Šírenie koronavírusu - usmernenie Generálnej prokuratúry SR

Publikované: 20. 03. 2020, čítané: 22422 krát
 

 

               Ge­ne­rál­na pro­ku­ra­tú­ra Slo­ven­skej re­pub­li­ky, trest­ný od­bor

Všet­kým

kraj­ským pro­ku­ra­tú­ram

a kraj­ským pro­ku­rá­to­rom

v Slo­ven­skej re­pub­li­ke

IV/1 Spr 194/20/1000-1                                                 19.mar­ca 2020

Vec: Šíre­nie ko­ro­na­ví­ru­su CO­VID-19 – us­mer­ne­nie

Ge­ne­rál­nej pro­ku­ra­tú­re SR bo­li kraj­ský­mi pro­ku­ra­tú­ra­mi sig­na­li­zo­va­né prob­lé­my s práv­nou kva­li­fi­ká­ciou po­doz­ri­vé­ho ko­na­nia fy­zic­kých osôb, v sú­vis­los­ti so ší­re­ním ko­ro­na­ví­ru­su CO­VID-19, kto­ré sú po­zi­tív­ne tes­to­va­né na ko­ro­na­ví­rus CO­VID-19 ale­bo je u nich po­doz­re­nie z in­fi­ko­va­nia na ko­ro­na­ví­rus CO­VID-19 pod­ľa dos­tup­ných in­for­má­cií.

V zá­uj­me za­bez­pe­če­nia jed­not­né­ho pos­tu­pu pro­ku­rá­to­rov v tres­tnom ko­na­ní pri po­sú­de­ní práv­nej kva­li­fi­ká­cie po­doz­ri­vé­ho ko­na­nia fy­zic­kých osôb, v sú­vis­los­ti so ší­re­ním ko­ro­na­ví­ru­su CO­VID-19, kto­ré sú po­zi­tív­ne tes­to­va­né na ko­ro­na­ví­rus CO­VID-19 ale­bo je u nich po­doz­re­nie z in­fi­ko­va­nia na ko­ro­na­ví­rus CO­VID-19 pod­ľa dos­tup­ných in­for­má­cií,

                                                      vy­dá­vam to­to

                                                          us­mer­ne­nie

I.

1/ V prí­pa­de po­doz­ri­vé­ho skut­ku ší­re­nia ko­ro­na­ví­ru­su CO­VID-19 fy­zic­kou oso­bou, kto­rá je po­zi­tív­na tes­to­va­ná na ko­ro­na­ví­rus CO­VID-19 ale­bo je u nej po­doz­re­nie z in­fi­ko­va­nia na ko­ro­na­ví­rus CO­VID-19 pod­ľa dos­tup­ných in­for­má­cií, pri­chá­dza v ča­se roz­ho­do­va­nia o vy­da­ní uz­ne­se­nia o za­ča­tí tres­tné­ho stí­ha­nia pod­ľa § 199 ods. 1 Tres­tné­ho po­riad­ku do úva­hy práv­na kva­li­fi­ká­cia skut­ku ako po­doz­re­nia zo spá­chania nie­koľ­kých tres­tných či­nov, a to naj­mä tres­tné­ho či­nu ší­re­nia ne­bez­peč­nej ná­kaz­li­vej ľud­skej cho­ro­by pod­ľa § 163 a § 164 Tres­tné­ho zá­ko­na, prí­pad­ne tres­tné­ho či­nu všeo­bec­né­ho oh­ro­ze­nia pod­ľa § 284 a § 285 Tres­tné­ho zá­ko­na a iné.

2/ V sú­vis­los­ti so za­ča­tím tres­tné­ho stí­ha­nia pod­ľa § 199 ods. 1 Tres­tné­ho po­riad­ku po­tom práv­na kva­li­fi­ká­cia skut­ku v prí­pa­de ší­re­nia ko­ro­na­ví­ru­su CO­VID-19 zá­vi­sí od po­sú­de­nia ko­na­nia pá­cha­te­ľa v kon­krét­nom prí­pa­de a sku­toč­nos­tí, či po­doz­ri­vý je po­zi­tív­ne tes­to­va­ný na ko­ro­na­ví­rus CO­VID-19 ale­bo nie.

3/ Po­súd­nie ko­na­nia pá­cha­te­ľa ako tres­tné­ho či­nu ší­re­nia ne­bez­peč­nej ná­kaz­li­vej ľud­skej cho­ro­by vy­ža­du­je, aby zis­te­né sku­toč­nos­ti nas­ved­čo­va­li to­mu, že pá­cha­teľ:

- úmy­sel­ne spô­so­bí ale­bo zvý­ši ne­bez­pe­čen­stvo za­vle­če­nia ale­bo roz­ší­re­nia ne­bez­peč­nej ná­kaz­li­vej ľud­skej cho­ro­by (§ 163 ods. 1 Tres­tné­ho zá­ko­na) ale­bo

- z ned­ban­li­vos­ti spô­so­bí ale­bo zvý­ši ne­bez­pe­čen­stvo za­vle­če­nia ale­bo roz­ší­re­nia ná­kaz­li­vej ľud­skej cho­ro­by (§ 164 ods. 1 Tres­tné­ho zá­ko­na).

4/ V prí­pa­de, ak je preu­ká­za­né, že po­doz­ri­vý je po­zi­tív­ne tes­to­va­ný na ko­ro­na­ví­rus CO­VID-19, je opod­stat­ne­né za­čať tres­tné stí­ha­nie pre trest­ný čin ší­re­nia ne­bez­peč­nej ná­kaz­li­vej ľud­skej cho­ro­by pod­ľa § 163 Tres­tné­ho zá­ko­na, res­pek­tí­ve § 164 Tres­tné­ho zá­ko­na, ak z ko­na­nia po­doz­ri­vé­ho mož­no vy­vo­diť napl­ne­nie ob­li­ga­tór­nych zna­kov kla­de­ných na skut­ko­vú pod­sta­tu da­né­ho tres­tné­ho či­nu.

Ko­ro­na­ví­rus CO­VID-19 nie je v slo­ven­skom práv­nom po­riad­ku de­fi­no­va­ný ako ná­kaz­li­vá ľud­ská cho­ro­ba. Z toh­to dô­vo­du je pot­reb­né, po za­ča­tí tres­tné­ho stí­ha­nia pod­ľa § 199 ods. 1 Tres­tné­ho zá­ko­na pre trest­ný čin ší­re­nia ne­bez­peč­nej ná­kaz­li­vej ľud­skej cho­ro­by pod­ľa § 163 ale­bo § 164 Tres­tné­ho zá­ko­na, prib­rať do ko­na­nia znal­ca z od­bo­ru zdra­vot­níc­tvo a far­má­cie, od­vet­vie Hy­gie­na a epi­de­mio­ló­gia na po­sú­de­nie cho­ro­by pre úče­ly § 163 a § 164 Tres­tné­ho zá­ko­na.

Pod­ľa príl­ohy 2 vy­hláš­ky Mi­nis­ter­stva spra­vod­li­vos­ti Slo­ven­skej re­pub­li­ky č. 228/2018 Z.z., kto­rou sa vy­ko­ná­va zá­kon č. 382/2004 Z. z. o znal­coch, tl­moč­ní­koch a prek­la­da­te­ľoch a o zme­ne a dopl­ne­ní niek­to­rých zá­ko­nov v zne­ní nes­kor­ších pred­pi­sov, od­vet­vie hy­gie­ny za­hŕňa prob­le­ma­ti­ku vply­vu von­kaj­šie­ho oko­lia na ľud­ské­ho je­din­ca, za­obe­rá sa nor­ma­tív­mi pre prá­cu člo­ve­ka v rôz­nych pra­cov­ných pros­tre­diach a je­ho po­by­tom na pra­co­vis­ku, ur­ču­je hy­gie­nic­ké štan­dar­dy. Epi­de­mio­ló­gia sa za­obe­rá prob­le­ma­ti­kou vý­sky­tu, ší­re­nia a pre­no­su in­fek­čných cho­rôb a spô­sob­mi ich eli­mi­ná­cie, ako aj pre­ven­cie v prí­pa­doch epi­dé­mií a pon­dé­mií.

V nad­väz­nos­ti na zá­ve­ry zna­lec­ké­ho po­sud­ku a po vy­hod­no­te­ní ko­na­nia pá­cha­te­ľa sa po­sú­dia pod­mien­ky pre vzne­se­nie ob­vi­ne­nia pod­ľa § 206 ods. 1 Tres­tné­ho po­riad­ku za sku­tok práv­ne kva­li­fi­ko­va­ný ako trest­ný čin ší­re­nia ná­kaz­li­vej ľud­skej cho­ro­by pod­ľa § 163 ale­bo § 164 Tres­tné­ho zá­ko­na.

5/ V prí­pa­de, ak v ča­se roz­ho­do­va­nia o vy­da­ní uz­ne­se­nia o za­ča­tí tres­tné­ho stí­ha­nia pod­ľa § 199 ods. 1 Tres­tné­ho po­riad­ku nie je po­doz­ri­vý po­zi­tív­ne tes­to­va­ný na ko­ro­na­ví­rus CO­VID-19 (a ča­ká sa eš­te len na vý­sled­ky), ale­bo je už preu­ká­za­né, že po­doz­ri­vý nie je po­zi­tív­ny na ko­ro­na­ví­rus CO­VID-19, nie je mož­né pris­tú­piť k za­ča­tiu tres­tné­ho stí­ha­nia za sku­tok práv­ne kva­li­fi­ko­va­ný ako trest­ný čin ší­re­nia ne­bez­peč­nej ná­kaz­li­vej ľud­skej cho­ro­by pod­ľa § 163 ale­bo § 164 Tres­tné­ho zá­ko­na.

V tom­to prí­pa­de je pot­reb­né zva­žo­vať za­ča­tie tres­tné­ho stí­ha­nia pod­ľa § 199 ods. 1 Tres­tné­ho po­riad­ku za sku­tok práv­ne kva­li­fi­ko­va­ný ako trest­ný čin všeo­bec­né­ho oh­ro­ze­nia pod­ľa § 284 ale­bo § 285 Tres­tné­ho zá­ko­na, ak okol­nos­ti po­doz­ri­vé­ho skut­ku nas­ved­ču­jú napl­ne­niu ob­li­ga­tór­nych zna­kov skut­ko­vej pod­sta­ty da­né­ho tres­tné­ho či­nu.

6/ Pred­chá­dza­jú­ci pos­tup sa vzťa­hu­je len na po­doz­ri­vé skut­ky, kto­rých sa do­pus­tia oso­by, kto­ré sú po­zi­tív­ne tes­to­va­né na ko­ro­na­ví­rus CO­VID-19 pod­ľa dos­tup­ných in­for­má­cií.

7/ U iných osôb, ako nap­rík­lad le­ká­rov, či osôb, kto­ré ma­ni­pu­lu­jú so vzor­ka­mi a tie­to zneu­ži­jú a pod., bu­de mož­ná práv­na kva­li­fi­ká­cia po­doz­ri­vé­ho skut­ku, v ča­se za­ča­tia tres­tné­ho stí­ha­nia pod­ľa § 199 ods. 1 Tres­tné­ho po­riad­ku, ako ší­re­nia ne­bez­peč­nej ná­kaz­li­vej ľud­skej cho­ro­by pod­ľa § 163 ale­bo § 164 Tres­tné­ho zá­ko­na len v prí­pa­de, ak bu­de v tom­to ča­se preu­ká­za­né, že tie­to oso­by ma­ni­pu­lo­va­li s ko­ro­na­ví­ru­som CO­VID-19.

Ak uve­de­né ne­bu­de preu­ká­za­né, je pot­reb­né zva­žo­vať za­ča­tie tres­tné­ho stí­ha­nia pod­ľa § 199 ods. 1 Tres­tné­ho po­riad­ku za sku­tok práv­ne kva­li­fi­ko­va­ný ako trest­ný čin všeo­bec­né­ho oh­ro­ze­nia pod­ľa § 284 ale­bo § 285 Tres­tné­ho zá­ko­na, ak okol­nos­ti po­doz­ri­vé­ho skut­ku nas­ved­ču­jú napl­ne­niu ob­li­ga­tór­nych zna­kov skut­ko­vej pod­sta­ty da­né­ho tres­tné­ho či­nu.

8/ To­to sta­no­vis­ko vy­chá­dza za všeo­bec­ne zná­mych sku­toč­nos­tí o ší­re­ní sa a nás­led­koch ko­ro­na­ví­ru­su CO­VID-19.

II.

To­to us­mer­ne­nie na­do­bú­da zá­väz­nosť 19.mar­ca 2020.

JUDr. Vie­ra Ko­vá­či­ko­vá, pr­vá ná­mes­tníč­ka ge­ne­rál­ne­ho pro­ku­rá­to­ra SR

 


 

Diskusia

 

Najčítanejšie články

Daňové trestné činy - niektoré aplikačné problémy

 vý­ťah z pred­náš­ky us­ku­toč­ne­nej dňa 09.05.2013 v Om­še­ní

 
Zákonnosť dôkazov a procesu dokazovania trestných činov s drogovým prvkom (z pohľadu obhajoby)

 cie­ľom člán­ku bo­lo pou­ká­zať na ma­név­ro­va­cí pries­tor ob­ha­jo­by pri vý­ko­ne ob­ha­jo­by osôb ob­vi­ne­ných z tres­tných či­nov naj­mä s dro­go­vým pr­vkom.

 
Trestný čin ohovárania vs. prípustná (dovolená) kritika

 člá­nok pri­ná­ša ana­lý­zu zna­kov pre­či­nu oho­vá­ra­nia pod­ľa § 373 ods. 1 Tr. zák. a ve­nu­je po­zor­nosť aj prob­le­ma­ti­ke, do akej mie­ry je prí­pus­tná kri­ti­ka naj­mä ve­rej­ne čin­ných osôb.

 
   
 
Mapa stránky   |   O nás   |   Kontakt Powered by Cyclone3 XUL CMS of Comsultia