros­tli­vos­ti vrá­ta­ne pred­pí­sa­ných ale­bo po­da­ných hu­mán­nych lie­kov, zdra­vot­níc­kych po­mô­cok a di­ete­tic­kých pot­ra­vín v roz­sa­hu pod­ľa § 19 ods. 2 písm. d),

e) vý­sled­ky iných vy­šet­re­ní, ak sú sú­čas­ťou pos­ky­to­va­nej zdra­vot­nej sta­ros­tli­vos­ti, o kto­rej sa vy­ko­ná­va zá­pis,

f) iden­ti­fi­ká­ciu ošet­ru­jú­ce­ho zdra­vot­níc­ke­ho pra­cov­ní­ka,

g) iden­ti­fi­ká­ciu oso­by, kto­rej sa zdra­vot­ná sta­ros­tli­vosť pos­kyt­la. [§ 21 ods. 3 zá­ko­na o zdra­vot­nej sta­ros­tli­vos­ti]

 

31.  Iden­ti­fi­ká­cia ošet­ru­jú­ce­ho zdra­vot­níc­ke­ho pra­cov­ní­ka sa preu­ka­zu­je v zdra­vot­nej do­ku­men­tá­cii pod­ľa § 20 ods. 2 a 3 ve­de­nej v pí­som­nej for­me me­nom a priez­vis­kom, pod­pi­som ošet­ru­jú­ce­ho zdra­vot­níc­ke­ho pra­cov­ní­ka, a ak má zdra­vot­níc­ky pra­cov­ník pri­de­le­ný čí­sel­ný kód úra­dom pre doh­ľad, aj od­tlač­kom pe­čiat­ky, v zdra­vot­nej do­ku­men­tá­cii ve­de­nej v elek­tro­nic­kej for­me elek­tro­nic­kým pod­pi­som ošet­ru­jú­ce­ho zdra­vot­níc­ke­ho pra­cov­ní­ka. [§ 21 ods. 4 zá­ko­na o zdra­vot­nej sta­ros­tli­vos­ti]

 

32.  Za za­bez­pe­če­nie zdra­vot­nej do­ku­men­tá­cie zod­po­ve­dá pos­ky­to­va­teľ. Pos­ky­to­va­teľ je po­vin­ný uk­la­dať a ochra­ňo­vať zdra­vot­nú do­ku­men­tá­ciu tak, aby ne­doš­lo k jej poš­ko­de­niu, stra­te, zni­če­niu ale­bo k zneu­ži­tiu, a to aj po­čas jej ucho­vá­va­nia pod­ľa od­se­ku 2. [§ 22 ods. 1 zá­ko­na o zdra­vot­nej sta­ros­tli­vos­ti]

 

33.  Mi­nis­ter­stvo zdra­vot­níc­tva v rám­ci svo­jej pô­sob­nos­ti ucho­vá­va oso­bit­nú zdra­vot­nú do­ku­men­tá­ciu a ve­die o nej evi­den­ciu /pozn.v prí­pa­de že­ny, kto­rá pí­som­ne po­žia­da­la o uta­je­nie svo­jej oso­by v sú­vis­los­ti s pô­ro­dom/. [§ 45 ods. 1 písm. p) zá­ko­na o zdra­vot­nej sta­ros­tli­vos­ti]

 

34.  Štát­nu sprá­vu na úse­ku zdra­vot­níc­tva v sa­mos­práv­nom kra­ji ako pre­ne­se­ný vý­kon štát­nej sprá­vy vy­ko­ná­va sa­mos­práv­ny kraj, kto­rýp­re­be­rá do ús­cho­vy a za­bez­pe­ču­je od­ov­zda­nie zdra­vot­nej do­ku­men­tá­cie iné­mu pos­ky­to­va­te­ľo­vi (§ 23 ods. 4 až 6). [§ 46 ods. 1 písm. d) zá­ko­na o zdra­vot­nej sta­ros­tli­vos­ti]


Pou­če­nie a in­for­mo­va­ný súh­las

 

35.  Ošet­ru­jú­ci zdra­vot­níc­ky pra­cov­ník je po­vin­ný in­for­mo­vať o úče­le, po­va­he, nás­led­koch a ri­zi­kách pos­kyt­nu­tia zdra­vot­nej sta­ros­tli­vos­ti, o mož­nos­tiach voľ­by navr­ho­va­ných pos­tu­pov a ri­zi­kách od­miet­nu­tia pos­kyt­nu­tia zdra­vot­nej sta­ros­tli­vos­ti (ďa­lej len „pos­kyt­núť pou­če­nie), ak ten­to zá­kon neus­ta­no­vu­je inak (§ 6a, § 44 ods. 6, § 44b ods. 2),

a)     oso­bu, kto­rej sa má zdra­vot­ná sta­ros­tli­vosť pos­kyt­núť, ale­bo aj inú oso­bu, kto­rú si tá­to oso­ba ur­či­la,

b)     zá­kon­né­ho zá­stup­cu, opat­rov­ní­ka, po­ruč­ní­ka, inú fy­zic­kú oso­bu ako ro­dič, kto­rá má ma­lo­le­té di­eťa zve­re­né do osob­nej sta­ros­tli­vos­ti, oso­bu, kto­rá má di­eťa v náh­rad­nej osob­nej sta­ros­tli­vos­ti, oso­bu, kto­rá má di­eťa v pes­tún­skej sta­ros­tli­vos­ti, oso­bu, kto­rá má zá­ujem stať sa pes­tú­nom a má di­eťa do­čas­ne zve­re­né do sta­ros­tli­vos­ti, bu­dú­ce­ho os­vo­ji­te­ľa, oso­bu, kto­rá má di­eťa zve­re­né pod­ľa oso­bit­ných pred­pi­sov, ale­bo šta­tu­tár­ne­ho zá­stup­cu za­ria­de­nia, v kto­rom sa vy­ko­ná­va roz­hod­nu­tie sú­du o na­ria­de­ní ús­tav­nej sta­ros­tli­vos­ti, roz­hod­nu­tie sú­du o ulo­že­ní neod­klad­né­ho opat­re­nia, roz­hod­nu­tie sú­du o na­ria­de­ní vý­chov­né­ho opat­re­nia ale­bo roz­hod­nu­tie sú­du o ulo­že­ní ochran­nej vý­cho­vy (ďa­lej len „zá­kon­ný zá­stup­ca“), ak oso­bou, kto­rej sa má zdra­vot­ná sta­ros­tli­vosť pos­kyt­núť, je ma­lo­le­té di­eťa, oso­ba poz­ba­ve­ná spô­so­bi­los­ti na práv­ne úko­ny ale­bo oso­ba s ob­me­dze­nou spô­so­bi­los­ťou na práv­ne úko­ny (ďa­lej len „oso­ba nes­pô­so­bi­lá dať in­for­mo­va­ný súh­las“) a vhod­ným spô­so­bom aj oso­bu nes­pô­so­bi­lú dať in­for­mo­va­ný súh­las. [§ 6 ods. 1 zá­ko­na o zdra­vot­nej sta­ros­tli­vos­ti]

 

36.  Ošet­ru­jú­ci zdra­vot­níc­ky pra­cov­ník je po­vin­ný pos­kyt­núť pou­če­nie zro­zu­mi­teľ­ne, oh­ľa­dupl­ne, bez nát­la­ku, s mož­nos­ťou a dos­ta­toč­ným ča­som slo­bod­ne sa roz­hod­núť pre in­for­mo­va­ný súh­las a pri­me­ra­ne ro­zu­mo­vej a vô­ľo­vej vy­spe­los­ti a zdra­vot­né­mu sta­vu oso­by, kto­rú má pou­čiť. Ošet­ru­jú­ci zdra­vot­níc­ky pra­cov­ník je po­vin­ný za­zna­me­nať v prís­luš­nom elek­tro­nic­kom zdra­vot­nom zá­zna­me v elek­tro­nic­kej zdra­vot­nej kniž­ke in­for­má­ciu o tom, či

 

a) bo­lo oso­be pos­kyt­nu­té pou­če­nie,

b) oso­ba od­miet­la pou­če­nie,

c) oso­ba ude­li­la in­for­mo­va­ný súh­las,

d) od­miet­la ude­liť in­for­mo­va­ný súh­las ale­bo

e) oso­ba in­for­mo­va­ný súh­las od­vo­la­la. [§ 6 ods. 2 zá­ko­na o zdra­vot­nej sta­ros­tli­vos­ti]

 

37.  Kaž­dý, kto má prá­vo na pou­če­nie pod­ľa od­se­ku 1, má aj prá­vo pou­če­nie od­miet­nuť. O od­miet­nu­tí pou­če­nia sa uro­bí pí­som­ný zá­znam.[§ 6 ods. 3 zá­ko­na o zdra­vot­nej sta­ros­tli­vos­ti]

 

38.  In­for­mo­va­ný súh­las je preu­ká­za­teľ­ný súh­las s pos­kyt­nu­tím zdra­vot­nej sta­ros­tli­vos­ti, kto­ré­mu pred­chá­dza­lo pou­če­nie pod­ľa toh­to zá­ko­na. In­for­mo­va­ný súh­las je aj ta­ký preu­ká­za­teľ­ný súh­las s pos­kyt­nu­tím zdra­vot­nej sta­ros­tli­vos­ti, kto­ré­mu pred­chá­dza­lo od­miet­nu­tie pou­če­nia, ak v tom­to zá­ko­ne nie je us­ta­no­ve­né inak (§ 6b, § 27 ods. 1, § 40 ods. 2)/pozn. pre­ru­še­nie te­ho­ten­stva, ste­ri­li­zá­cia, bio­me­di­cín­sky vý­skum/. [§ 6 ods. 4 zá­ko­na o zdra­vot­nej sta­ros­tli­vos­ti]

 

39.  Pí­som­ná for­ma in­for­mo­va­né­ho súh­la­su sa vy­ža­du­je v prí­pa­doch uve­de­ných v § 6b, § 27 ods. 1 a v § 40 ods. 2/pozn. pre­ru­še­nie te­ho­ten­stva, ste­ri­li­zá­cia, bio­me­di­cín­sky vý­skum/. [§ 6 ods. 5 písm. a) zá­ko­na o zdra­vot­nej sta­ros­tli­vos­ti]

 

40.  In­for­mo­va­ný súh­las sa ne­vy­ža­du­je v prí­pa­de

 

a) neod­klad­nej sta­ros­tli­vos­ti, ak ne­mož­no včas zís­kať in­for­mo­va­ný súh­las, ale ho mož­no pred­pok­la­dať,

b) ochran­né­ho lie­če­nia ulo­že­né­ho sú­dom a pos­ky­to­va­nia zdra­vot­nej sta­ros­tli­vos­ti na zá­kla­de roz­hod­nu­tia sú­du pod­ľa oso­bit­né­ho pred­pi­su,

c) ús­tav­nej sta­ros­tli­vos­ti, ak ide o oso­bu, kto­rá ší­ri pre­nos­nú cho­ro­bu, kto­rá zá­važ­ným spô­so­bom oh­ro­zu­je jej oko­lie, ale­bo

d) am­bu­lan­tnej sta­ros­tli­vos­ti ale­bo ús­tav­nej sta­ros­tli­vos­ti, ak ide o oso­bu, kto­rá v dôs­led­ku du­šev­nej cho­ro­by ale­bo s príz­nak­mi du­šev­nej po­ru­chy oh­ro­zu­je se­ba ale­bo svo­je oko­lie, ale­bo ak hro­zí váž­ne zhor­še­nie jej zdra­vot­né­ho sta­vu. [§ 6 ods. 9 zá­ko­na o zdra­vot­nej sta­ros­tli­vos­ti]

 

41.  Tak­že v prí­pa­de am­bu­lan­tnej zdra­vot­nej sta­ros­tli­vos­ti, čo je aj prí­pad mo­bil­ných od­be­ro­vých miest, ku kto­rým ma­jú vec­ne naj­bliž­šie od­be­ro­vé mies­ta vy­tvo­re­né v rám­ci „ploš­né­ho tes­to­va­nia“, sa in­for­mo­va­ný súh­las pa­cien­ta vy­ža­du­je. Ok­rem to­ho, z di­kcie „kto­rá ší­ri pre­nos­nú cho­ro­bu“, sa na tú­to si­tuáciu nev­zťa­hu­je, na­koľ­ko je zrej­mé, že nie kaž­dý, kto sa zú­čas­tnil ploš­né­ho tes­to­va­nia, ší­ril ale­bo ší­ri pre­nos­nú cho­ro­bu. Bol však za­cho­va­ný ten­to pos­tup – zís­ka­nie in­for­mo­va­né­ho súh­la­su? Zjav­ne nie.

 

42.  Spô­sob pou­če­nia, ob­sah pou­če­nia, od­miet­nu­tie pou­če­nia, in­for­mo­va­ný súh­las, od­miet­nu­tie in­for­mo­va­né­ho súh­la­su a od­vo­la­nie in­for­mo­va­né­ho súh­la­su sú sú­čas­ťou zá­pi­su do zdra­vot­nej do­ku­men­tá­cie (§ 21). Ak in­for­mo­va­ný súh­las dal zá­kon­ný zá­stup­ca [od­sek 5 písm. b)], sú­čas­ťou zá­pi­su do zdra­vot­nej do­ku­men­tá­cie je aj vy­jad­re­nie oso­by nes­pô­so­bi­lej dať in­for­mo­va­ný súh­las s pos­kyt­nu­tím zdra­vot­nej sta­ros­tli­vos­ti.[§ 6 ods. 10 zá­ko­na o zdra­vot­nej sta­ros­tli­vos­ti]

 

Zdra­vot­ná sta­ros­tli­vosť

 

43.  Ak ten­to zá­kon neus­ta­no­vu­je inak, zdra­vot­ná sta­ros­tli­vosť je sú­bor pra­cov­ných čin­nos­tí, kto­ré vy­ko­ná­va­jú zdra­vot­níc­ki pra­cov­ní­ci, vrá­ta­ne pos­ky­to­va­nia lie­kov, zdra­vot­níc­kych po­mô­cok a di­ete­tic­kých pot­ra­vín s cie­ľom predĺže­nia ži­vo­ta fy­zic­kej oso­by (ďa­lej len „oso­ba“), zvý­še­nia kva­li­ty jej ži­vo­ta a zdra­vé­ho vý­vo­ja bu­dú­cich ge­ne­rá­cií; zdra­vot­ná sta­ros­tli­vosť za­hŕňa pre­ven­ciu, dis­pen­za­ri­zá­ciu, di­ag­nos­ti­ku, lieč­bu, bio­me­di­cín­sky vý­skum, ošet­ro­va­teľ­skú sta­ros­tli­vosť a pô­rod­nú asis­ten­ciu. Sú­čas­ťou pos­ky­to­va­nia zdra­vot­nej sta­ros­tli­vos­ti je aj prep­ra­va pod­ľa § 14 ods. 1; pra­cov­né čin­nos­ti pri prep­ra­ve pod­ľa pr­vej čas­ti ve­ty ne­mu­sia byť vy­ko­ná­va­né zdra­vot­níc­ky­mi pra­cov­ník­mi. Zdra­vot­nou sta­ros­tli­vos­ťou nie je pos­ky­to­va­nie oso­bit­né­ho lie­čeb­né­ho re­ži­mu oso­bám v de­ten­cii pod­ľa oso­bit­né­ho pred­pi­su.[§ 2 ods. 1 zá­ko­na o zdra­vot­nej sta­ros­tli­vos­ti]

 

44.  Zdra­vot­ný vý­kon je uce­le­ná čin­nosť zdra­vot­níc­ke­ho pra­cov­ní­ka, kto­rá pred­sta­vu­je zá­klad­nú jed­not­ku pos­ky­to­va­nia zdra­vot­nej sta­ros­tli­vos­ti. [§ 2 ods. 2 zá­ko­na o zdra­vot­nej sta­ros­tli­vos­ti]

45.  Neod­klad­ná zdra­vot­ná sta­ros­tli­vosť (ďa­lej len „neod­klad­ná sta­ros­tli­vosť“) je zdra­vot­ná sta­ros­tli­vosť pos­ky­to­va­ná oso­be pri náh­lej zme­ne jej zdra­vot­né­ho sta­vu, kto­rá bez­pros­tred­ne oh­ro­zu­je jej ži­vot ale­bo niek­to­rú zo zá­klad­ných ži­vot­ných fun­kcií, bez rých­le­ho pos­kyt­nu­tia zdra­vot­nej sta­ros­tli­vos­ti mô­že váž­ne oh­ro­ziť jej zdra­vie, spô­so­bu­je jej náh­lu a nez­ne­si­teľ­nú bo­lesť ale­bo spô­so­bu­je náh­le zme­ny jej sprá­va­nia a ko­na­nia, pod kto­rých vply­vom bez­pros­tred­ne oh­ro­zu­je se­ba ale­bo svo­je oko­lie. Neod­klad­ná sta­ros­tli­vosť je aj zdra­vot­ná sta­ros­tli­vosť pos­ky­to­va­ná pri pô­ro­de. Neod­klad­ná sta­ros­tli­vosť je aj vy­šet­re­nie oso­by ozna­če­nej za mož­ný zdroj rých­lo sa ší­ria­cej a ži­vot oh­ro­zu­jú­cej ná­ka­zy, di­ag­nos­ti­ka a lieč­ba oso­by s rých­lo sa ší­ria­cou a ži­vot oh­ro­zu­jú­cou ná­ka­zou. Sú­čas­ťou neod­klad­nej sta­ros­tli­vos­ti je neod­klad­ná prep­ra­va oso­by do zdra­vot­níc­ke­ho za­ria­de­nia, neod­klad­ná prep­ra­va me­dzi zdra­vot­níc­ky­mi za­ria­de­nia­mi, neod­klad­ná prep­ra­va dar­cu ľud­ské­ho or­gá­nu a prí­jem­cu ľud­ské­ho or­gá­nu ur­če­né­ho na transplan­tá­ciu, neod­klad­ná prep­ra­va zdra­vot­níc­kych pra­cov­ní­kov, kto­rí vy­ko­ná­va­jú čin­nos­ti sú­vi­sia­ce s od­be­rom ľud­ské­ho or­gá­nu a neod­klad­ná prep­ra­va ľud­ské­ho or­gá­nu ur­če­né­ho na transplan­tá­ciu; neod­klad­nú prep­ra­vu vy­ko­ná­va­jú pos­ky­to­va­te­lia zá­chran­nej zdra­vot­nej služ­by. Neod­klad­ná prep­ra­va je aj prep­ra­va oso­by, kto­rej zdra­vot­ný stav vy­ža­du­je pos­ky­to­va­nie zdra­vot­nej sta­ros­tli­vos­ti po­čas ta­kej­to prep­ra­vy. [§ 2 ods. 3 zá­ko­na o zdra­vot­nej sta­ros­tli­vos­ti]

 

46.  Ošet­ru­jú­ci zdra­vot­níc­ky pra­cov­ník je zdra­vot­níc­ky pra­cov­ník ur­če­ný pos­ky­to­va­te­ľom zdra­vot­nej sta­ros­tli­vos­ti (ďa­lej len „pos­ky­to­va­teľ“) na pos­ky­to­va­nie zdra­vot­nej sta­ros­tli­vos­ti oso­be; ak je ta­kým­to ošet­ru­jú­cim zdra­vot­níc­kym pra­cov­ní­kom le­kár ale­bo zub­ný le­kár, ide o ošet­ru­jú­ce­ho le­ká­ra, ak je ošet­ru­jú­cim zdra­vot­níc­kym pra­cov­ní­kom ses­tra ale­bo pô­rod­ná asis­ten­tka, ide o ošet­ru­jú­cu ses­tru ale­bo o ošet­ru­jú­cu pô­rod­nú asis­ten­tku.[§ 2 ods. 3 zá­ko­na o zdra­vot­nej sta­ros­tli­vos­ti]

47.  Di­ag­nos­ti­ka je zis­ťo­va­nie a hod­no­te­nie zdra­vot­né­ho sta­vu oso­by a v prí­pa­de zis­te­nia po­ru­chy zdra­via ale­bo cho­ro­by ur­če­nie zá­važ­nos­ti po­ru­chy zdra­via ale­bo cho­ro­by; jej vý­sled­kom je ur­če­nie cho­ro­by. [§ 2 ods. 9 zá­ko­na o zdra­vot­nej sta­ros­tli­vos­ti]

48.  Am­bu­lan­tná po­ho­to­vos­tná služ­ba je zdra­vot­ná sta­ros­tli­vosť, kto­rou sa za­bez­pe­ču­je dos­tup­nosť zdra­vot­nej sta­ros­tli­vos­ti v roz­sa­hu pos­ky­to­va­nia všeo­bec­nej am­bu­lan­tnej sta­ros­tli­vos­ti pri náh­lej zme­ne zdra­vot­né­ho sta­vu oso­by, kto­rá bez­pros­tred­ne neoh­ro­zu­je jej ži­vot ale­bo bez­pros­tred­ne neoh­ro­zu­je niek­to­rú zo zá­klad­ných ži­vot­ných fun­kcií.[§ 2 ods. 20 zá­ko­na o zdra­vot­nej sta­ros­tli­vos­ti]

49.  Ústav­ná po­ho­to­vos­tná služ­ba je zdra­vot­ná sta­ros­tli­vosť, kto­rou sa za­bez­pe­ču­je nep­retr­ži­tá dos­tup­nosť ús­tav­nej sta­ros­tli­vos­ti v ne­moc­ni­ci.[§ 2 ods. 21 zá­ko­na o zdra­vot­nej sta­ros­tli­vos­ti]

50.  Pri­jí­ma­teľ zdra­vot­nej sta­ros­tli­vos­ti je kaž­dá fy­zic­ká oso­ba, kto­rej sa pos­ky­tu­je zdra­vot­ná sta­ros­tli­vosť pod­ľa § 2 ods. 1 a 3 a § 7.[§ 2 ods. 26 zá­ko­na o zdra­vot­nej sta­ros­tli­vos­ti]

51.  Ur­gen­tná zdra­vot­ná sta­ros­tli­vosť je zdra­vot­ná sta­ros­tli­vosť nep­re­sa­hu­jú­ca 24 ho­dín pos­ky­to­va­ná oso­be pri náh­lej zme­ne jej zdra­vot­né­ho sta­vu, kto­rá bez­pros­tred­ne oh­ro­zu­je jej ži­vot ale­bo niek­to­rú zo zá­klad­ných ži­vot­ných fun­kcií.[§ 2 ods. 27 zá­ko­na o zdra­vot­nej sta­ros­tli­vos­ti]

Zoz­nam zdra­vot­ných vý­ko­nov

52.  Zoz­nam zdra­vot­ných vý­ko­nov je súhrn zdra­vot­ných vý­ko­nov, kto­ré sa vy­ko­ná­va­jú pri cho­ro­bách uve­de­ných v me­dzi­ná­rod­nej kla­si­fi­ká­cii cho­rôb, kto­rú mi­nis­ter­stvo zdra­vot­níc­tva uve­rej­ňu­je na svo­jom webo­vom síd­le. Zoz­nam zdra­vot­ných vý­ko­nov mô­že ob­sa­ho­vať aj bliž­šiu špe­ci­fi­ká­ciu zdra­vot­ných vý­ko­nov.[§ 3 ods. 1 zá­ko­na o zdra­vot­nej sta­ros­tli­vos­ti]

53.  Zoz­nam zdra­vot­ných vý­ko­nov vy­dá­va vlá­da Slo­ven­skej re­pub­li­ky na­ria­de­ním.[§ 2 ods. 8 zá­ko­na o zdra­vot­nej sta­ros­tli­vos­ti]

54.  Od­ber a od­os­la­nie bio­lo­gic­ké­ho ma­te­riá­lu na bak­te­rio­lo­gic­ké,sé­ro­lo­gic­ké, my­ko­lo­gic­ké, vi­ro­lo­gic­ké a pa­ra­zi­to­lo­gic­ké­vy­šet­re­nie pri­dô­vod­nom po­doz­re­ní na in­fek­čné ocho­re­nie vrá­ta­ne de­zin­fek­cie. [bod 299d príl­ohy na­ria­de­nia vlá­dy, kto­rým sa vy­dá­va Ka­ta­lóg zdra­vot­ných vý­ko­nov]

55.  Mé­diá a di­ag­nos­tic­ké príp­rav­ky ma­jú vy­ho­vo­vať plat­ným štan­dar­dným­pos­tu­pom a nor­mám Sé­ro­lo­gic­ké reak­cie skrí­nin­go­vé (kva­li­ta­tív­ne) Ví­rus neut­ra­li­zač­ný test [bod 3895 na­ria­de­nia vlá­dy, kto­rým sa vy­dá­va Ka­ta­lóg zdra­vot­ných vý­ko­nov]

Pos­ky­to­va­nie zdra­vot­nej sta­ros­tli­vos­ti

56.  Zdra­vot­nú sta­ros­tli­vosť a služ­by sú­vi­sia­ce s pos­ky­to­va­ním zdra­vot­nej sta­ros­tli­vos­ti pos­ky­tu­je pos­ky­to­va­teľ a zdra­vot­níc­ki pra­cov­ní­ci za pod­mie­nok us­ta­no­ve­ných oso­bit­ným pred­pi­som. Pos­ky­to­va­nie zdra­vot­nej sta­ros­tli­vos­ti v zdra­vot­níc­kom za­ria­de­ní am­bu­lan­tnej zdra­vot­nej sta­ros­tli­vos­ti a v zdra­vot­níc­kom za­ria­de­ní ús­tav­nej zdra­vot­nej sta­ros­tli­vos­ti je služ­ba vo všeo­bec­nom hos­po­dár­skom zá­uj­me. Pos­ky­to­va­nie zdra­vot­nej sta­ros­tli­vos­ti v sub­jek­toch hos­po­dár­skej mo­bi­li­zá­cie v pô­sob­nos­ti mi­nis­ter­stva zdra­vot­níc­tva sa po­čas tr­va­nia mi­mo­riad­nej si­tuácie, nú­dzo­vé­ho sta­vu v zdra­vot­níc­tve ale­bo vý­ni­moč­né­ho sta­vu ne­po­va­žu­je za hos­po­dár­sku čin­nosť. [§ 4 ods. 1 zá­ko­na o zdra­vot­nej sta­ros­tli­vos­ti]

57.  Zdra­vot­ná sta­ros­tli­vosť sa pos­ky­tu­je vo vzťa­hu k cho­ro­be ur­če­nej zdra­vot­níc­kym pra­cov­ní­kom.[§ 4 ods. 2 zá­ko­na o zdra­vot­nej sta­ros­tli­vos­ti]

58.  Pos­ky­to­va­teľ je po­vin­ný pos­ky­to­vať zdra­vot­nú sta­ros­tli­vosť správ­ne. Zdra­vot­ná sta­ros­tli­vosť je pos­kyt­nu­tá správ­ne, ak sa vy­ko­na­jú všet­ky zdra­vot­né vý­ko­ny na správ­ne ur­če­nie cho­ro­by so za­bez­pe­če­ním včas­nej a účin­nej lieč­by s cie­ľom uz­dra­ve­nia oso­by ale­bo zlep­še­nia sta­vu oso­by pri zoh­ľad­ne­ní sú­čas­ných poz­nat­kov le­kár­skej ve­dy a v sú­la­de so štan­dar­dný­mi pos­tup­mi na vý­kon pre­ven­cie, štan­dar­dný­mi di­ag­nos­tic­ký­mi pos­tup­mi a štan­dar­dný­mi te­ra­peu­tic­ký­mi pos­tup­mi pri zoh­ľad­ne­ní in­di­vi­duál­ne­ho sta­vu pa­cien­ta.[§ 4 ods. 3 zá­ko­na o zdra­vot­nej sta­ros­tli­vos­ti]

59.  Na pos­ky­to­va­nie zdra­vot­nej sta­ros­tli­vos­ti sa vy­ža­du­je in­for­mo­va­ný súh­las (§ 6 ods. 4), ak v tom­to zá­ko­ne nie je us­ta­no­ve­né inak (§ 6 ods. 9). [§ 4 ods. 4 zá­ko­na o zdra­vot­nej sta­ros­tli­vos­ti]

60.  Neod­de­li­teľ­nou sú­čas­ťou pos­ky­to­va­nia zdra­vot­nej sta­ros­tli­vos­ti je ve­de­nie zdra­vot­nej do­ku­men­tá­cie (§ 2 ods. 6) a vy­tvá­ra­nie elek­tro­nic­kých zdra­vot­ných zá­zna­mov v elek­tro­nic­kej zdra­vot­nej kniž­ke oso­by. [§ 4 ods. 5 zá­ko­na o zdra­vot­nej sta­ros­tli­vos­ti]

61.  Zdra­vot­ná sta­ros­tli­vosť je pos­kyt­nu­tá správ­ne aj vte­dy, ak je pos­kyt­nu­tá pod­ľa od­se­ku 3 dru­hej ve­ty a zá­ro­veň preu­ká­za­teľ­ne v prí­čin­nej sú­vis­los­ti s vý­ni­moč­ným sta­vom, nú­dzo­vým sta­vom ale­bo mi­mo­riad­nou si­tuáciou pri jej pos­ky­to­va­ní ne­moh­li byť spl­ne­né mi­ni­mál­ne po­žia­dav­ky na per­so­nál­ne za­bez­pe­če­nie a ma­te­riál­no-tech­nic­ké vy­ba­ve­nie jed­not­li­vých dru­hov zdra­vot­níc­kych za­ria­de­ní pod­ľa oso­bit­né­ho pred­pi­su[§ 4 ods. 7 zá­ko­na o zdra­vot­nej sta­ros­tli­vos­ti]. Tá­to úp­ra­va bo­la za­ve­de­ná čl. II zá­ko­na č. 69/2020 Z.z., kto­ré­ho dô­vo­do­vá sprá­va uvá­dza: Po­čas ce­lop­loš­né­ho ne­dos­tat­ku ma­te­riál­ne­ho a per­so­nál­ne­ho vy­ba­ve­nia z dô­vo­du vý­ni­moč­nej si­tuácie, napr. pan­dé­mie, je pot­reb­né na­ďa­lej pos­ky­to­vať zdra­vot­nú sta­ros­tli­vosť v čo naj­vyš­šej ne­vyh­nut­nej mie­re. Z toh­to dô­vo­du sa navr­hu­je roz­ší­riť us­ta­no­ve­nie, kto­ré de­fi­nu­je správ­ne pos­kyt­nu­tie zdra­vot­nej sta­ros­tli­vos­ti o us­ta­no­ve­nie, kto­ré pos­ky­to­va­te­ľom zdra­vot­nej sta­ros­tli­vos­ti umož­ní pos­kyt­núť pot­reb­nú zdra­vot­nú sta­ros­tli­vosť aj bez pou­ži­tia pros­tried­kov, kto­ré sú inak pred­pí­sa­nou sú­čas­ťou pos­ky­to­va­nia zdra­vot­nej sta­ros­tli­vos­ti tak, aby v čo naj­vyš­šej mie­re bo­la pa­cien­to­vi za­bez­pe­če­ná zdra­vot­ná sta­ros­tli­vosť. Zá­ro­veň sa od­stra­ňu­je pre­káž­ka, kto­rá by v sú­vis­los­ti s ne­dos­ta­toč­ným ma­te­riál­nym vy­ba­ve­ním a per­so­nál­nym za­bez­pe­če­ním v dôs­led­ku vý­ni­moč­né­ho sta­vu zna­me­na­la ob­me­dzenie pos­ky­to­va­nia zdra­vot­nej sta­ros­tli­vos­ti z dô­vo­du po­vin­nos­ti dodr­žať ma­te­riál­no - tech­nic­ké za­bez­pe­če­nie a per­so­nál­ne vy­ba­ve­nie pod­ľa oso­bit­né­ho pred­pi­su.

62.  Tá­to práv­na úp­ra­va (§ 4 ods. 7 zá­ko­na o zdra­vot­nej sta­ros­tli­vos­ti) zrej­me aš­pi­ru­je na ko­na­nie pred Ústav­ným sú­dom SR. Dom­nie­va­me sa však, že to nie je ne­vyh­nut­né, na­koľ­ko aj ro­zum­nou ap­li­ká­ciu sa mô­že do­siah­nuť jej ús­tav­no-kon­form­ný vý­klad. Ten by mal byť ta­ký, že úp­ra­vu ne­mož­no vy­kla­dať tak, že by sa v zá­klad­nom us­ta­no­ve­ní za­de­fi­no­va­ný roz­sah správ­nej zdra­vot­nej sta­ros­tli­vos­ti (te­da le­gear­tis) mal vý­raz­ne ob­me­dziť ale­bo do­kon­ca úpl­ne „vy­práz­dniť“. Ná­roč­nou úlo­hou však bu­de v kon­krét­nom prí­pa­de ur­čiť hra­ni­cu, kto­rú už ne­mož­no pri úľa­vách prek­ro­čiť; pre­to je mož­né, že tá­to úp­ra­va na­po­kon pred­sa len skon­čí pred Ústav­ným sú­dom SR. Kaž­do­pád­ne tú­to úp­ra­vu ne­mož­no vní­mať ako aký­si „bian­ko šek“ umož­ňu­jú­ci štá­tu za­bez­pe­čo­vať vý­kon zdra­vot­nej sta­ros­tli­vos­ti ako­koľ­vek len s pou­ka­zom na vy­hlá­se­ný nú­dzo­vý stav. V zmys­le uve­de­nej úp­ra­vy je to­tiž mož­né zni­žo­vať po­žia­dav­ky kla­de­né na pos­ky­to­va­nie zdra­vot­nej sta­ros­tli­vos­ti len vte­dy, ak tie­to po­žia­dav­ky ne­mô­žu byť ob­jek­tív­ne spl­ne­né a nie vte­dy, ak je po­hodl­nej­šie ich nespl­niť ale­bo ich spl­ne­nie je ná­roč­né. 

For­my pos­ky­to­va­nia zdra­vot­nej sta­ros­tli­vos­ti

63.  Zdra­vot­ná sta­ros­tli­vosť sa pos­ky­tu­je ako

a) am­bu­lan­tná sta­ros­tli­vosť

1. všeo­bec­ná

1.1. pre dos­pe­lých

1.2. pre de­ti a do­rast,

2. špe­cia­li­zo­va­ná

2.1. gy­ne­ko­lo­gic­ká

2.2. zub­no-le­kár­ska,

3. špe­cia­li­zo­va­ná iná,

4. zá­chran­ná zdra­vot­ná služ­ba,

b) ús­tav­ná sta­ros­tli­vosť,

c) le­ká­ren­ská sta­ros­tli­vosť,

d) ošet­ro­va­teľ­ská sta­ros­tli­vosť v za­ria­de­ní so­ciál­nej po­mo­ci.

[§ 7 ods. 1 zá­ko­na o zdra­vot­nej sta­ros­tli­vos­ti]

64.  Zdra­vot­ná sta­ros­tli­vosť v mo­bil­nom od­be­ro­vom mies­te sa pos­ky­tu­je ako iná špe­cia­li­zo­va­ná am­bu­lan­tná sta­ros­tli­vosť pod­ľa od­se­ku 1 písm. a) bo­du 3 v zdra­vot­níc­kom za­ria­de­ní pos­ky­to­va­te­ľa, kto­rý pos­ky­tu­je zdra­vot­nú sta­ros­tli­vosť v mo­bil­nom od­be­ro­vom mies­te. Zdra­vot­ná sta­ros­tli­vosť v mo­bil­nom od­be­ro­vom mies­te sa pos­ky­tu­je aj for­mou vý­jaz­do­vej služ­by v do­má­com pros­tre­dí oso­by, kto­rej sa am­bu­lan­tná sta­ros­tli­vosť pos­ky­tu­je, ale­bo v inom pros­tre­dí.[§ 7 ods. 9 zá­ko­na o zdra­vot­nej sta­ros­tli­vos­ti]

65.  Am­bu­lan­tná sta­ros­tli­vosť sa pos­ky­tu­je oso­be, kto­rej zdra­vot­ný stav ne­vy­ža­du­je nep­retr­ži­té pos­ky­to­va­nie zdra­vot­nej sta­ros­tli­vos­ti dlh­šie ako 24 ho­dín. Am­bu­lan­tná sta­ros­tli­vosť sa pos­ky­tu­je aj v do­má­com pros­tre­dí ale­bo v inom pri­ro­dze­nom pros­tre­dí oso­by, kto­rej sa am­bu­lan­tná sta­ros­tli­vosť pos­ky­tu­je (ďa­lej len „do­má­ca sta­ros­tli­vosť“). [§ 8 ods. 1 zá­ko­na o zdra­vot­nej sta­ros­tli­vos­ti]

66.  Všeo­bec­nú am­bu­lan­tnú sta­ros­tli­vosť pos­ky­tu­je pos­ky­to­va­te­ľom ur­če­ný le­kár (ďa­lej len "všeo­bec­ný le­kár") a pos­ky­to­va­te­ľom ur­če­ná

a) ses­tra s prís­luš­nou od­bor­nou spô­so­bi­los­ťou ale­bo

b) prak­tic­ká ses­tra.

[§ 8 ods. 2 zá­ko­na o zdra­vot­nej sta­ros­tli­vos­ti]

67.  Všeo­bec­ným le­ká­rom pod­ľa od­se­ku 2 je

a) le­kár so špe­cia­li­zá­ciou v špe­cia­li­zač­nom od­bo­re všeo­bec­né le­kár­stvo, kto­rý pos­ky­tu­je všeo­bec­nú am­bu­lan­tnú sta­ros­tli­vosť pre dos­pe­lých, a

b) le­kár so špe­cia­li­zá­ciou v špe­cia­li­zač­nom od­bo­re pe­dia­tria, kto­rý pos­ky­tu­je všeo­bec­nú am­bu­lan­tnú sta­ros­tli­vosť pre de­ti a do­rast.

[§ 8 ods. 3 zá­ko­na o zdra­vot­nej sta­ros­tli­vos­ti]

68.  Špe­cia­li­zo­va­nú am­bu­lan­tnú sta­ros­tli­vosť pos­ky­tu­je pos­ky­to­va­te­ľom ur­če­ný le­kár so špe­cia­li­zá­ciou v inom špe­cia­li­zač­nom od­bo­re ako všeo­bec­né le­kár­stvo, zub­ný le­kár (ďa­lej len „le­kár špe­cial­ista“) ale­bo zdra­vot­níc­ky pra­cov­ník s prís­luš­nou od­bor­nou spô­so­bi­los­ťou. Špe­cia­li­zo­va­ná am­bu­lan­tná sta­ros­tli­vosť pod­ľa § 7 ods. 1 písm. a) tre­tie­ho bo­du uh­rá­dza­ná na zá­kla­de ve­rej­né­ho zdra­vot­né­ho pois­te­nia sa pos­ky­tu­je na zá­kla­de pí­som­né­ho od­po­rú­ča­nia všeo­bec­né­ho le­ká­ra; v od­po­rú­ča­ní všeo­bec­ný le­kár uve­die úda­je uve­de­né v § 19 ods. 2 písm. a), h) a i), struč­ný opis ak­tuál­ne­ho zdra­vot­né­ho sta­vu, pred­bež­né sta­no­ve­nie cho­ro­by vrá­ta­ne jej kó­du, špe­cia­li­zač­ný od­bor, roz­sah a cieľ od­po­rú­ča­né­ho vy­šet­re­nia a od­ôvod­ne­nie od­po­rú­ča­nia. Ak všeo­bec­ný le­kár od­po­rú­ča pa­cien­to­vi pos­kyt­nu­tie špe­cia­li­zo­va­nej am­bu­lan­tnej sta­ros­tli­vos­ti pod­ľa dru­hej ve­ty, je po­vin­ný bez­od­klad­ne vy­tvo­riť elek­tro­nic­ký zá­znam o od­po­rú­ča­ní le­ká­ra na špe­cia­li­zo­va­nú am­bu­lan­tnú sta­ros­tli­vosť v elek­tro­nic­kej zdra­vot­nej kniž­ke. Od­po­rú­ča­nie ob­sa­hu­je iden­ti­fi­ká­tor zá­zna­mu o od­po­rú­ča­ní všeo­bec­né­ho le­ká­ra na špe­cia­li­zo­va­nú am­bu­lan­tnú sta­ros­tli­vosť v elek­tro­nic­kej zdra­vot­nej kniž­ke ok­rem od­po­rú­ča­nia vy­sta­ve­né­ho ruč­ne z dô­vo­du ne­fun­kčnos­ti tech­nic­kých za­ria­de­ní ale­bo vy­sta­ve­né­ho ruč­ne pri pos­ky­to­va­ní zdra­vot­nej sta­ros­tli­vos­ti for­mou náv­štev­nej služ­by v do­má­com pros­tre­dí ale­bo v inom pri­ro­dze­nom pros­tre­dí oso­by, kto­rej sa am­bu­lan­tná sta­ros­tli­vosť pos­ky­tu­je. Na zá­kla­de do­ho­dy s pa­cien­tom ošet­ru­jú­ci le­kár po vy­tvo­re­ní elek­tro­nic­ké­ho zá­zna­mu o od­po­rú­ča­ní le­ká­ra na špe­cia­li­zo­va­nú am­bu­lan­tnú sta­ros­tli­vosť v elek­tro­nic­kej zdra­vot­nej kniž­ke od­po­rú­ča­nie le­ká­ra na špe­cia­li­zo­va­nú am­bu­lan­tnú sta­ros­tli­vosť v lis­tin­nej po­do­be ne­vy­ho­to­ví; o tej­to mož­nos­ti je ošet­ru­jú­ci le­kár po­vin­ný in­for­mo­vať pa­cien­ta. Špe­cia­li­zo­va­nú am­bu­lan­tnú zdra­vot­nú sta­ros­tli­vosť v špe­cia­li­zač­nom od­bo­re det­ská psy­chia­tria pos­ky­tu­je ošet­ru­jú­ci le­kár aj na zá­kla­de roz­hod­nu­tia sú­du pod­ľa oso­bit­né­ho pred­pi­su. [§ 8 ods. 4 zá­ko­na o zdra­vot­nej sta­ros­tli­vos­ti]

69.  Od­po­rú­ča­nie všeo­bec­né­ho le­ká­ra ale­bo elek­tro­nic­ký zá­znam o od­po­rú­ča­ní le­ká­ra na špe­cia­li­zo­va­nú am­bu­lan­tnú sta­ros­tli­vosť pod­ľa od­se­ku 4 sa ne­vy­ža­du­je

a) na pos­kyt­nu­tie špe­cia­li­zo­va­nej am­bu­lan­tnej sta­ros­tli­vos­ti pos­ky­to­va­nej v špe­cia­li­zač­nom od­bo­re psy­chia­tria, v špe­cia­li­zač­nom od­bo­re det­ská psy­chia­tria, v špe­cia­li­zač­nom od­bo­re der­ma­to­ve­ne­ro­ló­gia a v špe­cia­li­zač­nom od­bo­re of­tal­mo­ló­gia, ak ide o pred­pí­sa­nie oku­lia­rov,

b) na kaž­dé ďal­šie sú­vi­sia­ce pos­kyt­nu­tie špe­cia­li­zo­va­nej zdra­vot­nej sta­ros­tli­vos­ti, kto­ré nás­led­ne ur­čí le­kár špe­cial­ista,

c) do 24 ho­dín od vzni­ku úra­zu ale­bo inej náh­lej zme­ny zdra­vot­né­ho sta­vu oso­by, kto­rej sa pos­ky­tu­je zdra­vot­ná sta­ros­tli­vosť,

d) v prí­pa­de dis­pen­za­ri­zá­cie,

e) v prí­pa­de ochran­né­ho am­bu­lan­tné­ho lie­če­nia,

f) na pos­kyt­nu­tie špe­cia­li­zo­va­nej am­bu­lan­tnej sta­ros­tli­vos­ti v dopl­nko­vých or­di­nač­ných ho­di­nách ale­bo v rám­ci do­má­cej sta­ros­tli­vos­ti na žia­dosť oso­by pod­ľa § 8 ods. 10.

[§ 8 ods. 5 zá­ko­na o zdra­vot­nej sta­ros­tli­vos­ti]

70.  O pos­kyt­nu­tí špe­cia­li­zo­va­nej am­bu­lan­tnej sta­ros­tli­vos­ti je ošet­ru­jú­ci le­kár po­vin­ný bez­od­klad­ne vy­ho­to­viť pre všeo­bec­né­ho le­ká­ra ale­bo le­ká­ra, kto­rý od­po­ru­čil oso­bu na ďal­šie pos­ky­to­va­nie zdra­vot­nej sta­ros­tli­vos­ti, sprá­vu o pos­kyt­nu­tej zdra­vot­nej sta­ros­tli­vos­ti, kto­rá ob­sa­hu­je úda­je pod­ľa § 21 ods. 3 písm. a), c) až g) a sta­no­ve­nie cho­ro­by vrá­ta­ne jej kó­du; to nep­la­tí pre špe­cia­li­zo­va­nú am­bu­lan­tnú sta­ros­tli­vosť pod­ľa § 7 ods. 1 písm. a) dru­hý bod. Rov­na­ko je ošet­ru­jú­ci le­kár po­vin­ný bez­od­klad­ne vy­tvo­riť elek­tro­nic­ký zá­znam o pos­kyt­nu­tej am­bu­lan­tnej sta­ros­tli­vos­ti v elek­tro­nic­kej zdra­vot­nej kniž­ke. Na zá­kla­de do­ho­dy s pa­cien­tom ošet­ru­jú­ci le­kár po vy­tvo­re­ní zá­zna­mu o pos­kyt­nu­tej am­bu­lan­tnej sta­ros­tli­vos­ti sprá­vu o pos­kyt­nu­tej zdra­vot­nej sta­ros­tli­vos­ti v lis­tin­nej po­do­be ne­vy­ho­to­ví; o tej­to mož­nos­ti je ošet­ru­jú­ci le­kár po­vin­ný in­for­mo­vať pa­cien­ta. O pos­kyt­nu­tí špe­cia­li­zo­va­nej am­bu­lan­tnej zdra­vot­nej sta­ros­tli­vos­ti na zá­kla­de roz­hod­nu­tia sú­du pod­ľa oso­bit­né­ho pred­pi­su je ošet­ru­jú­ci le­kár po­vin­ný vy­ho­to­viť zá­znam o pos­kyt­nu­tí zdra­vot­nej sta­ros­tli­vos­ti pre súd v le­ho­te, kto­rú ur­čil súd.[§ 8 ods. 6 zá­ko­na o zdra­vot­nej sta­ros­tli­vos­ti]

71.  Vý­sle­dok vy­šet­re­nia spo­loč­ných vy­šet­ro­va­cích a lie­čeb­ných zlo­žiek sa pos­ky­tu­je pros­tred­níc­tvom elek­tro­nic­ké­ho zá­zna­mu o vý­sled­ku vy­šet­re­nia spo­loč­ných vy­šet­ro­va­cích a lie­čeb­ných zlo­žiek. Na zá­kla­de do­ho­dy pos­ky­to­va­te­ľov sa vý­sle­dok vy­šet­re­nia spo­loč­ných vy­šet­ro­va­cích a lie­čeb­ných zlo­žiek v lis­tin­nej po­do­be ne­vy­ho­to­ví.[§ 8 ods. 9 zá­ko­na o zdra­vot­nej sta­ros­tli­vos­ti]

Pos­ky­to­va­nie zdra­vot­nej sta­ros­tli­vos­ti v epi­de­mio­lo­gic­kej am­bu­lan­cii

72.  Pos­ky­to­va­nie zdra­vot­nej sta­ros­tli­vos­ti v epi­de­mio­lo­gic­kej am­bu­lan­cii za­bez­pe­ču­je dr­ži­teľ po­vo­le­nia na pre­vádz­ko­va­nie epi­de­mio­lo­gic­kej am­bu­lan­cie pre

a) dos­pe­lých pros­tred­níc­tvom le­ká­ra s pro­fe­sij­ným ti­tu­lom

1. všeo­bec­ný le­kár,

2. inter­nista,

3. an­gio­lóg,

4. di­abe­to­lóg

5. en­dok­ri­no­lóg,

6. gas­troen­te­ro­lóg,

7. ge­ria­ter,

8. he­ma­to­lóg,

9. tran­sfú­zio­lóg,

10. he­pa­to­lóg,

11. in­fek­to­lóg,

12. kar­dio­lóg,

13. kli­nic­ký far­ma­ko­lóg,

14. kli­nic­ký on­ko­lóg,

15. imu­noa­ler­go­lóg,

16. nef­ro­lóg,

17. le­kár nuk­leár­nej me­di­cí­ny,

18. pneu­mof­ti­zeo­lóg,

19. le­kár pra­cov­né­ho le­kár­stva,

20. reu­ma­to­lóg,

b) de­ti a do­rast pros­tred­níc­tvom le­ká­ra s pro­fe­sij­ným ti­tu­lom

1. pe­dia­ter,

2. pe­dia­tric­ký en­dok­ri­no­lóg,

3. pe­dia­tric­ký gas­troen­te­ro­lóg,

4. pe­dia­tric­ký he­ma­to­lóg a on­ko­lóg,

5. pe­dia­tric­ký kar­dio­lóg,

6. pe­dia­tric­ký nef­ro­lóg,

7. pe­dia­tric­ký pneu­mof­ti­zeo­lóg,

8. pe­dia­tric­ký reu­ma­to­lóg,

9. pe­dia­ter in­ten­zív­nej me­di­cí­ny,

10. pe­dia­tric­ký neu­ro­lóg,

11. pe­dia­tric­ký anes­té­zio­lóg,

12. pe­dia­tric­ký gy­ne­ko­lóg,

13. pe­dia­tric­ký uro­lóg,

14. imu­noa­ler­go­lóg,

15. in­fek­to­lóg.

[§ 8c ods. 1 zá­ko­na o zdra­vot­nej sta­ros­tli­vos­ti]

Prá­va a po­vin­nos­ti osôb pri pos­ky­to­va­ní zdra­vot­nej sta­ros­tli­vos­ti

73.  Kaž­dý má prá­vo na pos­ky­to­va­nie zdra­vot­nej sta­ros­tli­vos­ti.[§ 11 ods. 1 zá­ko­na o zdra­vot­nej sta­ros­tli­vos­ti]

74.  Kaž­dý má prá­vo na vý­ber pos­ky­to­va­te­ľa. To­to prá­vo sa nev­zťa­hu­je na

a) oso­bu, kto­rá je vo väz­be, vo vý­ko­ne tres­tu od­ňa­tia slo­bo­dy ale­bo vo vý­ko­ne de­ten­cie,

b) žia­da­te­ľa o az­yl,

c) oso­bu, kto­rej sa pos­ky­tu­je zdra­vot­ná sta­ros­tli­vosť na zá­kla­de roz­hod­nu­tia sú­du pod­ľa oso­bit­né­ho pred­pi­su.

[§ 11 ods. 6 zá­ko­na o zdra­vot­nej sta­ros­tli­vos­ti]

75.  Prá­vo na vý­ber pos­ky­to­va­te­ľa sa nev­zťa­hu­je ani na oso­bu, kto­rá je prís­luš­ní­kom

a) oz­bro­je­ných síl Slo­ven­skej re­pub­li­ky,

b) Po­li­caj­né­ho zbo­ru,

c) Slo­ven­skej in­for­mač­nej služ­by,

d) Ná­rod­né­ho bez­peč­nos­tné­ho úra­du,

e) Zbo­ru vä­zen­skej a jus­tič­nej strá­že,

f) Hor­skej zá­chran­nej služ­by,

g) Ha­sič­ské­ho a zá­chran­né­ho zbo­ru,

ak ta­kej­to oso­be ur­čil pos­ky­to­va­te­ľa slu­žob­ný or­gán ale­bo slu­žob­ný úrad.

[§ 11 ods. 7 zá­ko­na o zdra­vot­nej sta­ros­tli­vos­ti]

76.  Prá­vo na vý­ber pos­ky­to­va­te­ľa sa nev­zťa­hu­je ani na za­mes­tnan­ca, kto­rý je po­vin­ný pod­ro­biť sa le­kár­skym pre­ven­tív­nym pre­hliad­kam vo vzťa­hu k prá­ci na účel po­su­dzo­va­nia zdra­vot­nej spô­so­bi­los­ti na prá­cu.[§ 11 ods. 8 zá­ko­na o zdra­vot­nej sta­ros­tli­vos­ti]

77.  Pri pos­ky­to­va­ní zdra­vot­nej sta­ros­tli­vos­ti má kaž­dý prá­vo za pod­mie­nok us­ta­no­ve­ných tým­to zá­ko­nom na

a) ochra­nu dôs­toj­nos­ti, reš­pek­to­va­nie svo­jej te­les­nej in­teg­ri­ty a psy­chic­kej in­teg­ri­ty,

b) in­for­má­cie tý­ka­jú­ce sa je­ho zdra­vot­né­ho sta­vu,

c) in­for­má­cie o úče­le, po­va­he, nás­led­koch a ri­zi­kách pos­kyt­nu­tia zdra­vot­nej sta­ros­tli­vos­ti, o mož­nos­tiach voľ­by navr­ho­va­ných pos­tu­pov a ri­zi­kách od­miet­nu­tia pos­kyt­nu­tia zdra­vot­nej sta­ros­tli­vos­ti (§ 6 ods. 1),

d) od­miet­nu­tie pos­kyt­nu­tia zdra­vot­nej sta­ros­tli­vos­ti ok­rem prí­pa­dov, v kto­rých pod­ľa toh­to zá­ko­na mož­no pos­kyt­núť zdra­vot­nú sta­ros­tli­vosť bez in­for­mo­va­né­ho súh­la­su (§ 6 ods. 9),

e) roz­hod­nu­tie o svo­jej účas­ti na vý­uč­be ale­bo na bio­me­di­cín­skom vý­sku­me,

f) za­cho­va­nie ml­čan­li­vos­ti o všet­kých úda­joch tý­ka­jú­cich sa je­ho zdra­vot­né­ho sta­vu, o sku­toč­nos­tiach sú­vi­sia­cich s je­ho zdra­vot­ným sta­vom, ak v prí­pa­doch us­ta­no­ve­ných oso­bit­ným pred­pi­som nie je zdra­vot­níc­ky pra­cov­ník zba­ve­ný tej­to ml­čan­li­vos­ti,

g) zmier­ne­nie utr­pe­nia,

h) hu­mán­ny, etic­ký a dôs­toj­ný prís­tup zdra­vot­níc­kych pra­cov­ní­kov.

[§ 11 ods. 9 zá­ko­na o zdra­vot­nej sta­ros­tli­vos­ti]

78.  Kaž­dý je po­vin­ný pos­kyt­núť ale­bo spros­tred­ko­vať ne­vyh­nut­nú po­moc­kaž­dej oso­be, kto­rá je v ne­bez­pe­čen­stve smr­ti ale­bo ja­ví znám­ky zá­važ­nej po­ru­chy zdra­via, ak tým zá­važ­ným spô­so­bom neoh­ro­zí svoj ži­vot ale­bo zdra­vie.[§ 11 ods. 13 zá­ko­na o zdra­vot­nej sta­ros­tli­vos­ti]

79.  Oso­ba, kto­rá má pre­nos­nú cho­ro­bu, je po­vin­ná

a) sprá­vať sa tak, aby za­brá­ni­la pre­no­su ta­kej­to cho­ro­by na iné oso­by,

b) ozna­čiť ošet­ru­jú­ce­mu le­ká­ro­vi zdroj ná­ka­zy, ak ho poz­ná, a pos­kyt­núť mu všet­ky in­for­má­cie na je­ho ur­če­nie,

c) ur­čiť ok­ruh osôb, na kto­rý moh­la pre­nos­nú cho­ro­bu pre­niesť.

[§ 11 ods. 14 zá­ko­na o zdra­vot­nej sta­ros­tli­vos­ti]

Le­kár­sky po­su­dok

80.  Le­kár­sky po­su­dok na úče­ly toh­to zá­ko­na je vý­sle­dok po­sú­de­nia

a) zdra­vot­nej spô­so­bi­los­ti na prá­cu,

b) zdra­vot­né­ho sta­vu v sú­vis­los­ti s uz­na­ním cho­ro­by z po­vo­la­nia a oh­ro­ze­nia cho­ro­bou z po­vo­la­nia,

c) bo­les­ti a sťa­že­nia spo­lo­čen­ské­ho up­lat­ne­nia pri úra­zoch, cho­ro­bách z po­vo­la­nia a iných poš­ko­de­niach na zdra­ví.

[§ 16 ods. 1 zá­ko­na o zdra­vot­nej sta­ros­tli­vos­ti]

81.  Le­kár­sky po­su­dok vy­dá­va pos­ky­to­va­teľ a po­su­dzo­va­nie pod­ľa od­se­ku 1 vy­ko­ná­va pos­ky­to­va­te­ľom ur­če­ný le­kár. [§ 16 ods. 2 zá­ko­na o zdra­vot­nej sta­ros­tli­vos­ti]

82.  Le­kár­sky po­su­dok sa vy­dá­va na žia­dosť oso­by, kto­rej sa má po­su­dzo­va­nie tý­kať, ale­bo na žia­dosť práv­nic­kej oso­by so súh­la­som ta­kej­to oso­by.[§ 16 ods. 3 zá­ko­na o zdra­vot­nej sta­ros­tli­vos­ti]

Pos­ky­to­va­te­lia zdra­vot­nej sta­ros­tli­vos­ti

83.  Ten­to zá­kon us­ta­no­vu­je

a) pod­mien­ky pos­ky­to­va­nia zdra­vot­nej sta­ros­tli­vos­ti a slu­žieb sú­vi­sia­cich s pos­ky­to­va­ním zdra­vot­nej sta­ros­tli­vos­ti (ďa­lej len „zdra­vot­ná sta­ros­tli­vosť“) fy­zic­ký­mi oso­ba­mi a práv­nic­ký­mi oso­ba­mi,

b) pod­mien­ky na vý­kon zdra­vot­níc­ke­ho po­vo­la­nia, vrá­ta­ne pod­mie­nok uz­ná­va­nia dok­la­dov o vzde­la­ní na vý­kon zdra­vot­níc­ke­ho po­vo­la­nia,

f) po­vin­nos­ti pos­ky­to­va­te­ľa zdra­vot­nej sta­ros­tli­vos­ti (ďa­lej len "pos­ky­to­va­teľ") a po­vin­nos­ti zdra­vot­níc­ke­ho pra­cov­ní­ka,

g) do­zor nad dodr­žia­va­ním po­vin­nos­tí a san­kcie za po­ru­še­nie po­vin­nos­tí us­ta­no­ve­ných tým­to zá­ko­nom.

[§ 1 ods. 1 zá­ko­na o pos­ky­to­va­te­ľoch zdra­vot­nej sta­ros­tli­vos­ti]

84.  Pod­mien­kou pos­ky­to­va­nia zdra­vot­nej sta­ros­tli­vos­ti je spl­ne­nie pod­mie­nok na vý­kon zdra­vot­níc­ke­ho po­vo­la­nia (§ 31). [§ 2 zá­ko­na o pos­ky­to­va­te­ľoch zdra­vot­nej sta­ros­tli­vos­ti]

85.  Zdra­vot­níc­ke po­vo­la­nie je sú­bor pra­cov­ných čin­nos­tí, kto­ré vy­ko­ná­va zdra­vot­níc­ky pra­cov­ník (§ 27) pri

a) pos­ky­to­va­ní zdra­vot­nej sta­ros­tli­vos­ti,

b) za­bez­pe­čo­va­ní zá­chran­nej zdra­vot­nej služ­by,

c) ochra­ne zdra­via ľu­dí,

d) le­kár­skej po­sud­ko­vej čin­nos­ti,

e) za­ob­chá­dza­ní s liek­mi a zdra­vot­níc­ky­mi po­môc­ka­mi,

f) vý­ko­ne kon­tro­ly pos­ky­to­va­nia zdra­vot­nej sta­ros­tli­vos­ti, ochra­ny zdra­via ľu­dí a le­kár­skej po­sud­ko­vej čin­nos­ti a pri vý­ko­ne doh­ľa­du nad zdra­vot­nou sta­ros­tli­vos­ťou,

g) vy­ko­ná­va­ní pre­hliad­ky mŕtve­ho te­la,

h) pos­ky­to­va­ní sta­ros­tli­vos­ti o oso­by v de­ten­cii.

[§ 3 ods. 1 zá­ko­na o pos­ky­to­va­te­ľoch zdra­vot­nej sta­ros­tli­vos­ti]

86.  (Vý­kon zdra­vot­níc­ke­ho po­vo­la­nia pri pos­ky­to­va­ní zdra­vot­nej sta­ros­tli­vos­ti je čin­nosť bez­pros­tred­ne ne­vyh­nut­ná na ochra­nu ži­vo­ta a zdra­via ľu­dí.[§ 3 ods. 3 zá­ko­na o pos­ky­to­va­te­ľoch zdra­vot­nej sta­ros­tli­vos­ti]

87.  Zdra­vot­níc­ke po­vo­la­nie sa vy­ko­ná­va

a) v pra­cov­nop­ráv­nom vzťa­hu ale­bo v ob­dob­nom pra­cov­nom vzťa­hu,

b) na zá­kla­de po­vo­le­nia na pre­vádz­ko­va­nie zdra­vot­níc­ke­ho za­ria­de­nia (ďa­lej len "po­vo­le­nie") (§ 11) ale­bo po­vo­le­nia vy­da­né­ho pod­ľa oso­bit­né­ho pred­pi­su,

c) na zá­kla­de li­cen­cie na vý­kon sa­mos­tat­nej zdra­vot­níc­kej praxe (§ 10),

d) na zá­kla­de li­cen­cie na vý­kon le­kár­skej po­sud­ko­vej čin­nos­ti (§ 7a) ale­bo

e) na zá­kla­de živ­nos­ten­ské­ho op­ráv­ne­nia pod­ľa oso­bit­né­ho pred­pi­su.

[§ 3 ods. 4 zá­ko­na o pos­ky­to­va­te­ľoch zdra­vot­nej sta­ros­tli­vos­ti]

88.  Pos­ky­to­va­teľ je

a) fy­zic­ká oso­ba-pod­ni­ka­teľ ale­bo práv­nic­ká oso­ba, kto­rá pos­ky­tu­je zdra­vot­nú sta­ros­tli­vosť na zá­kla­de

1. po­vo­le­nia (§ 11) ale­bo po­vo­le­nia na pos­ky­to­va­nie le­ká­ren­skej sta­ros­tli­vos­ti pod­ľa oso­bit­né­ho pred­pi­su,

2. živ­nos­ten­ské­ho op­ráv­ne­nia pod­ľa oso­bit­né­ho pred­pi­su,

3. roz­hod­nu­tia o na­ria­de­ní vy­tvo­re­nia mo­bil­né­ho od­be­ro­vé­ho mies­ta,

b) fy­zic­ká oso­ba-pod­ni­ka­teľ, kto­rá pos­ky­tu­je zdra­vot­nú sta­ros­tli­vosť na zá­kla­de li­cen­cie na vý­kon sa­mos­tat­nej zdra­vot­níc­kej praxe (§ 10), ale­bo

c) fy­zic­ká oso­ba-pod­ni­ka­teľ ale­bo práv­nic­ká oso­ba, kto­rá pos­ky­tu­je zdra­vot­nú sta­ros­tli­vosť na zá­kla­de po­vo­le­nia na pre­vádz­ko­va­nie prí­rod­ných lie­čeb­ných kú­pe­ľov ale­bo po­vo­le­nia na pre­vádz­ko­va­nie kú­peľ­nej lie­čeb­ne pod­ľa oso­bit­né­ho pred­pi­su.

[§ 4 ods. 1 zá­ko­na o pos­ky­to­va­te­ľoch zdra­vot­nej sta­ros­tli­vos­ti]

89.  Zdra­vot­níc­ke za­ria­de­nie je pre­vádz­ko­vý út­var zria­de­ný na pos­ky­to­va­nie zdra­vot­nej sta­ros­tli­vos­ti a slu­žieb sú­vi­sia­cich s pos­ky­to­va­ním zdra­vot­nej sta­ros­tli­vos­ti.[§ 7 ods. 1 zá­ko­na o pos­ky­to­va­te­ľoch zdra­vot­nej sta­ros­tli­vos­ti]

90.  Zdra­vot­níc­ke za­ria­de­nia mož­no pre­vádz­ko­vať len na zá­kla­de po­vo­le­nia ale­bo roz­hod­nu­tia o na­ria­de­ní vy­tvo­re­nia mo­bil­né­ho od­be­ro­vé­ho mies­ta; po­vo­le­nia sa vy­dá­va­jú na zdra­vot­níc­ke za­ria­de­nia

a) am­bu­lan­tnej zdra­vot­nej sta­ros­tli­vos­ti,

b) ús­tav­nej zdra­vot­nej sta­ros­tli­vos­ti,

c) le­ká­ren­skej sta­ros­tli­vos­ti.

[§ 7 ods. 2 zá­ko­na o pos­ky­to­va­te­ľoch zdra­vot­nej sta­ros­tli­vos­ti]

91.  Za­ria­de­nia am­bu­lan­tnej zdra­vot­nej sta­ros­tli­vos­ti sú:

a) am­bu­lan­cia

6. mo­bil­né od­be­ro­vé mies­to,

7. epi­de­mio­lo­gic­ká am­bu­lan­cia,

7a. epi­de­mio­lo­gic­ká am­bu­lan­cia pre dos­pe­lých,

7b. epi­de­mio­lo­gic­ká am­bu­lan­cia pre de­ti a do­rast,

f) za­ria­de­nie spo­loč­ných vy­šet­ro­va­cích a lie­čeb­ných zlo­žiek.

[§ 7 ods. 3 zá­ko­na o pos­ky­to­va­te­ľoch zdra­vot­nej sta­ros­tli­vos­ti]

 

92.  Na vý­kon le­kár­skej po­sud­ko­vej čin­nos­ti na inom mies­te ako v zdra­vot­níc­kom za­ria­de­ní sa vy­ža­du­je li­cen­cia na vý­kon le­kár­skej po­sud­ko­vej čin­nos­ti [§ 68 ods. 1 písm. d)]. [§ 7a ods. 1 zá­ko­na o pos­ky­to­va­te­ľoch zdra­vot­nej sta­ros­tli­vos­ti]

 

93.  Us­ta­no­ve­nie od­se­ku 1 sa nev­zťa­hu­je na vý­kon le­kár­skej po­sud­ko­vej čin­nos­ti v oz­bro­je­ných si­lách a v oz­bro­je­ných zbo­roch.[§ 7a ods. 2 zá­ko­na o pos­ky­to­va­te­ľoch zdra­vot­nej sta­ros­tli­vos­ti]

 

94.  Le­kár­sku po­sud­ko­vú čin­nosť na inom mies­te ako v zdra­vot­níc­kom za­ria­de­ní sú op­ráv­ne­ní vy­ko­ná­vať bez li­cen­cie na vý­kon le­kár­skej po­sud­ko­vej čin­nos­ti

a) le­ká­ri, kto­rí vy­ko­ná­va­jú le­kár­sku po­sud­ko­vú čin­nosť pod­ľa oso­bit­ných pred­pi­sov, ale­bo

b) le­ká­ri, kto­rí vy­ko­ná­va­jú le­kár­sku po­sud­ko­vú čin­nosť pri vý­ko­ne so­ciál­ne­ho pois­te­nia a ma­jú špe­cia­li­zá­ciu v špe­cia­li­zač­nom od­bo­re po­sud­ko­vé le­kár­stvo ale­bo sú za­ra­de­ní do špe­cia­li­zač­né­ho štú­dia v špe­cia­li­zač­nom od­bo­re po­sud­ko­vé le­kár­stvo.

[§ 7a ods. 3 zá­ko­na o pos­ky­to­va­te­ľoch zdra­vot­nej sta­ros­tli­vos­ti]

 

 

Per­so­nál­ne za­bez­pe­če­nie a ma­te­riál­no-tech­nic­ké vy­ba­ve­nie zdra­vot­níc­ke­ho za­ria­de­nia

 

95.  Zdra­vot­níc­ke za­ria­de­nia mu­sia byť per­so­nál­ne za­bez­pe­če­né a ma­te­riál­no-tech­nic­ky vy­ba­ve­né na pos­ky­to­va­nie zdra­vot­nej sta­ros­tli­vos­ti v sú­la­de so svo­jím od­bor­ným za­me­ra­ním.[§ 8 ods. 1 zá­ko­na o pos­ky­to­va­te­ľoch zdra­vot­nej sta­ros­tli­vos­ti]

 

96.  Mi­ni­mál­ne po­žia­dav­ky na per­so­nál­ne za­bez­pe­če­nie a ma­te­riál­no-tech­nic­ké vy­ba­ve­nie jed­not­li­vých dru­hov zdra­vot­níc­kych za­ria­de­ní pod­ľa § 7 ods. 3 písm. a) pr­vé­ho bo­du až tre­tie­ho bo­du a pia­te­ho až sied­me­ho bo­du a písm. b) až i) a ods. 4 písm. a) až d) a g) us­ta­no­ví všeo­bec­ne zá­väz­ný práv­ny pred­pis, kto­rý vy­dá mi­nis­ter­stvo zdra­vot­níc­tva.[§ 8 ods. 2 zá­ko­na o pos­ky­to­va­te­ľoch zdra­vot­nej sta­ros­tli­vos­ti]

 

97.  Mi­nis­ter­stvo zdra­vot­níc­tva Slo­ven­skej re­pub­li­ky vy­da­lo pod­ľa § 8 ods. 2 zá­ko­na o pos­ky­to­va­te­ľoch zdra­vot­nej sta­ros­tli­vos­ti vý­nos z 10. sep­tem­bra 2008 č. 09812/2008-OL o mi­ni­mál­nych po­žia­dav­kách na per­so­nál­ne za­bez­pe­če­nie a ma­te­riál­no-tech­nic­ké vy­ba­ve­nie jed­not­li­vých dru­hov zdra­vot­níc­kych za­ria­de­ní.V príl­ohe č. 1 k vý­no­su sú uve­de­né mi­ni­mál­ne po­žia­dav­ky na per­so­nál­ne za­bez­pe­če­nie a ma­te­riál­no-tech­nic­ké vy­ba­ve­nie zdra­vot­níc­kych za­ria­de­ní am­bu­lan­tnej zdra­vot­nej sta­ros­tli­vos­ti.V príl­ohe č. 2 k vý­no­su sú uve­de­né mi­ni­mál­ne po­žia­dav­ky na per­so­nál­ne za­bez­pe­če­nie a ma­te­riál­no-tech­nic­ké vy­ba­ve­nie zdra­vot­níc­kych za­ria­de­ní ús­tav­nej zdra­vot­nej sta­ros­tli­vos­ti.Pl­ný text vý­no­su náj­de­te v AS­PI pod čís­lom 44/2008.

Vy­hláš­ka Mi­nis­ter­stva zdra­vot­níc­tva Slo­ven­skej re­pub­li­ky č. 183/2020 Z.z.o mi­ni­mál­nych po­žia­dav­kách na per­so­nál­ne za­bez­pe­če­nie a ma­te­riál­no-tech­nic­ké vy­ba­ve­nie mo­bil­né­ho od­be­ro­vé­ho mies­ta us­ta­no­vu­je pod­rob­nos­ti o vy­ba­ve­ní mo­bil­né­ho od­be­ro­vé­ho mies­ta.

 

98.  Mi­ni­mál­ne per­so­nál­ne za­bez­pe­če­nie mo­bil­né­ho od­be­ro­vé­ho mies­ta

 

1. Mi­ni­mál­ne per­so­nál­ne za­bez­pe­če­nie mo­bil­né­ho od­be­ro­vé­ho mies­ta tvo­ria dva­ja zdra­vot­níc­ki pra­cov­ní­ci vy­ko­ná­va­jú­ci zdra­vot­níc­ke po­vo­la­nie

a) le­kár,

b) zdra­vot­níc­ky zá­chra­nár,

c) ses­tra ale­bo

d) prak­tic­ká ses­tra.

 

2. Ok­rem osôb pod­ľa od­se­ku 1 sú v mo­bil­nom od­be­ro­vom mies­te vždy prí­tom­né dve pl­no­le­té fy­zic­ké oso­by za­bez­pe­ču­jú­ce sme­ro­va­nie pa­cien­tov, ur­če­né pos­ky­to­va­te­ľom zdra­vot­nej sta­ros­tli­vos­ti, kto­rý pre­vádz­ku­je mo­bil­né od­be­ro­vé mies­to.

 

99.  Mi­ni­mál­ne ma­te­riál­no-tech­nic­ké vy­ba­ve­nie mo­bil­né­ho od­be­ro­vé­ho mies­ta

 

1. Zá­klad­ným fun­kčným pries­to­rom mo­bil­né­ho od­be­ro­vé­ho mies­ta je dos­ta­toč­ne veľ­ká uni­mo­bun­ka ale­bo stan, kto­rý

a) je umies­tne­ný na voľ­nom pries­tran­stve umož­ňu­jú­com pre­jazd áut a tes­to­va­nie z au­ta,

b) je pri­po­je­ný na zdroj elek­tric­kej ener­gie,

c) má prís­tup k pit­nej vo­de,

d) je vi­di­teľ­ne ozna­če­ný náz­vom „mo­bil­né od­be­ro­vé mies­to“ spo­lu s pí­som­ný­mi inštruk­cia­mi na od­ber.

 

2. Mi­ni­mál­nym ma­te­riál­no-tech­nic­kým vy­ba­ve­ním mo­bil­né­ho od­be­ro­vé­ho mies­ta je

a) po­čí­tač s prís­lu­šen­stvom a s pri­po­je­ním na inter­net tak, aby sys­tém umož­ňo­val ši­ro­ko­pás­mo­vý vy­so­ko­rý­chlost­ný pre­nos a spra­co­va­nie dát, hla­su a ob­ra­zu v elek­tro­nic­kej for­me,

b) dve chlad­nič­ky ale­bo ter­mo­re­gu­lač­né boxy s tep­lo­mer­mi vo vnút­ri na mo­ni­to­ro­va­nie tep­lo­ty s udr­žia­va­ním tep­lo­ty pros­tre­dia me­dzi 4 - 8 stup­ňov Cel­zia, pri­čom

1. jed­na sa pou­ží­va na ucho­vá­va­nie od­be­ro­vé­ho ma­te­riá­lu,

2. dru­há sa pou­ží­va na ucho­vá­va­nie od­ob­ra­tých vzo­riek,

 

c) umý­va­teľ­ný a de­zin­fi­ko­va­teľ­ný pra­cov­ný stôl a dve umý­va­teľ­né a de­zin­fi­ko­va­teľ­né sto­lič­ky,

d) nož­ni­ce,

e) dve mo­bil­né za­ria­de­nia na čí­ta­nie čia­ro­vých kó­dov

1. s ope­rač­ným sys­té­mom An­droid 7.0 a vy­šším,

2. s roz­me­rom dis­ple­ja mi­ni­mál­ne 10 pal­cov,

3. s ka­me­rou s roz­lí­še­ním mi­ni­mál­ne 2 Mpx,

4. s dá­to­vým pri­po­je­ním LTE,

5. s prís­luš­nou na­bí­jač­kou k za­ria­de­niu,

 

f) pri­po­je­nie kaž­dé­ho mo­bil­né­ho za­ria­de­nia na čí­ta­nie čia­ro­vých kó­dov pod­ľa pís­me­na e) do sie­te inter­net pros­tred­níc­tvom SIM kar­ty s ak­ti­vo­va­ným pau­šá­lom s neob­me­dze­ný­mi dá­ta­mi,

g) dve pre­nos­né na­bí­ja­cie za­ria­de­nia (power­bank) s ka­pa­ci­tou 20 000 mAh, pod­po­rou rých­lo­na­bí­ja­nia a vý­stu­pom 2,4 A,

h) dva ku­sy káb­la ty­pu USB-C s dĺžkou 1,5 m,

i) od­be­ro­vé sa­dy, kto­ré ma­jú čia­ro­vé kó­dy z von­kaj­šej stra­ny,

j) nes­te­ril­né gu­me­né ru­ka­vi­ce,

k) de­zin­fekč­ný pros­trie­dok na ru­ky, ak to­mu neb­rá­nia iné pre­káž­ky, s auto­ma­tic­kým dáv­ko­va­čom,

l) jed­no­ra­zo­vé ús­tne lo­pat­ky,

m) de­zin­fekč­ný roz­tok,

n) emit­ná mis­ka na špacht­le,

o) sto­ja­ny na skú­mav­ky na tes­to­va­nie,

p) sto­ja­ny na skú­mav­ky v chlad­nič­ke a tran­spor­tná taš­ka,

q) pa­pie­ro­vé vrec­kov­ky,

r) kon­taj­ner na bio­lo­gic­ký od­pad s pou­ži­tím dvo­ji­tých vriec; bio­lo­gic­ký od­pad je den­ne lik­vi­do­va­ný,

s) jed­no­ra­zo­vé utier­ky na ru­ky,

t) de­kon­ta­mi­nač­ná mies­tnosť, ak sa pou­ží­va iný ako jed­no­ra­zo­vý osob­ný ochran­ný pra­cov­ný pros­trie­dok,

u) osob­né ochran­né pra­cov­né pros­tried­ky, kto­rý­mi pre kaž­dé­ho zdra­vot­níc­ke­ho pra­cov­ní­ka mo­bil­né­ho od­be­ro­vé­ho mies­ta sú:

1. von­kaj­ší pár ru­ka­víc,

2. vnú­tor­ný pár ru­ka­víc,

3. ochran­ná kom­bi­né­za,

4. ochra­na očí (ochran­né oku­lia­re očí ale­bo ochran­ný plas­to­vý tvá­ro­vý štít),

5. tvá­ro­vý res­pi­rá­tor FFP3 s vý­dy­cho­vým ven­ti­lom. Ak sa pou­ží­va ochran­ný plas­to­vý tvá­ro­vý štít, mô­že sa pou­žiť tvá­ro­vý res­pi­rá­tor FFP2 s chi­rur­gic­kým ochran­ným rúš­kom.

 

Zdra­vot­níc­ki pra­cov­ní­ci

 

100.      Zdra­vot­níc­ky pra­cov­ník je fy­zic­ká oso­ba vy­ko­ná­va­jú­ca zdra­vot­níc­ke po­vo­la­nie

 

a) le­kár,

b) zub­ný le­kár,

c) far­ma­ceut,

d) ses­tra,

e) pô­rod­ná asis­ten­tka,

f) fy­zio­te­ra­peut,

g) ve­rej­ný zdra­vot­ník,

h) zdra­vot­níc­ky la­bo­rant,

i) nut­rič­ný te­ra­peut,

j) den­tál­na hy­gie­nič­ka,

k) rá­dio­lo­gic­ký tech­nik,

l) zdra­vot­níc­ky zá­chra­nár,

m) zub­ný tech­nik,

n) tech­nik pre zdra­vot­níc­ke po­môc­ky,

o) op­to­metr­ista,

p) far­ma­ceu­tic­ký la­bo­rant,

q) ma­sér,

r) oč­ný op­tik,

s) or­to­pe­dic­ký tech­nik,

t) prak­tic­ká ses­tra,

u) zub­ný asis­tent,

v) sa­ni­tár.

[§ 27 ods. 1 zá­ko­na o pos­ky­to­va­te­ľoch zdra­vot­nej sta­ros­tli­vos­ti]

 

101. Zdra­vot­níc­kym pra­cov­ní­kom je aj pro­fe­sio­nál­ny vo­jak, kto­rý vy­ko­ná­va prís­luš­né zdra­vot­níc­ke po­vo­la­nie pod­ľa od­se­kov 1 a 2 v štát­nej služ­be pro­fe­sio­nál­ne­ho vo­ja­ka oz­bro­je­ných síl Slo­ven­skej re­pub­li­ky vo vo­jen­skom zdra­vot­níc­tve a spĺňa po­žia­dav­ky pod­ľa oso­bit­né­ho pred­pi­su. [§ 27 ods. 3 zá­ko­na o pos­ky­to­va­te­ľoch zdra­vot­nej sta­ros­tli­vos­ti]

 

102. Za zdra­vot­níc­ke­ho pra­cov­ní­ka sa po­čas krí­zo­vej si­tuácie po­va­žu­je štu­dent, kto­rý je v pra­cov­nop­ráv­nom vzťa­hu ale­bo ob­dob­nom pra­cov­nom vzťa­hu u pos­ky­to­va­te­ľa a je štu­den­tom

a) dok­tor­ské­ho štu­dij­né­ho prog­ra­mu v štu­dij­nom od­bo­re všeo­bec­né le­kár­stvo, kto­rý ab­sol­vo­val časť štú­dia v roz­sa­hu naj­me­nej osem se­mes­trov,

b) štu­dij­né­ho prog­ra­mu v štu­dij­nom od­bo­re ošet­ro­va­teľ­stvo v den­nej for­me štú­dia, kto­rý ab­sol­vo­val časť štú­dia v roz­sa­hu naj­me­nej dva se­mes­tre, ale­bo

c) štu­dij­né­ho prog­ra­mu v štu­dij­nom od­bo­re ur­gen­tná zdra­vot­ná sta­ros­tli­vosť v den­nej for­me štú­dia, kto­rý ab­sol­vo­val časť štú­dia v roz­sa­hu naj­me­nej dva se­mes­tre.

[§ 27 ods. 4 zá­ko­na o pos­ky­to­va­te­ľoch zdra­vot­nej sta­ros­tli­vos­ti]

 

103. Štu­dent, kto­rý sa po­va­žu­je za zdra­vot­níc­ke­ho pra­cov­ní­ka pod­ľa od­se­ku 4, mô­že u pos­ky­to­va­te­ľa pos­ky­to­vať zdra­vot­nú sta­ros­tli­vosť len v roz­sa­hu pod­ľa od­se­kov 6 až 8 a pod od­bor­ným doh­ľa­dom zdra­vot­níc­ke­ho pra­cov­ní­ka ur­če­né­ho pos­ky­to­va­te­ľom, kto­rý je v pra­cov­nop­ráv­nom vzťa­hu ale­bo ob­dob­nom pra­cov­nom vzťa­hu u pos­ky­to­va­te­ľa (ďa­lej len „do­hlia­da­jú­ci zdra­vot­níc­ky pra­cov­ník“).

[§ 27 ods. 5 zá­ko­na o pos­ky­to­va­te­ľoch zdra­vot­nej sta­ros­tli­vos­ti]

 

104. Štu­dent, kto­rý sa po­va­žu­je za zdra­vot­níc­ke­ho pra­cov­ní­ka pod­ľa od­se­ku 4 písm. a) až c), mô­že pos­ky­to­vať zdra­vot­nú sta­ros­tli­vosť v roz­sa­hu zdra­vot­né­ho vý­ko­nu od­be­ru bio­lo­gic­ké­ho ma­te­riá­lu oso­be na zis­te­nie res­pi­rač­né­ho ví­ru­so­vé­ho ocho­re­nia; do­hlia­da­jú­cim zdra­vot­níc­kym pra­cov­ní­kom mô­že byť iba le­kár, zdra­vot­níc­ky zá­chra­nár, ses­tra ale­bo prak­tic­ká ses­tra.[§ 27 ods. 6 zá­ko­na o pos­ky­to­va­te­ľoch zdra­vot­nej sta­ros­tli­vos­ti]

 

Po­vin­nos­ti pos­ky­to­va­te­ľa

 

105.   Pos­ky­to­va­teľ, kto­rý je dr­ži­te­ľom po­vo­le­nia ale­bo dr­ži­te­ľom li­cen­cie na vý­kon sa­mos­tat­nej zdra­vot­níc­kej praxe, je po­vin­ný, ak v od­se­ku 3 nie je us­ta­no­ve­né inak,

 

a) pri pos­ky­to­va­ní zdra­vot­nej sta­ros­tli­vos­ti dodr­žia­vať oso­bit­né pred­pi­sy,

b) pos­kyt­núť bez zby­toč­né­ho od­kla­du kaž­dej oso­be neod­klad­nú zdra­vot­nú sta­ros­tli­vosť a na po­kyn ope­rač­né­ho stre­dis­ka zá­chran­nej zdra­vot­nej služ­by pos­kyt­núť sú­čin­nosť pos­ky­to­va­te­ľo­vi zá­chran­nej zdra­vot­nej služ­by,

d) pre­vádz­ko­vať zdra­vot­níc­ke za­ria­de­nie v sú­la­de s po­žia­dav­ka­mi na je­ho per­so­nál­ne za­bez­pe­če­nie a ma­te­riál­no-tech­nic­ké vy­ba­ve­nie,

e) vi­di­teľ­ne ozna­čiť druh zdra­vot­níc­ke­ho za­ria­de­nia (§ 7 ods. 3 a 4), je­ho od­bor­né za­me­ra­nie, ob­chod­né me­no ale­bo me­no a priez­vis­ko dr­ži­te­ľa po­vo­le­nia, práv­nic­ká oso­ba je po­vin­ná uviesť aj me­no a priez­vis­ko od­bor­né­ho zá­stup­cu, a ak má ur­če­né­ho náh­rad­né­ho od­bor­né­ho zá­stup­cu, me­no a priez­vis­ko náh­rad­né­ho od­bor­né­ho zá­stup­cu; ozna­če­nie mu­sí byť v štát­nom ja­zy­ku,

f) umies­tniť na vi­di­teľ­nom mies­te zoz­nam zdra­vot­ných pois­ťov­ní, s kto­rý­mi má uzat­vo­re­nú zmlu­vu o pos­ky­to­va­ní zdra­vot­nej sta­ros­tli­vos­ti;

h) in­for­mo­vať vop­red oso­bu, jej zá­kon­né­ho zá­stup­cu ale­bo oso­bu blíz­ku o roz­sa­hu a pod­mien­kach ním pos­ky­to­va­nej zdra­vot­nej sta­ros­tli­vos­ti a o tom, či má uzat­vo­re­nú zmlu­vu o pos­ky­to­va­ní zdra­vot­nej sta­ros­tli­vos­ti so zdra­vot­nou pois­ťov­ňou, v kto­rej je tá­to oso­ba ve­rej­ne zdra­vot­ne pois­te­ná pod­ľa oso­bit­né­ho pred­pi­su,

l) viesť zdra­vot­nú do­ku­men­tá­ciu pod­ľa oso­bit­né­ho pred­pi­su,

m) spra­cú­vať, pos­ky­to­vať a sprís­tup­ňo­vať úda­je zo zdra­vot­nej do­ku­men­tá­cie pod­ľa oso­bit­né­ho pred­pi­su,

n) za­bez­pe­čiť a ucho­vá­vať zdra­vot­nú do­ku­men­tá­ciu a dodr­žať pos­tup pri jej od­ov­zda­ní a prev­za­tí do ús­cho­vy pod­ľa oso­bit­né­ho pred­pi­su,

p) pos­ky­to­vať re­gio­nál­ne­mu úra­du ve­rej­né­ho zdra­vot­níc­tva so síd­lom v Ban­skej Bys­tri­ci úda­je do cen­trál­ne­ho re­gis­tra pre­nos­ných ocho­re­ní,

 

y) uzat­vo­riť zmlu­vu o pos­ky­to­va­ní zdra­vot­nej sta­ros­tli­vos­ti s prís­luš­nou zdra­vot­nou pois­ťov­ňou

1. ak ide o pos­ky­to­va­te­ľa všeo­bec­nej am­bu­lan­tnej zdra­vot­nej sta­ros­tli­vos­ti, kto­rý má uzat­vo­re­nú do­ho­du o pos­ky­to­va­ní všeo­bec­nej am­bu­lan­tnej zdra­vot­nej sta­ros­tli­vos­ti naj­me­nej s jed­ným pois­ten­com zdra­vot­nej pois­ťov­ne a pos­ky­tu­je zdra­vot­nú sta­ros­tli­vosť pl­ne uh­rá­dza­nú ale­bo čias­toč­ne uh­rá­dza­nú na zá­kla­de ve­rej­né­ho zdra­vot­né­ho pois­te­nia,

2. pre kaž­dú am­bu­lan­ciu pev­nej am­bu­lan­tnej po­ho­to­vos­tnej služ­by a pre kaž­dú am­bu­lan­ciu dopl­nko­vej am­bu­lan­tnej po­ho­to­vos­tnej služ­by, ak ide o or­ga­ni­zá­to­ra, ale­bo

3. ak ide o pos­ky­to­va­te­ľa ús­tav­nej zdra­vot­nej sta­ros­tli­vos­ti, kto­rý pos­ky­tu­je ur­gen­tnú zdra­vot­nú sta­ros­tli­vosť na ur­gen­tnom príj­me 1. ty­pu ale­bo na ur­gen­tnom príj­me 2. ty­pu,

4. ak ide o pos­ky­to­va­te­ľa, kto­rý je dr­ži­te­ľom po­vo­le­nia na pre­vádz­ko­va­nie mo­bil­né­ho od­be­ro­vé­ho mies­ta,

ab) pri pos­ky­to­va­ní zdra­vot­nej sta­ros­tli­vos­ti dodr­žia­vať oso­bit­né pred­pi­sy o úh­ra­dách za pos­kyt­nu­tú zdra­vot­nú sta­ros­tli­vosť,

af) vy­ka­zo­vať zdra­vot­nej pois­ťov­ni pos­kyt­nu­tú zdra­vot­nú sta­ros­tli­vosť uh­rá­dza­nú na zá­kla­de ve­rej­né­ho zdra­vot­né­ho pois­te­nia pod­ľa zoz­na­mu zdra­vot­ných vý­ko­nov pre kla­si­fi­kač­ný sys­tém di­ag­nos­tic­ko-te­ra­peu­tic­kých sku­pín (§ 79 ods. 10) kó­do­va­ných pod­ľa pra­vi­diel kó­do­va­nia cho­rôb a pra­vi­diel kó­do­va­nia zdra­vot­ných vý­ko­nov (§ 79 ods. 12),

bf) bez zby­toč­né­ho od­kla­du prev­ziať oso­bu od pos­ky­to­va­te­ľa am­bu­lan­cie dop­rav­nej zdra­vot­nej služ­by, ak po­čas krí­zo­vej si­tuácie z dô­vo­du ocho­re­nia CO­VID-19 vy­da­lo po­kyn na prep­ra­vu tej­to oso­by ope­rač­né stre­dis­ko ties­ňo­vé­ho vo­la­nia zá­chran­nej zdra­vot­nej služ­by,

 

bg) pos­ky­to­vať zdra­vot­nú sta­ros­tli­vosť v epi­de­mio­lo­gic­kej am­bu­lan­cii, v do­čas­nej epi­de­mio­lo­gic­kej am­bu­lan­cii pre dos­pe­lých a v do­čas­nej epi­de­mio­lo­gic­kej am­bu­lan­cii pre de­ti a do­rast pod­ľa roz­pi­su ur­če­né­ho sa­mos­práv­nym kra­jom, ak ide o pos­ky­to­va­te­ľov am­bu­lan­tnej zdra­vot­nej sta­ros­tli­vos­ti,

 

bh) pos­kyt­núť na vy­žia­da­nie sa­mos­práv­ne­mu kra­ju ta­ký zoz­nam zdra­vot­níc­kych pra­cov­ní­kov v zdra­vot­níc­kom po­vo­la­ní le­kár, ses­tra a prak­tic­ká ses­tra mlad­ších ako 65 ro­kov, aby bo­lo za­bez­pe­če­né pos­ky­to­va­nie zdra­vot­nej sta­ros­tli­vos­ti v epi­de­mio­lo­gic­kej am­bu­lan­cii, v do­čas­nej epi­de­mio­lo­gic­kej am­bu­lan­cii pre dos­pe­lých a v do­čas­nej epi­de­mio­lo­gic­kej am­bu­lan­cii pre de­ti a do­rast, ak ide o pos­ky­to­va­te­ľov am­bu­lan­tnej zdra­vot­nej sta­ros­tli­vos­ti.

[§ 79 ods. 1 zá­ko­na o pos­ky­to­va­te­ľoch zdra­vot­nej sta­ros­tli­vos­ti]

 

106. Po­vin­nos­ti pod­ľa

l) od­se­ku 1 písm. j), t), ze), zi), zj), zx), ba), bb) a bc) sa nev­zťa­hu­jú na pos­ky­to­va­te­ľa, kto­rý je dr­ži­te­ľom po­vo­le­nia na pre­vádz­ko­va­nie mo­bil­né­ho od­be­ro­vé­ho mies­ta,

m) od­se­ku 1 ok­rem po­vin­nos­ti pod­ľa od­se­ku 1 písm. d), e), f), l), r), s), zc), ai), bc) a bf) sa nev­zťa­hu­jú na pos­ky­to­va­te­ľa, kto­rý je dr­ži­te­ľom po­vo­le­nia na pre­vádz­ko­va­nie epi­de­mio­lo­gic­kej am­bu­lan­cie.

[§ 79 ods. 3 zá­ko­na o pos­ky­to­va­te­ľoch zdra­vot­nej sta­ros­tli­vos­ti]

 

107.   Pos­ky­to­va­teľ, kto­rý je dr­ži­te­ľom po­vo­le­nia na pre­vádz­ko­va­nie am­bu­lan­cie dop­rav­nej zdra­vot­nej služ­by, je po­vin­ný

m) na po­kyn ope­rač­né­ho stre­dis­ka ties­ňo­vé­ho vo­la­nia zá­chran­nej zdra­vot­nej služ­by po­čas krí­zo­vej si­tuácie z dô­vo­du ocho­re­nia CO­VID-19 prep­ra­viť zdra­vot­níc­ke­ho pra­cov­ní­ka za úče­lom od­be­ru bio­lo­gic­ké­ho ma­te­riá­lu oso­be na zis­te­nie ocho­re­nia CO­VID-19 spô­so­be­ným ko­ro­na­ví­ru­som SARS-CoV-2 ale­bo prep­ra­viť oso­bu na mies­to ur­če­né ope­rač­ným stre­dis­kom ties­ňo­vé­ho vo­la­nia zá­chran­nej zdra­vot­nej služ­by,

n) pri pos­ky­to­va­ní zdra­vot­nej sta­ros­tli­vos­ti dodr­žia­vať oso­bit­né pred­pi­sy o úh­ra­dách za pos­kyt­nu­tú zdra­vot­nú sta­ros­tli­vosť.

[§ 79 ods. 15 zá­ko­na o pos­ky­to­va­te­ľoch zdra­vot­nej sta­ros­tli­vos­ti]

 

108.   Pos­ky­to­va­teľ, kto­rý je dr­ži­te­ľom po­vo­le­nia na pre­vádz­ko­va­nie mo­bil­né­ho od­be­ro­vé­ho mies­ta, je po­vin­ný

a) pred za­ča­tím pos­ky­to­va­nia zdra­vot­nej sta­ros­tli­vos­ti ozná­miť ná­rod­né­mu cen­tru maximál­nu den­nú ka­pa­ci­tu od­be­rov vzo­riek na di­ag­nos­ti­ku ocho­re­nia CO­VID-19 a jej kaž­dú zme­nu,

b) pos­kyt­núť zdra­vot­nú sta­ros­tli­vosť den­ne všet­kým oso­bám, kto­rým ná­rod­né cen­trum pre da­né mo­bil­né od­be­ro­vé mies­to vy­da­lo jed­noz­nač­ný iden­ti­fi­ká­tor potvr­dzu­jú­ci in­di­ká­ciu zo zdra­vot­ných dô­vo­dov,

c) pos­kyt­núť zdra­vot­nú sta­ros­tli­vosť oso­bám, kto­rým ná­rod­né cen­trum ne­vy­da­lo jed­noz­nač­ný iden­ti­fi­ká­tor potvr­dzu­jú­ci in­di­ká­ciu zo zdra­vot­ných dô­vo­dov, až po vy­ko­na­ní všet­kých od­be­rov den­ne oso­bám, kto­rým ná­rod­né cen­trum pre da­né mo­bil­né od­be­ro­vé mies­to vy­da­lo jed­noz­nač­ný iden­ti­fi­ká­tor potvr­dzu­jú­ci in­di­ká­ciu zo zdra­vot­ných dô­vo­dov,

d) bez­od­klad­ne ozná­miť ná­rod­né­mu cen­tru, že ne­má od­be­ro­vé se­ty na od­obe­ra­nie vzo­riek na di­ag­nos­ti­ku ocho­re­nia CO­VID-19 a ne­pos­ky­to­vať zdra­vot­nú sta­ros­tli­vosť do ča­su, kým ná­rod­né­mu cen­tru neoz­ná­mi, že opäť má od­be­ro­vé se­ty na od­obe­ra­nie vzo­riek na di­ag­nos­ti­ku ocho­re­nia CO­VID-19,

e) za­čať pre­vádz­ko­vať mo­bil­né od­be­ro­vé mies­to od dá­tu­mu uve­de­né­ho v po­vo­le­ní ale­bo roz­hod­nu­tí o na­ria­de­ní vy­tvo­re­nia mo­bil­né­ho od­be­ro­vé­ho mies­ta,

f) vy­ko­ná­vať ta­ký po­čet od­be­rov, aby nep­rek­ro­čil maximál­nu den­nú ka­pa­ci­tu od­be­rov vzo­riek na di­ag­nos­ti­ku ocho­re­nia CO­VID-19 za deň ozná­me­nú pod­ľa pís­me­na a).

[§ 79 ods. 16 zá­ko­na o pos­ky­to­va­te­ľoch zdra­vot­nej sta­ros­tli­vos­ti]

 

Po­vin­nos­ti zdra­vot­níc­ke­ho pra­cov­ní­ka

 

109.   Zdra­vot­níc­ky pra­cov­ník, ak v od­se­ku 9 nie je us­ta­no­ve­né inak, je po­vin­ný

 

a) pos­ky­to­vať bez meš­ka­nia pr­vú po­moc kaž­dej oso­be, ak by bez ta­kej­to po­mo­ci bol oh­ro­ze­ný jej ži­vot ale­bo bo­lo oh­ro­ze­né jej zdra­vie, a ak je to ne­vyh­nut­né, za­bez­pe­čiť pod­ľa pot­re­by ďal­šiu od­bor­nú zdra­vot­nú sta­ros­tli­vosť,

e) vy­ko­ná­vať svo­je zdra­vot­níc­ke po­vo­la­nie od­bor­ne, v sú­la­de so všeo­bec­ne zá­väz­ný­mi práv­ny­mi pred­pis­mi a s etic­kým kó­dexom,

f) dodr­žia­vať ďal­šie po­vin­nos­ti us­ta­no­ve­né oso­bit­ným pred­pi­som,

j) po­čas krí­zo­vej si­tuácie vy­ko­nať po­vin­nosť ulo­že­nú prís­luš­ný­mi or­gán­mi na za­bez­pe­če­nie pos­ky­to­va­nia zdra­vot­nej sta­ros­tli­vos­ti.

[§ 80 ods. 1 zá­ko­na o pos­ky­to­va­te­ľoch zdra­vot­nej sta­ros­tli­vos­ti]

 

mo­bil­né od­be­ro­vé mies­ta

 

110.   Re­gio­nál­ny úrad ve­rej­né­ho zdra­vot­níc­tva roz­ho­du­je o vy­da­ní po­vo­le­nia na pre­vádz­ko­va­nie mo­bil­né­ho od­be­ro­vé­ho mies­ta na zá­kla­de žia­dos­ti.[§ 15a ods. 1 zá­ko­na o zdra­vot­nej sta­ros­tli­vos­ti]

 

111.   Roz­hod­nu­tie o žia­dos­ti o vy­da­nie po­vo­le­nia na pre­vádz­ko­va­nie mo­bil­né­ho od­be­ro­vé­ho mies­ta vy­dá re­gio­nál­ny úrad ve­rej­né­ho zdra­vot­níc­tva do troch dní od do­ru­če­nia žia­dos­ti.[§ 15a ods. 2 zá­ko­na o zdra­vot­nej sta­ros­tli­vos­ti]

 

Re­gio­nál­ne úra­dy ve­rej­né­ho zdra­vot­níc­tva

 

112.   Re­gio­nál­ne úra­dy ve­rej­né­ho zdra­vot­níc­tva sú roz­poč­to­vé or­ga­ni­zá­cie štá­tu za­po­je­né fi­nan­čný­mi vzťah­mi na roz­po­čet mi­nis­ter­stva. Síd­la a územ­né ob­vo­dy re­gio­nál­nych úra­dov ve­rej­né­ho zdra­vot­níc­tva sú uve­de­né v príl­ohe č. 1. [§ 6 ods. 1 zá­ko­na o ochra­ne, pod­po­re a roz­vo­ji ve­rej­né­ho zdra­via]

 

113.   Re­gio­nál­ny úrad ve­rej­né­ho zdra­vot­níc­tva

b) ria­di, us­mer­ňu­je a kon­tro­lu­je epi­de­mio­lo­gic­kú bde­losť pre­nos­ných ocho­re­ní a pl­ne­nie imu­ni­zač­né­ho prog­ra­mu,

e) na­ria­ďu­je opat­re­nia na pred­chá­dzanie ocho­re­niam pod­ľa § 12 a opat­re­nia pri oh­ro­ze­ní ve­rej­né­ho zdra­via pod­ľa § 48 ods. 4 v rám­ci svo­jej územ­nej pô­sob­nos­ti,

f) po­dá­va návrh na vy­hlá­se­nie mi­mo­riad­nej si­tuácie a návrh na vy­ko­na­nie opat­re­ní pod­ľa § 48 ods. 5 v rám­ci svo­jej územ­nej pô­sob­nos­ti,

ab) vy­dá­va po­čas krí­zo­vej si­tuácie v sú­vis­los­ti s oh­ro­ze­ním ve­rej­né­ho zdra­via II. stup­ňa z dô­vo­du ocho­re­nia CO­VID-19 spô­so­be­ným ko­ro­na­ví­ru­som SARS-CoV-2 na úze­mí Slo­ven­skej re­pub­li­ky po­vo­le­nie na pre­vádz­ko­va­nie mo­bil­né­ho od­be­ro­vé­ho mies­ta. [§ 6 ods. 1 zá­ko­na o ochra­ne, pod­po­re a roz­vo­ji ve­rej­né­ho zdra­via]

 

114.   Re­gio­nál­ny úrad ve­rej­né­ho zdra­vot­níc­tva so síd­lom v Ban­skej Bys­tri­ci ve­die aj cen­trál­ny re­gis­ter pre­nos­ných ocho­re­ní v Slo­ven­skej re­pub­li­ke pod­ľa príl­ohy č. 10 a pe­ľo­vú in­for­mač­nú služ­bu. Re­gio­nál­ny úrad ve­rej­né­ho zdra­vot­níc­tva so síd­lom v Ban­skej Bys­tri­ci pos­ky­tu­je úda­je z cen­trál­ne­ho re­gis­tra pre­nos­ných ocho­re­ní v Slo­ven­skej re­pub­li­ke ná­rod­né­mu cen­tru na úče­ly zdra­vot­níc­kej šta­tis­ti­ky. [§ 6 ods. 5 zá­ko­na o ochra­ne, pod­po­re a roz­vo­ji ve­rej­né­ho zdra­via]

 

115.   Re­gio­nál­ny úrad ve­rej­né­ho zdra­vot­níc­tva mô­že v sú­vis­los­ti s krí­zo­vou si­tuáciou v sú­vis­los­ti s oh­ro­ze­ním ve­rej­né­ho zdra­via II. stup­ňa z dô­vo­du ocho­re­nia CO­VID-19 spô­so­be­ným ko­ro­na­ví­ru­som SARS-CoV-2 na úze­mí Slo­ven­skej re­pub­li­ky vy­dať roz­hod­nu­tie, kto­rým na­ria­di dr­ži­te­ľo­vi po­vo­le­nia na pre­vádz­ko­va­nie všeo­bec­nej ne­moc­ni­ce, dr­ži­te­ľo­vi po­vo­le­nia na pre­vádz­ko­va­nie špe­cia­li­zo­va­nej ne­moc­ni­ce ale­bo dr­ži­te­ľo­vi po­vo­le­nia na pre­vádz­ko­va­nie za­ria­de­nia spo­loč­ných vy­šet­ro­va­cích a lie­čeb­ných zlo­žiek vy­tvo­re­nie mo­bil­né­ho od­be­ro­vé­ho mies­ta pod­ľa oso­bit­né­ho pred­pi­su. Roz­hod­nu­tie nah­rá­dza po­vo­le­nie pod­ľa od­se­ku 3 písm. ab). Pos­ky­to­va­teľ zdra­vot­nej sta­ros­tli­vos­ti pod­ľa pr­vej ve­ty je po­vin­ný vy­tvo­riť mo­bil­né od­be­ro­vé mies­to do sied­mich pra­cov­ných dní od do­ru­če­nia roz­hod­nu­tia. Roz­hod­nu­tie sa po­va­žu­je za do­ru­če­né v deň nas­le­du­jú­ci po dni je­ho zve­rej­ne­nia na webo­vom síd­le re­gio­nál­ne­ho úra­du ve­rej­né­ho zdra­vot­níc­tva. Na vy­da­nie toh­to roz­hod­nu­tia sa nev­zťa­hu­je správ­ny po­ria­dok a nie je vo­či ne­mu prí­pust­ný op­rav­ný pros­trie­dok. [§ 6 ods. 8 zá­ko­na o ochra­ne, pod­po­re a roz­vo­ji ve­rej­né­ho zdra­via]

 

116.   Re­gio­nál­ny úrad ve­rej­né­ho zdra­vot­níc­tva roz­hod­nu­tie pod­ľa od­se­ku 8 roz­hod­nu­tím zru­ší, ak po­mi­nu­li dô­vo­dy na je­ho vy­da­nie. Od­vo­la­nie pro­ti to­mu­to roz­hod­nu­tiu ne­má od­klad­ný úči­nok. [§ 6 ods. 9 zá­ko­na o ochra­ne, pod­po­re a roz­vo­ji ve­rej­né­ho zdra­via]

 

117.   Ná­rod­ný re­gis­ter pa­cien­tov s pre­nos­ný­mi ocho­re­nia­mi

a) Zoz­nam spra­cú­va­ných osob­ných úda­jov

Me­no a priez­vis­ko, rod­né priez­vis­ko, rod­né čís­lo, kód ob­ce tr­va­lé­ho po­by­tu, ad­re­sa, vzde­la­nie, za­mes­tna­nie, kó­dy di­ag­nóz sle­do­va­ných in­fek­čných ocho­re­ní pod­ľa me­dzi­ná­rod­nej kla­si­fi­ká­cie cho­rôb, for­ma ocho­re­nia, za­čia­tok ocho­re­nia, dá­tum hlá­se­nia, etio­ló­gia, mies­to ná­ka­zy, pro­fe­sio­na­li­ta ocho­re­nia, úda­je o vak­ci­ná­cii, dopl­nko­vé úda­je (mies­to a čas za­ča­tia lieč­by, hos­pi­ta­li­zá­cia, vý­skyt kli­nic­kých príz­na­kov, kon­tak­ty, vý­skyt ri­zi­ko­vých fak­to­rov u pa­cien­ta), lieč­ba (čas za­ča­tia lieč­by, po­da­né lie­ky), vý­sle­dok lieč­by, špe­ci­fic­ké úda­je o ne­moc­nič­ných ná­ka­zách (mies­to hos­pi­ta­li­zá­cie, vý­ko­ny, ri­zi­ko­vé fak­to­ry), la­bo­ra­tór­ne vý­sled­ky, mik­ro­bio­lo­gic­ké vý­sled­ky, dá­tum smr­ti u zom­re­tých, pa­to­lo­gic­ko-ana­to­mic­ké di­ag­nó­zy pod­ľa me­dzi­ná­rod­nej kla­si­fi­ká­cie cho­rôb.

 

b) Účel spra­co­vá­va­nia osob­ných úda­jov

Úče­lom spra­co­vá­va­nia osob­ných úda­jov je na zá­kla­de poz­na­nia vý­sky­tu a dis­tri­bú­cie in­fek­čných ocho­re­ní vrá­ta­ne HIV/AIDS na úče­ly hod­no­te­nia zdra­vot­né­ho sta­vu po­pu­lá­cie zís­kať in­for­má­cie na tvor­bu a vý­kon štát­nej zdra­vot­nej po­li­ti­ky, na skva­lit­ne­nie pre­ven­cie, ze­fek­tív­ne­nie a tr­va­lé zvy­šo­va­nie kva­li­ty zdra­vot­nej sta­ros­tli­vos­ti a tr­va­lé zlep­šo­va­nie zdra­vot­níc­kych slu­žieb a na návrh, reali­zá­ciu a kon­tro­lu opat­re­ní za­me­ra­ných na zlep­šo­va­nie zdra­vot­né­ho sta­vu oby­va­teľ­stva. Spra­co­va­né úda­je v ag­re­go­va­nom tva­re sú pod­kla­dom na me­dzi­ná­rod­né po­rov­na­nia a vy­uží­va ich Sve­to­vá zdra­vot­níc­ka or­ga­ni­zá­cia, Or­ga­ni­zá­cia pre hos­po­dár­sku spolu­prá­cu a roz­voj, Euros­tat.

c) Ok­ruh dot­knu­tých osôb

Oso­by s vy­bra­ný­mi pre­nos­ný­mi ocho­re­nia­mi, no­si­či cho­ro­bop­lod­ných mik­roor­ga­niz­mov.

 

d) Účel pos­ky­to­va­nia osob­ných úda­jov

Vy­bra­né osob­né úda­je z re­gis­tra je mož­né pos­kyt­núť do sie­te Sve­to­vej zdra­vot­níc­kej or­ga­ni­zá­cie a Európ­skej únie.

[príl­oha 10 zá­ko­na o ochra­ne, pod­po­re a roz­vo­ji ve­rej­né­ho zdra­via]

 

 

 

 


 

Diskusia

 

Najčítanejšie články

Zákonnosť dôkazov a procesu dokazovania trestných činov s drogovým prvkom (z pohľadu obhajoby)

 cie­ľom člán­ku bo­lo pou­ká­zať na ma­név­ro­va­cí pries­tor ob­ha­jo­by pri vý­ko­ne ob­ha­jo­by osôb ob­vi­ne­ných z tres­tných či­nov naj­mä s dro­go­vým pr­vkom.

 
Daňové trestné činy - niektoré aplikačné problémy

 vý­ťah z pred­náš­ky us­ku­toč­ne­nej dňa 09.05.2013 v Om­še­ní

 
Ekonomická trestná činnosť a trestné činy proti mene

 Autor: JUDr. Pe­ter Šam­ko, sud­ca Ok­res­né­ho sú­du v Pe­zin­ku

vý­ťah z pred­náš­ky us­ku­toč­ne­nej dňa 03.05.2011 - 04.05.2011 v Om­še­ní

 
   
 
Mapa stránky   |   O nás   |   Kontakt Powered by Cyclone3 XUL CMS of Comsultia