Články

Skutočne možno postihnúť falšovanie zmenky podľa § 219 ods. 1 Tr. zák.?
príspevok polemizuje s článkom "Ako správne kvalifikovať falšovanie zmenky?", pričom obsahuje aj komentár JUDr. Petra Šamka.
 
Reakcia na článok: Ako správne kvalifikovať falšovanie zmenky?
príspevok polemizuje s článkom "Ako správne kvalifikovať falšovanie zmenky?", pričom k uvedenému príspevku je pripojený aj komentár JUDr. Petra Šamka
 
Trestný čin ohovárania (nie len v politickej súťaži)
príspevok sa zaoberá trestným činom ohovárania na podklade konkrétneho prípadu z aplikačnej praxe.
 
Ako správne kvalifikovať falšovanie zmenky?
článok sa zaoberá problematikou správnej právnej kvalifikácie prípadov, v ktorých je falšovaná zmenka, ktorá plní úlohu platobného prostriedku.
 
Je notár povinný vykonať zaručenú konverziu dokumnetu?
článok sa zaoberá tým, či je možné notára označiť za orgán verejnej moci a teda či je povinný vykonať zaručenú konverziu dokumentu.
 
 
 

Najčítanejšie články

Zákonnosť dôkazov a procesu dokazovania trestných činov s drogovým prvkom (z pohľadu obhajoby)

 cie­ľom člán­ku bo­lo pou­ká­zať na ma­név­ro­va­cí pries­tor ob­ha­jo­by pri vý­ko­ne ob­ha­jo­by osôb ob­vi­ne­ných z tres­tných či­nov naj­mä s dro­go­vým pr­vkom.

 
Daňové trestné činy - niektoré aplikačné problémy

 vý­ťah z pred­náš­ky us­ku­toč­ne­nej dňa 09.05.2013 v Om­še­ní

 
Ekonomická trestná činnosť a trestné činy proti mene

 Autor: JUDr. Pe­ter Šam­ko, sud­ca Ok­res­né­ho sú­du v Pe­zin­ku

vý­ťah z pred­náš­ky us­ku­toč­ne­nej dňa 03.05.2011 - 04.05.2011 v Om­še­ní

 
   
 
Mapa stránky   |   O nás   |   Kontakt Powered by Cyclone3 XUL CMS of Comsultia