Články

Dôvernosť vzťahu klienta a advokáta a jej prednosť pred povinnosťou oznámiť trestnú činnosť
článok analyzuje vzájomný vzťah advokáta a klienta v súvislosti s povinnosťou oznámiť spáchanie trestnej činnosti
 
Úvaha s otázkou prečo Súdna mapa
exkurz do nie tak dávnej minulosti o právnej úprave organizácie, analýza pojmov mapa, organizácia, či reorganizácia súdnej moci
 
Kde sa vytratili základné zásady trestného práva?
článok sa venuje niektorým základným zásadám trestného konania vo svetle súčasnej vlny zatýkania a väzobného trestného stíhania obvinených
 
K nadužívaniu trvania kolúznej väzby v trestnom konaní
článok predstavuje legislatívny podnet na zavedenie maximálnej lehoty trvania kolúznej väzby v trestnom konaní a to podľa vzoru českej právnej úpravy
 
Súdna mapa inak
predložený materiál predstavuje alternatívny návrh reformy súdnej mapy odlišný od návrhu súdnej mapy, ktorý bol vypracovaný ministerkou spravodlivosti
 
 
 

Najčítanejšie články

Zákonnosť dôkazov a procesu dokazovania trestných činov s drogovým prvkom (z pohľadu obhajoby)

 cie­ľom člán­ku bo­lo pou­ká­zať na ma­név­ro­va­cí pries­tor ob­ha­jo­by pri vý­ko­ne ob­ha­jo­by osôb ob­vi­ne­ných z tres­tných či­nov naj­mä s dro­go­vým pr­vkom.

 
Daňové trestné činy - niektoré aplikačné problémy

 vý­ťah z pred­náš­ky us­ku­toč­ne­nej dňa 09.05.2013 v Om­še­ní

 
Ekonomická trestná činnosť a trestné činy proti mene

 Autor: JUDr. Pe­ter Šam­ko, sud­ca Ok­res­né­ho sú­du v Pe­zin­ku

vý­ťah z pred­náš­ky us­ku­toč­ne­nej dňa 03.05.2011 - 04.05.2011 v Om­še­ní

 
   
 
Mapa stránky   |   O nás   |   Kontakt Powered by Cyclone3 XUL CMS of Comsultia