Články

Bulharský neúspešný experiment špecializovanej trestnej justície
príspevok preberá článok o neúspechu experimentu so špecializovanou trestnou justíciou v Bulharsku spolu s vlastnými postrehmi ohľadne špecializovaných zložiek pôsobiacich v SR
 
Nezákonná dohoda o vine a treste ako prostriedok poskytovania neoprávnených výhod kajúcnikom
príspevok sa zaoberá pochybnosťami pri aplikácii inštitútu Dohody o vine a treste, ktorým dochádza k poskytovaniu neoprávnených (nezákonných) výhod osobám, pre ktoré sa v slovenskej verejnosti udomácnil pojem "kajúcnici". Na konkrétnom prípade z praxe príspevok poukazuje na účelové manipulácie s právnymi kvalifikáciami s cieľom dosiahnuť pre kajúcnika uloženie nezákonného symbolického trestu
 
K nemožnosti obmedzovať práva a ukladať povinnosti v núdzovom stave nad rámec ústavného zákona o bezpečnosti štátu
článok podrobne mapuje uplatňovanie núdzového stavu v podmienkach SR od roku 2020, kedy v niektorých prípadoch dochádzalo k obmedzovaniu základných práv a slobôd a ukladaniu povinností nad rámec právnej úpravy ústavného zákona o bezpečnosti
 
Podanie správ o situácii v oblasti právneho štátu v SR Európskej komisii
príspevok prináša oznámenie o obsahu správ o situácii v oblasti právneho štátu na Slovensku, ktoré boli adresované Európskej komisii
 
Otázniky k právnej úprave prísediacich a nemožnosti podať odvolanie v disciplinárnych konaniach
článok približuje rozsudok ESĽP vo veci Grosam proti Českej republike, ktorého závery sú primerane aplikovateľné aj na disciplinárne konania vedené podľa zákona o disciplinárnom poriadku Najvyššieho správneho súdu SR
 
 
 

Najčítanejšie články

Daňové trestné činy - niektoré aplikačné problémy

 vý­ťah z pred­náš­ky us­ku­toč­ne­nej dňa 09.05.2013 v Om­še­ní

 
Trestný čin ohovárania vs. prípustná (dovolená) kritika

 člá­nok pri­ná­ša ana­lý­zu zna­kov pre­či­nu oho­vá­ra­nia pod­ľa § 373 ods. 1 Tr. zák. a ve­nu­je po­zor­nosť aj prob­le­ma­ti­ke, do akej mie­ry je prí­pus­tná kri­ti­ka naj­mä ve­rej­ne čin­ných osôb.

 
Zákonnosť dôkazov a procesu dokazovania trestných činov s drogovým prvkom (z pohľadu obhajoby)

 cie­ľom člán­ku bo­lo pou­ká­zať na ma­név­ro­va­cí pries­tor ob­ha­jo­by pri vý­ko­ne ob­ha­jo­by osôb ob­vi­ne­ných z tres­tných či­nov naj­mä s dro­go­vým pr­vkom.

 
   
 
Mapa stránky   |   O nás   |   Kontakt Powered by Cyclone3 XUL CMS of Comsultia