Zmena Trestného zákona alebo o propagácii pedofílie, nekrofílie a zoofílie

Publikované: 01. 12. 2019, čítané: 3008 krát
 

 

Dňa 28.11.2019 schvá­lil zá­ko­no­dar­ca no­ve­lu Tres­tné­ho zá­ko­na, kto­rá je uve­de­ná niž­šie v texte a na­do­bu­de účin­nosť od 01.01.2020.

 Zá­ko­no­dar­ca pris­tú­pil k vy­tvo­re­niu no­vé­ho tres­tné­ho či­nu s náz­vom „Pod­po­ra a pro­pa­gá­cia sexuál­nych pa­to­lo­gic­kých prak­tík“, kto­rý bu­de up­ra­vo­vať us­ta­no­ve­nie § 372a Tr. zák. Pred­met­ný trest­ný čin má dve sa­mos­tat­né zá­klad­né skut­ko­vé pod­sta­ty up­ra­ve­né v od­se­koch 1 a 2, pri­čom pr­vá z nich sa tý­ka pro­pa­go­va­nia, os­pra­vedl­ňo­va­nia, či hru­bé­ho zľach­čo­va­nia sexuál­ne­ho sty­ku nap­rík­lad s di­eťa­ťom, zvie­ra­ťom, mŕtvym, prí­buz­ným a po­dob­ne (§ 372a ods. 1) a dru­há sa­mos­tat­ná zá­klad­ná skut­ko­vá pod­sta­ta sa tý­ka pro­pa­go­va­nia, schva­ľa­nia, hru­bé­ho zľah­čo­va­nia ale­bo os­pre­vedl­ňo­va­nia pe­do­fí­lie, nek­ro­fí­lie ale­bo zoo­fí­lie. Spo­loč­né ma­jú to, že sa tak mu­sí stať ve­rej­ne ale­bo na mies­te ve­rej­nos­ti prís­tup­nom.

 Z dô­vo­do­vej sprá­vy k to­mu­to zá­ko­nu vy­plý­va, že zá­ko­no­dar­ca pris­tú­pil k skon­ci­po­va­niu no­vé­ho tres­tné­ho či­nu pod vply­vom sé­rie člán­kov, kto­ré bo­li pub­li­ko­va­né v jed­nom den­ní­ku s ce­loš­tát­nou pô­sob­nos­ťou a kto­ré sa tý­ka­li zľah­čo­va­nia pe­do­fí­lie. Pod­ľa môj­ho ná­zo­ru bo­li tie­to člán­ky o pe­do­fí­lii a pe­do­fi­loch na­pí­sa­né znač­ne ama­tér­sky, bo­li až príl­iš zjed­no­du­še­né a bo­lo z nich cí­tiť, že ich auto­ri ma­jú o pe­do­fí­lii, pe­do­fi­loch, res­pek­tí­ve tres­tnej čin­nos­ti pá­cha­nej pe­do­fil­mi mi­ni­mál­ne ve­do­mos­ti, res­pek­tí­ve žiad­ne. Na­priek to­mu si ne­mys­lím, že vy­da­nie nie­koľ­kých ne­vy­da­re­ných a oje­di­ne­lých člán­kov, kto­ré bo­li op­ráv­ne­ne kri­ti­zo­va­né aj sa­mot­nou žur­na­lis­tic­kou ob­cou by ma­lo byť dô­vo­dom pri­ja­tia zme­ny Tres­tné­ho zá­ko­na, kto­rá do bu­dúc­na bu­de tres­tnop­ráv­ne pos­ti­ho­vať ta­ké­to, či ob­dob­né ko­na­nie. Som ná­zo­ru, že ide o preh­na­nú reak­ciu zá­ko­no­dar­cu na bez­výz­nam­ný pod­net a zby­toč­né vy­tvá­ra­nie no­vých skut­ko­vých pod­stát tres­tné­ho či­nu.

 Po­kiaľ ide o zá­klad­nú skut­ko­vú pod­sta­tu no­vé­ho tres­tné­ho či­nu uve­de­nú v us­ta­no­ve­ní § 372a ods. 2 Tr. zák., tak mi nie je jas­né pre­čo vô­bec vznik­la, keď v pod­sta­te pos­ti­hu­je to is­té ako zá­klad­ná skut­ko­vá pod­sta­ta tres­tné­ho či­nu pod­ľa § 372a ods. 1 Tr. zák. a pre­čo (ak už zá­ko­no­dar­ca pris­tú­pil k ta­kej­to tres­tnop­ráv­nej rep­re­sii uve­de­nej v us­ta­no­ve­ní § 372a ods. 2 Tr. zák.), sa tý­ka len pe­do­fí­lie, zoo­fí­lie a nek­ro­fí­lie. Exis­tu­je to­tiž ce­lé spek­trum sexuál­nych de­viá­cií (nap­rík­lad sad­izmus, ge­ron­to­fí­lia, py­ro­fí­lia, me­rin­to­fí­lia a po­dob­ne), kto­ré sú (z tres­tnop­ráv­ne­ho hľa­dis­ka) ove­ľa ne­bez­peč­nej­šie ako nap­rík­lad zoo­fí­lia, či nek­ro­fí­lia (tak dú­fam, že som sa prá­ve ne­do­pus­til hru­bé­ho zľah­čo­va­nia zoo­fí­lie, či nek­ro­fí­lie).

 Za­ují­ma­vým bu­de sle­do­vať vý­klad zna­ku „hru­bo zľah­ču­je“, te­da to, ke­dy pôj­de iba o bez­tres­tné oby­čaj­né zľah­čo­va­nie a ke­dy už o tres­tnop­ráv­ne re­le­van­tné hru­bé (tvr­dé) zľah­čo­va­nie. Tak nap­rík­lad ve­tu „nek­ro­fí­lia nie je ne­bez­peč­ná sexuál­na de­viá­cia, na­koľ­ko poš­ko­de­ný je mŕtvy a te­da mu to ne­va­dí a z poh­ľa­du po­zos­ta­lých mož­no jej vy­zna­va­ča tres­tnop­ráv­ne pos­tih­núť za spá­chanie tres­tné­ho či­nu ha­no­be­nia mŕtve­ho pod­ľa § 366 Tr. zák.“ bu­de niek­to sub­jek­tív­ne vní­mať ako oby­čaj­né cy­nic­ké zľah­čo­va­nie sexuál­nej uchyl­ky a iný to bu­de po­va­žo­vať za extrém­ne (hru­bé) zľah­čo­va­nie ne­bez­peč­nej sexuál­nej de­viá­cie hod­né tres­tnop­ráv­ne­ho pos­ti­hu.

 

Nas­le­du­je zne­nie schvá­le­né­ho zá­ko­na:

 

Zá­kon z 28. no­vem­bra 2019

 

kto­rým sa dopĺňa zá­kon č. 300/2005 Z. z. Trest­ný zá­kon v zne­ní nes­kor­ších pred­pi­sov a kto­rým sa dopĺňa zá­kon č. 91/2016 Z. z. o tres­tnej zod­po­ved­nos­ti práv­nic­kých osôb a o zme­ne a dopl­ne­ní niek­to­rých zá­ko­nov v zne­ní nes­kor­ších pred­pi­sov

 

Ná­rod­ná ra­da Slo­ven­skej re­pub­li­ky sa uz­nies­la na tom­to zá­ko­ne:

 

Čl. I

 

Zá­kon č. 300/2005 Z. z. Trest­ný zá­kon v zne­ní zá­ko­na č. 650/2005 Z. z., zá­ko­na č. 692/2006 Z. z., zá­ko­na č. 218/2007 Z. z., zá­ko­na č. 491/2008 Z. z., zá­ko­na č. 497/2008 Z. z., zá­ko­na č. 498/2008 Z. z., zá­ko­na č. 59/2009 Z. z., zá­ko­na č. 257/2009 Z. z., zá­ko­na č. 317/2009 Z. z., zá­ko­na č. 492/2009 Z. z., zá­ko­na č. 576/2009 Z. z., zá­ko­na č. 224/2010 Z. z., zá­ko­na č. 547/2010 Z. z., zá­ko­na č. 33/2011 Z. z., zá­ko­na č. 262/2011 Z. z., zá­ko­na č. 313/2011 Z. z., zá­ko­na č. 246/2012 Z. z., zá­ko­na č. 334/2012 Z. z., ná­le­zu Ústav­né­ho sú­du Slo­ven­skej re­pub­li­ky č. 428/2012 Z. z., uz­ne­se­nia Ústav­né­ho sú­du Slo­ven­skej re­pub­li­ky č. 189/2013 Z. z., zá­ko­na č. 204/2013 Z. z., zá­ko­na č. 1/2014 Z. z., ná­le­zu Ústav­né­ho sú­du Slo­ven­skej re­pub­li­ky č. 260/2014 Z. z., zá­ko­na č. 73/2015 Z. z., zá­ko­na č. 174/2015 Z. z., zá­ko­na č. 78/2015 Z. z., zá­ko­na č. 87/2015 Z. z., zá­ko­na č. 397/2015 Z. z., zá­ko­na č. 398/2015 Z. z., zá­ko­na č. 440/2015 Z. z., zá­ko­na č. 444/2015 Z. z., zá­ko­na č. 91/2016 Z. z., zá­ko­na č. 125/2016 Z. z., zá­ko­na č. 316/2016 Z. z., zá­ko­na č. 264/2017 Z. z., zá­ko­na č. 274/2017 Z. z., zá­ko­na č. 161/2018 Z. z., zá­ko­na č. 321/2018 Z. z., zá­ko­na č. 35/2019 Z. z., ná­le­zu Ústav­né­ho sú­du Slo­ven­skej re­pub­li­ky č. 38/2019 Z. z. a zá­ko­na č. 214/2019 Z. z. sa dopĺňa tak­to:

 

Za § 372 sa vkla­dá § 372a, kto­rý vrá­ta­ne nad­pi­su znie:

 

㤠372a

Pod­po­ra a pro­pa­gá­cia sexuál­nych pa­to­lo­gic­kých prak­tík

 

(1)Kto pod­po­ru­je ale­bo kto ve­rej­ne ale­bo na mies­te ve­rej­nos­ti prís­tup­nom pro­pa­gu­je, schva­ľu­je, hru­bo zľah­ču­je ale­bo sa sna­ží os­pra­vedl­niť sexuál­ny styk

a)s di­eťa­ťom,

b)s prí­buz­ným v pria­mom ra­de ale­bo so sú­ro­den­com,

c)s mŕtvym,

d)so zvie­ra­ťom, ale­bo

e)iné sexuál­ne pa­to­lo­gic­ké prak­ti­ky,

pot­res­tá sa od­ňa­tím slo­bo­dy až na dva ro­ky.

 

(2)Rov­na­ko ako v od­se­ku 1 sa pot­res­tá, kto pod­po­ru­je ale­bo kto ve­rej­ne ale­bo na mies­te ve­rej­nos­ti prís­tup­nom pro­pa­gu­je, schva­ľu­je, hru­bo zľah­ču­je ale­bo sa sna­ží os­pra­vedl­niť pe­do­fí­liu, nek­ro­fí­liu ale­bo zoo­fí­liu.

 

(3)Kto spá­cha čin uve­de­ný v od­se­ku 2 nie je trest­ný, ak pro­pa­gá­ciu preu­ká­za­teľ­ne vy­ko­ná­val za úče­lom vzde­lá­va­cích, lie­čeb­ných ale­bo vý­skum­ných ak­ti­vít.

 

(4)Od­ňa­tím slo­bo­dy na je­den rok päť ro­kov sa pá­cha­teľ pot­res­tá, ak spá­cha čin uve­de­ný v od­se­ku 1 ale­bo 2

a)a zís­ka ním znač­ný pros­pech,

b)a spô­so­bí ním váž­nu uj­mu na prá­vach dot­knu­tej oso­by,

c)ho­ci bol za ta­ký ale­bo ob­dob­ný čin v pred­chá­dza­jú­cich dvad­sia­tich šty­roch me­sia­coch od­sú­de­ný ale­bo v pred­chá­dza­jú­cich dva­nás­tich me­sia­coch pos­tih­nu­tý, ale­bo

d)zá­važ­nej­ším spô­so­bom ko­na­nia.“.

 

Čl. II

Zá­kon č. 91/2016 Z. z. o tres­tnej zod­po­ved­nos­ti práv­nic­kých osôb a o zme­ne a dopl­ne­ní niek­to­rých zá­ko­nov v zne­ní zá­ko­na č. 316/2016 Z. z., zá­ko­na č. 161/2018 Z. z. a zá­ko­na č. 214/2019 Z. z. sa dopĺňa tak­to:

 

V § 3 sa za slo­vá „§ 371 a 372,“ vkla­da­jú slo­vá „pod­po­ra a pro­pa­gá­cia sexuál­nych pa­to­lo­gic­kých prak­tík pod­ľa § 372a,“.

 

Čl. III

Ten­to zá­kon na­do­bú­da účin­nosť 1. ja­nuá­ra 2020.

 

 

 

 

 

 

 


 

Diskusia

 

Najčítanejšie články

Zákonnosť dôkazov a procesu dokazovania trestných činov s drogovým prvkom (z pohľadu obhajoby)

 cie­ľom člán­ku bo­lo pou­ká­zať na ma­név­ro­va­cí pries­tor ob­ha­jo­by pri vý­ko­ne ob­ha­jo­by osôb ob­vi­ne­ných z tres­tných či­nov naj­mä s dro­go­vým pr­vkom.

 
Daňové trestné činy - niektoré aplikačné problémy

 vý­ťah z pred­náš­ky us­ku­toč­ne­nej dňa 09.05.2013 v Om­še­ní

 
Ekonomická trestná činnosť a trestné činy proti mene

 Autor: JUDr. Pe­ter Šam­ko, sud­ca Ok­res­né­ho sú­du v Pe­zin­ku

vý­ťah z pred­náš­ky us­ku­toč­ne­nej dňa 03.05.2011 - 04.05.2011 v Om­še­ní

 
   
 
Mapa stránky   |   O nás   |   Kontakt Powered by Cyclone3 XUL CMS of Comsultia