Články

Niekoľko poznámok k zákonu č. 321/2018 Z.z.
článok sa podrobnejšie zaoberá vybranými ustanoveniami zákona č. 321/2018 Z. z. o probačných a mediačných úradníkoch, ktorý nadobúda účinnosť od 01.01.2019 a mení a dopĺňa aj ustanovenia Trestného zákona a Trestného poriadku
 
K niektorým otázkam právnych istôt a spoločenského ocenenia starostov a primátorov obcí a miest v SR
článok sa zaoberá analýzou právnych istôt a spoločenského ocenenia starostov a primátorov miest a obcí v Slovenskej republike
 
Pár poznámok k bianco sťažnostiam v trestnom konaní
článok pokračuje v diskusii o podávaní tzv. bianco sťažností v trestnom konaní
 
Je zákonným kvalifikačný moment "po dlhší čas" u trestného činu týrania blízkej a zverenej osoby?
v článku autori predkladajú kritiku právnej kvalifikácie týrania blízkej a zverenej osoby v kvalifikovanej skutkovej podstate závažnejším spôsobom konania s odkazom na páchanie trestného činu po dlhší čas
 
"Chytenie" podozrivého mobilným telefónom a analogická aplikácia ustanovenia § 85 ods. 2 Tr. por.
článok sa zaoberá posudzovaním zákonnosti vyhotovenia obrazových záznamov, ktoré boli vyhotovené súkromnou osobou na verejnosti bez súhlasu nahrávanej osoby a ich následnej použiteľnosti v konaní pred súdom
 
 
 

Najčítanejšie články

Zákonnosť dôkazov a procesu dokazovania trestných činov s drogovým prvkom (z pohľadu obhajoby)

 cie­ľom člán­ku bo­lo pou­ká­zať na ma­név­ro­va­cí pries­tor ob­ha­jo­by pri vý­ko­ne ob­ha­jo­by osôb ob­vi­ne­ných z tres­tných či­nov naj­mä s dro­go­vým pr­vkom.

 
Daňové trestné činy - niektoré aplikačné problémy

 vý­ťah z pred­náš­ky us­ku­toč­ne­nej dňa 09.05.2013 v Om­še­ní

 
Ekonomická trestná činnosť a trestné činy proti mene

 Autor: JUDr. Pe­ter Šam­ko, sud­ca Ok­res­né­ho sú­du v Pe­zin­ku

vý­ťah z pred­náš­ky us­ku­toč­ne­nej dňa 03.05.2011 - 04.05.2011 v Om­še­ní

 
   
 
Mapa stránky   |   O nás   |   Kontakt Powered by Cyclone3 XUL CMS of Comsultia