Svojvoľné začatie trestného stíhania pre vymyslený skutok - uznesenie generálneho prokurátora

Publikované: 06. 09. 2021, čítané: 3798 krát
 

 

 Autor: Šte­fan Svo­reň, bý­va­lý pro­ku­rá­tor pí­šu­ci pod pseu­do­ny­mom

Svoj­voľ­né za­ča­tie tres­tné­ho stí­ha­nia pre vy­mys­le­ný sku­tok – uz­ne­se­nie ge­ne­rál­ne­ho pro­ku­rá­to­ra

V pos­led­ných dňoch sa za­ča­la viesť na po­li­tic­kej, no­vi­nár­skej ako aj od­bro­nej úrov­ni dis­ku­sia o us­ta­no­ve­ní § 363 Tr. por. a to v tom sme­re, či to­to us­ta­no­ve­nie je nut­né vy­pus­tiť zo zá­ko­na, res­pek­tí­ve as­poň vý­raz­ne zme­niť (ok­re­sať).

Uz­ne­se­nie Ge­ne­rál­ne­ho pro­ku­rá­to­ra SR zo dňa 24.08.2021, kto­ré je v pl­nom zne­ní uve­de­né na kon­ci toh­to úvod­né­ho slo­va, vhod­ne ilus­tru­je, že us­ta­no­ve­nie § 363 Tr. por. je nie­len nut­né za­cho­vať v práv­nom po­riad­ku SR, ale je ne­vyh­nut­né ho za­cho­vať aj pre iné, než ko­neč­né roz­hod­nu­tia or­gá­nov čin­ných v tres­tnom ko­na­ní vy­da­né v príp­rav­nom ko­na­ní. To­mu­to uz­ne­se­niu už bol ve­no­va­ný aj me­diál­ny pries­tor tu: https://do­mov.sme.sk/c/22735624/ge­ne­ral­na-pro­ku­ra­tu­ra-kan­de­ra-zi­lin­ka-na­ka-363-pa­rag­raf.html

Ge­ne­rál­ny pro­ku­rá­tor SR niž­šie ci­to­va­ným uz­ne­se­ním zru­šil pod­ľa § 363 Tr. por. uz­ne­se­nie o za­ča­tí tres­tné­ho stí­ha­nia vo ve­ci, kto­ré bo­lo vy­da­né po­lí­ciou (NA­KA), na­koľ­ko NA­KA ma­la mať po­doz­re­nie (ce­lý neu­ve­ri­teľ­ný sku­tok je sú­čas­ťou niž­šie uve­de­né­ho uz­ne­se­nia), že Úrad in­špek­čnej služ­by má fak­tic­ky úče­lo­vo vy­šet­ro­vať ve­ci za­ra­de­né do pra­cov­nej sku­pi­ny OČIS­TEC (po­doz­re­nie z ma­ni­pu­lo­va­nia s vý­po­ve­ďa­mi ka­júc­ni­kov) a to z dô­vo­du za­kry­tia, res­pek­tí­ve za­me­dzenia ús­peš­né­ho od­ha­le­nia roz­sia­hlej tres­tnej čin­nos­ti. Aby tú­to kau­zu mo­hol do­zo­ro­vať úrad špe­ciál­nej pro­ku­ra­tú­ry, bo­lo nut­né do skut­ku „dos­tať“ aj ko­rup­ciu a pre­to bo­lo v skut­ku uve­de­né aj to, že sa tak má di­ať za vop­red pris­ľú­be­ný fi­nanč­ný pros­pech, či pos­kyt­nu­tie inej ne­ná­le­ži­tej vý­ho­dy (t. j. že Úrad in­špek­čnej služ­by ma­rí vy­šet­ro­va­nia NA­KA tak, že vy­šet­ru­je mož­né po­doz­re­nie z ma­ni­pu­lo­va­nia s ka­júc­nik­mi zo stra­ny NA­KA a to za úp­lat­ky).

Z od­ôvod­ne­nia uz­ne­se­nia ge­ne­rál­ne­ho pro­ku­rá­to­ra pri­tom vy­plý­va, že ce­lé za­ča­tie tres­tné­ho stí­ha­nia vo ve­ci bo­lo za­lo­že­né len na „po­ves­tných“ po­li­caj­ných úrad­ných zá­zna­moch, kto­ré fak­tic­ky ob­sa­ho­va­li vý­mys­ly, či dom­nien­ky vy­šet­ro­va­te­ľa. Nao­zaj sta­čí na za­ča­tie tres­tné­ho stí­ha­nia vo ve­ci iba to, že som po­li­cajt s op­ráv­ne­ním vy­dať ta­ké­to uz­ne­se­nie a mô­žem si do ne­ho „vop­chať“ aký­koľ­vek sku­tok a za­čať pre­ve­ro­vať ko­ho chcem? Po­lí­cia pri vy­šet­ro­va­ní mu­sí mať zvia­za­né ru­ky zá­ko­nom a pre­to stá­le omie­la­né hes­lo, že „po­lí­cia má roz­via­za­né ru­ky“ je tro­chu nez­my­sel­né (aj ges­ta­po, či nkvd ma­li roz­via­za­né ru­ky). 

Ge­ne­rál­ny pro­ku­rá­tor v tom­to sme­re v uz­ne­se­ní zdô­raz­nil, že „sku­tok uve­de­ný v uz­ne­se­ní o za­ča­tí tres­tné­ho stí­ha­nia neob­sa­hu­je žiad­ne kon­krét­ne sku­toč­nos­ti a ob­sah uz­ne­se­nia je len kom­bi­ná­ciou všeo­bec­ných in­dí­cií, kto­ré nie sú kon­kre­ti­zo­va­né a pau­šál­nych dom­nie­nok a hypo­téz vy­šet­ro­va­te­ľa PZ, kto­ré vy­chá­dza­jú z ko­lek­tív­nej pre­zum­pcie vi­ny všet­kých prís­luš­ní­kov Úra­du in­špek­čnej služ­by. Nie je mož­né si vy­mýš­lať skut­ko­vé okol­nos­ti o bliž­šie nes­to­tož­ne­ných oso­bách ma­jú­cich vzťah k SIS, do­po­siaľ nes­to­tož­ne­ných prís­luš­ní­kov Úra­du in­špek­čnej služ­by a iných ci­vil­ných oso­bách...Uz­ne­se­nie o za­ča­tí tres­tné­ho stí­ha­nia je ne­zá­kon­né, na­koľ­ko je súhr­nom dom­nie­nok a hypo­téz vy­šet­ro­va­te­ľa PZ, pri­čom svoj­voľ­né vy­me­dzenie skut­ku a nás­led­né pris­pô­so­bo­va­nie do­ka­zo­va­nia v príp­rav­nom ko­na­ní tak­to vy­me­dze­nej skut­ko­vej ve­te je v tres­tnom ko­na­ní nep­rí­pus­tné“. 

Ge­ne­rál­ny pro­ku­rá­tor SR pou­ká­zal v uz­ne­se­ní aj na to, že sa vy­mys­le­ným skut­kom za­lo­ži­la úče­lo­vo prís­luš­nosť pro­ku­rá­to­ra úra­du špe­ciál­nej pro­ku­ra­tú­ry.

Po­va­žu­jem za ab­so­lút­ne nep­ri­ja­teľ­né, aby si vy­šet­ro­va­teľ vy­mýš­ľaľ skut­ko­vé okol­nos­ti a tie nás­led­ne vlo­žil do skut­ku a uz­ne­se­nia o za­ča­tí tres­tné­ho stí­ha­nia vo ve­ci. Ta­ké­to ko­na­nie je na úrov­ni zneu­ží­va­nia prá­vo­mo­ci ve­rej­né­ho či­ni­te­ľa a evi­den­tne mož­no mať ur­či­té po­chyb­nos­ti o tom, či nao­zaj ne­mô­že do­chá­dzať aj k ur­či­tej ma­ni­pu­lá­cii s vý­po­ve­ďa­mi ka­júc­ni­kov, keď tá is­tá po­li­caj­ná zlož­ka, kto­rá ve­die pre­ve­ro­va­né tres­tné stí­ha­nia do­ká­že za­čať tres­tné stí­ha­nie vo ve­ci na vop­red prip­ra­ve­ných dom­nien­kach a tak už na za­čiat­ku „kon­ta­mi­no­vať“ ne­zá­kon­nos­ťou trest­ný pro­ces. Fak­tic­ky je to cel­kom dob­rý ná­vod pre všet­kých po­li­caj­tov v tom sme­re, že ak ich prá­cu za­čne pre­ve­ro­vať in­špek­cia, sta­čí spra­viť kon­tra uz­ne­se­nie vo­či in­špek­cii.

Po­kiaľ by neexis­to­va­lo op­ráv­ne­nie ge­ne­rál­ne­ho pro­ku­rá­to­ra v zmys­le us­ta­no­ve­nia § 363 Tr. por., tak kto by po­tom mo­hol za­me­dziť ta­kej­to, čo po­dob­nej zjav­nej ne­zá­kon­nos­ti vy­ko­na­nej or­gán­mi čin­ný­mi v tres­tnom ko­na­ní? Ak by ne­mal ge­ne­rál­ny pro­ku­rá­tor op­ráv­ne­nie pod­ľa § 363 Tr. por. mo­hol by po­tom len skon­šta­to­vať, že skut­ky si sí­ce ne­mož­no v tres­tnom ko­na­ní svoj­voľ­ne vy­mýš­lať, ale ne­dá sa s tým nič ro­biť. Ta­ký­to prís­tup nie je mož­né ak­cep­to­vať.

Uz­ne­se­nie, Ge­ne­rál­na pro­ku­ra­tú­ra SR, sp. zn. IV/3 Pz 74/21/1000 zo dňa 24.08.2021

Ge­ne­rál­ny pro­ku­rá­tor Slo­ven­skej re­pub­li­ky v tres­tnej ve­ci ve­de­nej na Úra­de špe­ciál­nej pro­ku­ra­tú­ry Ge­ne­rál­nej pro­ku­ra­tú­ry Slo­ven­skej re­pub­li­ky pod sp. zn. VII/1 Gv 98/21/1000 za zlo­čin pri­jí­ma­nia úp­lat­ku pod­ľa § 329 ods. 1, ods. 2 Tres­tné­ho zá­ko­na, pre­čin pod­plá­ca­nia pod­ľa § 333 ods. 1, ods. 2 Tres­tné­ho zá­ko­na, zlo­čin zneu­ží­va­nia prá­vo­mo­ci ve­rej­né­ho či­ni­te­ľa pod­ľa § 326 ods. 1 písm. a), písm. b), ods. 2 písm. a), písm. c) Tres­tné­ho zá­ko­na s pou­ka­zom na § 138 písm. i) Tres­tné­ho zá­ko­na a s pou­ka­zom na § 140 písm. a), písm. c) Tres­tné­ho zá­ko­na, pre­čin pri­ja­tia a pos­kyt­nu­tia ne­ná­le­ži­tej vý­ho­dy pod­ľa § 336c ods. 1 Tres­tné­ho zá­ko­na a pre­čin kri­vé­ho ob­vi­ne­nia pod­ľa § 345 ods. 1 Tres­tné­ho zá­ko­na v sú­be­hu s pre­či­nom kri­vej vý­po­ve­de a kri­vej prí­sa­hy pod­ľa § 346 ods. 1 Tres­tné­ho zá­ko­na,

pod­ľa § 363 ods. 1, § 364 ods. 3, § 366 ods. 1, ods. 2 Tres­tné­ho po­riad­ku tak­to

roz­ho­dol:

Prá­vop­lat­ným uz­ne­se­ním vy­šet­ro­va­te­ľa Pre­zí­dia Po­li­caj­né­ho zbo­ru, ná­rod­nej kri­mi­nál­nej agen­tú­ry, od­bo­ru Bra­tis­la­va, 1. od­de­le­nia vy­šet­ro­va­nia CVS: PPZ- 205/NKA-BA1-2021 zo 16.07.2021, kto­rým pod­ľa § 199 ods. 1, ods. 2 Tres­tné­ho po­riad­ku za­čal tres­tné stí­ha­nie vo ve­ci zlo­či­nu pri­jí­ma­nia úp­lat­ku pod­ľa § 329 ods. 1, ods. 2 Tres­tné­ho zá­ko­na, pre­či­nu pod­plá­ca­nia pod­ľa § 333 ods. 1, ods. 2 Tres­tné­ho zá­ko­na, zlo­či­nu zneu­ží­va­nia prá­vo­mo­ci ve­rej­né­ho či­ni­te­ľa pod­ľa § 326 ods. 1 písm. a), písm. b), ods. 2 písm. a), písm. c) Tres­tné­ho zá­ko­na s pou­ka­zom na § 138 písm. i) Tres­tné­ho zá­ko­na a s pou­ka­zom na § 140 písm. a), písm. c) Tres­tné­ho zá­ko­na, pre­či­nu pri­ja­tia a pos­kyt­nu­tia ne­ná­le­ži­tej vý­ho­dy pod­ľa § 336c ods. 1 Tres­tné­ho zá­ko­na a zlo­či­nu kri­vé­ho ob­vi­ne­nia pod­ľa § 345 ods. 1 Tres­tné­ho zá­ko­na v sú­be­hu so zlo­či­nom kri­vej vý­po­ve­de a kri­vej prí­sa­hy pod­ľa § 346 ods. 1 Tres­tné­ho zá­ko­na,

bol po­ru­še­ný zá­kon

v us­ta­no­ve­niach § 200 ods. 4, § 10 ods. 7 písm. b), § 199 ods. 1, ods. 2, ods. 3 Tres­tné­ho po­riad­ku a v ko­na­ní, kto­ré mu pred­chá­dza­lo, v us­ta­no­ve­niach § 2 ods. 10, ods. 12 Tres­tné­ho po­riad­ku a v us­ta­no­ve­niach § 138 písm. i), § 140 písm.

a)            , písm. c), § 326, § 329, § 333, § 336c, § 345 a § 346 Tres­tné­ho zá­ko­na.

Prá­vop­lat­né uz­ne­se­nie vy­šet­ro­va­te­ľa Pre­zí­dia Po­li­caj­né­ho zbo­ru, ná­rod­nej kri­mi­nál­nej agen­tú­ry, od­bo­ru Bra­tis­la­va, 1. od­de­le­nia vy­šet­ro­va­nia ČVS: PPZ- 205/NKA-BA1-2021 zo 16.07.2021, kto­rým pod­ľa § 199 ods. 1, ods. 2 Tres­tné­ho po­riad­ku za­čal tres­tné stí­ha­nie vo ve­ci zlo­či­nu pri­jí­ma­nia úp­lat­ku pod­ľa § 329 ods. 1, ods. 2 Tres­tné­ho zá­ko­na a iné sa zru­šu­je.

Od­ôvod­ne­nie:

Vy­šet­ro­va­teľ Pre­zí­dia Po­li­caj­né­ho zbo­ru, ná­rod­nej kri­mi­nál­nej agen­tú­ry, od­bo­ru Bra­tis­la­va, 1. od­de­le­nia vy­šet­ro­va­nia (ďa­lej len „vy­šet­ro­va­teľ PZ“) uz­ne­se­ním CVS: PPZ-205/NKA-BA1-2021 zo 16.07.2021 pod­ľa § 199 ods. 1, ods. 2 Tres­tné­ho po­riad­ku za­čal tres­tné stí­ha­nie vo ve­ci zlo­či­nu pri­jí­ma­nia úp­lat­ku pod­ľa § 329 ods. 1, ods. 2 Tres­tné­ho zá­ko­na a iné na tom skut­ko­vom zá­kla­de, že

v do­po­siaľ pres­ne ne­zis­te­nom ča­se, v ob­do­bí mi­ni­mál­ne od 01.08.2020, v Bra­tis­la­ve, naj­mä v pries­to­roch Úra­du in­špek­čnej služ­by a na ďal­ších mies­tach, po pred­chá­dza­jú­cej deľ­be úloh, plá­no­va­ným a vop­red koor­di­no­va­ným spô­so­bom v sú­vis­los­ti s pre­bie­ha­jú­ci­mi tres­tný­mi ko­na­nia­mi reali­zo­va­ný­mi na od­bo­re Bra­tis­la­va, ná­rod­nej kri­mi­nál­nej agen­tú­ry, Pre­zí­dia Po­li­caj­né­ho zbo­ru, vy­šet­ro­va­teľ­mi a ope­ra­tív­ny­mi pra­cov­ník­mi za­ra­de­ný­mi do pra­cov­nej sku­pi­ny s kry­cím náz­vom „OČIS­TEC“ (ďa­lej len „OČIS­TEC“), v nápl­ni kto­rej je ok­rem iné­ho, aj od­ha­ľo­va­nie a vy­šet­ro­va­nie roz­sia­hlej, pre­važ­ne ko­rup­čnej tres­tnej čin­nos­ti pá­cha­nej v štruk­tú­rach oz­bro­je­ných bez­peč­nos­tných zbo­rov Slo­ven­skej re­pub­li­ky a štát­nej sprá­vy Slo­ven­skej re­pub­li­ky, bo­li zo stra­ny bliž­šie nes­to­tož­ne­ných osôb ma­jú­cich vzťah k Slo­ven­skej in­for­mač­nej služ­be (ďa­lej len „SIS“) os­lo­ve­ní do­po­siaľ nes­to­tož­ne­ní prís­luš­ní­ci Úra­du in­špek­čnej služ­by, út­va­ru in­špek­cie, od­bo­ru in­špek­čnej služ­by Zá­pad (ďa­lej len „OISZ“), aby z ti­tu­lu svoj­ho slu­žob­né­ho za­ra­de­nia do vy­šet­ro­va­cie­ho tí­mu, zria­de­né­ho za úče­lom vy­šet­ro­va­nia po­doz­re­ní z ov­plyv­ňo­va­nia sved­kov člen­mi sku­pi­ny „OČIS­TEC“, kto­ré ko­na­nie je ve­de­né na OISZ pod ČVS: UIS-171/OISZ-2021, ako aj ďal­ších sú­vi­sia­cich ko­na­niach ve­de­ných na OISZ:

zhro­maž­ďo­va­li v pre­bie­ha­jú­cich tres­tných ko­na­niach in­for­má­cie ma­jú­ce vzťah k vy­šet­ro­va­niu v rám­ci pra­cov­nej sku­pi­ny „OČIS­TEC“, ako aj ďal­šie in­for­má­cie o oso­bách pa­tria­cich do pra­cov­nej sku­pi­ny a tie­to in­for­má­cie nás­led­ne od­ov­zdá­va­li oso­bám ma­jú­cim vzťah k SIS, aby tie­to moh­li byť pou­ži­té nás­led­ne pro­ti čle­nom pra­cov­nej sku­pi­ny „OČIS­TEC“,

zhro­maž­ďo­va­li in­for­má­cie ob­siah­nu­té v zá­pis­ni­ciach z rôz­nych tres­tných spi­sov ve­de­ných na NA­KA P PZ, ako aj na ďal­ších sú­čas­tiach Po­li­caj­né­ho zbo­ru, a to naj­mä o oso­bách, kto­ré spolu­pra­cu­jú s or­gán­mi čin­ný­mi v tres­tnom ko­na­ní a vy­po­ve­da­jú naj­mä o roz­sia­hlej ko­rup­čnej tres­tnej čin­nos­ti, kto­rá je pred­me­tom tres­tných ko­na­ní v rám­ci pô­sob­nos­ti pra­cov­nej sku­pi­ny „OČIS­TEC“, pri­čom tak­to ko­na­jú s cie­ľom do­siah­nuť vä­zob­né tres­tné stí­ha­nie spolu­pra­cu­jú­cich osôb, kto­rým bu­de nás­led­ne pod hroz­bou ďal­šie­ho tr­va­nia vä­zob­né­ho tres­tné­ho stí­ha­nia, resp. nás­led­né­ho od­sú­de­nia po­núk­nu­tá tzv. „pos­led­ná mož­nosť“, a to kri­vo ob­vi­niť čle­nov pra­cov­nej sku­pi­ny „OČIS­TEC“, resp. ďal­šie oso­by, že bo­li k svo­jim vý­po­ve­diam na­vá­dza­ní,

pos­tu­po­va­li v tres­tnom ko­na­ní a reali­zo­va­li úko­ny tres­tné­ho ko­na­nia, ako aj úko­ny ope­ra­tív­no - pát­ra­cej čin­nos­ti tým sme­rom a spô­so­bom, aby bo­li spl­ne­né pod­mien­ky mi­ni­mál­ne na za­dr­ža­nie čle­nov pa­tria­cich do pra­cov­nej sku­pi­ny „OČIS­TEC“, ako aj ďal­ších spolu­pra­cu­jú­cich osôb, resp. na pos­tup v zmys­le § 206 ods. 1 Tres­tné­ho po­riad­ku vo­či vy­ššie uve­de­ným oso­bám, v dôs­led­ku vy­ššie uve­de­nej čin­nos­ti bo­li v tres­tnom ko­na­ní ve­de­nom pod ČVS: UIS-171/OISZ-2021 vy­po­ču­tí via­ce­rí sved­ko­via, kto­rí pod prís­ľu­bom bez­tres­tnos­ti a iných vý­hod, resp. z iných mo­tí­vov vy­po­ve­da­li nep­rav­du o slu­žob­nej čin­nos­ti a o prie­be­hu v tres­tných ko­na­niach, kto­ré rie­ši­la, resp. rie­ši pra­cov­ná sku­pi­na „OČIS­TEC“, pri­čom tie­to vý­po­ve­de bo­li vy­ko­na­né v úmys­le pri­vo­diť čle­nom tej­to pra­cov­nej sku­pi­ny ne­zá­kon­né tres­tné stí­ha­nie,

pri­čom vy­ššie uve­de­nú čin­nosť reali­zu­jú oso­by za­ra­de­né v rám­ci OISZ, ako aj iné ci­vil­né oso­by po pred­chá­dza­jú­cej do­ho­de s bliž­šie nes­to­tož­ne­ný­mi oso­ba­mi ma­jú­ci­mi vzťah k SIS, za vop­red pris­ľú­be­ný fi­nanč­ný pros­pech, resp. za pos­kyt­nu­tie vop­red pris­ľú­be­nej ne­ná­le­ži­tej vý­ho­dy, pri­čom vy­ššie po­pí­sa­ná čin­nosť sme­ru­je k za­kry­tiu, resp. za­me­dzeniu ús­peš­né­ho od­ha­le­nia roz­sia­hlej, pre­važ­ne ko­rup­čnej tres­tnej čin­nos­ti pá­cha­nej oso­ba­mi ma­jú­ci­mi vzťah k SIS, resp. iný­mi oso­ba­mi z po­li­tic­ké­ho pros­tre­dia, pros­tre­dia vr­cho­lo­vé­ho ria­de­nia štá­tu a z pod­ni­ka­teľ­ské­ho pros­tre­dia.

Uz­ne­se­nie vy­šet­ro­va­te­ľa PZ pod­ľa § 199 ods. 1, ods. 2 Tres­tné­ho po­riad­ku na­do­bud­lo prá­vop­lat­nosť 16.07.2021.

Dňa 12.08.2021 bo­lo Ge­ne­rál­nej pro­ku­ra­tú­re Slo­ven­skej re­pub­li­ky do­ru­če­né po­da­nie A.X, za­stú­pe­nej JUDr. B.X, v kto­rom na­mie­ta­la zá­kon­nosť a dup­li­ci­tu ve­de­nia tres­tné­ho ko­na­nia na Úra­de špe­ciál­nej pro­ku­ra­tú­ry Ge­ne­rál­nej pro­ku­ra­tú­ry Slo­ven­skej re­pub­li­ky za trest­ný čin zneu­ží­va­nia prá­vo­mo­ci ve­rej­né­ho či­ni­te­ľa pod­ľa § 326 Tres­tné­ho zá­ko­na a iné, ho­ci je pre tie­to tres­tné či­ny ve­de­né tres­tné ko­na­nie na Kraj­skej pro­ku­ra­tú­re Bra­tis­la­va.

Úra­dom špe­ciál­nej pro­ku­ra­tú­ry Ge­ne­rál­nej pro­ku­ra­tú­ry Slo­ven­skej re­pub­li­ky bol 13.08.2021 na vy­žia­da­nie pred­lo­že­ný do­zo­ro­vý spis sp. zn. VII/1Gv 98/21/1000 a vy­šet­ro­va­te­ľom PZ 18.08.2021 ob­sah vy­šet­ro­va­cie­ho spi­su ČVS: PPZ-205/NKA- BA1-2021 do za­ča­tia tres­tné­ho stí­ha­nia.

Pod­ľa § 363 ods. 1 Tres­tné­ho po­riad­ku ge­ne­rál­ny pro­ku­rá­tor zru­ší prá­vop­lat­né roz­hod­nu­tie pro­ku­rá­to­ra ale­bo po­li­caj­ta, ak ta­kým roz­hod­nu­tím ale­bo v ko­na­ní, kto­ré mu pred­chá­dza­lo, bol po­ru­še­ný zá­kon.

Pod­ľa § 364 ods. 3 Tres­tné­ho po­riad­ku ge­ne­rál­ny pro­ku­rá­tor mô­že zru­šiť roz­hod­nu­tie pod­ľa § 363 ods. 1 do šies­tich me­sia­cov od prá­vop­lat­nos­ti na­pad­nu­té­ho roz­hod­nu­tia.

Na­priek sku­toč­nos­ti, že ozna­mo­va­teľ ne­pat­rí me­dzi sub­jek­ty, kto­rým Trest­ný po­ria­dok priz­ná­va prá­vo po­dať návrh na pos­tup pod­ľa § 363 ods. 1 Tres­tné­ho po­riad­ku, vzhľa­dom na zá­važ­né po­chyb­nos­ti o zá­kon­nos­ti uz­ne­se­nia vy­šet­ro­va­te­ľa PZ pod­ľa § 199 ods. 1, ods. 2 Tres­tné­ho po­riad­ku zo 16.07.2021, na kto­ré ne­ref­lek­to­val ani do­zo­ro­vý pro­ku­rá­tor, a to­to nez­ru­šil pod­ľa § 230 ods. 2 písm. e) Tres­tné­ho po­riad­ku, som s pou­ka­zom na § 363 ods. 1 a § 364 ods. 3 Tres­tné­ho po­riad­ku vec pres­kú­mal a zis­til som, že zá­kon po­ru­še­ný bol.

Po pres­kú­ma­ní prá­vop­lat­né­ho uz­ne­se­nia vy­šet­ro­va­te­ľa PZ ČVS: PPZ- 205/NKA-BA1-2021 zo 16.07.2021 a na vec sa vzťa­hu­jú­ce­ho spi­so­vé­ho ma­te­riá­lu som dos­pel k zá­ve­ru, že pred­met­né uz­ne­se­nie bo­lo vy­da­né v roz­po­re so zá­ko­nom, pre­to­že ním bol po­ru­še­ný zá­kon v us­ta­no­ve­niach § 200 ods. 4, § 10 ods. 7 písm. b), § 199 ods. 1, ods. 2, ods. 3 Tres­tné­ho po­riad­ku a v ko­na­ní, kto­ré mu pred­chá­dza­lo, v us­ta­no­ve­niach § 2 ods. 10, ods. 12 Tres­tné­ho po­riad­ku a v us­ta­no­ve­niach § 138 písm. i), § 140 písm. a), písm. c), § 326, § 329, § 333, § 336c, § 345 a § 346 Tres­tné­ho zá­ko­na.

Uve­de­ný­mi zá­kon­ný­mi us­ta­no­ve­nia­mi sa vo ve­ci ko­na­jú­ci vy­šet­ro­va­teľ PZ dôs­led­ne ne­ria­dil.

Pod­ľa § 2 ods. 10 Tres­tné­ho po­riad­ku or­gá­ny čin­né v tres­tnom ko­na­ní pos­tu­pu­jú tak, aby bol zis­te­ný skut­ko­vý stav ve­ci, o kto­rom nie sú dô­vod­né po­chyb­nos­ti, a to v roz­sa­hu ne­vyh­nut­nom na ich roz­hod­nu­tie. Dô­ka­zy ob­sta­rá­va­jú z úrad­nej po­vin­nos­ti. Prá­vo ob­sta­rá­vať dô­ka­zy ma­jú aj stra­ny. Or­gá­ny čin­né v tres­tnom ko­na­ní s rov­na­kou sta­ros­tli­vos­ťou ob­jas­ňu­jú okol­nos­ti sved­čia­ce pro­ti ob­vi­ne­né­mu, ako aj okol­nos­ti, kto­ré sved­čia v je­ho pros­pech a v oboch sme­roch vy­ko­ná­va­jú dô­ka­zy tak, aby umož­ni­li sú­du spra­vod­li­vé roz­hod­nu­tie.

Pod­ľa § 2 ods. 12 Tres­tné­ho po­riad­ku or­gá­ny čin­né v tres­tnom ko­na­ní a súd hod­no­tia dô­ka­zy zís­ka­né zá­kon­ným spô­so­bom pod­ľa svoj­ho vnú­tor­né­ho pres­ved­če­nia za­lo­že­né­ho na sta­ros­tli­vom uvá­že­ní všet­kých okol­nos­tí prí­pa­du jed­not­li­vo i v ich súhr­ne ne­zá­vis­le od to­ho, či ich ob­sta­ral súd, or­gá­ny čin­né v tres­tnom ko­na­ní ale­bo niek­to­rá zo strán.

Pod­ľa § 200 ods. 4 Tres­tné­ho po­riad­ku vy­šet­ro­va­nie vy­ko­ná­va po­li­cajt uve­de­ný v § 10 ods. 7 písm. a) až c).

Pod­ľa § 10 ods. 7 písm. b) Tres­tné­ho po­riad­ku sa po­li­caj­tom na úče­ly toh­to zá­ko­na ro­zu­mie vy­šet­ro­va­teľ Po­li­caj­né­ho zbo­ru za­ra­de­ný na Úra­de in­špek­čnej služ­by, ak ide o tres­tné či­ny prís­luš­ní­kov oz­bro­je­ných bez­peč­nos­tných zbo­rov a nej­de o tres­tné či­ny uve­de­né v pís­me­ne c); to pla­tí, aj ak ide o tres­tné či­ny col­ní­kov a nej­de o tres­tné či­ny uve­de­né v pís­me­ne c).

Pod­ľa § 199 ods. 1 Tres­tné­ho po­riad­ku ak nie je dô­vod na pos­tup pod­ľa § 197 ods. 1 ale­bo 2, po­li­cajt za­čne tres­tné stí­ha­nie bez meš­ka­nia, naj­nes­kôr však do 30 dní od pri­ja­tia tres­tné­ho ozná­me­nia, ak ho tre­ba dopl­niť. Tres­tné stí­ha­nie sa za­čne vy­da­ním uz­ne­se­nia. Ak hro­zí ne­bez­pe­čen­stvo z omeš­ka­nia, za­čne po­li­cajt tres­tné stí­ha­nie vy­ko­na­ním za­is­ťo­va­cie­ho úko­nu, neo­pa­ko­va­teľ­né­ho úko­nu ale­bo neod­klad­né­ho úko­nu. Po ich vy­ko­na­ní vy­ho­to­ví ih­neď uz­ne­se­nie o za­ča­tí tres­tné­ho stí­ha­nia, v kto­rom uve­die, kto­rým z tých­to úko­nov už bo­lo za­ča­té tres­tné stí­ha­nie. O za­ča­tí tres­tné­ho stí­ha­nia po­li­cajt upo­ve­do­mí ozna­mo­va­te­ľa a poš­ko­de­né­ho. Po­li­cajt do­ru­čí ta­ké uz­ne­se­nie pro­ku­rá­to­ro­vi naj­nes­kôr do 48 ho­dín.

Pod­ľa § 199 ods. 2 Tres­tné­ho po­riad­ku po­li­cajt pos­tu­pu­je pri­me­ra­ne pod­ľa od­se­ku 1, ak sa o sku­toč­nos­tiach od­ôvod­ňu­jú­cich za­ča­tie tres­tné­ho stí­ha­nia doz­vie inak ako z tres­tné­ho ozná­me­nia.

Pod­ľa § 199 ods. 3 Tres­tné­ho po­riad­ku uz­ne­se­nie o za­ča­tí tres­tné­ho stí­ha­nia mu­sí ob­sa­ho­vať opis skut­ku s uve­de­ním mies­ta, ča­su, prí­pad­ne iných okol­nos­tí, za akých k ne­mu doš­lo, o aký trest­ný čin v tom­to skut­ku ide, a to je­ho zá­kon­ným po­me­no­va­ním a uve­de­ním prís­luš­né­ho us­ta­no­ve­nia Tres­tné­ho zá­ko­na. Uz­ne­se­nie neob­sa­hu­je od­ôvod­ne­nie.

Pod­ľa § 329 ods. 1 Tres­tné­ho zá­ko­na kto v sú­vis­los­ti s ob­sta­rá­va­ním ve­ci všeo­bec­né­ho zá­uj­mu pria­mo ale­bo cez spros­tred­ko­va­te­ľa pre se­ba ale­bo pre inú oso­bu prij­me, žia­da ale­bo si dá sľú­biť úp­la­tok, pot­res­tá sa od­ňa­tím slo­bo­dy na tri ro­ky až osem ro­kov.

Pod­ľa § 329 ods. 2 Tres­tné­ho zá­ko­na od­ňa­tím slo­bo­dy na päť ro­kov až dva­násť ro­kov sa pá­cha­teľ pot­res­tá, ak spá­cha čin uve­de­ný v od­se­ku 1 ako ve­rej­ný či­ni­teľ.

Pod­ľa § 333 ods. 1 Tres­tné­ho zá­ko­na kto iné­mu v sú­vis­los­ti s ob­sta­rá­va­ním ve­ci všeo­bec­né­ho zá­uj­mu pria­mo ale­bo cez spros­tred­ko­va­te­ľa pos­kyt­ne, po­núk­ne ale­bo sľú­bi úp­la­tok, ale­bo z toh­to dô­vo­du pos­kyt­ne, po­núk­ne ale­bo sľú­bi úp­la­tok inej oso­be, pot­res­tá sa od­ňa­tím slo­bo­dy na šesť me­sia­cov až tri ro­ky.

Pod­ľa § 333 ods. 2 Tres­tné­ho zá­ko­na od­ňa­tím slo­bo­dy na dva ro­ky až päť ro­kov sa pá­cha­teľ pot­res­tá, ak spá­cha čin uve­de­ný v od­se­ku 1

a)    zá­važ­nej­ším spô­so­bom ko­na­nia, ale­bo

b)    vo­či ve­rej­né­mu či­ni­te­ľo­vi.

Pod­ľa § 326 ods. 1 písm. a), písm. b) Tres­tné­ho zá­ko­na ve­rej­ný či­ni­teľ, kto­rý v úmys­le spô­so­biť iné­mu ško­du ale­bo za­do­vá­žiť se­be ale­bo iné­mu neop­ráv­ne­ný pros­pech,

a)    vy­ko­ná­va svo­ju prá­vo­moc spô­so­bom od­po­ru­jú­cim zá­ko­nu,

b)    prek­ro­čí svo­ju prá­vo­moc,

pot­res­tá sa od­ňa­tím slo­bo­dy na dva ro­ky až päť ro­kov.

Pod­ľa § 326 ods. 2 písm. a), písm. c) Tres­tné­ho zá­ko­na od­ňa­tím slo­bo­dy na šty­ri ro­ky až de­sať ro­kov sa pá­cha­teľ pot­res­tá, ak spá­cha čin uve­de­ný v od­se­ku 1

a) zá­važ­nej­ším spô­so­bom ko­na­nia,

c)    z oso­bit­né­ho mo­tí­vu.

Pod­ľa § 138 písm. i) Tres­tné­ho zá­ko­na zá­važ­nej­ším spô­so­bom ko­na­nia sa ro­zu­mie pá­chanie tres­tné­ho či­nu or­ga­ni­zo­va­nou sku­pi­nou.

Pod­ľa § 140 písm. a), písm. c) Tres­tné­ho zá­ko­na oso­bit­ným mo­tí­vom sa ro­zu­mie spá­chanie tres­tné­ho či­nu

a) na ob­jed­náv­ku,

c)    v úmys­le za­kryť ale­bo uľah­čiť iný trest­ný čin.

Pod­ľa § 336c ods. 1 Tres­tné­ho zá­ko­na kto ako ve­rej­ný či­ni­teľ pria­mo ale­bo cez spros­tred­ko­va­te­ľa pre se­ba ale­bo pre inú oso­bu prij­me, žia­da ale­bo si dá sľú­biť ne­ná­le­ži­tú vý­ho­du v sú­vis­los­ti s je­ho pos­ta­ve­ním ale­bo fun­kciou, pot­res­tá sa od­ňa­tím slo­bo­dy až na tri ro­ky.

Pod­ľa § 345 ods. 1 Tres­tné­ho zá­ko­na kto iné­ho lži­vo ob­vi­ní z tres­tné­ho či­nu v úmys­le pri­vo­diť je­ho tres­tné stí­ha­nie, pot­res­tá sa od­ňa­tím slo­bo­dy na je­den rok až päť ro­kov.

Pod­ľa § 346 ods. 1 Tres­tné­ho zá­ko­na kto ako sve­dok v ko­na­ní pred sú­dom ale­bo v tres­tnom ko­na­ní ale­bo na úče­ly tres­tné­ho ko­na­nia v cu­dzi­ne pred pro­ku­rá­to­rom ale­bo po­li­caj­tom, ale­bo pred sud­com me­dzi­ná­rod­né­ho or­gá­nu uz­na­né­ho Slo­ven­skou re­pub­li­kou uve­die nep­rav­du o okol­nos­ti, kto­rá má pod­stat­ný vý­znam pre roz­hod­nu­tie, ale­bo kto ta­kú okol­nosť za­ml­čí, pot­res­tá sa od­ňa­tím slo­bo­dy na je­den rok až päť ro­kov.

Kon­šta­tu­jem, že úko­ny tres­tné­ho ko­na­nia, vrá­ta­ne vy­da­nia uz­ne­se­nia o za­ča­tí tres­tné­ho stí­ha­nia, vy­ko­ná­val v da­nej tres­tnej ve­ci vy­šet­ro­va­teľ PZ slu­žob­ne za­ra­de­ný na Pre­zí­diu Po­li­caj­né­ho zbo­ru, ná­rod­nej kri­mi­nál­nej agen­tú­re, od­bo­re Bra­tis­la­va,

1.   od­de­le­ní vy­šet­ro­va­nia v roz­po­re s § 200 ods. 4 Tres­tné­ho po­riad­ku v spo­je­ní s § 10 ods. 7 písm. b) Tres­tné­ho po­riad­ku, te­da ako vec­ne nep­rís­luš­ný po­li­cajt.

Uz­ne­se­nie pod­ľa § 199 ods. 1, ods. 2 Tres­tné­ho po­riad­ku bo­lo vy­šet­ro­va­te­ľom PZ vy­da­né 16.07.2021. Ako č.l. 2 do­zo­ro­vé­ho spi­su Úra­du špe­ciál­nej pro­ku­ra­tú­ry Ge­ne­rál­nej pro­ku­ra­tú­ry Slo­ven­skej re­pub­li­ky sp. zn. VII/1 Gv 98/21/1000 je evi­do­va­ná pí­som­nosť do­zo­ro­vé­ho pro­ku­rá­to­ra da­to­va­ná 16.07.2021, a to vy­žia­da­nie sta­no­vis­ka od ria­di­te­ľa Úra­du in­špek­čnej služ­by Mi­nis­ter­stva vnút­ra Slo­ven­skej re­pub­li­ky (ďa­lej len „ria­di­teľ ÚIS“), na úče­ly vy­da­nia opat­re­nia pod­ľa § 230 ods. 2 písm. i) Tres­tné­ho po­riad­ku, pri­čom na stra­ne 2 uve­de­nej pí­som­nos­ti je súh­las­né sta­no­vis­ko ria­di­te­ľa ÚIS s je­ho pod­pi­som a ru­kou na­pí­sa­ným dá­tu­mom 16.07.2021.

Neu­nik­lo po­zor­nos­ti ge­ne­rál­ne­ho pro­ku­rá­to­ra Slo­ven­skej re­pub­li­ky, že ako č.l. 7 do­zo­ro­vé­ho spi­su Úra­du špe­ciál­nej pro­ku­ra­tú­ry Ge­ne­rál­nej pro­ku­ra­tú­ry Slo­ven­skej re­pub­li­ky sp. zn. VII/1 Gv 98/21/1000 je evi­do­va­ná pí­som­nosť do­zo­ro­vé­ho pro­ku­rá­to­ra da­to­va­ná 04.08.2021, kto­rou do­zo­ro­vý pro­ku­rá­tor pred­lo­žil pí­som­nosť evi­do­va­nú ako č.l. 2 do­zo­ro­vé­ho spi­su ria­di­te­ľo­vi ÚIS, te­da pí­som­nosť da­to­va­nú 16.07.2021.

Z uve­de­né­ho je zrej­mé, že do­zo­ro­vý pro­ku­rá­tor si vy­žia­dal sta­no­vis­ko od ria­di­te­ľa ÚIS 04.08.2021, te­da až o 19 dní po­tom, ako bo­lo v da­nej ve­ci za­ča­té tres­tné stí­ha­nie vy­šet­ro­va­te­ľom PZ.

Zá­ro­veň je pot­reb­né uviesť, že do­zo­ro­vý pro­ku­rá­tor v pí­som­nos­ti zo 16.07.2021 ozna­če­nej ako „vy­žia­da­nie sta­no­vis­ka“ kon­šta­to­val, že: „vy­šet­ro­va­te­ľom Pre­zí­dia Po­li­caj­né­ho zbo­ru, ná­rod­ná kri­mi­nál­na agen­tú­ra, od­bor Bra­tis­la­va, 2. od­de­le­nie vy­šet­ro­va­nia, pod ČVS: PPZ-205/NKA-BA1-2021 sa vy­ko­ná­va vy­šet­ro­va­nie pre zlo­čin pri­jí­ma­nia úp­lat­ku pod­ľa § 329 ods. 1, ods. 2 Tr. zák. a iné“.

Vy­šet­ro­va­nie je v Tres­tnom po­riad­ku sys­te­ma­tic­ky za­ra­de­né v dru­hej hla­ve dru­hej čas­ti ozna­če­nej ako „Príp­rav­né ko­na­nie“, te­da je evi­den­tné, že ide o pro­ces po za­ča­tí tres­tné­ho stí­ha­nia. To­mu nas­ved­ču­je aj ďal­šie kon­šta­to­va­nie do­zo­ro­vé­ho pro­ku­rá­to­ra, pod­ľa kto­ré­ho: „V uve­de­nej ve­ci za­čal dňa 16.07.2021 vy­šet­ro­va­teľ NA­KA, od­bo­ru Bra­tis­la­va pod ČVS: PPZ-205/NKA-BA1-2021 v zmys­le § 199 ods. 1 Tres­tné­ho po­riad­ku tres­tné stí­ha­nie pre tres­tné či­ny pod­ľa § 329 ods. 1, ods. 2

Tres­tné­ho zá­ko­na, § 333 ods. 1, ods. 2 Tres­tné­ho zá­ko­na, zlo­čin § 326 ods. 1 písm. a), písm. b), ods. 2 písm. c) Tres­tné­ho zá­ko­na“.

Z uve­de­né­ho je zrej­mé, že do­zo­ro­vý pro­ku­rá­tor v ča­se vy­ho­to­vo­va­nia uve­de­nej pí­som­nos­ti ne­ve­del, vy­šet­ro­va­teľ kto­ré­ho od­de­le­nia reali­zu­je vy­šet­ro­va­nie, keď­že na uz­ne­se­ní pod­ľa § 199 ods. 1, ods. 2 Tres­tné­ho po­riad­ku je uve­de­né, že ide o vy­šet­ro­va­te­ľa 1. od­de­le­nia vy­šet­ro­va­nia, ďa­lej ne­ve­del, že tres­tné stí­ha­nie bo­lo za­ča­té pod­ľa § 199 ods. 1, ods. 2 Tres­tné­ho po­riad­ku, a tiež za aké tres­tné či­ny bo­lo tres­tné stí­ha­nie za­ča­té, keď­že ich vý­po­čet sa nez­ho­du­je s vý­poč­tom do­zo­ro­vé­ho pro­ku­rá­to­ra v da­nej pí­som­nos­ti.

Kon­šta­to­va­nia uve­de­né v pí­som­nos­ti do­zo­ro­vé­ho pro­ku­rá­to­ra zo 16.07.2021 ozna­če­nej ako „vy­žia­da­nie sta­no­vis­ka“ zá­ro­veň preu­ka­zu­jú sku­toč­nosť, že v ča­se vy­ho­to­vo­va­nia uve­de­nej pí­som­nos­ti, te­da v ča­se, keď eš­te ne­bo­lo vy­da­né opat­re­nie do­zo­ro­vé­ho pro­ku­rá­to­ra pod­ľa § 230 ods. 2 písm. i) Tres­tné­ho po­riad­ku a ne­bo­lo zrej­mé ani súh­las­né sta­no­vis­ko ria­di­te­ľa ÚIS, bo­lo už vy­da­né uz­ne­se­nie pod­ľa § 199 ods. 1, ods. 2 Tres­tné­ho po­riad­ku, te­da bo­lo za­ča­té tres­tné stí­ha­nie v da­nej ve­ci vy­šet­ro­va­te­ľom PZ bez spl­ne­nia zá­kon­ných po­žia­da­viek na sub­jekt ve­de­nia tres­tné­ho stí­ha­nia.

Na zá­kla­de pre­zen­to­va­ných sku­toč­nos­tí kon­šta­tu­jem, že uz­ne­se­nie pod­ľa § 199 ods. 1, ods. 2 Tres­tné­ho po­riad­ku zo 16.07.2021 bo­lo vy­da­né v roz­po­re s us­ta­no­ve­ním § 200 ods. 4 Tres­tné­ho po­riad­ku v spo­je­ní s § 10 ods. 7 písm. b) Tres­tné­ho po­riad­ku, te­da ho vy­dal vec­ne nep­rís­luš­ný po­li­cajt.

Už sa­mot­ná sku­toč­nosť, že uz­ne­se­nie pod­ľa § 199 ods. 1, ods. 2 Tres­tné­ho po­riad­ku vy­dal vec­ne nep­rís­luš­ný po­li­cajt, te­da nep­rís­luš­ný or­gán, má za nás­le­dok je­ho ne­zá­kon­nosť a od­ôvod­ňu­je je­ho zru­še­nie. Uve­de­ná va­da však nie je je­di­ným ne­dos­tat­kom da­né­ho roz­hod­nu­tia, kto­rá spô­so­bu­je je­ho ne­zá­kon­nosť, pre­to v struč­nos­ti pou­ká­žem na ďal­šie.

Pre kva­li­fi­ká­ciu ur­či­té­ho skut­ku ako tres­tné­ho či­nu sa vy­ža­du­je, aby bo­li sú­čas­ne napl­ne­né všet­ky for­mál­ne zna­ky skut­ko­vej pod­sta­ty tres­tné­ho či­nu, t.j. sub­jekt, sub­jek­tív­na strán­ka, ob­jekt, ob­jek­tív­na strán­ka a pri pre­či­noch aj ma­te­riál­ny znak, kto­rým je vy­jad­re­ný stu­peň zá­važ­nos­ti či­nu. Pri ab­sen­cii kto­ré­ho­koľ­vek zá­kon­né­ho zna­ku ne­mô­že ísť o trest­ný čin.

Pre práv­ne po­sú­de­nie, či kon­krét­ny sku­tok napĺňa všet­ky zá­kon­né zna­ky tres­tné­ho či­nu je ne­vyh­nut­né, aby bo­li v opi­se skut­ku ob­siah­nu­té všet­ky skut­ko­vé okol­nos­ti, kto­ré sú pod­stat­né pre práv­ne po­sú­de­nie ve­ci v kon­texte zá­kon­ných zna­kov tres­tné­ho či­nu, oh­ľa­dom kto­ré­ho sa tres­tné ko­na­nie ve­die, a kto­ré sú­čas­ne bu­dú ne­za­me­ni­teľ­ným spô­so­bom cha­rak­te­ri­zo­vať skut­ko­vý dej.

Po pres­kú­ma­ní uz­ne­se­nia pod­ľa § 199 ods. 1, ods. 2 Tres­tné­ho po­riad­ku zo 16.07.2021 je pot­reb­né uviesť, že sku­tok v da­nej tres­tnej ve­ci, tak ako je vy­jad­re­ný, ne­napĺňa zá­ko­nom sta­no­ve­né ob­li­ga­tór­ne zna­ky skut­ko­vých pod­stát stí­ha­ných tres­tných či­nov, a pre­to je ne­vyh­nut­né pri­jať zá­ver, že uve­de­né uz­ne­se­nie ok­rem sku­toč­nos­ti, že bo­lo vy­da­né vec­ne nep­rís­luš­ným po­li­caj­tom, bo­lo zá­ro­veň vy­da­né ne­dô­vod­né.

Zá­ro­veň je ne­vyh­nut­né kon­šta­to­vať, že vy­me­dzenie skut­ku v uz­ne­se­ní o za­ča­tí tres­tné­ho stí­ha­nia je v roz­po­re s § 199 ods. 3 Tres­tné­ho po­riad­ku, pre­to­že neob­sa­hu­je žiad­ne kon­krét­ne sku­toč­nos­ti a ob­sah uz­ne­se­nia je len kom­bi­ná­ciou všeo­bec­ných in­dí­cií, kto­ré nie sú kon­kre­ti­zo­va­né, a pau­šál­nych dom­nie­nok a hypo­téz vy­šet­ro­va­te­ľa PZ, kto­ré vy­chá­dza­jú z ko­lek­tív­nej pre­zum­pcie vi­ny všet­kých prís­luš­ní­kov Úra­du in­špek­čnej služ­by, út­va­ru in­špek­cie, od­bo­ru in­špek­čnej služ­by Zá­pad. Ak exis­tu­je po­doz­re­nie zo spá­chania kon­krét­ne­ho tres­tné­ho či­nu, ale nie je jas­né, ako sa mal sku­tok stať, nie je mož­né svoj­voľ­ne za­čať tres­tné stí­ha­nie a vy­mýš­ľať si skut­ko­vé okol­nos­ti o „bliž­šie nes­to­tož­ne­ných oso­bách ma­jú­cich vzťah k Slo­ven­skej in­for­mač­nej služ­be“, „do­po­siaľ nes­to­tož­ne­ných prís­luš­ní­koch Úra­du in­špek­čnej služ­by, út­va­ru in­špek­cie, od­bo­ru in­špek­čnej služ­by Zá­pad“ a „iných ci­vil­ných oso­bách“. Rov­na­ko tak bliž­šie nes­to­tož­ne­né je aj ko­na­nie tých­to osôb, a to zhro­maž­ďo­va­nie in­for­má­cií ma­jú­cich vzťah k vy­šet­ro­va­niu v rám­ci pra­cov­nej sku­pi­ny „OČIS­TEC“, zhro­maž­ďo­va­nie in­for­má­cií zo zá­pis­níc z rôz­nych tres­tných spi­sov, reali­zo­va­nie úko­nov tres­tné­ho ko­na­nia spô­so­bom, aby bo­li spl­ne­né pod­mien­ky na za­dr­ža­nie čle­nov pa­tria­cich do pra­cov­nej sku­pi­ny „OČIS­TEC“, vy­po­ču­tie sved­kov a po­dob­ne. Bliž­šie nes­to­tož­ne­ný je aj mo­tív tej­to ich čin­nos­ti, a to vop­red pris­ľú­be­ný fi­nanč­ný pros­pech, resp. vop­red pris­ľú­be­ná ne­ná­le­ži­tá vý­ho­da, kde ide v pod­sta­te iba o pre­pis zna­kov skut­ko­vej pod­sta­ty tres­tných či­nov.

Po­do­tý­kam, že ko­na­nie roz­pí­sa­né v tre­tej od­ráž­ke skut­ko­vej ve­ty uz­ne­se­nia pod­ľa § 199 ods. 1, ods. 2 Tres­tné­ho po­riad­ku zo 16.07.2021, ak by bo­lo nie­čím pod­lo­že­né (reali­zo­va­nie úko­nov tres­tné­ho ko­na­nia, úko­nov ope­ra­tív­no - pát­ra­cej čin­nos­ti tým spô­so­bom, aby bo­li spl­ne­né pod­mien­ky na za­dr­ža­nie po­doz­ri­vých osôb a pos­tup pod­ľa § 206 ods. 1 Tres­tné­ho po­riad­ku), v prí­pa­de, ak ide o po­doz­re­nie zo spá­chania tres­tné­ho či­nu, je ko­na­ním, kto­ré je v sú­la­de s Tres­tným po­riad­kom.

Po­kiaľ ide o sku­toč­nos­ti uve­de­né v pos­led­nej, štvr­tej od­ráž­ke skut­ko­vej ve­ty uz­ne­se­nia pod­ľa § 199 ods. 1, ods. 2 Tres­tné­ho po­riad­ku zo 16.07.2021, ok­rem to­ho, že ne­vyp­lý­va­jú ani z úrad­ných zá­zna­mov, kto­ré bo­li pod­kla­dom reali­zač­né­ho návr­hu v tej­to ve­ci, os­tá­va otáz­ne, ako vy­šet­ro­va­teľ PZ dos­pel k ta­ké­mu­to zá­ve­ru, keď­že ne­dis­po­no­val vy­šet­ro­va­cím spi­som ČVS: UIS-171/OISZ-2021, a te­da ne­mo­hol mať ani ve­do­mosť o tom, aké úko­ny bo­li v da­nej tres­tnej ve­ci vy­ko­ná­va­né, a už vô­bec ne­mal prís­tup k zá­pis­ni­ciam o vý­slu­choch jed­not­li­vých sved­kov.

Ok­rem všeo­bec­ne a ne­jas­ne for­mu­lo­va­né­mu skut­ku, kto­ré­ho opis ne­napĺňa poj­mo­vé zna­ky stí­ha­ných tres­tných či­nov, ani pod­kla­dy za­bez­pe­če­né pred za­ča­tím tres­tné­ho stí­ha­nia ne­ko­reš­pon­du­jú so skut­kom, kto­rý je pred­me­tom uz­ne­se­nia o za­ča­tí tres­tné­ho stí­ha­nia, te­da po­pis proti­práv­ne­ho ko­na­nia v uz­ne­se­ní vy­šet­ro­va­te­ľa PZ pod­ľa § 199 ods. 1, ods. 2 Tres­tné­ho po­riad­ku je v roz­po­re s ob­sa­hom za­bez­pe­če­ných pod­kla­dov v tej­to tres­tnej ve­ci a pre­ja­vu­je sa v ab­sen­cii ob­li­ga­tór­nych zna­kov skut­ko­vých pod­stát stí­ha­ných tres­tných či­nov.

V tej­to sú­vis­los­ti, s pou­ka­zom na § 14 Tres­tné­ho po­riad­ku, je pot­reb­né kon­šta­to­vať, že na vy­ko­ná­va­nie do­zo­ru nad dodr­žia­va­ním zá­kon­nos­ti pred za­ča­tím tres­tné­ho stí­ha­nia a v príp­rav­nom ko­na­ní v da­nej ve­ci jed­noz­nač­ne ne­bol prís­luš­ný pro­ku­rá­tor Úra­du špe­ciál­nej pro­ku­ra­tú­ry Ge­ne­rál­nej pro­ku­ra­tú­ry Slo­ven­skej re­pub­li­ky, kto­ré­ho pô­sob­nosť ne­vyp­lý­va­la zo žiad­nej sku­toč­nos­ti zná­mej pred za­ča­tím tres­tné­ho stí­ha­nia, a te­da bo­la za­lo­že­ná úče­lo­vo.

Uvá­dzam, že pod­kla­dom na vy­da­nie uz­ne­se­nia pod­ľa § 199 ods. 1, ods. 2 Tres­tné­ho po­riad­ku zo 16.07.2021 bol reali­zač­ný návrh na za­ča­tie tres­tné­ho stí­ha­nia pre po­doz­re­nie zo spá­chania zlo­či­nu pri­jí­ma­nia úp­lat­ku pod­ľa § 328 ods. 1, ods. 2 Tres­tné­ho zá­ko­na, pre­či­nu pod­plá­ca­nia pod­ľa § 333 ods. 1, ods. 2 Tres­tné­ho zá­ko­na, zlo­či­nu sa­bo­tá­že pod­ľa § 317 ods. 1 písm. a), písm. b) Tres­tné­ho zá­ko­na a zlo­či­nu zneu­ží­va­nia prá­vo­mo­ci ve­rej­né­ho či­ni­te­ľa pod­ľa § 326 ods. 1 písm. a), písm. b), ods. 2 písm. a) Tres­tné­ho zá­ko­na zo 16.07.2021 s 3 úrad­ný­mi zá­zna­ma­mi, kto­ré bo­li vý­cho­dis­kom reali­zač­né­ho návr­hu.

V   úrad­nom zá­zna­me č.p.: PPZ-NKA-OBA-78-084/2021-PZ z 15.07.2021 je uve­de­né, že ope­ra­tív­no - pát­ra­cou čin­nos­ťou po­li­caj­tov pra­cov­nej sku­pi­ny Očis­tec bo­la zís­ka­ná in­for­má­cia k oso­be A.X. Pod­ľa in­for­má­cie tá­to zhro­maž­ďu­je kom­pro­ma­te­riá­ly na oso­bu C.X. ta­kým spô­so­bom, že sťa­hu­je všet­ky tres­tné spi­sy z úze­mia SR, v kto­rých tá­to oso­ba vy­stu­pu­je, a to nie­len ako ob­vi­ne­ný, či po­doz­ri­vý, ale aj ako ozna­mo­va­teľ. Cie­ľom je zis­tiť ako tá­to oso­ba vy­po­ve­dá, ale aj dos­ta­tok dô­ka­zov na jej tres­tné stí­ha­nie. Úče­lom toh­to ko­na­nia je ok­rem iné­ho do­siah­nu­tie to­ho, aby C.X. zme­nil vý­po­ve­de vo svo­jich ko­na­niach spô­so­bom, že na tie­to vý­po­ve­de bol na­vá­dza­ný, prí­pad­ne k nim bol do­nú­te­ný s tým, že mu bu­de ozná­me­né, že to je je­ho pos­led­ná mož­nosť, aby vy­po­ve­dal pro­ti pra­cov­nej sku­pi­ne Očis­tec. Ta­kým­to spô­so­bom žia­da ok­rem iné­ho aj kom­plet­né stiah­nu­tie tres­tných ve­cí ve­de­ných na od­bo­re Vý­chod NA­KA P PZ.

V   úrad­nom zá­zna­me č.p.: PPZ-NKA-OBA-58-022/2021-PZ zo 16.07.2021 je uve­de­né, že 09.07.2021 bo­la zís­ka­ná in­for­má­cia k dl­ho­do­bo pá­cha­nej tres­tnej čin­nos­ti na Ná­rod­nom bez­peč­nos­tnom úra­de SR (ďa­lej len „NBÚ“) ve­dú­ci­mi pra­cov­ník­mi toh­to úra­du. Tres­tná čin­nosť spo­čí­va v zneu­ží­va­ní prá­vo­mo­ci ve­rej­né­ho či­ni­te­ľa v sú­be­hu s ko­rup­ciou or­ga­ni­zo­va­nou sku­pi­nou ve­dú­cich pra­cov­ní­kov v nas­le­dov­ných prí­pa­doch.

1.   Mo­dus ope­ran­di, kto­rý je vy­uží­va­ný, spo­čí­va v ude­le­ní resp. neu­de­le­ní pre­vier­ky pre fy­zic­kú oso­bu (FO), resp. práv­nic­kú oso­bu (PO). Oso­ba, kto­rá po­žia­da o ude­le­nie pre­vier­ky, je štan­dar­dne pre­ve­re­ná tak, že za­mes­tna­nec NBÚ (pre­vier­kár) roz­poš­le do­žia­da­nia všet­kým zá­ko­nom, resp. na­ria­de­ním ur­če­ným sub­jek­tom na vy­jad­re­nie sa k oso­be. Po do­ru­če­ní od­po­ve­dí, tie­to od­po­ve­de za­pí­še do in­for­mač­né­ho sys­té­mu NBÚ. Ako dô­vod neu­de­le­nia pre­vier­ky sa naj­čas­tej­šie vy­uží­va­jú ni­čím ne­pod­lo­že­né sprá­vy (spra­vo­daj­ské in­for­má­cie) zo Slo­ven­skej in­for­mač­nej služ­by (ďa­lej len „SIS“), resp. aj vlas­tné ÚZ spí­sa­né P.X. ale­bo sa pri práv­nic­kej oso­be pos­tup­ne (nie sú­čas­ne) ot­vá­ra­jú pre­vier­ky všet­kým ko­na­te­ľom PO, kde po­čas tej­to pre­vier­ky je pre­ve­ro­va­ná PO os­lo­ve­ná p. D.X., ko­na­te­ľom spol. A, s.r.o., kto­rý pos­kyt­ne služ­by svo­jej spo­loč­nos­ti na vy­pra­co­va­nie pro­jek­tu. Ce­na za bez­peč­nost­ný pro­jekt sa po­hy­bu­je v roz­me­dzí od 20 000,- Eur po 200 000,- Eur. V prí­pa­de pod­pí­sa­nia zmlu­vy s uve­de­nou spo­loč­nos­ťou je nás­led­ne pre­vier­ka NBÚ ude­le­ná, v prí­pa­de od­miet­nu­tia pro­jek­tu p. D.X. nie je pre­vier­ka ude­le­ná.

2.   Spo­loč­nosť B, a.s. sa uchá­dza­la o ude­le­nie bez­peč­nos­tnej pre­vier­ky, pri­čom jej ude­le­ná ne­bo­la, pri­čom bo­la pre­vier­ka úče­lo­vo predl­žo­va­ná pos­tup­ným ot­vá­ra­ním pre­vie­rok oso­bám za­stu­pu­jú­cim PO. Po­čas ot­vo­re­nej bez­peč­nos­tnej pre­vier­ky mal do­po­siaľ nes­to­tož­ne­nú oso­bu za­stu­pu­jú­cu spol. B. kon­tak­to­vať s mož­nos­ťou vy­pra­co­va­nia bez­peč­nos­tné­ho pro­jek­tu p. D.X., s vy­uži­tím mo­dus ope­ran­di opí­sa­ným vy­ššie. Na­koľ­ko spo­loč­nosť od­miet­la za­pla­tiť po­ža­do­va­nú čias­tku za no­vý bez­peč­nost­ný pro­jekt, pre­vier­ku NBÚ ne­dos­ta­la.

3.    Ude­le­nie bez­peč­nos­tnej pre­vier­ky spo­loč­nos­tiam C, s.r.o. a spo­loč­nos­ti D, s.r.o. bo­lo pod­mie­ne­né vy­pra­co­va­ním bez­peč­nos­tné­ho pro­jek­tu od p. D.X. a je­ho fir­my A, a te­da úp­la­tok za ude­le­nie pre­vier­ky pre tie­to spo­loč­nos­ti šiel do­po­siaľ nes­to­tož­ne­né­mu ve­de­niu NBÚ. Uve­de­né spo­loč­nos­ti ma­jú par­ti­ci­po­vať na Ná­rod­nom pro­jek­te: XA, kto­rý je reali­zo­va­ný NBÚ a vý­ška prís­pev­ku z EÚ na pro­jekt je X,- Eur.

4.    X.X. bol ko­na­te­ľom spol. E, s.r.o. v ob­do­bí od 12.02.2010 do 21.02.2011, me­dzi­tým pô­so­bil ako ge­ne­rál­ny ria­di­teľ XB, ďa­lej v ob­do­bí od 01.07.2016 do 15.04.2017 pô­so­bil ako ria­di­teľ na X.C., po­kiaľ ne­bol od­vo­la­ný z fun­kcie z dô­vo­du kon­flik­tu zá­uj­mov (do­vo­len­ka spo­lu s F.X. - spol. F a G.X. spol. G, kto­rým bol E.X. od­de­le­ním ude­le­ný cer­ti­fi­kát v me­sia­ci 7/2017), nás­led­ne od 17.04.2017 pô­so­bil ako po­rad­ca ria­di­te­ľa X.C. a na X.C. pô­so­bí do­po­siaľ ako ria­di­teľ H. Ako fun­kcio­nár X.C sa mal po­die­ľať na IT ob­sta­rá­va­niach a na ude­ľo­va­ní, resp. neu­de­ľo­va­ní pre­vie­rok IT spo­loč­nos­tiam za úp­la­tu.

5.    Bez­peč­nos­tná pre­vier­ka H.X. Uve­de­ná pre­vier­ka bo­la za­ča­tá v roz­po­re so zá­ko­nom a s me­to­di­kou NBÚ, tak­tiež bo­la ukon­če­ná v roz­po­re so zá­ko­nom a s me­to­di­kou vý­ko­nu pre­vie­rok NBÚ, na­koľ­ko bo­la ukon­če­ná pred­čas­ne (chý­ba­lo eš­te 5 od­po­ve­dí do­žia­da­ných in­šti­tú­cií) a te­da pre­vier­ka bo­la ude­le­ná na zá­kla­de ne­kom­plet­ných in­for­má­cií na zá­kla­de po­ky­nu ria­di­te­ľa pre­vie­rok pra­cov­ní­ko­vi, kto­rý pre­vier­ku vy­ko­ná­val. Nás­led­ne po do­ru­če­ní všet­kých od­po­ve­dí bo­la bez­peč­nos­tná pre­vier­ka opäť bez zá­kon­ných dô­vo­dov ot­vo­re­ná a po za­lo­že­ní od­po­ve­dí opäť ukon­če­ná.

6.    Bez­peč­nos­tné pre­vier­ky ma­li za úp­la­tu vy­ba­vo­vať tak is­to oso­by I.X., J.X. a K.X.

7.    V ro­ku cca 2018 ope­ra­tív­ny pra­cov­ník ÚIS v BB L.X. mal kon­tak­to­vať nes­to­tož­ne­né­ho ve­dú­ce­ho pra­cov­ní­ka X.C. s in­for­má­ciou oh­ľa­dom vy­die­ra­nia pod­ni­ka­te­ľov, kto­rí ne­zís­ka­li bez­peč­nos­tnú pre­vier­ku z dô­vo­du, že od­miet­li dať úp­la­tok za ude­le­nie bez­peč­nos­tnej pre­vier­ky. Uve­de­né ma­lo byť ozná­me­né oso­be M.X. a N.X., kto­rí uve­de­né utut­la­li.

V úrad­nom zá­zna­me č.p.: PPZ-NKA-OV-769-005/2021-PZ zo 16.07.2021 je uve­de­né, že dňa 15.07.2021 v rám­ci vy­ko­ná­va­nia ope­ra­tív­no - pát­ra­cej čin­nos­ti bo­li od oso­by spolu­pra­cu­jú­cej s PZ (ďa­lej len „OSsPZ“) zís­ka­né in­for­má­cie, že vy­bra­ným po­li­caj­tom ve­de­ným v pra­cov­nej sku­pi­ne „Očis­tec“ bo­li ot­vo­re­né bez­peč­nos­tné pre­vier­ky na Ná­rod­nom bez­peč­nos­tnom úra­de za úče­lom ich dis­kre­di­tá­cie a ne­mož­nos­ti pok­ra­čo­vať vo svo­jej po­li­caj­nej čin­nos­ti sme­ru­jú­cej k od­ha­ľo­va­niu a za­bez­pe­čo­va­niu dô­ka­zov k po­doz­re­niam sme­ru­jú­cim naj­mä ku ko­rup­čnej a inej zá­važ­nej tres­tnej čin­nos­ti na expo­no­va­né oso­by z po­li­tic­ké­ho pros­tre­dia, z pros­tre­dia vr­cho­lo­vé­ho ria­de­nia štá­tu a pod­ni­ka­teľ­ské­ho pros­tre­dia s tým, že je vop­red ur­če­né, že o tie­to bez­peč­nos­tné pre­vier­ky prí­du. NBÚ tak má ko­nať aj na zá­kla­de to­ho, že na je­ho roz­ho­do­va­nie ma­jú vplý­vať oso­by zo spra­vo­daj­ských kru­hov, a to naj­mä oso­ba O.X. pre­zý­va­ná aj za­in­te­re­so­va­né do vy­ššie uve­de­nej pre­ve­ro­va­nej tres­tnej čin­nos­ti, pri­čom aj v sú­čas­nos­ti na NBÚ pra­cu­jú oso­by, u kto­rých exis­tu­je po­doz­re­nie, že v mi­nu­los­ti na po­kyn svo­jich ria­dia­cich fun­kcio­ná­rov N.X. za­bez­pe­čo­va­li za úp­lat­ky tie­to bez­peč­nos­tné pre­vier­ky pre oso­by a sub­jek­ty bez to­ho, aby spĺňa­li zá­kon­né pod­mien­ky.

Zdô­raz­ňu­jem, že sku­toč­nos­ti kon­šta­to­va­né vo vy­ššie uve­de­ných úrad­ných zá­zna­moch žiad­nym spô­so­bom ne­ko­reš­pon­du­jú so sku­toč­nos­ťa­mi uve­de­ný­mi v skut­ko­vej ve­te uz­ne­se­nia pod­ľa § 199 ods. 1, ods. 2 Tres­tné­ho po­riad­ku zo 16.07.2021, a te­da ne­moh­li pred­sta­vo­vať reál­ny zá­klad na jej for­mu­lo­va­nie. V da­ných zá­zna­moch neexis­tu­je žiad­na in­for­má­cia, kto­rá by nas­ved­čo­va­la to­mu, že zo stra­ny bliž­šie nes­to­tož­ne­ných osôb ma­jú­cich vzťah k Slo­ven­skej in­for­mač­nej služ­be bo­li os­lo­ve­ní do­po­siaľ nes­to­tož­ne­ní prís­luš­ní­ci Úra­du in­špek­čnej služ­by, út­va­ru in­špek­cie od­bo­ru in­špek­čnej služ­by Zá­pad, aby z ti­tu­lu svoj­ho slu­žob­né­ho za­ra­de­nia do vy­šet­ro­va­cie­ho tí­mu, zria­de­né­ho za úče­lom vy­šet­ro­va­nia po­doz­re­ní z ov­plyv­ňo­va­nia sved­kov člen­mi sku­pi­ny „OČIS­TEC“, reali­zo­va­li rôz­ne ko­na­nia, kto­ré by za­kla­da­li po­doz­re­nie zo spá­chania v da­nom uz­ne­se­ní ozna­če­ných tres­tných či­nov.

Z uve­de­ných troch úrad­ných zá­zna­mov sa len úrad­ný zá­znam č.p.: PPZ-NKA- OBA-78-084/2021-PZ z 15.07.2021 tý­ka prís­luš­ní­ka Úra­du in­špek­čnej služ­by, út­va­ru in­špek­cie, od­bo­ru in­špek­čnej služ­by Zá­pad, pri­čom sku­toč­nosť, že vy­šet­ro­va­teľ si le­gál­ne vy­žia­da vy­šet­ro­va­cie spi­sy z iných sú­čas­tí Po­li­caj­né­ho zbo­ru k oso­be, kto­rá fi­gu­ru­je v tres­tných ve­ciach, kto­ré vy­šet­ro­va­teľ vy­šet­ru­je, ne­zak­la­dá po­doz­re­nie zo spá­chania tres­tné­ho či­nu, ale ide o zá­kon­ný pos­tup, štan­dar­dne reali­zo­va­ný nap­rík­lad za úče­lom vy­ko­na­nia spo­loč­né­ho ko­na­nia pod­ľa 21 ods. 3 Tres­tné­ho po­riad­ku.

Z úrad­ných zá­zna­mov č.p.: PPZ-NKA-OBA-58-022/2021-PZ zo 16.07.2021 a č.p.: PPZ-NKA-OV-769-005/2021-PZ zo 16.07.2021 vy­plý­va mož­né po­doz­re­nie zo spá­chania tres­tnej čin­nos­ti v sú­vis­los­ti s ude­ľo­va­ním pre­vie­rok Ná­rod­ným bez­peč­nos­tným úra­dom, pri­čom sku­toč­nos­ti v nich uve­de­né ab­so­lút­ne žiad­nym spô­so­bom ne­ko­reš­pon­du­jú so skut­ko­vou ve­tou for­mu­lo­va­nou v uz­ne­se­ní pod­ľa § 199 ods. 1, ods. 2 Tres­tné­ho po­riad­ku zo 16.07.2021. Je­di­nou oso­bou vy­stu­pu­jú­cou v jed­nom z uve­de­ných zá­zna­mov, iden­ti­fi­ko­va­nou ako oso­ba ma­jú­ca vzťah k Slo­ven­skej in­for­mač­nej služ­be, je oso­ba O.X., kto­rá by ma­la vplý­vať na roz­ho­do­va­nie pra­cov­ní­kov Ná­rod­né­ho bez­peč­nos­tné­ho úra­du, čo opäť žiad­nym spô­so­bom ne­sú­vi­sí so skut­kom opí­sa­ným vo vy­ššie uve­de­nom uz­ne­se­ní o za­ča­tí tres­tné­ho stí­ha­nia, na­viac len po­do­tý­kam, že na me­no­va­né­ho bol vy­da­ný prí­kaz na za­tknu­tie pod­ľa § 73 Tres­tné­ho po­riad­ku, kto­rý do­po­siaľ ne­bol zreali­zo­va­ný.

Zá­ro­veň pou­ka­zu­jem na sku­toč­nosť, že sku­tok je ča­so­vo vy­me­dze­ný od 01.08.2020, atak ako vy­plý­va z je­ho ná­ve­tia, sme­ru­je pro­ti prís­luš­ní­kom Úra­du in­špek­čnej služ­by, út­va­ru in­špek­cie, od­bo­ru in­špek­čnej služ­by Zá­pad za­ra­de­ným do vy­šet­ro­va­cie­ho tí­mu, zria­de­né­ho za úče­lom vy­šet­ro­va­nia po­doz­re­ní z ov­plyv­ňo­va­nia sved­kov člen­mi sku­pi­ny „OČIS­TEC“, pri­čom sa­mot­ný špe­cia­li­zo­va­ný vy­šet­ro­va­cí tím bol zria­de­ný až 10.05.2021, te­da vy­še 9 me­sia­cov po­tom, ako prís­luš­ní­ci, kto­rí sú do ne­ho za­ra­de­ní, ma­li pod­ľa uz­ne­se­nia o za­ča­tí tres­tné­ho stí­ha­nia zo 16.07.2021, za­čať pá­chať v uz­ne­se­ní špe­ci­fi­ko­va­nú tres­tnú čin­nosť.

Na riad­ne a ná­le­ži­té vy­vo­dzo­va­nie tres­tnej zod­po­ved­nos­ti vo­či kon­krét­nej oso­be sa v rám­ci tres­tné­ho stí­ha­nia vy­ža­du­je, aby bo­li na stra­ne tej­to oso­by, ako sub­jek­tu tres­tné­ho ko­na­nia, napl­ne­né všet­ky zá­kon­né ob­li­ga­tór­ne zna­ky sta­no­ve­né Tres­tným zá­ko­nom, a to jed­nak zna­ky uve­de­né vo všeo­bec­nej čas­ti Tres­tné­ho zá­ko­na, ako aj sú­čas­ne zna­ky ob­siah­nu­té v oso­bit­nej čas­ti Tres­tné­ho zá­ko­na, via­žú­ce sa k ur­či­tej kon­krét­nej skut­ko­vej pod­sta­te tres­tné­ho či­nu, kto­rá je ni­mi tvo­re­ná, pri­čom s pou­ka­zom na ho­re uve­de­né, sa na za­ča­tie tres­tné­ho stí­ha­nia vy­ža­du­je as­poň exis­ten­cia preu­ká­za­né­ho a pod­lo­že­né­ho dô­vod­né­ho po­doz­re­nia, že k vy­ššie opí­sa­né­mu napl­ne­niu zna­kov doš­lo.

Dopĺňam, že zrej­me z ne­po­zor­nos­ti vy­šet­ro­va­te­ľa PZ pra­me­ní ozna­če­nie pre­či­nu kri­vé­ho ob­vi­ne­nia pod­ľa § 345 Tres­tné­ho zá­ko­na v sú­be­hu s pre­či­nom kri­vej vý­po­ve­de a kri­vej prí­sa­hy pod­ľa § 346 Tres­tné­ho zá­ko­na v uz­ne­se­ní o za­ča­tí tres­tné­ho stí­ha­nia ako zlo­či­nov, ako aj nes­práv­ne slov­né vy­me­dzenie tres­tné­ho či­nu pod­ľa § 326 Tres­tné­ho zá­ko­na.

Zá­ve­rom kon­šta­tu­jem, že z pred­lo­že­né­ho spi­so­vé­ho ma­te­riá­lu, z pod­kla­dov slú­žia­cich na za­ča­tie tres­tné­ho stí­ha­nia, ako aj z dô­ka­zov za­bez­pe­če­ných v inej tres­tnej ve­ci jed­noz­nač­ne vy­plý­va, že uz­ne­se­nie o za­ča­tí tres­tné­ho stí­ha­nia pod­ľa § 199 ods. 1, ods. 2 Tres­tné­ho po­riad­ku zo 16.07.2021 bo­lo vy­da­né v roz­po­re so zá­ko­nom, nep­rís­luš­ným or­gá­nom, bez akých­koľ­vek re­le­van­tných pod­kla­dov, pri­čom skut­ko­vý dej je kon­ci­po­va­ný pau­šál­ne, ne­kon­krét­ne, je súhr­nom dom­nie­nok a hypo­téz vy­šet­ro­va­te­ľa PZ, pri­čom z ne­ho ne­mož­no zis­tiť, v čom kon­krét­nom má spo­čí­vať tres­tná čin­nosť. Zdô­raz­ňu­jem, že svoj­voľ­né vy­me­dzenie skut­ku a nás­led­né pris­pô­so­bo­va­nie do­ka­zo­va­nia v príp­rav­nom ko­na­ní tak­to vy­me­dze­nej skut­ko­vej ve­te, je v tres­tnom ko­na­ní nep­rí­pus­tné a je v roz­po­re so zá­ka­zom svoj­vô­le pri roz­ho­do­va­ní štát­nych or­gá­nov.

Z vy­ššie uve­de­ných dô­vo­dov bo­lo pot­reb­né pod­ľa § 366 ods. 1 Tres­tné­ho po­riad­ku vy­slo­viť, že ci­to­va­ným roz­hod­nu­tím vy­šet­ro­va­te­ľa PZ a ko­na­ním, kto­ré je­ho vy­da­niu pred­chá­dza­lo, bol po­ru­še­ný zá­kon vo vý­ro­ku toh­to uz­ne­se­nia ci­to­va­ných us­ta­no­ve­niach Tres­tné­ho po­riad­ku a Tres­tné­ho zá­ko­na a pod­ľa § 366 ods. 2 Tres­tné­ho po­riad­ku ne­zá­kon­né uz­ne­se­nie zru­šiť.

Pou­če­nie: Pro­ti to­mu­to uz­ne­se­niu op­rav­ný pros­trie­dok nie je prí­pust­ný (§ 363 ods. 3 Tres­tné­ho po­riad­ku).

ge­ne­rál­ny pro­ku­rá­tor Slo­ven­skej re­pub­li­ky v z. JUDr. Jo­zef Kan­de­ra

ná­mes­tník ge­ne­rál­ne­ho pro­ku­rá­to­ra

 

 


 

Diskusia

 

Najčítanejšie články

Daňové trestné činy - niektoré aplikačné problémy

 vý­ťah z pred­náš­ky us­ku­toč­ne­nej dňa 09.05.2013 v Om­še­ní

 
Zákonnosť dôkazov a procesu dokazovania trestných činov s drogovým prvkom (z pohľadu obhajoby)

 cie­ľom člán­ku bo­lo pou­ká­zať na ma­név­ro­va­cí pries­tor ob­ha­jo­by pri vý­ko­ne ob­ha­jo­by osôb ob­vi­ne­ných z tres­tných či­nov naj­mä s dro­go­vým pr­vkom.

 
Trestný čin ohovárania vs. prípustná (dovolená) kritika

 člá­nok pri­ná­ša ana­lý­zu zna­kov pre­či­nu oho­vá­ra­nia pod­ľa § 373 ods. 1 Tr. zák. a ve­nu­je po­zor­nosť aj prob­le­ma­ti­ke, do akej mie­ry je prí­pus­tná kri­ti­ka naj­mä ve­rej­ne čin­ných osôb.

 
   
 
Mapa stránky   |   O nás   |   Kontakt Powered by Cyclone3 XUL CMS of Comsultia