Články

Skutočne nemôže generálny prokurátor zrušiť uznesenie o začatí trestného stíhania vo veci podľa § 363 Tr. por.?
príspevok sa zaoberá možným využitím ustanovenia § 363 Tr. por. aj na rozhodnutia orgánov činných v trestnom konaní vydané pred vznesením obvinenia a to na základe analógie
 
Svojvoľné začatie trestného stíhania pre vymyslený skutok - uznesenie generálneho prokurátora
komentované uznesenie generálneho prokurátora o zrušení uznesenia o začatí trestného stíhania vo veci, ktoré vhodne ilustruje nutnosť zachovania ustanovenia § 363 Tr. por.
 
Ústava SR vs. ústavné zásady a princípy v rozhodovacej činnosti súdov v SR
článok analyzuje vybranú rozhodovaciu činnosť súdov na základe zásad a princípov, na ktorých je konštruovaná Ústava SR
 
Továreň na výrobu kajúcnikov alebo priznanie obvineného ako cieľ snaženia v trestnom procese
cieľom článku je poukázať na aplikačnú prax, ktorá v niektorých prípadoch začína stotožnovať priznanie obvineného s pravdou a vytvára z priznania obvineného akýsi super dôkaz ako aj na systematické vytváranie reťaze kajúcnikov, ktorá deformuje dokazovanie v trestnom konaní
 
Falošné doznania ako príčina justičných omylov - 2. časť
príspevok sa venuje analýze štyroch odhalených justičných omylov, kde sa objavili faločné priznania, pričom primárne vychádza z The National Registry of Exonerations a zo zverejnených právnych dokumentov
 
 
 

Najčítanejšie články

Zákonnosť dôkazov a procesu dokazovania trestných činov s drogovým prvkom (z pohľadu obhajoby)

 cie­ľom člán­ku bo­lo pou­ká­zať na ma­név­ro­va­cí pries­tor ob­ha­jo­by pri vý­ko­ne ob­ha­jo­by osôb ob­vi­ne­ných z tres­tných či­nov naj­mä s dro­go­vým pr­vkom.

 
Daňové trestné činy - niektoré aplikačné problémy

 vý­ťah z pred­náš­ky us­ku­toč­ne­nej dňa 09.05.2013 v Om­še­ní

 
Trestný čin ohovárania vs. prípustná (dovolená) kritika

 člá­nok pri­ná­ša ana­lý­zu zna­kov pre­či­nu oho­vá­ra­nia pod­ľa § 373 ods. 1 Tr. zák. a ve­nu­je po­zor­nosť aj prob­le­ma­ti­ke, do akej mie­ry je prí­pus­tná kri­ti­ka naj­mä ve­rej­ne čin­ných osôb.

 
   
 
Mapa stránky   |   O nás   |   Kontakt Powered by Cyclone3 XUL CMS of Comsultia