Články

K niektorým aspektom povinnosti mlčanlivosti daňového poradcu v trestnom konaní
výťah z prednášky uskutočnenej pre daňových poradcov na Akadémii daňových poradcov v Bratislave
 
"Uzavretosť" ako esenciálny znak "pozemku" v rámci legálnej definície pojmu "obydlie"
článok analyzuje ustanovenie § 122 ods. 5 Tr. zák. v kontexte rozhodovacej činnosti orgánov činných v trestnom konaní.
 
Rozdielna rozhodovacia činnosť sudcu Goliana ohľadne trestného činu ohovárania
článok poukazuje na rozdielnu rozhodovaciu činnosť konkrétneho sudcu ohľadne trestného činu ohovárania a taktiež sa zamýšľa nad tým, kde by mala končiť sloboda slova pri útokoch na sudcu.
 
Reforma justície
článok uvádza viaceré konkrétne reformné návrhy, či podnety ohľadne zlepšenia fungovania justíce a prokuratúry.
 
Rozhodovanie spoločnosti v kríze ako okolnosť vylučujúca protiprávnosť podľa § 28 ods. 1 Tr. zák.
podstatná časť tohto príspevku bola súčasťou prednášky advokátom, ktorá sa uskutočnila dňa 13.12.2019 v rámci semináru usporiadaného Slovenskou advokátskou komorou.
 
 
 

Najčítanejšie články

Zákonnosť dôkazov a procesu dokazovania trestných činov s drogovým prvkom (z pohľadu obhajoby)

 cie­ľom člán­ku bo­lo pou­ká­zať na ma­név­ro­va­cí pries­tor ob­ha­jo­by pri vý­ko­ne ob­ha­jo­by osôb ob­vi­ne­ných z tres­tných či­nov naj­mä s dro­go­vým pr­vkom.

 
Daňové trestné činy - niektoré aplikačné problémy

 vý­ťah z pred­náš­ky us­ku­toč­ne­nej dňa 09.05.2013 v Om­še­ní

 
Ekonomická trestná činnosť a trestné činy proti mene

 Autor: JUDr. Pe­ter Šam­ko, sud­ca Ok­res­né­ho sú­du v Pe­zin­ku

vý­ťah z pred­náš­ky us­ku­toč­ne­nej dňa 03.05.2011 - 04.05.2011 v Om­še­ní

 
   
 
Mapa stránky   |   O nás   |   Kontakt Powered by Cyclone3 XUL CMS of Comsultia