Články

USA: 7 zrušených rozsudkov za jediný deň
článok mapuje ďalšie justičné omyly v USA, keď došlo k zrušeniu viacerých rozsudkov, ktoré boli vydané na podklade falošných priznaní, manipulovania svedkov, či fabrikovania dôkazov zo strany policajtov
 
Pozývací list, vstup vojsk Varšavskej zmluvy do Československa a trestné stíhanie Vasila Biľaka
príspevok sa v stručnosti venuje tzv. pozývaciemu listu a následnému trestnému stíhaniu Vasila Biľaka
 
Disciplinárne senáty Najvyššieho správneho súdu SR a atribút nezávislosti
článok sa zamýšľa nad tým, či disciplinárny senát Najvyššieho správneho súdu SR spĺňa požiadavky nezávislosti a nestrannosti vyžadované právom Európskej únie
 
Má obhajca v trestnom procese len formálne postavenie, respektíve je osobou, ktorá je OČTK a súdmi trpená ako nutné zlo?
úvaha nad aktuálnym nálezom Ústavného súdu SR sp. zn. III. ÚS/458/2021 zo dňa 02.06.2022
 
Problém "našich ľudí" mizne - stáva sa normou
článok sa zaoberá korupčným správaním s tým, že nie každé korupčné správanie je možné vtesnať do skutkových podstát trestného činu korupcie, čo ho však nezbavuje nemorálnosti a korupčnosti
 
 
 

Najčítanejšie články

Daňové trestné činy - niektoré aplikačné problémy

 vý­ťah z pred­náš­ky us­ku­toč­ne­nej dňa 09.05.2013 v Om­še­ní

 
Zákonnosť dôkazov a procesu dokazovania trestných činov s drogovým prvkom (z pohľadu obhajoby)

 cie­ľom člán­ku bo­lo pou­ká­zať na ma­név­ro­va­cí pries­tor ob­ha­jo­by pri vý­ko­ne ob­ha­jo­by osôb ob­vi­ne­ných z tres­tných či­nov naj­mä s dro­go­vým pr­vkom.

 
Trestný čin ohovárania vs. prípustná (dovolená) kritika

 člá­nok pri­ná­ša ana­lý­zu zna­kov pre­či­nu oho­vá­ra­nia pod­ľa § 373 ods. 1 Tr. zák. a ve­nu­je po­zor­nosť aj prob­le­ma­ti­ke, do akej mie­ry je prí­pus­tná kri­ti­ka naj­mä ve­rej­ne čin­ných osôb.

 
   
 
Mapa stránky   |   O nás   |   Kontakt Powered by Cyclone3 XUL CMS of Comsultia