Právne vety aktuálnej trestnej judikatúry Najvyššieho súdu Českej republiky

Publikované: 07. 10. 2021, čítané: 805 krát
 

 

Práv­ní vě­ty roz­hod­nu­tí schvá­le­né na za­se­dá­ní tres­tní­ho ko­le­gia Nej­vyš­ší­ho sou­du 22. zá­ří 2021

Vý­ro­ba a ji­né nak­lá­dá­ní s dětskou por­nog­ra­fií, Zneu­ži­tí dí­těte k vý­robě por­nog­ra­fie, § 192 od­st. 3, § 193 od­st. 1 tr. zá­ko­ní­ku

Jed­no­čin­ný souběh přečinů vý­ro­by a ji­né­ho nak­lá­dá­ní s dětskou por­nog­ra­fií pod­le § 192 od­st. 3 ali­nea pr­vní tr. zá­ko­ní­ku a zneu­ži­tí dí­těte k vý­robě por­nog­ra­fie pod­le § 193 od­st. 1 tr. zá­ko­ní­ku ne­ní vy­lou­čen.

(Us­ne­se­ní Nej­vyš­ší­ho sou­du ze dne 28. 4. 2021, sp. zn. 8 Tdo 271/2021)Vý­pověď svědka, Do­ka­zo­vá­ní, Čte­ní pro­to­ko­lu, § 211 od­st. 2 písm. a) tr. ř.

Pro zá­věr, že jde o nezvěstnou oso­bu ve smys­lu § 211 od­st. 2 písm. a) tr. ř., ne­ní nut­né, aby by­lo vy­dá­no roz­hod­nu­tí pod­le § 66 o. z., pod­le něhož může soud za nezvěstné­ho proh­lá­sit svép­ráv­né­ho člověka, kte­rý opus­til své byd­liště, ne­po­dal o sobě zprá­vu a ne­ní o něm zná­mo, kde se zdr­žu­je. Pos­ta­čí, že or­gá­ny čin­né v tres­tním říze­ní po ta­ko­vé osobě bez­výs­ledně pát­ra­ly ne­bo se bez­výs­ledně po­ku­si­ly o pro­ve­de­ní je­jí­ho vý­sle­chu, a zá­ro­veň by­lo zjištěno, že opus­ti­la své byd­liště, ne­po­da­la o sobě zprá­vu a ne­ní zná­mo, kde se zdr­žu­je.

(Us­ne­se­ní Nej­vyš­ší­ho sou­du ze dne 14. 4. 2021, sp. zn. 8 Tdo 246/2021)Ev­rop­ský za­tý­ka­cí roz­kaz, § 209 od­st. 1, 3  z. m. j. s.

Lhů­ta 60 dnů uve­de­ná v § 209 od­st. 1 z. m. j. s. je pořád­ko­vá, ni­ko­liv prek­lu­ziv­ní. S je­jím ne­dodr­že­ním ne­ní spo­jen zá­nik po­vin­nos­ti vy­ko­ná­va­jí­cí­ho stá­tu roz­hod­nout o po­ža­dav­ku ob­sa­že­ném v ev­rop­ském za­tý­ka­cím roz­ka­ze a ne­ní ani důvo­dem pro pro­puštění za­dr­že­né oso­by z předběžné vaz­by na svo­bo­du. Po­kud soud ne­dodr­ží tu­to lhůtu, je po­vi­nen pod­le § 209 od­st. 3 z. m. j. s. in­for­mo­vat o té­to sku­teč­nos­ti a o důvo­dech, pro kte­ré lhů­ta ne­by­la dodr­že­na, přís­luš­ný or­gán vy­ža­du­jí­cí­ho stá­tu a Euro­just.

(Us­ne­se­ní Vr­chní­ho sou­du v Pra­ze ze dne 25. 8. 2020, sp. zn. 14 To 97/2020)Vy­dá­ní do ci­zi­ny, Tlu­moč­ník§ 95 od­st. 1 z. m. j. s., § 28 od­st. 2 tr. ř.

Návrh stát­ní­ho zá­stup­ce učině­ný pod­le § 95 od­st. 1 z. m. j. s. zpra­vid­la ne­ní třeba pí­semně přelo­žit osobě, jež má být pod­le návr­hu vy­dá­na do ci­zi­ny, do je­jí­ho ma­teřské­ho ja­zy­ka ne­bo do ja­zy­ka, o kte­rém uve­de, že ho ov­lá­dá.

(Us­ne­se­ní Vr­chní­ho sou­du v Pra­ze ze dne 19. 8. 2020, sp. zn. 14 To 90/2020)Účin­ná lí­tost, § 33 tr. zá­ko­ní­ku

Z hle­dis­ka zá­ni­ku tres­tní od­povědnos­ti pa­cha­te­le v důsled­ku účin­né lí­tos­ti pod­le § 33 tr. zá­ko­ní­ku ne­mu­sí ani sa­mot­ná sku­teč­nost, že byl od­ha­len jím spá­cha­ný trest­ný čin, auto­ma­tic­ky vy­lu­čo­vat dob­ro­vol­nost jed­ná­ní pa­cha­te­le, jímž za­me­zil ne­bo nap­ra­vil škod­li­vý nás­le­dek ve smys­lu § 33 písm. a) tr. zá­ko­ní­ku. Pod­stat­né je je­ho sub­jek­tiv­ní vní­má­ní to­ho, jest­li mu v da­ném okam­ži­ku bez­prostředně hro­zí tres­tní stí­há­ní či ni­ko­li.

(Roz­su­dek Nej­vyš­ší­ho sou­du ze dne 31. 3. 2021, sp. zn. 6 Tdo 1360/2020)Zkrá­ce­ní daně, pop­lat­ku a po­dob­né po­vin­né plat­by, § 240 od­st. 1 tr. zá­ko­ní­ku

Pa­cha­te­lem tres­tné­ho či­nu zkrá­ce­ní daně, pop­lat­ku a po­dob­né po­vin­né plat­by pod­le § 240 od­st. 1 tr. zá­ko­ní­ku může být i ten, kdo ukr­yl větší množ­ství ne­kol­ko­va­ných ci­ga­ret v domě, v němž přebý­vá, i když ne­ní je­ho vlas­tní­kem ani vlas­tní­kem těchto ci­ga­ret. V ta­ko­vém případě lze uči­nit zá­věr, že pa­cha­tel skla­du­je uve­de­né ci­ga­re­ty a že je plát­cem spotřeb­ní daně ve smys­lu § 4 od­st. 1 písm. f) a § 9 od­st. 3 písm. e) zá­ko­na č. 353/2003 Sb., o spotřeb­ních da­ních, ve znění pozdějších před­pisů, přičemž nespl­nil po­vin­nost za­pla­tit tu­to daň pou­ži­tím ta­bá­ko­vé ná­lep­ky pod­le § 114 od­st. 2 zá­ko­na o spotřeb­ních da­ních a vy­hláš­ky o ta­bá­ko­vých ná­lep­kách (ny­ní vy­hláš­ky č. 82/2019 Sb.).

(Us­ne­se­ní Nej­vyš­ší­ho sou­du ze dne 16. 5. 2018, sp. zn. 8 Tdo 395/2018)

zdroj www.nsoud.cz


 

Diskusia

 

Najčítanejšie články

Daňové trestné činy - niektoré aplikačné problémy

 vý­ťah z pred­náš­ky us­ku­toč­ne­nej dňa 09.05.2013 v Om­še­ní

 
Zákonnosť dôkazov a procesu dokazovania trestných činov s drogovým prvkom (z pohľadu obhajoby)

 cie­ľom člán­ku bo­lo pou­ká­zať na ma­név­ro­va­cí pries­tor ob­ha­jo­by pri vý­ko­ne ob­ha­jo­by osôb ob­vi­ne­ných z tres­tných či­nov naj­mä s dro­go­vým pr­vkom.

 
Trestný čin ohovárania vs. prípustná (dovolená) kritika

 člá­nok pri­ná­ša ana­lý­zu zna­kov pre­či­nu oho­vá­ra­nia pod­ľa § 373 ods. 1 Tr. zák. a ve­nu­je po­zor­nosť aj prob­le­ma­ti­ke, do akej mie­ry je prí­pus­tná kri­ti­ka naj­mä ve­rej­ne čin­ných osôb.

 
   
 
Mapa stránky   |   O nás   |   Kontakt Powered by Cyclone3 XUL CMS of Comsultia