Články

Aj v covidovej ére základné práva majú chrániť človeka
článok analyzuje väzobné rozhodovanie súdov v konkrétnej trestnej veci vedenej pre trestný čin podnecovania podľa § 337 Tr. zák. v súvislosti s vyzývaním na neplnenie povinností stanovených uzneseniami vlády
 
O "kajúcnikovi" bez emócií
článok má za cieľ argumentačne podporiť názorovú rôznorodosť v súčasnosti veľmi pretraktovanej témy týkajúcej sa aplikácie inštitútu kajúcnika v praxi
 
Sú uznesenia vlády obmedzujúce základné práva a slobody počas núdzového stavu nulitné?
cieľom tohto článku je hľadanie odpovedí na tieto otázky: Môže vláda svojím uznesením obmedzovať základné práva a slobody? Ak áno, na základe akého právneho predpisu? Akú povahu má takéto uznesenie vlády? Musí občan splniť povinnosť stanovenú takýmto obmedzujúcim uznesením vlády a ak áno, ktorý právny predpis mu takúto povinnosť ukladá?
 
Zmena zákona v prospech obžalovaného a vyhlásenie o vine
článok sa zaoberá spornou problematikou rozhodovania súdov vo veciach, v ktorých príde k zmene zákona v prospech obžalovaného v čase po jeho vyhlásení o vine (išlo o zmeny v trestnom čine krádeže), avšak ešte pred právoplatnosťou rozsudku
 
Ste len ministerka. Len ministerka.
článok reaguje na príspevok poradcu ministerky spravodlivosti s názvom "Ste len sudcovia. Len sudcovia"
 
 
 

Najčítanejšie články

Zákonnosť dôkazov a procesu dokazovania trestných činov s drogovým prvkom (z pohľadu obhajoby)

 cie­ľom člán­ku bo­lo pou­ká­zať na ma­név­ro­va­cí pries­tor ob­ha­jo­by pri vý­ko­ne ob­ha­jo­by osôb ob­vi­ne­ných z tres­tných či­nov naj­mä s dro­go­vým pr­vkom.

 
Daňové trestné činy - niektoré aplikačné problémy

 vý­ťah z pred­náš­ky us­ku­toč­ne­nej dňa 09.05.2013 v Om­še­ní

 
Ekonomická trestná činnosť a trestné činy proti mene

 Autor: JUDr. Pe­ter Šam­ko, sud­ca Ok­res­né­ho sú­du v Pe­zin­ku

vý­ťah z pred­náš­ky us­ku­toč­ne­nej dňa 03.05.2011 - 04.05.2011 v Om­še­ní

 
   
 
Mapa stránky   |   O nás   |   Kontakt Powered by Cyclone3 XUL CMS of Comsultia