Články

Ako bude Súdna rada SR eliminovať zbytočné súdne prieťahy?
článok sa zaoberá zbytočnými súdnymi prieťahmi a ich možnou elimináciou zo strany Súdnej rady SR
 
Ústavný súd SR o povinnosti mlčanlivosti policajta v trestnom konaní a náhodne nájdených veciach pri domovej prehliadke
výťah z rozhodnutia Ústavného súdu SR, ktorý sa zaoberal povinnosťou mlčanlivosti policajta v trestnom konaní, možnosťami vypočutia policajta ako aj náhodne nájdenými vecami pri domovej prehliadke, na ktoré sa príkaz na domovú prehliadku nevzťahoval
 
Dôveryhodnosť v trestnom konaní
článok sa zaoberá problematikou dôveryhovnosti/vierohodnosti dôkazov v trestnom konaní
 
Žijeme v novej dobe post právnej?? Súdna moc reaguj!!
autor reaguje na komentáre predstaviteľov exekutívy na rozsudok ŠTS vo veci Kočner a spol.
 
Ako ďalej v činnosti Súdnej rady SR?
článok kriticky hodnotí doterajšie pôsobenie Súdnej rady SR ako aj jeho predsedu
 
 
 

Najčítanejšie články

Zákonnosť dôkazov a procesu dokazovania trestných činov s drogovým prvkom (z pohľadu obhajoby)

 cie­ľom člán­ku bo­lo pou­ká­zať na ma­név­ro­va­cí pries­tor ob­ha­jo­by pri vý­ko­ne ob­ha­jo­by osôb ob­vi­ne­ných z tres­tných či­nov naj­mä s dro­go­vým pr­vkom.

 
Daňové trestné činy - niektoré aplikačné problémy

 vý­ťah z pred­náš­ky us­ku­toč­ne­nej dňa 09.05.2013 v Om­še­ní

 
Ekonomická trestná činnosť a trestné činy proti mene

 Autor: JUDr. Pe­ter Šam­ko, sud­ca Ok­res­né­ho sú­du v Pe­zin­ku

vý­ťah z pred­náš­ky us­ku­toč­ne­nej dňa 03.05.2011 - 04.05.2011 v Om­še­ní

 
   
 
Mapa stránky   |   O nás   |   Kontakt Powered by Cyclone3 XUL CMS of Comsultia