Trestnoprávne aspekty držania strelných zbraní v Slovenskej republike

Publikované: 05. 05. 2019, čítané: 1644 krát
 

 

Ra­do­van Bla­žek

 Tres­tnop­ráv­ne as­pek­ty dr­ža­nia strel­ných zbra­ní v Slo­ven­skej re­pub­li­ke

 Autor, pro­ku­rá­tor Ok­res­nej pro­ku­ra­tú­ry Ma­lac­ky, JUDr. Ra­do­van Bla­žek, PhD. pub­li­ko­val (Bla­žek, R.: Tres­tnop­ráv­ne as­pek­ty dr­ža­nia strel­ných zbra­ní v Slo­ven­skej re­pub­li­ke. Šamo­rín: Heu­ré­ka, 2018) za­ují­ma­vú od­bor­nú kni­hu, kto­rá sa sna­ží kom­plexne po­pí­sať prob­le­ma­ti­ku strel­ných zbra­ní z poh­ľa­du tres­tné­ho prá­va.

 Ide ne­po­chyb­ne o ori­gi­nál­nu od­bor­nú pub­li­ká­ciu, kto­rá sa ve­nu­je prob­le­ma­ti­ke, kto­rá do­po­siaľ ne­bo­la pod­rob­nej­šie spra­co­va­ná na úze­mí SR a nep­rá­vom stá­la na ok­ra­ji zá­uj­mu od­bor­nej ve­rej­nos­ti.

 Z hľa­dis­ka ob­sa­ho­vé­ho autor vy­me­dzu­je (de­fi­nu­je) zbraň v tech­nic­kom po­ňa­tí, pri­ná­ša aj struč­nú his­tó­riu vý­vo­ja zbra­ní, dru­hy a ka­te­gó­rie zbra­ní a ve­nu­je sa aj stre­li­vu. Nas­le­du­je pod­rob­ný po­pis práv­nej re­gu­lá­cie zbra­ní v Slo­ven­skej re­pub­li­ke v rôz­nych práv­nych nor­mách po­čí­na­júc zá­ko­nom o strel­ných zbra­niach a stre­li­ve, pok­ra­ču­júc zá­ko­nom o po­li­caj­nom zbo­re, či zá­ko­nom o chce­mic­kých zbra­niach a kon­čiac zá­ko­nom o pries­tup­koch a zá­ko­nom o or­ga­ni­zo­va­ní ve­rej­ných špor­to­vých po­du­ja­tí.

 Po­tom už nas­le­du­jú ťa­žis­ko­vé ka­pi­to­ly pub­li­ká­cie, kto­ré sa tý­ka­jú zbra­ne vo všeo­bec­nej čas­ti Tres­tné­ho zá­ko­na, v oso­bit­nej čas­ti Tres­tné­ho zá­ko­na ako aj zbra­ne a Tres­tné­ho po­riad­ku.

 Po­kiaľ ide o všeo­bec­nú časť Tres­tné­ho zá­ko­na autor ve­nu­je po­zor­nosť okol­nos­tiam vy­lu­ču­jú­cim proti­práv­nosť ako sú kraj­ná nú­dza, nut­ná ob­ra­na, op­ráv­ne­né pou­ži­tie zbra­ne, vý­kon práv a po­vin­nos­tí, či pl­ne­niu úloh agen­ta. Z hľa­dis­ka všeo­bec­nej čas­ti Tres­tné­ho zá­ko­na autor ne­vy­ne­chá­va ani trest pre­pad­nu­tia ve­ci, či ochran­né opat­re­nie zha­ba­nie ve­ci a za­obe­rá sa mož­nos­ťa­mi ich ulo­že­nia vo vzťa­hu k zbra­niam.

 Pri oso­bit­nej čas­ti Tres­tné­ho zá­ko­na autor ro­zo­be­rá  po­mer­ne znač­né množ­stvo tres­tných či­nov, kto­ré je mož­né spá­chať za pou­ži­tia zbra­ne a to nap­rík­lad trest­ný čin vraž­dy, za­bi­tia, ne­bez­peč­né­ho vy­hrá­ža­nia, ne­do­vo­le­né­ho oz­bro­jo­va­nia, ne­pos­kyt­nu­tia po­mo­ci, všeo­bec­né­ho oh­ro­ze­nia, oh­ro­zo­va­nia pod vply­vom ná­vy­ko­vej lát­ky, py­tliac­tva, či poš­ko­dzo­va­nia cu­dzej ve­ci.

 V ka­pi­to­le Zbraň a Trest­ný po­ria­dok sa autor ve­nu­je rôz­nym in­šti­tú­tom, pri kto­rých sa mô­že reál­ne vy­sky­to­vať aj zbraň a to nap­rík­lad osob­nej pre­hliad­ke, do­mo­vej pre­hliad­ke, po­vin­nos­ti na vy­da­nie ve­ci, či ob­me­dzo­va­niu osob­nej slo­bo­dy.

 V zá­ve­reč­nej ka­pi­to­le sa autor za­obe­rá jed­not­li­vý­mi zbra­ňo­vý­mi am­nes­tia­mi, kto­ré bo­li vy­hlá­se­né na úze­mí SR a ich prí­no­som.

 Tre­ba oce­niť, že autor za­me­ral pub­li­ká­ciu prak­tic­ky, keď pri spra­co­vá­va­ní prob­le­ma­ti­ky vy­uží­val množ­stvo od­bor­nej li­te­ra­tú­ry ako aj roz­hod­nu­tí sú­dov a svo­je zá­ve­ry čas­to de­monštro­val na prík­la­doch z ap­li­kač­nej praxe. Pred­met­ná od­bor­ná pub­li­ká­cia je na­vy­še preh­ľad­ná a dá sa v nej ľah­ko orien­to­vať. Mož­no ju pre­to len od­po­ru­čiť na pre­čí­ta­nie.

 

 

 

 

 


 

Diskusia

 

Najčítanejšie články

Zákonnosť dôkazov a procesu dokazovania trestných činov s drogovým prvkom (z pohľadu obhajoby)

 cie­ľom člán­ku bo­lo pou­ká­zať na ma­név­ro­va­cí pries­tor ob­ha­jo­by pri vý­ko­ne ob­ha­jo­by osôb ob­vi­ne­ných z tres­tných či­nov naj­mä s dro­go­vým pr­vkom.

 
Daňové trestné činy - niektoré aplikačné problémy

 vý­ťah z pred­náš­ky us­ku­toč­ne­nej dňa 09.05.2013 v Om­še­ní

 
Ekonomická trestná činnosť a trestné činy proti mene

 Autor: JUDr. Pe­ter Šam­ko, sud­ca Ok­res­né­ho sú­du v Pe­zin­ku

vý­ťah z pred­náš­ky us­ku­toč­ne­nej dňa 03.05.2011 - 04.05.2011 v Om­še­ní

 
   
 
Mapa stránky   |   O nás   |   Kontakt Powered by Cyclone3 XUL CMS of Comsultia