Články

Klub 500: Zabezpečenie právnej istoty v legislatívnom procese - kontrola skráteného legislatívneho konania
článok kriticky reaguje na priebeh skráteného legislatívneho konania ohľadne právnej úpravy "dani z ruskej ropy" a "financovaní voľného času dieťaťa" a začína diskusiu o potrebe kontroly skráteného legislatívneho konania nezávislým orgánom
 
Pokus o zrušnie princípu "numerus clausus" v notárskej profesii
článok sa zaoberá nutnosťou zachovania princípu "numerus clausus" v notárskej profesii. Na pozadí pokusu o jeho zrušenie Danielom Lipšicom v roku 2003 poukazuje na možné následky kolapsu, ktorý by to v notárskej a následne aj súdnej činnosti spôsobilo
 
Bitcoin nie sú peniaze a ani pohľadávka, ale ide o vec
príspevok prináša právne závery súdneho rozhodnutia, ktorý posudzoval právnu povahu bitcoinu a v stručnosti poukazuje na právnu úpravu bitcoinu v Trestnom zákone
 
Súmrak justície a mravnosti občianskej? (banskobystrický politický proces)
článok prináša pohľad na historický trestný proces s Matúšom Dulom a spol., ktorý by sa v dnešnej dobe mohol týkať trestného činu schvaľovania trestného činu
 
Boj s temnými silami v trestnom práve
príspevk reaguje na stále častejšie spomínanie temných síl, ktoré by mali byť porážané trestným právom
 
 
 

Najčítanejšie články

Daňové trestné činy - niektoré aplikačné problémy

 vý­ťah z pred­náš­ky us­ku­toč­ne­nej dňa 09.05.2013 v Om­še­ní

 
Zákonnosť dôkazov a procesu dokazovania trestných činov s drogovým prvkom (z pohľadu obhajoby)

 cie­ľom člán­ku bo­lo pou­ká­zať na ma­név­ro­va­cí pries­tor ob­ha­jo­by pri vý­ko­ne ob­ha­jo­by osôb ob­vi­ne­ných z tres­tných či­nov naj­mä s dro­go­vým pr­vkom.

 
Trestný čin ohovárania vs. prípustná (dovolená) kritika

 člá­nok pri­ná­ša ana­lý­zu zna­kov pre­či­nu oho­vá­ra­nia pod­ľa § 373 ods. 1 Tr. zák. a ve­nu­je po­zor­nosť aj prob­le­ma­ti­ke, do akej mie­ry je prí­pus­tná kri­ti­ka naj­mä ve­rej­ne čin­ných osôb.

 
   
 
Mapa stránky   |   O nás   |   Kontakt Powered by Cyclone3 XUL CMS of Comsultia