Články

Quo vadis "Špeciál" alebo pár úvah k vecnej príslušnosti súdu
článok podrobne mapuje problémové miesta vecnej príslušnosti Špecializovaného testného súdu a kritizuje jej nejednoznačnú právnu úpravu
 
K niektorým otázkam úlohy štátu pri zvládnutí pandémie Koronavírusu
článok prináša stanovisko k diskusii na stránkach mienkotvorných denníkov a bývalého splnomocnenca vlády SR pre decentralizáciu ako aj analýzu právnych úprav počnúc vytvorením duálneho systému verejnej správy a následnej právnej úprave zákona č. 222/1996 Z.z.
 
"Syndróm zavrhnutého rodiča" z pohľadu trestno-právneho posúdenia
článok sa zaoberá možnosťami trestno-právneho posúdenia konania rodiča dieťaťa, ktorý emočne zneužíva dieťa a používa ho ako zbraň proti druhému rodičovi
 
Mlčanlivosť advokáta v incidenčnom spore
článok sa zaoberá problematikou mlčanlivosti advokáta v incidenčnom spore na podkalde konkrétneho prípadu z praxe
 
Výťah z programového vyhlásenia vlády SR týkajúci sa trestného práva
výňatky z programového vyhlásenia vlády SR scháleného dňa 19.04.2020, ktoré sa týkajú trestného práva, súdov a orgánov činných v trestnom konaní
 
 
 

Najčítanejšie články

Zákonnosť dôkazov a procesu dokazovania trestných činov s drogovým prvkom (z pohľadu obhajoby)

 cie­ľom člán­ku bo­lo pou­ká­zať na ma­név­ro­va­cí pries­tor ob­ha­jo­by pri vý­ko­ne ob­ha­jo­by osôb ob­vi­ne­ných z tres­tných či­nov naj­mä s dro­go­vým pr­vkom.

 
Daňové trestné činy - niektoré aplikačné problémy

 vý­ťah z pred­náš­ky us­ku­toč­ne­nej dňa 09.05.2013 v Om­še­ní

 
Ekonomická trestná činnosť a trestné činy proti mene

 Autor: JUDr. Pe­ter Šam­ko, sud­ca Ok­res­né­ho sú­du v Pe­zin­ku

vý­ťah z pred­náš­ky us­ku­toč­ne­nej dňa 03.05.2011 - 04.05.2011 v Om­še­ní

 
   
 
Mapa stránky   |   O nás   |   Kontakt Powered by Cyclone3 XUL CMS of Comsultia