Výber dôležitých rozhodnutí Európskeho súdu pre ľudské práva z pohľadu Najvyššieho súdu

Publikované: 15. 10. 2017, čítané: 3131 krát
 

 

Vý­ber dô­le­ži­tých roz­hod­nu­tí Európ­ske­ho sú­du pre ľud­ské prá­va pre jus­tič­nú prax z poh­ľa­du Naj­vyš­šie­ho sú­du

Naj­vyš­ší súd Čes­kej re­pub­li­ky pros­tred­níc­tvom vy­da­va­teľ­stva Wol­ters Kluwer ČR a.s. pub­li­ku­je pod hla­vi­čou „Sbír­ka soud­ních roz­hod­nu­tí a sta­no­vi­sek“ dô­le­ži­té roz­hod­nu­tia Európ­ske­ho sú­du pre ľud­ské prá­va a to pod ti­tu­lom „Vý­běr du­le­ži­tých roz­hod­nu­tí Ev­rop­ské­ho sou­du pro lid­ská prá­va pro jus­tič­ní praxi z poh­le­du Nej­vyš­ší­ho sou­du“.

Na tom­to mies­te je nut­né pri­po­me­núť, že od or­gá­nov ap­li­ká­cie prá­va sa vy­ža­du­je (a dô­vod­ne) zna­losť zá­sad­ných roz­hod­nu­tí Európ­ske­ho sú­du pre ľud­ské prá­va a ich pou­ží­va­nie (reš­pek­to­va­nie) v praxi (vzhľa­dom k to­mu, že Do­ho­vor o ochra­ne ľud­ských práv a zá­klad­ných slo­bôd je zá­väz­ný na úze­mí SR a ob­sah jed­not­li­vých je­ho člán­kov vy­kla­dá prá­ve ESĽP). Na stra­ne dru­hej však do­po­siaľ neexis­tu­je na úze­mí Slo­ven­skej re­pub­li­ky žiad­na ofi­ciál­na zbier­ka (prí­pad­ne as­poň štá­tom pre­vádz­ko­va­ná webo­vá strán­ka), kto­rej ob­sa­hom by bo­li do slo­ven­ské­ho ja­zy­ka prek­la­da­né re­le­van­tné roz­hod­nu­tia Európ­ske­ho sú­du pre ľud­ské prá­va, kto­ré by tak moh­li vy­uží­vať aj pro­ces­né stra­ny, či ich práv­ni zá­stup­co­via (tre­ba len dú­fať, že Slo­ven­ská re­pub­li­ka v bu­dúc­nos­ti „spus­tí“ vlas­tnú elek­tro­nic­kú Zbier­ku roz­hod­nu­tí ESĽP, v kto­rej bu­de v slo­ven­skom ja­zy­ku mi­ni­mál­ne pub­li­ko­vať tie roz­hod­nu­tia ESLP, kto­ré sa tý­ka­jú SR ako aj tie, kto­ré by moh­li mať vplyv na jej práv­ny po­ria­dok, či ap­li­kač­nú prax).

Vzhľa­dom k uve­de­né­mu sto­jí za pov­šim­nu­tie pos­tup čes­ké­ho Naj­vyš­šie­ho sú­du, kto­rý sa roz­ho­dol pros­tred­níc­tvom vlas­tnej „Sbír­ky“ (pred­se­dom re­dak­čnej ra­dy je pred­se­da naj­vyš­šie­ho sú­du) prib­lí­žiť v zro­zu­mi­teľ­nej for­me vý­ber naj­dô­le­ži­tej­ších ak­tuál­nych roz­hod­nu­tí Európ­ske­ho sú­du pre ľud­ské prá­va. Nej­de pri­tom len o „su­ché“ prev­za­tie niek­to­rých roz­hod­nu­tí, ale pod­stat­ný ob­sah roz­hod­nu­tí je aj uvá­dza­ný ko­men­tá­rom zo stra­ny autor­ské­ho ko­lek­tí­vu.

Ten­to vý­ber roz­hod­nu­tí je prip­ra­vo­va­ný ko­lek­tí­vom sud­cov Naj­vyš­šie­ho sú­du, vlád­ne­ho spl­no­moc­nen­ca pre za­stu­po­va­nie Čes­kej re­pub­li­ky pred Európ­skym sú­dom pre ľud­ské prá­va a pra­cov­ník­mi ana­ly­tic­ké­ho od­de­le­nia Naj­vyš­šie­ho sú­du.

Cie­ľom vy­dá­va­nia toh­to vý­be­ru zo stra­ny Naj­vyš­šie­ho sú­du je zvý­šiť ve­do­mie od­bor­nej ve­rej­nos­ti o ak­tuál­nych a ko­neč­ných roz­hod­nu­tia Európ­ske­ho sú­du pre ľud­ské prá­va.

V sna­he o maximál­nu in­for­mo­va­nosť je skut­ko­vý stav a ko­na­nie pred vnút­roš­tát­ny­mi súd­mi zhr­nu­té tak, aby mal či­ta­teľ dob­rý preh­ľad o zá­klad­ných dô­vo­doch sťaž­nos­ti. Dô­raz je kla­de­ný na sta­ros­tli­vý vý­ber naj­pod­stat­nej­ších čas­tí od­ôvod­ne­nia roz­hod­nu­tia. Autor­ské ko­men­tá­re spra­co­va­né spra­vid­la sud­ca­mi naj­vyš­šie­ho sú­du vy­sti­hu­jú prí­nos da­né­ho roz­hod­nu­tia pre práv­ne pros­tre­die, od­ka­zy na člán­ky Do­ho­vo­ru spo­lu s kľú­čo­vý­mi slo­va­mi zvy­šu­jú od­bor­nú hod­no­tu pe­rio­di­ka.

Z os­tat­né­ho čís­la 3/2017 je z hľa­dis­ka tres­tné­ho prá­va za­ují­ma­vým nap­rík­lad roz­su­dok Európ­ske­ho sú­du pre ľud­ské prá­va o sťaž­nos­ti č. 76438/12 vo ve­ci Con­stan­ti­ni­des pro­ti Gréc­ku zo dňa 06.10.2016, kto­rý sa tý­ka zna­lec­ké­ho do­ka­zo­va­nia v tres­tnom ko­na­ní v kon­texte prá­va na spra­vod­li­vý pro­ces (mož­nos­ti spo­chyb­ne­nia zna­lec­ké­ho po­sud­ku v tres­tnom ko­na­ní, prá­vo na po­lo­že­nie otá­zok znal­co­vi a po­dob­ne).

https://ob­chod.wol­terskluwer.cz/cz/sbir­ka-soud­nich-roz­hod­nu­ti-a-sta­no­vi­sek-nej­vys­si­ho-sou­du-vy­ber-ju­di­ka­tu-eslp.p2972.html

Z hľa­dis­ka roz­ho­do­va­cej čin­nos­ti Európ­ske­ho sú­du pre ľud­ské prá­va je kva­lit­ným aj ča­so­pis „Přeh­led roz­sud­ku Ev­rop­ské­ho sou­du pro lid­ská prá­va“, kto­rý tak­tiež pri­ná­ša ak­tuál­ne roz­hod­nu­tia toh­to sú­du, kto­ré sú aj pod­rob­ne ko­men­to­va­né a na kon­ci ča­so­pi­su je uve­de­ný aj mo­ni­to­ring ďal­ších ak­tuál­ne vy­da­ných roz­hod­nu­tí s ich struč­nou cha­rak­te­ris­ti­kou (z hľa­dis­ka tres­tné­ho prá­va nap­rík­lad v č. 1/2017 náj­de­me za­ují­ma­vý roz­su­dok zo dňa 03.03.2016 vo ve­ci Pra­de pro­ti Ne­mec­ku oh­ľad­ne od­sú­de­nia na zá­kla­de dô­ka­zu zís­ka­né­ho pri ne­zá­kon­nej do­mo­vej pre­hliad­ke, či v rám­ci mo­ni­to­rin­gu od­kaz na roz­su­dok zo dňa 06.10.2016 vo ve­ci K.S. a M.S. pro­ti Ne­mec­ku oh­ľad­ne bý­va­lé­ho za­mes­tnan­ca lich­ten­štaj­skej ban­ky, kto­rý pre­dal ne­mec­kej taj­nej služ­be in­for­má­cie o úč­toch ne­mec­kých da­ňov­ní­kov vo­či kto­rým bo­lo nás­led­ne za­ča­té tres­tné stí­ha­nie pre da­ňo­vé tres­tné či­ny).

https://ob­chod.wol­terskluwer.cz/cz/preh­led-roz­sud­ku-ev­rop­ske­ho-sou­du-pro-lid­ska-pra­va.p5.html

V práv­nych pod­mien­kach Slo­ven­skej re­pub­li­ky ne­mož­no opo­me­núť ani čin­nosť Naj­vyš­šie­ho sú­du SR, kto­rý vy­dá­va za­ují­ma­vý od­bor­ný ča­so­pis s náz­vom „Bulle­tin“, kto­rý je voľ­ne dos­tup­ný na webo­vej strán­ke naj­vyš­šie­ho sú­du a ok­rem od­bor­ných re­cen­zo­va­ných člán­kov sa ve­nu­je aj roz­ho­do­va­cej čin­nos­ti Európ­ske­ho sú­du pre ľud­ské prá­va ako aj roz­ho­do­va­cej čin­nos­ti Súd­ne­ho dvo­ra Európ­skej únie.

http://www.sup­court.gov.sk/bulle­tin/

Ak te­da niek­to ne­má čas, chuť, či ja­zy­ko­vé zna­los­ti „preh­ra­bá­vať“ sa množ­stvom roz­hod­nu­tí Európ­ske­ho sú­du pre ľud­ské prá­va na je­ho ofi­ciál­nej webo­vej strán­ke,

https://hu­doc.echr.coe.int/eng#{%22do­cu­men­tcollec­tio­nid2%22:[%22GRANDCHAM­BER%22,%22CHAM­BER%22]}

mô­že si pros­tred­níc­tvom vy­ššie uve­de­ných ča­so­pi­sov za­bez­pe­čiť po­mer­ne dob­rú in­for­mo­va­nosť o ak­tuál­nej pod­stat­nej roz­ho­do­va­cej čin­nos­ti Európ­ske­ho sú­du pre ľud­ské prá­va.

 

 

 


 

Facebook diskusia

 

Najčítanejšie články

Zákonnosť dôkazov a procesu dokazovania trestných činov s drogovým prvkom (z pohľadu obhajoby)

 cie­ľom člán­ku bo­lo pou­ká­zať na ma­név­ro­va­cí pries­tor ob­ha­jo­by pri vý­ko­ne ob­ha­jo­by osôb ob­vi­ne­ných z tres­tných či­nov naj­mä s dro­go­vým pr­vkom.

 
Daňové trestné činy - niektoré aplikačné problémy

 vý­ťah z pred­náš­ky us­ku­toč­ne­nej dňa 09.05.2013 v Om­še­ní

 
Ekonomická trestná činnosť a trestné činy proti mene

 Autor: JUDr. Pe­ter Šam­ko, sud­ca Ok­res­né­ho sú­du v Pe­zin­ku

vý­ťah z pred­náš­ky us­ku­toč­ne­nej dňa 03.05.2011 - 04.05.2011 v Om­še­ní

 
   
 
Mapa stránky   |   O nás   |   Kontakt Powered by Cyclone3 XUL CMS of Comsultia