Zneužívanie trestného práva na Slovensku na politické ciele

Publikované: 10. 08. 2021, čítané: 3358 krát
 

 

Doc. JUDr. Ro­bert Fi­co, CSc.

ZNEUŽÍVA­NIE TRESTNÉHO PRÁVA NA SLO­VEN­SKU NA PO­LI­TICKÉ CIE­LE

Krát­ka si­tuač­ná sprá­va

            Okam­ži­te po vy­tvo­re­ní no­vej vlá­dy I. Ma­to­vi­ča po parla­men­tných voľ­bách vo feb­ruári 2020 za­ča­lo do­chá­dzať k napĺňa­niu hro­zieb vy­slo­vo­va­ných čel­ný­mi vlád­ny­mi po­li­tik­mi a kri­mi­na­li­zá­cia opo­zič­ných pred­sta­vi­te­ľov a jej no­mi­nan­tov sa sta­la bež­nou vlád­nou agen­dou. Pred­se­da vlá­dy SR I. Ma­to­vič sa ot­vo­re­ne a opa­ko­va­ne vy­hrá­žal opo­zí­cii štý­lom: „Šúchaj­te no­ha­mi a ča­kaj­te, ke­dy Vás rá­no do­ma vy­be­rie NA­KA (Ná­rod­ná kri­mi­nál­na agen­tú­ra).“ Deš­truk­cia práv­ne­ho štá­tu a po­ru­šo­va­nie ľud­ských práv nik­dy ne­na­do­bud­li na Slo­ven­sku ta­ký roz­mer, ako za os­tat­ných osem­násť me­sia­cov. Na tom­to sta­ve nič nez­me­nil ani od­chod pred­se­du vlá­dy SR I. Ma­to­vi­ča a nás­tup je­ho stra­níc­ke­ho po­dria­de­né­ho E. He­ge­ra v ap­rí­li 2021.

 In­for­má­cie, kto­ré sú uvá­dza­né v tej­to krát­kej si­tuač­nej sprá­ve, nie sú ani dom­nien­ky ani hypo­té­zy. Všet­ky sú pod­lo­že­né re­le­van­tný­mi dô­kaz­mi a sú ľah­ko preu­ká­za­teľ­né.

To­to nie je fik­cia. To­to je sku­toč­ný slo­ven­ský prí­beh, kto­rý EK ig­no­ru­je.

Dňa 26. má­ja 2021 na ne­ve­rej­nom ro­ko­va­ní slo­ven­ské­ho parla­men­tu pred­se­da  parla­men­tu B. Kollár pre­čí­tal pos­lan­com  Sprá­vu SIS (Slo­ven­skej in­for­mač­nej služ­by), kto­rá potvr­dzo­va­la ma­ni­pu­lá­ciu s tres­tný­mi ko­na­nia­mi v naj­zná­mej­ších kau­zách. Sprá­va SIS, kto­rej re­le­van­tnosť na ne­ve­rej­nom ro­ko­va­ní NR SR osob­ne potvr­dil aj ria­di­teľ SIS M. Aláč, od­ha­ľu­je sys­tém tzv. uni­ver­zál­nych sved­kov, kto­rých sve­dec­ké vý­po­ve­de or­gá­ny čin­né v tres­tnom­ko­na­ní koor­di­nu­jú a ma­ni­pu­lu­jú tak, aby pod­po­ro­va­li vý­po­ve­de tzv. ka­júc­ni­kov. Aj v prí­pa­de tzv. uni­ver­zál­nych sved­kov, ako aj v prí­pa­de tzv. ka­júc­ni­kov ide o oso­by po­doz­ri­vé zo zá­važ­nej tres­tnej čin­nos­ti, kto­ré si kri­vý­mi vý­po­ve­ďa­mi za­bez­pe­ču­jú bez­tres­tnosť ale­bo len mi­mo­riad­ne mier­ne tres­ty.

Dô­ka­zy pos­ky­to­va­né tzv. ka­júc­nik­mi sú v zá­sa­de pou­ží­va­né ako uni­ver­zál­ne dô­ka­zy, na zá­kla­de kto­rých sú v sko­rých ran­ných ho­di­nách, teat­rál­ne, za pou­ži­tia hru­bej po­li­caj­nej si­ly za­dr­žia­va­né dop­re­du vy­bra­né oso­by. Tie sú nás­led­ne ih­neď ob­vi­ňo­va­né z naj­zá­važ­nej­šej tres­tnej čin­nos­ti s hro­zia­ci­mi vý­ni­moč­ný­mi tres­ta­mi od­ňa­tia slo­bo­dy a ako všeo­bec­ná prax bra­né do väz­by, kde sú v ne­ná­le­ži­tých pod­mien­kach dl­ho­do­bo väz­ne­ní (niek­to­rí ob­vi­ne­ní už aj dlh­šie ako 12 me­sia­cov).

Ok­rem sud­cov zo všet­kých stup­ňov sú­dov, vrá­ta­ne Naj­vyš­šie­ho sú­du SR (sud­ky­ňa, pod­pred­sed­níč­ka Naj­vyš­šie­ho sú­du SR J. Ur­ban­co­vá, sud­ca J. Kol­cun), sa ne­ví­da­ná proti­práv­na kri­mi­na­li­zá­cia dotk­la Špe­ciál­ne­ho pro­ku­rá­to­ra SR Dr. Ko­vá­či­ka, dvoch pre­zi­den­tov Po­li­caj­né­ho zbo­ru SR ge­ne­rá­la M. Lu­čan­ské­ho a ge­ne­rá­la T. Gaš­pa­ra (pr­vý me­no­vý pri­šiel za zá­had­ných okol­nos­tí o ži­vot vo vý­ko­ne väz­by30. de­cem­bra 2020), ria­di­te­ľa SIS V. Pčo­lin­ské­ho, ria­di­te­ľa NA­KA V. Zu­ria­na, ria­di­te­ľa In­špek­čnej služ­by MV SR A. Sza­bóa, šé­fa ope­ra­tív­cov NA­KA J. Ka­ľav­ské­ho, ria­di­te­ľa Sprá­vy štát­nych hmot­ných re­zerv K. Ki­ču­ru a ďal­ší­cha ďal­ších. Pre po­cho­pe­nie ab­sur­dnos­ti sú­čas­nej si­tuácie na Slo­ven­sku je pot­reb­né do­dať, že bý­va­lý ria­di­teľ SIS V. Pčo­lin­ský (stá­le vo vý­ko­ne väz­by), pat­rí me­dzi tých, kto­rí ot­vo­re­ne kri­ti­zu­jú ma­ni­pu­lá­cie s tres­tný­mi ko­na­nia­mi. Bý­va­lý ria­di­teľ Úra­du in­špek­čnej služ­by MV SR A. Sza­bó, úra­du, kto­rý má prá­vo­moc vy­šet­ro­vať ma­ni­pu­lá­cie v tres­tných ko­na­niach po­li­caj­ta­mi, bol od­vo­la­ný, za­dr­ža­ný, ob­vi­ne­ný a pos­la­ný do väz­by, kde sa na­chá­dza do­te­raz (poz­ri ďa­lej).

Prax, ke­dy na za­dr­ža­nie, vzne­se­nie ob­vi­ne­nia a vza­tie do väz­by pos­ta­čo­va­la je­di­ná všeo­bec­ná vý­po­veď tzv. ka­júc­ni­ka chrá­nia­ce­ho sa pred tres­tným stí­ha­ním a uväz­ne­ním, sa napl­no pre­ja­vi­la v prí­pa­de vzne­se­nia ob­vi­ne­nia pro­ti Špe­ciál­ne­mu pro­ku­rá­to­ro­vi SR D. Ko­vá­či­ko­vi, ria­di­te­ľo­vi NA­KA V. Zu­ria­no­vi, či sud­co­vi Naj­vyš­šie­ho sú­du SR J.Kol­cu­no­vi. Pos­tup or­gá­nov čin­ných v tres­tnom ko­na­ní bol nap­rík­lad v prí­pa­de ob­vi­ne­nia sud­cu NS SR J. Kol­cu­na na­toľ­ko ab­surd­ný, že dňa 1. mar­ca 2021 ge­ne­rál­ny pro­ku­rá­tor mu­sel vy­dať nas­le­du­jú­ce roz­hod­nu­tie:

„Ge­ne­rál­ny pro­ku­rá­tor Slo­ven­skej re­pub­li­ky po pres­kú­ma­ní ve­ci v ce­lom roz­sa­hu zru­šil vzne­se­nie ob­vi­ne­nia sud­co­vi Naj­vyš­šie­ho sú­du Slo­ven­skej re­pub­li­ky JUDr. J. K., stí­ha­né­mu v dvoch bo­doch za pok­ra­čo­va­cí zlo­čin pri­jí­ma­nia úp­lat­ku spolu­pá­cha­teľ­stvom. Dô­vo­dom zru­še­nia ob­vi­ne­nia, za­lo­že­né­ho na je­di­nom dô­ka­ze (a aj to v jed­nom prí­pa­de ne­pria­mom) – ne­kon­krét­nej vý­po­ve­di ka­júc­ni­ka JUDr. V. S., bo­la úpl­ná abstrak­tnosť stí­ha­ných skut­kov. Konštruk­cia skut­kov opí­sa­ných v uz­ne­se­ní o vzne­se­ní ob­vi­ne­nia bo­la tak neur­či­tá, že ob­vi­ne­né­mu neu­mož­ňo­va­la vy­užiť je­ho prá­vo na ob­ha­jo­bu, pre­to­že ne­ve­del, vo­či čo­mu sa má vlas­tne brá­niť.“  

To­to nie je fik­cia. To­to je sku­toč­ný slo­ven­ský prí­beh, kto­rý EK ig­no­ru­je.

Ma­ni­pu­lá­ciu s tres­tný­mi ko­na­nia­mi v naj­cit­li­vej­ších prí­pa­doch pro­ti opo­zí­cii potvr­dzu­je aj neu­ve­ri­teľ­ný zá­sah vý­kon­nej mo­ci do vy­šet­ro­va­nia prí­pa­dov kri­vých vý­po­ve­dí. Ria­di­teľ Úra­du in­špek­čnej služ­by MV SR A. Sza­bó, kto­rý mal v kom­pe­ten­cii vy­šet­ro­va­nie kri­vých vý­po­ve­dí tzv. uni­ver­zál­nych sved­kov na­vá­dza­ných or­gán­mi čin­ný­mi v tres­tnom ko­na­ní, bol na zá­kla­de vý­po­ve­de tzv. ka­júc­ni­ka po­doz­ri­vé­ho z naj­zá­važ­nej­šej tres­tnej čin­nos­ti za­dr­ža­ný, ob­vi­ne­ný a vza­tý v jú­ni 2021 do väz­by a od­vo­la­ný z fun­kcie. Vy­šet­ro­va­teľ­ka Úra­du in­špek­čnej služ­by MV SR D. San­tu­so­vá, kto­rej bol prí­pad pri­de­le­ný, bo­la rov­na­ko 22. jú­la 2021 od­vo­la­ná z ďal­šie­ho vy­šet­ro­va­nia.

Dňa 20. jú­la 2021 reali­zo­va­la vy­šet­ro­va­teľ­ka D. San­tu­so­vá zá­sah pro­ti trom oso­bám, tzv. uni­ver­zál­nym sved­kom, kto­rých vý­po­ve­de bo­li or­gán­mi čin­ný­mi v tres­tnom ko­na­ní koor­di­no­va­né a ma­ni­pu­lo­va­né a kto­rí sa ob­ja­vu­jú prak­tic­ky v kaž­dom cit­li­vom prí­pa­de. Zá­sah po­li­caj­ných zlo­žiek, kto­rých cie­ľom bo­lo za­dr­ža­nie uve­de­ných sved­kov pre váž­ne po­doz­re­nie zo spá­chania tres­tných či­nov kri­vej vý­po­ve­de, bol však na viac ako ho­di­nu pre­ru­še­ný na pria­my prí­kaz pre­zi­den­ta Po­li­caj­né­ho zbo­ru SR P. Ko­vaříka. Nes­kôr pria­mo mi­nis­ter vnút­ra SR R. Mi­ku­lec ve­rej­ne ozna­mu­je, že pre­zi­dent PZ SR ko­nal na je­ho po­kyn. Vý­sled­kom toh­to bez­pre­ce­den­tné­ho zá­sa­hu vý­kon­nej po­li­tic­kej mo­ci bol útek dvoch po­doz­ri­vých, kto­rých sa do­te­raz ne­po­da­ri­lo po­lí­cii za­dr­žať. Na ten­to po­li­tic­ký zá­sah do vy­šet­ro­va­nia rea­go­val Kraj­ský pro­ku­rá­tor v Bra­tis­la­ve R. Re­me­ta nas­le­dov­ne:

„Dneš­né od­vo­la­nie ve­dú­cej špe­cia­li­zo­va­né­ho tí­mu ÚIS, kto­rý je tvo­re­ný vy­šet­ro­va­teľ­mi ÚIS a vy­šet­ro­va­teľ­mi NA­KA Pre­zí­dia Po­li­caj­né­ho zbo­ru, je mož­né po­va­žo­vať za viac ako neš­tan­dar­dné, keď­že do­zo­ro­vý pro­ku­rá­tor v pos­tu­pe vy­šet­ro­va­teľ­ky ne­zis­til žiad­ne pro­ces­né po­chy­be­nie, kto­ré by od­ôvod­ňo­va­lo pri­ja­tie prís­luš­ných opat­re­ní,“ vy­hlá­sil pro­ku­rá­tor.

„Zá­ro­veň po­va­žu­je­me za neš­tan­dar­dné, že zo stra­ny Pre­zí­dia Po­li­caj­né­ho zbo­ru, doš­lo k pre­ru­še­niu pre­bie­ha­jú­ce­ho zá­sa­hu pri za­dr­žia­va­ní ob­vi­ne­ných osôb, v dôs­led­ku čo­ho sú dva­ja ob­vi­ne­ní na úte­ku,“ zdô­raz­nil pro­ku­rá­tor.“

Je­di­ný za­dr­ža­ný tzv. uni­ver­zál­ny sve­dok C. Do­mo­tor sa ku skut­ku priz­nal, uvie­dol, že v jed­nej z mi­mo­riad­ne cit­li­vých káuz úmy­sel­ne vo svo­jej sve­dec­kej vý­po­ve­di kla­mal, pre­to­že bol k ta­ké­mu­to pos­tu­pu na­vá­dza­ný. Na zá­kla­de do­ho­dy o vi­ne a tres­te bol už prá­vop­lat­ne 4. augus­ta 2021 od­sú­de­ný za kri­vú vý­po­veď.

Ob­raz si­tuácie na Slo­ven­sku, kto­rá je z poh­ľa­du práv­ne­ho štá­tu, de­mok­ra­tic­kej po­li­tic­kej sú­ťa­že a dodr­žia­va­nia ľud­ských práv neak­cep­to­va­teľ­ný, zvý­raz­ňu­je aj fakt, že vlá­da SR pria­mo na­vá­dza tzv. ka­júc­ni­kov s kri­mi­nál­nou mi­nu­los­ťou na spolu­prá­cu a kri­vé vý­po­ve­de. Je­den z naj­zná­mej­ších a naj­ak­tív­nej­ších ka­júc­ni­kov, po­doz­ri­vý a ob­vi­ne­ný z naj­zá­važ­nej­šej tres­tnej čin­nos­ti, bý­va­lý ria­di­teľ Kri­mi­nál­ne­ho úra­du Fi­nan­čnej sprá­vy SR (KÚFS) Ľ. Ma­koó, kto­ré­ho jed­nos­tran­né a iný­mi dô­kaz­mi ne­pod­lo­že­né sve­dec­ké vý­po­ve­de vied­li k ob­vi­ne­niu a vza­tiu do väz­by­ce­lé­ho ra­du osôb, sa slo­bod­ne po­hy­bu­je po úze­mí SR a v za­hra­ni­čí a zís­ka­va obrie štát­ne zá­kaz­ky. Je­ho súk­rom­ná bez­peč­nos­tná spo­loč­nosť La­ma SK, s.r.o. pod­pí­sa­la pred nie­koľ­ký­mi týž­dňa­mi 23. jú­na 2021 zmlu­vu so  100 per­cen­tnou štát­nou ak­cio­vou spo­loč­nos­ťou Slo­ven­skou poš­tou, a.s. na stráž­ne služ­by v ob­je­me 10 mi­lió­nov Euro na šty­ri ro­ky. Vlá­da SR tú­to zmlu­vu s ka­júc­ni­kom ob­ha­ju­je ako „bu­si­ness as usual“.

To­to nie je fik­cia. To­to je sku­toč­ný slo­ven­ský prí­beh, kto­rý EK ig­no­ru­je.

Roz­ho­du­jú­cu úlo­hu v ma­ni­pu­lá­cii tres­tných ko­na­ní a kri­mi­na­li­zá­cii opo­zí­cie zoh­rá­va­jú dva­ja po­li­tic­kí no­mi­nan­ti sú­čas­nej vlá­dy SR – mi­nis­ter vnút­ra SR R. Mi­ku­lec a špe­ciál­ny pro­ku­rá­tor SR D. Lip­šic. Ide o blíz­kych po­li­tic­kých spolu­pra­cov­ní­kov bý­va­lé­ho pred­se­du vlá­dy SR I. Ma­to­vi­ča, v sú­čas­nos­ti mi­nis­tra fi­nan­cií SR. V prí­pa­de mi­nis­tra vnút­ra SR R. Mi­kul­ca bo­li zve­rej­ne­né dô­ka­zy potvr­dzu­jú­ce, že ako ria­di­teľ Vo­jen­skej spra­vo­daj­skej služ­by v ro­koch 2010 – 2012 hru­bo zneu­ží­val svo­je prá­vo­mo­ci, za­dá­val štát­ne zá­kaz­ky svo­jim prí­buz­ným a je po­doz­ri­vý z bra­nia úp­lat­ku vo vý­ške 100 ti­síc Euro a žia­da­nia úp­lat­ku vo vý­ške 15 – 20 ti­síc Euro. Nie je pred­me­tom žiad­ne­ho vy­šet­ro­va­nia.

Špe­ciál­ny pro­ku­rá­tor SR D. Lip­šic je dl­ho­roč­ný ak­tív­ny po­li­tik ve­dú­ci dl­ho­roč­né po­li­tic­ké sú­bo­je so sú­čas­nou opo­zí­ciou, kan­di­do­val spo­loč­ne s I. Ma­to­vi­čom do NR SR, po teat­rál­nom za­dr­ža­ní a ob­vi­ne­ní špe­ciál­ne­ho pro­ku­rá­to­ra SR D. Ko­vá­či­ka ho vlád­na koa­lí­cia zvo­li­la len svo­ji­mi hlas­mi za špe­ciál­ne­ho pro­ku­rá­to­ra SR. Je prá­vop­lat­ne od­sú­de­ný za ned­ban­li­vost­ný trest­ný čin usmr­te­nia (zra­ze­nie chod­ca na prie­cho­de pre chod­cov) a ako špe­ciál­ny pro­ku­rá­tor SR je stá­le v pod­mie­neč­nom vý­ko­ne tres­tu.


Vá­že­ný pán ve­dú­ci za­stú­pe­nia Európ­skej ko­mi­sie na Slo­ven­sku,

ako troj­ná­sob­ný a naj­dlh­šie slú­žia­ci pred­se­da vlá­dy SR v his­tó­rii na­šej kra­ji­ny po­va­žu­jem za ab­sur­dné, že na­priek opa­ko­va­ným žia­dos­tiam a osob­né­mu stret­nu­tiu nie je mož­né za­bez­pe­čiť stret­nu­tie s pred­sta­vi­teľ­mi Európ­skej ko­mi­sie vo ve­ci to­tál­nej deš­truk­cie práv­ne­ho štá­tu, kri­mi­na­li­zá­cie opo­zí­cie a hru­bé­ho po­ru­šo­va­nia zá­klad­ných ľud­ských práv na Slo­ven­sku.

V sú­čas­nos­ti pô­so­bím ako pred­se­da naj­sil­nej­šej parla­men­tnej opo­zič­nej stra­ny na Slo­ven­sku a nie je vo­či mo­jej oso­be ve­de­né žiad­ne tres­tné ko­na­nie.

Už len let­mý poh­ľad na neob­jek­tív­ne slo­ven­ské mé­diá Vám mu­sí pos­ta­čo­vať na to, aby ste Vy osob­ne aj Va­ši ko­le­go­via na Za­stú­pe­ní EK na Slo­ven­sku bez prob­lé­mov po­cho­pi­li váž­nosť si­tuácie a pod­nik­li ne­vyh­nut­né kro­ky. Va­ša ne­čin­nosť op­ráv­ne­ne vzbu­dzu­je po­doz­re­nie, že ne­má­te zá­ujem upo­zor­ňo­vať svo­jich na­dria­de­ných v EK na to, čo sa na Slo­ven­sku de­je a svo­jim ml­ča­ním zni­žu­je­te vý­znam pre­bie­ha­jú­cich uda­los­tí.

V príl­ohe Vám prik­la­dám krát­ku si­tuač­nú sprá­vu, kto­rú spo­loč­ne s tým­to sprie­vod­ným lis­tom do­ru­ču­jem všet­kým čle­nom EK a pos­lan­com EP. Vás opä­tov­ne žia­dam o za­bez­pe­če­nie vec­né­ho stret­nu­tia s pred­sta­vi­teľ­mi EK.

S úc­tou

 

 


 

Diskusia

 

Najčítanejšie články

Zákonnosť dôkazov a procesu dokazovania trestných činov s drogovým prvkom (z pohľadu obhajoby)

 cie­ľom člán­ku bo­lo pou­ká­zať na ma­név­ro­va­cí pries­tor ob­ha­jo­by pri vý­ko­ne ob­ha­jo­by osôb ob­vi­ne­ných z tres­tných či­nov naj­mä s dro­go­vým pr­vkom.

 
Daňové trestné činy - niektoré aplikačné problémy

 vý­ťah z pred­náš­ky us­ku­toč­ne­nej dňa 09.05.2013 v Om­še­ní

 
Trestný čin ohovárania vs. prípustná (dovolená) kritika

 člá­nok pri­ná­ša ana­lý­zu zna­kov pre­či­nu oho­vá­ra­nia pod­ľa § 373 ods. 1 Tr. zák. a ve­nu­je po­zor­nosť aj prob­le­ma­ti­ke, do akej mie­ry je prí­pus­tná kri­ti­ka naj­mä ve­rej­ne čin­ných osôb.

 
   
 
Mapa stránky   |   O nás   |   Kontakt Powered by Cyclone3 XUL CMS of Comsultia