Vyhlásenie núdzového stavu ako znak skutkovej podstaty trestného činu - usmernenie generálnej prokuratúry

Publikované: 03. 04. 2020, čítané: 850 krát
 

 

                              Ge­ne­rál­na pro­ku­ra­tú­ra Slo­ven­skej re­pub­li­ky

Všet­kým

kraj­ským pro­ku­ra­tú­ram

a kraj­ským pro­ku­rá­to­rom

v Slo­ven­skej re­pub­li­ke

V/1 Spr 193/20/1000-11                                                     02.ap­rí­la 2020

Vec: Vy­hlá­se­nie „nú­dzo­vé­ho sta­vu“ na pos­tih­nu­tom úze­mí Slo­ven­skej re­pub­li­ke v kon­texte us­ta­no­ve­nia § 134 ods. 2 písm. a) Tres­tné­ho zá­ko­na – us­mer­ne­nie

V zá­uj­me za­bez­pe­če­nia jed­not­né­ho pos­tu­pu pro­ku­rá­to­rov v tres­tnom ko­na­ní v sú­vis­los­ti s vy­hlá­se­ním „nú­dzo­vé­ho sta­vu“ na pos­tih­nu­tom úze­mí Slo­ven­skej re­pub­li­ky v kon­texte us­ta­no­ve­nia § 134 ods. 2 písm. a) Tres­tné­ho zá­ko­na

                                                      vy­dá­vam to­to

                                                          us­mer­ne­nie

I.

            Uz­ne­se­ním vlá­dy Slo­ven­skej re­pub­li­ky č. 114 z 15. mar­ca 2020, vy­hlá­se­ným v Zbier­ke zá­ko­nov Slo­ven­skej re­pub­li­ky (ďa­lej len zbier­ka zá­ko­nov) dňa 16. mar­ca 2020 pod č. 45/2020 Z.z. (ďa­lej len uz­ne­se­nie vlá­dy č. 114), a to je­ho bo­dom B.1 bol dňom 16. mar­ca 2020 vy­hlá­se­ný na pos­tih­nu­tom úze­mí ok­re­sov v úze­menj pô­sob­nos­ti ok­res­ných úra­dov (špe­ci­fi­ko­va­ných v pred­met­nom uz­ne­se­ní) nú­dzo­vý stav tý­ka­jú­ci sa pos­ky­to­va­te­ľov ús­tav­nej zdra­vot­nej sta­ros­tli­vos­ti uve­de­ných v príl­ohe toh­to uz­ne­se­nia.

Vy­hlá­se­nie nú­dzo­vé­ho sta­vu bo­dom B.1 uz­ne­se­nia vlá­dy č. 114 bo­lo zme­ne­né bo­dom B.1 uz­ne­se­nia vlá­dy Slo­ven­skej re­pub­li­ky č. 115 z 18. mar­ca 2020, vy­hlá­se­ným v zbier­ke zá­ko­nov dňa 19. mar­ca 2020 pod č. 49/2020 Z.z. (ďa­lej len uz­ne­se­nie vlá­dy č. 115) tak, že  text bo­du B.1 uz­ne­se­nia vlá­dy č. 114 bol zme­ne­ný nas­le­dov­ne: slo­vá „ok­re­sov v územ­nej pô­sob­nos­ti ok­res­ných úra­dov (špe­ci­fi­ko­va­ných v pred­met­nom uz­ne­se­ní) nú­dzo­vý stav tý­ka­jú­ci sa pos­ky­to­va­te­ľov ús­tav­nej zdra­vot­nej sta­ros­tli­vos­ti uve­de­ných v príl­ohe toh­to uz­ne­se­nia“ bol nah­ra­de­ný slo­va­mi „Slo­ven­skej re­pub­li­ky“. Uve­de­nou zme­nou bo­du B.1 uz­ne­se­nia vlá­dy č. 114 doš­lo k je­ho for­mál­no-práv­ne­mu ne­dos­tat­ku, keď­že v texte bo­du B.1 tým doš­lo k vy­pus­te­niu slov­né­ho spo­je­nia „nú­dzo­vý stav“ a te­da for­mál­no-práv­ne dňom 19. mar­ca 2020 ne­bol vy­hlá­se­ný na pos­tih­nu­tom úze­mí nú­dzo­vý stav.

Uve­de­ný for­mál­no-práv­ny ne­dos­ta­tok bol nap­ra­ve­ný uz­ne­se­ním vlá­dy Slo­ven­skej re­pub­li­ky č. 169 z 27. mar­ca 2020, vy­hlá­se­ním v zbier­ke zá­ko­nov dňa 28. mar­ca 2020 pod č. 64/2020 Z.z. (ďa­lej len uz­ne­se­nie vlá­dy č. 169) tak, že bo­dom C.1 doš­lo k zme­ne bo­du B.1 uz­ne­se­nia vlá­dy č. 115 nas­le­dov­ne: na kon­ci bo­du B.1 slo­vá „Slo­ven­skej re­pub­li­ky“ nah­ra­dil slo­va­mi „Slo­ven­skej re­pub­li­ky nú­dzo­vý stav“.

Z uve­de­ných zmien jed­not­li­vých uz­ne­se­ní vlá­dy č. 114, 115 a 169 te­da vy­plý­va, že dňom 28. mar­ca 2020 doš­lo sú­lad­ne s us­ta­no­ve­ním čl. 5 ods. 1 ús­tav­né­ho zá­ko­na č. 227/2002 Z.z. o bez­peč­nos­ti štá­tu v ča­se voj­ny, voj­no­vé­ho sta­vu, vý­ni­moč­né­ho sta­vu a nú­dzo­vé­ho sta­vu v zne­ní nes­kor­ších pred­pi­sov k vy­hlá­se­niu nú­dzo­vé­ho sta­vu na pos­tih­nu­tom úze­mí Slo­ven­skej re­pub­li­ky.   

Pod­ľa us­ta­no­ve­nia čl. 5 ods. 1 ús­tav­né­ho zá­ko­na č. 227/2002 Z.z. o bez­peč­nos­ti štá­tu v ča­se voj­ny, voj­no­vé­ho sta­vu, vý­ni­moť­né­ho sta­vu a nä­dzo­vé­ho sta­vu v zne­ní nes­kor­ších pred­pi­sov (ďa­lej len ús­tav­ný zá­kon) nú­dzo­vý stav mô­že vlá­da vy­hlá­siť len za pod­mien­ky, že doš­lo ale­bo bez­pros­tred­ne hro­zí, že dôj­de k oh­ro­ze­niu ži­vo­ta a zdra­via osôb, a to aj v prí­čin­nej sú­vis­los­ti so vzni­kom pan­dé­mie, ži­vot­né­ho pros­tre­dia ale­bo oh­ro­ze­nia znač­ných ma­jet­ko­vých hod­nôt v dôs­led­ku ži­vel­nej poh­ro­my, ka­tas­tro­fy, prie­my­sel­nej, dop­rav­nej ale­bo inej pre­vádz­ko­vej ha­vá­rie; nú­dzo­vý stav mož­no vy­hlá­siť len na pos­tih­nu­tom ale­bo na bez­pros­tred­ne oh­ro­ze­nom úze­mí.

Pod­ľa § 134 ods. 2 písm. a) Tres­tné­ho zá­ko­na sa krí­zo­vou si­tuáciou na úče­ly Tres­tné­ho zá­ko­na ro­zu­mie nú­dzo­vý stav.

Ap­li­kač­ný prob­lém nas­tá­va pri pou­ži­tí ci­to­va­ných uz­ne­se­ní vlá­dy v sú­vis­los­ti s ur­če­ním, či doš­lo ale­bo ne­doš­lo spá­cha­ným proti­práv­nym ko­na­ním aj k napl­ne­niu zá­kon­né­ho zna­ku resp. kva­li­fi­kač­né­ho zna­ku skut­ko­vých pod­stát niek­to­rých tres­tných či­nov spo­čí­va­jú­ce­ho „v spá­cha­ní tres­tné­ho či­nu za krí­zo­vej si­tuácie“, ako napr. § 404 Tres­tné­ho zá­ko­na ale­bo § 212 ods. 4 písm. c) Tres­tné­ho zá­ko­na.

Vy­hlá­se­nie nú­dzo­vé­ho sta­vu je mož­né v kon­texte čl. 5 ods. 1 ús­tav­né­ho zá­ko­na vní­mať len te­ri­to­riál­ne, t. j. mož­no ho­vo­riť o vy­hlá­se­ní nú­dzo­vé­ho sta­vu len na ur­či­tom úze­mí, pries­to­re, v bu­do­ve atď.

Ne­mož­no nú­dzo­vý stav vní­mať tak, že je vy­hlá­se­ný nú­dzo­vý stav na ur­či­té po­vo­la­nia, či za­mes­tna­nia, ako napr. „má­me vy­hlá­se­ný nú­dzo­vý stav v zdra­vot­níc­tve“.

Us­ta­no­ve­nie § 134 ods. 2 písm. a) Tres­tné­ho zá­ko­na pod po­jem „krí­zo­vá si­tuácia“ za­ŕňa aj „nú­dzo­vý stav“, te­da stav vy­hlá­se­ný v sú­la­de s čl. 5 ods. 1 ús­tav­né­ho zá­ko­na.

Pod­ľa všeo­bec­ne vní­ma­nej práv­nej teórie po­tom mož­no ho­vo­riť, že zá­kon­ný znak resp. kva­li­fi­kač­ný mo­ment skut­ko­vej pod­sta­ty (ak je us­ta­no­ve­ný pri skut­ko­vej pod­sta­te tres­tné­ho či­nu) „spá­chal trest­ný čin za krí­zo­vej si­tuácie“ je pot­reb­né pou­žiť pri práv­nej kva­li­fi­ká­cii skut­ku vždy, ak dôj­de ku spá­chaniu kon­krét­ne­ho tres­tné­ho či­nu na mies­te, na kto­rom je v ča­se da­né­ho či­nu vy­hlá­se­ný nú­dzo­vý stav, te­da ak na da­nom mies­te pá­cha­teľ ko­nal ale­bo nas­tal ale­bo pod­ľa pred­sta­vy pá­cha­te­ľa mal nas­tať nás­le­dok pred­pok­la­da­ný Tres­tným zá­ko­nom (§ 12 Tres­tné­ho zá­ko­na).

Ako už bo­lo uve­de­né, z jed­not­li­vých uz­ne­se­ní vlá­dy č. 114, 115 a 169 resp. ich zmien te­da vy­plý­va, že dňom 28. mar­ca 2020 je vy­hlá­se­ný nú­dzo­vý stav na pos­tih­nu­tom úze­mí Slo­ven­skej re­pub­li­ky.

Vlá­da Slo­ven­skej re­pub­li­ky bliž­šie neš­pe­ci­fi­ko­va­la po­jem „pos­tih­nu­té úze­mie“ Slo­ven­skej re­pub­li­ky, pre­to pri ur­če­ní či doš­lo ale­bo ne­doš­lo k napl­ne­niu zá­kon­né­ho zna­ku resp. kva­li­fi­kač­né­ho zna­ku skut­ko­vej pod­sta­ty „spá­chal trest­ný čin za krí­zo­vej si­tuácie“ je pot­reb­né po­sú­diť ako pred­bež­nú otáz­ku sku­toč­nosť, či na mies­te, na kto­rom doš­lo ku spá­chaniu tres­tné­ho či­nu (§ 12 Tres­tné­ho zá­ko­na) je ale­bo nie je vy­hlá­se­ný nú­dzo­vý stav v zmys­le ci­to­va­ných uz­ne­se­ní vlá­dy.

Uve­de­né je pot­reb­né po­sú­diť v kon­texte s os­tat­ný­mi čas­ťa­mi ci­to­va­ných uz­ne­se­ní o vy­hlá­se­ní resp. roz­ší­re­ní nú­dzo­vé­ho sta­vu a te­da to­ho ča­su v zis­te­ní, vo­či kto­rým sub­jek­tom sú pou­ži­té ur­či­té ob­me­dzenia či ulo­že­né po­vin­nos­ti a kde ma­jú tie­to sub­jek­ty ob­me­dze­né tie­to prá­va resp. ulo­že­né po­vin­nos­ti.

Nar. uz­ne­se­ním vlá­dy č. 114 sa nú­dzo­vý stav tý­ka pos­ky­to­va­te­ľov ús­tav­nej zdra­vot­nej sta­ros­tli­vos­ti uve­de­ných v príl­ohe toh­to uz­ne­se­nia, te­da napr. Uni­ver­zit­ná ne­moc­ni­ca Bra­tis­la­va. Z uve­de­né­ho je po­tom mož­né vy­vo­diť zá­ver, že ak dôj­de k tres­tné­mu či­nu v pries­to­roch da­nej ne­moc­ni­ce, je pot­reb­né pou­žiť napr. pri tres­tnom či­ne krá­de­že pod­ľa § 212 Tres­tné­ho zá­ko­na aj kva­li­fi­kač­ný znak us­ta­no­ve­ný v § 212 ods. 4 písm. c) Tres­tné­ho zá­ko­na.

Tak­tiež napr. uz­ne­se­ním vlá­dy č. 169 bo­la ulo­že­ná pra­cov­ná po­vin­nosť za­mes­tnan­com po­by­to­vých za­ria­de­ní so­ciál­nych slu­žieb, kto­rý­mi sú za­ria­de­nia pre se­nio­rov. Pre­to aj trest­ný či krá­de­že v pries­to­roch ta­kých­to za­ria­de­niach bu­de pot­reb­né práv­ne kva­li­fi­ko­vať aj pod­ľa § 212 ods. 4 písm. c) Tres­tné­ho zá­ko­na.

Pri po­sú­de­ní mies­ta spá­chania tres­tné­ho či­nu je pot­reb­né sa dôs­led­ne za­obe­rať § 12 Tres­tné­ho zá­ko­na, keď­že napr. pri tres­tnom či­ne vy­hý­ba­nia sa slu­žob­né­mu úko­nu ale­bo vý­ko­nu vo­jen­skej služ­by pod­ľa § 404 Tres­tné­ho zá­ko­na mož­no dos­pieť k zá­ve­ru, že sa ho mo­hol do­pus­tiť vo­jak, kto­rý mal napr. ulo­že­nú po­vin­nosť vy­ko­ná­vať služ­bu v za­ria­de­niach, na kto­rých úze­mí bol vy­hlá­se­ný nú­dzo­vý stav.

Zá­ve­rom je pot­reb­né uviesť, že v ča­se od 19. mar­ca 2020 do 27. mar­ca 2020 nie je mož­né na aké­koľ­vek proti­práv­ne ko­na­nie spá­cha­né na úze­mí Sl­ven­skej re­pub­li­ky ap­li­ko­vať napl­ne­nie zá­kon­né­ho zna­ku resp. kva­li­fi­ko­vač­né­ho zna­ku skut­ko­vých pod­stát tres­tných či­nov „spá­chanie tres­tné­ho či­nu za krí­zo­vej si­tuácie“ pod­ľa § 134 ods. 2 písm. a) Tres­tné­ho zá­ko­na, keď­že vy­hlá­se­nie nú­dzo­vé­ho sta­vu ne­bo­lo práv­ne per­fek­tné.

V ča­se od 16. mar­ca 2020 do 18. mar­ca 2020 je pot­reb­né proti­práv­ne ko­na­nie po­sú­diť v zmys­le vy­ššie­ho v kon­texte príl­ohy uz­ne­se­nia vlá­dy č. 114.

II.

To­to us­mer­ne­nie na­do­bú­da zá­väz­nosť 02.ap­rí­la 2020.

JUDr. Vie­ra Ko­vá­či­ko­vá, pr­vá ná­mes­tníč­ka ge­ne­rál­ne­ho pro­ku­rá­to­ra SR


 

Diskusia

 

Najčítanejšie články

Zákonnosť dôkazov a procesu dokazovania trestných činov s drogovým prvkom (z pohľadu obhajoby)

 cie­ľom člán­ku bo­lo pou­ká­zať na ma­név­ro­va­cí pries­tor ob­ha­jo­by pri vý­ko­ne ob­ha­jo­by osôb ob­vi­ne­ných z tres­tných či­nov naj­mä s dro­go­vým pr­vkom.

 
Daňové trestné činy - niektoré aplikačné problémy

 vý­ťah z pred­náš­ky us­ku­toč­ne­nej dňa 09.05.2013 v Om­še­ní

 
Ekonomická trestná činnosť a trestné činy proti mene

 Autor: JUDr. Pe­ter Šam­ko, sud­ca Ok­res­né­ho sú­du v Pe­zin­ku

vý­ťah z pred­náš­ky us­ku­toč­ne­nej dňa 03.05.2011 - 04.05.2011 v Om­še­ní

 
   
 
Mapa stránky   |   O nás   |   Kontakt Powered by Cyclone3 XUL CMS of Comsultia