Informačno-technické prostriedky - zborník príspevkov

Publikované: 06. 07. 2019, čítané: 1440 krát
 

 

Niž­šie v texte je uve­de­ný od­kaz na elek­tro­nic­kú ver­ziu zbor­ní­ka s náz­vom In­for­mač­no-tech­nic­ké pros­tried­ky v tres­tnom ko­na­ní – mož­nos­ti a per­spek­tí­vy, v kto­rej sú uve­de­né prís­pev­ky auto­rov pred­ne­se­né na kon­fe­ren­cii ko­na­nej v Bra­tis­la­ve dňa 04.04.2019. Auto­ri člán­kov sa za­obe­ra­jú rôz­ny­mi práv­ny­mi prob­lé­ma­mi, kto­ré sa vy­sky­tu­jú v sú­vis­los­ti s vy­uži­tím in­for­mač­no-tech­nic­kých pros­tried­kov a to či už zo stra­ny or­gá­nov čin­ných v tres­tnom ko­na­ní, res­pek­tí­ve súk­rom­ných osôb.

 

https://www.pa­neu­rou­ni.com/wp-con­tent/up­loads/2018/12/itp_2019_web.pdf

 


 

Diskusia

 

Najčítanejšie články

Zákonnosť dôkazov a procesu dokazovania trestných činov s drogovým prvkom (z pohľadu obhajoby)

 cie­ľom člán­ku bo­lo pou­ká­zať na ma­név­ro­va­cí pries­tor ob­ha­jo­by pri vý­ko­ne ob­ha­jo­by osôb ob­vi­ne­ných z tres­tných či­nov naj­mä s dro­go­vým pr­vkom.

 
Daňové trestné činy - niektoré aplikačné problémy

 vý­ťah z pred­náš­ky us­ku­toč­ne­nej dňa 09.05.2013 v Om­še­ní

 
Ekonomická trestná činnosť a trestné činy proti mene

 Autor: JUDr. Pe­ter Šam­ko, sud­ca Ok­res­né­ho sú­du v Pe­zin­ku

vý­ťah z pred­náš­ky us­ku­toč­ne­nej dňa 03.05.2011 - 04.05.2011 v Om­še­ní

 
   
 
Mapa stránky   |   O nás   |   Kontakt Powered by Cyclone3 XUL CMS of Comsultia