Články

Vatikánsky nákup predraženej nehnuteľnosti alebo mohol kňaz - kajúcnik klamať?
príspevok sa zaoberá zaujímavým trestným prípadom, ktorý pojednáva Vatikánsky trestný tribunál a v ktorom došlo k výraznému spochybneniu výpovede kajúcnika
 
Recidíva ako dôkaz spáchania trestného činu alebo čo si o práci operatívnych pracovníkov polície myslí ústavný súd
príspevok sa zaoberá aplikačnou praxou polície, ktorá niekedy až automaticky vťahuje trestnú minulosť do dokazovania v trestnom konaní a to aj na podklade konkrétneho rozhodnutia Ústavného súdu SR
 
Šling, Clementis a ďalší - uplynulo 70 rokov od ich popravy
stručné pripomenutie výročia procesu s Rudolfom Slánskym a spol a popravy jednástich odsúdených
 
Má byť súdna moc jednou z mocí v štáte, alebo len služobníčkou mocných?
článok sa zaoberá rozdelením moci v štáte na tri piliere - moc zákonodárnu, výkonnú a súdnu a realitu v SR
 
Ako sa normalizujú divné prúdy v súdnictve?
príspevok sa zaoberá vyjadreniami analytika, ktorý "analyzoval" knihu, ktorú nečítal a dával sudcom ponaučenia ako sa majú správať
 
 
 

Najčítanejšie články

Daňové trestné činy - niektoré aplikačné problémy

 vý­ťah z pred­náš­ky us­ku­toč­ne­nej dňa 09.05.2013 v Om­še­ní

 
Trestný čin ohovárania vs. prípustná (dovolená) kritika

 člá­nok pri­ná­ša ana­lý­zu zna­kov pre­či­nu oho­vá­ra­nia pod­ľa § 373 ods. 1 Tr. zák. a ve­nu­je po­zor­nosť aj prob­le­ma­ti­ke, do akej mie­ry je prí­pus­tná kri­ti­ka naj­mä ve­rej­ne čin­ných osôb.

 
Zákonnosť dôkazov a procesu dokazovania trestných činov s drogovým prvkom (z pohľadu obhajoby)

 cie­ľom člán­ku bo­lo pou­ká­zať na ma­név­ro­va­cí pries­tor ob­ha­jo­by pri vý­ko­ne ob­ha­jo­by osôb ob­vi­ne­ných z tres­tných či­nov naj­mä s dro­go­vým pr­vkom.

 
   
 
Mapa stránky   |   O nás   |   Kontakt Powered by Cyclone3 XUL CMS of Comsultia