Nepravdivý návrh na výmaz partnera verejného sektora, zákaz zneužitia práva

Publikované: 18. 06. 2019, čítané: 2259 krát
 

 

Adam Val­ček

   Nep­rav­di­vý návrh na vý­maz par­tne­ra ve­rej­né­ho sek­to­ra, zá­kaz zneu­ži­tia prá­va

Vy­bra­né práv­ne ve­ty:

I. Z us­ta­no­ve­nia § 5 ods. 6 zá­ko­na o RPVS mož­no vy­vo­diť, že jed­nou z pod­mie­nok pre vy­ho­ve­nie návr­hu na zá­pis, je je­ho prav­di­vosť. Ak návrh nespĺňa pod­mien­ky pod­ľa § 5 a 6, te­da aj pod­mien­ku je­ho prav­di­vos­ti, v zmys­le § 8 ods. 1 zá­ko­na o RPVS súd zá­pis (vý­maz) ne­vy­ko­ná. Súd je te­da nie­len op­ráv­ne­ný, ale aj po­vin­ný v rám­ci svo­jich mož­nos­tí a mi­ni­mál­ne pod­ľa ob­sa­hu spi­su a ob­sa­hu ve­rej­ne dos­tup­ných re­gis­trov a in­for­má­cií pre­ve­riť prav­di­vosť návr­hu op­ráv­ne­nej oso­by. To­to pre­ve­re­nie je li­mi­to­va­né krát­kou zá­kon­nou le­ho­tou na roz­hod­nu­tie o návr­hu, kto­rá prak­tic­ky vy­lu­ču­je mož­nosť vy­ko­nať pod­rob­nej­šie do­ka­zo­va­nie, no sú­du pri pre­ve­re­ní prav­di­vos­ti návr­hu nič neb­rá­ni oboz­ná­miť sa s ob­sa­hom spi­su, sú­vi­sia­ci­mi spis­mi a ak zis­tí, že návrh nie je prav­di­vý, vy­ko­na­nie ta­ké­ho­to zá­pi­su pod­ľa § 8 ods. 1 zá­ko­na o RPVS mu­sí od­miet­nuť.

II. Úpra­va zá­ko­na o RPVS má ne­po­chyb­ne ve­rej­nop­ráv­ny cha­rak­ter. Úče­lom a zmys­lom zá­ko­na o RPVS je od­kry­tie a pub­li­ci­ta be­ne­fi­cien­tov, kto­rí ma­jú pros­pech s tran­sak­cií s ve­rej­ným sek­to­rom. Ne­mô­že pre­to priz­nať' práv­nu ochra­nu návr­hu, kto­ré­ho cie­ľom je zma­riť pre­ve­re­nie ko­neč­ných uží­va­te­ľov vý­hod v re­gis­tri ob­li­ga­tór­ne za­pí­sa­né­ho par­tne­ra ve­rej­né­ho sek­to­ra

III. Op­ráv­ne­ná oso­ba v ná­miet­kach neuvied­la žia­den lo­gic­ký dô­vod na vý­maz (par­tne­ra ve­rej­né­ho sek­to­ra) z RPVS, no aj z ve­rej­ne dos­tup­ných in­for­má­cií, ča­so­vej a lo­gic­kej sú­vis­los­ti s ďal­ším ko­na­ním sú­du o pre­ve­re­nie prav­di­vos­ti a úpl­nos­ti za­pí­sa­ných úda­jov, sa ja­ví po­da­nie návr­hu na vý­maz ako zneu­ží­va­jú­ci vý­kon prá­va, kto­rý sa tvá­ri ako sú­lad­ný s § 10 ods. 1 zá­ko­na o RPVS, v sku­toč­nos­ti však sle­du­je ne­le­gi­tím­ny cieľ zma­riť a za­sta­viť v dôs­led­ku vý­ma­zu pre­ve­ro­va­né­ho sub­jek­tu ko­na­nie sú­du ve­de­né pod sp. zn. 5PExre 7/2018 a vy­hnúť' sa prí­pad­ným san­kciám v zmys­le § 13 zá­ko­na o RPVS. Ta­ké­mu­to zneu­ží­va­jú­ce­mu vý­ko­nu prá­va ne­mô­že súd pos­kyt­núť práv­nu ochra­nu a návrh na vý­maz mu­sí od­miet­nuť' a nás­led­né ná­miet­ky za­miet­nuť.

Spi­so­vá znač­ka: 5PNsre/14/2019

Uz­ne­se­nie o za­miet­nu­tí ná­mie­tok
pro­ti od­miet­nu­tiu vy­ko­na­nia zá­pi­su

Ok­res­ný súd Ži­li­na

v práv­nej ve­ci par­tne­ra ve­rej­né­ho sek­to­ra:

Ob­chod­né me­no / ná­zov / me­no a priez­vis­ko: In­fra Servic­es, a. s. Ad­re­sa: Ná­zov uli­ce (iné­ho ve­rej­né­ho pries­tran­stva) a orien­tač­né čís­lo (príp. sú­pis­né čís­lo): Hra­nič­ná 10 Ná­zov ob­ce: Bra­tis­la­va - mes­tská časť Ru­ži­nov PSČ: 821 05 IČO: 43 898 190

v ko­na­ní o zá­pi­se úda­jov do re­gis­tra par­tne­rov ve­rej­né­ho sek­to­ra na návrh po­da­ný op­ráv­ne­nou oso­bou:

Ob­chod­né me­no/me­no a priez­vis­ko: Ad­vo­kát­ska kan­ce­lá­ria Roš­tár - Slo­vák, s. r. o. Ad­re­sa: Ná­zov uli­ce (iné­ho ve­rej­né­ho pries­tran­stva) a orien­tač­né čís­lo (príp. sú­pis­né čís­lo): Ré­vo­vá 7 Ná­zov ob­ce: Bra­tis­la­va mes­tská časť Sta­ré Mes­to PSČ: 81102 IČO: 36858731

o ná­miet­kach po­da­ných pro­ti od­miet­nu­tiu vy­ko­na­nia zá­pi­su, tak­to

roz­ho­dol:

Ná­miet­ky po­da­né pro­ti od­miet­nu­tiu vy­ko­na­nia zá­pi­su za­mie­ta.

Od­ôvod­ne­nie

1./ Dňa 11.4.2019 bol po­da­ný návrh na zá­pis do re­gis­tra par­tne­rov ve­rej­né­ho sek­to­ra.

2./ Vy­šší súd­ny úrad­ník dňa 18.4.2019 pod­ľa § 8 ods. 1 zá­ko­na č. zá­ko­na č. 315/2016 Z. z. o re­gis­tri par­tne­rov ve­rej­né­ho sek­to­ra a o zme­ne a dopl­ne­ní niek­to­rých zá­ko­nov od­mie­tol vy­ko­nať zá­pis.

3./ O od­miet­nu­tí vy­ko­na­nia zá­pi­su a o dô­vo­doch od­miet­nu­tia vy­ko­na­nia zá­pi­su bo­la op­ráv­ne­ná oso­ba pod­ľa § 8 ods. 1 zá­ko­na č. 315/2016 Z. z. o re­gis­tri par­tne­rov ve­rej­né­ho sek­to­ra a o zme­ne a dopl­ne­ní niek­to­rých zá­ko­nov upo­ve­do­me­ná ozná­me­ním o od­miet­nu­tí vy­ko­na­nia zá­pi­su zo dňa 18.4.2019

4./ Dňa 29.4.2019 bo­li pro­ti od­miet­nu­tiu vy­ko­na­nia zá­pi­su po­da­né ná­miet­ky.

5./ Po pres­kú­ma­ní ná­mie­tok pro­ti od­miet­nu­tiu vy­ko­na­nia zá­pi­su ana­lo­gic­ky pod­ľa § 285 ods. 1 Ci­vil­né­ho mi­mos­po­ro­vé­ho po­riad­ku v roz­sa­hu da­nom § 5 a 6 zá­ko­na č. 315/2016 Z. z. o re­gis­tri par­tne­rov ve­rej­né­ho sek­to­ra a o zme­ne a dopl­ne­ní niek­to­rých zá­ko­nov súd pri ana­lo­gic­kej ap­li­ká­cii § 286 ods. 1 a 2 Ci­vil­né­ho mi­mos­po­ro­vé­ho po­riad­ku ná­miet­ky pro­ti od­miet­nu­tiu vy­ko­na­nia zá­pi­su za­mie­tol z dô­vo­dov:

6./ Pod­ľa § 2 ods.1 písm. a) zá­ko­na č. 315/2016 Z. z. o re­gis­tri par­tne­rov ve­rej­né­ho sek­to­ra (ďa­lej len RPVS) na úče­ly toh­to zá­ko­na sa ro­zu­mie par­tne­rom ve­rej­né­ho sek­to­ra, ak v od­se­koch 2 až 4 nie je us­ta­no­ve­né inak, fy­zic­ká oso­ba ale­bo práv­nic­ká oso­ba, kto­rá nie je sub­jek­tom ve­rej­nej sprá­vy a 1. kto­rá pri­jí­ma fi­nan­čné pros­tried­ky zo štát­ne­ho roz­poč­tu, z roz­poč­tu štát­ne­ho úče­lo­vé­ho fon­du, z roz­poč­tu ve­rej­nop­ráv­nej in­šti­tú­cie, z roz­poč­tu ob­ce, z roz­poč­tu vy­ššie­ho územ­né­ho cel­ku, z európ­skych štruk­tu­rál­nych a in­ves­tič­ných fon­dov, od práv­nic­kej oso­by zria­de­nej zá­ko­nom, od práv­nic­kej oso­by, kto­rá je úpl­ne ale­bo z väč­šej čas­ti fi­nan­co­va­ná štá­tom, ob­cou, vy­šším územ­ným cel­kom ale­bo práv­nic­kou oso­bou zria­de­nou zá­ko­nom, kto­rá je kon­tro­lo­va­ná štá­tom, ob­cou, vy­šším územ­ným cel­kom ale­bo práv­nic­kou oso­bou zria­de­nou zá­ko­nom ale­bo v kto­rej štát, obec, vy­šší územ­ný ce­lok ale­bo práv­nic­ká oso­ba zria­de­ná zá­ko­nom vy­me­nú­va ale­bo vo­lí viac ako po­lo­vi­cu čle­nov jej ria­dia­ce­ho or­gá­nu ale­bo kon­trol­né­ho or­gá­nu, od zdra­vot­nej pois­ťov­ne ale­bo pri­jí­ma štát­nu po­moc ale­bo in­ves­tič­nú po­moc, 2. kto­rá pri­jí­ma pl­ne­nie, kto­ré­ho pred­me­tom je ma­je­tok, prá­va k ma­jet­ku ale­bo iné ma­jet­ko­vé prá­va štá­tu, ve­rej­nop­ráv­nej in­šti­tú­cie, ob­ce, vy­ššie­ho územ­né­ho cel­ku, práv­nic­kej oso­by zria­de­nej zá­ko­nom ale­bo od práv­nic­kej oso­by, kto­rá je úpl­ne ale­bo z väč­šej čas­ti fi­nan­co­va­ná štá­tom, ob­cou, vy­šším územ­ným cel­kom ale­bo práv­nic­kou oso­bou zria­de­nou zá­ko­nom, kto­rá je kon­tro­lo­va­ná štá­tom, ob­cou, vy­šším územ­ným cel­kom ale­bo práv­nic­kou oso­bou zria­de­nou zá­ko­nom ale­bo v kto­rej štát, obec, vy­šší územ­ný ce­lok ale­bo práv­nic­ká oso­ba zria­de­ná zá­ko­nom vy­me­nú­va ale­bo vo­lí viac ako po­lo­vi­cu čle­nov jej ria­dia­ce­ho or­gá­nu ale­bo kon­trol­né­ho or­gá­nu, ale­bo od zdra­vot­nej pois­ťov­ne, 3. kto­rá uzat­vá­ra zmlu­vu, rám­co­vú do­ho­du ale­bo kon­ces­nú zmlu­vu pod­ľa oso­bit­né­ho pred­pi­su, 4. kto­rá je pos­ky­to­va­te­ľom zdra­vot­nej sta­ros­tli­vos­ti, kto­rý má so zdra­vot­nou pois­ťov­ňou uzav­re­tú zmlu­vu o pos­ky­to­va­ní zdra­vot­nej sta­ros­tli­vos­ti, 5. kto­rá sa po­vin­ne za­pi­su­je do re­gis­tra pod­ľa oso­bit­né­ho pred­pi­su, 6. na kto­rú bo­la pos­tú­pe­ná ale­bo inak na­do­bud­la poh­ľa­dáv­ku vo­či štá­tu, štát­ne­mu fon­du, ve­rej­nop­ráv­nej in­šti­tú­cii, ob­ci, vy­ššie­mu územ­né­mu cel­ku ale­bo práv­nic­kej oso­be zria­de­nej zá­ko­nom ale­bo 7. kto­rá pria­mo ale­bo pros­tred­níc­tvom ďal­ších osôb do­dá­va oso­bám pod­ľa pr­vé­ho až pia­te­ho bo­du to­va­ry ale­bo služ­by ale­bo na­do­bú­da od nich ma­je­tok, prá­va k ma­jet­ku ale­bo iné ma­jet­ko­vé prá­va a sú­čas­ne vie ale­bo má ve­dieť, že ňou pos­ky­to­va­né pl­ne­nia ale­bo na­do­bú­da­ný ma­je­tok, prá­va k ma­jet­ku ale­bo iné ma­jet­ko­vé prá­va sú­vi­sia so zmlu­vou pod­ľa pís­me­na d).

7./ Pod­ľa § 4 ods.1 zá­ko­na o RPVS do re­gis­tra sa za­pi­su­je par­tner ve­rej­né­ho sek­to­ra a oso­by pod­ľa § 17. Par­tner ve­rej­né­ho sek­to­ra mu­sí byť za­pí­sa­ný v re­gis­tri as­poň po do­bu tr­va­nia zmlu­vy.

8./ Pod­ľa § 5 ods.6 zá­ko­na o RPVS op­ráv­ne­ná oso­ba je po­vin­ná uviesť v návr­hu na zá­pis prav­di­vé a úpl­né úda­je, a ak sa návrh na zá­pis tý­ka ko­neč­né­ho uží­va­te­ľa vý­hod, do­lo­žiť ich ve­ri­fi­kač­ným do­ku­men­tom.

9./ Pod­ľa § 6 ods.1 zá­ko­na o RPVS re­gis­tru­jú­ci or­gán pred re­gis­trá­ciou pre­ve­rí, či návrh na zá­pis po­da­la op­ráv­ne­ná oso­ba, je návrh na zá­pis úpl­ný, sú spo­lu s návr­hom na zá­pis pred­lo­že­né príl­ohy pod­ľa § 5 ods. 3, ko­neč­ný uží­va­teľ vý­hod uve­de­ný v návr­hu na zá­pis zod­po­ve­dá ko­neč­né­mu uží­va­te­ľo­vi uve­de­né­mu vo ve­ri­fi­kač­nom do­ku­men­te, ve­ri­fi­kač­ný do­ku­ment spĺňa ná­le­ži­tos­ti pod­ľa § 11 ods. 5.

10./ Pod­ľa § 6 ods.2 zá­ko­na o RPVS za neúpl­ný sa po­va­žu­je návrh na zá­pis, kto­rý ne­bol po­da­ný na pred­pí­sa­nom elek­tro­nic­kom for­mu­lá­ri, v kto­rom nie sú uve­de­né všet­ky úda­je us­ta­no­ve­né tým­to zá­ko­nom, kto­rý je nez­ro­zu­mi­teľ­ný.

11./ Pod­ľa § 8 ods.1 zá­ko­na o RPVS ak návrh na zá­pis nespĺňa pod­mien­ky pod­ľa § 5 a 6, re­gis­tru­jú­ci or­gán zá­pis ne­vy­ko­ná. 0 tej­to sku­toč­nos­ti re­gis­tru­jú­ci or­gán upo­ve­do­mí op­ráv­ne­nú oso­bu ozná­me­ním o od­miet­nu­tí vy­ko­na­nia zá­pi­su (ďa­lej len „ozná­me­nie“).

 12./ Pod­ľa § 10 ods.1 zá­ko­na o RPVS re­gis­tru­jú­ci or­gán vy­ko­ná vý­maz za­pí­sa­né­ho par­tne­ra ve­rej­né­ho sek­to­ra na návrh op­ráv­ne­nej oso­by ale­bo aj bez návr­hu, ak tak us­ta­no­vu­je ten­to zá­kon.

13./ Pod­ľa § 16 ods. 5 zá­ko­na o RPVS na ko­na­nie o ná­miet­kach, na ko­na­nie pod­ľa § 12 a na ko­na­nie o po­ku­te sa pri­me­ra­ne pou­ži­jú us­ta­no­ve­nia Ci­vil­né­ho mi­mos­po­ro­vé­ho po­riad­ku; us­ta­no­ve­nie čl. 6 Ci­vil­né­ho mi­mos­po­ro­vé­ho po­riad­ku sa ne­pou­ži­je.

14./ Pod­ľa § 2 ods. 1 Ci­vil­né­ho mi­mos­po­ro­vé­ho po­riad­ku (ďa­lej len CMP) na ko­na­nia pod­ľa toh­to zá­ko­na sa pou­ži­jú us­ta­no­ve­nia Ci­vil­né­ho spo­ro­vé­ho po­riad­ku, ak ten­to zá­kon neus­ta­no­vu­je inak.

15./ Pod­ľa § 35 CMP súd je po­vin­ný zis­tiť sku­toč­ný stav ve­ci.

16./ Pod­ľa § 36 CMP súd je po­vin­ný vy­ko­nať aj iné dô­ka­zy, ako navrh­li účas­tní­ci, ak je to pot­reb­né na zis­te­nie sku­toč­né­ho sta­vu ve­ci.

17./ Pod­ľa § 282 ods.1 CMP ak re­gis­tro­vý súd v ko­na­ní o zá­pi­se úda­jov do ob­chod­né­ho re­gis­tra od­miet­ne vy­ko­nať zá­pis, mô­že navr­ho­va­teľ po­dať' ná­miet­ky pro­ti od­miet­nu­tiu vy­ko­na­nia zá­pi­su (ďa­lej len „ná­miet­ky“).

18./ Pod­ľa § 282 ods.2 CMP v ná­miet­kach mô­že navr­ho­va­teľ' od­strá­niť ne­dos­tat­ky, naj­mä dopl­niť chý­ba­jú­ce úda­je ale­bo op­ra­viť' nes­práv­ne úda­je, pre kto­ré bo­lo vy­ko­na­nie zá­pi­su od­miet­nu­té.

19./ Pod­ľa § 285 ods.1 CMP o ná­miet­kach roz­ho­du­je re­gis­tro­vý súd bez na­ria­de­nia po­jed­ná­va­nia v le­ho­te de­sia­tich pra­cov­ných dní od ich do­ru­če­nia. Od­miet­nu­tie vy­ko­na­nia zá­pi­su pres­kú­ma súd len z hľa­dis­ka spl­ne­nia pod­mie­nok pod­ľa oso­bit­né­ho pred­pi­su.

20./ Pod­ľa čl. 5 Ci­vil­né­ho spo­ro­vé­ho po­riad­ku (ďa­lej len CSP) zjav­né zneu­ži­tie prá­va ne­po­ží­va práv­nu ochra­nu. Súd mô­že v roz­sa­hu us­ta­no­ve­nom v tom­to zá­ko­ne od­miet­nuť a san­kcio­no­vať pro­ces­né úko­ny, kto­ré cel­kom zjav­ne slú­žia na zneu­ži­tie prá­va ale­bo na svoj­voľ­né a bez­ús­peš­né up­lat­ňo­va­nie ale­bo brá­ne­nie prá­va, ale­bo ve­dú k ne­dô­vod­ným prie­ťa­hom v ko­na­ní.

21./ Pod­ľa § 5 ods. 6 zá­ko­na čís­lo 530/2003 Z. z. o ob­chod­nom re­gis­tri (ďa­lej len OR) fy­zic­ká oso­ba za­pí­sa­ná do ob­chod­né­ho re­gis­tra ale­bo fy­zic­ké oso­by op­ráv­ne­né ko­nať v me­ne za­pí­sa­nej práv­nic­kej oso­by sú po­vin­né uviesť v návr­hu na zá­pis prav­di­vé úda­je a do­lo­žiť ho lis­ti­na­mi, kto­rých ob­sah zod­po­ve­dá sku­toč­né­mu sta­vu.

22./ Pod­ľa § 6 ods.1 zá­ko­na o OR re­gis­tro­vý súd pred zá­pi­som úda­jov do ob­chod­né­ho re­gis­tra, zá­pi­som zme­ny za­pí­sa­ných úda­jov a vý­ma­zom za­pí­sa­ných úda­jov (ďa­lej len „zá­pis“) z pred­lo­že­ných lis­tín pre­ve­rí, či návrh na zá­pis po­da­la op­ráv­ne­ná oso­ba, je návrh na zá­pis úpl­ný, sú spo­lu s návr­hom na zá­pis pred­lo­že­né všet­ky príl­ohy us­ta­no­ve­né oso­bit­ným pred­pi­som, sú príl­ohy pred­lo­že­né vo for­me us­ta­no­ve­nej oso­bit­ným zá­ko­nom, úda­je uve­de­né v návr­hu na zá­pis sa zho­du­jú s údaj­mi vy­plý­va­jú­ci­mi z pred­lo­že­ných príl­oh, bol za­pla­te­ný súd­ny pop­la­tok ok­rem po­da­ní, kto­ré pod­ľa oso­bit­né­ho zá­ko­na ) ne­po­dlie­ha­jú pop­lat­ko­vej po­vin­nos­ti.

23./ Pod­ľa § 6 ods. 2 zá­ko­na o OR re­gis­tro­vý súd pred zá­pi­som tiež pre­ve­rí, či úda­je, kto­ré sa ma­jú za­pí­sať' do ob­chod­né­ho re­gis­tra, sú v sú­la­de s ak­tuál­ny­mi hod­no­ta­mi re­fe­ren­čných úda­jov; to nep­la­tí pre úda­je, kto­ré nie sú re­fe­ren­co­va­né ale­bo kto­ré ako zdro­jo­vé úda­je vzni­ka­jú zá­pi­som do ob­chod­né­ho re­gis­tra.

24./ Pod­ľa § 6 ods.3 zá­ko­na o OR za neúpl­ný sa po­va­žu­je návrh na zá­pis, kto­rý ne­bol po­da­ný na tla­či­ve us­ta­no­ve­nom oso­bit­ným pred­pi­som, to nep­la­tí, ak sa návrh na zá­pis po­dá­va pros­tred­níc­tvom jed­not­né­ho kon­tak­tné­ho mies­ta, v kto­rom nie sú uve­de­né všet­ky úda­je us­ta­no­ve­né tým­to zá­ko­nom ale­bo oso­bit­ným zá­ko­nom, v kto­rom sú uve­de­né iba úda­je, o kto­rých ten­to zá­kon ani oso­bit­ný zá­kon neus­ta­no­vu­je, že sa za­pi­su­jú do ob­chod­né­ho re­gis­tra, kto­rý je nez­ro­zu­mi­teľ­ný, v kto­rom sú uve­de­né úda­je v roz­po­re s od­se­kom 2.

25./ Pod­ľa § 8 ods. 1 zá­ko­na o OR ak sú spl­ne­né pod­mien­ky pod­ľa § 6 a 7, re­gis­tro­vý súd vy­ko­ná zá­pis v le­ho­te dvoch pra­cov­ných dní od do­ru­če­nia návr­hu na zá­pis. V prí­pa­de cez­hra­nič­né­ho zlú­če­nia ale­bo cez­hra­nič­né­ho sply­nu­tia spo­loč­nos­tí re­gis­tro­vý súd vy­ko­ná zá­pis, ak sú spl­ne­né pod­mien­ky pod­ľa § 7 ods. 16, v le­ho­te 21 dní od po­da­nia návr­hu na zá­pis. Ak návrh na zá­pis ob­sa­hu­je deň, ku kto­ré­mu má byť navr­ho­va­ný údaj za­pí­sa­ný, re­gis­tro­vý súd za­pí­še údaj k to­mu­to dňu. Ak re­gis­tro­vý súd vy­ko­ná­va zá­pis nes­kôr ale­bo ak návrh na zá­pis neob­sa­hu­je deň, ku kto­ré­mu má byť navr­ho­va­ný údaj za­pí­sa­ný, re­gis­tro­vý súd za­pí­še navr­ho­va­ný údaj ku dňu nas­le­du­jú­ce­mu po dni vy­ko­na­nia zá­pi­su. Pro­ti vy­ko­na­niu zá­pi­su v sú­la­de s návr­hom na zá­pis nie sú prí­pus­tné ná­miet­ky.

26./ Pod­ľa § 185 ods.2 CSP súd mô­že aj bez návr­hu vy­ko­nať dô­kaz, kto­rý vy­plý­va z ve­rej­ných re­gis­trov a zoz­na­mov, ak tie­to re­gis­tre ale­bo zoz­na­my nas­ved­ču­jú, že skut­ko­vé tvr­de­nia strán sú v roz­po­re so sku­toč­nos­ťou; iné dô­ka­zy bez návr­hu ne­vy­ko­ná, ak ten­to zá­kon neus­ta­no­vu­je inak.

27./ Op­ráv­ne­ná oso­ba sa po­da­ným návr­hom do­má­ha vý­ma­zu par­tne­ra ve­rej­né­ho sek­to­ra In­fra Servic­es, a.s. z RPVS. Vy­šší súd­ny úrad­ník od­mie­tol vy­ko­nať' vý­maz z dô­vo­du, že spo­loč­nosť In­fra Servic­es, a.s. je na­ďa­lej par­tne­rom ve­rej­né­ho sek­to­ra. Op­ráv­ne­ná oso­ba v po­da­ných ná­miet­kach roz­sia­hlo dô­vo­dí tým, že súd po­ru­šil zá­sa­du le­ga­li­ty, keď' vy­ko­ná­val pries­kum návr­hu nie­len z for­mál­ne­ho hľa­dis­ka, ale aj z ma­te­riál­ne­ho, k čo­mu mu zá­kon o RPVS ne­dá­va žiad­ne op­ráv­ne­nie.

28./ Súd pres­kú­mal po­da­né ná­miet­ky a dos­pel k zá­ve­ru, že tie­to nie sú dô­vod­né a vý­maz par­tne­ra ve­rej­né­ho sek­to­ra z RPVS ne­mož­no vy­ko­nať.

29./ Sú­du je z je­ho úrad­nej čin­nos­ti zná­me, že na Ok­res­nom sú­de Ži­li­na je pod sp. zn. 5PExre 7/2018 ve­de­né ko­na­nie o pre­ve­re­nie správ­nos­ti a úpl­nos­ti úda­jov za­pí­sa­ných v RPVS o par­tne­ro­vi ve­rej­né­ho sek­to­ra In­fra Servic­es, a.s., kde je vy­tý­če­né po­jed­ná­va­nie na deň 21. 5. 2019.

30./ Sú­du bo­lo do­ru­če­né po­da­nie p. X. Y. z 12.4.2019 ozna­če­né ako „Ami­cus cu­riae k even­tuál­ne­mu ko­na­niu PRe o vý­ma­ze spol. In­fra Servic­es, a.s.“, v kto­rom sa uvá­dza, že In­fra Servic­es, a.s. má uzat­vo­re­nú Rám­co­vú zmlu­vu o pos­kyt­nu­tí slu­žieb ¬ SLA so spo­loč­nos­ťou Bra­tis­lav­ská vo­dá­ren­ská spo­loč­nosť, a.s., kto­rej ak­cio­nár­mi sú pod­ľa Vý­roč­nej sprá­vy za rok 2017 hlav­né mes­to Bra­tis­la­va s 59,29% ak­cii, mes­to Ska­li­ca s 8,65% ak­cii atď. Plat­nosť tej­to zmlu­vy bo­la predĺže­ná do ro­ku 2022. V čas­ti VII. Tran­sak­cie so spriaz­ne­ný­mi oso­ba­mi Poz­ná­mok k úč­tov­nej zá­vier­ke zos­ta­ve­nej k 31.12.2019 (tu je v po­da­ní zrej­má nes­práv­nosť, správ­ne ma­lo byt' 2017) spo­loč­nos­ti In­fra Servic­es, a.s. je uve­de­né, že v ro­ku 2017 pre­da­la svo­jej spriaz­ne­nej oso­be Bra­tis­lav­skej vo­dá­ren­skej spo­loč­nos­ti, a.s. služ­by za XYZ eur. Z tých­to sku­toč­nos­tí vy­plý­va, že spo­loč­nosť In­fra Servic­es, a.s. je na­ďa­lej par­tne­rom ve­rej­né­ho sek­to­ra, pri­čom par­tner ve­rej­né­ho sek­to­ra mu­sí byť pod­ľa § 4 ods.1 dru­há ve­ta zá­ko­na o RPVS za­pí­sa­ný v re­gis­tri as­poň po do­bu tr­va­nia zmlu­vy.

31./ Tvr­de­nia uvá­dza­né p. X. Y. súd pre­ve­ril z príl­oh je­ho po­da­nia, ob­sa­hu spi­su sp. zn. 5PExre 7/2018, ako aj vo ve­rej­ne prís­tup­nom re­gis­tri - Re­gis­tri úč­tov­ných zá­vie­rok a zis­til, že zod­po­ve­da­jú sku­toč­nos­ti.

32./ Súd sa oboz­ná­mil aj s ve­rej­ne dos­tup­ným vy­jad­re­ním spo­loč­nos­ti In­fra Servic­es, a.s. pre tla­čo­vú agen­tú­ru SI­TA zo dňa 18.4.2019 (https://www.web­no­vi­ny.sk/pre­vadz­ka-bra­tis­lav­skej¬vo­da­ren­skej-spo­loc­nos­ti-nie-je-oh­ro­ze­na-tvr­di-jej-dce­ra/), v kto­rom sa uvá­dza, že „zá­kon o RPVS je nas­ta­ve­ný tak, že pri­ka­zu­je par­tne­ro­vi ve­rej­né­ho sek­to­ra, aby v prí­pa­de ob­vi­ne­nia zo stra­ny tre­tej oso­by do­ka­zo­val neexis­ten­ciu ur­či­tých sku­toč­nos­tí, čo je ob­jek­tív­ne tak­mer ne­mož­né (do­ká­zať sa dá iba nie­čo, čo exis­tu­je),“ uvie­dol Lu­káč. „Aj keď' pod­ľa vy­jad­re­nia všet­kých čle­nov pred­sta­ven­stva ne­ma­jú po­chyb­nos­ti o správ­nos­ti úda­jov za­pí­sa­ných v RPVS, ne­mož­no od čle­nov pred­sta­ven­stva spra­vod­li­vo po­ža­do­vať', aby osob­ne nies­li ri­zi­ko vzni­ku zod­po­ved­nos­ti za prí­pad­né san­kcie pri tak­to nas­ta­ve­nej le­gis­la­tí­ve,“ upo­zor­nil pred­se­da pred­sta­ven­stva In­fra Servic­es. Dcér­ska fir­ma BVS tak rea­go­va­la na zne­po­ko­je­nie ma­lých ak­cio­ná­rov BVS v sú­vis­los­ti so žia­dos­ťou o vý­maz In­fra Servic­es z re­gis­tra.“ To­to ve­rej­ne dos­tup­né vy­jad­re­nie potvr­dzu­je aj tr­va­nie zmlu­vy me­dzi Bra­tis­lav­skou vo­dá­ren­skou spo­loč­nos­ťou, a.s. a In­fra Servic­es, a.s. Na tom­to mies­te súd po­va­žu­je za pot­reb­né uviesť, že nie je pot­reb­né do­ka­zo­vať' sku­toč­nos­ti všeo­bec­ne zná­me, pri­čom ve­rej­ne dos­tup­né me­diál­ne in­for­má­cie ref­lek­tu­je vo svo­jej roz­ho­do­va­cej čin­nos­ti aj Ústav­ný súd SR (viď napr. 37. bod Ná­le­zu Ústav­né­ho sú­du SR č. k. III. ÚS 167/2018-73 z 29.1.2019).

33./ V ná­miet­kach sa op­ráv­ne­ná oso­ba sa k exis­ten­cii zmlu­vy, kto­rá za­kla­dá In­fra Servic­es, a.s. pos­ta­ve­nie par­tne­ra ve­rej­né­ho sek­to­ra vy­jad­ri­la ako o „údaj­nej" zmlu­ve. V texte ná­mie­tok opa­ko­va­ne pou­ka­zu­je na po­vin­nosť sú­du vy­ko­nať vý­maz ak návrh spĺňa pod­mien­ky pod­ľa § 5 a 6 zá­ko­na o RPVS.

34./ K exis­ten­cii zmlu­vy za­kla­da­jú­cej In­fra Servic­es, a.s. pos­ta­ve­nie par­tne­ra ve­rej­né­ho sek­to­ra súd uvá­dza, že ho­ci ta­kú­to zmlu­vu ozna­či­la op­ráv­ne­ná oso­ba v ná­miet­kach prív­las­tkom „údaj­ná", z čo­ho vy­plý­va, že op­ráv­ne­ná oso­ba exis­ten­ciu ta­kej­to zmlu­vy spo­chyb­ňu­je, no z príl­ohy po­da­nia p. X., ob­sa­hu spi­su sp.zn. 5PExre 7/2018, ako aj ve­rej­ne dos­tup­ných zdro­jov, ako je napr. Re­gis­ter úč­tov­ných zá­vie­rok, kde sa na­chá­dza­jú aj úč­tov­né zá­vier­ky In­fra Servic­es, a.s., kde sa v úč­tov­nej zá­vier­ke za rok 2017 uvá­dza, že v ro­ku 2016 pre­da­la In­fra Servic­es, a.s. Bra­tis­lav­skej vo­dá­ren­skej spo­loč­nos­ti, a.s. služ­by za X eur a v ro­ku 2017 za X eur. Na inter­ne­to­vej strán­ke spo­loč­nos­ti (www.infra­servic­es.sk — ove­re­né k 9. 5. 2019) sa v sek­cii „O nás“ uvá­dza, že „vy­ko­ná­va všet­ky servisn­é a údr­žbo­vé prá­ce na vo­do­vod­nej a ka­na­li­zač­nej sie­ti v sprá­ve Bra­tis­lav­skej vo­dá­ren­skej spo­loč­nos­ti, ako aj vý­stav­bu no­vých sie­tí“. Súd sa na­vy­še oboz­ná­mil s lis­tin­ný­mi dô­kaz­mi, kto­ré sa na­chá­dza­jú v spi­se sp. zn. 5PExre 7/2018 a z kto­rých vy­plý­va, že dňa 19.12.2008 uzat­vo­ri­li Bra­tis­lav­ská vo­dá­ren­ská spo­loč­nosť, a.s. a In­fra Servic­es, a.s.(BVS)Rám­co­vú zmlu­vu o pos­kyt­nu­tí slu­žieb SLA, kto­rej pred­me­tom je za­bez­pe­če­nie servisn­ých slu­žieb a op­ráv sú­vi­sia­cich s pred­me­tom pod­ni­ka­teľ­skej čin­nos­ti BVS. K tej­to zmlu­ve bo­li uzat­vo­re­né via­ce­ré do­dat­ky, kto­ré, ok­rem iné­ho, predl­ži­li jej tr­va­nie do 31.12.2022 s jej auto­ma­tic­kým predl­žo­va­ním. Na zá­kla­de tej­to zmlu­vy ma­la byť pod­ľa dok­la­dov pred­lo­že­ných BVS uh­ra­de­ná v ro­ku 2017 spo­loč­nos­ti In­fra Servic­es, a.s. su­ma X eur a v ro­ku 2018 su­ma X eur (úda­je za­sla­né sú­du spo­loč­nos­ťou In­fra Servic­es, a.s. sa líš­ka, keď' v ro­ku 2017 ma­lo ísť o su­mu X eur bez DPH a v ro­ku 2018 su­mu X eur bez DPH, v kaž­dom prí­pa­de však ide o su­my mno­ho­ná­sob­ne pre­vy­šu­jú­ce su­mu X eur). Vy­jad­re­nia op­ráv­ne­nej oso­by v ná­miet­kach o „údaj­nej“ zmlu­ve tak ne­zod­po­ve­da­jú sku­toč­nos­ti (súd mu­sí s po­ču­do­va­ním skon­šta­to­vať, že sa tak udia­lo na­priek vý­slov­né­mu vy­hlá­se­niu op­ráv­ne­nej oso­by o prav­di­vos­ti a úpl­nos­ti všet­kých úda­jov uve­de­ných v ná­miet­kach) a o exis­ten­cii a tr­va­ní zmlu­vy za­kla­da­jú­cej In­fra Servic­es, a.s. pos­ta­ve­nie par­tne­ra ve­rej­né­ho sek­to­ra po­vin­ne za­pi­so­va­né­ho do RPVS súd ne­má po­chyb­nosť.

35./ Z us­ta­no­ve­nia § 5 ods. 6 zá­ko­na o RPVS mož­no vy­vo­diť, že jed­nou z pod­mie­nok pre vy­ho­ve­nie návr­hu na zá­pis, je je­ho prav­di­vosť. Ak návrh nespĺňa pod­mien­ky pod­ľa § 5 a 6, te­da aj pod­mien­ku je­ho prav­di­vos­ti, v zmys­le § 8 ods. 1 zá­ko­na o RPVS súd zá­pis (vý­maz) ne­vy­ko­ná. Súd je te­da nie­len op­ráv­ne­ný, ale aj po­vin­ný v rám­ci svo­jich mož­nos­tí a mi­ni­mál­ne pod­ľa ob­sa­hu spi­su a ob­sa­hu ve­rej­ne dos­tup­ných re­gis­trov a in­for­má­cií pre­ve­riť prav­di­vosť návr­hu op­ráv­ne­nej oso­by. To­to pre­ve­re­nie je li­mi­to­va­né krát­kou zá­kon­nou le­ho­tou na roz­hod­nu­tie o návr­hu, kto­rá prak­tic­ky vy­lu­ču­je mož­nosť vy­ko­nať pod­rob­nej­šie do­ka­zo­va­nie, no sú­du pri pre­ve­re­ní prav­di­vos­ti návr­hu nič neb­rá­ni oboz­ná­miť sa s ob­sa­hom spi­su (v tom­to prí­pa­de bo­lo k ne­mu za­sla­né po­da­nie p. X s príl­oha­mi), sú­vi­sia­ci­mi spis­mi (v tom­to prí­pa­de sp. zn. 5PExre 7/2018) a ak zis­tí, že návrh nie je prav­di­vý, vy­ko­na­nie ta­ké­ho­to zá­pi­su pod­ľa § 8 ods. 1 zá­ko­na o RPVS mu­sí od­miet­nuť.

36./ Tu je na­mies­te pri­po­me­núť vý­znam­ný roz­diel me­dzi re­gis­trač­ným ko­na­ním pod­ľa zá­ko­na o ob­chod­nom re­gis­tri a re­gis­trač­ným ko­na­ním pod­ľa zá­ko­na o RPVS. V oboch ty­poch ko­na­ní zá­kon (zho­dou okol­nos­tí tak v § 5 ods.6 zá­ko­na o OR, ako aj v § 5 ods.6 zá­ko­na o RPVS) vy­ža­du­je, aby návrh ob­sa­ho­val prav­di­vé úda­je, no dô­vo­dom od­miet­nu­tia vy­ko­na­nia zá­pi­su pod­ľa zá­ko­na o OR je, ak návrh nespĺňa pod­mien­ky pod­ľa § 6 a 7 o OR, nap­ro­ti to­mu dô­vo­dom od­miet­nu­tia vy­ko­na­nia zá­pi­su pod­ľa zá­ko­na o RPVS je, ak ten­to návrh nespĺňa pod­mien­ky pod­ľa § 5 a 6 zá­ko­na o RPVS. Po­ve­da­né la­pi­dár­ne - návrh na zá­pis do OR súd nes­kú­ma z hľa­dis­ka je­ho prav­di­vos­ti a je­ho nep­rav­di­vosť nie je dô­vo­dom na od­miet­nu­tie vy­ko­na­nia zá­pi­su, nap­ro­ti to­mu súd návrh na zá­pis do RPVS skú­ma aj z hľa­dis­ka je­ho prav­di­vos­ti a ak zis­tí je­ho nep­rav­di­vosť, je to dô­vod na od­miet­nu­tie vy­ko­na­nia zá­pi­su. To­to nie je je­di­ný roz­diel me­dzi re­gis­trač­ný­mi ko­na­nia­mi pod­ľa zá­ko­na o OR a zá­ko­na o RPVS, keď' roz­diel­ne je up­ra­ve­ná le­ho­ta na vy­ko­na­nie zá­pi­su (2 dni pri ob­chod­nom re­gis­tri, 5 dní pri RPVS), nas­ta­ve­nie op­rav­ných pros­tried­kov (pro­ti uz­ne­se­niu o za­miet­nu­tí ná­mie­tok v OR je prí­pus­tné od­vo­la­nie, v RPVS nie), čias­toč­ne roz­diel­ne sú aj dô­vo­dy od­miet­nu­tia vy­ko­na­nia zá­pi­su. Z pou­ka­zu na tie­to roz­die­ly mož­no vy­vo­diť zá­ver, že ho­ci práv­na úp­ra­va re­gis­tro­vé­ho ko­na­nia pod­ľa zá­ko­na o RPVS je zjav­ne in­špi­ro­va­ná práv­nou úp­ra­vou re­gis­trač­né­ho ko­na­nia pod­ľa zá­ko­na o ob­chod­nom re­gis­tri, sú me­dzi ni­mi vý­znam­né roz­die­ly a prin­cí­py pla­tia­ce pre re­gis­trač­né ko­na­nie v ob­chod­nom re­gis­tri ne­mož­no me­cha­nic­ky ap­li­ko­vať na re­gis­trač­né ko­na­nie pod­ľa zá­ko­na o RPVS.

37./ Na ok­raj po­rov­na­nia roz­sa­hu ma­te­riál­ne­ho pries­ku­mu návr­hu pod­ľa zá­ko­na o OR a zá­ko­na o RPVS je mož­né eš­te skon­šta­to­vať, že v sú­la­de s pub­li­kač­nou smer­ni­cou ref­lek­tu­je zá­kon o OR aj pot­re­bu ob­me­dze­nej ma­te­riál­nej kon­tro­ly návr­hu v § 7 zá­ko­na o OR, kde prí­pad­ný roz­por návrh s hmot­ným prá­vom sa v pro­ces­nej ro­vi­ne pre­ja­ví od­miet­nu­tím vy­ko­na­nia zá­pi­su z dô­vo­du nez­ro­zu­mi­teľ­nosť návr­hu. Pod­ľa zá­ko­na o RPVS je roz­sah ma­te­riál­nej kon­tro­ly návr­hu sú­dom eš­te šir­ší vzhľa­dom na to, že návrh mu­sí spĺňať aj kri­té­rium prav­di­vos­ti pod­ľa § 5 ods. 6 zá­ko­na o RPVS.

38./ V po­su­dzo­va­nom prí­pa­de súd dos­pel k zá­ve­ru, že návrh na zá­pis (vý­maz) nie je prav­di­vý, keď­že spo­loč­nosť In­fra Servic­es, a.s. je na­ďa­lej par­tne­rom ve­rej­né­ho sek­to­ra vzhľa­dom na zmlu­vu uzat­vo­re­nú s Bra­tis­lav­skou vo­dá­ren­skou spo­loč­nos­ťou, a.s. a ob­je­my pl­ne­nia na jej zá­kla­de. Vzhľa­dom na­nep­rav­di­vosť návr­hu na vý­maz, je na mies­te vy­ko­na­nie ta­ké­ho­to vý­ma­zu v zmys­le § 8 ods.1 zá­ko­na o RPVS od­miet­nuť.

 39./ Mož­no súh­la­siť s ar­gu­men­tá­ciou op­ráv­ne­nej oso­by, že zá­pis par­tne­ra ve­rej­né­ho sek­to­ra ne­kon­šti­tuu­je je­ho pos­ta­ve­nie par­tne­ra ve­rej­né­ho sek­to­ra, iný­mi slo­va­mi zá­pis a vý­maz par­tne­ra z RPVS má dek­la­ra­tór­ny cha­rak­ter, no ak súd v ko­na­ní o vý­maz zis­tí, že návrh na vý­maz nie je prav­di­vý, mu­sí návrh s pou­ka­zom na § 8 ods. 1 v spo­je­ní s § 5 ods. 6 zá­ko­na o RPVS od­miet­nuť. Zoh­ľad­niac in­di­vi­duál­ne okol­nos­ti po­su­dzo­va­né­ho prí­pa­du, od­miet­nu­tie vy­ko­na­nia vý­ma­zu v po­su­dzo­va­nom prí­pa­de tak nep­red­sta­vu­je po­ru­še­nie prin­cí­pu le­ga­li­ty, ako to tvr­dí op­ráv­ne­ná oso­ba v ná­miet­kach, ale nao­pak reali­zá­ciu zá­kon­nej po­vin­nos­ti sú­du vy­plý­va­jú­cej s § 8 ods. 1 zá­ko­na o RPVS od­miet­nuť' vy­ko­na­nie vý­ma­zu na zá­kla­de návr­hu, kto­rý je v roz­po­re s § 5 ods. 6 zá­ko­na o RPVS.

40./ Ďal­ším dô­vo­dom pre od­miet­nu­tie návr­hu na vý­maz je, že ten­to návrh súd vy­hod­no­til ako zneu­ží­va­jú­ci vý­kon prá­va.

41./ Sú­du je zná­me z je­ho úrad­nej čin­nos­ti, že na Ok­res­nom sú­de Ži­li­na je ve­de­né pod sp. zn. 5PExre 7/2018 ko­na­nie, kto­ré­ho pred­me­tom je pre­ve­re­nie prav­di­vos­ti a úpl­nos­ti úda­jov za­pí­sa­ných o In­fra Servic­es, a.s. v RPVS. Aj z vy­jad­re­nia In­fra Servic­es, a.s. pre agen­tú­ru SI­TA je zrej­mé, že dô­vo­dom pre po­da­nie návr­hu na vý­maz je sna­ha vy­hnúť' sa even­tuál­nym san­kciám pri prí­pad­nom nep­reu­ká­za­ní prav­di­vos­ti za­pí­sa­ných úda­jov.

42./ Vo všeo­bec­nos­ti mož­no za zneu­ží­va­jú­ci vý­kon prá­va po­va­žo­vať' sprá­va­nie zdan­li­vo do­vo­le­né, kto­rým má byť do­siah­nu­tý vý­sle­dok ne­do­vo­le­ný (Knapp) ale­bo pod­ľa Ti­ché­ho ta­ký vý­kon sub­jek­tív­ne­ho prá­va či inter­pre­tá­ciu ob­jek­tív­ne­ho prá­va, kto­ré sú v roz­po­re s je­ho úče­lom, i keď' nie v roz­po­re s ob­jek­tív­nym prá­vom či zne­ním práv­nej nor­my (vid' in Hen­če­ko­vá S., Mr­va M.: Zá­kaz zneu­ži­tia prá­va v no­vých pro­ces­ných po­riad­koch, Bulle­tin SAK 9/2017, s. 20-29). Zá­kaz zneu­ži­tia prá­va je sí­ce expli­cit­ne vy­jad­re­ný vo via­ce­rých práv­nych pred­pi­soch (pred­tým § 2 OSP, te­raz čl. 5 CSP, § 5 ods.12 Správ­ne­ho súd­ne­ho po­riad­ku ale­bo v Ob­chod­nom zá­kon­ní­ku vý­kon prá­va v roz­po­re s poc­ti­vým ob­chod­ným sty­kom pod­ľa § 265 Ob­chod­né­ho zá­kon­ní­ka), ten­to zá­kaz však aj bez expli­cit­né­ho vy­jad­re­nia mož­no po­va­žo­vať za všeo­bec­ný práv­ny prin­cíp.

43./ Prob­le­ma­ti­ka zneu­ži­tia pro­ces­ných práv bo­la už v mi­nu­los­ti viac­krát rie­še­ná aj v čes­kej a slo­ven­skej ju­di­ka­tú­re už za účin­nos­ti OSP. Prík­lad­mo pod­ľa roz­hod­nu­tia Naj­vyš­šie­ho sú­du ČR sp. zn. 29Nd 201/2008 z 15.7.2008 pub­li­ko­va­nom pod Rc 2/2009 „jes­tli­že­do­sa­vad­ní vý­sled­ky říze­ní­dok­lá­da­jí, že in­sti­tut návr­hu na de­le­ga­ci vhod­nou (§ 12 od­st. 2 o. s. ř.) je účas­tní­kemříze­níz­neu­ží­ván k obstruk­ci a cí­le­né­mup­ro­ta­ho­vá­níob­čan­ské­ho­soud­ní­hoříze­ní, soud­nepřed­klá­dávěc k roz­hod­nu­tí o ta­ko­vém návr­hu nej­blí­žes­po­lečněnadříze­né­mu­sou­du. Pro vý­sle­dekříze­ní o op­rav­ných prostřed­cíchmůže­mít­sku­teč­nost, že soud návrh na de­le­ga­ci vhod­nou nepřed­lo­žil­sou­du, kte­rý je nej­blí­žes­po­lečněnadřízenpřís­luš­né­mu­sou­du, a sou­du, je­muž má býtvěcpřiká­zá­na, a o věci­me­ri­torněroz­hodl, vý­znam jen teh­dy, dospěje-li soud, kte­rý o op­rav­ném­prostřed­ku roz­ho­du­je, k zá­věru, že o jed­ná­ní, jež je zneu­ži­tím pro­ces­ních práv účas­tní­ka (§ 2 o. s. ř.), neš­lo.“. Rov­na­ko aj v uz­ne­se­ní sp. zn. 29Cdo 3013/2010 z 27.11.2010 pub­li­ko­va­nom pod Rc 46/2012 Naj­vyš­ší súd ČR uvie­dol, že „nel­ze­vy­lou­čit, že soudmůže­ve­vý­ji­meč­nýchpřípa­dech­za­lo­žitdůvod k za­mít­nu­tí ža­lob­co­va návr­hu dle § 107a o. s. ř. (přiji­nak­for­málně do­lo­že­ných před­pok­la­dech pro to, aby ta­ko­vé­mu návr­hu by­lo­vy­hověno) prostřed­nic­tvím us­ta­no­ve­ní § 2 o. s. ř. Ta­ko­vý pos­tup by byl­na­místěnapř. teh­dy, by­lo-li by mož­no do­vo­dit­pod­le to­ho, co v říze­ní vy­šlo naj­evo, že cí­lem návr­hu na vy­dá­ní roz­hod­nu­tí dle § 107a o. s. ř. je zneu­ži­tí pro­ces­ní úp­ra­vy za tím úče­lem, aby se mož­ná poh­le­dáv­ka na náh­ra­du nák­ladůříze­ní sta­la vůči­neúspěšné­mu­ža­lob­ci ne­do­byt­nou“. Ob­dob­ne Kraj­ský súd v Ban­skej Bys­tri­ci v uz­ne­se­ní sp. zn. 43­CoKR 31/2014 z 27. 8. 2014 uvie­dol, že „ak ok­res­ný súd nep­riz­nal kon­kur­zné­mu navr­ho­va­te­ľo­vi ochra­nu pos­ky­to­va­nú mu kon­kur­zným zá­ko­nom a kon­kur­zné ko­na­nie z dô­vo­du os­ved­če­nia pla­tob­nej schop­nos­ti dl­žní­ka za­sta­vil, ko­nal v sú­la­de s § 2 OSP, kto­rý sa pri­me­ra­ne ap­li­ku­je aj pre kon­kur­zné ko­na­nie, keď dbal na to, aby v kon­kur­znom ko­na­ní ne­do­chá­dza­lo k po­ru­šo­va­niu práv a prá­vom chrá­ne­ných zá­uj­mov dl­žní­ka a aby ne­bo­li prá­va navr­ho­va­te­ľa ako ve­ri­te­ľa zneu­ží­va­né na je­ho úkor“.

44./ V tom­to prí­pa­de op­ráv­ne­ná oso­ba v ná­miet­kach neuvied­la žia­den lo­gic­ký dô­vod na vý­maz In­fra Servic­es, a.s. z RPVS, no aj z ve­rej­ne dos­tup­ných in­for­má­cií, ča­so­vej a lo­gic­kej sú­vis­los­ti s ďal­ším ko­na­ním sú­du o pre­ve­re­nie prav­di­vos­ti a úpl­nos­ti za­pí­sa­ných úda­jov, sa ja­ví po­da­nie návr­hu na vý­maz ako zneu­ží­va­jú­ci vý­kon prá­va, kto­rý sa tvá­ri ako sú­lad­ný s § 10 ods. 1 zá­ko­na o RPVS, v sku­toč­nos­ti však sle­du­je ne­le­gi­tím­ny cieľ zma­riť a za­sta­viť v dôs­led­ku vý­ma­zu pre­ve­ro­va­né­ho sub­jek­tu ko­na­nie sú­du ve­de­né pod sp. zn. 5PExre 7/2018 a vy­hnúť' sa prí­pad­ným san­kciám v zmys­le § 13 zá­ko­na o RPVS. Ta­ké­mu­to zneu­ží­va­jú­ce­mu vý­ko­nu prá­va ne­mô­že súd pos­kyt­núť práv­nu ochra­nu a návrh na vý­maz mu­sí od­miet­nuť' a nás­led­né ná­miet­ky za­miet­nuť.

45./ Na tom­to mies­te súd po­va­žu­je za dô­le­ži­té uviesť, že tým­to roz­hod­nu­tím žiad­nym spô­so­bom nep­re­ju­di­ku­je roz­hod­nu­tie sú­du v ko­na­ní o pre­ve­re­nie správ­nos­ti a úpl­nos­ti ve­de­nom pod sp. zn. 5PExre 7/2018. Ak však In­fra Servic­es, a.s. bo­la do­po­siaľ dl­hší čas za­pí­sa­ná v RPVS a svoj návrh na vý­maz po­dá ča­so­vo tes­ne pred ko­na­ním po­jed­ná­va­nia sú­du, na kto­rom by mo­hol súd uza­vrieť do­ka­zo­va­nie a nás­led­ne vy­dať roz­hod­nu­tie, súd ne­má dô­vod po­chy­bo­vať o dô­ve­ry­hod­nos­ti agen­túr­nej ci­tá­cie vy­jad­re­nia sa­mot­nej spo­loč­nos­ti pre agen­tú­ru SI­TA, kto­ré oz­rej­mu­je mo­ti­vá­ciu po­da­nia návr­hu na vý­maz v sú­la­de so zá­ve­rom sú­du, že ten­to sú­vi­sí s ko­na­ním o pre­ve­re­ní prav­di­vos­ti a úpl­nos­ti úda­jov za­pí­sa­ných v RPVS.

46./ V ne­pos­led­nom ra­de súd, vzhľa­dom na cha­rak­ter, zmy­sel a účel zá­ko­na o RPVS, mu­sí pri svo­jom roz­ho­do­va­ní zoh­ľad­niť aj ve­rej­ný zá­ujem. Úpra­va zá­ko­na o RPVS má ne­po­chyb­ne ve­rej­nop­ráv­ny cha­rak­ter. Úče­lom a zmys­lom zá­ko­na o RPVS je od­kry­tie a pub­li­ci­ta be­ne­fi­cien­tov, kto­rí ma­jú pros­pech s tran­sak­cií s ve­rej­ným sek­to­rom. Ne­mô­že pre­to priz­nať' práv­nu ochra­nu návr­hu, kto­ré­ho cie­ľom je zma­riť pre­ve­re­nie ko­neč­ných uží­va­te­ľov vý­hod v re­gis­tri ob­li­ga­tór­ne za­pí­sa­né­ho par­tne­ra ve­rej­né­ho sek­to­ra (tu súd opä­tov­ne zdô­raz­ňu­je, že tým nep­re­ju­di­ku­je, že by úda­je za­pí­sa­né v RPVS o par­tne­ro­vi ve­rej­né­ho sek­to­ra bo­li nep­rav­di­vé, to bu­de pred­me­tom je­ho roz­ho­do­va­nia v ko­na­ní sp. zn. 5PExre 7/2018). Vy­ho­ve­ním návr­hu na vý­maz by sa ne­ga­tív­ne za­sia­hlo aj do práv ozna­mo­va­te­ľa pod­ne­tu v ko­na­ní ve­de­nom pod sp. zn. 5PExre 7/2018 p. X., kto­rý v tom­to ko­na­ní za­stu­pu­je aj zá­ko­nom o RPVS sle­do­va­ný le­gi­tím­ny zá­ujem ve­rej­nos­ti poz­nať ko­neč­ných uží­va­te­ľov vý­hod sub­jek­tu zís­ka­va­jú­ce­ho ve­rej­né zdro­je (a kto­rý v sú­la­de so zá­sa­dou vi­gi­lan­ti­bu­siu­ra- prá­vo pat­rí bde­lým, súd upo­zor­nil svo­jim po­da­ním na sú­vis­los­ti po­da­né­ho návr­hu na vý­maz) o to viac, ak ako ko­neč­ní uží­va­te­lia vý­hod bo­li (je) dek­la­ro­va­ní ve­rej­ní fun­kcio­ná­ri (ve­rej­ný fun­kcio­nár). O ne­zas­tu­pi­teľ­nej úlo­he ak­ti­vis­tov, no­vi­ná­rov a mé­dií pri ochra­ne ve­rej­né­ho zá­uj­mu tu niet dis­ku­sie. Rov­na­ko mu­sí súd zoh­ľad­niť', že v okol­nos­tiach kon­krét­ne­ho prí­pa­du vý­maz par­tne­ra ve­rej­né­ho sek­to­ra z RPVS zna­me­ná oh­ro­ze­nie vý­ko­nu servisn­ých a in­ves­tič­ných čin­nos­tí, kto­ré par­tner ve­rej­né­ho sek­to­ra vy­ko­ná­va pre Bra­tis­lav­skú vo­dá­ren­skú spo­loč­nosť, a.s. (kto­rej čin­nosť v ob­las­ti do­dáv­ky pit­nej vo­dy má cha­rak­ter pri­ro­dze­né­ho mo­no­po­lu). Je ťaž­ko pred­sta­vi­teľ­né a uve­ri­teľ­né, že by par­tner ve­rej­né­ho sek­to­ra po svo­jom prí­pad­nom vý­ma­ze z RPVS v dôs­led­ku mož­nos­ti je­ho zmluv­né­ho par­tne­ra od­oprieť' pl­ne­nie (§ 23 ods.2 písm. a) zá­ko­na o RPVS), pos­ky­to­val servisn­é a in­ves­tič­né služ­by Bra­tis­lav­skej vo­dá­ren­skej spo­loč­nos­ti, a.s. dl­ho­do­bej­šie bez­od­plat­ne bez to­ho, že by to po is­tom ča­se ne­vyh­nut­ne ne­vie­dlo k in­sol­ven­cii par­tne­ra ve­rej­né­ho sek­to­ra a za­sta­ve­niu pl­ne­nia zmlu­vy a tým oh­ro­ze­niu zá­so­bo­va­nia znač­nej čas­ti oby­va­teľ­stva vo­dou.

47./ Ve­de­ný vy­ššie uve­de­ný­mi úva­ha­mi súd vy­hod­no­til návrh na vý­maz z re­gis­tra, ako aj nás­led­né ná­miet­ky, ako nep­rav­di­vé a sú­čas­ne ako zneu­ží­va­jú­ci vý­kon prá­va, pre­to po­da­né ná­miet­ky s pou­ka­zom na § 5 ods. 6 v spo­je­ní s § 8 ods. 1 zá­ko­na o RPVS a čl. 5 CSP za­mie­tol.

48./ Už len sku­toč­ne na dô­va­žok súd rea­gu­je na tvr­de­nie op­ráv­ne­nej oso­by o údaj­nej ne­zá­kon­nos­ti na­hliad­nu­tia vy­ššej súd­nej úrad­níč­ky do spi­su sp. zn. 5PExre 7/2018. Pri­po­je­nie a na­hliad­nu­tie do sú­vi­sia­ce­ho re­gis­tro­vé­ho spi­su tý­ka­jú­ce­ho sa tej is­tej za­pí­sa­nej oso­by v si­tuá­cii, keď' aj po­da­nie p. X. do­ru­če­né k re­gis­tro­vé­mu spi­su pou­ka­zu­je na sú­vi­sia­ci spis to­ho is­té­ho sú­du sp. zn. 5PExre 7/2018, je nie­len úpl­ne pri­ro­dze­né, ale v sú­vis­los­ti s pre­ve­re­ním prav­di­vos­ti návr­hu, aj ne­vyh­nut­né. Pri­po­je­ný spis mô­že ob­sa­ho­vať pod­stat­né sku­toč­nos­ti dô­le­ži­té pre roz­hod­nu­tie v inom ko­na­ní. V agen­de RPVS do­kon­ca pria­mo § 190c ods.1 vy­hláš­ky č. 543/2005 Z. z. o Spra­vo­va­com po­riad­ku pre ok­res­né a kraj­ské sú­dy uk­la­dá re­gis­tro­vé­mu sú­du viesť spi­sy oh­ľad­ne jed­nej za­pí­sa­nej oso­by v jed­nom spo­loč­nom spi­so­vom oba­le, kto­ré­ho sú­čas­ťou sú v zmys­le § 190c ods. 3 vy­hláš­ky č. 543/2005 Z. z. aj príl­ohy ve­de­né elek­tro­nic­ky v ap­li­ká­cii. Iný­mi slo­va­mi, kto­rý­koľ­vek sud­ca ale­bo vy­šší súd­ny úrad­ník má mož­nosť pri roz­ho­do­va­ní vo ve­ci to­ho is­té­ho par­tne­ra ve­rej­né­ho sek­to­ra oboz­ná­miť sa so všet­ký­mi spis­mi tý­ka­jú­ci­mi sa da­né­ho sub­jek­tu. Mož­no už len pri­po­me­núť, že v zmys­le § 4 ods. 3 a 4 zá­ko­na č.549/2003 Z. z. o súd­nych úrad­ní­koch vy­šší súd­ny úrad­ník v agen­de ob­chod­né­ho re­gis­tra a RPVS ko­ná nie na zá­kla­de po­ve­re­nia sud­cu, ako je to v iných agen­dách, ale sa­mos­tat­ne a má v zá­sa­de pos­ta­ve­nie zá­kon­né­ho sud­cu v tých­to agen­dách (pre­to sú mu aj jed­not­li­vé ve­ci pri­de­ľo­va­né ná­hod­ným vý­be­rom). Pot­re­bu pri­po­je­nia sú­vi­sia­cich súd­nych spi­sov aj bez vý­slov­né­ho zá­kon­né­ho za­kot­ve­nia zdô­raz­ňu­je v niek­to­rých agen­dách aj ju­di­ka­tú­ra (napr. v in­ci­den­čnej agen­de opa­ko­va­ne ju­di­ka­tú­ra uvá­dza pot­re­bu pri­po­je­nia sú­vi­sia­ce­ho kon­kur­zné­ho spi­su aj keď' zá­kon o tom ml­čí - vid' napr. uz­ne­se­nie Naj­vyš­šie­ho sú­du SR sp.z n. 7Sžk 14/2016 z 1. 8. 2018 ale­bo roz­su­dok Nej­vyš­ší­ho­sou­du ČR sp. zn. 29 IC­do 86/2016zo dňa 27. 9. 2018, ale aj mno­hé ďal­šie).

Pou­če­nie:            Pro­ti to­mu­to uz­ne­se­niu nie je prí­pus­tné od­vo­la­nie (§ 8 ods. 3 ve­ta dru­há zá­ko­na č. 315/2016 Z. z. o re­gis­tri par­tne­rov ve­rej­né­ho sek­to­ra a o zme­ne a dopl­ne­ní niek­to­rých zá­ko­nov).

V Ži­li­na, dňa 14.05.2019

JUDr. Ja­ros­lav Ma­cek
sud­ca

 


 

Diskusia

 

Najčítanejšie články

Daňové trestné činy - niektoré aplikačné problémy

 vý­ťah z pred­náš­ky us­ku­toč­ne­nej dňa 09.05.2013 v Om­še­ní

 
Zákonnosť dôkazov a procesu dokazovania trestných činov s drogovým prvkom (z pohľadu obhajoby)

 cie­ľom člán­ku bo­lo pou­ká­zať na ma­név­ro­va­cí pries­tor ob­ha­jo­by pri vý­ko­ne ob­ha­jo­by osôb ob­vi­ne­ných z tres­tných či­nov naj­mä s dro­go­vým pr­vkom.

 
Trestný čin ohovárania vs. prípustná (dovolená) kritika

 člá­nok pri­ná­ša ana­lý­zu zna­kov pre­či­nu oho­vá­ra­nia pod­ľa § 373 ods. 1 Tr. zák. a ve­nu­je po­zor­nosť aj prob­le­ma­ti­ke, do akej mie­ry je prí­pus­tná kri­ti­ka naj­mä ve­rej­ne čin­ných osôb.

 
   
 
Mapa stránky   |   O nás   |   Kontakt Powered by Cyclone3 XUL CMS of Comsultia