Elektronické dôkazy v trestnom konaní

Publikované: 21. 01. 2018, čítané: 3013 krát
 

 

V ro­ku 2015 vy­da­la Ma­sa­ry­ko­va uni­ver­zi­ta v Br­ne pod­net­nú kni­hu s náz­vom „Elek­tro­nic­ké du­ka­zy v tres­tním říze­ní“, 1. vy­dá­ní, kto­rej autor­mi sú Ra­dim Pol­čák, Fran­ti­šek Pú­ry, Ja­kub Ha­raš­ta a ko­lek­tív.

 Pred­met­ná pub­li­ká­cia je prak­tic­ky za­me­ra­ná a má čo po­ve­dať naj­mä k za­is­ťo­va­niu elek­tro­nic­kých dô­ka­zov aj v práv­nych pod­mien­kach Slo­ven­skej re­pub­li­ky. Ve­nu­je sa nap­rík­lad

 - dá­tam ako dô­ka­zom v tres­tnom ko­na­ní, pri­čom vy­svet­ľu­je poj­my ako dá­to­vé úlo­žis­ko, po­čí­ta­čo­vá sieť, claud a po­dob­ne, ako aj

 - za­is­ťo­va­niu dát z mo­bil­ných te­le­fó­nov

 - do­ka­zo­va­ním osob­ným pri­fi­lom a webo­vou pre­zen­tá­ciou, či

 - za­is­ťo­va­ním ob­sa­hu emai­lo­vej ko­mu­ni­ká­cie, či emai­lo­vej schrán­ky.

 Pred­met­ná od­bor­ná pub­li­ká­cia mô­že byť ná­po­moc­ná v praxi or­gá­nov čin­ných v tres­tnom ko­na­ní, či sú­dov a pre­to roz­hod­ne sto­jí za pre­čí­ta­nie.

 Tá­to pub­li­ká­cia je dos­tup­ná aj v elek­tro­nic­kej po­dob­ne na

 

https://scien­ce.law.mu­ni.cz/kni­hy/mo­nog­ra­fie/Pol­cak_Elek­tro­nic­ke_du­ka­zy.pdf

 


 

Diskusia

 

Najčítanejšie články

Zákonnosť dôkazov a procesu dokazovania trestných činov s drogovým prvkom (z pohľadu obhajoby)

 cie­ľom člán­ku bo­lo pou­ká­zať na ma­név­ro­va­cí pries­tor ob­ha­jo­by pri vý­ko­ne ob­ha­jo­by osôb ob­vi­ne­ných z tres­tných či­nov naj­mä s dro­go­vým pr­vkom.

 
Daňové trestné činy - niektoré aplikačné problémy

 vý­ťah z pred­náš­ky us­ku­toč­ne­nej dňa 09.05.2013 v Om­še­ní

 
Ekonomická trestná činnosť a trestné činy proti mene

 Autor: JUDr. Pe­ter Šam­ko, sud­ca Ok­res­né­ho sú­du v Pe­zin­ku

vý­ťah z pred­náš­ky us­ku­toč­ne­nej dňa 03.05.2011 - 04.05.2011 v Om­še­ní

 
   
 
Mapa stránky   |   O nás   |   Kontakt Powered by Cyclone3 XUL CMS of Comsultia