Články

Stanovisko Asociácie rodinných sudcov v súvislosti s protestom pred budovou Ministerstva spravodlivosti SR
stanovisko Asociácie rodinných sudcov reaguje na protest, na ktorom boli kritizovaní sudcovia rozhodujúci v rodinných veciach za svoju rozhodovaciu činnosť
 
K možnosti súbehu disciplinárneho konania a trestného konania proti prokurátorovi
článok sa zaoberá problematikou možného súbehu disciplinárneho a trestného konania vedeného proti prokurátorovi a to na podklade judikatúry ESĽP
 
Trochu inak o voľnej nedeli v maloobchode z dôvodu Covid-19 a o trestnoprávnej zodpovednosti hlavného hygienika
článok sa zaoberá problematikou zákazu nedeľného predaja v maloobchode na základe opatrenia hlavného hygienika a to z pohľadu možného vyvodenia trestnoprávnej zodpovednosti
 
O nezákonnosti opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR v súvislosti s COVID-19
článok sa zaoberá opatreniami Úradu verejného zdravotníctva SR, ktoré mali nielen negatívne dopady na život obyvateľov, ale vyvolávajú aj zásadné právne otázky
 
Prezumpcia neviny v najaktuálnejšej judikatúre Súdneho dvora Európskej únie
článok prináša a komentuje aktuálne rozhodnutia Súdneho dvora Európskej únie, ktoré sa týkajú prezumpcie neviny
 
 
 

Najčítanejšie články

Zákonnosť dôkazov a procesu dokazovania trestných činov s drogovým prvkom (z pohľadu obhajoby)

 cie­ľom člán­ku bo­lo pou­ká­zať na ma­név­ro­va­cí pries­tor ob­ha­jo­by pri vý­ko­ne ob­ha­jo­by osôb ob­vi­ne­ných z tres­tných či­nov naj­mä s dro­go­vým pr­vkom.

 
Daňové trestné činy - niektoré aplikačné problémy

 vý­ťah z pred­náš­ky us­ku­toč­ne­nej dňa 09.05.2013 v Om­še­ní

 
Ekonomická trestná činnosť a trestné činy proti mene

 Autor: JUDr. Pe­ter Šam­ko, sud­ca Ok­res­né­ho sú­du v Pe­zin­ku

vý­ťah z pred­náš­ky us­ku­toč­ne­nej dňa 03.05.2011 - 04.05.2011 v Om­še­ní

 
   
 
Mapa stránky   |   O nás   |   Kontakt Powered by Cyclone3 XUL CMS of Comsultia