Články

"Preparácia" obvineného ako vyšetrovacia metóda slúžiaca na získanie priznania obvineného
cieľom článku je priblížiť vyšetrovaciu metódu "preparácie" obvineného, ktorá slúži na získanie "dobrovolného" priznania od popierajúceho obvineného a prípadne aj na zabezpečenie udaní iných osôb zo strany obvineného
 
Etika obhajoby - 3. časť
článok sa zaoberá etickými pravidlami advokáta a to aj v kontexte konfliktu záujmov, pričom rozoberá aj situáciu, keď je advokát poradcom hlavy štátu, keď sa hlava štátu vyjadruje k trestnému stíhaniu osoby, ktorú obhajuje jej poradca, respektíve možným presadzovaním osobných záujmov advokáta na úkor klienta
 
Trestnoprávna zodpovednosť za šírenie nepravdivých informácií
článok za zaoberá znením návrhu nového trestného činu šírenia nepravdivých informácií z ústanoprávneho hľadiska
 
Povinné očkovanie proti COVID-19 a ochrana pred ním podľa Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd
článok sa zaoberá problematikou povinného očkovania, jeho súčasného právneho vymedzenia, zámerom de lege ferenda v súvislosti s covid-19, rozhodovacou činnosťou ESĽP ohľadne povinného očkovania, pričom prináša aj štatistické ukazovateľe úmrtnosti na covid-19 ako aj prehľad závažných vedľajších účinkov, ktoré môžu vakcíny proti covid-19 spsôobiť
 
Trestné činy vojenské - nové trendy ich páchania a problémy aplikačnej praxe
v článku autori reflektujú na aktuálny nový trend páchania trestnej činnosti príslušníkmi ozbrojených síl SR využívajúcich inovatívne trendy úskokov, ktorý súvisí s problematikou správneho právneho kvalifikovania trestných činov vojenských, ktoré boli donedávna sprevádzané pluralitou právnych názorov
 
 
 

Najčítanejšie články

Daňové trestné činy - niektoré aplikačné problémy

 vý­ťah z pred­náš­ky us­ku­toč­ne­nej dňa 09.05.2013 v Om­še­ní

 
Zákonnosť dôkazov a procesu dokazovania trestných činov s drogovým prvkom (z pohľadu obhajoby)

 cie­ľom člán­ku bo­lo pou­ká­zať na ma­név­ro­va­cí pries­tor ob­ha­jo­by pri vý­ko­ne ob­ha­jo­by osôb ob­vi­ne­ných z tres­tných či­nov naj­mä s dro­go­vým pr­vkom.

 
Trestný čin ohovárania vs. prípustná (dovolená) kritika

 člá­nok pri­ná­ša ana­lý­zu zna­kov pre­či­nu oho­vá­ra­nia pod­ľa § 373 ods. 1 Tr. zák. a ve­nu­je po­zor­nosť aj prob­le­ma­ti­ke, do akej mie­ry je prí­pus­tná kri­ti­ka naj­mä ve­rej­ne čin­ných osôb.

 
   
 
Mapa stránky   |   O nás   |   Kontakt Powered by Cyclone3 XUL CMS of Comsultia