K právnej kvalifikácii konania policajta, ktorý vykoná neoprávnenú lustráciu osobných údajov fyzickej osoby

Publikované: 15. 04. 2020, čítané: 891 krát
 

 

                         Ko­mi­sia pre vy­dá­va­nie zá­väz­ných sta­no­vísk

roz­hod­la svo­jim uz­ne­se­ním č. 1 zo 17. ja­nuá­ra 2020 v zlo­že­ní jej pred­se­du Mgr. Pe­ta Šufliarske­ho a čle­nov ko­mi­sie Mgr. Evy Ku­ka­no­vej, JUDR. Ľubo­ša Bun­čia­ka, JUDr. Mi­la­na Li­pov­ské­ho, JUDr. Pav­la Er­be­na a JUDr. Šte­fa­na Gr­ma­na CSc., vo ve­ci návr­hu na vy­da­nie sta­no­vis­ka ge­ne­rál­ne­ho pro­ku­rá­to­ra Slo­ven­skej re­pub­li­ky k zjed­no­te­niu pos­tu­pu pro­ku­rá­to­rov v tres­tnom ko­na­ní pri práv­nej kva­li­fi­ká­cii ko­na­nia prís­luš­ní­ka Po­li­caj­né­ho zbo­ru, kto­rý vy­ko­ná neop­ráv­ne­nú lus­trá­ciu osob­ných úda­jov fy­zic­kej oso­by v in­for­mač­ných sys­té­moch Po­li­caj­né­ho zbo­ru a zís­ka­né osob­né úda­je fy­zic­kej oso­by neop­ráv­ne­ne pos­kyt­ne inej oso­be, aby ge­ne­rál­ny pro­ku­rá­tor Slo­ven­skej re­pub­li­ky vy­dal pod­ľa § 11 ods. 1 zá­ko­na č. 153/2001 Z.z. o pro­ku­ra­tú­re v zne­ní nes­kor­ších pred­pi­sov v zá­uj­me jed­not­né­ho up­lat­ňo­va­nia zá­ko­nov a os­tat­ných všeo­bec­ne zá­väz­ných práv­nych pred­pi­sov

to­to sta­no­vis­ko zá­väz­né pre všet­kých pro­ku­rá­to­rov, práv­nych ča­ka­te­ľov pro­ku­ra­tú­ry a asis­ten­tov pro­ku­rá­to­rov:

1/ Sú­beh pre­či­nu zneu­ží­va­nia prá­vo­mo­ci ve­rej­né­ho či­ni­te­ľa pod­ľa § 326 ods. 1 písm. a) Tres­tné­ho zá­ko­na s pre­či­nom neop­ráv­ne­né­ho nak­la­da­nia s osob­ný­mi údaj­mi pod­ľa § 374 ods. 1 písm. a) ale­bo b) Tres­tné­ho zá­ko­na je mož­ný. Nie je vy­lú­če­ný ani sú­beh tých­to tres­tných či­nov s iný­mi tres­tný­mi čin­mi (nap­rík­lad tres­tný­mi čin­mi ko­rup­cie).

2/ Zá­kon­né zna­ky pre­či­nu neop­ráv­ne­né­ho nak­la­da­nia s osob­ný­mi údaj­mi pod­ľa § 374 ods. 1 písm. a) Tres­tné­ho zá­ko­na vy­ko­na­ním neop­ráv­ne­ných lus­trá­cií prís­luš­ní­kom Po­li­caj­né­ho zbo­ru v evi­den­ciách ve­de­ných Po­li­caj­ným zbo­rom, prí­pad­ne v evi­den­ciách, ku kto­rým má prís­luš­ník Po­li­caj­né­ho zbo­ru prís­tup v in­for­mač­ných sys­té­moch Po­li­caj­né­ho zbo­ru, s nás­led­ným pos­kyt­nu­tím, sprís­tup­ne­ním ale­bo zve­rej­ne­ním osob­ných úda­jov, sú napl­ne­né vždy. Zá­kon­né zna­ky pre­či­nu zneu­ží­va­nia prá­vo­mo­ci ve­rej­né­ho či­ni­te­ľa pod­ľa § 326 ods. 1 písm. a) Tres­tné­ho zá­ko­na sú napl­ne­né, ak prís­luš­ník Po­li­caj­né­ho zbo­ru v pos­ta­ve­ní ve­rej­né­ho či­ni­te­ľa po­ru­ší zá­ko­nom us­ta­no­ve­nú po­vin­nosť v úmys­le spô­so­biť iné­mu ško­du ale­bo za­do­vá­žiť se­be ale­bo iné­mu neop­ráv­ne­ný pros­pech vo for­me ma­te­riál­ne­ho ale­bo ne­ma­te­riál­ne­ho zvý­hod­ne­nia ale­bo zvý­hod­ne­nia, na kto­ré by ve­rej­ný či­ni­teľ ale­bo iná oso­ba ne­ma­la prá­vo. V ta­kom prí­pa­de prís­luš­ník Po­li­caj­né­ho zbo­ru vy­ko­ná­va svo­ju prá­vo­moc spô­so­bom od­po­ru­jú­cim zá­ko­nu, te­da po­ru­ší po­vin­nosť ulo­že­nú v § 48 ods. 3 písm. f) zá­ko­na č. 73/1998 Z.z. o štát­nej služ­be prís­luš­ní­kov Po­li­caj­né­ho zbo­ru, Slo­ven­skej in­for­mač­nej služ­by, Zbo­ru vä­ze­nes­kej a jus­tič­nej strá­že Slo­ven­skej re­pub­li­ky a Že­lez­nič­nej po­lí­cie.

Návrh na vy­da­nie sta­no­vis­ka ge­ne­rál­ne­ho pro­ku­rá­to­ra Slo­ven­skej re­pub­li­ky k zjed­no­te­niu pos­tu­pu pro­ku­rá­to­rov v tres­tnom ko­na­ní pri práv­nej kva­li­fi­ká­cii ko­na­nia prís­luš­ní­ka Po­li­caj­né­ho zbo­ru, kto­rý vy­ko­ná­va neop­ráv­ne­nú lus­trá­ciu osob­ných úda­jov fy­zic­kej oso­by v in­for­mač­ných sys­té­moch Po­li­caj­né­ho zbo­ru a zís­ka­né osob­né úda­je fy­zic­kej oso­by neop­ráv­ne­ne pos­kyt­ne inej oso­be, pred­lo­žil na pre­ro­ko­va­nie Ko­mi­sii pre vy­dá­va­nie sta­no­vísk ge­ne­rál­ny pro­ku­rá­tor Slo­ven­skej re­pub­li­ky pod­ľa § 12 ods. 2 zá­ko­na č. 153/2001 Z.z. o pro­ku­ra­tú­re v zne­ní nes­kor­ších pred­pi­sov na zá­kla­de pod­ne­tu tres­tné­ho od­bo­ru Ge­ne­rál­nej pro­ku­ra­tú­ry Slo­ven­skej re­pub­li­ky.

V Bra­tis­la­ve 17. ja­nuá­ra 2020

 

 

 

 


 

Diskusia

 

Najčítanejšie články

Zákonnosť dôkazov a procesu dokazovania trestných činov s drogovým prvkom (z pohľadu obhajoby)

 cie­ľom člán­ku bo­lo pou­ká­zať na ma­név­ro­va­cí pries­tor ob­ha­jo­by pri vý­ko­ne ob­ha­jo­by osôb ob­vi­ne­ných z tres­tných či­nov naj­mä s dro­go­vým pr­vkom.

 
Daňové trestné činy - niektoré aplikačné problémy

 vý­ťah z pred­náš­ky us­ku­toč­ne­nej dňa 09.05.2013 v Om­še­ní

 
Ekonomická trestná činnosť a trestné činy proti mene

 Autor: JUDr. Pe­ter Šam­ko, sud­ca Ok­res­né­ho sú­du v Pe­zin­ku

vý­ťah z pred­náš­ky us­ku­toč­ne­nej dňa 03.05.2011 - 04.05.2011 v Om­še­ní

 
   
 
Mapa stránky   |   O nás   |   Kontakt Powered by Cyclone3 XUL CMS of Comsultia