Aktuálne usmernenie generálneho prokurátora k zadržaniu podozrivej osoby

Publikované: 06. 06. 2020, čítané: 1551 krát
 

 

Špe­ciál­ne­mu pro­ku­rá­to­ro­vi

ria­di­te­ľo­vi tres­tné­ho od­bo­ru

ria­di­teľ­ke me­dzi­ná­rod­né­ho od­bo­ru ve­dú­ce­mu pries­kum­né­ho od­de­le­nia ve­dú­cej or­ga­ni­zač­no-kon­trol­né­ho od­de­le­nia Ge­ne­rál­nej pro­ku­ra­tú­ry Slo­ven­skej re­pub­li­ky

Všet­kým

kraj­ským pro­ku­rá­tor­kám

a kraj­ským pro­ku­rá­to­rom

v Slo­ven­skej re­pub­li­ke

Váš list čís­lo/zo dňa Na­še čís­lo:                                   Vy­ba­vu­je:                    Bra­tis­la­va

IV/1 Spr 27/18/1000- 9                   -                            15.05.2020

Vec : Ap­li­ká­cia us­ta­no­ve­ní § 85 ods. 1, ods. 2 Tres­tné­ho po­riad­ku – us­mer­ne­nie

         Ge­ne­rál­na pro­ku­ra­tú­ra Slo­ven­skej re­pub­li­ky v rám­ci svo­jej pô­sob­nos­ti zís­ka­la poz­nat­ky o prob­lé­moch v ap­li­ká­cii us­ta­no­ve­ní § 85 ods. 1, ods. 2 Tres­tné­ho po­riad­ku v pos­tu­pe or­gá­nov čin­ných v tres­tnom ko­na­ní. Za úče­lom zjed­no­te­nia pos­tu­pu or­gá­nov čin­ných v tres­tnom ko­na­ní pri ap­li­ká­cii us­ta­no­ve­ní § 85 ods. 1, ods. 2 Tres­tné­ho po­riad­ku vy­dá­vam nas­le­dov­né

us­mer­ne­nie:

I.

Ob­me­dzenie osob­nej slo­bo­dy fy­zic­kej oso­by pred­sta­vu­je zá­važ­ný zá­sah do jej zá­klad­ných ľud­ských práv a slo­bôd ga­ran­to­va­ných čl. 17 Ústa­vy Slo­ven­skej re­pub­li­ky (ďa­lej len „ús­ta­va“), resp. čl. 5 Do­ho­vo­ru o ochra­ne ľud­ských práv a zá­klad­ných slo­bôd, ku kto­ré­mu mô­že dôjsť vý­luč­ne z dô­vo­dov a spô­so­bom, kto­rý us­ta­no­ví zá­kon (čl. 17 ods. 2 ús­ta­vy).


V Tres­tnom po­riad­ku je ob­me­dzenie osob­nej slo­bo­dy fy­zic­kej oso­by us­ta­no­ve­né via­ce­rý­mi pro­ces­ný­mi in­šti­tút­mi. Me­dzi tie­to in­šti­tú­ty pat­rí aj za­dr­ža­nie po­doz­ri­vej oso­by pod­ľa § 85 ods. 1 Tres­tné­ho po­riad­ku a ob­me­dzenie osob­nej slo­bo­dy po­doz­ri­vej oso­by pod­ľa § 85 ods. 2 Tres­tné­ho po­riad­ku. Tie­to in­šti­tú­ty pred­sta­vu­jú dva sa­mos­tat­né spô­so­by ob­me­dzenia osob­nej slo­bo­dy. Pre roz­lí­še­nie pro­ces­ných in­šti­tú­tov pod­ľa § 85 ods. 1 a § 85 ods. 2 Tres­tné­ho po­riad­ku sú re­le­van­tné fak­tic­ké okol­nos­ti kon­krét­nej tres­tnej ve­ci. Z hľa­dis­ka ich ap­li­ká­cie mož­no zvý­raz­niť me­dzi ni­mi nas­le­dov­né roz­die­ly.

Za­dr­ža­nie po­doz­ri­vej oso­by pod­ľa § 85 ods. 1 Tres­tné­ho po­riad­ku pred­sta­vu­je za­is­ťo­va­cí pro­ces­ný úkon spo­čí­va­jú­ci v krát­ko­do­bom ob­me­dze­ní osob­nej slo­bo­dy po­doz­ri­vej oso­by. Úče­lom za­dr­ža­nia po­doz­ri­vej oso­by pod­ľa § 85 ods. 1 Tres­tné­ho po­riad­ku je pre­ve­re­nie po­doz­re­nia zo spá­chania tres­tné­ho či­nu, je­ho práv­ne­ho po­sú­de­nia a exis­ten­cie dô­vo­dov väz­by. Vý­sle­dok toh­to pro­ces­né­ho úko­nu ur­ču­je ďal­ší pos­tup or­gá­nov čin­ných v tres­tnom ko­na­ní (napr. pre­pus­te­nie za­dr­ža­nej oso­by zo za­dr­ža­nia, vzne­se­nie ob­vi­ne­nia, po­da­nie návr­hu na vza­tie do väz­by, pos­tup pod­ľa § 204 ods. 1 Tres­tné­ho po­riad­ku).

Za­dr­ža­nie po­doz­ri­vej oso­by pod­ľa § 85 ods. 1 Tres­tné­ho po­riad­ku mož­no ap­li­ko­vať len v pred­súd­nom ko­na­ní po spl­ne­ní zá­ko­nom us­ta­no­ve­ných pod­mie­nok, kto­rý­mi sú:

-     exis­ten­cia po­doz­re­nia zo spá­chania tres­tné­ho či­nu,

-     prí­tom­nosť dô­vo­dov väz­by (§ 71 ods. 1 ale­bo ods. 2 Tres­tné­ho po­riad­ku) ale­bo mož­nosť pos­tu­pu pod­ľa § 204 ods. 1 Tres­tné­ho po­riad­ku a

-     súh­las pro­ku­rá­to­ra (bez ta­ké­ho súh­la­su mož­no vy­ko­nať za­dr­ža­nie iba v prí­pa­de, ak tres­tná vec nez­ne­sie od­klad a súh­las vop­red ne­mož­no do­siah­nuť, naj­mä ak ta­ká oso­ba bo­la pris­tih­nu­tá pri tres­tnom či­ne ale­bo za­stih­nu­tá na úte­ku).

Spl­ne­nie tých­to pod­mie­nok skú­ma­jú sub­jek­ty op­ráv­ne­né na za­dr­ža­nie po­doz­ri­vej oso­by, kto­rý­mi sú vý­luč­ne po­li­cajt us­ta­no­ve­ný v § 10 ods. 8 Tres­tné­ho po­riad­ku (vy­šet­ro­va­teľ Po­li­caj­né­ho zbo­ru, vy­šet­ro­va­teľ Po­li­caj­né­ho zbo­ru za­ra­de­ný na Úra­de in­špek­čnej služ­by, vy­šet­ro­va­teľ fi­nan­čnej sprá­vy, po­ve­re­ný prís­luš­ník Po­li­caj­né­ho zbo­ru, po­ve­re­ný prís­luš­ník vo­jen­skej po­lí­cie, po­ve­re­ný prís­luš­ník Zbo­ru vä­zen­skej a jus­tič­nej strá­že, po­ve­re­ný pra­cov­ník fi­nan­čnej sprá­vy, ve­li­teľ ná­mor­nej lo­de - ďa­lej len ,,po­li­cajt“) a pro­ku­rá­tor (s pou­ka­zom na § 230 ods. 2 písm. c) Tres­tné­ho po­riad­ku).

Pro­ku­rá­tor skú­ma spl­ne­nie pod­mie­nok na za­dr­ža­nie po­doz­ri­vej oso­by pod­ľa § 85 ods. 1 Tres­tné­ho po­riad­ku pri ude­le­ní súh­la­su po­li­caj­to­vi na jej za­dr­ža­nie, pri­čom zod­po­ve­dá za zá­kon­nosť pos­tu­pu po­li­caj­ta pri tom­to pro­ces­nom úko­ne, kto­rým sa za­čí­na je­ho do­zo­ro­vá prá­vo­moc (§ 230 Tres­tné­ho po­riad­ku). Pro­ku­rá­tor je v rám­ci do­zo­ro­vej prá­vo­mo­ci po­vin­ný vy­hod­no­co­vať pos­tup po­li­caj­ta z hľa­dis­ka dô­vod­nos­ti ďal­šie­ho tr­va­nia za­dr­ža­nia po­doz­ri­vej oso­by a zá­kon­nos­ti úko­nov tres­tné­ho ko­na­nia vy­ko­na­ných po­li­caj­tom vo vzťa­hu k za­dr­ža­nej po­doz­ri­vej oso­be. Oso­bit­nú po­zor­nosť ve­nu­je vy­ho­to­ve­niu úrad­né­ho zá­zna­mu, kto­rý ob­sa­hu­je ko­mu­ni­ká­ciu s po­li­caj­tom (poz­ri us­mer­ne­nie ria­di­teľ­ky tres­tné­ho od­bo­ru Ge­ne­rál­nej pro­ku­ra­tú­ry Slo­ven­skej re­pub­li­ky sp. zn. IV/1 Spr 132/14/1000-14 z 30. ja­nuá­ra 2015) a úko­ny, vy­ko­na­né v rám­ci do­zo­ro­vej prá­vo­mo­ci v rám­ci slu­žob­nej po­ho­to­vos­ti. Úrad­ný zá­znam je ob­sa­hom do­zo­ro­vé­ho spi­su.

Za­dr­ža­nie po­doz­ri­vej oso­by pod­ľa § 85 ods. 1 Tres­tné­ho po­riad­ku je prí­pus­tné pred za­ča­tím tres­tné­ho stí­ha­nia a v príp­rav­nom ko­na­ní (po za­ča­tí tres­tné­ho stí­ha­nia). Za­dr­ža­nie po­doz­ri­vej oso­by v prí­pa­de pos­tu­pu pred za­ča­tím tres­tné­ho stí­ha­nia pred­sta­vu­je kon­šti­tu­tív­ny akt, s kto­rým Trest­ný po­ria­dok spá­ja účin­ky za­ča­tia tres­tné­ho stí­ha­nia pod­ľa § 199 ods. 1 tre­tia ve­ta Tres­tné­ho po­riad­ku. Do­da­toč­né vy­ho­to­ve­nie uz­ne­se­nia o za­ča­tí tres­tné­ho stí­ha­nia je z toh­to dô­vo­du dek­la­ra­tór­nym ak­tom, kto­rý len os­ved­ču­je stav vy­tvo­re­ný sa­mot­ným za­dr­ža­ním ako za­is­ťo­va­cím pro­ces­ným úko­nom. Dek­la­ru­je sa len práv­na sku­toč­nosť spo­čí­va­jú­ca vtom, že doš­lo k vzni­ku pro­ces­nop­ráv­ne­ho vzťa­hu me­dzi po­doz­ri­vou oso­bou a or­gán­mi čin­ný­mi v tres­tnom ko­na­ní, kto­ré­ho ob­sa­hom sú ur­či­té vzá­jom­né prá­va a po­vin­nos­ti.

Od za­dr­ža­nia po­doz­ri­vej oso­by pod­ľa § 85 ods. 1 Tres­tné­ho po­riad­ku ma­jú úko­ny or­gá­nov čin­ných v tres­tnom ko­na­ní (za pred­pok­la­du spl­ne­nia zá­ko­nom us­ta­no­ve­ných pod­mie­nok) pro­ces­ný cha­rak­ter a ich vý­sled­ky mô­žu byť pou­ži­té ako dô­ka­zy v tres­tnom ko­na­ní. Z toh­to dô­vo­du je nut­né, aby po­li­cajt po za­dr­ža­ní po­doz­ri­vej oso­by pos­tu­po­val v sú­la­de so zá­ko­nom (Tres­tným po­riad­kom).

Ob­me­dzenie osob­nej slo­bo­dy po­doz­ri­vej oso­by pod­ľa § 85 ods. 2 Tres­tné­ho po­riad­ku pred­sta­vu­je krát­ko­do­bé ob­me­dzenie osob­nej slo­bo­dy. Pod­mien­kou na ap­li­ká­ciu toh­to in­šti­tú­tu nie je prí­tom­nosť dô­vo­dov väz­by, ani mož­nosť pos­tu­pu pod­ľa § 204 ods. 1 Tres­tné­ho po­riad­ku, ako to­mu je v prí­pa­de za­dr­ža­nia po­doz­ri­vej oso­by pod­ľa us­ta­no­ve­nia § 85 ods. 1 Tres­tné­ho po­riad­ku.

Ob­me­dzenie osob­nej slo­bo­dy pod­ľa § 85 ods. 2 Tres­tné­ho po­riad­ku mož­no ap­li­ko­vať len vo vzťa­hu k oso­be, kto­rá bo­la pris­tih­nu­tá pri tres­tnom či­ne ale­bo bez­pros­tred­ne po ňom, ak je to pot­reb­né na spl­ne­nie niek­to­rej z al­ter­na­tív­nych pod­mie­nok:

-       zis­te­nie jej to­tož­nos­ti,

-       za­brá­ne­nie úte­ku,

-       za­bez­pe­če­nie dô­ka­zov ale­bo

-       za­brá­ne­nie ďal­šie­mu pá­chaniu tres­tnej čin­nos­ti.

Op­ráv­ne­ným sub­jek­tom na ob­me­dzenie osob­nej slo­bo­dy po­doz­ri­vej oso­by pod­ľa § 85 ods. 2 Tres­tné­ho po­riad­ku je kto­koľ­vek, te­da kaž­dá fy­zic­ká oso­ba. Ta­ká­to oso­ba je po­vin­ná po­doz­ri­vú oso­bu bez­od­klad­ne od­ov­zdať út­va­ru Po­li­caj­né­ho zbo­ru, út­va­ru Vo­jen­skej po­lí­cie ale­bo út­va­ru Col­nej sprá­vy.

Zo zne­nia us­ta­no­ve­nia § 85 ods. 2 Tres­tné­ho po­riad­ku vy­plý­va, že ob­me­dziť osob­nú slo­bo­du po­doz­ri­vej oso­by mô­žu aj prís­luš­ní­ci Po­li­caj­né­ho zbo­ru, napr. prís­luš­ní­ci po­li­caj­nej mo­to­ri­zo­va­nej jed­not­ky Po­li­caj­né­ho zbo­ru, kto­rí vy­ko­ná­va­jú hliad­ko­vú služ­bu (m. m. roz­su­dok Naj­vyš­šie­ho sú­du Slo­ven­skej re­pub­li­ky zo 16. de­cem­bra 2010, sp. zn. 5Tdo 47/2010 a uz­ne­se­nie Naj­vyš­šie­ho sú­du Slo­ven­skej re­pub­li­ky z 8. no­vem­bra 2012, sp. zn. 5Tdo 70/2012), za pred­pok­la­du napl­ne­nia zá­kon­ných pod­mie­nok us­ta­no­ve­ných v § 85 ods. 2 Tres­tné­ho po­riad­ku (m. m. uz­ne­se­nie Naj­vyš­šie­ho sú­du Slo­ven­skej re­pub­li­ky z 18. augus­ta 2016, sp. zn. 5Tdo 58/2016).

Ob­me­dziť osob­nú slo­bo­du po­doz­ri­vej oso­by pod­ľa § 85 ods. 2 Tres­tné­ho po­riad­ku spra­vid­la mô­že aj po­li­cajt. Ta­ký­to pos­tup sa ap­li­ku­je v prí­pa­de, ak po­li­cajt nie je v kon­krét­nom prí­pa­de vo vý­ko­ne služ­by, napr. z dô­vo­du čer­pa­nia riad­nej do­vo­len­ky, osob­né­ho voľ­na ale­bo z dô­vo­du prá­ce­nes­chop­nos­ti.

Ob­me­dzenie osob­nej slo­bo­dy po­doz­ri­vej oso­by pod­ľa § 85 ods. 2 Tres­tné­ho po­riad­ku nie je za­is­ťo­va­cím úko­nom, kto­rým sa za­čí­na tres­tné stí­ha­nie pod­ľa § 199 ods. 1 Tres­tné­ho po­riad­ku.

Z hľa­dis­ka ap­li­ká­cie § 85 ods. 3 Tres­tné­ho po­riad­ku zo stra­ny po­li­caj­ta tre­ba od­lí­šiť tie­to pos­tu­py :

1.1   Za­dr­ža­nie po­doz­ri­vej oso­by po­li­caj­tom, kto­ré­mu úko­nu nep­red­chá­dza­lo za­is­te­nie ta­kej­to oso­by pod­ľa oso­bit­né­ho zá­ko­na (napr. zá­kon č. 171/1993 Z. z. o Po­li­caj­nom zbo­re v zne­ní nes­kor­ších pred­pi­sov - ďa­lej len ,,zá­kon o Po­li­caj­nom zbo­re“) ale­bo ob­me­dzenie jej osob­nej slo­bo­dy pod­ľa § 85 ods. 2 Tres­tné­ho po­riad­ku.

Pos­tup pod­ľa § 85 ods. 1 Tres­tné­ho po­riad­ku vy­ža­du­je spl­ne­nie všet­kých zá­kon­ných pod­mie­nok na za­dr­ža­nie po­doz­ri­vej oso­by, a to bez vý­nim­ky.

Ob­me­dziť osob­nú slo­bo­du po­doz­ri­vej oso­by for­mou za­dr­ža­nia je op­ráv­ne­ný vý­luč­ne po­li­cajt ale­bo pro­ku­rá­tor za pred­pok­la­du, že z jej ko­na­nia a ďal­ších kon­krét­nych sku­toč­nos­tí vy­plý­va­jú dô­vo­dy väz­by pod­ľa § 71 ods. 1 ale­bo ods. 2 Tres­tné­ho po­riad­ku ale­bo sú spl­ne­né pod­mien­ky na pos­tup pod­ľa § 204 ods. 1 Tres­tné­ho po­riad­ku. Na ten­to pro­ces­ný úkon po­li­caj­ta sa zá­sad­ne vy­ža­du­je pred­chá­dza­jú­ci súh­las pro­ku­rá­to­ra. Na za­dr­ža­nie bez­pros­tred­ne nad­vä­zu­jú po­vin­nos­ti po­li­caj­ta, kto­rý ten­to úkon vy­ko­nal. Kon­krét­ne ide o pou­če­nie za­dr­ža­nej oso­by o dô­vo­doch jej za­dr­ža­nia, ozná­me­nie re­le­van­tné­ho po­doz­re­nia z tres­tné­ho či­nu, prí­pad­ne od­ôvod­ne­nie pos­tu­pu pod­ľa § 204 ods. 1 Tres­tné­ho po­riad­ku a jej vý­sluch (§ 85 ods. 4 Tres­tné­ho po­riad­ku).

Z us­ta­no­ve­nia § 85 ods. 4 Tres­tné­ho po­riad­ku vy­plý­va, že úko­ny so za­dr­ža­nou oso­bou (ozná­me­nie vy­ko­na­né­ho za­dr­ža­nia pro­ku­rá­to­ro­vi, spí­sa­nie zá­pis­ni­ce o za­dr­ža­ní, oboz­ná­me­nie s dô­vod­mi za­dr­ža­nia, ozná­me­nie po­doz­re­nia z kon­krét­ne­ho tres­tné­ho či­nu, vy­ko­na­nie vý­slu­chu v pro­ces­nom pos­ta­ve­ní za­dr­ža­né­ho po­doz­ri­vé­ho) vy­ko­ná po­li­cajt, kto­rý za­dr­ža­nie vy­ko­nal. Rov­na­ko ten­to po­li­cajt je op­ráv­ne­ný vy­ho­to­viť uz­ne­se­nie o za­ča­tí tres­tné­ho stí­ha­nia (§ 199 ods. 1 štvr­tá ve­ta Tres­tné­ho po­riad­ku).

Vec­nú prís­luš­nosť po­li­caj­ta na za­dr­ža­nie po­doz­ri­vej oso­by a vy­ho­to­ve­nie uz­ne­se­nia o za­ča­tí tres­tné­ho stí­ha­nia ur­ču­jú naj­mä us­ta­no­ve­nia § 200 ods. 1, ods. 2, ods. 4 a § 202 ods. 1, ods. 2 Tres­tné­ho po­riad­ku.

Pod­ľa § 200 ods. 1 Tres­tné­ho po­riad­ku vy­šet­ro­va­nie sa vy­ko­ná­va o zlo­či­noch.

Pod­ľa § 200 ods. 2 Tres­tné­ho po­riad­ku vy­šet­ro­va­nie sa vy­ko­ná­va aj o pre­či­noch, ak

a)   je ob­vi­ne­ný vo väz­be, vo vý­ko­ne tres­tu od­ňa­tia slo­bo­dy ale­bo na po­zo­ro­va­ní v zdra­vot­níc­kom ús­ta­ve ok­rem pre­či­nov spá­cha­ných vo vý­ko­ne väz­by ale­bo vo vý­ko­ne tres­tu od­ňa­tia slo­bo­dy,

b)   ide o náh­le úmr­tie ob­vi­ne­né­ho vo vý­ko­ne väz­by ale­bo od­sú­de­né­ho vo vý­ko­ne tres­tu od­ňa­tia slo­bo­dy,

c)   ide o tres­tné ko­na­nie pro­ti práv­nic­kej oso­be,

d)   ide o tres­tné či­ny extré­miz­mu, ale­bo

e)   to na­ria­di pro­ku­rá­tor.

Pod­ľa § 200 ods. 4 Tres­tné­ho po­riad­ku vy­šet­ro­va­nie vy­ko­ná­va po­li­cajt uve­de­ný v § 10 ods. 8 písm. a) až c).

Pod­ľa § 202 ods. 1 Tres­tné­ho po­riad­ku skrá­te­né vy­šet­ro­va­nie sa vy­ko­ná­va o pre­či­noch, ak nej­de o ko­na­nie pod­ľa § 200 ods. 2.

Pod­ľa § 202 ods. 2 Tres­tné­ho po­riad­ku skrá­te­né vy­šet­ro­va­nie o pre­či­noch, pre kto­ré zá­kon us­ta­no­vu­je trest od­ňa­tia slo­bo­dy, kto­ré­ho hor­ná hra­ni­ca nep­re­vy­šu­je tri ro­ky, vy­ko­ná­va po­li­cajt uve­de­ný v § 10 ods. 8 písm. d) až h); o os­tat­ných vy­ko­ná­va skrá­te­né vy­šet­ro­va­nie po­li­cajt uve­de­ný v § 10 ods. 8 písm. a) a c). Skrá­te­né vy­šet­ro­va­nie o tres­tných či­noch prís­luš­ní­kov oz­bro­je­ných bez­peč­nos­tných zbo­rov vy­ko­ná­va po­li­cajt uve­de­ný v § 10 ods. 8 písm. b); po­li­cajt uve­de­ný v § 10 ods. 8 písm. b) vy­ko­ná­va aj skrá­te­né vy­šet­ro­va­nie o tres­tných či­noch col­ní­kov. Skrá­te­né vy­šet­ro­va­nie o pre­či­noch pro­ti ži­vot­né­mu pros­tre­diu vy­ko­ná­va po­li­cajt uve­de­ný v § 10 ods. 8 písm. a).

Z ci­to­va­ných us­ta­no­ve­ní je mož­né ur­čiť, že vec­ne prís­luš­ným na za­dr­ža­nie po­doz­ri­vej oso­by a vy­ho­to­ve­nie uz­ne­se­nia o za­ča­tí tres­tné­ho stí­ha­nia je po­li­cajt pod­ľa § 10 ods. 8 Tres­tné­ho po­riad­ku, a to naj­mä v zá­vis­los­ti na práv­nej kva­li­fi­ká­cii skut­ku.

Z us­ta­no­ve­nia § 199 ods. 4 Tres­tné­ho po­riad­ku vy­plý­va, že ak ne­bo­lo mož­né, aby vy­ko­nal za­dr­ža­nie a vy­ho­to­vil uz­ne­se­nie o za­ča­tí tres­tné­ho stí­ha­nia prís­luš­ný po­li­cajt, je prí­pus­tné, aby ta­ký­to úkon vy­ko­nal nep­rís­luš­ný po­li­cajt. V ta­kom­to prí­pa­de nep­rís­luš­ný po­li­cajt je po­vin­ný naj­nes­kôr do troch dní od vy­ko­na­nia za­dr­ža­nia po­doz­ri­vej oso­by od­ov­zdať tres­tnú vec prís­luš­né­mu po­li­caj­to­vi spo­lu s uz­ne­se­ním o za­ča­tí tres­tné­ho stí­ha­nia.

1.2   Prev­za­tie po­doz­ri­vej oso­by po­li­caj­tom, kto­ré­mu úko­nu pred­chá­dza­lo za­is­te­nie ta­kej­to oso­by pod­ľa oso­bit­né­ho zá­ko­na.

Ta­ký­to pos­tup pri­chá­dza do úva­hy spra­vid­la v prí­pa­de za­is­te­nia oso­by, kto­rá sa na­chá­dza na mies­te tres­tné­ho či­nu bez­pros­tred­ne po je­ho spá­cha­ní a je pot­reb­né zis­tiť jej sú­vis­losť s tres­tným či­nom. V ta­kom­to prí­pa­de prís­luš­ník Po­li­caj­né­ho zbo­ru za­is­tí oso­bu pos­tu­pom pod­ľa § 19 ods. 1 písm. f) zá­ko­na o Po­li­caj­nom zbo­re.

Pod­ľa § 19 ods. 1 písm. f) zá­ko­na o Po­li­caj­nom zbo­re po­li­cajt je op­ráv­ne­ný za­is­tiť oso­bu, kto­rá sa na­chá­dza na mies­te tres­tné­ho či­nu bez­pros­tred­ne po je­ho spá­cha­ní a je pot­reb­né zis­tiť jej sú­vis­losť s tres­tným či­nom.

Pod­ľa § 19 ods. 4 zá­ko­na o Po­li­caj­nom zbo­re po­li­cajt je po­vin­ný od­ov­zdať za­is­te­nú oso­bu or­gá­nom čin­ným v tres­tnom ko­na­ní ale­bo iné­mu prís­luš­né­mu or­gá­nu, ak po vy­ko­na­ní úko­nov zis­tí, že sú dô­vo­dy na jej od­ov­zda­nie, a ak ide o za­is­te­nie oso­by pod­ľa od­se­ku 1 písm. f) v sú­vis­los­ti s tres­tný­mi čin­mi te­ro­riz­mu ale­bo o za­is­te­nie oso­by pod­ľa od­se­ku 1 písm. g), nes­mie za­is­te­nie oso­by tr­vať viac ako 48 ho­dín od ob­me­dzenia osob­nej slo­bo­dy.

V    ta­kom­to prí­pa­de po­li­cajt pod­ľa § 85 ods. 3 Tres­tné­ho po­riad­ku pre­vez­me za­is­te­nú oso­bu, kto­rej osob­ná slo­bo­da bo­la ob­me­dze­ná pod­ľa § 19 ods. 1 písm. f) zá­ko­na o Po­li­caj­nom zbo­re. O prev­za­tí oso­by spí­še zá­pis­ni­cu, v kto­rej uve­die mies­to a čas prev­za­tia a osob­né úda­je po­doz­ri­vej oso­by. Nás­led­ne sa oboz­ná­mi s okol­nos­ťa­mi ob­me­dzenia osob­nej slo­bo­dy ta­kej­to oso­by, úrad­ným zá­zna­mom vy­ho­to­ve­ným prís­luš­ník­mi Po­li­caj­né­ho zbo­ru a os­tat­ný­mi okol­nos­ťa­mi prí­pa­du (dô­vo­dom, pre kto­rý sa oso­ba na­chá­dza­la na mies­te či­nu a aká je jej sú­vis­losť s tres­tným či­nom). V prí­pa­de, ak po pres­kú­ma­ní tých­to pod­kla­dov po­li­cajt prij­me zá­ver, že v kon­krét­nej tres­tnej ve­ci u za­is­te­nej oso­by nej­de o po­doz­re­nie z tres­tné­ho či­nu, pí­som­ným opat­re­ním pre­pus­tí ta­kú oso­bu na slo­bo­du (§ 85 ods. 4 pr­vá ve­ta Tres­tné­ho po­riad­ku).

V    prí­pa­de, ak po­li­cajt prij­me zá­ver, že v kon­krét­nej tres­tnej ve­ci ide u za­is­te­nej oso­by o po­doz­re­nie z tres­tné­ho či­nu a sú spl­ne­né pod­mien­ky pod­ľa § 85 ods. 1 Tres­tné­ho po­riad­ku, vo vzťa­hu k oso­be, kto­rej osob­ná slo­bo­da bo­la ob­me­dze­ná pod­ľa § 19 ods. 1 písm. f) zá­ko­na o Po­li­caj­nom zbo­re, nás­led­ne pos­tu­pu­je pod­ľa § 85 ods. 3 Tres­tné­ho po­riad­ku.

Ta­ký­to pos­tup prís­luš­ní­kov Po­li­caj­né­ho zbo­ru nie je prí­pust­ný v prí­pa­de oso­by, kto­rá bo­la pris­tih­nu­tá pri tres­tnom či­ne ale­bo bez­pros­tred­ne po ňom, ke­dy sa ap­li­ku­je pos­tup pod­ľa § 85 ods. 2 Tres­tné­ho po­riad­ku (pri spl­ne­ní ďal­ších zá­kon­ných pod­mie­nok up­ra­ve­ných v tom­to us­ta­no­ve­ní).

1.3   Prev­za­tie po­doz­ri­vej oso­by po­li­caj­tom, kto­ré­mu úko­nu pred­chá­dza­lo ob­me­dzenie osob­nej slo­bo­dy ta­kej­to oso­by pod­ľa § 85 ods. 2 Tres­tné­ho po­riad­ku.

V    prí­pa­de, ak po­li­cajt pod­ľa § 85 ods. 3 Tres­tné­ho po­riad­ku pre­vez­me po­doz­ri­vú oso­bu, kto­rej osob­ná slo­bo­da bo­la ob­me­dze­ná napr. prís­luš­ník­mi Po­li­caj­né­ho zbo­ru pod­ľa § 85 ods. 2 Tres­tné­ho po­riad­ku, oboz­ná­mi sa s okol­nos­ťa­mi ob­me­dzenia osob­nej slo­bo­dy po­doz­ri­vej oso­by, úrad­ným zá­zna­mom vy­ho­to­ve­ným prís­luš­ník­mi Po­li­caj­né­ho zbo­ru a os­tat­ný­mi okol­nos­ťa­mi prí­pa­du. V prí­pa­de, ak po pres­kú­ma­ní tých­to pod­kla­dov po­li­cajt prij­me zá­ver, že v kon­krét­nej tres­tnej ve­ci u po­doz­ri­vej oso­by nej­de o po­doz­re­nie z tres­tné­ho či­nu, pí­som­ným opat­re­ním pre­pus­tí ta­kú oso­bu na slo­bo­du (§ 85 ods. 4 pr­vá ve­ta Tres­tné­ho po­riad­ku).

V    prí­pa­de, ak po­li­cajt prij­me zá­ver, že v kon­krét­nej tres­tnej ve­ci ide u po­doz­ri­vej oso­by o po­doz­re­nie z tres­tné­ho či­nu a sú spl­ne­né pod­mien­ky pod­ľa § 85 ods. 1 Tres­tné­ho po­riad­ku, vo vzťa­hu k oso­be, kto­rej osob­ná slo­bo­da bo­la ob­me­dze­ná pod­ľa § 85 ods. 2 Tres­tné­ho po­riad­ku, nás­led­ne pos­tu­pu­je pod­ľa § 85 ods. 3 Tres­tné­ho po­riad­ku.

Tým­to us­mer­ne­ním sa zru­šu­je us­mer­ne­nie ge­ne­rál­ne­ho pro­ku­rá­to­ra Slo­ven­skej re­pub­li­ky z 13. mar­ca 2013, sp. zn. IV/1 Gn 1779/12-18.

To­to us­mer­ne­nie na­do­bú­da zá­väz­nosť  25.05.2020.

 


 

Diskusia

 

Najčítanejšie články

Zákonnosť dôkazov a procesu dokazovania trestných činov s drogovým prvkom (z pohľadu obhajoby)

 cie­ľom člán­ku bo­lo pou­ká­zať na ma­név­ro­va­cí pries­tor ob­ha­jo­by pri vý­ko­ne ob­ha­jo­by osôb ob­vi­ne­ných z tres­tných či­nov naj­mä s dro­go­vým pr­vkom.

 
Daňové trestné činy - niektoré aplikačné problémy

 vý­ťah z pred­náš­ky us­ku­toč­ne­nej dňa 09.05.2013 v Om­še­ní

 
Ekonomická trestná činnosť a trestné činy proti mene

 Autor: JUDr. Pe­ter Šam­ko, sud­ca Ok­res­né­ho sú­du v Pe­zin­ku

vý­ťah z pred­náš­ky us­ku­toč­ne­nej dňa 03.05.2011 - 04.05.2011 v Om­še­ní

 
   
 
Mapa stránky   |   O nás   |   Kontakt Powered by Cyclone3 XUL CMS of Comsultia