Články

Vynútená pravda
článok sa zaoberá mučením ako súčasťou procesného práva v mestskom súdnictve malokarpatských miest.
 
Individualizácia ako znak primeranosti trestov
článok sa zaoberá problematikou individualizácie ako znaku primeranosti trestov z pohľadu obhajoby.
 
Hlasovanie pléna Ústavného súdu Slovenskej republiky
príspevok sa zaoberá problematikou hlasovania pléna Ústavného súdu SR a jeho právnou úpravou.
 
Kriminalistické avízo - časť II. Korupčná trestná činnosť
autor sa zameriava na priblíženie stavu trestnej činnosti a efektívnosti odhaľovania trestnej činnosti na úseku korupcie.
 
Skutočne možno použiť ako dôkaz v trestnom konaní nezákonne získané súkromné nahrávky?
článok predstavuje príspevok do odbornej diskusie o možnostiach použitia súkromných nahrávok ako dôkazov v trestnom konaní, pričom podstatná časť tohto príspevku bola prednesená dňa 04.04.2019 na konferencii s názvom "Informačno-technické prostriedky v trestnom konaní - možnosti a perspektívy", ktorá sa konala v Bratislave.
 
 
 

Najčítanejšie články

Zákonnosť dôkazov a procesu dokazovania trestných činov s drogovým prvkom (z pohľadu obhajoby)

 cie­ľom člán­ku bo­lo pou­ká­zať na ma­név­ro­va­cí pries­tor ob­ha­jo­by pri vý­ko­ne ob­ha­jo­by osôb ob­vi­ne­ných z tres­tných či­nov naj­mä s dro­go­vým pr­vkom.

 
Daňové trestné činy - niektoré aplikačné problémy

 vý­ťah z pred­náš­ky us­ku­toč­ne­nej dňa 09.05.2013 v Om­še­ní

 
Ekonomická trestná činnosť a trestné činy proti mene

 Autor: JUDr. Pe­ter Šam­ko, sud­ca Ok­res­né­ho sú­du v Pe­zin­ku

vý­ťah z pred­náš­ky us­ku­toč­ne­nej dňa 03.05.2011 - 04.05.2011 v Om­še­ní

 
   
 
Mapa stránky   |   O nás   |   Kontakt Powered by Cyclone3 XUL CMS of Comsultia