JUDr. Peter Šamko: Trestné činy poškodzujúce veriteľov

Publikované: 04. 11. 2019, čítané: 1815 krát
 

 

                           JUDr.Pe­ter Šam­ko: Tres­tné či­ny poš­ko­dzu­jú­ce ve­ri­te­ľov

Vy­da­va­teľ­stvo Wol­ters Kluwer ak­tuál­ne pub­li­ko­va­lo kni­hu s náz­vom „Tres­tné či­ny poš­ko­dzu­jú­ce ve­ri­te­ľov“, kto­rej auto­rom je sud­ca Kraj­ské­ho sú­du v Bra­tis­la­ve JUDr. Pe­ter Šam­ko.

Pred­me­tom zá­uj­mu tej­to pub­li­ká­cie sú hlav­ne tie tres­tné či­ny poš­ko­dzu­jú­ce ve­ri­te­ľov, kto­ré sa v ap­li­kač­nej praxi vy­sky­tu­jú naj­čas­tej­šie, a to trest­ný čin poš­ko­dzo­va­nia ve­ri­te­ľa pod­ľa § 239 TZ a trest­ný čin zvý­hod­ňo­va­nia ve­ri­te­ľa pod­ľa § 240 TZ. Pre tie­to dva tres­tné či­ny je cha­rak­te­ris­tic­ké to, že ma­jú naj­šir­šie prak­tic­ké vy­uži­tie a mož­no pros­tred­níc­tvom nich tres­tnop­ráv­ne san­kcio­no­vať po­mer­ne ši­ro­ké spek­trum úmy­sel­ných ko­na­ní, kto­rých cie­ľom je ško­da na ma­jet­ku ve­ri­te­ľov.

Po­zor­nosť je ve­no­va­ná aj tres­tné­mu či­nu ma­re­nia exekuč­né­ho ko­na­nia pod­ľa § 243a TZ či vy­bra­ným as­pek­tom tres­tnej čin­nos­ti, kto­rá sú­vi­sí s kon­kur­zným ko­na­ním a je pos­ti­ho­va­ná nap­rík­lad pros­tred­níc­tvom tres­tné­ho či­nu ma­re­nia kon­kur­zné­ho ko­na­nia pod­ľa § 242 TZ. Pub­li­ká­cia pos­ky­tu­je aj zá­klad­ný vý­klad zna­kov skut­ko­vej pod­sta­ty tres­tné­ho či­nu ne­ka­lej lik­vi­dá­cie pod­ľa § 251b TZ či tres­tných či­nov pod­vod­né­ho úpad­ku pod­ľa § 227 TZ a za­vi­ne­né­ho úpad­ku pod­ľa § 228 TZ.

Ob­sa­ho­vým cie­ľom pub­li­ká­cie je pos­kyt­núť aj vý­klad otá­zok, kto­ré sa do­tý­ka­jú tres­tných či­nov poš­ko­dzu­jú­cich ve­ri­te­ľov a sú­vi­sia s ni­mi a kto­ré sa tý­ka­jú nap­rík­lad po­su­dzo­va­nia ri­zi­ka v pod­ni­ka­teľ­skom pros­tre­dí, spo­lie­ha­nia sa na po­moc od­bor­ní­ka pri reali­zá­cii pod­ni­ka­teľ­ské­ho roz­hod­nu­tia či prin­cí­pu ul­ti­ma ra­tio v tres­tnom prá­ve.

Pub­li­ká­cia mô­že byť ná­po­moc­ná or­gá­nom ap­li­ká­cie prá­va, pri­čom mô­že slú­žiť všet­kým os­tat­ným zá­ujem­com o prob­le­ma­ti­ku tres­tné­ho prá­va a v ne­pos­led­nom ra­de pod­ni­ka­teľ­ským sub­jek­tom.

https://www.wol­terskluwer.sk/sk/tres­tne-ci­ny-pos­ko­dzu­ju­ce-ve­ri­te­lov.p4436.html

O auto­ro­vi

JUDr. Pe­ter Šam­ko (na­ro­de­ný 1976 v Bra­tis­la­ve) ukon­čil Práv­nic­kú fa­kul­tu Uni­ver­zi­ty Ma­te­ja Be­la v Ban­skej Bys­tri­ci v ro­ku 2000. Od ro­ku 2000 pô­so­bil ako práv­ny ča­ka­teľ Ok­res­nej pro­ku­ra­tú­ry Bra­tis­la­va III, kde od ro­ku 2002 za­stá­val fun­kciu pro­ku­rá­to­ra. Od ro­ku 2005 pô­so­bil ako pro­ku­rá­tor na Kraj­skej pro­ku­ra­tú­re v Bra­tis­la­ve, nes­kôr aj vo fun­kcii ve­dú­ce­ho od­de­le­nia tres­tné­ho a bo­ja s or­ga­ni­zo­va­ným zlo­či­nom. Od ro­ku 2008 pô­so­bil ako sud­ca Ok­res­né­ho sú­du v Pe­zin­ku na tres­tnom úse­ku, od ro­ku 2010 ako pod­pred­se­da toh­to sú­du. Od ro­ku 2013 je sud­com Kraj­ské­ho sú­du v Bra­tis­la­ve na tres­tnom úse­ku. Od ro­ku 2011 je exter­ným čle­nom pe­da­go­gic­ké­ho zbo­ru Jus­tič­nej aka­dé­mie SR. Pô­so­bí tiež ako člen Stá­lej pra­cov­nej ko­mi­sie Le­gis­la­tív­nej ra­dy vlá­dy SR. Je auto­rom mo­nog­ra­fie Trest­ný čin pod­vo­du – ko­men­tár s ju­di­ka­tú­rou (Iura Edi­tion, Bra­tis­la­va 2012) a mo­nog­ra­fie Da­ňo­vé pod­vod­né ko­na­nia a ich do­ka­zo­va­nie (Wol­ters Kluwer, Bra­tis­la­va 2015) a množ­stva od­bor­ných člán­kov pub­li­ko­va­ných naj­mä v ča­so­pi­soch Jus­tič­ná re­vue a Zo súd­nej praxe. Za­lo­žil a ve­die inter­ne­to­vý od­bor­ný ča­so­pis Práv­ne lis­ty. 

Diskusia

 

Najčítanejšie články

Zákonnosť dôkazov a procesu dokazovania trestných činov s drogovým prvkom (z pohľadu obhajoby)

 cie­ľom člán­ku bo­lo pou­ká­zať na ma­név­ro­va­cí pries­tor ob­ha­jo­by pri vý­ko­ne ob­ha­jo­by osôb ob­vi­ne­ných z tres­tných či­nov naj­mä s dro­go­vým pr­vkom.

 
Daňové trestné činy - niektoré aplikačné problémy

 vý­ťah z pred­náš­ky us­ku­toč­ne­nej dňa 09.05.2013 v Om­še­ní

 
Ekonomická trestná činnosť a trestné činy proti mene

 Autor: JUDr. Pe­ter Šam­ko, sud­ca Ok­res­né­ho sú­du v Pe­zin­ku

vý­ťah z pred­náš­ky us­ku­toč­ne­nej dňa 03.05.2011 - 04.05.2011 v Om­še­ní

 
   
 
Mapa stránky   |   O nás   |   Kontakt Powered by Cyclone3 XUL CMS of Comsultia