Pokyn žilinskej krajskej prokuratúry na podklade ktorého sa zaisťujú vozidlá hubárom

Publikované: 26. 06. 2020, čítané: 1713 krát
 

 

Zve­rej­ne­ný po­kyn Kraj­skej pro­ku­rá­tor­ky v Ži­li­ne sa tý­ka ap­li­ká­cie tres­tné­ho či­nu po­ru­šo­va­nia ochra­ny ras­tlín a ži­vo­čí­chov pod­ľa § 305 Tr. zák., pri­čom po­kyn za­uj­me naj­mä tým, že na stra­ne jed­nej pou­šál­ne pri­ka­zu­je, aby sa neop­ráv­ne­né jaz­dy mo­to­ro­vým vo­zid­lom v mies­tach v po­ky­ne uve­de­ných vždy (ob­li­ga­tór­ne) vy­šet­ro­va­li ako trest­ný čin (a nie ako pries­tu­pok) a na stra­ne dru­hej pou­šál­ne za­ka­zu­je, aby sa v ta­kých­to prí­pa­doch ap­li­ko­val ma­te­riál­ny ko­rek­tív § 10 ods. 2 Tr. zák., pri­čom ak chce or­gán čin­ný v tres­tnom ko­na­ní pos­tu­po­vať inak, mu­sí pred­lo­žiť kraj­skej pro­ku­ra­tú­re od­ôvod­ne­nú žia­dosť. Po­kyn je v tom­to sme­re po­zo­ru­hod­ný, na­koľ­ko v tres­tnom prá­ve sa vy­chá­dza z to­ho, že kaž­dý prí­pad je nut­né po­su­dzo­vať in­di­vi­duál­ne a ne­dá sa pau­šál­ne tvr­diť (ur­čo­vať do bu­dúc­na) ako ob­li­ga­tór­ne kva­li­fi­ko­vať ur­či­té ko­na­nie (ale­bo po­ve­da­né inak, nie je vraž­da ako vraž­da a to pla­tí aj o tres­tnom či­ne pod­ľa § 305 Tr. zák.). To­to cel­kom ur­či­te nie je prís­tup, kto­rý by sa mal v tres­tnom prá­ve ak­cep­to­vať.

Vzhľa­dom k uve­de­né­mu po­ky­nu je nut­né upo­zor­niť všet­kých hu­bá­rov v Ži­lin­skom kra­ji, aby bo­li opatr­ní pri zbie­ra­ní hrí­bov a par­ko­va­li svo­je mo­to­ro­vé vo­zid­lá na bez­peč­ných mies­tach, na­koľ­ko po­kyn ob­li­ga­tór­ne pri­ka­zu­je aj za­is­tiť mo­to­ro­vé vo­zid­lo s po­vin­nos­ťou vždy navr­ho­vať trest pre­pad­nu­tia mo­to­ro­vé­ho vo­zid­la (prí­pad­ne ulo­že­nie ochran­né­ho opat­re­nia zha­ba­nia ve­ci).

 

Text Box: 1/1 Spr 135/18/5500-1
KRAJSKÁ PRO­KU­RATÚRA ŽI­LI­NA

Moy­ze­so­va 20, 011 04 Ži­li­na

                                            Ži­li­na 07. sep­tem­bra 2018

PO­KYN

kraj­skej pro­ku­rá­tor­ky v Ži­li­ne por.č.l/2018

všeo­bec­nej po­va­hy (1/ až 5/) a vý­kla­do­vé sta­no­vis­ko (A/ a B/) k ap­li­ká­cii § 305 ods. 2 Tr. zák.

 

V zmys­le-§ 42 ods. 1, ods. 2 písm. a) a b) zá­ko­na č. 153/2001 Z.z. o pro­ku­ra­tú­re v plat­nom zne­ní a § 29 písm. b) a § 30 písm. d) zá­ko­na č. 154/2001 Z.z. o pro­ku­rá­to­roch a práv­nych ča­ka­te­ľoch pro­ku­ra­tú­ry v plat­nom zne­ní, ako aj pod­ľa Člán­ku 2 písm. b) bod. 5 prí­ka­zu ge­ne­rál­ne­ho pro­ku­rá­to­ra z 27.04.2006 por .č. 10/2006, kto­rým sa up­ra­vu­je ap­ro­bač­né op­ráv­ne­nie na kraj­ských pro­ku­ra­tú­rach a v zmys­le Člán­ku 2 bo­du 2 písm. e) or­ga­ni­zač­né­ho po­ky­nu kraj­skej pro­ku­rá­tor­ky v Ži­li­ne zo 06.07.2018 por. č.1/2018, kto­rým sa up­ra­vu­jú ap­ro­bač­né op­ráv­ne­nia na Kraj­skej pro­ku­ra­tú­re Ži­li­na, na­ria­ďu­jem nas­le­dov­né:

 

1/ neop­ráv­ne­ná jaz­da mo­to­ro­vým vo­zid­lom, mo­to­ro­vou troj­kol­kou, mo­to­ro­vou štvor­kol­kou, mo­to­cyk­lom ale­bo skút­rom na úze­mí s II. a vy­šším stup­ňom ochra­ny ale­bo na les­ných po­zem­koch sa vždy po zis­te­ní zo stra­ny o.č.t.k. ob­li­ga­tór­ne pri­már­ne vy­šet­ru­je v po­lo­he po­doz­re­nia z tres­tné­ho či­nu, ne­mož­no vec za­čať ob­jas­ňo­vať v po­lo­he pries­tup­ku,

2/ up­lat­niť ma­te­riál­ny ko­rek­tiv (§ 10 ods. 2 Tr. zák.) v tres­tnom ko­na­ní mož­no len pri neop­ráv­ne­nej jaz­de, kto­rá pod­ľa dos­tup­ných zis­te­ní aj os­tat­ných okol­nos­tí vý­luč­ne pre­bie­ha­la iba po ces­te s pev­ným povr­chom (as­fal­to­vá ale­bo šo­to­li­no­vá - ka­men­nou dr­ťou ce­lop­loš­ne vy­sy­pa­ná ces­ta, nie ces­ta hli­ne­ná, resp. poľ­ná),

 

3/ od­klo­ny pod­ľa § 216 Tr. por. (pod­mie­neč­né za­sta­ve­nie tres­tné­ho stí­ha­nia), ale­bo pod­ľa § 220 Tr. por. (zmier) mož­no v tres­tnom ko­na­ní up­lat­niť len v prí­pa­doch neop­ráv­ne­nej jaz­dy na úze­mí s II., III. ale­bo IV. stup­ňom ochra­ny a na les­ných po­zem­koch s ta­ký­mi­to maximál­ny­mi stup­ňa­mi ochra­ny, ak sú spl­ne­né na ta­ký pos­tup zá­kon­né pod­mien­ky (t.j. ak vzhľa­dom na oso­bu ob­vi­ne­né­ho, s pri­hliad­nu­tím na je­ho do­te­raj­ší ži­vot a na okol­nos­ti prí­pa­du mož­no ta­ké­to roz­hod­nu­tie po­va­žo­vať za dos­ta­ču­jú­ce, resp. ak vzhľa­dom na po­va­hu a zá­važ­nosť spá­cha­né­ho či­nu, na mie­ru akou bol tres­tným či­nom dot­knu­tý ve­rej­ný zá­ujem, na oso­bu ob­vi­ne­né­ho ana je­ho osob­né a ma­jet­ko­vé po­me­ry mož­no po­va­žo­vať ta­ký­to spô­sob roz­hod­nu­tia za dos­ta­ču­jú­ci),

 

4/ v prí­pa­doch neop­ráv­ne­nej jaz­dy na úze­mí so IV. ale­bo V. stup­ňom ochra­ny je v rám­ci tres­tné­ho ko­na­nia nut­né vždy za­is­tiť mo­to­ro­vé vo­zid­lo, mo­to­ro­vú troj­kol­ku, mo­to­ro­vú štvor­kol­ku, mo­to­cy­kel ale­bo skú­ter pou­ži­tý pá­cha­te­ľom a nás­led­ne ok­rem iné­ho v rám­ci vy­šet­ro­va­nia od­bor­ným vy­jad­re­ním zis­ťo­vať ich hod­no­tu;

mož­nosť ta­kých­to za­is­te­ní aj v os­tat­ných prí­pa­doch tým nie je vy­lú­če­ná ani inak dot­knu­tá,

 

5/ v prí­pa­doch neop­ráv­ne­nej jaz­dy na úze­mí s V. stup­ňom ochra­ny je v rám­ci tres­tné­ho ko­na­nia nut­né vždy navr­ho­vať pre­pad­nu­tie, resp. zha­ba­nie mo­to­ro­vé­ho vo­zid­la, mo­to­ro­vej troj­kol­ky, mo­to­ro­vej štvor­kol­ky, mo­to­cyk­la ale­bo skút­ra pou­ži­té­ho pá­cha­te­ľom;

mož­nosť ta­kých­to návr­hov aj v os­tat­ných prí­pa­doch tým nie vy­lú­če­ná ani inak dot­knu­tá.

 

Or­gán Čin­ný v tres­tnom ko­na­ní mô­že pro­ces­né pos­tu­po­vať inak ako je uve­de­né v bo­doch 2/ až 5/ len po pred­chá­dza­jú­com súh­la­se pro­ku­rá­to­ra Kraj­skej pro­ku­ra­tú­ry Ži­li­na, kto­rý sa ude­ľu­je na zá­kla­de pí­som­ne pred­lo­že­nej, kva­li­fi­ko­va­ne od­ôvod­ne­nej žia­dos­ti, a to vždy ces­tou pro­ku­rá­to­ra ok­res­nej pro­ku­ra­tú­ry po­ve­re­né­hop­re vy­ko­ná­va­nie špe­cia­li­zá­cie na tres­tnú čin­nosť pro­ti ži­vot­né­mu pros­tre­diu­pod­ľa prí­ka­zu GP por. č. 9/2008.

 

 

Ten­to po­kyn na­do­bú­da účin­nosť 01. ok­tób­ra 2018.

 

II.

 

A/ v prí­pa­de neop­ráv­ne­nej jaz­dy na les­ných po­zem­koch, kto­ré sú zá­ro­veň úze­mím s II. a vy­šším stup­ňom ochra­ny, sa v rám­ci tres­tné­ho ko­na­nia sku­tok, resp. za­vi­ne­né ko­na­nie for­mu­lu­je ku­mu­la­tív­ne tak vo vzťa­hu k po­ru­še­niu § 31 ods. 1 písm. d) zá­ko­na č. 326/2005 Z. z. o le­soch, ako aj vo vzťa­hu k po­ru­še­niu prís­luš­ných us­ta­no­ve­ní zá­ko­na č. 543/2002 Z.z. o ochra­ne prí­ro­dy a kra­ji­ny (ak ide o II. stu­peň ochra­ny - po­tom aj vo vzťa­hu k § 13 ods. 1 písm. a), III. stu­peň ochra­ny - § 14 ods. 1 písm. a) v spo­je­ní s § 13 ods. 1 písm. a), IV. stu­peň ochra­ny - § 15 ods. 1 písm. a) v spo­je­ní s § 14 ods. 1 písm. a) a v spo­je­ní s § 13 ods. 1 písm. a), V. stu­peň ochra­ny - § 16 ods. 1 písm. a) v spo­je­ní s § 15 ods. 1 písm. a) v spo­je­ní s § 14 ods. 1 písm. a) a v spo­je­ní s § 13 ods. 1 písm. a) ale­bo iné - napr. § 24 ods. 4 písm. a) zá­ko­na č. 543/2002 Z.z.).

 

B/ neop­ráv­ne­nou jaz­dou je kaž­dá, aj jed­no­ra­zo­vá ale­bo pr­vá jaz­da mo­to­ro­vým vo­zid­lom, mo­to­ro­vou troj­kol­kou, mo­to­ro­vou štvor­kol­kou, mo­to­cyk­lom ale­bo skút­rom na úze­mí s II. a vy­šším stup­ňom ochra­ny ale­bo na les­ných po­zem­koch, kto­rá nespĺňa pod­mien­ky zá­kon­ných vý­ni­miek (napr. pod­ľa § 13 ods. 3 aI§ 29 zák. č. 543/2002 Z.z. o ochra­ne prí­ro­dy a kra­ji­ny ale­bo pod­ľa § 31 ods. 3 zák. č. 326/2005 Z. z. o le­soch).

 

Od­ôvod­ne­nie:

 

Po tak­mer 10 ro­koch od pri­ja­tia no­ve­ly Tres­tné­ho zá­ko­na - ak­tuál­ne­ho us­ta­no­ve­nia § 305 ods. 2 Tr. zák. - skut­ko­vej pod­sta­ty neop­ráv­ne­nej jaz­dy mo­to­ro­vým vo­zid­lom, mo­to­ro­vou troj­kol­kou, mo­to­ro­vou štvor­kol­kou, mo­to­cyk­lom ale­bo skút­rom na les­nom ale­bo poľ­no­hos­po­dár­skom po­zem­ku v roz­po­re so všeo­bec­ne zá­väz­ný­mi pred­pis­mi na ochra­nu prí­ro­dy a kra­ji­ny ale­bo so všeo­bec­ne zá­väz­ný­mi pred­pis­mi na úse­ku les­né­ho hos­po­dár­stva sa stá­le ja­ví, že ten­to ne­že­la­ný fe­no­mén nie­len ne­bol eli­mi­no­va­ný, ale na­ďa­lej sa ob­ja­vu­je v pod­sta­te ce­lop­loš­ne a má ne­ga­tív­ne do­pa­dy pri­már­ne vo­či prí­ro­de, se­kun­dár­ne tiež vo vzťa­hu k tým ob­ča­nom, kto­rý prí­ro­du, resp. prí­rod­né pros­tre­die nav­šte­vu­jú dodr­žia­va­júc sta­no­ve­né pra­vid­lá, čo má rov­na­ko ne­ga­tív­ne nás­led­ky aj vo vzťa­hu k eró­zii práv­ne­ho po­ve­do­mia resp. všeo­bec­né­ho reš­pek­tu k práv­nym pred­pi­som a tým aj os­la­bo­va­nia prin­cí­pov práv­ne­ho štá­tu.

 

Ja­ví sa pre­to žia­dú­ce ok­rem iné­ho zin­ten­zív­ne­nie pos­ti­hu ta­ké­ho­to proti­práv­ne­ho ko­na­nia op­ro­ti jes­tvu­jú­ce­mu sta­vu, a to v prí­pa­doch váž­nej­ších zá­sa­hov - neop­ráv­ne­nej jaz­dy na úze­mí so IV. ale­bo V. stup­ňom ochra­ny aj for­mou ra­zan­tnej­šie­ho pos­ti­hu vo vzťa­hu k pros­tried­kom pou­ži­tým na spá­chanie tres­tné­ho či­nu a aj v me­nej zá­važ­ných prí­pa­doch strik­tnej­ším po­su­dzo­va­ním prí­pa­dov ako tres­tných či­nov a ob­me­dze­ním ich rie­še­nia v po­lo­he „len" pries­tup­kov.

 

Nie je žia­du­ca z hľa­dis­ka ve­rej­né­ho zá­uj­mu ten­den­cia zľah­čo­va­nia zá­važ­nos­ti ta­ké­ho­to ko­na­nia aj zo stra­ny o.č.t.k. (napr. po­zí­cia, že sa jed­ná v zá­sa­de vždy skôr o pries­tu­pok, a uva­žo­vať o tres­tnom či­ne je na mies­te len v prí­pa­de, ak bu­de zis­te­ná ta­ká­to jaz­da opa­ko­va­ne ale­bo len na úze­miach s naj­vyš­ším stup­ňom ochra­ny,) je v roz­po­re so zá­me­rom zá­ko­no­dar­cu - ochra­nou zá­uj­mu chrá­ne­né­ho zá­ko­nom. Rov­na­ko ne­mož­no zľah­čo­vať neop­ráv­ne­nú jaz­du ani v prí­pa­doch, ak je pá­cha­teľ za­dr­ža­ný na les­nej ces­te (hoc aj sa­mot­né te­le­so ces­ty je viac či me­nej zde­vas­to­va­né re­gu­lár­ny­mi uží­va­teľ­mi - ob­hos­po­da­ro­va­teľ­mi les­ných po­zem­kov), na­koľ­ko ta­ká­to jaz­da má vždy aj iné ne­ga­tív­ne efek­ty, ok­rem ru­še­nia hlas­ným zvu­kom mo­to­rov v zá­sa­de len má­lo­ke­dy sa ta­ká­to jaz­da ob­me­dzí len na les­nú ces­tu a vo val­nej väč­ši­ne prí­pa­dov tak­to jaz­dia­ce oso­by v is­tom úse­ku vždy pou­ži­jú aj tra­su, pri kto­rej do­chá­dza k poš­ko­dzo­va­niu aj no­vých plôch prí­rod­né­ho te­ré­nu.

 

Z jed­not­li­vých ok­res­ných pro­ku­ra­túr bo­la sig­na­li­zo­va­ná rôz­na for­ma po­su­dzo­va­nia tých­to prí­pa­dov. Da­ný stav si vy­ža­do­val pri­ja­tie mi­ni­mál­nych zjed­no­cu­jú­cich štan­dar­dov, kto­ré ur­čia zá­klad­né li­mi­ty po­su­dzo­va­nia ta­kých­top­rí­pa­dov a zá­ro­veň adek­vát­nej­šie vy­ja­dria zá­uj­my vy­plý­va­jú­ce z úče­lu tres­tno- práv­nej po­li­ti­ky štá­tu.

 

Aby bo­lo mož­né zoh­ľad­niť in­di­vi­duál­ne okol­nos­ti jed­not­li­vých prí­pa­dov, je po­ne­cha­ná mož­nosť vý­ni­miek z ge­ne­rál­ne­ho us­mer­ne­nia, ke­dy bu­de mož­né pos­tu­po­vať iným spô­so­bom, av­šak len na zá­kla­de ap­ro­bá­cie ad hoc na­dria­de­nou pro­ku­ra­tú­rou, pri­čom je nut­né pos­tu­po­vať ces­tou pro­ku­rá­to­rov ur­če­ných, resp. po­ve­re­ných pre vy­ko­ná­va­nie špe­cia­li­zá­cie na tres­tnú čin­nosť pro­ti ži­vot­né­mu pros­tre­diu pod­ľa prí­ka­zu GP por. č. 9/2008, kto­ré­ho úče­lom je prá­ve zvy­šo­va­nie kva­li­fi­ko­va­né­ho vy­ba­vo­va­nia tej­to špe­ci­fic­kej agen­dy, vrá­ta­ne do­sa­ho­va­nia zjed­no­co­va­nia ap­li­kač­nej praxe.

 

 

 

 


 

Diskusia

 

Najčítanejšie články

Zákonnosť dôkazov a procesu dokazovania trestných činov s drogovým prvkom (z pohľadu obhajoby)

 cie­ľom člán­ku bo­lo pou­ká­zať na ma­név­ro­va­cí pries­tor ob­ha­jo­by pri vý­ko­ne ob­ha­jo­by osôb ob­vi­ne­ných z tres­tných či­nov naj­mä s dro­go­vým pr­vkom.

 
Daňové trestné činy - niektoré aplikačné problémy

 vý­ťah z pred­náš­ky us­ku­toč­ne­nej dňa 09.05.2013 v Om­še­ní

 
Ekonomická trestná činnosť a trestné činy proti mene

 Autor: JUDr. Pe­ter Šam­ko, sud­ca Ok­res­né­ho sú­du v Pe­zin­ku

vý­ťah z pred­náš­ky us­ku­toč­ne­nej dňa 03.05.2011 - 04.05.2011 v Om­še­ní

 
   
 
Mapa stránky   |   O nás   |   Kontakt Powered by Cyclone3 XUL CMS of Comsultia