Domová prehliadka

Publikované: 16. 11. 2020, čítané: 2668 krát
 

 

Bc. Bar­ba­ra Bar­to­vi­čo­vá

Práv­nic­ká fa­kul­ta Tr­nav­skej uni­ver­zi­ty v Tr­na­ve

 

Do­mo­vá pre­hliad­ka

 

Ústa­va Slo­ven­skej re­pub­li­ky (ďa­lej len „Ústa­va“) chrá­ni zá­klad­né ľud­ské prá­va a slo­bo­dy. Jed­ný­mi z ta­kých­top­ráv sú aj prá­vo na ne­dot­knu­teľ­nosť oby­dlia up­ra­ve­né v čl. 21 ods. 1 Ústa­vy a prá­vo na ochra­nu pred neop­ráv­ne­ným za­sa­ho­va­ním do súk­rom­né­ho a ro­din­né­ho ži­vo­ta up­ra­ve­né v čl. 19 Ústa­vy. Prá­vo na ne­dot­knu­teľ­nosť oby­dlia spo­čí­va vo všeo­bec­nom zá­ka­ze vstú­piť do oby­dlia dru­hé­ho bez súh­la­su to­ho, kto v ňom bý­va. Pod­ľa čl. 21 ods. 2 Ústa­vy je jed­nou z vý­ni­miek zá­ka­zuv­stu­pu do oby­dlia dru­hé­ho bez je­ho súh­la­su vy­ko­na­nie do­mo­vej pre­hliad­ky len v sú­vis­los­ti s tres­tným ko­na­ním. Dô­vo­dy a pod­mien­ky,za akých sa vy­ko­ná­va do­mo­vá pre­hliad­ka, up­ra­vu­je zá­kon č. 301/2005 Z. z. Trest­ný po­ria­dok (ďa­lej len„Trest­ný po­ria­dok“).

Pod­ľa pro­fe­so­ra Šimov­če­ka[1],  je pre­hliad­ka me­tó­dou, kto­rou sa preh­ľa­dá­va ur­či­tý ob­jekt s cie­ľom náj­sť a za­is­tiť oso­by, ve­ci a iné sku­toč­nos­ti, kto­ré sú dô­le­ži­té na ob­jas­ňo­va­nie kri­mi­na­lis­tic­ky re­le­van­tnej uda­los­ti. Me­dzi pod­mien­ky vy­ko­na­nia pre­hliad­ky za­ra­ďu­je exis­ten­ciu ur­či­tej pred­sta­vy o hľa­da­ných oso­bách, ve­ciach a iných sku­toč­nos­tiach v sú­vis­los­ti s ob­jas­ňo­va­ním kri­mi­na­lis­tic­ky re­le­van­tnej uda­los­ti, vrá­ta­ne exis­ten­cie po­doz­re­nia, že sa na­chá­dza­jú v ur­či­tých pries­to­roch.

Naj­vyš­ší súd Slo­ven­skej re­pub­li­ky ju­di­ko­val, že: „Do­mo­vá pre­hliad­ka mô­že byť vy­ko­na­ná ako neod­klad­ný ale­bo neo­pa­ko­va­teľ­ný úkon. Za spl­ne­nia zá­kon­ných pod­mie­nok tak mož­no pre­hliad­ku vy­ko­nať aj pred za­ča­tím tres­tné­ho stí­ha­nia. V zá­sa­de mož­no pri­pus­tiť, že za ur­či­tých okol­nos­tí (dos­ta­toč­ne zrej­mých), mô­že mať do­mo­vá pre­hliad­ka v kon­krét­nej ve­ci cha­rak­ter neod­klad­né­ho úko­nu a ako ta­ká je ex le­ge prí­pus­tná. V ta­kom prí­pa­de sa jed­ná o zvlášť zá­važ­ný zá­sah do ús­tav­ne za­ru­če­né­ho prá­va na do­mo­vú slo­bo­du, a pre­to ta­ké roz­hod­nu­tie, na kto­ré­ho zá­kla­de má byť úkon vy­ko­na­ný, mu­sí byť aj z hľa­dis­ka zvláš­tnej zá­važ­nos­ti, pri­me­ra­né a dos­ta­toč­ne zdô­vod­ne­né. Ne­vyh­nut­ne tre­ba zdô­raz­niť, že ná­le­ži­té zis­te­nie skut­ko­vé­ho sta­vu ve­ci, resp. do­ká­za­nie vi­ny, nik­dy ne­mô­že byť nad­ra­de­né zá­sa­de stí­ha­nia zo zá­kon­ných dô­vo­dov a ani prá­vu na zá­kon­ný pro­ces, pre­to­že by to vie­dlo k sna­he do­siah­nuť prav­du za kaž­dú ce­nu, te­da aj za ce­nu po­ru­še­nia zá­ko­na. Tres­tné stí­ha­nie je vždy ne­vyh­nut­né vy­ko­ná­vať len v sú­la­de so zá­ko­nom, pre­to pos­tup prís­luš­ných or­gá­nov, kto­ré­ho cie­ľom je ná­le­ži­té zis­te­nie skut­ko­vé­ho sta­vu ve­ci, mu­sí byť vždy v in­ten­ciách zá­ko­na[2]“.

Us­ta­no­ve­nie § 99 Tres­tné­ho po­riad­ku taxatív­ne vy­me­dzu­je pod­mien­ky vy­ko­na­nia do­mo­vej pre­hliad­ky. Do­mo­vá pre­hliad­ka mô­že byť vy­ko­na­ná len vte­dy,ak je spl­ne­ná as­poň jed­na z tých­to pod­mie­nok:

- v obyd­lí je vec dô­le­ži­tá pre tres­tné ko­na­nie,

- v obyd­lí sa skrý­va oso­ba po­doz­ri­vá zo spá­chania tres­tné­ho či­nu,

- v obyd­lí tre­ba vy­ko­nať za­is­te­nie hnu­teľ­ných ve­cí na us­po­ko­je­nie ná­ro­ku poš­ko­de­né­ho na náh­ra­du ško­dy.

Ak je da­ný dô­vod do­mo­vej pre­hliad­ky, or­gán čin­ný v tres­tnom ko­na­ní je op­ráv­ne­ný vy­ko­nať aj pre­hliad­ku pries­to­rov nes­lú­žia­cich na bý­va­nie a pre­hliad­ku po­zem­ku, kto­ré nie sú ve­rej­ne prís­tup­né.Pre vý­klad pred­met­né­ho us­ta­no­ve­nia Tres­tné­ho po­riad­ku je dô­le­ži­té oz­rej­miť poj­my v ňom uve­de­né. Na úče­ly do­mo­vej pre­hliad­ky sa za oby­dlie po­va­žu­je byt ale­bo iný pries­tor slú­žia­ci na bý­va­nie ale­bo pries­tor k nim pa­tria­ci. Trest­ný po­ria­dok neus­ta­no­vu­je, čo je byt ale­bo iný pries­tor ur­če­ný na bý­va­nie. Trest­ný zá­kon v § 122 ods. 5 us­ta­no­vu­je iba pod­mien­ku, ke­dy je trest­ný čin spá­cha­ný v obyd­lí: „ak je spá­cha­ný v do­me ale­bo by­te iné­ho ale­bo v iných pries­to­roch slú­žia­cich na bý­va­nie vrá­ta­ne pries­to­rov a po­zem­kov k nim pa­tria­cich, ak sú ako sú­časť oby­dlia uzav­re­té”.De­fi­ní­ciu pries­to­rov ur­če­ných na bý­va­nie vrá­ta­ne by­tu ob­sa­hu­jú naj­mä § 43b zá­ko­na č. 50/1976 Zb. o územ­nom plá­no­va­ní a sta­veb­nom po­riad­ku (sta­veb­ný zá­kon) a tiež § 2 ods. 1 zá­ko­na Ná­rod­nej ra­dy Slo­ven­skej re­pub­li­ky č. 182/1993 Z. z. o vlas­tníc­tve by­tov a ne­by­to­vých pries­to­rov v zne­ní nes­kor­ších pred­pi­sov. Aj keď ide o de­fi­ní­cie na úče­ly tých­to zá­ko­nov pou­ží­va­jú sa na úče­ly tres­tné­ho ko­na­nia, pre­to­že v ko­neč­nom dôs­led­ku správ­ne or­gá­ny ur­ču­jú, či po­vo­lia uží­va­nie stav­by na bý­va­nie. Za oby­dlie sa te­da všeo­bec­ne po­va­žu­je pries­tor slú­žia­ci na tr­va­lé bý­va­nie (byt, ro­din­ný dom), na pre­chod­né bý­va­nie (uby­tov­ne, inter­ná­ty), prí­pad­ne na in­di­vi­duál­nu rek­reáciu (cha­ta, ho­te­lo­vá iz­ba) vrá­ta­ne pries­to­ro­va po­zem­kovk nim pa­tria­cim ak sú ako sú­časť oby­dlia uzav­re­té[3]. Je však rov­na­ko pot­reb­né upo­zor­niť, že aj ne­le­gál­na stav­ba, nes­ko­lau­do­va­ná stav­ba, prí­ves, haus­bót a oby­dlie nespĺňa­jú­ce úpl­ne ale­bo čias­toč­ne tech­nic­ké pa­ra­met­re stav­by ur­če­nej na bý­va­nie, naj­čas­tej­šie chatrč sú po­va­žo­va­né v zmys­le prís­luš­nej vnút­roš­tát­nej ju­di­ka­tú­ry a ju­di­ka­tú­ry ESĽP za oby­dlia na účel prá­va na ne­dot­knu­teľ­nosť oby­dlia a prá­va na ochra­nu pred neop­ráv­ne­ným za­sa­ho­va­ním do súk­rom­né­ho a ro­din­né­ho ži­vo­ta, čo má vý­znam z hľa­dis­ka skut­ko­vej pod­sta­ty tres­tné­ho či­nu, ako aj z hľa­dis­ka pro­ces­ných úko­nov sú­du a or­gá­nov čin­ných v tres­tnom ko­na­ní. Ve­cou dô­le­ži­tou pre tres­tné ko­na­nie sú lis­ty, kto­ré mô­žu byť lis­tin­ný­mi dô­kaz­mi (§153 ods. 1 Tres­tné­ho po­riad­ku), pred­me­ty, kto­ré mô­žu byť vec­ný­mi­dô­kaz­mi (§153 ods. 2, ods. 3 Tres­tné­ho po­riad­ku) a ve­ci o kto­rých by sa moh­lo vy­slo­viť pre­pad­nu­tie ve­ci (§60 Tres­tné­ho zá­ko­na)  ale­bo zha­ba­nie ve­ci (§83 Tres­tné­ho zá­ko­na).

Us­ta­no­ve­nie § 100 Tres­tné­ho po­riad­ku up­ra­vu­je prí­kaz na do­mo­vú pre­hliad­ku. Od­sek 1 toh­to pa­rag­ra­fu ur­ču­je kto je op­ráv­ne­ný ta­ký­to prí­kaz vy­dať, aké mu­sia byť je­ho for­mál­ne a ob­sa­ho­vé ná­le­ži­tos­ti a ke­dy a ko­mu má byť do­ru­če­ný. Od­sek 2 ur­ču­je kto a ke­dy bu­de­do­mo­vú pre­hliad­ku vy­ko­ná­vať.

Pod­ľa § 100 ods. 1 je op­ráv­ne­ný­do­mo­vú pre­hliad­ku prí­ka­zom na­ria­diť pred­se­da se­ná­tu a pred za­ča­tím tres­tné­ho stí­ha­nia a v príp­rav­nom ko­na­ní sud­ca pre príp­rav­né ko­na­nie na návrh pro­ku­rá­to­ra.V sú­la­de s § 24 ods. 1 Tres­tné­ho po­riad­ku prí­kaz pred za­ča­tím tres­tné­ho stí­ha­nia ale­bo v príp­rav­nom ko­na­ní vy­ko­ná­va ten súd, kto­rý by bol prís­luš­ný na ko­na­nie o ob­ža­lo­be. V si­tuá­cií ak by bo­lo ta­kých­to mož­ných prís­luš­ných sú­dov via­ce­ro prí­kaz vy­dá ten súd, v kto­ré­ho ob­vo­de je čin­ný pro­ku­rá­tor, kto­rý návrh na prí­kaz na do­mo­vú pre­hliad­ku po­dal. V neod­klad­ných prí­pa­doch mô­že ten­to prí­kaz vy­dať na­mies­to prís­luš­né­ho sud­cu aj sud­ca v kto­ré­ho ob­vo­de sa má prís­luš­ná do­mo­vá pre­hliad­ka vy­ko­nať. Ná­le­ži­tos­ti prí­ka­zu na do­mo­vú pre­hliad­ku up­ra­vu­je § 100 ods. 1 Tres­tné­ho po­riad­ku. Prí­kaz mu­sí byť vy­da­ný pí­som­ne. Prí­kaz mu­sí ok­rem všeo­bec­ných ná­le­ži­tos­tí uve­de­ných v § 181 ods. 1 Tres­tné­ho po­riad­ku[4] ob­sa­ho­vať aj od­ôvod­ne­nie a opis ve­ci ale­bo oso­by, kto­rá má byť pri pre­hliad­ke za­is­te­ná.„Prí­kaz na do­mo­vú pre­hliad­ku, kto­rý neob­sa­hu­je zá­ko­nom vy­ža­do­va­né ná­le­ži­tos­ti má ta­ký is­tý práv­ny vý­znam ako ke­by prí­kaz na do­mo­vú pre­hliad­ku ani neexis­to­val. Po­kiaľ by do­mo­vá pre­hliad­ka v pred­met­nej ve­ci bo­la ak­cep­to­va­ná ako sú­lad­ná so zá­ko­nom, doš­lo by k po­ru­še­niu ús­ta­vou ga­ran­to­va­ných práv, a to naj­mä prá­va na ochra­nu súk­ro­mia[5]. Naj­vyš­ší súd Slo­ven­skej re­pub­li­ky v sú­vis­los­ti s ob­sa­ho­vý­mi ná­le­ži­tos­ťa­mi prí­ka­zu na do­mo­vú pre­hliad­ku vo svo­jom sta­no­vis­ku uvie­dol, že: „Z hľa­dis­ka zá­kon­nos­ti prí­ka­zu však nie je roz­ho­du­jú­ca dĺžka od­ôvod­ne­nia ale pos­ta­ču­je aj ak je struč­né, pre­to­že pre roz­hod­nu­tia v tres­tnom ko­na­ní pla­tí všeo­bec­ná zá­sa­da, že zá­väz­nou čas­ťou je vý­rok a nie od­ôvod­ne­nie prís­luš­né­ho roz­hod­nu­tia[6]. V od­ôvod­ne­ní prí­ka­zu sa spra­vid­la uve­die kým, ke­dy a za aký sku­tok bo­lo za­ča­té tres­tné stí­ha­nie (za­ča­tie tres­tné­ho stí­ha­nia nie je pod­mien­kou na vy­ko­na­nie pre­hlia­dok) a tak­tiež úva­hy a poz­nat­ky or­gá­nu čin­né­ho v tres­tnom ko­na­ní, kto­ré od­ôvod­ňu­jú vy­da­nie prí­ka­zu na vy­ko­na­nie pre­hliad­ky prá­ve v tých­to pries­to­roch.Keď­že do­mo­vá pre­hliad­ka sa vzťa­hu­je na pries­tor a nie na oso­bu, mô­že byť vy­ko­na­ná aj v obyd­lí, kto­ré oso­ba, o kto­rej za­is­te­nie ve­cí ide, vô­bec nev­las­tní, prí­pad­ne ani neu­ží­va. Pos­ta­ču­je dô­vod­né po­doz­re­nie, že prá­ve v kon­krét­nom pries­to­re, ku kto­ré­mu po­doz­ri­vý ani ne­mu­sí mať zjav­ný vzťah, sa na­chá­dza­jú nap­rík­lad ve­ci po­chá­dza­jú­ce z lú­pe­že. Nap­rík­lad oso­ba po­doz­ri­vá z lú­pe­že si lup od­lo­ži­la u svoj­ho zná­me­ho, kto­rý sa však skut­ku vô­bec ne­do­pus­til, len pre­cho­vá­va ve­ci pre pá­cha­te­ľa skut­ku (ve­do­me ale­bo ne­ve­do­me). Pre­to prí­kaz na pre­hliad­ku bu­de vy­da­ný na pre­hliad­ku oby­dlia, kto­ré uží­va tá­to „ne­zain­te­re­so­va­ná“ oso­ba a kto­ré po­doz­ri­vý zo skut­ku nev­las­tní ani neu­ží­va[7].Us­ta­no­ve­nie § 100 ods. 1 Tres­tné­ho po­riad­ku ur­ču­je tiež spô­sob do­ru­čo­va­nia prí­ka­zu na do­mo­vú pre­hliad­ku. Ten sa zá­sad­ne do­ru­ču­je až pri do­mo­vej pre­hliad­ke vlas­tní­ko­vi ale­bo uží­va­te­ľo­vi oby­dlia. Ak nie je mož­né do­ru­čiť prí­kaz pri do­mo­vej pre­hliad­ke, bu­de do­ru­če­ný do 24 ho­dín od od­pad­nu­tia pre­káž­ky pre kto­rý ne­mo­hol byť do­ru­če­ný. Ta­kou­to pre­káž­kou mô­že byť nap­rík­lad ak je vlas­tník oby­dlia na do­vo­len­ke v za­hra­ni­čí.

Pod­ľa § 100 ods. 2 je do­mo­vú pre­hliad­ku op­ráv­ne­ný vy­ko­nať buď or­gán, kto­rý jej vy­ko­na­nie na­ria­dil ale­bo na je­ho prí­kaz po­li­cajt[8].  Do­mo­vú pre­hliad­ku je pot­reb­né vy­ko­nať bez meš­ka­nia. Vy­ko­na­nie do­mo­vej pre­hliad­ky bez meš­ka­nia ale ne­mu­sí zna­me­nať, že tá­to mu­sí byť vy­ko­na­ná ih­neď po vy­da­ní prí­ka­zu. Do­ba, kto­rá up­ly­nie od vy­da­nia prí­ka­zu na do­mo­vú pre­hliad­ku až po je­ho reali­zá­ciu je pod­ľa Naj­vyš­šie­ho sú­du pri­me­ra­ná okol­nos­tiam prí­pa­du. Vy­ko­na­nie do­mo­vej pre­hliad­ky je pre­to ve­de­né zá­sa­da­mi kri­mi­na­lis­tic­kej tak­ti­ky a spô­so­bom vy­šet­ro­va­nia v kon­krét­nej ve­ci a že or­gá­ny príp­rav­né­ho ko­na­nia pra­cu­jú s ur­či­tý­mi in­for­má­cia­mi a pre­to je v ich zá­uj­me aby vy­šet­ro­va­cí úkon bol ús­peš­ný[9].

Do­mo­vú pre­hliad­ku mož­no vy­ko­nať v zá­sa­de len po pred­chá­dza­jú­cej vý­zve vy­ko­na­nej pod­ľa § 104 Tres­tné­ho po­riad­ku. Zmys­lom tej­to vý­zvy je, aby oso­ba, u kto­rej sa má vy­ko­nať pre­hliad­ka ma­la mož­nosť dob­ro­voľ­ne vy­dať hľa­da­nú vec (príp. oso­bu) ale­bo od­strá­niť dô­vod, kto­rý vie­dol k ta­ké­mu­to úko­nu. „Dô­vod vy­ko­na­nia do­mo­vej pre­hliad­ky od­pa­dá ak v prí­pa­de, že po pred­chá­dza­jú­cej vý­zve dôj­de k dob­ro­voľ­né­mu vy­da­niu in­di­vi­duál­ne (nie dru­ho­vo) ur­če­nej ve­ci, uve­de­nej v prís­luš­nom prí­ka­ze. V prí­pa­de ak by hľa­da­ná vec buď ne­bo­la v prí­ka­ze in­di­vi­duál­ne ur­če­ná (napr. ak je v prí­ka­ze uve­de­né „ve­ci sú­vi­sia­ce s tres­tným či­nom“) ale­bo zo stra­ny oso­by u kto­rej má byť vy­ko­na­ná do­mo­vá pre­hliad­ka dôj­de k dob­ro­voľ­né­mu vy­da­niu iných než „hľa­da­ných“ ve­cí dô­vod vy­ko­na­nia pre­hliad­ky neod­pad­ne a te­da do­mo­vá pre­hliad­ka bu­de vy­ko­na­ná[10]“.

Vý­nim­ky z po­vin­nos­ti vy­ko­nať pred­chá­dza­jú­cu vý­zvu up­ra­vu­je § 104 ods. 2 Tres­tné­ho po­riad­ku. Ide o prí­pad, ak do­mo­vej pre­hliad­ke brá­ni zá­važ­ná pre­káž­ka. Nap­rík­lad, ak sa oso­ba, u kto­rej sa má do­mo­vá pre­hliad­ka vy­ko­nať, zdr­žia­va v cu­dzi­ne ale­bo na nez­ná­mom mies­te. Ďal­ší­mi vý­nim­ka­mi sú prí­pa­dy, ak vec nez­ne­sie od­klad ale­bo  ak by pred­chá­dza­jú­ca vý­zva bo­la zjav­ne neús­peš­ná. Pred­chá­dza­jú­ca vý­zva by bo­la zjav­ne neús­peš­ná nap­rík­lad vte­dy, ak vy­ko­na­niu do­mo­vej pre­hliad­ky brá­ni zá­važ­ná cho­ro­ba oso­by, u kto­rej sa má vy­ko­nať.[11]

Vy­ko­na­nie do­mo­vej pre­hliad­ky je frek­ven­to­va­ným úko­nom slú­žia­cim na za­is­te­nie ve­cí dô­le­ži­tých pre tres­tné ko­na­nie. Pre vy­ko­na­nie zá­kon­nej do­mo­vej pre­hliad­ky je pod­mien­kou dodr­ža­nie správ­ne­ho pos­tu­pu.

Po na­ria­de­ní do­mo­vej pre­hliad­ky si or­gán vy­ko­ná­va­jú­ci pre­hliad­ku ur­čí mies­to kto­ré je pot­reb­né pre­hliad­nuť, spô­sob tran­spor­tu, prí­chod a čas na mies­to vý­ko­nu pre­hliad­ky, ve­dú­ce­ho pre­hliad­ky a ur­čí účas­tní­kov pre­hliad­ky. Do­mo­vá pre­hliad­ka má byť vy­ko­na­ná úpl­ne ne­zá­vis­le, nes­tran­ne a aby sku­toč­nos­ti, kto­ré v rám­ci jej vy­ko­na­nia vy­šli naj­avo bo­li zis­te­né s ab­so­lút­nou ob­jek­tív­nos­ťou[12]. Na do­siah­nu­tie toh­to úče­lu prib­ra­ná ne­zú­čas­tne­ná oso­ba[13], kto­rá mu­sí byť prí­tom­ná po­čas ce­lé­ho prie­be­hua mu­sí po­čas ce­lé­ho vý­ko­nu do­mo­vej pre­hliad­ky svo­jou fy­zic­kou a zmys­lo­vou prí­tom­nos­ťou do­hlia­dať na to, aby pri jej vý­ko­ne ne­doš­lo k mož­né­mu zneu­ži­tiu mo­ci or­gá­nom čin­ným v tres­tnom ko­na­ní, ma­ni­pu­lo­va­niu s dô­kaz­ným ma­te­riá­lom, vrá­ta­ne mož­né­ho pod­ho­de­nia fa­loš­ných dô­ka­zov[14].Od účas­ti ne­zú­čas­tne­nej oso­by mož­no upus­tiť iba vo vý­ni­moč­ných prí­pa­doch ak by moh­lo prísť k oh­ro­ze­niu jej ži­vo­ta ale­bo zdra­via.

Po vy­ko­na­ní príp­ra­vy na do­mo­vú pre­hliad­ku oso­by, kto­ré bu­dú pre­hliad­ku vy­ko­ná­vať sú po­vin­né do­ru­čiť prí­kaz vlas­tní­ko­vi ale­bo uží­va­te­ľo­vi oby­dlia, v kto­rom má byť pre­hliad­ka vy­ko­na­ná.

Ďal­ším pos­tu­pom je vy­ko­na­nie pred­chá­dza­jú­cej vý­zvy[15]. Ak sa vý­zvou ne­do­sia­hlo napl­ne­nie úče­lu pre­hliad­ky, or­gán vy­ko­ná­va­jú­ci pre­hliad­ku bu­de pok­ra­čo­vať v pos­tu­pe vý­ko­nu do­mo­vej pre­hliad­ky. Tým bu­de vstup do ob­jek­tu. Pri vstu­pe do ob­jek­tu je or­gán vy­ko­ná­va­jú­ci pre­hliad­ku po­vin­ný preu­ká­zať sa op­ráv­ne­ním na jej vy­ko­na­nie. Oso­ba je po­vin­ná str­pieť vy­ko­na­nie do­mo­vej pre­hliad­ky. Ak by ju neu­mož­ni­la, or­gán mô­že po már­nej vý­zve pre­ko­nať jej od­por, mu­sia však o tom uro­biť zá­znam do zá­pis­ni­ce.

Ak sa v ob­jek­te na­chá­dza­jú aj ná­ho­di­lé ne­že­la­né oso­by, kto­ré ne­ma­jú so za­is­te­ním ve­cí ani s oso­bou, u kto­rej sa ve­ci za­is­ťu­jú nič spo­loč­né,buď sa vy­zvú na opus­te­nie ob­jek­tu, pri­čom sa zis­tí ich to­tož­nosť a ove­rí vzťah k sa­mot­né­mu ob­jek­tu, ako aj ich dô­vod prí­tom­nos­ti, ale­bo sa tie­to oso­by zhro­maž­dia na jed­nom mies­te a neus­tá­le sa po­zo­ru­jú, pri­čom sa dbá na to, aby nep­riš­lo k zma­re­niu úče­lu pre­hliad­ky.

Oso­be, u kto­rej sa pre­hliad­ka vy­ko­ná­va, ale­bo niek­to­ré­mu dos­pe­lé­mu čle­no­vi[16] jej do­mác­nos­ti sa umož­ní účasť na pre­hliad­ke. O tom­to prá­ve mu­sia byť pou­če­ný.

Po vy­ko­na­ní vy­ššie spo­me­nu­tých úko­nov nas­le­du­je orien­tač­ná a de­tail­ná časť pre­hliad­ky. Pri orien­tač­nej čas­ti sa ve­dú­ci pre­hliad­ky zoz­ná­mi s mies­tom vý­ko­nu pre­hliad­ky a ur­čí spô­sob jej vy­ko­ná­va­nia (napr. kon­cen­tric­ky, excen­tric­ky, pos­tup­ne, rá­jo­no­vo, atď.). Pri de­tail­nej čas­ti sa sys­te­ma­tic­ky preh­ľa­dá mies­to pre­hliad­ky. Vy­hľa­dá­va­jú, do­ku­men­tu­jú a za­is­ťu­jú sa ve­ci ale­bo oso­by. Do­ku­men­to­va­nie je pí­som­né for­mou zá­pis­ni­ce o do­mo­vej pre­hliad­ke ako aj fo­tog­ra­fic­ky, prí­pad­ne vi­deo­záz­na­mom. Po­kiaľ sa pri do­mo­vej pre­hliad­ke náj­du ve­ci, kto­ré ne­po­chyb­ne sú­vi­sia s tres­tným čin­nom,ale tie­to ne­bo­li uve­de­né v prí­ka­ze, za­do­ku­men­tu­jú sa a za­is­tia sa tiež. Za­is­te­nie ná­hod­ne od­ha­le­ných ve­cí, kto­rých pre­cho­vá­va­nie je vzhľa­dom na ich po­va­hu ne­do­vo­le­né (napr. omam­né a psy­chot­rop­né lát­ky[17], je­dy, zbra­ne, vý­buš­ni­ny, extré­mis­tic­ký ma­te­riál, det­ská por­nog­ra­fia, atď.), je prí­pus­tné a ich vy­da­nie, resp. od­ňa­tie je sú­čas­ťou zá­pis­ni­ce o do­mo­vej pre­hliad­ke. Tým­to neod­klad­ným a neo­pa­ko­va­teľ­ným úko­nom sa za­čí­na no­vé tres­tné ko­na­nie vo ve­ci sú­vi­sia­cej s cha­rak­te­rom za­is­te­nej ve­ci. Pri pos­led­nej zá­ve­reč­nej čas­ti je or­gán, vy­ko­ná­va­jú­ci pre­hliad­ku po­vin­ný, pod­ľa mož­nos­ti, dať preh­ľa­dá­va­ný ob­jekt do pô­vod­né­ho sta­vu, pri­čom bu­dú zis­te­né a za­do­ku­men­to­va­né spô­so­be­né ško­dy na ma­jet­ku. Sú­čas­ťou do­mo­vej pre­hliad­ky je aj vy­tvo­re­nie zá­pis­ni­ce o pre­hliad­ke. Tú pod­pí­šu všet­ky zú­čas­tne­né oso­by, te­da tí, kto­rí pre­hliad­ku vy­ko­ná­va­li, ne­zú­čas­tne­ná oso­ba a oso­ba u kto­rej bo­la pre­hliad­ka vy­ko­ná­va­ná. Zá­pis­ni­ca tiež ob­sa­hu­je, či bo­li dodr­ža­né us­ta­no­ve­nia o pred­chá­dza­jú­cej vý­zve (ak ne­bo­li dodr­ža­né, tre­ba uviesť dô­vod pre­čo). Do zá­pis­ni­ce sa tiež pre umož­ne­nie ur­če­nia to­tož­nos­ti uve­die aj opis ve­ci, kto­rá bo­la vy­da­ná ale­bo od­ňa­tá. Oso­be, u kto­rej bo­la pre­hliad­ka vy­ko­na­ná, sa vy­dá ih­neď (ak to nie je mož­né, naj­nes­kôr do 24 ho­dín po od­pad­nu­tí pre­káž­ky) pí­som­né potvr­de­nie o vý­sled­ku úko­nu, ako aj o prev­za­tí ve­cí, kto­ré bo­li pri­tom vy­da­né ale­bo od­ňa­té, ale­bo rov­no­pis zá­pis­ni­ce.

Na zá­kla­de uve­de­ných poz­nat­kov mož­no zhr­núť, že prís­luš­né us­ta­no­ve­nia Tres­tné­ho po­riad­ku tý­ka­jú­ce sa za­is­te­nia osôb a ve­cí ma­jú pos­kyt­núť zá­kon­nú ga­ran­ciu, že ús­tav­né prá­vo na ne­dot­knu­teľ­nosť oby­dlia a ús­tav­né prá­vo na ochra­nu pred neop­ráv­ne­ným za­sa­ho­va­ním do súk­rom­né­ho a ro­din­né­ho ži­vo­ta bu­dú vy­ko­na­ním do­mo­vej pre­hliad­ky ob­me­dze­né len v ne­vyh­nut­nej mie­re, na ne­vyh­nut­ný čas a pri exis­ten­cii zá­kon­ných dô­vo­dov a do­mo­vá pre­hliad­ka ne­bu­de zneu­ži­tá na ma­re­nie tres­tné­ho ko­na­nia ale­bo na pá­chanie inej tres­tnej čin­nos­ti. To pred­pok­la­dá, aby súd a or­gá­ny čin­né v tres­tnom ko­na­ní dodr­ža­li us­ta­no­ve­nia Tres­tné­ho po­riad­ku vo fá­ze vy­da­nia prí­ka­zu na do­mo­vú pre­hliad­ku, pri príp­ra­ve aj reali­zá­cii do­mo­vej pre­hliad­ky a vy­ko­na­li do­mo­vú pre­hliad­ku v sú­la­de s kri­mi­na­lis­tic­ký­mi pos­tup­mi.[1] ŠIMOVČEK, I. a kol. 2011. Kri­mi­na­lis­ti­ka. Pl­zeň: Aleš Čeněk, 2011.

[2]Roz­su­dok Naj­vyš­šie­ho sú­du Slo­ven­skej re­pub­li­ky zo dňa 23.11.2017. sp. zn. 4Tdo/67/2016. Dos­tup­né on­li­ne: https://www.nsud.sk/da­ta/att/56894.pdf

[3] Poz­ri § 122 ods. 5 zá­ko­na č. 300/2005 Tres­tné­ho zá­ko­na (ďa­lej len „Trest­ný zá­kon“)

[4] Zá­kon č. 301/2005 Z. z. Trest­ný po­ria­dok - § 181 Ob­sah prí­ka­zu

(1) Prí­kaz mu­sí ob­sa­ho­vať

a) ozna­če­nie or­gá­nu, o kto­ré­ho roz­hod­nu­tie ide,

b) dá­tum a mies­to roz­hod­nu­tia,

c) vý­rok prí­ka­zu s uve­de­ním zá­kon­ných us­ta­no­ve­ní, kto­ré bo­li pou­ži­té,

d) sku­tok s uve­de­ním práv­nej kva­li­fi­ká­cie tres­tné­ho či­nu, ak z po­va­hy ve­ci ne­vyp­lý­va nie­čo iné.

[5] Uz­ne­se­nie Naj­vyš­šie­ho sú­du Slo­ven­skej re­pub­li­ky zo dňa 22.05.2012. sp. zn. 2Tdo 22/2012. Dos­tup­né on­li­ne: https://www.ju­di­ka­ty.in­fo/do­cu­ment/nssr/21618/

[6] Uz­ne­se­nie Naj­vyš­šie­ho sú­du Slo­ven­skej re­pub­li­ky zo dňa 28.04.2010. sp. zn. 6Tdo/5/2010. Dos­tup­né on­li­ne: https://www.ju­di­ka­ty.in­fo/do­cu­ment/nssr/17614/

[7]ŠÁNDOR, M., Do­mo­vá pre­hliad­ka a pre­hliad­ka iných pries­to­rov a po­zem­kov – od pod­ne­tu k vy­ko­na­niu. 2019. In po­rad­ca­po­li­caj­ta.sk. Dos­tup­né on­li­ne: https://po­rad­ca­po­li­caj­ta.sk/do­mo­va-pre­hliad­ka-a-pre­hliad­ka-inych-pries­to­rov-a-po­zem­kov-od-pod­ne­tu-k-vy­ko­na­niu/

[8]Zá­kon č. 301/2005 Z. z. Trest­ný zá­kon - §10

(8) Po­li­caj­tom sa na úče­ly toh­to zá­ko­na ro­zu­mie

a) vy­šet­ro­va­teľ Po­li­caj­né­ho zbo­ru,

b)vy­šet­ro­va­teľ Po­li­caj­né­ho zbo­ru za­ra­de­ný na Úra­de in­špek­čnej služ­by, ak ide o tres­tné či­ny prís­luš­ní­kov oz­bro­je­ných bez­peč­nos­tných zbo­rov a nej­de o tres­tné či­ny uve­de­né v pís­me­ne c); to pla­tí, aj ak ide o tres­tné či­ny col­ní­kov a nej­de o tres­tné či­ny uve­de­né v pís­me­ne c), 

c) vy­šet­ro­va­teľ fi­nan­čnej sprá­vy, ak ide o tres­tné či­ny spá­cha­né v sú­vis­los­ti s po­ru­še­ním col­ných pred­pi­sov ale­bo da­ňo­vých pred­pi­sov v ob­las­ti da­ne z pri­da­nej hod­no­ty pri do­vo­ze a spot­reb­ných da­ní, 

d)po­ve­re­ný prís­luš­ník Po­li­caj­né­ho zbo­ru,

e) po­ve­re­ný prís­luš­ník vo­jen­skej po­lí­cie v ko­na­ní o tres­tných či­noch prís­luš­ní­kov oz­bro­je­ných síl, 

f) po­ve­re­ný prís­luš­ník Zbo­ru vä­zen­skej a jus­tič­nej strá­že v ko­na­ní o tres­tných či­noch osôb vo vý­ko­ne tres­tu od­ňa­tia slo­bo­dy ale­bo vo väz­be, 

g) po­ve­re­ný pra­cov­ník fi­nan­čnej sprá­vy, ak ide o tres­tné či­ny spá­cha­né v sú­vis­los­ti s po­ru­še­ním col­ných pred­pi­sov ale­bo da­ňo­vých pred­pi­sov v ob­las­ti da­ne z pri­da­nej hod­no­ty pri do­vo­ze a spot­reb­ných da­ní, 

h) ve­li­teľ ná­mor­nej lo­de v ko­na­ní o tres­tných či­noch spá­cha­ných na tej­to lo­di.

[9]Uz­ne­se­nie Naj­vyš­šie­ho sú­du Slo­ven­skej re­pub­li­ky zo dňa 28.04.2010. sp. zn. 6Tdo/5/2010. Dos­tup­né on­li­ne: https://www.ju­di­ka­ty.in­fo/do­cu­ment/nssr/17614/

[10] Uz­ne­se­nie Naj­vyš­šie­ho sú­du Slo­ven­skej re­pub­li­ky zo dňa 03.10.2018. sp. zn. 1TdoV/9/2017. Dos­tup­né on­li­ne: https://www.ju­di­ka­ty.in­fo/do­cu­ment/nssr/76146/

[11] MINÁRIK, Š. za kol. 2011. Tres­tné prá­vo s vy­svet­liv­ka­mi a ju­di­ka­tú­rou. 2. zvä­zok. vyd. IURA EDI­TION. 2011. s. 333

[12] Uz­ne­se­nie Naj­vyš­šie­ho sú­du Slo­ven­skej re­pub­li­ky zo dňa 30.4.2018. sp. zn. 2Tdo/84/2017. Dos­tup­né on­li­ne: https://www.sup­court.sk/da­ta/att/78984_su­bor.pdf

[13]Zá­kon č. 3012/2005 - § 30 Ne­zú­čas­tne­ná oso­ba a fi­gu­rant

(2)Ne­zú­čas­tne­ná oso­ba je oso­ba spô­so­bi­lá na práv­ne úko­ny, u kto­rej nie sú po­chyb­nos­ti o jej ne­zau­ja­tos­ti vo vzťa­hu k pre­jed­ná­va­nej ve­ci ale­bo oso­bám, kto­rých sa úkon pria­mo do­tý­ka, k ich ob­haj­com, zá­kon­ným zá­stup­com a spl­no­moc­nen­com ale­bo k or­gá­nu čin­né­mu v tres­tnom ko­na­ní ale­bo sú­du.

[14] Uz­ne­se­nie Naj­vyš­šie­ho sú­du Slo­ven­skej re­pub­li­ky zo dňa 30.4.2018. sp. zn. 2Tdo/84/2017. Dos­tup­né on­li­ne: https://www.sup­court.sk/da­ta/att/78984_su­bor.pdf

[15] Poz­ri str. 5.

[16] Dos­pe­lým čle­nom do­mác­nos­ti sa ro­zu­mie napr. druh (druž­ka) ale­bo dos­pe­lé de­ti oso­by u kto­rej sa vy­ko­ná­va pre­hliad­ka.

[17] Pri zis­ťo­va­ní che­mic­kých lá­tok ale­bo drog sa do pí­som­nej do­ku­men­tá­cie neu­vá­dza jej ná­zov ale len vi­zuál­ny vzhľad, far­ba, tvar a množ­stvo.


 

Diskusia

 

Najčítanejšie články

Zákonnosť dôkazov a procesu dokazovania trestných činov s drogovým prvkom (z pohľadu obhajoby)

 cie­ľom člán­ku bo­lo pou­ká­zať na ma­név­ro­va­cí pries­tor ob­ha­jo­by pri vý­ko­ne ob­ha­jo­by osôb ob­vi­ne­ných z tres­tných či­nov naj­mä s dro­go­vým pr­vkom.

 
Daňové trestné činy - niektoré aplikačné problémy

 vý­ťah z pred­náš­ky us­ku­toč­ne­nej dňa 09.05.2013 v Om­še­ní

 
Trestný čin ohovárania vs. prípustná (dovolená) kritika

 člá­nok pri­ná­ša ana­lý­zu zna­kov pre­či­nu oho­vá­ra­nia pod­ľa § 373 ods. 1 Tr. zák. a ve­nu­je po­zor­nosť aj prob­le­ma­ti­ke, do akej mie­ry je prí­pus­tná kri­ti­ka naj­mä ve­rej­ne čin­ných osôb.

 
   
 
Mapa stránky   |   O nás   |   Kontakt Powered by Cyclone3 XUL CMS of Comsultia