Články

Kriminalistické avízo - časť IV. Počítačová kriminalita
príspevok sa zaoberá problematikou počítačovej kriminality a to na podklade štatistických údajov
 
Trestnoprávny formalizmus náš každodenný, no. 10
článok analyzuje zásadu hospodárnosti trestného konania z pohľadu aplikačnej praxe.
 
Nezákonný znalecký experiment a jeho dôsledky pre použiteľnosť znaleckého dokazovania v trestnom konaní
článok sa zaoberá prekračovaním kompetencií znalcov, ktorí pri vypracovávaní znaleckého posudku realizujú vyšetrovacie úkony.
 
Obchodovanie s ľuďmi - novodobý fenomén
cieľom tohto článku je predovšetkým priblíženie fenoménu obchodovania s ľuďmi. V článku možo nájsť popis súčasného stavu v tejto problematike, ako aj návrhy de lege ferenda.
 
Kriminalistické avízo - časť III.
autor sa v príspevku zameriava na efektivitu odhaľovania trestnej činnosti subvenčného charakteru.
 
 
 

Najčítanejšie články

Zákonnosť dôkazov a procesu dokazovania trestných činov s drogovým prvkom (z pohľadu obhajoby)

 cie­ľom člán­ku bo­lo pou­ká­zať na ma­név­ro­va­cí pries­tor ob­ha­jo­by pri vý­ko­ne ob­ha­jo­by osôb ob­vi­ne­ných z tres­tných či­nov naj­mä s dro­go­vým pr­vkom.

 
Daňové trestné činy - niektoré aplikačné problémy

 vý­ťah z pred­náš­ky us­ku­toč­ne­nej dňa 09.05.2013 v Om­še­ní

 
Ekonomická trestná činnosť a trestné činy proti mene

 Autor: JUDr. Pe­ter Šam­ko, sud­ca Ok­res­né­ho sú­du v Pe­zin­ku

vý­ťah z pred­náš­ky us­ku­toč­ne­nej dňa 03.05.2011 - 04.05.2011 v Om­še­ní

 
   
 
Mapa stránky   |   O nás   |   Kontakt Powered by Cyclone3 XUL CMS of Comsultia