Články

Kriminalistické avízo - časť V. Daňové trestné činy
autor pokračuje v rozbore trestnej činnosti na podklade štatistických údajov, pričom sa podrobnejšie venuje daňovým trestným činom
 
Legalizácia príjmu z trestnej činnosti a uloženie finančných prostriedkov na bankovom účte (aplikačné problémy)
príspevok sa zameriava na vybrané problémy legalizácie príjmu z trestnej činnosti súvisiace s ukladaním výnosov z trestnej činnosti na bankové účty.
 
Podrobenie sa dychovej skúške a zákaz sebaobviňovania
autor sa v článku zaoberá aplikáciou zásady zákazu sebaobviňovania v prípade zisťovania prítomnosti návykovej látky pri cestnej kontrole, a to na podklade aktuálnych rozhodovacích trendov zaznamenaných v zahraničí.
 
Zaisťovanie obsahu mobilných telefónov a počítačov
článok sa zaoberá problematikou zaisťovania obsahu mobilných telefónov a počítačov vo vzťahu k ustanoveniu § 90 Tr. por. upravujúceho uchovanie a vydanie počítačových údajov.
 
Aktuálne otázky kreovania právneho štátu
autor poskytuje vlastný pohľad a vlastné právne závery na aktuálne otázky kreovania právneho štátu ako aj zamyslenie sa nad súčasným stavom plnenia si ústavných povinností zo strany prezidenta.
 
 
 

Najčítanejšie články

Zákonnosť dôkazov a procesu dokazovania trestných činov s drogovým prvkom (z pohľadu obhajoby)

 cie­ľom člán­ku bo­lo pou­ká­zať na ma­név­ro­va­cí pries­tor ob­ha­jo­by pri vý­ko­ne ob­ha­jo­by osôb ob­vi­ne­ných z tres­tných či­nov naj­mä s dro­go­vým pr­vkom.

 
Daňové trestné činy - niektoré aplikačné problémy

 vý­ťah z pred­náš­ky us­ku­toč­ne­nej dňa 09.05.2013 v Om­še­ní

 
Ekonomická trestná činnosť a trestné činy proti mene

 Autor: JUDr. Pe­ter Šam­ko, sud­ca Ok­res­né­ho sú­du v Pe­zin­ku

vý­ťah z pred­náš­ky us­ku­toč­ne­nej dňa 03.05.2011 - 04.05.2011 v Om­še­ní

 
   
 
Mapa stránky   |   O nás   |   Kontakt Powered by Cyclone3 XUL CMS of Comsultia