Martin Richter: Základy trestní odpovědnosti v rozhodovacích procesech veřejné správy

Publikované: 08. 06. 2021, čítané: 1395 krát
 

 

Mar­tin Rich­ter: Zá­kla­dy tres­tní od­povědnos­ti v roz­ho­do­va­cích pro­ce­sech veřej­né sprá­vy

Vy­da­va­teľ­stvo Wol­ters Kluwer ČR ak­tuál­ne (v ro­ku 2021) vy­da­lo mo­nog­ra­fiu JUDr. Mar­ti­na Rich­te­ra, PhD., kto­rá sa za­obe­rá hos­po­dár­skou tres­tnou čin­nos­ťou pá­cha­nou v sú­vis­los­ti s vý­ko­nom ve­rej­nej sprá­vy.

Pred­met­ná pub­li­ká­cia je vy­uži­teľ­ná v rám­ci po­su­dzo­va­nia, či vy­vo­dzo­va­nia mož­nej tres­tnej čin­nos­ti pá­cha­nej vo ve­rej­nej správ­ne, kto­rá za­hŕňa štát­nu sprá­vu (nap­rík­lad mi­nis­ter­stvá, ús­tred­né or­gá­ny štát­nej sprá­vy, ok­res­né úra­dy) ako aj sa­mos­prá­vu (nap­rík­lad roz­ho­do­va­nie miest a ob­cí, či vy­šších územ­ných cel­kov). V tom­to sme­re ide pre­to o vy­slo­ve­ne ak­tuál­nu od­bor­nú kni­hu, kto­rá sa za­obe­rá ce­lým spek­trom pod­stat­ných, či špe­ci­fic­kých okol­nos­tí pri vy­vo­dzo­va­ní tres­tnej zod­po­ved­nos­ti za spá­chanie tres­tné­ho či­nu pá­cha­né­ho v sú­vis­los­ti s pô­so­be­ním vo ve­rej­nej sprá­ve, kto­rých poz­na­nie je ne­vyh­nut­né pre správ­ne práv­ne po­sú­de­nie ko­na­nia pá­cha­te­ľa roz­ho­du­jú­ce­ho za sub­jekt tvo­ria­ci ve­rej­nú sprá­vu.

Kni­ha pok­rý­va ce­lú ve­rej­nú sprá­vu a autor sa v nej za­obe­rá nap­rík­lad aj vy­vo­dzo­va­ním tres­tnej zod­po­ved­nos­ti

- v prí­pa­de ko­lek­tív­ne­ho roz­ho­do­va­nia, nap­rík­lad obec­né­ho za­stu­pi­teľ­stva, hod­no­tia­cich ko­mi­sií pri ve­rej­nom ob­sta­rá­va­ní, ko­lek­tív­nych šta­tu­tár­nych or­gá­nov or­gá­nov ve­rej­nej sprá­vy, pri­čom v tom­to sme­re sa ve­nu­je aj prob­le­ma­ti­ke ak­tív­ne­ho hla­so­va­nia, či opo­me­nu­tia hla­so­vať. V tej­to sú­vis­los­ti uvá­dza nap­rík­lad aj práv­nu úp­ra­vu Fín­ska, kde zod­po­ved­nosť za hla­so­va­nie je za­kot­ve­ná pria­mo v ús­ta­ve tak, že štát­ny úrad­ník je zod­po­ved­ný za roz­hod­nu­tia uro­be­né ko­lek­tív­nym or­gá­nom, kto­ré ako člen pod­po­ril,

- v prí­pa­de po­li­tic­ké­ho roz­ho­do­va­nia (autor ro­zo­be­rá štan­dard sta­ros­tli­vos­ti po­li­tic­ké­ho ve­de­nia, štan­dard sta­ros­tli­vos­ti od­bor­né­ho re­fe­ren­ta, či od­bor­né­ho ve­de­nia), čo mô­že mať vý­znam z hľa­dis­ka po­su­dzo­va­nia sub­jek­tív­nej strán­ky tres­tné­ho či­nu spá­cha­né­ho vo ve­rej­nej sprá­ve,

- v prí­pa­de spo­lie­ha­nia sa na od­bor­nú ra­du, či spo­lie­ha­nia sa na vý­stu­py po­dria­de­ných (mož­ná tres­tná zod­po­ved­nosť nie­len to­ho, kto roz­ho­du­je, ale aj to­ho, kto prip­ra­vu­je pod­kla­dy na roz­hod­nu­tie),

- v prí­pa­de roz­ho­do­va­nia pri  ne­jas­nom vý­kla­de práv­nej nor­my (tu ide aj o prob­le­ma­ti­ku omy­lu),

- z hľa­dis­ka nás­led­ku ko­na­nia pá­cha­te­ľa; autor ve­nu­je ná­le­ži­tú po­zor­nosť aj to­mu, ke­dy mô­že­me ho­vo­riť o ško­de na ve­rej­nom ma­jet­ku. Tá­to časť pub­li­ká­cie o nás­led­ku vo ve­re­nej sprá­ve ro­zo­be­rá (aj na pod­kla­de kon­krét­nych prí­pa­dov) pod­stat­né poj­my pre us­tá­le­nie, či vô­bec moh­lo prísť k ško­de na ve­rej­nom ma­jet­ku kon­krét­nou ma­jet­ko­vou dis­po­zí­ciou, a to poj­my ako účel­nosť a ško­da, efek­tív­nosť a ško­da, či hos­po­dár­nosť a ško­da. Poz­na­nie tých­to poj­mov, či ich správ­ny vý­klad je pri­tom zá­sad­ným aj v práv­nych pod­mien­kach SR, na­koľ­ko aj slo­ven­ský zá­kon č. 357/2015 Z.z. o fi­nan­čnej kon­tro­le (kto­rý je ťa­žis­ko­vým pre tú­to ob­lasť) poz­ná, roz­li­šu­je a de­fi­nu­je hos­po­dár­nosť, efek­tív­nosť, či úče­lo­vosť vy­na­lo­že­nia ve­rej­ných fi­nan­cií (nap­rík­lad z hľa­dis­ka účel­nos­ti a mož­nej ško­dy na ma­jet­ku zoh­rá­va úlo­hu sta­no­ve­nie ve­rej­né­ho zá­uj­mu; autor tu uvá­dza prík­lad z praxe, keď bol tres­tne stí­ha­ný pri­má­tor mes­ta Klad­no za ob­jed­na­nie rek­la­my od mies­tne­ho ho­ke­jo­vé­ho klu­bu, ob­ža­lo­ba vy­chá­dza­la z to­ho, že v rám­ci reali­zá­cie ve­rej­né­ho zá­uj­mu na pro­pa­gá­cii mes­ta vznik­la ško­da vo vý­ške zod­po­ve­da­jú­cej nad­hod­no­te­niu ce­ny rek­la­my a te­da, že iš­lo o ne­hos­po­dár­ne nak­la­da­nie s ve­rej­ný­mi fi­nan­cia­mi, v rám­ci do­ka­zo­va­nia však vy­šlo naj­avo, že v sku­toč­nos­ti ne­bol reali­zo­va­ný zá­ujem mes­ta na je­ho pro­pa­gá­ciu, ale bol reali­zo­va­ný zá­ujem na za­cho­va­ní ho­ke­jo­vé­ho špor­tu v mes­te, ho­ke­jo­vý klub to­tiž ne­mal fi­nan­čné pros­tried­ky na uh­ra­de­nie nák­la­dov na pre­vádz­ku zim­né­ho šta­dió­nu a tak si u ne­ho mes­to ob­jed­na­lo rek­la­mu za ce­nu zod­po­ve­da­jú­cu dl­žnej čias­tke, z hľa­dis­ka ve­rej­né­ho zá­uj­mu, bo­lo to­to ko­na­nie po­sú­de­né ako le­gál­ne, pre­to­že sme­ro­va­lo k napl­ne­niu sta­no­ve­né­ho in­di­vi­duál­ne­ho ve­rej­né­ho zá­uj­mu na za­cho­va­nie ho­ke­ja v mes­te, to­to ko­na­nie pri­má­to­ra te­da na­po­kon ne­bo­lo po­sú­de­né ako tres­tné, pri­čom naj­vyš­ší súd k to­mu uvie­dol, že hod­no­ta rek­la­my tu nie je je­di­né hľa­dis­ko pre práv­ne po­sú­de­nie ve­ci),

- autor ve­nu­je po­zor­nosť aj tres­tnej sú­čin­nos­ti v roz­ho­do­va­cích pro­ce­soch ve­rej­nej sprá­vy a za­obe­rá sa aj

- vy­bra­ný­mi tres­tný­mi čin­mi, nap­rík­lad spre­ne­ve­rou, po­ru­šo­va­ním po­vin­nos­ti pri sprá­ve cu­dzieho ma­jet­ku, ko­rup­ciou, ve­rej­ný­mi za­káz­ka­mi a po­dob­ne.

Kni­ha Mar­ti­na Rich­te­ra je nie­len mi­mo­riad­ne za­ují­ma­vá, ale aj vy­slo­ve­ne pou­ži­teľ­ná v ap­li­kač­nej praxi, na­koľ­ko ob­sa­hu­je prík­la­dy z praxe, množ­stvo ju­di­ka­tú­ry če­ských, ale aj za­hra­nič­ných sú­dov a pri jej spra­co­va­ní autor pra­co­val aj s čes­kou ako aj za­hra­nič­nou li­te­ra­tú­rou.

Do­vo­lím si tvr­diť, že ide o jed­nu z naj­lep­ších tres­tných od­bor­ných pub­li­ká­cií, kto­ré bo­li vy­da­né v pos­led­nom ob­do­bí a pre­to ju mož­no len od­po­ru­čiť na pre­čí­ta­nie a cel­kom ur­či­te by ma­la byť sú­čas­ťou kniž­ni­ce sud­cu, pro­ku­rá­to­ra, po­li­caj­ta, či ad­vo­ká­ta. A sa­moz­rej­me aj pra­cov­ní­ka ve­rej­nej sprá­vy.


 

Diskusia

 

Najčítanejšie články

Daňové trestné činy - niektoré aplikačné problémy

 vý­ťah z pred­náš­ky us­ku­toč­ne­nej dňa 09.05.2013 v Om­še­ní

 
Trestný čin ohovárania vs. prípustná (dovolená) kritika

 člá­nok pri­ná­ša ana­lý­zu zna­kov pre­či­nu oho­vá­ra­nia pod­ľa § 373 ods. 1 Tr. zák. a ve­nu­je po­zor­nosť aj prob­le­ma­ti­ke, do akej mie­ry je prí­pus­tná kri­ti­ka naj­mä ve­rej­ne čin­ných osôb.

 
Zákonnosť dôkazov a procesu dokazovania trestných činov s drogovým prvkom (z pohľadu obhajoby)

 cie­ľom člán­ku bo­lo pou­ká­zať na ma­név­ro­va­cí pries­tor ob­ha­jo­by pri vý­ko­ne ob­ha­jo­by osôb ob­vi­ne­ných z tres­tných či­nov naj­mä s dro­go­vým pr­vkom.

 
   
 
Mapa stránky   |   O nás   |   Kontakt Powered by Cyclone3 XUL CMS of Comsultia