Stručný prehľad odborných publikácií vydaných v roku 2018, ktoré stoja za pozornosť

Publikované: 08. 12. 2018, čítané: 2245 krát
 

 

Struč­ný preh­ľad od­bor­ných pub­li­ká­cií (so za­me­ra­ním na tres­tné prá­vo) vy­da­ných v ro­ku 2018, kto­ré sto­ja za po­zor­nosť.

 1/ Gřiv­na, T. (ed.): Poc­ta Pav­lu Šáma­lo­vi k 65. na­ro­ze­ni­nám. Čtvrtsto­le­tí hle­dá­ní spra­vedl­nos­ti na Nej­vyš­ším soudě ČR. 1. Vy­dá­ní. Pra­ha: C.H.Beck, 2018

Zbor­ník vy­da­ný k na­ro­de­ni­nám prof. JUDr. Pav­la Šáma­la, Ph.D., pred­se­du Naj­vyš­šie­ho sú­du ČR, kto­rý ob­sa­hu­je prís­pev­ky na rôz­ne té­my tý­ka­jú­ce sa tres­tné­ho prá­va od če­ských ako aj slo­ven­ských auto­rov.

Mož­no spo­ne­múť prík­lad­mo nas­le­dov­né člán­ky 

- Op­ráv­ne­nie na za­sta­vo­va­nie a pre­hliad­ku dop­rav­né­ho pros­tried­ku (auto­ri Jo­zef Čen­téš a Ja­na Šimo­no­vá) 

- Ochra­na duvěrné ko­mu­ni­ka­ce ob­viněné práv­nic­ké oso­by s je­jím ob­háj­cem (autor To­máš Gřiv­na) 

- Úva­ha o do­vo­lá­ní v čes­kém tres­tním říze­ní a mož­nos­ti up­latnění zá­ka­zu dvo­jí­ho, resp. opětov­né­ho oh­ro­že­ní (autor Ja­ros­lav Fe­nyk)

- Osob­ní proh­líd­ka a proh­líd­ka tě­la u tran­ssexuá­lu (autor Ma­rek Fryš­ták)

- Ref­lexe re­cen­tní ju­di­ka­tu­ry Ev­rop­ské­ho sou­du pro lid­ská prá­va k zá­sa­de ne bis in idem v ju­di­ka­tuře Nej­vyš­ší­ho sou­du (autor Jiří Kmec)

- Jed­no­čin­ný souběh ne­ga­tív­ní­ho omy­lu skut­ko­vé­ho a práv­ní­ho (autor Vla­di­mír Kra­toch­víl)

- Spor­ná místa zna­lec­ké­ho do­ka­zo­vá­ní (autor Jan Mu­sil)

- Třídění tres­tných či­nu pod­le pa­cha­te­le (autor Jiří Říha)

- Zá­vaz­ný práv­ní ná­zor nadříze­né­ho sou­du v tres­tním říze­ní (autor To­máš So­kol).

2/ Je­lí­nek, J.: Do­ka­zo­vá­ní v tres­tním říze­ní v kon­textu prá­va na spra­ved­li­vý pro­ces. Pra­ha: Le­ges, 2018

Zbor­ník vy­da­ný k stá­le ak­tuál­nej té­me do­ka­zo­va­nia v tres­tnom ko­na­ní ob­sa­hu­jú­ci prís­pev­ky od če­ských ako aj slo­ven­ských auto­rov. Za­uj­mú hla­ve člán­ky tý­ka­jú­ce sa zá­kon­nos­ti, či ne­zá­kon­nos­ti dô­ka­zov.

Mož­no spo­ne­múť prík­lad­mo nas­le­dov­né člán­ky

- Vy­bra­né dok­trí­ny ESLP a je­jich vpliv na pro­ces do­ka­zo­vá­ní (autor Zu­za­na Vos­trá) 

- Srov­ná­ní čes­ké­ho a slo­ven­ské­ho přís­tu­pu k ab­so­lut­ní a re­la­tiv­ní neú­čin­nos­ti du­ka­zu v tres­tním říze­ní z hle­dis­ka prá­va na spra­ved­li­vý pro­ces (auto­ri Pa­vel Šámal, Jo­zef Čen­téš, An­drea Po­kor­ná)

- K vol­né­mu hod­no­ce­ní nepřímých du­ka­zu v kon­textu prá­va na spra­ved­li­vý pro­ces (autor Mar­ké­ta Bru­no­vá)

- Mo­ni­to­ro­va­nie ka­me­ro­vým sys­té­mom ako efek­tív­ny dô­kaz­ný pros­trie­dok (autor Ja­ros­lav Ivor)

- Vy­lou­če­ní neú­čin­né­ho du­ka­zu v čes­kém tres­tním říze­ní (autor Pet­ra Za­ora­lo­vá)

- Zá­kon­nosť du­ka­zu zís­ka­ných sle­do­vá­ním osob a věcí (autor To­máš Gřiv­na)

- Po­su­zo­vá­ní du­šev­ní­ho sta­vu a zna­lec – psy­chiatr v tres­tním říze­ní (autor Ja­ros­lav Hořák)

- K pou­ži­teľ­nos­ti me­to­dy pa­cho­vé iden­ti­fi­ka­ce osob (autor Mar­tin Mič­kal)

- K zá­kon­nos­ti za­jiš­ťo­vá­ní dak­ty­los­ko­pi­ských stop a ge­ne­tic­ké­ho ma­te­riá­lu v tres­tním říze­ní (autor Lu­káš Bo­hus­lav)

3/ Ku­bič­ka, R.: Sub­jek­tív­na strán­ka tres­tné­ho či­nu, Bra­tis­la­va: Wol­ters Kluwer, 2018

V uve­de­nej pub­li­ká­cii sa autor (pro­ku­rá­tor Ok­res­nej pro­ku­ra­tú­ry Bra­tis­la­va IV) za­me­ria­va na ná­roč­nú prob­le­ma­ti­ku za­vi­ne­nia v tres­tnom prá­ve.

V tom­to sme­re sa sna­ží po­dať vý­klad otáz­ky za­vi­ne­nia, je­ho de­fi­ní­cie, ob­sa­hu za­vi­ne­nia, for­my za­vi­ne­nia, pri­čom po­zor­nosť ve­nu­je aj za­vi­ne­niu k pri­ťa­žu­jú­cim okol­nos­tiam a okol­nos­tiam pod­mie­ňu­jú­cim pou­ži­tie vy­ššej tres­tnej sadz­by, či za­vi­ne­niu a spolu­pá­cha­teľ­stvu, za­vi­ne­niu a účas­tníc­tvu a neo­po­me­nul ani prob­le­ma­ti­ku omy­lu v tres­tnom prá­ve. Autor sa za­obe­rá aj pro­ces­nou prob­le­ma­ti­kou do­ka­zo­va­nia sub­jek­tív­nej strán­ky tres­tné­ho či­nu a oso­bit­ne ve­nu­je po­zor­nosť ned­ban­li­vos­tnej tres­tnej čin­nos­ti pá­cha­nej v ces­tnej dop­ra­ve.

Autor uve­de­nej kni­hy Re­mig Ku­bič­ka pub­li­ko­val aj za­ují­ma­vú štú­diu s náz­vom „Práv­na úp­ra­va tres­tnej sú­čin­nos­ti for­mou spolu­pá­cha­teľ­stva a účas­tníc­tva fy­zic­kých osôb v Čes­kej a Slo­ven­skej re­pub­li­ke“ v ča­so­pi­se Práv­ník č. 11/2018 (s niek­to­rý­mi je­ho zá­ver­mi sa však sto­tož­niť ne­mož­no – nap­rík­lad s návr­hom na za­ve­de­nie tres­tnos­ti príp­ra­vy aj pri pre­či­noch. Roz­ší­re­nie tres­tnos­ti aj na naj­vzdia­le­nej­šie vý­vo­jo­vé štá­dium naj­me­nej zá­važ­ných tres­tných či­nov len na zá­kla­de teo­re­tic­kých prí­pa­dov, kto­ré reál­ne mô­žu mať v praxi len mar­gi­nál­ne za­stú­pe­nie, ak vô­bec, nie je mož­né ak­cep­to­vať. Kaž­dý rie­še­ný prob­lém by mal mať aj prak­tic­ký vý­znam, tu ta­ký prak­tic­ký do­sah chý­ba).

4/ Ja­nul­ko­vá, K.: Re­kog­ni­ce. Pra­ha: Wol­ters Kluwer ČR, 2018

Pred­met­ná pub­li­ká­cia sa za­obe­rá in­šti­tú­tom re­kog­ní­cie, kto­rý v praxi pred­sta­vu­je frek­ven­to­va­ný pro­ces­ný úkon. Autor­ka sa v pub­li­ká­cii sna­ží vy­ko­nať ana­lý­zu sú­čas­nej práv­nej úp­ra­vy re­kog­ní­cie, pri­čom sa za­me­ria­va aj na pos­tup pri vy­ko­ná­va­ní re­kog­ní­cie, prob­lé­my, va­dy, či ne­jas­nos­ti, kto­ré sa tý­ka­jú vy­ko­ná­va­nia re­kog­ní­cie a moh­li by mať vplyv na efek­tív­nosť vy­ko­ná­va­nia re­kog­ní­cie. Po­zor­nosť ve­nu­je aj niek­to­rým oso­bit­ným dru­hom re­kog­ní­cie ako nap­rík­lad re­kog­ní­cii mŕtvo­ly in na­tu­ra, re­kog­ní­cii osôb pod­ľa fun­kčných zna­kov (nap­rík­lad pod­ľa tó­nu hla­su, va­dy re­či, chô­dze a po­dob­ne), skry­tej re­kog­ní­cii, práz­dnej re­kog­ní­cii, či re­kog­ní­cii hnu­teľ­ných a neh­nu­teľ­ných ve­cí.

Na zá­ver pub­li­ká­cie pred­sta­vu­je práv­nu úp­ra­vu re­kog­ní­cie v An­glic­ku, kde je re­kog­ní­cia up­ra­ve­ná v zá­ko­ne o po­li­caj­ných a tres­tných dô­ka­zoch. V tom­to sme­re autor­ka pred­sta­vu­je rôz­ne spô­so­by re­kog­ní­cie vy­uží­va­né v An­glic­ku ako nap­rík­lad vi­deo­re­kog­ní­ciu, či sku­pi­no­vú re­kog­ní­ciu. Naj­vyu­ží­va­nej­šia je pod­ľa autor­ky vi­deo­re­kog­ní­cia, pri kto­rej poz­ná­va­jú­ca oso­ba sle­du­je na te­le­víz­nej ob­ra­zov­ke ale­bo v po­čí­ta­či DVD film tr­va­jú­ci prib­liž­ne tri mi­nú­ty, kto­rý ob­sa­hu­je po­hyb­li­vé sním­ky po­doz­ri­vé­ho a naj­me­nej ôs­mich fi­gu­ran­tov po­dob­ných po­doz­ri­vé­mu ve­kom, vhzhľa­dom a pos­ta­ve­ním. Vi­deo­re­kog­ní­cia te­da pred­sta­vu­je tzv. sek­venč­ný li­ne-up, kto­rý slo­ven­ský práv­ny po­ria­dok ne­poz­ná, pre­to­že v SR (a rov­na­ko tak v ČR) sa vy­ko­ná­va re­kog­ní­cia si­mul­tán­na, t. j. sve­dok vní­ma po­doz­ri­vé­ho spo­lu s via­ce­rý­mi oso­ba­mi v rov­na­kú do­bu, te­da nie pos­tup­ne za se­bou. Ďal­šou for­mou re­kog­ní­cie vy­uží­va­nou v An­glic­ku je sku­pi­no­vá re­kog­ní­cia, pri kto­rej sve­dok po­zo­ru­je po­doz­ri­vé­ho v ne­for­mál­nej sku­pi­ne ľu­dí. Sku­pi­no­vá re­kog­ní­cia sa ko­ná na mies­te, kde ne­for­mál­ne pre­chá­dza­jú ale­bo ča­ka­jú ľu­dia v sku­pin­kách, ku kot­rým sa poz­ná­va­ná oso­ba pri­po­jí. Ty­pic­ky ide o sku­pin­ky ľu­dí na es­ka­lá­to­roch v ob­chod­ných do­moch ale­bo nás­tu­piš­tiach. Sve­dok po­zo­ru­je po­hy­bu­jú­cu sa ale­bo ča­ka­jú­cu sku­pin­ku ľu­dí a je vy­zva­ný, aby pou­ká­zal na kaž­dú oso­bu, o kto­rej si mys­lí, že by ma­la byť sto­tož­ne­ná. V An­glic­ku je mož­né pri re­kog­ní­cii vy­užiť aj tzv. ma­sa­ko­va­nie a to v prí­pa­doch, v kto­rých má po­doz­ri­vý neob­vyk­lé fy­zic­ké zna­ky (nap­rík­lad jaz­vu, te­to­va­nie). V ta­kých­to prí­pa­doch mô­žu byť pod­nik­nu­té kro­ky za­me­ra­né na skry­tie tých­to zna­kov na po­doz­ri­vom a fi­gu­ran­toch.

5/ XXVI. Karlo­var­ské práv­nic­ké dny, Nak­la­da­tel­ství Le­ges, Pra­ha, 2018

Zbor­ník su­ma­ri­zu­je ob­sah kon­fe­ren­cie s náz­vom „Karlo­var­ské práv­nic­ké dny 2018“, pri­čom ob­sa­hu­je množ­stvo pod­net­ných člán­kov.

Z hľa­dis­ka tres­tné­ho prá­va (naj­mä oh­ľad­ne tres­tných či­nov ma­jet­ko­vých a hos­po­dár­skych) za­uj­me spo­loč­ný prís­pe­vok Fran­tiš­ka Pú­ry­ho a Mar­ti­na Rich­te­ra s náz­vom „Spo­leh­nu­tí se na správ­nost od­bor­né ra­dy a je­jí nes­práv­né pos­kyt­nu­tí z hle­dis­ka tres­tní od­povědnos­ti“. Pred­met­ný prís­pe­vok ma­pu­je prob­le­ma­ti­ku od­bor­nej ra­dy (nap­rík­lad ra­dy ad­vo­ká­ta, da­ňo­vé­ho po­rad­cu a po­dob­ne), kto­rá mô­že mať vý­raz­ný vplyv na za­vi­ne­nie pá­cha­te­ľa (nap­rík­lad v prí­pa­de, ak pá­cha­teľ pos­tu­po­val pod­ľa od­bor­nej ra­dy, kto­rú si vy­žia­dal a tá­to sa nes­kôr uká­za­la ako nes­práv­na). Na ten­to prís­pe­vok nad­via­zal Mar­tin Rich­ter aj v nad­vä­zu­jú­com (a rov­na­ko pod­net­nom) člán­ku s náz­vom „Práv­ní om­yl v tres­tním zá­kon­ní­ku – co lze pod něj podřadit a jak přis­tu­po­vat k po­su­zo­vá­ní je­ho vy­va­ro­va­tel­nos­ti?“, kto­rý bol pub­li­ko­va­ný v ča­so­pi­se Trestněpráv­ní re­vue č. 6/2018.

Po­kiaľ ide o ďal­šie prís­pev­ky mož­no spo­ne­múť prík­lad­mo tie­to člán­ky

- Kon­cep­cia pri­čí­ta­nia tres­tné­ho či­nu práv­nic­kej oso­be v Slo­ven­skej re­pub­li­ke (autor Jo­zef Čen­téš)

- Od­povědnost za pro­voz auto­nom­ních vo­zi­del (autor Ju­lian Pehm)

- Od­povědnost umě­lé in­te­li­gen­ce a in­for­mač­ní út­va­ry bez práv­ní osob­nos­ti (autor Ra­dim Po­lá­ček)

- Prak­tic­ké zku­še­nos­ti s přes­hra­nič­ní­mi in­sol­ven­ce­mi na zá­kladě jed­né vel­ké ra­kous­ké in­sol­ven­ce (autor Hans Georg Kan­tner)

6/ Šef­čík, M.: Ka­ru­se­lo­vé pod­vo­dy. Pra­ha. Le­ges, 2018

Uve­de­ná pub­li­ká­cia sa za­obe­rá da­ňou z pri­da­nej hod­no­ty a jej pod­vod­ným zneu­ží­va­ním. Autor naj­skôr oboz­na­mu­je cha­rak­te­ris­tic­ké ry­sy a nor­ma­tív­nu re­gu­lá­ciu DPH a nás­led­ne vy­me­dzu­je ka­ru­se­lo­vé pod­vo­dy (nap­rík­lad pod­vo­dy vy­ko­ná­va­né vý­luč­ne v sys­té­me DPH, ka­ru­se­lo­vý pod­vod s účas­ťou sub­jek­tu sí­dlia­ce­ho mi­mo EÚ, kom­plex­ný ka­ru­se­lo­vý pod­vod so za­po­je­ním slu­žieb. Po­zor­nosť ve­nu­je aj his­to­ric­kým prí­či­nám vzni­ku ka­ru­se­lo­vých pod­vo­dov, kvli­fi­ká­cii a od­ha­lo­va­niu ka­ru­se­lo­vých pod­vo­dov ako aj rie­še­niu ka­ru­se­lo­vých pod­vo­dov (nap­rík­lad pros­tred­níc­tvom up­lat­ňo­va­nia prin­cí­pu kra­ji­ny pô­vo­du, kon­trol­ných hlá­se­ní, pre­ne­se­nia da­ňo­vej po­vin­nos­ti, VLN sys­té­mu a po­dob­ne).

7/ Kor­dík, M., Ku­ri­lov­ská, L., Ľor­ko, J., Me­zei, M. a kol. Tres­tná zod­po­ved­nosť práv­nic­kej oso­by a jej tres­tné stí­ha­nie. Bra­tis­la­va: C.H.Beck, 2018

Pub­li­ká­cia spra­co­vá­va a vy­svet­ľu­je zá­klad­né poj­my tres­tnej zod­po­ved­nos­ti práv­nic­kých osôb.

Ve­nu­je sa tak hmot­nop­ráv­nej úp­ra­ve tres­tnej zod­po­ved­nos­ti práv­nic­kých osôb (nap­rík­lad poj­mu práv­nic­ká oso­ba, poj­mu tres­tná zod­po­ved­nosť práv­nic­kých osôb, pri­čí­ta­teľ­nos­ti a jej vply­vu na zá­klad­né zá­sa­dy tres­tné­ho prá­va hmot­né­ho, zá­ni­ku tres­tnos­ti, či san­kciám, pri­čom ob­sa­hu­je aj oso­bit­nú časť v rám­ci kto­rej sú ro­zo­be­ra­né jed­nol­ti­vé tres­tné či­ny, kto­rých sa mô­že do­pus­tiť aj práv­nic­ká oso­ba) ako aj pro­ces­nop­ráv­nej úp­ra­ve tres­tné­ho stí­ha­nia práv­nic­kých osôb (nap­rík­lad zá­klad­mi tres­tné­ho stí­ha­nia práv­nic­kých osôb, do­ka­zo­va­niu, jed­not­li­vým štá­diám tres­tné­ho ko­na­nia, či vý­ko­nom tres­tov).

Pub­li­ká­cia sa za­me­ria­va aj na prob­le­ma­ti­ku nás­tro­jov jus­tič­nej spolu­prá­ce v tres­tných ve­ciach vo vzťa­hu k práv­nic­kej oso­be, pri­čom si vší­ma ria­de­nie ri­zík (nap­rík­lad po­su­dzo­va­nie ri­zík, pr­vky com­plian­ce kul­tú­ry, doh­ľad a po­dob­ne).

8/ Bur­da, E., Kor­dík, M., Ku­ri­lov­ská, L., Stré­my, T.: Zá­kon o tres­tnej zod­po­ved­nos­ti práv­nic­kých osôb. Ko­men­tár. 1. Vy­da­nie. Bra­tis­la­va: C.H.Beck, 2018

Ko­men­tár k zá­ko­nu o tres­tnej zod­po­ved­nos­ti práv­nic­kých osôb, kto­rý pos­ky­tu­je vý­klad jed­not­li­vých us­ta­no­ve­ní pred­met­né­ho zá­ko­na a sna­ží sa pos­kyt­núť kom­plexné in­for­má­cie o da­nej prob­le­ma­ti­ke a to aj za po­mo­ci od­bor­nej li­te­ra­tú­ry, či ju­di­ka­tú­ry vr­cho­lo­vých sú­dov, pri­čom na via­ce­rých mies­tach auto­ri dopl­ni­li aj úva­hy de le­ge fe­ren­da.

9/ Fran­ko, P.: Práv­nic­ký dis­kurz a práv­na ar­gum­ne­tá­cia. Ana­lý­za na zá­kla­de teórie Ro­ber­ta Alexyho. Bra­tis­la­va: C.H.Beck, 2018

Uve­de­ná pub­li­ká­cia po­te­ší nie­len zá­ujem­cov o práv­nu fi­lo­zo­fiu. Autor spra­co­vá­va té­mu tý­ka­jú­cu sa kri­té­rií práv­nic­kej dis­ku­sie a ar­gum­ne­tá­cie v nej v pod­mien­kach Slo­ven­skej re­pub­li­ky. 

Autor sa naj­skôr ve­nu­je Ro­ber­to­vi Alexymu ako ar­chi­tek­to­vi teórie ra­cio­nál­ne­ho dis­kur­zu a nás­led­ne za­me­ria­va svo­ju po­zor­nosť na prak­tic­ké kon­tex­ty jed­not­li­vých as­pek­tov práv­nic­ké­ho dis­kur­zu (nap­rík­lad vy­va­žo­va­niu prin­cí­pov, ra­cio­na­li­te, ale aj mi­mo­lo­gic­kým ar­gu­men­tom, či ar­gu­men­tá­ciou ver­sus pres­vied­ča­ním, res­pek­tí­ve ve­nu­je po­zor­nosť aj pred­pok­la­dom ús­peš­né­ho pres­vied­ča­nia ako sú jas­nosť, struč­nosť, či prá­vu na riad­ne od­ôvod­ne­nie súd­ne­ho roz­hod­nu­tia).

10/ Hans Kel­sen: Čistá práv­na náu­ka. Úvod do prob­le­ma­ti­ky práv­nej ve­dy. Bra­tis­la­va: Kallig­ram, 2018.

Kni­ha pri­ná­ša, dnes už kul­to­vú, práv­no­fi­lo­zo­fic­kú prá­cu Ha­na­sa Kel­se­na, kto­rý bol vý­raz­nou pos­ta­vou európ­ske­ho práv­ne­ho mys­le­nia. Hans Ke­le­sen uve­de­nú prá­cu pô­vod­ne pub­li­ko­val v ro­ku 1934, pri­čom jej pod­sta­tou je roz­vi­nu­tie čis­tej teórie práv­nej, kto­rá je očis­te­ná od akej­koľ­vek po­li­tic­kej ideo­ló­gie a od akých­koľ­vek prí­ro­do­ved­ných mo­men­tov. V tom­to sme­re ve­nu­je po­zor­nosť poj­mu prá­vo a náu­ke o práv­nom pra­vid­le, za­me­ria­va sa aj na dual­izmus v práv­nej ve­de, na práv­ny po­ria­dok a je­ho stup­ňo­vi­tú vý­stav­bu ako aj na inter­pre­tá­ciu prá­va, me­tó­dy tvor­by prá­va, prá­vo a štát, či štát a me­dzi­ná­rod­né prá­vo.

 


 

Diskusia

 

Najčítanejšie články

Zákonnosť dôkazov a procesu dokazovania trestných činov s drogovým prvkom (z pohľadu obhajoby)

 cie­ľom člán­ku bo­lo pou­ká­zať na ma­név­ro­va­cí pries­tor ob­ha­jo­by pri vý­ko­ne ob­ha­jo­by osôb ob­vi­ne­ných z tres­tných či­nov naj­mä s dro­go­vým pr­vkom.

 
Daňové trestné činy - niektoré aplikačné problémy

 vý­ťah z pred­náš­ky us­ku­toč­ne­nej dňa 09.05.2013 v Om­še­ní

 
Ekonomická trestná činnosť a trestné činy proti mene

 Autor: JUDr. Pe­ter Šam­ko, sud­ca Ok­res­né­ho sú­du v Pe­zin­ku

vý­ťah z pred­náš­ky us­ku­toč­ne­nej dňa 03.05.2011 - 04.05.2011 v Om­še­ní

 
   
 
Mapa stránky   |   O nás   |   Kontakt Powered by Cyclone3 XUL CMS of Comsultia