Články

Nadobudnutie vlastníckeho práva v dobrej viere
článok reaguje na aktuálne medializované rozhodnutie Okresného súdu Poprad, ktorého účastníkom bol Prezident SR
 
Ešte raz k bianco sťažnosti v trestnom konaní
príspevok nesúhlasne reaguje na argumenty uvedené v článku Ing. Mareka Tomana s názvom Bianco sťažnosť proti uzneseniu v trestnom konaní
 
Bianco sťažnosť proti uzneseniu v trestnom konaní
článok kriticky reaguje na aplikačnú prax, ktorá akceptuje podávanie prázdnych sťažností s tým, že odôvodnené budú až po zákonom stanovenej lehote.
 
Trestnoprávna úprava stalkingu - pokračovanie článku
článok reaguje na niektoré komentáre k článku Trestnoprávna úprava stalkingu - aktuálne otázky teórie a praxe.
 
Potreba náhodného výberu obhajcov ex offo
príspevok v stručnosti reaguje na avizované zmeny v Trestnom poriadku ohľadne zavedenia náhodného výberu obhajcov ex offo v trestnom konaní prostredníctvom počítača.
 
 
 

Najčítanejšie články

Zákonnosť dôkazov a procesu dokazovania trestných činov s drogovým prvkom (z pohľadu obhajoby)

 cie­ľom člán­ku bo­lo pou­ká­zať na ma­név­ro­va­cí pries­tor ob­ha­jo­by pri vý­ko­ne ob­ha­jo­by osôb ob­vi­ne­ných z tres­tných či­nov naj­mä s dro­go­vým pr­vkom.

 
Daňové trestné činy - niektoré aplikačné problémy

 vý­ťah z pred­náš­ky us­ku­toč­ne­nej dňa 09.05.2013 v Om­še­ní

 
Ekonomická trestná činnosť a trestné činy proti mene

 Autor: JUDr. Pe­ter Šam­ko, sud­ca Ok­res­né­ho sú­du v Pe­zin­ku

vý­ťah z pred­náš­ky us­ku­toč­ne­nej dňa 03.05.2011 - 04.05.2011 v Om­še­ní

 
   
 
Mapa stránky   |   O nás   |   Kontakt Powered by Cyclone3 XUL CMS of Comsultia